Διαδικασία : 2003/0296(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0152/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0152/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2005 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0188

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 148kWORD 51k
18 Μαΐου 2005
PE 357.716v01-00 A6-0152/2005

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα

(15235/1/2004 – C6-0091/2005 – 2003/0296(COD))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Astrid Lulling

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα

(15235/1/2004 – C6-0091/2005 – 2003/0296(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (15235/1/2004 – C6-0091/2005),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0789)(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0152/2005),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.   Πολιτικό πλαίσιο

Με την έγκριση του ενιαίου νομίσματος στην ευρωζώνη και τον μεγαλύτερο συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπερνίκηση των προβλημάτων στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα σχετικά με τους τριμηνιαίους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς έχει καταστεί βασική προτεραιότητα.

Επί του παρόντος, οι διαθέσιμοι τριμηνιαίοι λογαριασμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτουν την οικονομία στο σύνολό της χωρίς δυνατότητα διάκρισης των διαφόρων οικονομικών τομέων - νοικοκυριά, εταιρείες και κυβέρνηση. Ωστόσο, η ανάλυση της συμπεριφοράς των διάφορων οικονομικών τομέων έχει ύψιστη σημασία για την οικονομική ανάλυση και τη νομισματική πολιτική.

Ο στόχος του υπό μελέτη σχεδίου κανονισμού είναι να ικανοποιηθούν αυτές οι μεγάλες πολιτικές ανάγκες με τη δημιουργία κοινού πλαισίου για τη συμβολή των κρατών μελών στην κατάρτιση τριμηνιαίων ευρωπαϊκών λογαριασμών από τον θεσμικό τομέα. Αυτοί οι νέοι λογαριασμοί θα είναι σε θέση να αναλύουν τις αντιδράσεις κάθε οικονομικού τομέα στις εξελίξεις του επιχειρηματικού κύκλου. Θα είναι σε θέση, ιδιαίτερα, να παρακολουθούν τα πρότυπα αποταμίευσης και κατανάλωσης των νοικοκυριών και την αποδοτικότητα χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.

2.   Η γνώμη της εισηγήτριας

Αποτελεί τώρα κοινή παραδοχή ότι η ομαλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και η ενιαία αγορά απαιτούν συντονισμό των κατάλληλων οικονομικών πολιτικών και της νομισματικής πολιτικής. Τέτοιες πολιτικές απαιτούν επακριβή στατιστικά μέσα τα οποία είναι σε θέση να αναλύουν όχι μόνο την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της αλλά και τη συμπεριφορά των διαφόρων οικονομικών φορέων.

Έτσι, η αντίδραση των νοικοκυριών και των εταιρειών στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου έχουν μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά την προσαρμογή των αποφάσεων στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, και ιδιαίτερα στα νομισματικά θέματα.

Εφόσον εδώ και μερικά χρόνια εγκρίθηκε το ενιαίο νόμισμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξοπλισθεί με νομικά μέσα τα οποία θα της δίνουν τη δυνατότητα να συλλέγει διάφορα στατιστικά στοιχεία εντός του έτους τα οποία θα καλύπτουν όλες τις εναλλαγές σε κάθε οικονομικό τομέα μείζονος σημασίας.

Η τροπολογία Ι που προτάθηκε στην πρώτη ανάγνωση έγινε αποδεκτή από το Συμβούλιο· κατά συνέπεια, υποστηρίζω σθεναρά την πρόταση αυτή και ζητώ την έγκριση της κοινής θέσης· κατά την άποψή μου, είναι ζωτικό γι' αυτή την πρόταση να εγκριθεί όσο το δυνατό συντομότερα έτσι ώστε να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή πριν από τον Ιούνιο του 2005, οπότε έχουν προγραμματισθεί και τα πρώτα σχετικά στατιστικά στοιχεία.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα

Έγγραφα αναφοράς

15235/1/2004 – C6-0091/2005 – 2003/0296(COD)

Νομική βάση

άρθρο 251, παρ. 2 και άρθρο 285 ΕΚ

Διαδικαστική βάση

άρθρο 67

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – P[5]

30.3.2004

P5_TA(2004)0199

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2003)0789 – C5-0645/2003

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

11.4.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ΕCΟΝ
18.12.2003

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Astrid Lulling
29.3.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.4.2005

26.4.2005

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

33

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mia De Vits, Harald Ettl, Thomas Mann, Αντώνης Σαμαράς, Charles Tannock, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Ibrisagic

Ημερομηνία κατάθεσης – A[5]

18.5.2005

A6-0152/2005

Παρατηρήσεις

 

(1)

ΕΕ C 103 E, της 29.4.2004, σελ. 141.

(2)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Αυγούστου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου