Menettely : 2005/2046(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0165/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0165/2005

Keskustelut :

PV 07/06/2005 - 5

Äänestykset :

PV 07/06/2005 - 6.14

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0223

MIETINTÖ     
PDF 131kWORD 54k
26. toukokuuta 2005
PE 355.578v02-00 A6-0165/2005

johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle terrorismirikoksiin liittyvästä tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä

(2005/2046(INI))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Antoine Duquesne

OIKAISUT/LISÄYKSET
EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE
 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI (B6-0128/2004)
 ASIAN KÄSITTELY

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

terrorismirikoksiin liittyvästä tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä

(2005/2046(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Antoine Duquesnen ALDE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle terrorismirikoksiin liittyvästä informaation ja tiedustelutietojen vaihdosta ja yhteistyöstä (B6-0128/2004),

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 25. maaliskuuta 2004 antaman julkilausuman terrorismin torjunnasta,

–   ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-51 artiklan, joka koskee henkilötietojen suojaa(1),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan, jossa vahvistetaan henkilötietojen suoja,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen 108 yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä,

–   ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY(2) määritellyt periaatteet,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 94 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0165/2005),

A. katsoo, että Espanjan kuningaskuntaa 11. maaliskuuta 2004 vakavasti koetelleet attentaatit osoittivat, että terrorismin uhka Euroopan maaperällä tai eurooppalaisia etuja vastaan on yhä olemassa,

B.  palauttaa mieliin, että Madridin attentaattien jälkeen Eurooppa-neuvosto päätti kokouksessaan 18. kesäkuuta 2004 tarkistaa terrorismin torjuntaa koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa, sillä Espanjan murhenäytelmä osoitti valitettavasti, että Euroopan unionin vuodesta 2001 soveltamat, pääosin kokeelliset työmetodit ovat vanhentuneita ja riittämättömiä ja että niiden sijasta tarvitaan uutta, ennakoivaa toimintatapaa,

C. toteaa painokkaasti, että kaikki terrorismin muodot ovat ideologisesta verhoilustaan riippumatta rikollisia ja ehdottoman tuomittavia ja että jos niitä halutaan torjua tehokkaasti, on määriteltävä erityisstrategia, jossa jokaiseen terroristijärjestöön puututaan erikseen,

D. huomauttaa, että vastatoimien tehokkuus edellyttää ajantasaista lähestymistapaa terrorismiin: on otettava huomioon eri terroristijärjestöjen keskinäiset sekä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden usein hyvin läheiset kytkökset ja saatava kiireesti aikaan selkeät sopimukset transatlanttisesta tietojenvaihdosta tehokkaiden ja ihmisoikeuksia kunnioittavien yhteisten normien pohjalta,

E.  pitää ehdottoman tarpeellisena välttää terrorismin torjunnan oikeudellisten välineiden paljous ja pyrkiä päinvastoin yhdenmukaistamaan ja yksinkertaistamaan olemassa olevia normeja,

F.  toteaa, että harjoitetun politiikan ja saavutettujen tulosten järjestelmällinen analysointi auttaisi kartoittamaan paitsi puutteet ja käytännön toimintahäiriöt, myös tehokkaiksi osoittautuneet toimet,

G. katsoo, että kentän toimijoiden ottaminen paremmin mukaan strategian määrittelyyn auttaisi arvioimaan paremmin, minkälaajuisia toimia tulevaisuudessa tarvitaan,

H. palauttaa mieliin, että 25. maaliskuuta 2004 antamassaan julkilausumassa terrorismin torjunnasta Eurooppa-neuvosto vaati yksinkertaistamaan informaation ja tiedustelutietojen vaihtoa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä, jotta terrorismin torjunta olisi mahdollisimman tehokasta, sekä jäsenvaltioita varmistamaan, että nykyisten EU:n elinten, erityisesti Europolin ja Eurojustin käyttö on optimaalista ja systemaattista yhteistyön edistämiseksi terrorismin torjunnassa, eritoten parantamalla kaikkiin terrorismin näkökohtiin liittyvien tiedustelutietojen toimittamista Europolille,

I.   pitää tarpeellisena juurruttaa vankka luottamus jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten sekä Europolin ja Eurojustin välille, sillä sen puute on tähän asti estänyt tehokkaan tiedustelu- ja muiden tietojen vaihdon; toteaa tämän edellyttävän, että

–   luodaan kolmannen pilarin asioissa sovellettavat yhteiset tietosuojastandardit, joita valvoo riippumaton yhteinen valvontaelin,

–   laaditaan poliisien käyttöön hyvien käytänteiden käsikirja, jossa selitetään yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti poliisien vastuu ja velvollisuudet tietosuojakysymyksissä,

     –   vahvistetaan rikos- ja prosessioikeuden vähimmäisstandardit,

     –   annetaan yhteisöjen tuomioistuimelle yleinen tuomiovalta kolmannen pilarin asioissa,

     –   varmistetaan täysimittainen parlamentaarinen valvonta,

J.   toteaa, että Eurooppa-neuvoston 25. maaliskuuta 2004 antaman julkilausuma on synnyttänyt kaksi aloitetta, komission ja Ruotsin tasavallan, joilla molemmilla pyritään parantamaan ja yksinkertaistamaan terrorismin torjuntaan liittyvää tietojenvaihtoa,

K. toteaa, että rinnan mainittujen ehdotusten tavoitteen kanssa on huolehdittava siitä, että kolmannessa pilarissa otetaan käyttöön yhdenmukaistetut tietosuojan vähimmäistakuut – etenkin asianomaisten oikeus tutustua heitä koskeviin tietoihin – kunnioittaen täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, EU:sta tehdyn sopimuksen 6 artiklassa sekä Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-51 artiklassa vahvistettuja kansalaisoikeuksia sekä Haagin ohjelmassa määriteltyjä, asiaan liittyviä periaatteita,

L.  ottaa huomioon, että kaikissa terrorismin torjuntatoimissa on turvattava kansalaisten perusoikeudet,

M. katsoo, että tiedustelu- ja muiden tietojen vaihdon ennakkoehtona on tietosuoja, jonka taso on riittävä ja vastaa ainakin ensimmäisen pilarin määräyksiä,

N. panee merkille, että 25. maaliskuuta 2004 antamassaan julkilausumassa Eurooppa-neuvosto ilmoitti, että "Myös Europolin ja tiedustelupalvelujen välistä suhdetta tullaan edelleen kehittämään"(3), ja pitää tietojen keruuta ja vaihtoa terrorismin torjunnassa keskeisen tärkeänä, sillä oikeudellisten menettelyiden tai poliisitutkinnan jälkeen saadut tiedot tulevat varsin usein liian myöhään,

O. on tietoinen eurooppalaisen rikosrekisteritietokannan perustamiseen liittyvistä väistämättömistä käytännön vaikeuksista, mutta muistuttaa painokkaasti pakottavasta tarpeesta tehdä tämän tavoitteen saavuttamisesta ehdoton prioriteetti ja asettaa sille täsmällinen ja tiukka aikataulu,

1.   suosittaa neuvostolle, että

      a) sen ensisijaisiin tavoitteisiin sisällytetään tarve suunnitella yhteinen ennakoiva terrorismin torjuntapolitiikka;

      b) niin kauan kuin ei ole yhteistä unionin politiikkaa, toimitaan järjestelmällisemmin ja koordinoidusti sekä huolehditaan herkeämättä EU:n lainsäädännön välttämättömästä johdonmukaisuudesta, mikä edellyttää, että toimintaa ohjaa selkeisiin käsitteisiin perustuva todellinen poliittinen linja;

      c) unionin toiminta keskitetään kolmeen ohjenuoraan:

           –  on varmistettava, että käytössä on tarvittavat keinot ja kyky yksilöidä tarkkaan jokainen kohteista, joita vastaan toiminta suunnataan, sillä terrorismi ei ole yksi yhtenäinen todellisuus vaan sillä on monet kasvot, jotka vaihtelevat terroritekojen tyypin, terroristijärjestöjen ja päämäärien mukaan;

           –  on tehostettava terrorismi-ilmiön vastatoimia ottamalla käyttöön ajantasainen ja realistinen lähestymistapa, jossa huomioidaan eri terroristijärjestöjen keskinäiset sekä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden usein hyvin läheiset, etenkin taloudelliset kytkökset;

           –  on vältettävä terrorismin torjunnan oikeudellisten välineiden paljous ja pyrittävä päinvastoin yhdenmukaistamaan ja yksinkertaistamaan olemassa olevia normeja, muun muassa analysoimalla järjestelmällisesti niiden tehokkuutta sekä päättämällä uusien sääntöjen käyttöönotosta vasta, kun on todistettu, että ne tuottavat lisäarvoa olemassa oleviin sääntöihin nähden;

      d) huolehditaan kentän toimijoiden osallistumisesta mahdollisuuksien mukaan toimien suunnitteluun, jotta heidän käytännön kokemuksensa tulisi otettua huomioon ja hyödynnettyä uusissa välineissä;

      e) laaditaan poliisien käyttöön tietojenvaihdon pääperiaatteisiin pohjautuva, kentällä toimivien lainvalvontaviranomaisten tarpeet huomioon ottava hyvien käytänteiden käsikirja, jossa heille selitetään yksinkertaisesti ja konkreettisesti toiminnan puitteet, etenkin kun on kyse tietojen välittämisestä ja hankinnasta sekä tietosuojasta;

      f)  kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita hyväksymään tuomioistuimen toimivalta antaa ennakkoratkaisuja terrorismirikoksiin liittyvästä tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä annetun lainsäädännön pätevyydestä ja tulkinnasta;

      g) laaditaan väline, jolla helpotetaan tiedustelutietojen välittämistä, erityisesti varhaisvaroitusjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä;

      h) yhdenmukaistetaan nykyisen nk. kolmannen pilarin välineiden olemassa olevat säännöt henkilötietojen suojasta kokoamalla ne yhteen välineeseen, jossa taataan ensimmäisessä pilarissa määrättyä tasoa vastaava tietosuoja, seuraavia perusperiaatteita (joihin on sisällytetty Haagin ohjelman periaatteet, jotka eivät voi jäädä pelkäksi kuolleeksi kirjaimeksi ilman, että unionin toimielinten uskottavuus kärsii) noudattaen:

           –  kerättyjen tietojen laatu ja luotettavuus on taattava;

           –  tietoja voidaan kerätä vain laillisten tehtävien suorittamiseksi;

           –  yksityiselämän eri aloja koskevia tietoja sekä sellaisia yksityishenkilöitä koskevia tietoja, joita ei epäillä rikoksesta, voidaan kerätä vain ehdottoman välttämättömissä poikkeustapauksissa ja tiukkoja ehtoja noudattaen;

           –  yksityishenkilöille on ilmoitettava heitä koskevien tietojen olemassaolosta, ellei merkittävää estettä ole;

           –  yksityishenkilöillä on oltava oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin sekä oikaista väärät tiedot, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tutustumisoikeus saattaisi vaarantaa turvallisuuden ja yleisen järjestyksen tai kolmansien osapuolten oikeudet ja vapaudet taikka haitata tutkintaa;

           –  yksityishenkilöt on suojattava tietojen väärinkäytöltä;

           –  tietojen eheys ja luottamuksellisuus on taattava;

           –  tietojen välittämisessä on noudatettava yleisiä normeja, joiden mukaan tietolähteet suojataan ja tiedon luottamuksellisuus varmistetaan kaikissa tietojenvaihdon vaiheissa ja tietojenvaihdon jälkeen;

           –  tietosuojasääntöjen noudattamisen valvonta on varmistettava, erityisesti valvontaviranomaisen välityksellä;

           –  jokaisella on oikeus laillisen oikeustilan palauttamiseen ja korvaukseen, ellei periaatteita ole noudatettu;

      i)  asetetaan todelliseksi prioriteetiksi Euroopassa langetetut rikosoikeudelliset tuomiot ja oikeudenmenetykset sisältävän toimivan rekisterin – siis eurooppalaisen rikosrekisterin – nopea perustaminen, sillä päivittäin saadaan näyttöä siitä, miten ehdottoman välttämätön väline se on terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa;

      j)  asetetaan todelliseksi prioriteetiksi Euroopassa langetetut rikosoikeudelliset tuomiot ja oikeudenmenetykset sisältävän toimivan rekisterin (eurooppalaisen rikosrekisterin) nopea perustaminen ja vakavien rikosten tunnusmerkistön yhtenäistäminen, sillä päivittäin saadaan näyttöä siitä, miten ehdottoman välttämättömiä ne ovat terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa;

      k) jatketaan päättäväisesti myös kiistanalaisten ja mutkikkaiden asioiden ajamista sekä asetetaan välineiden suunnittelulle ja niiden täytäntöönpanolle täsmällinen ja tiukka aikataulu aina, kun ne merkitsevät todellista edistystä terrorismin torjunnassa (kuten eurooppalainen rikosrekisteritietokanta);

      l)  annetaan Euroopan parlamentille tiedoksi määräajat, jotka on asetettu pankkitilien rekisteröinnin mahdollistavien oikeudellisten välineiden laatimiselle ja toimille, joilla oikeushenkilöiden toiminnan avoimuutta lisätään;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle sekä Eurooppa-neuvostolle.

(1)

EUVL C 310, 16.12.2004, s. 36.

(2)

EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)

Julkilausuma terrorismin torjunnasta, 25. maaliskuuta 2004, kohta 9 – Tiedustelutietojen jakaminen.


EHDOTUS SUOSITUKSEKSI (B6-0128/2004) (28.10.2004)

työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti

esittäjä(t): Antoine Duquesne

ALDE-ryhmän puolesta

terrorismirikoksiin liittyvästä informaation ja tiedustelutietojen vaihdosta ja yhteistyöstä

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi terrorismirikoksiin liittyvästä tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä (KOM(2004)0221),

–    ottaa huomioon puitepäätöksen informaation ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä etenkin vakavien rikosten osalta, mukaan lukien terroriteot,

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

A.  katsoo, että lainvalvontaviranomaisten kyky toimia yhteistyössä rikosten torjumiseksi kuvastaa hyvin niiden kykyä saada ja vaihtaa informaatiota ja tiedustelutietoja hyvissä ajoin,

B.   pitää välttämättömänä löytää tasapaino lainvalvontaa koskevien vaatimusten ja tietosuojan, ihmis- ja perusoikeuksien välillä,

1.   antaa neuvostolle seuraavanalaisia suosituksia:

a)        käydään poliittista keskustelua lainvalvontaviranomaisten välisen tiiviimmän yhteistyön tulevasta kehityksestä sekä yhteisestä toiminnasta lainvalvontayhteistyössä rikosten havaitsemiseksi, ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi,

b)        Euroopan parlamentti käsittelee näitä kahta ehdotusta, neuvoston päätöstä ja Ruotsin tekemää aloitetta, jotka voidaan katsoa informaation ja tiedustelutietojen vaihtoa koskeviksi täydentäviksi lähestymistavoiksi,

c)        laaditaan kattavat ja johdonmukaiset puitteet lainvalvontaviranomaisten väliselle yhteistyölle,

d)        tuetaan lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä siten, että tietosuoja ja perusoikeudet taataan aina;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja tiedoksi Eurooppa-neuvostolle sekä komissiolle.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Terrorismirikoksiin liittyvä tietojenvaihto ja yhteistyö

Menettelynumero

2005/2046(INI)

Ehdotukset suosituksiksi, joihin mietintö perustuu

B6-0128/2004

 

 

Työjärjestyksen artikla

114 art. 3 kohta ja 94 art.

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
14.4.2005

Mietinnön laatimisesta päätetty (pvä)

27.7.2004

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Muut mietintöön sisältyvät ehdotukset suosituksiksi

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Antoine Duquesne
27.7.2004

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Valiokuntakäsittely

27.7.2004

5.10.2004

31.3.2005

24.5.2005

 

Hyväksytty (pvä)

24.5.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

44

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Martine Roure, Amalia Sartori, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ignasi Guardans Cambó, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Agnes Schierhuber,

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Thijs Berman, Antonio López-Istúriz White

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

26.5.2005

A6-0165/2005

Huomautuksia

...

Päivitetty viimeksi: 8. elokuuta 2006Oikeudellinen huomautus