Postup : 2004/0191(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0016/2004

Predkladané texty :

A6-0016/2004

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/11/2004 - 5.3

Prijaté texty :

P6_TA(2004)0053

SPRÁVA     *
PDF 212kWORD 68k
14. októbra 2004
PE 347.243v02-00 A6-0016/2004

o návrhu rozhodnutia Rady on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Principality of Liechtenstein providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments

(COM(2004)0569 – C6-0121/2004 – 2004/0191(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Jean-Paul Gauzès

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady the conclusion of the Agreement between the European Community and the Principality of Liechtenstein providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments

(COM(2004)0569 – C6-0121/2004 – 2004/0191(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2004)0569)(1)

–   having regard to the draft Agreement between the European Community and the Principality of Liechtenstein providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments,

–   having regard to Article 94 and Article 300(2), first subparagraph, of the EC Treaty,

–   having regard to Article 300(3), first subparagraph, of the EC Treaty, pursuant to which the Council consulted Parliament (C6-0121/2004),

–   having regard to Rules 51 and 83(7) of its Rules of Procedure,

–   having regard to the report of the Committee on Economic and Monetary Affairs (A6-0016/2004),

1.  Approves the conclusion of the agreement;

2.  Instructs its President to forward its position to the Council and Commission, and the governments and parliaments of the Member States and the Principality of Liechtenstein.

(1)

Not yet published in OJ.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I - Informácia

Z dôvodu absencie koordinácie národných systémov zdaňovania príjmu z úspor, na základe čoho mali niektoré osoby s trvalým bydliskom v členských štátoch možnosť uniknúť akejkoľvek forme zdanenia v krajine trvalého bydliska pod zámienkou úrokov vyplácaných v inom štáte, sa rozhodlo o príprave smernice na nápravu situácie, ktorá podporuje rozvoj škodlivej konkurencie vzhľadom na zdaňovanie. Kapitál má tak tendenciu presúvať sa do nečlenských štátov a štátov s abnormálne nízkou mierou zdaňovania. Absencia informácií o takýchto príjmoch poškodzuje správne fungovanie jednotného trhu.

V rámci toho Rada poverila svojim rozhodnutím zo 16. októbra 2001 Komisiu začať rokovania so Švajčiarskom, Spojenými štátmi americkými, Andorou, Lichtenštajnskom, Monakom a San Marinom o príslušných dohodách na zabezpečenie toho, aby tieto krajiny prijali opatrenia rovnocenné s opatreniami, ktoré sa budú uplatňovať na území Európskeho spoločenstva, zaručia účinné zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

Rada prijala smernicu 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov z 3. júna 2003, ktorá plánuje systém výmeny informácií. Uplatnenie tohto systému bolo spočiatku stanovené na 1. januára 2005.

Tri členské štáty (Belgicko, Luxembursko, Rakúsko) stanovili podmienky takéhoto odstránenia bankového tajomstva. Uzavrela sa dohoda o prechodnom období, počas ktorého môžu tieto tri štáty odvádzať daň namiesto výmeny informácií.

Rada už uzavrela dohodu o zdaňovaní príjmu z úspor so Švajčiarskom. Táto dohoda, tak isto ako dohody s Andorou a Lichtenštajnskom, má štyri časti: zdieľaná zrážaná daň v krajine trvalého bydliska, dobrovoľné odovzdanie informácií na podnet vlastníka príjmov, klauzula o prehodnotení, pokrok v oblasti výmeny informácií v prípade daňového podvodu.

Rade boli predložené dohody na uzatvorenie s Andorou a Lichtenštajnskom. Dohoda s Lichtenštajnskom bude prijatá spoločne s Protokolom o doplnkovej dohode medzi Lichtenštajnským kniežatstvom a Európskym spoločenstvom. Dohodu s Andorou bude sprevádzať Spoločná súhlasná deklarácia medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Andorským kniežatstvom na strane druhej. V súlade s rozhodnutiami rady ECOFIN z 21. januára 2003 oba texty potvrdzujú, že počas prechodného obdobia stanoveného podľa smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003, Európske spoločenstvo začne rokovať s ďalšími významnými finančnými inštitúciami zamerané na dosiahnutie toho, aby tieto orgány prijali opatrenia rovnocenné s opatreniami, ktoré sa musia uplatňovať v spoločenstve.

Rada vyslovila politický súhlas s textom. V súčasnosti prebiehajú konzultácie s Európskym parlamentom.

II - Pozorovania spravodajcu

Váš spravodajca sa domnieva, že po technickej stránke sú dohody o návrhu rozhodnutia Rady uspokojujúce. Okrem iného ide o dôležitý politický krok. Preto nepredkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Dohody budú mať za cieľ zabezpečiť to, aby dané krajiny prijali opatrenia rovnocenné s opatreniami, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Európskej únie na zaručenie účinného zdaňovania príjmu v podobe výplaty úrokov uskutočnenej v jednom štáte a určenej pre príjemcov s trvalým bydliskom v inom štáte. Je to opatrenie umožňujúce lepšie zdaňovanie, potrebné na boj proti škodlivej daňovej konkurencii, ktoré zároveň prispieva k zlepšeniu fungovania jednotného trhu. Vhodným prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je automatická výmena informácií medzi daňovými úradmi, stanovená v týchto textoch.

Dôležité je uzatvoriť rokovania s tretími krajinami načas. Rokovania so Švajčiarskom sú ukončené, rokovania so San Marinom a Monakom sa čoskoro ukončia. Pokiaľ ide o Spojené štáty, súčasný rámec bilaterálnych vzťahov s členskými štátmi v oblasti daní už umožňuje prijať existujúce rovnocenné opatrenia.

Začiatok uplatňovania tejto série dohôd bolo pôvodne naplánované od 1. januára 2005. Rozhodnutím Rady z 19. júla 2004 sa však tento dátum posunul na 1. júla 2005, nakoľko bolo potrebné do tohto dátumu splniť rôzne podmienky uplatňovania. Dodržanie tohto dátumu je veľmi dôležité pre uplatnenie ustanovenia ako celku za priaznivých podmienok.

Je treba zdôrazniť, že Andorské kniežatstvo už nie je na zozname nespolupracujúcich krajín. Tento zoznam uverejňuje pravidelne FATF/GAFI (Finančná akčná skupina na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti). Oceňujeme snahu kniežatstva o zavedenie daňovej transparentnosti a skutočnej súdnej spolupráce umožňujúcej boj proti podvodom a praniu špinavých peňazí. Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, na zozname nespolupracujúcich krajín nie je už od júna 2001. Odvtedy urobilo kniežatstvo veľké pokroky v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o uplatnenie etického kódexu v oblasti daní a 40 odporúčaní FATF/GAFI.

Váš spravodajca sa však domnieva, že Andora aj Lichtenštajnsko, ktoré sa rozhodli vybudovať časť svojej prosperity rozvojom finančných služieb, musia naďalej rešpektovať pravidlá hry a posilniť svoju spoluprácu v boji proti praniu peňazí.


POSTUP

Názov

Proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Principality of Liechtenstein providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments

Referenčné čísla

COM(2004)0569 – C6- 0121/2004 – 0016/0191(CNS)

Právny základ

čl. 300 ods. 3, 1. podods., ES

Základ v rokovacom poriadku

čl. 51 a čl. 83 ods. 7

Dátum konzultácie v EP

23.9.2004

Gestorský výbor

ECON

         dátum pridelenia

13.10.2004

Výbor(y) požiadaný(é) o stanovisko

 

 

 

 

         dátum pridelenia

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska(ísk)

 

 

 

 

         dátum rozhodnutia

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca

         dátum pridelenia

Spravodajca(ovia)

Jean-Paul Gauzès

         dátum vymenovania

13.9.2004

Zástupca(ovia) spravodajcu(ov)

Zjednodušený postup

         dátum rozhodnutia

Námietky voči právnemu základu

         dátum stanoviska JURI

Pozmenenie finančného dotovania

         dátum stanoviska BUDG

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

         dátum rozhodnutia na rokovaní

Konzultácia s Výborom regiónov

 

         dátum rozhodnutia na rokovaní

Prerokovanie vo výbore

7.10.2004

 

 

 

 

Dátum schválenia pozmeňujúcich návrhov

7.10.2004

Výsledok konečného hlasovania

za:

23

 

proti:

0

 

zdržali sa:

0

Poslanci prítomní na konečnom hlasovaní

Pervenche Berès, José Manuel García-Margallo y Marfil, Guntars Krasts, John Purvis, Zsolt László Becsey, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Ian Stewart Hudghton, Sophia Helena In 't Veld, Wolf Klinz, Cristobal Montoro Romero, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo

Zástupcovia prítomní na konečnom hlasovaní

Katerina Batzeli, Mia De Vits, Harald Ettl, Thomas Mann, Diamanto Manolakou

Zástupcovia (čl. 178 ods. 2) prítomní na konečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia - A6

14.10.2004

A6-0016/2004

Poznámky

 

 

Posledná úprava: 14. augusta 2006Právne oznámenie