Menettely : 2005/2043(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0166/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0166/2005

Keskustelut :

PV 07/06/2005 - 5

Äänestykset :

PV 07/06/2005 - 6.11

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0220

MIETINTÖ     
PDF 180kWORD 81k
26. toukokuuta 2005
PE 357.635v03-00 A6-0166/2005

johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle terrori-iskujen ehkäisemisestä, niihin varautumisesta ja niihin reagoimisesta

(2005/2043(INI))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Jaime Mayor Oreja

PERUSTELUT
 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI B6-0081/2005
 ASIAN KÄSITTELY

PERUSTELUT

Terrori-iskujen ehkäiseminen

Radikaalit islamistiryhmät ovat nykyisin suurin demokratiaa ja yhteiseloa uhkaava riski Euroopassa.

EU:n toimielinten rooli terrori-iskujen ehkäisemisessä voidaan tiivistää kahteen ensisijaiseen tavoitteeseen.

Nämä ensisijaiset tavoitteet ovat seuraavat:

A.       pyritään ehkäisemään iskuja Euroopan laajuisella hankkeella, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua eri poliisivoimien ja viranomaisten välillä;

B.        varmistetaan, että EU:n toimielinten toimia noudatetaan yhteiskunnassa.

Jos iskua ei kyetä ehkäisemään, on erittäin tärkeää, että sen varalta on kyseisenä aikana toteutettu ja otettu käyttöön kaikki tarvittavat toimet, sillä vain näin voidaan estää iskua johtamasta yleiseen luottamuskriisiin.

On tärkeää jatkaa vaadittavaa poliittista työtä sekä kehittää ja julkaista säännöllisesti EU:n toimielinten arvioita tämänkaltaisesta terrorismista, josta olisi tarpeen tullen käytävä säännöllisesti keskustelua Euroopan parlamentissa.

Tällä hetkellä on niin, että neuvoston puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio laatii kuuden kuukauden välein asiakirjan, jossa arvioidaan terroriuhkaa, mutta tämä asiakirja on luottamuksellinen. Parempi olisi, jos mahdollisimman suuri osa sen sisällöstä selostettaisiin parlamentille.

Nykyoloissa suurin riskin on se, että lamaannuksen, toimettomuuden ja epätietoisuuden mieliala leviää EU:n toimielinten ulkopuolelle ja että tällainen vaikutelma unionin toimielimistä vallitsee Euroopan kansalaisten keskuudessa juuri sillä hetkellä, kun terrori-isku tapahtuu.

Tämän nousevan ilmiön torjumiseksi ei riitä, että laaditaan pitkiä luetteloita toimenpiteistä, joista monet ovat hyvin yleisluonteisia.

Meidän on asetettava itsellemme ensisijaiset tavoitteet, tehtävä selväksi, minkäkaltaisia järjestöjä meillä on vastassamme, ja sen jälkeen tiedotettava toimistamme.

Tiedotustoimissa on keskityttävä kahteen aiheeseen: ensinnäkin on teroitettava uhkan vakavuutta ja annettava sille sen täysi painoarvo välttäen lietsomasta hysteriaa; toiseksi on ilmaistava selkeästi ajatus kyseisen toimen eli terrorismin torjumiseksi toteutettavan eurooppalaisen poliittisen hankkeen luonteesta.

Pelkkä reagointi ei riitä

New Yorkin järkyttävät terrori-iskut 11. syyskuuta 2001 johtivat EU:n taholta useisiin aloitteisiin, joista yksi oli eurooppalainen pidätysmääräys. Madridissa 11. maaliskuuta 2004 tehtyjen traagisten pommi-iskujen jälkeen laadittiin terrorismin vastainen toimintasuunnitelma.

Nyt EU:lta odotetaan vielä määrätietoisempia toimia, joilla se osoittaa kykenevänsä ehkäisemään iskuja.

Viimeisimpien terroritekojen (Madridin traagisten pommi-iskujen) vaipuessa unohduksiin myös ilmiöön kohdistuva poliittinen muutosvoima alkaa näkyvästi heiketä. Tämä on vakava virhe.

Paras keino ehkäistä tämänkaltaista terrorismia on käynnistää Euroopan tasolla poliittinen hanke, jonka neuvosto, komissio ja parlamentti suunnittelevat yhdessä.

Hanke johtaisi Euroopan laajuisen foorumin perustamiseen tietojen ja datan vaihtamiseksi radikaalien islamistiryhmien toiminnasta, sillä se on melko uusi ja sen vuoksi erityisen epämääräinen ja vaikeaselkoinen ilmiö.

Meillä ei ole tarpeeksi tietoa näiden ryhmien muodoista ja toimintarytmistä. Sen vuoksi on nyt elintärkeää panostaa arviointiin ja tiedonhankintaan tästä aiheesta.

Terrorismin uhkaa ei tiedosteta tarpeeksi etenkään niissä jäsenvaltioissa, jotka onnekseen eivät ole joutuneet kärsimään sen seurauksista. Siksi annammekin tukemme YK:n pääsihteerin Kofi Annanin aloitteille maailmanlaajuisen tietoisuuskampanjan aloittamisesta terrorismin osalta. Kotikentällä EU:n on oltava eturintamassa kampanjoimassa ongelman vakavuuden tiedostamisen puolesta.

Nykyisin terroritekojen ehkäiseminen on käytännössä jäsenvaltioiden turvallisuusjoukkojen tehtävä. Tämä seikka ei muutu seuraavan vuosikymmenen aikana. Europolilla ja Eurojustilla voi siitä huolimatta olla keskeinen rooli tässä toiminnassa.

Kummastakin organisaatiosta voi olla apua erityisesti

A.       vastassamme olevista terroristijärjestöistä laadittavien arvioiden syventämisessä;

B.        entistä dynaamisemmasta tietojenvaihdosta kansallisten poliisivoimien ja jäsenvaltioiden tiedustelupalvelujen välillä.

On korostettava, että mitä kehittyneempiä tietojenvaihdossa käytettävät keinot ja eurooppalaiset foorumit ovat, sitä tehokkaammin ne vaikuttavat.

On myös elintärkeää edistää kaikenlaisia toimenpiteitä, jotka helpottavat tietojenvaihtoa EU:n ja Yhdysvaltojen välillä.

Tietojenvaihto tehostuu, jos pystymme tarkasti tunnistamaan ja määrittelemään vastustamamme järjestöt, sillä tämä on ainoa keino parantaa välttämätöntä tiedonkulkua.

Radikaalien islamistiryhmien kaltaisen nousevan ilmiön edessä on oleellista hankkia tietoa ryhmien rakenteesta ja laatia ehkäisevä arvio niiden toiminnasta. Nyt jos koskaan on aika panostaa tiedusteluun.

Terrori-iskujen ehkäisemisessä olisi painotettava myös seuraavia ensisijaisia tavoitteita:

A.       vuoropuhelun edistäminen turvallisuuskysymyksistä julkisen ja yksityisen sektorin, myös Euroopan laajuisten, kansallisten ja toimialajärjestöjen edustajien välillä; teknisen innovaation kehittäminen ja yksityisen sektorin osallistuminen sääntöjen, käytäntöjen ja menettelyjen laatimiseen tavaroiden ja palvelujen turvallisuuden parantamiseksi; turvallisuussuunnitelman laatiminen unionin perusinfrastruktuuria varten; kaikki tämä vaatii vuoropuhelua ja yhteistyötä;

B.        aseiden ja räjähteiden valvonnan tiukentaminen.

Parlamentti antaa täyden tukensa kaikille komission neuvoston kehotuksesta toteuttamille tämänsuuntaisille hankkeille ja kehottaa komissiota ja neuvostoa esittämään aiheesta ehdotuksia, jotka perustuvat tiukan valvonnan tarpeeseen tällä alalla.

Valmistautuminen ja reagointi

Terrori-iskun tapahduttua on elintärkeää käyttää kaikkia mahdolliset keinot yhteisvastuun herättämiseksi Euroopassa.

Jäsenvaltioon kohdistunutta terrori-iskua olisi pidettävä iskuna koko unionia vastaan, ja tämän pitäisi näkyä myös sen varalta laadittavassa skenaariossa.

Tässä yhteydessä haluamme ilmaista vahvan tukemme komission ehdotukselle uuden välineen luomisesta valmiuden ja nopean toiminnan varmistamiseksi vakavan kriisin, kuten terrori-iskun, tapahtuessa.

Emme tiedä, miksi terroristit päättävät iskeä juuri tiettyyn maahan, mutta varmaa on, että he turvautuvat aina hajota ja hallitse -taktiikkaan.

He pyrkivät joka tilanteessa luomaan käsityksen, että isku tehtiin kyseisen maahan tiettyjen sen tekemien poliittisten linjausten takia, ja antavat näin muiden maiden välillisesti ymmärtää, etteivät ne ole suoraan uhattuina.

Terrori-iskujen vastatoimien tulisikin perustua seuraaviin kriteereihin:

A.       tilanteeseen on reagoitava mahdollisimman suuressa määrin yhteisesti ja yksimielisesti, ja unionin toimielinten on näytettävä siinä esimerkkiä;

B.        yhteiskunnan aktivoimisen on tapahduttava mahdollisimman laajasti yhteiseltä ja yksimieliseltä pohjalta: kansalaiset on saatava liikkeelle kaikissa jäsenvaltioissa eikä ainoastaan siinä, jossa murhenäytelmä on tapahtunut;

C.       uhreille ja heidän omaisilleen on annettava keskeinen rooli, koska he ovat vahvin moraalinen voima vastatoimen takana.

Kaikista näistä syistä on oleellista, että EU varustautuu näihin tilanteisiin laatimalla itselleen joukon automaattisesti sovellettavia käytäntöjä ja toimenpiteitä, jotta vältetään antamasta sellaista kuvaa, että vastatoimet ovat improvisoituja.

Kun ajatellaan viimeaikaisia kokemuksia, kuten Madridissa 11. maaliskuuta 2004 tehtyä pommi-iskua, Australian vaaleja edeltäneitä tapahtumia tai Bin Ladenin videonauhojen ilmestymistä julkisuuteen kaksi päivää ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja, EU:n ja Euroopan maiden on syytä harkita, minkälainen kanta niiden tulisi omaksua vastaavissa olosuhteissa.

EU:n toimielinten on punnittava hyvin tarkasti, miten ne reagoivat tällaisiin tilanteisiin.

Joillakin tahoilla on esitetty, että mahdollisten aloitteiden ennakoinnilla on taipumus lietsoa pelkoa ja jopa yllyttää uusiin terrori-iskuihin. Tähän olisi vastattava, että kaikkein suurimman yhteiskunnallisen paniikin aiheuttaa se, jos toimitaan improvisoidusti ja joudutaan päättämään vastatoimista vasta silloin, kun tilanne on ajankohtainen.

Sekä terrori-iskujen ehkäiseminen että niihin reagoiminen vaativat erityistä huomiota.

1.        Terrorismin uhrit

Tuemme sitä komission näkemystä, jonka mukaan Madridin terrori-iskuissa 11. maaliskuuta 2004 menehtyneiden 192 uhrin muistoksi 11. maaliskuuta vietettävää terrorismin uhrien eurooppalaista muistopäivää tulisi tulevaisuudessa pitää vapautemme turvaamisesta käytävän demokraattiseen kansalaiskeskustelun päivänä.

Terrorismin uhreja avustava eurooppalainen virasto, jota parlamentti ehdotti suosituksessaan A6-0010/2004, olisi perustettava välittömästi. Siitä olisi tehtävä komission hallinnollinen yksikkö, joka ei vaadi suurta toimitilaa tai henkilöstömäärää: sen tehtävänä olisi yksinkertaisesti toimia hallinnollisen tason tiedotus- ja neuvontapisteenä, joka tiedottaisi terrorismin uhreille heidän oikeuksistaan ja jonka puoleen uhrit voisivat kääntyä apua tarvitessaan. Samalla se voisi jakaa uhreille tietoa jäsenvaltioissa toimivista terrorismin uhrien tukijärjestöistä.

Kunnioituksesta uhreja kohtaan meidän on ryhdyttävä toimiin terrorismin uhrien uhkailun kriminalisointiperusteiden ja tästä rikoksesta määrättävien seuraamusten yhdenmukaistamiseksi.

2.        Tiedotusvälineet

Tiedotusvälineiden reagoinnilla on ratkaiseva merkitys silloin, kun terrori-isku tapahtuu.

Iskun tapahtuessa ei ole tarkoituksenmukaista turvautua hallituksen keskitettyihin toimiin. Voidaan ainoastaan toivoa, että tiedotusvälineet reagoivat tapahtumiin maltillisella tavalla ja tiukasti demokratiaan sitoutuneelta pohjalta. Tiedotusvälineet ovat alttiimpia reagoimaan myönteisesti ja selkeästi, jos ne ovat vaihtaneet ajatuksia ja osallistuneet poliittisten johtajien kanssa terrorismia käsitteleviin kokouksiin.

Ratkaisu ei löydy hallituksen keskitetyistä toimista tai valvonnasta eikä varsinkaan ilmaisunvapautta rajoittavasta lainsäädännöstä.

Mikäli halutaan kehittää yhteiset kriteerit tiedotusvälineissä käyttöön otettaville tarpeellisille ja ensisijaisille reagointitavoille, on välttämätöntä järjestää sellaisia kokouksia ja seminaareja, joissa poliitikot ja toimittajat voivat vaihtaa näkemyksiä tästä aiheesta.

Eurooppalainen poliittinen hanke

–         Pitkä toimenpideluettelo ei ole mikään poliittinen hanke.

–         Poliittinen hanke edellyttää voimien yhdistämistä ja ensisijaisten tavoitteiden ja suuntaviivojen määrittelyä.

–         Radikaalien islamistiryhmien kasvavan ongelman ratkaisemiseksi toteutettavassa poliittisessa hankkeessa on painotettava ennen kaikkea tiedotusta.

–         Tämä edellyttää arviointia, todisteita ja tietämyksen parantamista.

–         Euroopan parlamentin on voitava osallistua tähän poliittiseen hankkeeseen.

Euroopan parlamentin rooli

Parlamentti ei voi tyytyä pelkästään esittämään suosituksia neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentti on Euroopan kansalaisia lähinnä oleva ja heitä parhaiten edustava EU:n toimielin. Parlamentin jäsenet valitaan suoralla kansanvaalilla, ja heidän velvollisuutensa on ylläpitää läheisiä suhteita kansalaisiin. Kuten minkä tahansa edustajainhuoneen, Euroopan parlamentin tehtävänä on muokata julkista – tässä tapauksessa Euroopan kansalaisten – mielipidettä, toisin sanoen kaikkien asianomaisten eurooppalaisten yhteiskuntien jakamaa yhteistä mielipidettä.

Aivan ensimmäiseksi on saatava kansalaiset tiedostamaan uhkan vakavuus.

Parlamentin asiana ei ole suunnitella teknisiä toimenpiteitä eikä poliisitoimintaan kuuluvia toimia, vaan keskittyä tiukasti poliittisiin toimiin alkaen tietoisuuden lisäämisestä.

Parlamentin tehtävänä on myös kehittää omaa rooliaan yhteiskunnallisen vuoropuhelun foorumina – kohtauspaikkana, jossa ongelmista voidaan keskustella laajemminkin kuin parlamentin jäsenten kesken. Euroopan parlamentin tärkeimpänä velvollisuutena on virittää julkisessa mielipiteessä keskustelua sekä itse parlamentin jäsenten että EU:n toimielinten työstä ja ponnisteluista.

Parlamentti on erinomainen foorumi vuoropuhelulle silloin, kun halutaan

A.       tehdä tunnetuksi neuvoston ja komission aloitteita;

B.        vaihtaa näkemyksiä yhteiskunnallisten vaikuttajien ja tiedotusvälineiden edustajien kanssa.


EHDOTUS SUOSITUKSEKSI B6-0081/2005 (21.1.2005)

työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti

esittäjä: Alexander Nuno Alvaro ALDE-ryhmän puolesta

EU:n yhdennetystä lähestymistavasta kaikenlaisten terrori-iskujen ehkäisemiseen, niihin varautumiseen ja niihin reagoimiseen sekä niiden seurausten hallintaan

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 24. ja 25. maaliskuuta 2004 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa hyväksytyn julkilausuman terrorismin torjumisesta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin tarkistetun terrorismin torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa 17. ja 18. kesäkuuta 2004,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston kokouksessa 4. ja 5. marraskuuta 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi esitetyt toimenpiteet, joita 16. ja 17. joulukuuta 2004 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa annetut, erityisesti terrorismia koskevat puheenjohtajan päätelmät täydentävät,

  ottaa huomioon työjärjestyksensä 114 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

A. Haagin ohjelmassa luetellut terrorismin torjuntaan liittyvät toimenpiteet olisi pantava ripeästi täytäntöön vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseksi EU:ssa,

B.  jotta terrori-iskuja voitaisiin ehkäistä ja torjua tehokkaasti ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioittaen, jäsenvaltioiden ei tulisi toiminnassaan rajoittua huolehtimaan pelkästään omasta turvallisuudestaan, vaan niiden tulisi myös pyrkiä koko EU:n turvallisuuteen,

C. on käynyt ilmeiseksi, että nykyisen terrorismin uhan torjumiseksi luotettavan yhteistyön parantamisesta EU:n toimielinten välillä on tultava yksi EU:n politiikan keskeisistä osatekijöistä,

D. tätä tilaisuutta on tärkeää hyödyntää kannustamalla EU:ta lujittamaan ja kehittämään valmiuksiaan terrori-iskujen ehkäisemisessä, niihin valmistautumisessa ja niihin reagoimisessa,

1.  Esittää neuvostolle seuraavat suositukset:

a)  torjutaan terrorismin uhkaa tehostamalla yhteistyötä sekä sisäisellä että kansainvälisellä tasolla,

b)  pannaan mahdollisimman pian täytäntöön Haagin ohjelmassa "Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittaminen Euroopan unionissa" luetellut, varsinkin terrorismin torjumiseen tähtäävät toimenpiteet perusoikeuksien kunnioittamisesta tinkimättä,

c)  kehotetaan jäsenvaltioita yhdistämään tiedustelu- ja turvallisuustietonsa, jotta ne voisivat paitsi valmistautua omaan turvallisuuteensa kohdistuviin uhkiin myös suojata tarvittaessa muiden jäsenvaltioiden sisäistä turvallisuutta,

d)  toteutetaan mahdollisimman pian tarvittavat toimenpiteet sellaisen EU:n laajuisen yhtenäisen ja tehokkaan järjestelmän perustamiseksi, jonka avulla voidaan ehkäistä kaikenlaisia terrori-iskuja ja hallita niiden seuraukset ja johon sisältyy toimenpiteitä luotettavan yhteistyön takaamiseksi turvallisuusjoukkojen ja -viranomaisten sekä ulkosuhteiden alalla tehtävästä yhteistyöstä vastaavien yksiköiden välillä, jotta varmistettaisiin demokraattinen valvonta ja perusoikeuksien suojelu,

e)  varmistetaan terrorismin uhrien ja heidän omaistensa riittävä suojelu ja avustaminen osoittamalla tähän tarvittavat määrärahat Euroopan unionin vuotuisesta talousarviosta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi Eurooppa-neuvostolle ja komissiolle.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle terrori-iskujen ehkäisemisestä, niihin varautumisesta ja niihin reagoimisesta

Menettelynumero

2005/2043(INI)

Ehdotukset suosituksiksi, joihin mietintö perustuu

B6-0081/2005

Työjärjestyksen artikla

114 art. 3 kohta ja 94 art.

Asiasta vastaava valiokunta  Luvasta ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.4.2005

Mietinnön laatimisesta päätetty (pvä)

 

25.11.2004

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

28.4.2005

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

AFET

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö

        Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Mietintöön sisältyvät päätöslauselmaesitykset

B6-0081/2005

 

 

Esittelijä(t)

        Nimitetty (pvä)

Jaime Mayor Oreja

25.11.2004

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Valiokuntakäsittely

12.4.2005

28.4.2005

24.5.2005

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.5.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

41

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Edit Bauer, Mihael Brejc, Giusto Catania, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frederika Brepoels, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Cem Özdemir, Siiri Oviir, Marie-Line Reynaud, Antonio Tajani

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther Herranz García, Antonio López-Istúriz White, Antolín Sánchez Presedo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

26.5.2005

A6-0166/2005

EHDOTUKSET SUOSITUKSIKSI, JOIHIN MIETINTÖ PERUSTUU

B6-numero

Esittäjä(t)

Otsikko

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

B6-0081/2005

Alexander Nuno Alvaro ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus suositukseksi neuvostolle EU:n yhdennetystä lähestymistavasta kaikenlaisten terrori-iskujen ehkäisemiseen, niihin varautumiseen ja niihin reagoimiseen sekä niiden seurausten hallintaan

 

LIBE

AFET

26.1.2005

Päivitetty viimeksi: 8. elokuuta 2006Oikeudellinen huomautus