Postup : 2004/0187(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0013/2005

Predkladané texty :

A6-0013/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/02/2005 - 7.9

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0027

SPRÁVA     *
PDF 239kWORD 81k
27. januára 2005
PE 349.901v02-00 A6-0013/2005

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, o zamedzení podvodov a všetkých iných nezákonných činností poškodzujúcich ich finančné záujmy

(KOM(2004)0559 – C6-0176/2004 – 2004/0187(CNS))

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

Spravodajca: Herbert Bösch

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, o zamedzení podvodov a všetkých iných nezákonných činností poškodzujúcich ich finančné záujmy

(KOM(2004)0559 – C6-0176/2004 – 2004/0187(CNS))

(konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0559)(1),

–   so zreteľom na článok 208 a článok 300 odsek 2 prvý pododsek, prvá veta Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 odsek 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, podľa ktorého Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0176/2004),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 odsek 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočtovú kontrolu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0013/2005),

1.  schvaľuje uzavretie dohody;

2.  poveruje predsedu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament opakovane vyzval Švajčiarsko na spoluprácu s Európskou úniou v boji proti medzinárodne organizovanému pašovaniu, na zabezpečenie vzájomnej administratívnej a právnej pomoci v oblasti daňových a colných trestných činov a potrestanie páchateľov týchto trestných činov a tých, ktorí prepierajú zisky z týchto trestných činov(2)1. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení podvodov a všetkých iných nezákonných činností poškodzujúcich ich finančné záujmy je vítaná ako dôležitý krok v tejto oblasti.

Dohoda umožňuje administratívnu a súdnu spoluprácu a spoluprácu v záležitostiach týkajúcich sa prania špinavých peňazí za účelom ochrany finančných záujmov Spoločenstiev a určitých finančných záujmov členských štátov. Zahŕňa nepriame dane (DPH a spotrebné dane) a colné trestné činy (vrátane pašovania), korupciu, úplatkárstvo, pranie výnosov získaných z činností, ktoré upravuje dohoda a pranie špinavých peňazí, predovšetkým z daňových podvodov a profesionálneho pašovania. Priame dane sú však z rozsahu dohody vylúčené.

Dohoda zabezpečuje vyšetrovanie, zmrazovanie a konfiškáciu aktív. Strany dohody sú povinné spolupracovať pri vyšetrovaní a poskytovaní informácií týkajúcich sa oblastí, ktoré upravuje dohoda, vrátane bankových a finančných informácií, na návrh alebo z vlastného podnetu. Zjednodušenie postupu platného pre žiadosti o právnu pomoc umožňuje súdnym orgánom každej strany dohody priamo kontaktovať súdne orgány inej strany dohody bez toho, aby mali využiť diplomatickú cestu. Prekážky, ktoré položili vyšetrovacím orgánom švajčiarske zákony o bankovom tajomstve tak budú odstránené,

kedže bankové tajomstvo nemôže byť považované za dôvod odmietnutia žiadosti o vzájomnú pomoc. Vzájomné uznávanie trestných konaní podporí spoluprácu.

Komisia by mala každoročne predkladať Parlamentu správy o spolupráci so Švajčiarskom pri uplatňovaní tejto dohody. Parlament musí byť takisto plne informovaný o činnostiach Spoločného výboru zriadeného na uplatňovanie dohody, v súlade s článkom 7 rozhodnutia o komitológii z roku 1998, ktoré sa týka uplatňovania politiky v oblastiach podliehajúcich spolurozhodovaciemu postupu.

Na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Spoločenstiev je ale aj tak potrebné vykonať viac.

Ďalšie kroky

Ustanovenia dohody upravujú mnoho aspektov, ktoré sú obsiahnuté v Druhom protokole k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, najmä poskytnutím vzájomnej pomoci, výskumom, zadržaním a konfiškáciou. Tento protokol z roku 1997 stále nebol ratifikovaný tromi členskými štátmi: Rakúskom, Talianskom a Luxemburskom.

V záujme dosiahnutia pokroku v boji proti podvodom Komisia dňa 23. mája 2001 navrhla smernicu o trestnoprávnej ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Tento návrh prevzal ustanovenia Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a jeho protokoly, ktoré sa netýkajú aplikácie vnútroštátneho trestného práva alebo vnútroštátnej súdnej správy a zahŕňal ďalšie ustanovenia o spolupráci s Komisiou. Európsky parlament prijal dňa 29. novembra 2001 uznesenie o tejto smernici a Komisia prijala dňa 16. októbra 2002 prepracovaný návrh zohľadňujúci zmeny a doplnky prijaté Európskym parlamentom. Rada však k tejto smernici stále neprijala spoločnú pozíciu.

Rada by mala čo najskôr prijať spoločnú pozíciu k smernici o trestnoprávnej ochrane finančných záujmov Spoločenstiev. Aby mali členské štáty prospech z ustanovení neprevzatých smernicou, stále ostáva v ich záujme čo najskôr ukončiť ratifikáciu Druhého protokolu Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Rovnako by k nemu mali bezodkladne pristúpiť nové členské štáty.

Dočasný vyšetrovací výbor v roku 1997 odporúčal tranzitnému systému Spoločenstva zavedenie systému vzájomného uznávania dôkazov, pričom dôkazy pochádzajúce z iného členského štátu by mali byť považované za prípustné, ak zodpovedajú vnútroštátnym požiadavkám krajiny pôvodu. Takisto odporúčal, aby sa táto požiadavka zaviedla v dohodách s tretími krajinami, najmä so Švajčiarskom. Rada v roku 1996 zamietla návrh Komisie na zavedenie tohoto pojmu do protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Komisia opätovne v rámcovom rozhodnutí o európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov (European evidence warrant) navrhla zavedenie systému vzájomného uznávania dôkazov. Parlament dňa 31. marca 2004 schválil návrh európskeho príkazu na zabezpečenie dôkazov. Rada by mala čo najskôr schváliť návrh európskeho príkazu na zabezpečenie dôkazov a ustanovenia zavádzajúce systém vzájomného uznávania dôkazov by mali byť zahrnuté do ďalších rokovaní so Švajčiarskou konfederáciou.

Tento boj proti podvodom a medzinárodnému organizovanému zločinu, ktoré majú vplyv na rozpočet Spoločenstva, bude podstatne podporený zriadením úradu Európskeho verejného prokurátora, čo posilní schopnosť Európkej únie odhaľovať, vyšetrovať a stíhať tieto trestné činy v rámci Európskej únie ako aj v spolupráci so Švajčiarskou konfederáciou. Nepovažuje však za vhodné, aby sa Švajčiarsku umožnilo členstvo v tejto organizácii alebo v inom dôležitom orgáne ako je Eurojust alebo Europol pred tým, ako vstúpi so Európskej únie. Výhody členstva v týchto orgánoch Európskej únie by mali byť vyhradené výlučne pre členov Európskej únie.

Určite by však mala byť v tejto oblasti podporená rozšírená spolupráca medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou, týkajúca sa najmä obchodu s vysokorizikovými tovarmi ako sú tabak a alkohol. Rozšírená spolupráca v týchto oblastiach môže mať podobu výmeny úradníkov medzi Európskym úradom boja proti podvodom (OLAF) a švajčiarskymi colnými orgánmi a orgánmi trestného stíhania.

Európska únia by mala rozšíriť boj proti podvodom tak, že vypracuje dohody o spolupráci s inými tretími krajinami, najmä s Andorou, Monakom, Lichtenštajnskom, Tureckom, San Marínom a Nórskom.

Tieto krajiny musia prijať ustanovenia smernice o zdaňovaní úspor a majú záujem o prijatie k acquis Spoločenstva.

V boji proti podvodom sa však nesmie zabúdať na partnerstvo.

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení podvodov a všetkých iných nezákonných činností poškodzujúcich ich finančné záujmy, by mala slúžiť ako model na uzatváranie dohôd s inými tretími krajinami za predpokladu, že sa ponechá priestor na ďalšie zlepšenia v budúcnosti, v súlade s vyššie uvedenými zámermi.

18.1.2005

STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

pre Výbor pre rozpočtovú kontrolu

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, o zamedzení podvodov a všetkých iných nezákonných činností poškodzujúcich ich finančné záujmy

(KOM(2004)0559 – C6-0176/2004 – 2004/0187(CNS))

Navrhovateľ: Timothy Kirkhope

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Východiská

Vzťahy medzi Švajčiarskom a Európskou úniou (EÚ) sú mimoriadne úzke, čo dokazuje veľké množstvo dohôd, ktoré medzi sebou uzavreli(3)1.

Potom, čo v roku 1992 Švajčiarsko odmietlo pristúpiť k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (EHP), prebehli série rokovaní o bilaterálnych dohodách (o takzvaných bilaterálnych dohodách I) s cieľom zníženia negatívnych dopadov tohto odmietnutia. Tieto dohody, ktoré nadobudli účinnosť 1. júna 2002, sa týkali voľného pohybu osôb, pozemnej dopravy, leteckej dopravy, poľnohospodárstva, výskumu, ako aj technických prekážok v oblasti obchodovania a verejného obstarávania

O druhom balíku dohôd (bilaterálne dohody II) sa rokovalo od júna 2002. Tento balík obsahuje deväť rôznych dohôd týkajúcich sa zdanenia úspor; spolupráce v oblasti boja proti podvodom; prevzatia Šengenského acquis Švajčiarskom; uplatňovania Dublinského nariadenia a nariadenia o zriadení systému „Eurodac“ švajčiarskou stranou, obchodovania so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami; účasti Švajčiarska v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a pozorovacej sieti (EIONET); spolupráce v oblasti štatistiky; účasti Švajčiarska na programoch „Media plus“ a „Media training“ a zabránenia dvojitého zdanenia dôchodcov, ktorí pracovali v orgánoch Spoločenstva.

26. októbra 2004 bolo podpísaných deväť dohôd. Teraz prebiehajú konzultácie s Parlamentom o záveroch.

II. Predložená dohoda

Táto dohoda sa týka spolupráce pri zamedzovaní podvodov a iných nezákonných činností poškodzujúcich finančné záujmy zmluvných partnerov. Rokovania sa začali predovšetkým na podnet EÚ, ktorá nimi sledovala viacero cieľov. Vzhľadom na geografickú polohu Švajčiarska, ktoré sa nachádza v strede územia EÚ, švajčiarske subjekty, či už osoby alebo firmy, sa nemôžu vyhnúť tomu, aby neboli zatiahnuté do prípadov týkajúcich sa členských štátov EÚ, akými sú napríklad pašovanie cigariet, podvody s DPH a clom alebo iné druhy hospodárskej kriminality, ktoré majú v podstate cezhraničný charakter. Tieto prípady si vyžadovali spoluprácu a pomoc, ktoré boli bez existencie bilaterálnej dohody len ťažko realizovateľné. Výsledkom boli napríklad dožiadania o právnu pomoc alebo iné žiadosti o doloženie dokumentov zaberajúce mnohokrát príliš veľa času na to, aby sa dalo účinne bojovať proti tomuto druhu kriminality.

Uzavretá dohoda sa skladá z dvoch hlavných častí: v prvej sa nachádzajú ustanovenia týkajúce sa administratívnej pomoci pri ochrane finančných záujmov (hlava II dohody) a v druhej nájdeme ustanovenia týkajúce sa vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach na ochranu finančných záujmov (hlava III dohody). Do rozsahu pôsobnosti tejto dohody patria dane (DPH a spotrebné dane) a colné priestupky (vrátane pašovania), korupcia, úplatkárstvo a pranie špinavých peňazí získaných z aktivít. Priame dane sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto dohody. Uplatňovanie tejto dohody, okrem justičnej spolupráce prostredníctvom donucovacích opatrení (prehliadka a zadržanie), v svojej podstate nepodlieha pravidlu obojstrannej trestnosti.

III. Vyhodnotenie predloženej dohody

Dohoda prinesie úžitok spoločným snahám v boji proti zločinu. Zameriava sa na presne stanovený okruh problémov a obsahuje objasnenie pravidiel. Jej pôsobnosť je obmedzená na špecifické oblasti a neobsahuje žiadne nepotrebné ťaživé požiadavky. Záujmy oboch strán sú v nej rovnako zastúpené.

Navrhovateľ preto odporúča výboru, aby podporil túto dohodu.

ZÁVER

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci týmto zaujíma stanovisko pre Výbor pre rozpočet, ako gestorský výbor, ktorým odporúča Európskemu parlamentu, aby schválil záver Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o zamedzení podvodov a všetkých iných nezákonných činností poškodzujúcich ich spoločné a individuálne finančné záujmy.

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, o zamedzení podvodov a všetkých iných nezákonných činností poškodzujúcich ich finančné záujmy

Referenčné čísla

KOM(2004)0559 – C6-0176/2004 – 2004/0187(CNS)

Gestorský výbor

CONT

Výbor(-y) požiadaný(-é) o stanovisko
  dátum pridelenia

LIBE
16.11.2004

Rozšírená spolupráca

 

Navrhovateľ
  dátum vymenovania

Timothy Kirkhope
24.11.2004

Prerokovanie vo výbore

13.12.2004

18.1.2005

 

 

 

Dátum schválenia pozmeňujúcich návrhov

18.1.2005

Výsledok konečného hlasovania

za:

proti:

zdržal(i) sa:

43

0

0

Poslanci prítomní na konečnom hlasovaní

Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Jean-Louis Bourlanges, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, António Costa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Athanasios Pafilis, Lapo Pistelli, Martine Roure, Amalia Sartori, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zástupcovia prítomní na konečnom hlasovaní

Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Antonio Masip Hidalgo, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik, Kyriacos Triantaphyllides, Johannes Voggenhuber

Zástupcovia (čl. 178 ods. 2) prítomní na konečnom hlasovaní

Marta Vincenzi

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, o zamedzení podvodov a všetkých iných nezákonných činností poškodzujúcich ich finančné záujmy

Referenčné čísla

KOM(2004)0559 – C6-0176/2004 – 2004/0187(CNS)

Právny základ

Článok 280 a článok 300(2), prvý pododsek, prvá veta a článok 300 odsek 3, prvý pododsek, ES

Základ v rokovacom poriadku

Články 51 a 83 odsek 7

Dátum konzultácie s EP

5.11.2004

Gestorský výbor
  dátum pridelenia

CONT
16.11.2004

Výbor(-y) požiadaný(-é) o stanovisko
  dátum pridelenia

LIBE
16.11.2004

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum pridelenia

 

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum vymenovania

Herbert Bösch
22.9.2004

 

Zjednodušený postup
  dátum rozhodnutia

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

31.8.2004

14.12.2004

19.1.2005

 

 

Dátum schválenia pozmeňujúcich návrhov

19.1.2005

Výsledok konečného hlasovania

za:

proti:

zdržal(i) sa:

12

0

0

Poslanci prítomní na konečnom hlasovaní

Herbert Bösch, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Kyösti Tapio Virrankoski, Terence Wynn

Zástupcovia prítomní na konečnom hlasovaní

Simon Busuttil, Daniel Caspary

Zástupcovia (čl. 178 ods. 2) prítomní na konečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia – A6

28.1.2005

A6-0013/2005

(1)

Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.

(2)

1 Pozri napríklad správu Vyšetrovacieho výboru o tranzitnom systéme Spoločenstva, PE 220 895 zo dňa 20.2.1997, strany 165 - 166, 174 a 177, správu o výročnej správe Komisie na rok 2000 o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev a boji proti podvodom a o oznámení Komisie o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev, boji proti podvodom a akčnom pláne na roky 2001 - 2003, Ú. v. C 153E zo dňa 27.6.2002, strana 331; a správu o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev a boji proti podvodom - výročnú správu na rok 2002, A5 - 0135/2004 zo dňa 10.3.1997, strana 14.

(3)

1 pozri http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/switzerland/doc/bilat.htm

Posledná úprava: 10. augusta 2006Právne oznámenie