Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

BETÆNKNING     *
PDF 128kWORD 45k
11. september 2002
PE 307.258 A5-0292/2002
om forslag til Rådets forordning om fastsættelse af grænser for EF-finansiering af aktivitetsprogrammerne for godkendte erhvervsorganisationer i olivensektoren som fastsat i forordning (EF) nr. 1638/98 og om fravigelse af forordning nr. 136/66/EØF
(KOM(2002) 343 – C5‑0353/2002 – 2002/0134(CNS))
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Joseph Daul
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 158, stk. 2)
PROTOKOLSIDE
 FORSLAG TIL RETSAKT
 FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

PROTOKOLSIDE

Med skrivelse af 17. juli 2002 anmodede Rådet i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 37 Parlamentet om en udtalelse om forslag til Rådets forordning om fastsættelse af grænser for EF-finansiering af aktivitetsprogrammerne for godkendte erhvervsorganisationer i olivensektoren som fastsat i forordning (EF) nr. 1638/98 og om fravigelse af forordning nr. 136/66/EØF (KOM(2002) 343 - 2002/0134(CNS)).

På mødet den 2. september 2002 meddelte Parlamentets formand, at dette forslag var henvist til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter som korresponderende udvalg (C5‑0353/2002).

På mødet den 11. juli 2002 havde Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter vedtaget at anvende den forenklede procedure, jf. forretningsordenens artikel 158, stk. 2, hvorved formanden var valgt til ordfører.

På mødet den 11. september 2002 behandlede udvalget Kommissionens forslag og udkastet til betænkning.

På dette møde vedtog det enstemmigt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Til stede under afstemningen var: Joseph Daul (formand og ordfører), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Albert Jan Maat og María Rodríguez Ramos (næstformænd), Danielle Auroi, Francesco Fiori, Georges Garot, Lutz Goepel, María Esther Herranz García (for Christos Folias), Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Heinz Kindermann, Wolfgang Kreissl-Dörfler (for Jean-Claude Fruteau), Véronique Mathieu, Xaver Mayer, Emilia Franziska Müller (for Arlindo Cunha), Mikko Pesälä, Encarnación Redondo Jiménez og Robert William Sturdy.

Betænkningen indgivet den 11. september 2002.


FORSLAG TIL RETSAKT

Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af grænser for EF-finansiering af aktivitetsprogrammerne for godkendte erhvervsorganisationer i olivensektoren som fastsat i forordning (EF) nr. 1638/98 og om fravigelse af forordning nr. 136/66/EØF (KOM(2002) 343 – C5‑0353/2002 – 2002/0134(CNS))

Forslaget godkendt.


FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om fastsættelse af grænser for EF-finansiering af aktivitetsprogrammerne for godkendte erhvervsorganisationer i olivensektoren som fastsat i forordning
(EF) nr. 1638/98 og om fravigelse af forordning nr. 136/66/EØF (KOM(2002) 343 – C5‑0353/2002 – 2002/0134(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 343(1)),

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 37 (C5‑0353/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A5‑0292/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)Endnu ikke offentliggjort i EFT.

Seneste opdatering: 18. september 2002Juridisk meddelelse