Postup : 2004/0165(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0216/2005

Predkladané texty :

A6-0216/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 13

Hlasovanie :

PV 06/07/2005 - 4.9

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0281

SPRÁVA     ***I
PDF 633kWORD 494k
22. jún 2005
PE 353.601v02-00 A6-0216/2005

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde

(KOM(2004)0493 – C6-0090/2004 – 2004/0165(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: José Albino Silva Peneda

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde

(KOM(2004)0493 – C6-0090/2004 – 2004/0165(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2004)0493)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 148 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0090/2004)(2),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (A6-0216/2005),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2

(2) Je potrebné stanoviť konkrétne ustanovenia týkajúce sa druhu činností, ktoré môžu byť financované ESF na základe cieľov definovaných v nariadení (ES) č.[...] [ustanovujúcom všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde]

(2) Je potrebné stanoviť konkrétne ustanovenia o činnostiach, ktoré môžu byť financované ESF na základe cieľov definovaných v nariadení (ES) č. […] [ustanovujúcom všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde], v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Odôvodnenie

Il y a lieu de souligner que le règlement du FSE doit être établi et exécuté en respectant les principes et les dispositions du règlement financier y compris les mesures d´application.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 2a (nové)

 

(2a) Je potrebné dodržiavať všeobecnú štruktúru fondov a zabezpečiť rozvrhnutie rôznych cieľov v súlade s nariadením (ES) č. …/…, [ktoré stanovuje všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 3

ESF by mal podporovať politiky členských štátov, ktoré sú v súlade so smernicami a odporúčaniami vypracovanými v Európskej stratégii zamestnanosti a dohodnutými cieľmi Únie v súvislosti so sociálnou integráciou a vzdelávaním a odbornou prípravou, s cieľom lepšie prispievať k realizácii úloh a cieľov dohodnutých na zasadaniach Európskej rady v Lisabone a Göteborgu.

ESF by mal podporovať politiky členských štátov, ktoré sú v súlade so smernicami a odporúčaniami vypracovanými v Európskej stratégii zamestnanosti a dohodnutými cieľmi Únie v súvislosti so sociálnou integráciou, nediskrimináciou, presadzovaním rovnosti medzi ženami a mužmi, vzdelávaním a odbornou prípravou a politiky, ktoré uplatňujú koncepciu celoživotného vzdelávania na pracovisku aj mimo neho, s osobitným dôrazom na základnú odbornú prípravu, s cieľom lepšie prispievať k realizácii úloh a cieľov dohodnutých na zasadaniach Európskej rady v Lisabone a Göteborgu a uplatňovanie článku 2 a článku 299 ods. 2 Zmluvy s osobitným zreteľom na vytvorenie podmienok, ktoré umožnia dosiahnuť vyššiu úroveň produktivity a konkurencieschopnosti, lepšiu sociálnu súdržnosť a vytvoriť lepšie pracovné príležitosti.

Justification

According to Article 2 of the EC Treaty, equality between women and men is an objective of the EU as well as of the European Employment Strategy and the Lisbon Strategy. Article 2 of the proposal for a regulation, which relates to the mission of the European Social Fund, also mentions equality between women and men as one of the Community's objectives. Given the importance of this principle, and in order to ensure consistency, this objective should be included in recital 3.

The concept of training is defined in different ways in the Member States, or restricted to one stage of education. It must be the aim of territorial cohesion to support lifelong learning, as the modern approach to training, in peripheral regions as elsewhere.

It is important for non-discrimination to be recognised as a full objective of the European Social Fund.

In line with the text proposed by the rapporteur: the concept of 'training' is defined differently in the various Member States or is restricted to one form of training. The territorial cohesion objective should be geared to supporting the modern 'lifelong learning' approach and this should include remote and very remote regions (Article 299(2) of the EC Treaty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) Tento prístup nadobúda väčší význam v súvislosti s výzvami vyplývajúcimi z rozšírenia EÚ a fenoménu hospodárskej globalizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 3b (nové)

(3b) V tejto súvislosti sa musí uznať význam európskeho sociálneho modelu. Takéto uznanie však zvyšuje potrebu reforiem tohto modelu tak, aby sa mohla naďalej poskytovať podpora najmä osobám, ktoré sa nachádzajú v kritických situáciách.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvádza, že je potrebné revidovať európsky sociálny model (aj keď sa jeho hlavný význam uznáva), zdôrazňuje potrebu boja proti sociálnej odlúčenosti a upozorňuje na úlohu, ktorú ESF má v tejto súvislosti zohrávať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 3 c (nové)

 

Iniciatívny program Spoločenstva EQUAL priniesol nové skúsenosti, najmä v súvislosti s prepájaním miestnych, regionálnych, vnútroštátnych a európskych činností, s prístupom MVO k projektom a riadením projektov zo strany MVO, účasťou cieľových skupín, určením politických otázok a ich následným začlenením do všetkých politík, inováciou a experimentovaním, nadnárodnou úrovňou, oslovením skupín, ktoré sú vytlačené na okraj trhu práce a s riešením vplyvu sociálnych otázok na vnútorný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 4

Aby bolo možné lepšie predpovedať a riadiť zmeny v rámci cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti, pomoc ESF by sa mala zameriavať najmä na zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov; rozširovanie prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce; posilňovanie sociálnej integrácie znevýhodnených ľudí, boj s diskrimináciou a podporu partnerstva pre reformu.

Aby bolo možné lepšie predpovedať a riadiť zmeny, pomoc ESF by sa mala zameriavať najmä na zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov, podnikov a podnikateľov vplyvom globalizácie a reštrukturalizácie podnikov, na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, zlepšovanie pracovných podmienok, prijímanie proaktívnych opatrení, ako sú presun pracovníkov na iné pracovné miesta a individuálne profesijné poradenstvo podľa kvalifikácií jednotlivých pracovníkov, čo umožní predísť nadbytočnosti vedúcej k dlhodobej nezamestnanosti; rozširovanie prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce s cieľom dosiahnuť úplnú zamestnanosť; posilňovanie sociálnej integrácie znevýhodnených ľudí a ich prístup k zamestnanosti a boj proti diskriminácii, ako sa stanovuje v článku 13 Zmluvy, chudobe a sociálnemu vylúčeniu, a podporu partnerstva pre reformu.

Justification

Social inclusion must also include back-up measures to enable disadvantaged people to gain access to employment.‘Combating discrimination’ should be closely tied to Article 13 of the EC Treaty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) ESF by sa mal využívať aj na odstránenie problémov týkajúcich sa demografických zmien aktívneho obyvateľstva EÚ. Osobitná pozornosť by sa mala venovať problémom vyplývajúcim z takýchto zmien najmä prostredníctvom celoživotného odborného vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 5

(5) Okrem týchto priorít, je potrebné v najmenej rozvinutých regiónoch a členských štátoch, v rámci cieľa konvergencie a so zámerom zvyšovania hospodárskeho rastu, pracovných príležitostí pre ženy a mužov a kvality a produktivity práce, rozširovať a zvyšovať investície do ľudského kapitálu a zvyšovať inštitucionálnu, administratívnu a súdnu kapacitu, najmä na prípravu a zavádzanie reforiem a presadzovanie acquis.

(5) Okrem týchto priorít je potrebné v najmenej rozvinutých regiónoch a členských štátoch, v rámci cieľa konvergencie a so zámerom zvyšovania hospodárskeho rastu, pracovných príležitostí pre ženy a mužov, a kvality a produktivity práce a podpory hospodársky neaktívnych osôb, aby opäť vstúpili na trh práce, rozširovať a zvyšovať investície do ľudského kapitálu a zvyšovať inštitucionálnu, administratívnu a súdnu kapacitu, najmä na prípravu a zavádzanie reforiem a presadzovanie acquis.

Odôvodnenie

Need to refer to economically inactive persons.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 5a (nové)

 

(5a) V opatreniach prijatých v súvislosti s regionálnou konkurencieschopnosťou a cieľom zamestnanosti a (alebo) cieľom konvergencie by sa mal zohľadniť článok 299 ods. 2 Zmluvy.

Odôvodnenie

In line with Article 299(2) of the EC Treaty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 6

(6) Presadzovanie inovácie a nadnárodnej spolupráce je základným rozmerom, ktorý by mal byť integrovaný do pôsobnosti ESF.

(6) Presadzovanie inovácie by malo byť integrované ako základný rozmer do pôsobnosti ESF vzhľadom na cieľ konvergencie, ako aj cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a cieľ zamestnanosti. Mala by sa zabezpečiť podpora inovatívnych myšlienok a opatrení, ktoré by sa overili v praxi v súlade s európskymi usmerneniami a odporúčaniami na základe Európskej stratégie zamestnanosti a v súlade s dohodnutými cieľmi Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie. Na takéto činnosti by sa mala zvýšiť horná hranica príspevkov z ESF na 85 %.

Odôvodnenie

Its purpose is to enable advantage to be taken of the full potential offered by the ESF and its operational programmes within all the existing objectives. Innovative measures must continue to form an important part of the ESF..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 6 a (nové)

 

(6a) Podpora nadnárodnej spolupráce by sa mala ako základný rozmer integrovať do oblasti pôsobnosti ESF. Koordinačné opatrenia v rámci nadnárodnej, cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce by sa mali 100% financovať z ESF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Odôvodnenie 7

Je potrebné zabezpečiť spojitosť opatrení ESF s politikami stanovenými v Európskej stratégii zamestnanosti a sústrediť podporu ESF na zavádzanie smerníc a odporúčaní o zamestnanosti.

Je potrebné zabezpečiť spojitosť opatrení ESF s politikami stanovenými v Európskej stratégii zamestnanosti, s cieľmi sociálnej integrácie Spoločenstva a národnými akčnými plánmi členských štátov v oblasti sociálnej integrácie. ESF môže podporovať aj opatrenia, ktoré siahajú nad rámec národného akčného plánu zamestnanosti členského štátu, ak sú potrebné vzhľadom na regionálne a miestne osobitosti a ak sa tým budú môcť lepšie dosiahnuť lisabonské ciele zamestnanosti, sociálna integrácia a sociálna súdržnosť.

ESF by sa mal tiež zamerať na dosiahnutie súčinnosti s pomocou z iných fondov v prospech trvalo udržateľného miestneho, regionálneho a národného rozvoja. Podpora ESF je podstatná aj pre plnenie cieľov sociálnej integrácie, vzdelávania a odbornej prípravy.

Justification

There is reference throughout the document to education and training and social inclusion objectives. This is, however, not systematic. To allow support to be targeted across all areas of need, it is important that these references be systematic. For regional policy reasons, structural funds need to be flexible so that they can respond to local or regional particularities; see Parliament’s resolution on the Third Cohesion Report (P5_TA(2004)0368, paragraph 36).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Odôvodnenie 8a (nové)

 

(8a) Okrem potreby zjednodušenia právnych predpisov v tejto oblasti existuje osobitná potreba prehodnotenia postupov tak, aby boli jednoduchšie, rýchlejšie a menej byrokratické s cieľom zlepšiť efektívnosť a kvalitu pri využívaní fondov a zabezpečiť, aby sa prísnejšie dodržiavali časové plány súčasných opatrení.

Odôvodnenie

The purpose of this amendment is to emphasise the need for management of the cohesion policy to be rationalised.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Odôvodnenie 8 b (nové)

 

(8b) Môžu sa zaviesť opatrenia, prostredníctvom ktorých môžu miestne subjekty vrátane mimovládnych organizácii získať jednoduchý a rýchly prístup k podpore z fondov, a tým vybudovať kapacitu na činnosť v tejto oblasti.

Justification

This possibility, which already existed in the old ESF Regulation, should be reinstated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh16

Odôvodnenie 9

(9) Členské štáty a Komisia musia zabezpečiť, aby realizácia priorít financovaných ESF v rámci cieľov konvergencie a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti prispievala k podporovaniu rovnosti a odstraňovaniu nerovností medzi ženami a mužmi; uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) by sa malo spájať s konkrétnymi opatreniami na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní.

 

(9) Členské štáty a Komisia musia zabezpečiť, aby realizácia priorít financovaných ESF v rámci cieľov konvergencie a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti prispievala k podporovaniu rovnosti a odstraňovaniu nerovností medzi ženami a mužmi a medzi znevýhodnenými skupinami a spoločenskou väčšinou, uplatňovanie rodového a menšinového hľadiska (gender and minority mainstreaming) by sa malo spájať s konkrétnymi opatreniami na zlepšenie prístupu k zamestaniu a na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien, osôb so zdravotným postihnutím, prisťahovalcov a príslušníkov etnických menšín – najmä Rómov – v zamestnaní.

Justification

Just as important as gender mainstreaming is the creation of equality for people belonging to disadvantaged minority groups, and particularly the long-term integration into working of specific groups (those with disabilities, migrants, ethnic minorities) A reference to the Roma as an ethnic and at the same time disadvantaged minority is indispensable in the interest of successfully combatting their social discrimination in certain new Member States. The situation of the Roma minority is so complex, it raises problems of schooling, employment, discrimination and poverty, and it affects such a broad stratum of society in certain new Member States, that it is important to refer to the Roma minority’s integration into employment and society in the text of the proposal for a regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Odôvodnenie 10

(10) ESF by mal tiež podporovať technickú pomoc, s osobitným zreteľom na podporu vzájomného učenia sa prostredníctvom rozširovania výmeny skúseností, prenos správnych postupov a na vyzdvihovanie príspevku ESF k cieľom a prioritám politiky Spoločenstva vo vzťahu k zamestnanosti a sociálnej integrácii.

(10) ESF by mal tiež podporovať technickú pomoc, v súlade s rozhodnutiami rozpočtového orgánu, s osobitným zreteľom na podporu vzájomného učenia sa prostredníctvom rozširovania výmeny skúseností, prenos správnych postupov a na vyzdvihovanie príspevku ESF k cieľom a prioritám politiky Spoločenstva vo vzťahu k zamestnanosti a sociálnej integrácii, ako aj k boju proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii.

Justification

The annual decision on technical assistance in its entirety must be taken during the budgetary procedure.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 2 odsek 1 pododsek 1

1. ESF posilňuje hospodársku a sociálnu súdržnosť prostredníctvom podpory politík členských štátov so zameraním na dosiahnutie úplnej zamestnanosti, zvýšenie kvality a produktivity práce a podporu sociálnej integrácie a zmenšenia rozdielov v zamestnanosti medzi regiónmi.

1. ESF posilňuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť zlepšovaním zamestnateľnosti a pracovných príležitostí, podporou vysokej úrovne zamestnania a zabezpečením väčšieho počtu lepších pracovných miest. Uskutoční to prostredníctvom podpory politík členských štátov so zameraním na dosiahnutie úplnej zamestnanosti, zvýšenie príležitostí zamestnania, kvality a produktivity práce vo všetkých aspektoch, podporu sociálnej integrácie, boj proti sociálnemu vylúčeniu vrátane zlepšenia prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu a podpory nediskriminácie a rovnosti medzi mužmi a ženami, a zmenšenia národných, regionálnych a miestnych rozdielov v zamestnanosti.

Justification

See also Parliament’s resolution on the Third Cohesion Report (P5_TA(2004)0368, paragraph 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 2 odsek 1 pododsek 2

ESF predovšetkým podporuje opatrenia v súlade so smernicami a odporúčaniami prijatými na základe Európskej stratégie zamestnanosti.

ESF predovšetkým podporuje opatrenia v súlade so smernicami a odporúčaniami prijatými na základe Európskej stratégie zamestnanosti a so zreteľom na záväzky národných akčných plánov členských štátov týkajúce sa sociálnej integrácie a na príslušné vykonávacie nástroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 2 odsek 2

2. Pri uskutočňovaní úloh uvedených v odseku 1 ESF podporí priority Spoločenstva, čo sa týka potreby posilňovania sociálnej súdržnosti, upevňovania konkurencieschopnosti a presadzovania environmentálne zdravého hospodárskeho rastu. Hlavne bude brať do úvahy ciele Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie, vzdelávania a odbornej prípravy a rovnosti medzi ženami a mužmi.

2. Pri uskutočňovaní úloh uvedených v odseku 1 ESF podporí priority Spoločenstva, čo sa týka potreby posilňovania sociálnej súdržnosti, upevňovania produktivity a konkurencieschopnosti a presadzovania hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja. ESF hlavne podporuje účasť hospodársky neaktívnych osôb na pracovnom trhu a podporuje opatrenia, ktoré sú zamerané na ciele Spoločenstva v oblasti boja proti sociálnemu vylúčeniu najmä znevýhodnených skupín, ako sú napr. osoby so zdravotným postihnutím, vzdelávania a odbornej prípravy, rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie.

ESF zabezpečí, aby sa zohľadnili zásady rozvinuté v rámci programu EQUAL, a to najmä prepájaním miestnych, regionálnych, národných a európskych iniciatív; zabezpečením prístupu mimovládnych organizácií a podporou riadenia projektov mimovládnymi organizáciami; podporou účasti cieľových skupín; zisťovaním a následne začleňovaním politických otázok; uznaním praktického významu vývoja politiky; inováciou a experimentovaním; metódou postupu od konkrétneho k všeobecnému a cezhraničným prístupom; podporou prístupu okrajových skupín na trh práce a riešením sociálnych vplyvov na vnútorný trh.

Justification

The addition is needed to ensure that the scope of EQUAL is completely incorporated in the mainstream of the ESF Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 3 odsek 1

(1) V rámci cieľov konvergencie a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti ESF podporí opatrenia v súlade s týmito prioritami

(1) V rámci cieľov konvergencie a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti ESF podporí opatrenia a inovačné opatrenia v členských štátoch a v rámci nadnárodnej spolupráce, v súlade s týmito prioritami

Justification

Innovative measures and the exchange of best practice must continue to have an appropriate role within the ESF, since they give important incentives to national labour market policies and often provide the desired European added value.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 3 odsek 1 bod (a)

(a) zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, najmä prostredníctvom podporovania:

(a) zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako aj podnikateľov a tým zvyšovať očakávanie a zlepšovať pozitívne riadenie ekonomických zmien, najmä prostredníctvom podporovania:

Odôvodnenie

By means of this amendment the changes made to recitals 3a and 4 are incorporated into the main text of the Regulation. The action of the ESF must also incorporate measures promoting the adaptability of businesspeople and people in charge of firms, particularly SMEs and micro-businesses.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 3 odsek 1 písmeno a pododsek i

i) zvýšených investícií do ľudských zdrojov zo strany podnikov, obzvlášť malých a stredných podnikov, prostredníctvom vypracovania a zavádzania systémov a stratégií celoživotného vzdelávania, ktoré zabezpečia lepší prístup k odbornej príprave nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov, transparentnosti kvalifikácií a pôsobností, rozširovania IT a manažérskych spôsobilostí a podpory podnikateľstva a inovácie;

 

i) celoživotného vzdelávania a zvýšených investícií do ľudských zdrojov zo strany podnikov, obzvlášť malých a stredných podnikov, prostredníctvom podpory zodpovedného prístupu a zakladania podnikov, vypracovania a zavádzania systémov a stratégií celoživotného vzdelávania, ktoré zabezpečia lepší prístup k vnútropodnikovej odbornej príprave, najmä všetkých nízkokvalifikovaných, vysokokvalifikovaných a starších pracovníkov, transparentnosti kvalifikácií a pôsobností vrátane uznávania platnosti kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí, rozširovania IT a manažérskych spôsobilostí a podpory podnikateľstva a inovácie;

Begründung

Article 3 of the regulation sets out the scope for assistance that ESF will provide. Importantly ESF does have a focus on people in Employment. This is critical for regions with tight labour markets yet paradoxically have a weak skills base. Attempts to address deficits in professional and managerial level skills must go hand in hand with initiatives targeting the basic skills agenda. ESF must engage in funding action research projects designed to tackle gender discrimination in employment. Understanding the role of migrant workers in the labour market is becoming an increasingly important issue. Migrant workers fill seasonal and temporary vacancies that are unattractive to the native labour force, at the same time, there are also significant numbers of skilled migrant workers that fill skills shortages in many sectors of the EU economy. This amendment makes also clear that the focus of any training activities is put on low skilled and older workers. However, it also ensures that - depending on national priorities - other target groups can profit from ESF measures taken with regard to internal qualification trainings.

Private initiatives to encourage business start-ups would help to achieve the employment objectives.

In accordance with the Lisbon Strategy, lifelong learning should be set out as a priority and not only as an instrument

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 3 odsek 1 bod (a) bod (ii)

(ii) očakávanie a pozitívne riadenie ekonomických zmien, hlavne prostredníctvom navrhovania a rozširovania inovatívnych a produktívnejších foriem organizácie práce, vrátane lepšieho zdravotného stavu a bezpečnosti, určovania budúcich profesných a kvalifikačných požiadaviek a rozvoja špecifických služieb zamestnanosti, odpornej prípravy a podpory v kontexte reštrukturalizácie podniku a sektora.

(ii) očakávanie a pozitívne riadenie ekonomických zmien, hlavne prostredníctvom zvyšovania priemyselných investícií, najmä zo strany malých a stredných podnikov, navrhovania a rozširovania inovatívnych a produktívnejších foriem organizácie práce, zvyšovaním kvality pracovných podmienok vrátane zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku tým, že sa poskytne osobitná podpora malým a stredným podnikom a mikro podnikov a ich zastupiteľských organizácií na národnej, regionálnej a miestnej úrovni pri zavádzaní existujúcich právnych predpisov, ako aj podporou primeranej rovnováhy medzi bezpečnosťou a pružnosťou, určovania budúcich profesných a kvalifikačných požiadaviek, adekvátnej ponuky možností práce na čiastočný úväzok, rozvoja špecifických služieb zamestnanosti, profesionálnej a odbornej prípravy, ako aj presunom pracovníkov na iné pracovné miesta a rozvojom podporných služieb na zlepšenie ochrany pracovníkov pred vplyvmi reštrukturalizácie podniku a sektora.

Justification

In the light of the volume and complexity of the legislation, it is important that the specific needs of SMEs as regards the implementation of existing legislation should be taken into account.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 3 odsek 1 písmeno b

b) rozširovanie prístupu uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu, prevencia nezamestnanosti, predlžovanie dĺžky doby strávenej v zamestnaní a zvyšovanie účasti žien a prisťahovalcov na trhu práce, najmä prostredníctvom podporovania:

 

b) rozširovanie prístupu a trvalé začlenenie uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb do trhu práce, a najmä hľadanie riešení dlhodobej nezamestnanosti a cezhraničnej integrácie trhov práce, prevencia nezamestnanosti a návratov do nezamestnanosti, predlžovanie dĺžky doby strávenej v zamestnaní a zvyšovanie účasti žien, osôb so zdravotným postihnutím, legálnych prisťahovalcov, neaktívnych osôb v práceschopnom veku, starších ako 40 rokov, dlhodobo nezamestnaných a príslušníkov etnických menšín – najmä Rómov – na trhu práce, najmä prostredníctvom podporovania:

 

Odôvodnenie

First insert: alongside preventing unemployment it is absolutely essential also to mention halting the recurrence of unemployment from one generation to the next. Second insert: With regard to integration or reintegration into employment, it is very important to mention each target group. It is notable that the original proposal for a regulation already mentions migrants as well as women at this point : however, text as a whole can only be regarded as coherent and acceptable if the whole key target group with regard integration or reintegration into employment is mentioned.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 3 odsek 1 písmeno b pododsek i

i) modernizácie a posilňovania inštitúcií trhu práce, hlavne úradov práce;

 

i) modernizácie a posilňovania inštitúcií trhu práce, hlavne úradov práce a iných iniciatív, podporujúcich stratégiu plnej zamestnanosti v Európskej únii a jej členských štátoch;

Justification

This amendment is necessary to point out the benefits that outplacement and career coaching can bring to an extremely volatile labour market in terms of long-term employment. Outplacement services have proven to constitute an effective tool in restructuring situations, by assisting and coaching individuals at the different levels of the organization going through change and helping them acquire appropriate new jobs in the best timeframe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 3 odsek 1 bod (b) bod (ii)

ii) zavádzania aktívnych a preventívnych opatrení zabezpečujúcich včasné určenie potrieb a individualizovanej podpory, hľadania zamestnania a mobility, samostatnej zárobkovej činnosti a vytvárania podnikov;

zavádzania aktívnych a preventívnych opatrení zabezpečujúcich včasné určenie potrieb a individualizovanej profesijnej podpory, poradenstva o odborného vzdelávania v rámci individuálnych akčných plánov, hľadania zamestnania, presunu pracovníkov na iné pracovné miesta a mobility, ako aj opatrení, ktoré povzbudia samostatnú zárobkovú činnosť a vytváranie podnikov, vytváranie podnetov a podporu pracovných podmienok, ktoré umožnia dlhšie udržať ľudí v zamestnaní; osobitných opatrení, ktoré umožnia mladým ľuďom prístup na trh práce, najmä vytváraním príležitostí na praktickú odbornú prípravu a podnikateľských podnetov; využívania sociálneho hospodárstva a sprostredkovateľského modelu pracovného trhu v úsilí o úplnej zamestnanosť; príspevkov na starostlivosť o deti a na dopravu ako mechanizmov, ktoré povzbudia neaktívne osoby a nezamestnaných k práci;

Odôvodnenie

This amendment is necessary to point out the benefits that outplacement and career coaching can bring to an extremely volatile labour market in terms of long-term employment. Outplacement services have proven to constitute an effective tool in restructuring situations, by assisting and coaching individuals at the different levels of the organization going through change and helping them acquire appropriate new jobs in the best timeframe. This amendment shall further emphasise the fact that the ESF - in addition to active and preventive measures - also co-finances self-employment. Need for a reference to economically inactive people.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 3 odsek 1 bod (b) bod (iii)

iii) konkrétnych opatrení na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní, na zníženie segregácie na trhu práce na základe pohlavia, vrátane zamerania sa na korene rozdielov v príjmoch medzi pohlaviami, a na zosúladenie pracovného a súkromného života aj umožnením prístupu k starostlivosti o deti a o odkázané osoby;

(iii) zaradenia do hlavného prúdu a konkrétnych opatrení na zlepšenie prístupu k zamestnaniu a na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní, na odstránenie priamej a nepriamej segregáciena trhu práce na základe pohlavia, vrátane zamerania sa na korene rozdielov v príjmoch medzi pohlaviami, osobitná pozornosť by sa mala venovať ženám, ktoré majú v úmysle vrátiť sa na pracovný trh po materskej alebo rodičovskej dovolenke a ženám prepusteným z dôvodu nadbytočnosti a ktorým chýba len niekoľko rokov, aby mali nárok na dôchodok;

Odôvodnenie

Reconciling work and private life should be a separate sub-paragraph, since it does not benefit only the employment of women. Measures are needed to facilitate women's access to and participation in employment. Article 2(e) of Regulation 1784/1999 on the ESF states that 'the Fund shall support…specific measures to improve women's access to and participation in the labour market'.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 3 odsek 1 bod (b) bod (iii a) (nové)

 

(iii a) konkrétnych opatrení na zosúladenie pracovného a súkromného života aj umožnením prístupu k starostlivosti o deti a o odkázané osoby;

Justification

Reconciling work and private life should be a separate sub-paragraph, since it does not benefit only the employment of women.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 3 odsek 1 bod (b) bod (iv a) (nový)

 

(iva) konkrétnych opatrení na vyrovnanie osobitných obmedzení vyplývajúcich z osobitostí najvzdialenejších regiónov v súlade s článkom 299 ods. 2 Zmluvy.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 3 odsek 1 bod (b) bod (iv b) (nový)

 

ivb) duševného zdravia ekonomicky neaktívnych osôb v prípade potreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 3 odsek 1 bod (c)

c) posilňovanie sociálnej integrácie znevýhodnených osôb a boj s diskrimináciou, najmä prostredníctvom podporovania:

c) posilňovanie sociálnej integrácie a trvalého začlenenia znevýhodnených osôb do pracovného trhu, ako aj boj proti sociálnemu vylúčeniu a všetkým druhom diskriminácie na pracovnom trhu a v komunitách vo všeobecnosti, napríklad prostredníctvom podporovania:

Odôvodnenie

This amendment is designed to clarify the concept of discrimination.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 3 odsek 1 bod (c) bod (i)

(i) ciest k integrácii v zamestnaní pre znevýhodnených ľudí, ľudí vyradených zo spoločnosti, ľudí s neukončeným vzdelaním, menšiny a postihnutých ľudí, prostredníctvom opatrení zamestnateľnosti, a to aj vrátane oblasti sociálnej ekonomiky, sprievodných akcií a príslušných služieb sociálnej podpory a starostlivosti;

(i) ciest k integrácii v zamestnaní a spoločnosti pre znevýhodnených ľudí, prisťahovalcov, príslušníkov etnických menšín - najmä Rómov - ľudí, ktorí žijú v znevýhodnených osadách alebo častiach osád, osôb bez vzdelania, osôb,

ktoré predčasne skončili školskú dochádzku, osôb so zdravotným postihnutím, chudobných a dlhodobo nezamestnaných osôb, prístup a uľahčenie návratu do zamestnania pre ľudí vyradených zo spoločnosti rátane ľudí vo veku nad 50 rokov a samoživiteľov, ľudí s neukončeným vzdelaním, menšiny, žiadateľov o azyl a osôb so zdravotným postihnutím, prostredníctvom opatrení zamestnateľnosti a zapojenia do spoločnosti a komunity, a to aj vrátane oblasti sociálnej ekonomiky, sprievodných akcií a propagovania príslušných služieb sociálnej podpory, susedských vzťahov a starostlivosti;

Odôvodnenie

From the point of view of combating social integration and exclusion it is of key importance to list precisely the whole target group of those disadvantaged people particularly affected. Article 3 of the regulation sets out the scope for assistance that ESF will provide. Importantly ESF does have a focus on people in Employment. This is critical for regions with tight labour markets yet paradoxically have a weak skills base. Lone parents (the overwhelming majority being female) face particular disadvantages. Their main barrier to work is affordable, accessible childcare. Economic activity rates fall significantly for those over 50. These persons have an important role to play in the sustainable development of a region as they can ameliorate recruitment difficulties without adding further to housing pressures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 3 odsek 1 bod (c) bod (i a) (new)

 

(ia) konkrétnych opatrení na posilnenie sociálnej integrácie prisťahovalcov a zvýšenie ich účasti na zamestnanosti, vrátane poradenských služieb a jazykovej prípravy a uznávania platnosti kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí.

Odôvodnenie

This is a more appropriate point in the text to deal with migrants as a group.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 3 odsek 1 písmeno c pododsek ii

ii) rôznosti na pracovisku a boja proti diskriminácii v prístupe na pracovný trh prostredníctvom zvyšovania informovanosti a zapájania miestnych komunít a podnikov.

 

ii) rôznosti na pracovisku a bojom proti diskriminácii odbornou prípravou, podporou prístupu na pracovný trh a postupu na ňom, zvyšovaním informovanosti a zapájaním miestnych komunít a podnikov a podporou miestnych rozvojových iniciatív, ako sú mestské sociálne projekty, iniciatívy zamerané na celoživotné vzdelávanie a aktívne občianstvo.

Odôvodnenie

The justification for this amendment reflects rapporteur Peneda’s own observation, that whilst ESF is designed to support the EES, there is also greater scope for the ESF, it has a dual role to play under the current treaty (article 159): it provides support for individuals and it helps to strengthen social and economic cohesion. This amendment strengthens the regulation in terms of focusing on the social cohesion activities that should be supported by the fund. Incorporates the local dimension.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 3 odsek 1 bod (c) poin (ii a) (nové)

 

(ii a) vytvárania pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím a ochoty zamestnávateľov zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím;

Justification

Improving access to the labour market for people with disabilities should be one of the priorities of the ESF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 3 odsek 1 písmeno c pododsek ii b (nové)

 

ii b) konkrétnych opatrení na zvyšovanie informovanosti zamestnávateľov vzhľadom na požiadavku poskytovať primerané prispôsobenia podľa smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní* s cieľom poskytnúť informácie a poradenstvo zamestnávateľom v súvislosti s prístupnosťou ich pracovného prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím a poučiť zamestnávateľov, pokiaľ ide o rovnosť príležitostí pri prijímaní do zamestnania, informovanosť o zdravotnom postihnutí a nediskrimináciu;

 

*Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s.16.

Justification

The European Commission in its own evaluation of the European Employment Strategy recognized that disabled persons are one of the most disadvantaged groups when it comes to employment and accessing the labour market. Very little has been achieved in terms of reducing the unemployment rate of disabled persons in Europe. Combating discrimination of disabled persons must be given specific attention and reference in Article 3 on Scope of Assistance.

The ESF must be active in supporting the effective implementation of the Equal Treatment Directive in Employment and Occupation 2000/78/EC; it is therefore appropriate to give specific attention to supporting Member States in their work on non-discrimination in this field.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 3 odsek 1 písmeno c pododsek ii c (nové)

 

ii c) opatrení na uľahčenie opätovného vstupu osôb zo znevýhodnených skupín, napr. osôb so zdravotným postihnutím alebo opatrovníkov odkázaných osôb, na trh práce;

Justification

The European Commission in its own evaluation of the European Employment Strategy recognized that disabled persons are one of the most disadvantaged groups when it comes to employment and accessing the labour market. Very little has been achieved in terms of reducing the unemployment rate of disabled persons in Europe. Combating discrimination of disabled persons must be given specific attention and reference in Article 3 on Scope of Assistance.

The ESF must be active in supporting the effective implementation of the Equal Treatment Directive in Employment and Occupation 2000/78/EC; it is therefore appropriate to give specific attention to supporting Member States in their work on non-discrimination in this field.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 3 odsek 1 písmeno c pododsek ii d (nové)

 

ii d) susedskej zodpovednosti, riadiacich schopností a demokracie – s cieľom dopomôcť jednotlivcom, dobrovoľníkom a spoločenským skupinám k schopnostiam, posilniť ich spolupôsobenie v spoločenskom živote a priviesť znevýhodnených jednotlivcov k zamestnaniu a k iným možnostiam na trhu práce;

Justification

This amendment strengthens the regulation in terms of focusing on the social cohesion activities that should be supported by the fund. It is essential that the ESF regulation be flexible enough to account of national, regional and local labour needs. As much as possible should be done to encourage the participation of voluntary organisations in the ESF. Employers should be supported and trained so as to allow for the full involvement of disabled workers in the workplace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 3 odsek 1 písmeno d

(d) mobilizácia pre reformy v oblasti zamestnanosti a integrácie, najmä presadzovaním rozvoja partnerstiev a zmlúv cez vytvorenie siete zainteresovaných subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

(d) mobilizácia pre reformy zamerané na úplnú zamestnanosť, zvýšenú kvalitu práce a integráciu, najmä presadzovaním zakladania podnikov a širšieho rozvoja a realizácie partnerstiev a zmlúv cez vytvorenie siete zainteresovaných subjektov na nadnárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, akými sú sociálni partneri a mimovládne organizácie najmä v oblasti sociálnej integrácie a rovnosti príležitostí pre mužov a ženy a miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti a územné zmluvy zamestnanosti, aby sa zvýšila zamestnanosť, zručnosti a príležitosti a aby sa zlepšili výsledky.

 

Odôvodnenie

The general aim is strict separation between the function of social partners and NGOs as partners in connection with the funds’ participation principle, and their participation in projects that the ESF is funding. The distinction between the "Convergence" objective and the "Regional Competitiveness and Employment" objective is being dropped, and so the amount of funding should be adjusted in a manner consistent with the two objectives.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 3 odsek 2 písmeno a pododsek i

i) zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, obzvlášť so zámerom zvyšovať ich schopnosť reagovať na potreby spoločnosti založenej na poznatkoch, zvyšovať význam východiskového vzdelávania a odbornej prípravy pre trh práce a sústavne aktualizovať kvalifikáciu pedagogických a iných pracovníkov;

i) zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, zameraných na prípravu jednotlivcov na samostatnú prácu a na podporu zodpovedného prístupu a zakladania podnikov, so zámerom zvyšovať schopnosť ľudí reagovať na potreby spoločnosti založenej na poznatkoch a ich potrebu celoživotného vzdelávania, zvyšovať význam východiskového vzdelávania a odbornej prípravy pre trh práce a sústavne aktualizovať kvalifikáciu pedagogických a iných pracovníkov;

Justification

One basic condition for success in the constantly changing labour market environment is the acquisition of an ability to learn throughout life; it is the task of basic education and vocational training to lay the foundation for this. This amendment is designed to promote responsibility-taking and business start-up so as to extend and improve investment in human capital.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 3 odsek 2 bod (a) bod (ii)

(ii) zvýšenej účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave, aj prostredníctvom opatrení na dosiahnutie významného poklesu v počte žiakov, ktorí predčasne odídu zo školy a zvýšeného prístupu k východiskovému odbornému a terciálnemu vzdelávaniu;

 

(ii) zvýšenej účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave, aj prostredníctvom opatrení na dosiahnutie významného poklesu v počte žiakov, ktorí predčasne odídu zo školy alebo sú vyčleňovaní a zvýšeného prístupu k východiskovej odbornej príprave vzdelávaniu na všetkých úrovniach;

Odôvodnenie

In addition to early school leaving – which typically affects children and young people from disadvantaged families – another serious problem is the segregated education of disadvantaged children. Segregation may occur within the same school or between schools, when disadvantaged pupils are forced to learn in separate groups or institutions; in many cases this has serious consequences for their later educational, employment and general life chances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 3 odsek 2 bod (a) bod (iii)

(iii) rozvoja ľudského potenciálu vo výskume a inovácii, hlavne prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumných pracovníkov a tým súvisiacich sieťových aktivít medzi univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi.

(iii) rozvoja ľudského potenciálu vo výskume a inovácii, hlavne prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy a s tým súvisiacich sieťových aktivít medzi univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi formou verejno-súkromných partnerstiev alebo iných druhov spolupráce medzi rozličnými hospodárskymi a sociálnymi subjektmi.

Odôvodnenie

In line with the Bologna Process and the Lisbon Strategy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 3 odsek 2 bod (a) bod (iii a) (nový)

 

iiia) prispôsobovania pracovného prostredia po zohľadnení otázok vyváženosti pracovného a súkromného života;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 3 odsek 2 písmeno b

b) Posilňovanie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejných správ a verejnoprávnych služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby prijali reformy a vhodný systém riadenia obzvlášť v oblasti ekonomiky, zamestnanosti, sociálnej, environmentálnej oblasti a oblasti súdnictva, najmä presadzovaním:

b) Posilňovanie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejných správ a verejnoprávnych služieb, sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby prijali reformy a vhodný systém riadenia obzvlášť v oblasti ekonomiky, zamestnanosti, sociálnej, environmentálnej oblasti a oblasti súdnictva, najmä presadzovaním:

Justification

There is a need for the strengthening of institutional capacity to apply to the entire Structural Funds partnership, not only the governmental partners.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 3 odsek 2 bod (b) bod (ii)

(ii) budovanie kapacít v predkladaní politík a programov, a to aj so zreteľom na výkon legislatívy, hlavne prostredníctvom odbornej prípravy manažérov a pracovníkov a špecifickej podpory kľúčových služieb, inšpektorátov a sociálno-ekonomických činiteľov vrátane sociálnych partnerov a príslušných nevládnych organizácií.

 

ii) budovanie kapacít v predkladaní politík a programov, a to aj so zreteľom na výkon legislatívy, hlavne prostredníctvom prebiehajúcej odbornej prípravy manažérov a pracovníkov a špecifickej podpory kľúčových služieb, inšpektorátov a sociálno-ekonomických činiteľov vrátane sociálnych partnerov a príslušných mimovládnych organizácií a zastupujúcich profesných organizácií.

Odôvodnenie

The general priorities set by the ESF can only be achieved via a policy of active support for back-up networks.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 3 odsek 3

3. Pri realizácii cieľov a priorít uvedených v odsekoch 1 a 2 ESF podporí presadzovanie inovácie a jej zaradenie do hlavného prúdu ako aj nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu, najmä prostredníctvom delenia sa o informácie, skúsenosti, výsledky a správne postupy a prostredníctvom vypracovávania doplnkových prístupov a koordinovaných alebo spoločných akcií.

3. Pri realizácii cieľov a priorít uvedených v odsekoch 1 a 2 ESF podporí presadzovanie inovácie a jej zaradenie do hlavného prúdu ako samostatnej priority, ako aj spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ na národnej a regionálnej úrovni , najmä prostredníctvom delenia sa o informácie, skúsenosti, výsledky a správne postupy a prostredníctvom vypracovávania doplnkových prístupov a koordinovaných alebo spoločných akcií.

Odôvodnenie

Needed for technical reasons as the draftswoman is providing for a higher EU contribution.

An objective of the ESF must be to support cooperation between EU Member States at national and regional level. The term ‘trans-national’, which is used in the proposal for a regulation, is imprecise and misleading.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 3 odsek 3a (nový)

 

3a) ESF podporuje opatrenia, ktoré vykonávajú členské štáty s cieľom zvyšovať informovanosť a povedomie verejnosti za účelom boja proti diskriminácii a na podporu rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi a rovnosti príležitostí pre nich v pracovnom prostredí a v spoločnosti.

Odôvodnenie

La lutte contre la discrimination et les inégalités de traitement et de chances des femmes et des hommes (nouvelle terminologie à utiliser) doit passer par une sensibilisation de la population de manière à faire progressivement évoluer les mentalités en vue d'atteindre une réelle égalité sur le marché du travail.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 3 odsek 4

4. Pri realizácii priority sociálnej integrácie uvedenej v odseku 2 písm. (c) bod (i) môže financovanie opatrení v rámci pôsobnosti nariadenia (ES) č. […][EFRR] dosiahnuť najviac 10 % príslušnej prioritnej osi.

4. Pri realizácii priority sociálnej integrácie uvedenej v odseku 1 písm. c) bod (i), môže financovanie opatrení v rámci pôsobnosti nariadenia (ES) č. […][EFRR] dosiahnuť najviac 10 % príslušnej prioritnej osi.

Odôvodnenie

A mistake was made with the paragraph number. Article 3, paragraph 1, point (c) (i), and not paragraph 2, point (c) (i), refers to social inclusion.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 4 odsek 1

1. Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby boli opatrenia podporované z ESF v súlade s realizáciou Európskej stratégie zamestnanosti a aby ju podporovali. Musia predovšetkým zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v strategickom referenčnom rámci a v operačných programoch presadzovali úlohy, priority a ciele stratégie v každom členskom štáte a sústredili podporu hlavne na realizáciu odporúčaní pre zamestnanosť vydaných podľa článku 128 ods. 4 Zmluvy, ako aj s tým súvisiacich úloh Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie.

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli opatrenia podporované z ESF v súlade s cieľmi Európskej stratégie zamestnanosti a cieľmi Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie, vzdelávania a rovnoprávneho postavenia mužov a žien Musia predovšetkým zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v strategickom referenčnom rámci a v operačných programoch presadzovali v každom členskom štáte úlohy, priority a ciele plánov národnej zamestnanosti a sociálnej integrácie. Členské štáty sústredia podporu hlavne na realizáciu odporúčaní pre zamestnanosť vydaných podľa článku 128 ods. 4 Zmluvy, ako aj s tým súvisiacich úloh Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie a boja proti sociálnemu vylúčeniu. ESF môže podporovať aj opatrenia, ktoré siahajú nad rámec národného akčného plánu zamestnanosti členského štátu, ak sú potrebné vzhľadom na regionálne a miestne osobitosti a ak sa tým budú môcť lepšie dosiahnuť lisabonské ciele zamestnanosti, sociálna integrácia a sociálna súdržnosť.

Justification

The original wording appears to limit ESF intervention to supporting the implementation of the EES, which is not consistent with the objectives of Article 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 4 odsek 2

2. V operačných programoch sa zdroje musia usmerňovať na najdôležitejšie potreby a zamerať na tie oblasti politiky, pre ktoré môže podpora ESF znamenať významný efekt v súvislosti s dosiahnutím cieľov programu. V snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť podpory ESF operačné programy musia osobitne prihliadať na regióny a lokality, ktoré čelia najzávažnejším problémom, vrátane chudobných mestských oblastí a upadajúcich vidieckych a od rybolovu závislých oblastí.

2. V operačných programoch sa zdroje musia usmerňovať na najdôležitejšie potreby a zamerať na tie oblasti politiky, pre ktoré môže podpora ESF znamenať významný efekt v súvislosti s dosiahnutím cieľov programu. V snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť podpory ESF operačné programy musia osobitne prihliadať na regióny a lokality, ktoré čelia najzávažnejším problémom, vrátane chudobných mestských oblastí, upadajúcich vidieckych a od rybolovu závislých oblastí, ostrovov, hornatých a vzdialených regiónov, regiónov s nízkou hustotou obyvateľstva alebo demografickým znevýhodnením a tých, ktoré sú mimoriadne nepriaznivo postihnuté presunom podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 4 odsek 4

(4) Kvantitatívne vyjadrené ciele a ukazovatele vybrané na monitorovanie realizácie národného strategického referenčného rámca definovaného v článku 18 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], sú tie ciele a ukazovatele, ktoré sa používajú pri realizácii Európskej stratégie zamestnanosti a v kontexte dohodnutých cieľov Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie a vzdelávania a odbornej prípravy. Monitorujúce ukazovatele operačných programov by mali byť konzistentné s týmito číselne vyjadrenými cieľmi.

 

(4) Kvantitatívne vyjadrené ciele a ukazovatele vybrané na monitorovanie realizácie národného strategického referenčného rámca definovaného v článku 18 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], sú tie ciele a ukazovatele, ktoré sa používajú pri realizácii Európskej stratégie zamestnanosti a v kontexte dohodnutých cieľov Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie, nediskriminácie vzdelávania a odbornej prípravy a rovnosti medzi ženami a mužmi. Monitorujúce ukazovatele operačných programov by mali byť konzistentné s týmito číselne vyjadrenými cieľmi.

Justification

The need to ensure that non-discrimination is taken into account as an objective. Equality between women and men is one of the Community's objectives and should be taken into account by the ESF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 4 odsek 5

(5) Hodnotenia uskutočnené v súvislosti s opatreniami ESF musia tiež posúdiť príspevok opatrení podporovaných ESF k realizácii Európskej stratégie zamestnanosti a k cieľom Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie, vzdelávania a odbornej prípravy príslušného členského štátu..

 

(5) Hodnotenia uskutočnené v súvislosti s opatreniami ESF musia tiež posúdiť príspevok opatrení podporovaných ESF k realizácii Európskej stratégie zamestnanosti a k cieľom Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie, nediskriminácie, presadzovania rovnosti medzi ženami a mužmi, vzdelávania a odbornej prípravy príslušného členského štátu.

Justification

The need to ensure non-discrimination is taken into account in evaluation. It is important to evaluate the extent to which actions financed by the ESF contribute to the promotion of equality between women and men in the Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 5 odsek 2

(2) Členské štáty a riadiaci orgán každého operačného programu zabezpečia zapojenie sociálnych partnerov a vhodné konzultácie s nevládnymi zainteresovanými subjektami na príslušnej územnej úrovni pri príprave programov, realizácii a monitorovaní podpory ESF.

(2) Členské štáty a riadiaci orgán každého operačného programu zabezpečia zapojenie a primeraný prístup sociálnych partnerov a vhodné konzultácie s mimovládnymi zainteresovanými subjektami a ich účasť, najmä v oblasti sociálnej integrácie, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi na príslušnej územnej úrovni, ktorej rámec môže byť zároveň národný aj regionálny, pri príprave programov, realizácii a monitorovaní podpory ESF.

Justification

NGOs must not only be consulted but also fully involved in the process of framing the ESF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 5 odsek 2a (nový)

 

2a Členské štáty prijmú potrebné opatrenia pre informovanie obyvateľstva a príslušných zainteresovaných subjektov o operačných programoch a aktivitách, ktoré môžu byť financované ESF.

Odôvodnenie

Informovanosť obyvateľstva a dotknutých aktérov umožňuje zabezpečiť transparentnosť intervencie fondu, zvýšiť počet návrhov, ako aj účasť na financovaných aktivitách a prispeje k vyriešeniu problémov so zneužívaním úverov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 5 odsek 3 pododsek 1

3. Riadiace orgány každého operačného programu podporia dostatočnú účasť a prístup sociálnych partnerov k činnostiam financovaným podľa článku 2 tohto nariadenia.

 

3. Riadiace orgány každého operačného programu podporia dostatočnú účasť a prístup sociálnych partnerov k činnostiam financovaným podľa článku 3 tohto nariadenia.

 

Odôvodnenie

The number of article referred to is incorrect.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 5 odsek 3 pododsek 2

V súlade s cieľom “konvergencie” najmenej 2 % zdrojov ESF budú pridelené na budovanie kapacít a činnosti spoločne uskutočňované sociálnymi partnermi, najmä čo sa týka prispôsobivosti pracovníkov a podnikov uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. (a).

 

Najmenej 2 % zdrojov ESF budú pridelené na budovanie kapacít, odbornú prípravu, sieťové opatrenia, upevňovanie sociálneho dialógu a činnosti spoločne uskutočňované sociálnymi partnermi, najmä čo sa týka posilnenia úlohy mimovládnych organizácií a prispôsobivosti Spoločenstvu zo strany pracovníkov a podnikov, čo sa uvádza v článku 3 ods. 1 písm. (a) a na aktivity spojené s budovaním kapacít reprezentatívnych mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti sociálnej integrácie a nediskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 5 odsek 4

(4) Riadiaci orgán každého operačného programu podporí dostatočnú účasť a prístup nevládnych organizácií k financovaným činnostiam, hlavne v oblasti sociálnej integrácie a rovnosti medzi ženami a mužmi.

4. Riadiaci orgán každého operačného programu podporí dostatočnú účasť a zabezpečí jednoduchý a rýchly prístup prostredníctvom príslušných mimovládnych organizácií k financovaným činnostiam, hlavne v oblastiach sociálnej integrácie, najmä pre znevýhodnené skupiny ako sú osoby so zdravotným postihnutím, nediskriminácie a rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi.

Podľa cieľa konvergencie sa vyčlení aspoň 1 % zdrojov ESF na budovanie kapacít a vzdelávacie opatrenia a sieťové aktivity mimovládnych organizácií, najmä tých, ktoré pôsobia v oblastiach sociálnej integrácie a boja proti diskriminácii, ako stanovuje článok 3 písm. (c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Článok 5 odsek 5

5. Ak je zodpovednosť za realizáciu delegovaná, podpora v rámci programu sa môže poskytovať prostredníctvom globálnych grantov.

5. Ak je zodpovednosť za realizáciu delegovaná, podpora v rámci programu sa môže poskytovať prostredníctvom globálnych grantov podľa postupov určených príslušnými členskými štátmi.

Begründung

Just what global grants comprise and how they are to be implemented needs to be left up to the Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Článok 5 odsek 5 a odsek 1 (nové)

 

5a. V rámci hlavných bodov programov inovačných aktivít podľa článku 3 ods. 3, je možné pre malé projekty, na ktorých sa podieľajú miestne subjekty, vytvoriť fondy na podporu obmedzeného počtu programov pre malé projekty. Prostriedky sa pridelia formou globálnych dotácií. „Malé projekty“ sú projekty do 300 000 eur

Justification

This goes back to a tried and tested procedure under Article 42 of the Interreg Regulation (OJ C 143, 23.5.2000, p. 8) seeking to reduce the level bureaucracy for innovative measures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Článok 5 odsek 5 a odsek 2 (nový)

 

Riadiaci orgán zabezpečí, aby mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti sociálnej integrácie a nediskriminácie mali prístup k prostriedkom za podmienok, ktoré sú minimálne rovnocenné s podmienkami platnými v programe EQUAL.

Odôvodnenie

The need to ensure that NGOs are not disadvantaged as a result of the termination of the EQUAL programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Článok 6 Nadpis

Rovnosť rodov

Rovnosť rodov a rovnosť príležitostí

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Článok 6

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby operačné programy obsahovali popis toho, ako sa v príprave, realizácii a monitorovaní programov podporuje rovnosť rodov, vrátane akýchkoľvek konkrétnych ukazovateľov, a takisto aj v hodnotení.

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby operačné programy obsahovali analýzu ich osobitného vplyvu na pohlavia, aby sa pri prideľovaní prostriedkov vhodne zohľadnili osobitné potreby mužov a žien, a aby sa v príprave, realizácii a monitorovaní programov podporovala rovnosť rodov a hodnotenie vrátane stanovenia konkrétnych úloh a cieľov s jednoznačnými časovými plánmi a používania kvalitatívnych a množstevných ukazovateľov rovnosti rodov.

Odôvodnenie

To implement a decision of the European Parliament (P5_TA(2003)0323, paras 14 and 20). Clear objectives and targets are needed to ensure that gender equality is adequately promoted in the programming, implementation, monitoring and evaluation of the Member State operational programmes. Developing the instruments for gender budgeting in the Structural Funds programmes is necessary to establish gender equality in the distribution of EU resources. A gender budgeting process would not only reveal the gaps, but would also be an instrument for indicating the ways in which resources needed to be redirected.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Článok 6 pododsek 1 a (nový)

 

Členské štáty a správne orgány zabezpečia, aby sa v každom štádiu operačných programov uskutočňovalo rozpočtové plánovanie podľa hľadísk rovnosti rodov.

 

Justification

Clear objectives and targets are needed to ensure that gender equality is adequately promoted in the programming, implementation, monitoring and evaluation of the Member State operational programmes. Developing the instruments for gender budgeting in the Structural Funds programmes is necessary to establish gender equality in the distribution of EU resources. A gender budgeting process would not only reveal the gaps, but would also be an instrument for indicating the ways in which resources needed to be redirected.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Článok 6 pododsek 1 b (nový)

 

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia vyváženú účasť mužov a žien na riadení a realizácii operačných programov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Odôvodnenie

Clear objectives and targets are needed to ensure that gender equality is adequately promoted in the programming, implementation, monitoring and evaluation of the Member State operational programmes. Developing the instruments for gender budgeting in the Structural Funds programmes is necessary to establish gender equality in the distribution of EU resources. A gender budgeting process would not only reveal the gaps, but would also be an instrument for indicating the ways in which resources needed to be redirected.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Článok 6 a (nový)

 

Článok 6a

 

Nediskriminácia

 

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby operačné programy obsahovali popis toho, ako sa v štádiu prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia programov podporuje rovnosť rodov, sociálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím a zraniteľných skupín a zásady nediskriminácie, s použitím konkrétnych ukazovateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Článok 7

V rámci každého operačného programu musia členské štáty a riadiace orgány venovať osobitnú pozornosť podpore inovačných aktivít a ich zaradeniu do hlavného prúdu. Po konzultácii s Monitorovacím výborom uvedeným v článku 47 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], riadiaci orgán vyberie témy pre financovanie inovácie a definuje vhodné spôsoby realizácie.

V rámci každého operačného programu musia členské štáty a riadiace orgány venovať osobitnú pozornosť podpore inovačných aktivít a ich zaradeniu do hlavného prúdu ako samostatnej priority, najmä tým, ktoré podporujú užšiu spoluprácu medzi rôznymi verejnými, sociálnymi a ekonomickými účastníkmi. Po konzultácii s Monitorovacím výborom uvedeným v článku 47 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], riadiaci orgán vyberie témy pre financovanie inovácie v súlade s Európskymi usmerneniami zamestnanosti a definuje vhodné spôsoby realizácie. Inovačné aktivity by mali predstavovať najmenej 1% operačného programu. Pre takéto aktivity je podiel spolufinancovania ESF 85%.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Článok 8 odsek 1

1. Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby príprava programov činností v rámci nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce nadobudla formu konkrétnej prioritnej osi v operačnom programe alebo špecifického operačného programu.

1. Členské štáty a riadiace orgány môžu v rámci prípravy programov činností pre nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu vytvoriť konkrétnu prioritnú os v operačnom programe alebo špecifický operačný program. V prípade takýchto činností je podiel ESF 85%, koordinačné opatrenia v rámci nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce bude financovať ESF vo výške 100%.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Článok 9 Nadpis

Technická pomoc

Inovačné opatrenia a technická pomoc

Justification

The references to innovative measures and operations contained in the previous ESF Regulation should be reinstated in order to accord the social partners a more significant role at European level.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Článok 9

 

Aspoň 1 % prostriedkov z ESF sa poskytne Európskej komisii na financovanie inovačných opatrení a pilotných projektov týkajúcich sa trhu práce, zamestnanosti a odborného vzdelávania, ako aj opatrení v rámci sociálneho dialógu, v prospech pracovníkov podnikov, zameraných na podporu prenosu odborných poznatkov v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti fondu.

 

Komisia podporuje predovšetkým výmeny skúseností, aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti, semináre, budovanie sietí a klasifikačné hodnotenia so zámerom stanoviť a rozširovať vhodné postupy a podporovať vzájomné učenie s cieľom podporovania politickej dimenzie a príspevku ESF k cieľom Spoločenstva v súvislosti so zamestnanosťou a sociálnou integráciou.

Komisia ďalej podporuje predovšetkým rozvoj zväzkov a vytváranie regionálnych zmlúv zamestnanosti pri príprave programov, vbudovanie sietí a klasifikačné hodnotenia so zámerom stanoviť a rozširovať vhodné postupy a podporovať vzájomné učenie s cieľom podporovania politickej dimenzie a príspevku ESF k cieľom Spoločenstva v súvislosti so zamestnanosťou, najmä mládeže a starších ľudí, sociálnou integráciou, nediskrimináciou a zosúladením práce s rodinným životom.

Odôvodnenie

The references to innovative measures and operations contained in the previous ESF Regulation should be reinstated in order to accord the social partners a more significant role at European level. Employment pacts are important instruments for planning the synergy effects of Structural Fund interventions sensibly. These fora and employment pacts are important instruments for systematic planning of the synergy effects of structural fund intervention. Non-discrimination needs to be included in the areas covered by technical assistance.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Článok 10 názov

Výročné a záverečné správy

Správy o pokroku a realizačné správy

Odôvodnenie

Annual reports are a bureaucratic instrument that is also considered unsuitable for ascertaining progress.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Článok 10 úvodná časť

Výročné a záverečné realizačné správy uvedené v článku 49 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], musia obsahovať syntézu realizácie:

Správy, ktoré sa majú predkladať každé 2 roky a záverečné realizačné správy, uvedené v článku 66 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], musia obsahovať prehľad a hodnotenie realizácie:

 

Odôvodnenie

Experience shows that the submission of annual reports is counterproductive because it involves unnecessary bureaucracy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Článok 10 bod (a a) (nový)

 

(aa) zapojenia diskriminovaných skupín, vrátane opatrení na zabezpečenie sociálnej integrácie, dostupnosti zamestnania a zamestnania osôb so zdravotným postihnutím;

Justification

These reports should demonstrate the mainstreaming of all discriminated groups in society and not focus solely on gender.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Článok 10 bod (b)

b) opatrení na posilnenie sociálnej integrácie a zamestnanosti prisťahovalcov;

b) opatrení na posilnenie sociálnej integrácie prisťahovalcov a na zlepšenie ich prístupu k zamestnaniu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Článok 10 pododsek c

c) opatrení na posilnenie sociálnej integrácie a zamestnanosti menšín;

 

c) opatrení na posilnenie sociálnej integrácie a zamestnanosti osôb patriacich do znevýhodnených skupín: príslušníkov etnických menšínnajmä Rómov – , osoby so zdravotným postihnutím, obyvateľov znevýhodnených osád a častí osád, osôb bez školského vzdelania, chudobných a dlhodobo nezamestnaných;

Odôvodnenie

From the point of view of combating social integration and exclusion it is of key importance to list precisely the whole target group of those disadvantaged people particularly affected. The annual and final reports must refer to the change in the situation of the whole social group targeted as a high priority in the programme, through analysis of the designated indicators.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Článok 10 bod (c a) (nový)

 

ca) opatrení na posilnenie sociálnej integrácie ostatných znevýhodnených skupín a na zlepšenie ich prístupu k zamestnaniu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Článok 10, bod (c b) (nový)

 

(cb) opatrení na posilnenie odbornej kvalifikácie pracovníkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

Článok 10 bod (d a) (nový)

 

(da) opatrení na posilnenie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom;

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

Článok 10 bod (d b) (nový)

 

(db) opatrení na podporu zapojenia sociálnych subjektov a na ich integráciu do miestnych, regionálnych, národných a nadnárodných sietí;

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

Článok 10 bod (e)

(e) aktivít spojených s nadnárodnou a medziregionálnou spoluprácou.

(e) aktivít spojených s nadnárodnou, cezhraničnou a medziregionálnou spoluprácou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

Článok 10 bod (e a) (nový)

 

(ea) opatrení na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov;

Odôvodnenie

The aim of this amendment is to include in the implementation reports a summary of the measures designed to promote private enterprise and encourage the setting up of SMEs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

Článok 10 bod (e b) (nový)

 

eb) koordinácie fondov ESF s opatreniami na základe národných plánov zamestnanosti, Európskou stratégiou zamestnanosti a lisabonskou stratégiou;

Odôvodnenie

Need for effective links between all these measures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Článok 10 bod (e c) (nový)

 

ec) opatrení na riešenie prípadov sociálneho vylúčenia a hodnotení miery ekonomickej nečinnosti;

EXPLANATORY STATEMENT

1.        Background

The ESF is the major financial instrument of European social policy, with a history stretching back over 40 years.

The fund was originally set up for the purpose of reimbursing the costs incurred by the Member States in training and relocating nearly two million workers affected by economic restructuring. In the intervening period, action has been taken to broaden the objectives of European social policy. In 1974 the first Social Action Programme was concerned with employment protection, worker participation, equal treatment for men and women, health and safety. One of the purposes of the 1986 European Single Act was to prevent social dumping. In 1989 the European Social Charter was adopted, following which the 1992 Maastricht Treaty enshrined the promotion of a high level of employment as one of the EU's objectives. Under the 1997 Amsterdam and 2001 Nice Treaties the EU's social-policy component was further strengthened. Lastly, the Constitutional Treaty (which is currently being ratified by the Member States) enshrines full employment, social progress and action to combat exclusion as EU objectives.

2.        Assessment of the Commission proposal

On 14 July 2004 the Commission submitted a set of proposals with a view to creating a new regulatory framework for all the structural funds, which will reach the end of their current term in 2006.

The backcloth to those proposals may be said to be constituted by the Lisbon Strategy objectives, the Commission's recognition of the need for texts and procedures to be simplified, and the relationship between the ESF and the European Employment Strategy.

The new programming period (2007-2013) provides an opportunity for the Community instruments to be re-tailored to the above objectives, which were laid down during the 2000-2006 programming period. The recent enlargement of the EU to include 10 new Member States creates major new challenges relating in particular to social and economic cohesion, where the structural funds have a crucial role to play.

Your rapporteur feels that some comment is called for on the objectives (which constitute the guidelines for the new framework of rules governing the funds), with particular reference to the ESF.

Following the revision of the Lisbon Strategy, 'Growth and Employment' (one of the essential vehicles of that strategy) now entails modernisation of the European social model, investment in people, action to combat social exclusion and a set of priority actions such as the establishment of a European Research and Innovation Area, investment in education and training systems with a view to satisfying the requirements of a knowledge-based society and meeting the need to create more and better jobs, and the promotion of social inclusion(3).

Your rapporteur considers that this 'Union Programme' deserves attention, since the EU is beginning to act as a catalyst through the establishment of an effective framework for the marshalling of all available resources and is making its own contribution to the effort by means of existing Community policies.

Another angle from which the Commission proposals should be analysed is that of the need for the existing texts and procedures to be simplified.

Such simplification relates to the need for future intervention involving the structural funds to be guided towards improving the quality and the outcome of such intervention.

The process essentially entails rationalising the way in which cohesion policy is conducted, simplifying certain key aspects of the system through the adoption of rules which are clear, simple and precise from the legal point of view, reducing the number of extraneous interpretations and guidelines issued by the Commission (in addition to the implementing rules which it draws up) and reducing the complexity of - and the administrative burden imposed by - many management tools.

Similarly, an effort should be made to ensure that the entire set of rules is adopted and implemented in accordance with a suitable timetable which will enable each Member State to put in place the management and monitoring structures which will be responsible for administering the funds. And although it is true that the Commission proposals already express an intention to simplify at various levels (programming, financial management, co-financing, and so on), it is no less true that there are still many areas in which further simplification and rationalisation are called for.

To summarise, your rapporteur 's overall view is that the Commission proposals contain welcome features which should be highlighted and preserved. However, it must be acknowledged that not all the lessons to be drawn from the experience acquired during the current programming period as regards procedural simplification have been taken on board.

Generally speaking, the ESF regulation satisfactorily incorporates the relationship between ESF intervention and the European Employment Strategy (EES), which has been given tangible expression in each Member State's National Employment Plan.

O Relator considera que deve ser sublinhada uma maior ambição na intervenção do FSE, tendo em conta que a EEE constitui o domínio privilegiado para a sua acção. No entanto, deveria salvaguardar-se que a acção do FSE não se esgote nos caminhos da EEE já que as suas possibilidades de intervenção são mais abrangentes.

Indeed, as an EU financial instrument the ESF has a dual role to play under the current Treaty: it provides support for individuals (in particular Europe's workers) and it helps to strengthen social and economic cohesion. It may be pointed out that under the future Constitutional Treaty, that role will continue and will even be strengthened on account of the fact that it has been incorporated systematically(4).

At this stage, attention must be drawn to the options set out in the Lisbon Strategy, since one of the political priorities identified when the strategy was drawn up was the stepping up of action to combat social exclusion(5), both at EU level and within the individual Member States. The matrix for the current structural reform as proposed by the Commission is based precisely on a rehabilitation of the Lisbon Objectives and on a recasting of the relevant Community instruments.

In this connection your rapporteur considers that the social-inclusion aspect should be further strengthened in order to indicate the scope of ESF intervention. Social-inclusion issues (action to combat poverty, equality of opportunity, and so on) should not be resolved solely under the employment and labour-market policy umbrella, since there are situations which call at an earlier stage for action which is more social in nature. Hence the reference to broader intervention under the ESF (by means of support for actions which are in line with the Community's objectives) is regarded by the rapporteur as highly significant.

The greatest difficulty which the Commission proposal poses for the rapporteur is to be found in Article 3, in which the scope of the Fund is described. The regional differentiation in the scope of the assistance which is contained in that Article leads to the creation of a 'two-speed' ESF. This results in indirect discrimination against certain potential beneficiaries of the Fund which is not provided for either in the current ESF regulation or in the EU Treaty.

It could be argued that this constitutes yet another means of ensuring that resources are concentrated in the convergence countries - given that the accession of a further ten Member States has widened the gap between rich and poor.

Your rapporteur draws attention to the dual nature of the ESF, which is not only an instrument of social and economic cohesion (Article 159 of the Treaty), as is the case with the ERDF. The ESF is first and foremost a social fund which provides support for people and that is the way in which it contributes to cohesion.

Your rapporteur considers that by establishing a regional differentiation in its scope, the Commission proposal discriminates against certain people on the basis of the place in which they live. Such a distinction is purely artificial, since many of the difficulties which the ESF is intended to overcome (such as deficient education systems, a lack of high-level skills and qualifications, unsatisfactory public administration, and so on) are ones encountered not only in the convergence-objective Member States but also throughout the EU.

In your rapporteur's view the Commission's concern with ensuring that ESF aid is concentrated to a greater extent on a regional basis should be dealt with by means of financial focusing. At the same time appropriate financial resources must be allocated to the ESF on the grounds that it has greater responsibilities to shoulder.

To summarise, your rapporteur agrees with the actions listed for ESF intervention but he disagrees with the fact that those actions have been divided into two categories ('convergence objective' and 'regional competitiveness and employment objective'), for which reason he has proposed a number of amendments to the Commission proposal.

(1)

Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v ú. v.

(2)

Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v ú. v.

(3)

See in particular paragraphs 5, 12, 24, 25, 28, 32 and 33 of the 2000 Lisbon European Council conclusions.

(4)

In this connection, see Articles 146 and 159 of the Constitutional Treaty.

(5)

The 'Lisbon Triangle' was essentially based on greater competitiveness, with more and better jobs and greater social cohesion (see point 5).


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (3.6.2005)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde

(KOM(2004)0493 – C6-0090/2004 – 2004/0165(COD))

Navrhovateľka: Nathalie Griesbeck

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

La Commission européenne a adopté le 14 juillet 2004 une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen (FSE) COM(2004)0493, qui s'inscrit dans un ensemble de cinq actes législatifs visant à réformer la politique de cohésion.

Le règlement fait l'objet d'une procédure de codécision au sein du Parlement européen. La commission des budgets a décidé d'adopter, à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales, un avis sur cette proposition, conformément à l'article 46 du Règlement du Parlement européen.

CONTENU

La proposition de règlement vise à définir les missions du Fonds social européen dans le contexte du réaménagement de la politique de cohésion pour la période 2007-2013 et fournit un cadre précis pour les interventions du FSE dans toute l'Union. Les liens entre l'instrument financier communautaire et le cadre politique de l'Union seront renforcés dans la future période de programmation afin de mieux contribuer aux objectifs d'emploi et aux objectifs quantifiés de la stratégie de Lisbonne. À cet effet, le FSE soutiendra les politiques des États membres qui correspondent aux lignes directrices et aux recommandations adoptées dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi et les objectifs agréés par l'Union en matière d'inclusion sociale, et d'éducation et formation.

Au titre des deux objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », le FSE apportera son soutien afin d'anticiper et de gérer le changement économique et social. Son intervention se concentrera sur quatre domaines clés d'action soulignés par le Conseil européen : le renforcement de la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises ; l'amélioration de l'accès à l'emploi, la prévention du chômage, le prolongement de la vie active et l'augmentation de la participation au marché du travail; le renforcement de l'inclusion sociale par le soutien à l'intégration dans l'emploi des personnes désavantagées et la lutte contre la discrimination; et la promotion du partenariat pour les réformes en matière d'emploi et d'inclusion sociale.

Dans les régions et États membres les moins prospères, le fonds se concentrera sur le soutien à l'ajustement structurel, à la croissance et à la création d'emplois. Sous l'objectif « Convergence » le FSE soutiendra également des actions visant à développer et à améliorer l'investissement en le capital humain, notamment en améliorant les systèmes d'éducation et de formation, et des actions visant à développer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations publiques, au niveau national, régional et local. L'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes sera favorisée au moyen d'actions spécifiques afin d'augmenter la participation et la progression des femmes dans l'emploi.

La promotion des activités innovatrices et la coopération transnationale seront entièrement intégrées dans le champ d'application du FSE, et inclus dans les programmes opérationnels nationaux et régionaux. Pour les deux objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et d'emploi », le FSE accordera une priorité au financement de la coopération transnationale, notamment les échanges d'expériences et de meilleures pratiques à travers l'Union et les actions communes.

Enfin, le FSE attachera une importance particulière à la promotion de la bonne gouvernance. À cet effet, dans le cadre de l'objectif «Convergence», les partenaires sociaux seront encouragés à participer activement aux actions de développement des capacités et à entreprendre conjointement des activités dans les domaines politiques où ils jouent un rôle décisif.

Selon la proposition de la Commission, le FSE représenterait 20 à 25% du financement total en faveur de la cohésion.

INCIDENCE FINANCIÈRE

Les principaux aspects financiers et budgétaires sont traités dans la proposition de règlement portant les dispositions générales(1), la proposition relative aux règlements concernant chaque Fonds traitant essentiellement des aspects ne relevant pas de la compétence de la commission des budgets.

Votre rapporteur pour avis en conséquence propose que l'avis de la commission des budgets se concentre sur la mise en lumière des pouvoirs de l'autorité budgétaire et sur le respect du règlement financier.

Selon la proposition de la Commission sur les dispositions générales, les ressources disponibles pour l'ensemble des Fonds structurels, s'élèvent à 336,194 milliards d'euros (en valeur 2004) pour la période 2007-2013 et se ventilent comme suit:

Tableau 1 : répartition par an.

(en millions d'euros – valeur 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007-2013

46 333

47 168

47 879

48 024

48 163

48 923

49 704

336 194

Source : COM(2004)0492 Annexe, p. 87.

Tableau 2 : répartition par objectifs.

Objectif

Allocation (milliards )

Pourcentage des ressources

"Convergence"

264,0

78,54%

"Compétitivité régionale et emploi"

57,9

17,22%

"Coopération territoriale européenne"

13,2

3,94%

L’assistance technique pour la Commission

1

0,3%

Total

336,1

100%

Source: COM(2004)0492, Articles 16 à 18 et 21.

La totalité de l´enveloppe financière pour les Fonds structurels s'établit à 0,41 % du produit national brut de l'Union européenne, forte de 27 États membres.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou(2)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2

(2) Je potrebné stanoviť konkrétne ustanovenia týkajúce sa druhu činností, ktoré môžu byť financované ESF na základe cieľov definovaných v nariadení (ES) č.[...] [ustanovujúcom všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde]

(2) Je potrebné stanoviť konkrétne ustanovenia o činnostiach, ktoré môžu byť financované ESF na základe cieľov definovaných v nariadení (ES) č. […] [ustanovujúcom všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde], v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Odôvodnenie

Il y a lieu de souligner que le règlement du FSE doit être établi et exécuté en respectant les principes et les dispositions du règlement financier y compris les mesures d´application.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 2a (nové)

 

(2a) Je potrebné dodržiavať všeobecnú štruktúru fondov a zabezpečiť rozvrhnutie rôznych cieľov v súlade s nariadením (ES) č. …/…, [ktoré stanovuje všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 10

(10) ESF by mal tiež podporovať technickú pomoc, s osobitným zreteľom na podporu

vzájomného učenia sa prostredníctvom rozširovania výmeny skúseností, prenos

správnych postupov a na vyzdvihovanie príspevku ESF k cieľom a prioritám politiky

Spoločenstva vo vzťahu k zamestnanosti a sociálnej integrácii.

(10) ESF by mal tiež podporovať, v súlade s rozhodnutiami rozpočtového orgánu, technickú pomoc, s osobitných zreteľom na podporu vzájomného učenia sa prostredníctvom rozširovania výmeny skúseností, prenos správnych postupov a na vyzdvihovanie príspevku ESF k cieľom a prioritám politiky Spoločenstva vo vzťahu k zamestnanosti a sociálnej integrácii.

Odôvodnenie

La décision annuelle sur la totalité d´assistance technique doit être prise dans le cadre de la procédure budgétaire.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom ociálnom fonde

Referenčné čísla

KOM(2004)0493 – C6-0090/2004 – 2004/0165(COD)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

BUDG

Rozšírená spolupráca

 

Navrhovateľ/Navrhovateľka
  dátum menovania

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

Prerokovanie vo výbore

 

 

23.5.2005

 

 

Dátum prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

23.5.2005

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržal(-i) sa:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne Elisabet Jensen, Constanze Angela Krehl, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Robert Navarro,

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

(1)

COM(2004)492.

(2)

Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (8.6.2005)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa Európskeho sociálneho fondu

(KOM(2004)0493 – C6-0090/2004 – 2004/0165(COD))

Navrhovateľka: Elisabeth Schroedter

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky sociálny fond (ESF) je podľa ustanovení článku 3 bod (j) a článku 146 Zmluvy o ES nástrojom európskej sociálnej politiky a politiky zamestnanosti. Z hľadiska regionálnej politiky však nemožno posudzovať ESF oddelene od cieľov „hospodárskej a sociálnej súdržnosti“ uvedených v článku 158 Zmluvy. Spravodajkyňa sleduje prostredníctvom svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu nového nariadenia o ESF(1) predloženého Komisiou tieto ciele:

1.  ESF musí byť využiteľný flexibilnejším spôsobom. V návrhu Komisie sa ESF viaže iba na Európsku stratégiu zamestnanosti (ESZ). Hospodárska a sociálna súdržnosť však vychádza zo situácie jednotlivých regiónov. Pri využívaní ESF treba popri zohľadnení národného akčného plánu zamestnanosti poskytnúť takú mieru flexibility, aby fond mohol zohľadniť aj osobitosti jednotlivých regiónov.

2.  ESF má významnú funkciu pri riešení sociálnych problémov v mestských oblastiach. Táto funkcia presahuje pôsobnosť Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)(2) , ako aj možnosť krížového financovania fondov podľa článku 33 všeobecných ustanovení(3) . Aj ESF potrebuje lokálnu dimenziu.

3.  Je potrebné zohľadniť miestne iniciatívy a územné pakty v oblasti zamestnanosti. Tieto iniciatívy a pakty sa osvedčili najmä v oblasti sociálneho začleňovania a prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu a boli v minulosti podporované (ES/1784/1999, článok 2 odsek 2 bod a).

4.  Zapojenie na základe zásady partnerstva sa nesmie zamieňať s funkciou nositeľa projektu. V článku 5 tohto nariadenia treba objasniť, a to aj so zreteľom na článok 116 Zmluvy o ES, že sociálni partneri sú podporovaní, pretože je potrebné umožniť im zúčastniť sa procesu zapojenia, čo je dôležité predovšetkým v desiatich nových členských štátoch. Naproti tomu, ak sú sociálni partneri nositeľmi projektu, použijú sa opatrenia podľa článku 3 tohto nariadenia.

5.  Oceniť európsku pridanú hodnotu! Spravodajkyňa v tejto súvislosti navrhuje pozitívny prístup. Európsku pridanú hodnotu treba oceniť formou poskytnutia európskych prostriedkov tak v prípade inovačných opatrení, ako aj v prípade nadnárodných a medziregionálnych opatrení.

6.  EQUAL treba v plnej miere začleniť do hlavného prúdu v rámci ESF. Chýbajúce iniciatívy Spoločenstva odôvodnila Komisia tým, že svoje možnosti podpory v plnej miere zamerala na „hlavný prúd“ fondu. Spravodajkyňa po preskúmaní konštatovala, že sa tak stalo iba čiastočne.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou(4)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 3

(3) ESF by mal podporovať politiky členských štátov, ktoré sú v súlade so smernicami a odporúčaniami vypracovanými v Európskej stratégii zamestnanosti a dohodnutými cieľmi Únie v súvislosti so sociálnou integráciou a vzdelávaním a odbornou prípravou, s cieľom lepšie prispievať k realizácii úloh a cieľov dohodnutých na zasadaniach Európskej rady v Lisabone a Göteborgu.

(3) ESF by mal podporovať politiky členských štátov, ktoré sú v súlade s usmerneniami a odporúčaniami vypracovanými v Európskej stratégii zamestnanosti a dohodnutými cieľmi Únie v súvislosti so sociálnou integráciou, nediskrimináciou a vzdelávaním a odbornou prípravou, v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania vrátane možností ďalšieho vzdelávania na pracovisku a s osobitným dôrazom na východiskovú odbornú prípravu s cieľom lepšie prispievať k realizácii úloh a cieľov dohodnutých na zasadaniach Európskej rady v Lisabone a Göteborgu a v článkoch 2 a 299 ods. 2 Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

The concept of training is defined in different ways in the Member States, or restricted to one stage of education. It must be the aim of territorial cohesion to support lifelong learning, as the modern approach to training, in peripheral regions as elsewhere.

It is important for non-discrimination to be recognised as a full objective of the European Social Fund.

In line with the text proposed by the rapporteur: the concept of 'training' is defined differently in the various Member States or is restricted to one form of training. The territorial cohesion objective should be geared to supporting the modern 'lifelong learning' approach and this should include remote and very remote regions (Article 299(2) of the EC Treaty.

In line with the text proposed by the rapporteur and in accordance with Article 2 of the EC Treaty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 3a (nové)

 

(3a) Keďže program iniciatívy Spoločenstva EQUAL priniesol nové skúsenosti, najmä pokiaľ ide o spájanie miestnych, regionálnych, národných a európskych iniciatív; prístup mimovládnych organizácií a riadenie projektov mimovládnymi organizáciami; účasť cieľových skupín; zisťovanie a začleňovanie politických otázok; praktický význam vývoja politiky; inováciu a experimentovanie; metódy postupu od konkrétneho k všeobecnému; cezhraničný prístup; prístup okrajových skupín na trh práce a riešenie sociálnych vplyvov na vnútorný trh.

Odôvodnenie

The lessons to be drawn from the EQUAL programme must be recognised.

It is important to stress the benefits of the EQUAL programme and the lessons to be drawn from it.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 4

(4) Aby bolo možné lepšie predpovedať a riadiť zmeny v rámci cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti, pomoc ESF by sa mala zameriavať najmä na zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov; rozširovanie prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce; posilňovanie sociálnej integrácie znevýhodnených ľudí, boj s diskrimináciou a podporu partnerstva pre reformu.

(4) Aby bolo možné lepšie predpovedať a riadiť zmeny v rámci cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti, pomoc ESF by sa mala zameriavať najmä na zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a podnikateľov; rozširovanie prístupu na trh práce s cieľom dosiahnuť úplnú zamestnanosť; posilňovanie sociálnej integrácie znevýhodnených ľudí a ich prístupu k zamestnanosti, ako aj boj s diskrimináciou v súlade s článkom 13 Zmluvy o ES a s antidiskriminačnými usmerneniami EÚ na základe tohto článku a podporu partnerstva pre reformu.

Odôvodnenie

First part: social inclusion must also include back-up measures to enable disadvantaged people to gain access to employment.

‘Combating discrimination’ should be closely tied to Article 13 of the EC Treaty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 4a (nové)

 

(4a) Zásadou pomoci ESF je to, že opatrenie v každom prípade prispieva k zlepšeniu pre dotknuté osoby vo vzťahu ku kvalite pracoviska a pracovnej situácii, kvalifikácii, trvalej integrácii, sociálnemu zabezpečeniu, nároku na dôchodok a zabezpečeniu živobytia (nesmie dôjsť k zhoršeniu situácie).

Odôvodnenie

The idea is to ensure that the ESF is used only for improvements in the field of employment and enhances the image of regions affected by a marked deviation from the norm.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 5

(5) Okrem týchto priorít, je potrebné v najmenej rozvinutých regiónoch a členských štátoch, v rámci cieľa konvergencie a so zámerom zvyšovania hospodárskeho rastu, pracovných príležitostí pre ženy a mužov a kvality a produktivity práce, rozširovať a zvyšovať investície do ľudského kapitálu a zvyšovať inštitucionálnu, administratívnu a súdnu kapacitu, najmä na prípravu a zavádzanie reforiem a presadzovanie acquis.

(5) Okrem týchto priorít je potrebné v najmenej rozvinutých regiónoch a členských štátoch, v rámci cieľa konvergencie a so zámerom zvyšovania hospodárskeho rastu, pracovných príležitostí pre ženy a mužov, kvality a produktivity práce a podpory ekonomicky neaktívnych osôb, aby znovu vstúpili na trh práce, rozširovať a zvyšovať investície do ľudského kapitálu a zvyšovať inštitucionálnu, administratívnu a súdnu kapacitu, najmä na prípravu a zavádzanie reforiem a presadzovanie acquis.

Odôvodnenie

Need to refer to economically inactive persons.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 5a (nové)

 

(5a) Opatrenia prijaté v súvislosti s cieľom regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti a/alebo s cieľom konvergencie by mali zohľadniť článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

In line with Article 299(2) of the EC Treaty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 6

(6) Presadzovanie inovácie a nadnárodnej spolupráce je základným rozmerom, ktorý by mal byť integrovaný do pôsobnosti ESF.

(6) Presadzovanie inovácie a nadnárodnej a (alebo) medziregionálnej a (alebo) cezhraničnej spolupráce je základným rozmerom, ktorý by mal byť integrovaný do rozsahu pôsobnosti ESF. V prípade takýchto činností by sa mal podiel ESF zvýšiť na 85 %. Koordinačné opatrenia v rámci nadnárodnej, cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce by mali byť 100 % financované z ESF.

Odôvodnenie

This amendment covers all possible cooperation and sets out the share of participation, the latter being in line with the text and justifications submitted by the rapporteur, namely: the European added value obtained from these activities should be rewarded with a suitably high level of support. Coordination spending should be 100% supported, because it is in fact the equivalent of 'technical aid'.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 7

(7) Je potrebné zabezpečiť spojitosť opatrení ESF s politikami stanovenými v Európskej stratégii zamestnanosti a sústrediť podporu ESF na zavádzanie smerníc a odporúčaní o zamestnanosti.

(7) Je potrebné zabezpečiť spojitosť opatrení ESF s politikami stanovenými v Európskej stratégii zamestnanosti a sústrediť podporu ESF na zavádzanie usmernení a odporúčaní o zamestnanosti. ESF môže podporovať aj opatrenia, ktoré siahajú nad rámec národného akčného plánu zamestnanosti, ak sú potrebné z dôvodu regionálnych a miestnych osobitostí a ak sa tým budú môcť lepšie dosiahnuť lisabonské ciele zamestnanosti, sociálna integrácia a sociálna súdržnosť.

 

Odôvodnenie

For regional policy reasons, structural funds need to be flexible so that they can respond to local or regional particularities, see Parliament’s resolution on the Third Cohesion Report (P5_TA(2004)0368, paragraph 36).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 7a (nové)

 

(7a) Pomoc ESF by mala takisto prispieť k tomu, že v rámci integrovanej celkovej stratégie trvalého regionálneho rozvoja sa dosiahne súčinnosť s podporou iných fondov.

Odôvodnenie

Consistent with the approach in Amendments 5 and 15 and their justifications.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 7b (nové)

 

(7b) Opatrenia ESF by mali byť podporované národnými opatreniami v rámci národných akčných plánov zamestnanosti. K takýmto opatreniam patrí tiež štátna podpora predovšetkým v rámci priorít „prispôsobivosti“ a „sociálnej integrácie“.

Odôvodnenie

The aim here is to refer to the need for state aids as an indispensable back-up for structural policy measures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 9

(9) Členské štáty a Komisia musia zabezpečiť, aby realizácia priorít financovaných ESF v rámci cieľov konvergencie a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti prispievala k podporovaniu rovnosti a odstraňovaniu nerovností medzi ženami a mužmi; uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) by sa malo spájať s konkrétnymi opatreniami na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní.

(9) Členské štáty a Komisia musia zabezpečiť, aby realizácia priorít financovaných ESF v rámci cieľov konvergencie a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti prispievala k podporovaniu rovnosti a odstraňovaniu nerovností medzi ženami a mužmi; v kontexte uskutočňovania cieľov Zmluvy by sa malo uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) spájať s konkrétnymi opatreniami na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní. Takéto činnosti by mali byť nezávisle od smerníc Európskej stratégie zamestnanosti (ESZ) v oblasti politiky zamestnanosti samostatnou prioritou operačných programov, ako aj opatrení smerujúcich k odstráneniu prekážok a k zabezpečeniu sociálnej integrácie osoby so zdravotným postihnutím.

Odôvodnenie

Parliament’s resolution on equality of opportunity between men and women and the Structural Funds (P5_TA(2003)0093, paragraph 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 2 odsek 1

1. ESF posilňuje hospodársku a sociálnu súdržnosť prostredníctvom podpory politík členských štátov so zameraním na dosiahnutie úplnej zamestnanosti, zvýšenie kvality a produktivity práce a podporu sociálnej integrácie a zmenšenia rozdielov v zamestnanosti medzi regiónmi.

1. ESF posilňuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť prostredníctvom podpory politík členských štátov so zameraním na dosiahnutie úplnej zamestnanosti, zlepšenie pracovných príležitostí a kvality práce po všetkých stránkach, podporu sociálnej integrácie vrátane zlepšenia prístupu znevýhodnených ľudí k zamestnanosti, podpory nediskriminácie a rovnosti medzi mužmi a ženami a zmenšenia rozdielov v zamestnanosti na regionálnej a miestnej úrovni.

ESF predovšetkým podporuje opatrenia v súlade so smernicami a odporúčaniami prijatými na základe Európskej stratégie zamestnanosti.

Podľa článku 4 ods. 1 tohto nariadenia ESF podporuje opatrenia v súlade s usmerneniami a odporúčaniami prijatými na základe Európskej stratégie zamestnanosti a národnými akčnými plánmi sociálneho začlenenia a príslušnými nástrojmi.

Odôvodnenie

See also Parliament’s resolution on the Third Cohesion Report (P5_TA(2004)0368, paragraph 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 2 odsek 2

2. Pri uskutočňovaní úloh uvedených v odseku 1 ESF podporí priority Spoločenstva, čo sa týka potreby posilňovania sociálnej súdržnosti, upevňovania konkurencieschopnosti a presadzovania environmentálne zdravého hospodárskeho rastu. Hlavne bude brať do úvahy ciele Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie, vzdelávania a odbornej prípravy a rovnosti medzi ženami a mužmi.

2. Pri uskutočňovaní úloh uvedených v odseku 1 ESF podporí priority Spoločenstva, čo sa týka potreby posilňovania sociálnej súdržnosti, upevňovania konkurencieschopnosti a presadzovania environmentálne zdravého hospodárskeho rastu. Hlavne bude podporovať účasť ekonomicky neaktívnych osôb na trhu práce a brať do úvahy ciele Spoločenstva v oblasti boja proti diskriminácii v rámci sociálnej integrácie, najmä pre znevýhodnené skupiny, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, vzdelávania a odbornej prípravy a rovnosti medzi ženami a mužmi.

ESF zabezpečí, aby sa zohľadnili zásady rozvinuté v rámci programu EQUAL , najmä: spájaním miestnych, regionálnych, národných a európskych iniciatív; prístupom mimovládnych organizácií a riadením projektov mimovládnymi organizáciami; účasťou cieľových skupín; zisťovaním a začleňovaním politických otázok; praktickým významom vývoja politiky; inováciou a experimentovaním; metódami postupu od konkrétneho k všeobecnému; cezhraničným prístupom; prístupom okrajových skupín na trh práce a riešením sociálnych vplyvov na vnútorný trh.

Odôvodnenie

The addition is needed to ensure that the scope of EQUAL is completely incorporated in the mainstream of the ESF Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 3 odsek 1 bod (a) úvodná časť

a) zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, najmä prostredníctvom podporovania:

(a) zvyšovanie prispôsobivosti a geografickej a pracovnej mobility pracovníkov a prispôsobivosti podnikov a podnikateľov, najmä prostredníctvom podporovania:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 3 odsek 1 písmeno a číslo i

i) zvýšených investícií do ľudských zdrojov zo strany podnikov, obzvlášť malých a stredných podnikov, prostredníctvom vypracovania a zavádzania systémov a stratégií celoživotného vzdelávania, ktoré zabezpečia lepší prístup k odbornej príprave nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov, transparentnosti kvalifikácií a pôsobností, rozširovania IT a manažérskych spôsobilostí a podpory podnikateľstva a inovácie;

 

i) celoživotného vzdelávania a zvýšených investícií do ľudských zdrojov zo strany podnikov, obzvlášť malých a stredných podnikov, prostredníctvom podpory zodpovedného prístupu a vytvárania podnikov, vypracovania a zavádzania systémov a stratégií celoživotného vzdelávania, ktoré zabezpečia lepší prístup k vnútropodnikovej odbornej príprave všetkých nízkokvalifikovaných a starších pracovníkov, transparentnosti kvalifikácií a pôsobností, rozširovania IT a manažérskych spôsobilostí a podpory podnikateľstva a inovácie;

Odôvodnenie

Private initiatives to encourage business start-ups would help to achieve the employment objectives.

In accordance with the Lisbon Strategy, lifelong learning should be set out as a priority and not only as an instrument.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 3 odsek 1 bod (a) (ii)

(ii) očakávanie a pozitívne riadenie ekonomických zmien, hlavne prostredníctvom navrhovania a rozširovania inovatívnych a produktívnejších foriem organizácie práce, vrátane lepšieho zdravotného stavu a bezpečnosti, určovania budúcich profesných a kvalifikačných požiadaviek a rozvoja špecifických služieb zamestnanosti, odpornej prípravy a podpory v kontexte reštrukturalizácie podniku a sektora.

 

(ii) kvality práce po každej stránke, ako aj otázky odbornej prípravy a nadobúdania nových zručností, najmä podporovaním zlepšenia pracovných podmienok (vrátane hygieny a bezpečnosti, zdravotných hľadísk a pracovných schém), poskytovaním osobitnej podpory malým a stredným podnikom a mikropodnikom a organizáciám, ktoré ich zastupujú na národnej a miestnej úrovni pri uplatňovaní existujúcich právnych predpisov, určovania budúcich profesných a kvalifikačných požiadaviek, podnetov zameraných na plnenie pracovných noriem a rozvoja špecifických služieb zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v kontexte reštrukturalizácie podniku a sektora a v prípade zatvorenia alebo presťahovania podnikov.

Odôvodnenie

Given the volume and complexity of legislation in force, the specific needs of SMEs as regards applying that legislation must be taken into account.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 3 odsek 1 bod (b) úvodná časť

b) rozširovanie prístupu uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu, prevencia nezamestnanosti, predlžovanie dĺžky doby strávenej v zamestnaní a zvyšovanie účasti žien a prisťahovalcov na trhu práce, najmä prostredníctvom podporovania:

b) rozširovanie prístupu uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu, prevencia nezamestnanosti, hľadanie riešení dlhodobej nezamestnanosti a cezhraničnej integrácie trhov práce, prípadne predlžovanie dĺžky doby strávenej v zamestnaní a zvyšovanie účasti žien a legálnych prisťahovalcov na trhu práce, najmä prostredníctvom podporovania:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 3 odsek 1 bod (b) (i)

(i) modernizácie a posilňovania inštitúcií trhu práce, hlavne úradov práce;

 

(i) modernizácie a posilňovania inštitúcií trhu práce, hlavne úradov práce, a ich výraznejšej integrácie na úrovni Spoločenstva;

Odôvodnenie

The prolonging of working lives should only be considered as a possible measure, among other options, for strengthening the workforce in the EU. Greater integration of labour market institutions will contribute to a better distribution of workforce surpluses in various Member States while there are shortages in other Member States, thus helping to bring bottle-necks to an end with regard to qualifications. In line with Article 299(2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 3 odsek 1 bod (b) (ii)

(ii) zavádzania aktívnych a preventívnych opatrení zabezpečujúcich včasné určenie potrieb a individualizovanej podpory, hľadania zamestnania a mobility, samostatnej zárobkovej činnosti a vytvárania podnikov;

(ii) zavádzania aktívnych a preventívnych opatrení zabezpečujúcich včasné určenie potrieb a individualizovanej podpory, hľadania zamestnania a mobility, samostatnej zárobkovej činnosti a vytvárania podnikov;

osobitných opatrení, ktoré umožnia mladým ľuďom prístup na trh práce, najmä vytváraním príležitostí na odborný výcvik a podnikateľských podnetov. využívania sociálneho hospodárstva a pomocného modelu trhu práce na ceste k úplnej zamestnanosti; príspevkov na starostlivosť o deti a na dopravu ako mechanizmov, ktoré povzbudia neaktívne osoby a nezamestnaných, aby pracovali;

Odôvodnenie

Need for a reference to economically inactive people.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 3 odsek 1 bod (b) (iii)

iii) konkrétnych opatrení na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní, na zníženie segregácie na trhu práce na základe pohlavia, vrátane zamerania sa na korene rozdielov v príjmoch medzi pohlaviami, a na zosúladenie pracovného a súkromného života aj umožnením prístupu k starostlivosti o deti a o odkázané osoby;

iii) konkrétnych opatrení na zabezpečenie rovnakého prístupu žien na trh práce, na zníženie segregácie na trhu práce na základe pohlavia vrátane uplatňovania zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu, a na zosúladenie pracovného a rodinného života aj umožnením prístupu k starostlivosti o deti a o odkázané osoby;

Odôvodnenie

The role of the public authorities should not be to achieve higher employment of women by applying artificial measures but rather to ensure equality of opportunity for women searching for a job. It is more precise to speak about the rule of the same pay for the same work than about the gender pay gaps. There is no reason why the ESF should reconcile work and private life. On the contrary the ESF should promote greater compatibility of work and family life as both of them are activities that have an important social dimension.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 3 odsek 1 bod (b) (iv)

(iv) konkrétnych opatrení na posilnenie sociálnej integrácie prisťahovalcov a zvýšenie ich účasti na zamestnanosti, vrátane poradenstva a jazykovej prípravy a uznávania platnosti kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí.

iv) konkrétnych opatrení na posilnenie sociálnej integrácie legálnych prisťahovalcov a zvýšenie ich účasti na zamestnanosti, vrátane poradenstva a jazykovej prípravy a uznávania platnosti kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí.

Odôvodnenie

This amendment is intended to clarify the status of migrants.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 3 odsek 1 bod (b) (iv a) (nový)

 

(iva) konkrétnych opatrení na vyrovnanie osobitných obmedzení súvisiacich s osobitosťami najvzdialenejších regiónov v súlade s článkom 299 ods. 2.

Odôvodnenie

See justification to amendment 45.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 3 odsek 1 bod (b)(iv b) (nový)

 

ivb) prípadne prostredníctvom podpory duševného zdravia ekonomicky neaktívnych osôb.

Odôvodnenie

It is essential that the ESF regulation be flexible enough to take account of national, regional and local labour needs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 3 odsek 1 bod (c) úvodná časť

(c) posilňovanie sociálnej integrácie znevýhodnených osôb a boj s diskrimináciou, najmä prostredníctvom podporovania:

 

(c) posilňovanie sociálnej integrácie znevýhodnených osôb a boj proti všetkým druhom diskriminácie, napríklad prostredníctvom podporovania:

Odôvodnenie

This amendment is designed to clarify the concept of discrimination.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 3 odsek 1 bod (c) (i)

(i) ciest k integrácii v zamestnaní pre znevýhodnených ľudí, ľudí vyradených zo spoločnosti, ľudí s neukončeným vzdelaním, menšiny a postihnutých ľudí, prostredníctvom opatrení zamestnateľnosti, a to aj vrátane oblasti sociálnej ekonomiky, sprievodných akcií a príslušných služieb sociálnej podpory a starostlivosti;

 

(i) ciest k integrácii v zamestnaní a spoločnosti pre znevýhodnených ľudí a zlepšenia ich prístupu k zamestnaniu, ľudí vyradených zo spoločnosti, ľudí s neukončeným vzdelaním, bývalých väzňov, menšiny, žiadateľov o azyl a ľudí so zdravotným postihnutím, prostredníctvom opatrení zamestnateľnosti, sociálnej a miestnej integrácie, a to aj vrátane oblasti sociálnej ekonomiky, sprievodných akcií a príslušných služieb sociálnej podpory a starostlivosti;

Odôvodnenie

EQUAL had a separate section on asylum-seekers (see EQUAL guidelines, OJ C 127, 5.5.2000, p. 2, point 19)

Needs to ensure that the ESF provides effective assistance to the most excluded groups.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 3 odsek 1 bod (c) (ii)

(ii) rôznosti na pracovisku a boja proti diskriminácii v prístupe na pracovný trh prostredníctvom zvyšovania informovanosti a zapájania miestnych komunít a podnikov.

 

(ii) rôznosti na pracovisku a boja proti diskriminácii v prístupe na pracovný trh prostredníctvom zvyšovania informovanosti a zapájania miestnych komunít a podnikov a iniciatív miestneho rozvoja, akými sú mestské sociálne projekty.

Odôvodnenie

Incorporates the local dimension.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 3 odsek 1 bod (c)(ii a) (nový)

 

iia) opatrení podľa vzoru britského projektu pod názvom Neighbourhood Ownership, Leadership and Democracy - aby jednotlivci, dobrovoľné a miestne skupiny získali zručnosti, ktoré im pomôžu lepšie sa zapojiť do života miestneho spoločenstva, a znevýhodnené osoby zamestnanie alebo ďalšie príležitosti na trhu práce;

Odôvodnenie

It is essential that the ESF regulation be flexible enough to account of national, regional and local labour needs. As much as possible should be done to encourage the participation of voluntary organisations in the ESF. Employers should be supported and trained so as to allow for the full involvement of disabled workers in the workplace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 3 odsek 1 bod (c) (ii b) (nový)

 

iib) osobitných činností na zvýšenie povedomia zamestnávateľov o požiadavkách na primerané ubytovanie podľa smernice č. 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a na informovanie zamestnávateľom a pomoc pre nich s cieľom sprístupniť ich pracovné prostredie osobám so zdravotným postihnutím a vyškoliť zamestnávateľov v oblasti prijímania zamestnancov na základe rovnakých príležitostí, informovanosti o postihnutiach a boja proti diskriminácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 3 odsek 1 bod (c) (ii c) (nový)

 

iic) činností na uľahčenie návratu znevýhodnených skupín ako osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb starajúcich sa o odkázané osoby na trh práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 3 odsek 1 písmeno d

(d) mobilizácia pre reformy v oblasti zamestnanosti a integrácie, najmä presadzovaním rozvoja partnerstiev a zmlúv cez vytvorenie siete zainteresovaných subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

(d) mobilizácia pre reformy zamerané na úplnú zamestnanosť, kvalitu práce a integráciu, najmä presadzovaním vytvárania podnikov, rozvoja partnerstiev a zmlúv cez vytvorenie siete zainteresovaných subjektov na nadnárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, akými sú sociálni partneri a mimovládne organizácie najmä v oblasti sociálnej integrácie a rovnosti medzi mužmi a ženami, miestne iniciatívy v oblasti zamestnanosti a územné pakty zamestnanosti, aby sa zvýšili pracovné a kvalifikačné príležitosti a ich výsledky.

 

Odôvodnenie

Part 1 should be seen in conjunction with the amendments to Article 5. The general aim is strict separation between the function of social partners and NGOs as partners in connection with the funds’ participation principle, and their participation in projects that the ESF is funding. Part 2 takes up Regulation (EC) No 1784/1999, Article 2(2)(a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 3 odsek 2 bod (a) úvodná časť

a) Rozširovanie a zvyšovanie investícií do ľudského kapitálu najmä prostredníctvom podpory:

a) Rozširovanie a zvyšovanie investícií do ľudského kapitálu napríklad prostredníctvom podpory:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 3 odsek 2 bod (a) (i)

(i) zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, obzvlášť so zámerom zvyšovať ich schopnosť reagovať na potreby spoločnosti založenej na poznatkoch, zvyšovať význam východiskového vzdelávania a odbornej prípravy pre trh práce a sústavne aktualizovať kvalifikáciu pedagogických a iných pracovníkov;

i) zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy zameraných na prípravu jednotlivcov na samostatnú prácu a na podporu zodpovedného prístupu a vytvárania podnikov, obzvlášť so zámerom zvyšovať ich schopnosť reagovať na potreby spoločnosti založenej na poznatkoch, zvyšovať význam východiskového vzdelávania a odbornej prípravy pre trh práce a sústavne aktualizovať kvalifikáciu pedagogických a iných pracovníkov;

Odôvodnenie

This amendment is designed to promote responsibility-taking and business start-up so as to extend and improve investment in human capital.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 3 odsek 2 bod (a) (iii)

(iii) rozvoja ľudského potenciálu vo výskume a inovácii, hlavne prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumných pracovníkov a tým súvisiacich sieťových aktivít medzi univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi.

(iii) rozvoja ľudského potenciálu vo výskume a inovácii, hlavne prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy a podporou mobility výskumných pracovníkov v rámci vytvorenia európskej oblasti výskumu a s tým súvisiacich sieťových aktivít medzi univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi formou verejno-súkromných partnerstiev alebo iných druhov spolupráce medzi rozličnými hospodárskymi a sociálnymi aktérmi.

Odôvodnenie

In line with the Bologna Process and the Lisbon Strategy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 3 odsek 2 bod (a) (iii a) (nový)

 

iiia) prispôsobovania pracovného prostredia, a to zohľadňovaním otázok vyváženosti práce a života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 3 odsek 2 bod (b) úvodná časť

(b) Posilňovanie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejných správ a verejnoprávnych služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby prijali reformy a vhodný systém riadenia obzvlášť v oblasti ekonomiky, zamestnanosti, sociálnej, environmentálnej oblasti a oblasti súdnictva, najmä presadzovaním:

b) Posilňovanie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti a modernizácia verejných správ a verejnoprávnych služieb, sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby prijali reformy a vhodný systém riadenia obzvlášť v oblasti ekonomiky, zamestnanosti, sociálnej, environmentálnej oblasti a oblasti súdnictva, napríklad presadzovaním:

Odôvodnenie

Institutional capacity must be strengthened to ensure that the Structural Funds operate in full unison and not solely for government partners.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 3 odsek 2 bod (b) (i)

(i) vhodného politického a programového projektu, monitorovania a hodnotenia, prostredníctvom štatistiky, štúdií a odborných posudkov, podpory medzirezortnej koordinácie a dialógu medzi príslušnými štátnymi a súkromnými orgánmi;

 

i) vhodného politického a programového projektu, monitorovania a hodnotenia, zameraných v prvom rade na vedúcich politických činiteľov a regionálne a miestne orgány, prostredníctvom štatistiky, štúdií a odborných posudkov, podpory medzirezortnej koordinácie a dialógu medzi príslušnými štátnymi a súkromnými orgánmi;

Odôvodnenie

In order to strengthen institutional capacity, efforts are needed above all to strengthen the ability of political leaders and regional and local authorities in this area.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 3 odsek 2 bod (b) (ii)

(ii) budovanie kapacít v predkladaní politík a programov, a to aj so zreteľom na výkon legislatívy, hlavne prostredníctvom odbornej prípravy manažérov a pracovníkov a špecifickej podpory kľúčových služieb, inšpektorátov a sociálno-ekonomických činiteľov vrátane sociálnych partnerov a príslušných nevládnych organizácií.

 

ii) budovanie kapacít v predkladaní politík a programov, a to aj so zreteľom na výkon legislatívy, hlavne prostredníctvom priebežnej odbornej prípravy manažérov a pracovníkov a špecifickej podpory kľúčových služieb, inšpektorátov a sociálno-ekonomických činiteľov vrátane sociálnych partnerov a príslušných mimovládnych organizácií a zastupujúcich profesných organizácií.

Odôvodnenie

The general priorities set by the ESF can only be achieved via a policy of active support for back-up networks.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 3 odsek 3

3. Pri realizácii cieľov a priorít uvedených v odsekoch (3) 1 a 2 ESF podporí presadzovanie inovácie a jej zaradenie do hlavného prúdu, ako aj nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu, najmä prostredníctvom delenia sa o informácie, skúsenosti, výsledky a správne postupy a prostredníctvom vypracovávania doplnkových prístupov a koordinovaných alebo spoločných akcií.

3. Pri realizácii cieľov a priorít uvedených v odsekoch (3) 1 a 2 ESF podporí presadzovanie inovácie a jej zaradenie do hlavného prúdu ako samostatnej priority, ako aj národnú a regionálnu spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, najmä prostredníctvom delenia sa o informácie, skúsenosti, výsledky a správne postupy a prostredníctvom vypracovávania doplnkových prístupov a koordinovaných alebo spoločných akcií.

Odôvodnenie

Needed for technical reasons as the draftswoman is providing for a higher EU contribution.

An objective of the ESF must be to support cooperation between EU Member States at national and regional level. The term ‘trans-national’, which is used in the proposal for a regulation, is imprecise and misleading.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 4 odsek 1

1. Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby boli opatrenia podporované z ESF v súlade s realizáciou Európskej stratégie zamestnanosti a aby ju podporovali. Musia predovšetkým zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v strategickom referenčnom rámci a v operačných programoch presadzovali úlohy, priority a ciele stratégie v každom členskom štáte a sústredili podporu hlavne na realizáciu odporúčaní pre zamestnanosť vydaných podľa článku 128 ods. 4 Zmluvy, ako aj s tým súvisiacich úloh Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie.

1. Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby boli opatrenia podporované z ESF v súlade s realizáciou Európskej stratégie zamestnanosti a aby ju podporovali. Musia predovšetkým zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v strategickom referenčnom rámci a v operačných programoch presadzovali úlohy, priority a ciele stratégie v každom členskom štáte a sústredili podporu hlavne na realizáciu odporúčaní pre zamestnanosť vydaných podľa článku 128 ods. 4 Zmluvy, ako aj s tým súvisiacich úloh Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie. ESF môže podporovať aj opatrenia, ktoré siahajú nad rámec národného akčného plánu zamestnanosti, ak sú potrebné z dôvodu regionálnych a miestnych osobitostí a ak sa tým budú môcť lepšie dosiahnuť lisabonské ciele zamestnanosti, sociálna integrácia a sociálna súdržnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 4 odsek 2

2. V operačných programoch sa zdroje musia usmerňovať na najdôležitejšie potreby a zamerať na tie oblasti politiky, pre ktoré môže podpora ESF znamenať významný efekt v súvislosti s dosiahnutím cieľov programu. V snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť podpory ESF operačné programy musia osobitne prihliadať na regióny a lokality, ktoré čelia najzávažnejším problémom, vrátane chudobných mestských oblastí a upadajúcich vidieckych a od rybolovu závislých oblastí.

2. V operačných programoch sa zdroje musia usmerňovať na najdôležitejšie potreby a zamerať na tie oblasti politiky, pre ktoré môže podpora ESF znamenať významný efekt v súvislosti s dosiahnutím cieľov programu. V snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť podpory ESF operačné programy musia osobitne prihliadať na regióny a lokality, ktoré čelia najzávažnejším problémom, vrátane chudobných mestských oblastí, upadajúcich vidieckych a od rybolovu závislých oblastí a oblastí s trvalými obmedzeniami.

Odôvodnenie

Article 4(2) does not define the term ‘significant effect’, and greater legal clarity is needed. In line with the Treaty provisions on areas suffering from permanent constraints.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh41

Článok 5 odsek 2

2. Členské štáty a riadiaci orgán každého operačného programu zabezpečia zapojenie sociálnych partnerov a vhodné konzultácie s nevládnymi zainteresovanými subjektami na príslušnej územnej úrovni pri príprave programov, realizácii a monitorovaní podpory ESF.

2. Členské štáty a riadiaci orgán každého operačného programu zabezpečia zapojenie a primeraný prístup sociálnych partnerov a vhodné konzultácie a účasť mimovládnych zainteresovaných subjektov na príslušnej územnej úrovni pri príprave programov, realizácii a monitorovaní podpory ESF.

Odôvodnenie

NGOs must not only be consulted by also fully involved in the process of framing the ESF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh42

Článok 5 odsek 3 pododsek 1

3. Riadiace orgány každého operačného programu podporia dostatočnú účasť a prístup sociálnych partnerov k činnostiam financovaným podľa článku 2 tohto nariadenia.

3. Riadiace orgány každého operačného programu podporia dostatočnú účasť a prístup sociálnych partnerov a organizácií zastupujúcich podniky na národnej, regionálnej a miestnej úrovni k činnostiam financovaným podľa článku 2 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

This addition should be included in the interests of completeness.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 5 odsek 4

4. Riadiaci orgán každého operačného programu podporí dostatočnú účasť a prístup nevládnych organizácií k financovaným činnostiam, hlavne v oblasti sociálnej integrácie a rovnosti medzi ženami a mužmi.

4. Riadiaci orgán každého operačného programu podporí dostatočnú účasť a prístup mimovládnych organizácií k financovaným činnostiam, hlavne v oblasti sociálnej integrácie, a to najmä pre znevýhodnené skupiny, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, a rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 5 odsek 5a (nový)

 

(5a) Pre časti programov zamerané na inovačné opatrenia podľa odseku 3 článku 3 sa môže pre obmedzený percentuálny podiel prostriedkov z programov vytvoriť fond určený na menšie akcie, na ktorých sa podieľajú miestne subjekty. Podpora z tohto fondu sa môže poskytovať prostredníctvom blokových grantov. Menšie akcie sú akcie do 300 000 eur.

Odôvodnenie

This makes use of an established procedure under Article 42 of the Interreg Regulation (OJ C 143, 23.5.2000, p. 8) that is designed to cut red tape for innovative measures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 6

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby operačné programy obsahovali popis toho, ako sa v príprave, realizácii a monitorovaní programov podporuje rovnosť rodov, vrátane akýchkoľvek konkrétnych ukazovateľov, a takisto aj v hodnotení.

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby operačné programy obsahovali popis toho, ako sa v príprave, realizácii a monitorovaní programov podporuje boj proti diskriminácii vo všetkých jej podobách, uvedených v článku 13 Zmluvy vrátane akýchkoľvek konkrétnych ukazovateľov, a takisto aj v hodnotení.

Odôvodnenie

All forms of discrimination must be covered, not only equality between men and women.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 7

V rámci každého operačného programu musia členské štáty a riadiace orgány venovať osobitnú pozornosť podpore inovačných aktivít a ich zaradeniu do hlavného prúdu. Po konzultácii s Monitorovacím výborom uvedeným v článku 47 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], riadiaci orgán vyberie témy pre financovanie inovácie a definuje vhodné spôsoby realizácie.

V rámci každého operačného programu musia členské štáty a riadiace orgány venovať osobitnú pozornosť podpore inovačných aktivít a ich zaradeniu do hlavného prúdu ako samostatnej priority, najmä tých, ktoré podporujú užšiu spoluprácu medzi rôznymi verejnými, sociálnymi a ekonomickými účastníkmi. Po konzultácii s Monitorovacím výborom uvedeným v článku 47 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], riadiaci orgán vyberie témy pre financovanie inovácie a definuje vhodné spôsoby realizácie. Inovačné aktivity by mali mať najmenej 1 % podiel na operačnom programe. Pre takéto aktivity sa zvyšuje podiel spolufinancovania EÚ na najmenej na 85 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 8 odsek 1

1. Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby príprava programov činností v rámci nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce nadobudla formu konkrétnej prioritnej osi v operačnom programe alebo špecifického operačného programu.

1. Členské štáty a riadiace orgány môžu v rámci prípravy programov činností pre nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu vytvoriť konkrétnu prioritnú os v operačnom programe alebo špecifický operačný program. V prípade takýchto opatrení sa zvyšuje podiel ESF na 85 %. Koordinačné opatrenia v rámci nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce sa 100 % financujú z ESF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 9

Komisia podporuje predovšetkým výmeny skúseností, aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti, semináre, budovanie sietí a klasifikačné hodnotenia so zámerom stanoviť a rozširovať vhodné postupy a podporovať vzájomné učenie s cieľom podporovania politickej dimenzie a príspevku ESF k cieľom Spoločenstva v súvislosti so zamestnanosťou a sociálnou integráciou.

Komisia podporuje predovšetkým vývojové fóra a vytváranie územných paktov zamestnanosti v rámci prípravy plánovania programov, výmeny skúseností, aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti, semináre, budovanie sietí a klasifikačné hodnotenia so zámerom stanoviť a rozširovať vhodné postupy a podporovať vzájomné učenie s cieľom podporovania politickej dimenzie a príspevku ESF k cieľom Spoločenstva v súvislosti so zamestnanosťou a sociálnou integráciou.

Odôvodnenie

These fora and employment pacts are important instruments for systematic planning of the synergy effects of structural fund intervention.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 10 názov

Výročné a záverečné správy

Predbežné a realizačné správy

Odôvodnenie

Annual reports are a bureaucratic instrument that is also considered unsuitable for ascertaining progress.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 10 úvodná časť

Výročné a záverečné realizačné správy uvedené v článku 49 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], musia obsahovať syntézu realizácie:

Správy, ktoré sa majú predkladať každé 2 roky, a záverečné realizačné správy uvedené v článku 66 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], musia obsahovať prehľad a hodnotenie realizácie:

Odôvodnenie

Experience shows that the submission of annual reports is counterproductive because it involves unnecessary bureaucracy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 10 bod (a a) (nový)

 

(aa) začlenenia všetkých diskriminovaných skupín vrátane činností, ktoré zabezpečia sociálnu integráciu, dostupnosť a zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím;

Odôvodnenie

These reports should demonstrate the mainstreaming of all discriminated groups in society and not focus solely on gender.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh52

Článok 10 bod (b)

(b) opatrení na posilnenie sociálnej integrácie a zamestnanosti prisťahovalcov;

b) opatrení na posilnenie sociálnej integrácie a zamestnanosti legálnych prisťahovalcov;

Odôvodnenie

This amendment is designed to clarify the status of migrants.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 10 bod (d a) (nový)

 

(da) akcií na posilnenie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 10 bod (d b) (nový)

 

(db) akcií na podporu zapojenia sociálnych účastníkov a na ich integráciu do miestnych, regionálnych, národných a nadnárodných sietí;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 10 bod (e)

(e) aktivít spojených s nadnárodnou a medziregionálnou spoluprácou.

(e) aktivít spojených s nadnárodnou, cezhraničnou a medziregionálnou spoluprácou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh56

Článok 10 bod (e a) (nový)

 

(ea) opatrení na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a vytvárania podnikov.

Odôvodnenie

The aim of this amendment is to include in the implementation reports a summary of the measures designed to promote private enterprise and encourage the setting up of SMEs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 10 bod (e b) (nový)

 

eb) koordinácie fondov ESF s opatreniami národných plánov zamestnanosti, Európskou stratégiou zamestnanosti a lisabonskou stratégiou.

Odôvodnenie

Need for effective links between all these measures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 10 bod (e c) (nový)

 

ec) riešenia prípadov sociálneho vylúčenia a hodnotenia miery pasivity;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Článok 10 odsek 1 a (nový)

 

1a. Komisia presne vymedzí, čo rozumie pod pojmom „nepravidelnosť“ v súvislosti s predkladaním správ členskými štátmi;

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde

Referenčné čísla

KOM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

REGI

17.11.2004

Rozšírená spolupráca

-

Navrhovateľka
  dátum menovania

Elisabeth Schroedter

6.10.2004

Prerokovanie vo výbore

30.3.2005

 

 

 

 

Dátum prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

6.6.2005

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržal(-i) sa:

37

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Adam Jerzy Bielan, Jana Bobošíková, Graham Booth, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Vladimír Železný

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Jan Březina, Ole Christensen, Mojca Drčar Murko, Emanuel Jardim Fernandes, Eluned Morgan, Mirosław Mariusz Piotrowski, László Surján, Thomas Ulmer

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Lambert

(1)

Pojmom „nariadenie o ESF“ sa v ďalšom texte nahrádza návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde, predložený Komisiou (KOM/2004/493).

(2)

KOM/2004/495, článok 8.

(3)

Pojmom „všeobecné ustanovenia“ sa v ďalšom texte nahrádza návrh nariadenia Rady, ktorým sa zakladajú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, predložený Komisiou (KOM/2004/492).

(4)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (3.5.2005)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde

(KOM(2004)0493 – C6-0090/2004 – 2004/0165(COD))

Navrhovateľka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V rámci nového nariadenia o finančných perspektívach 2007-2013 navrhnutého Európskou komisiou, návrh týkajúci sa Európskeho sociálneho fondu (ESF) opakuje úlohu pridelenú fondu od r. 1999 a tou je podpora Európskej stratégie zamestnanosti. Spravodajca pre stanovisko víta návrh nariadenia o ESF, ktorý uvádza posilnenie väzieb medzi týmto fondom, Európskou stratégiou zamestnanosti a cieľmi schválenými úniou vo veci sociálnej integrácie, výchovy a vzdelávania a zvyšovania rovnosti medzi ženami a mužmi. Sledovanie týchto cieľov je nevyhnutným dôsledkom Lisabonskej stratégie.

S cielenejšími a zjednodušenejšími výdavkami ESF podporuje, v rámci obidvoch cieľov – „Konvergencia“ a „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“- zvýšenú adaptáciu pracovníkov a podnikov; zlepšenie prístupu žiadateľov o prácu a neaktívnych osôb k zamestnaniu, prevenciu nezamestnanosti; predĺženie aktívneho života a zvýšenie účasti žien a migrantov na trhu práce; posilnenie sociálnej integrácie znevýhodnených osôb a boj proti diskrimináciám; podporu partnerstva pre reformy vo veci zamestnanosti a sociálnej integrácie.

Avšak akcie týkajúce sa investovania do ľudského kapitálu a akcie na posilnenie inštitučnej kapacity, efektívnosť administratív a verejných služieb sa týkajú iba cieľa „Konvergencia“. Spravodajca preto v tejto veci navrhuje viac flexibility a vyzýva výbor pre zamestnanosť, v podstate kompetentný, k preskúmaniu tohto problému.

Spravodajca je rád, že sa v návrhu nariadenia o ESF nachádza explicitná zmienka o potrebe podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami nielen integráciou dimenzie rodu do všetkých politík, ale tiež špecifickými akciami usilujúcimi sa o zvýšenie zotrvania a postupu žien v zamestnaní v súlade s ustanoveniami uvedenými Zmluvou ES.

Spravodajca je toho názoru, že boj proti všetkým typom diskriminácie a podpora rovnosti medzi mužmi a ženami musia byť uskutočnené tak v odbornom vzdelávaní, ako aj v prístupe, účasti a postupe v zamestnaní.

Senzibilizácia obyvateľstva na boj proti diskriminácii a obzvlášť na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami je podstatná pre dosiahnutie zmeny v spôsobe myslenia a pre vieru v skutočné zmeny. Spravodajca preto usudzuje, že financovanie senzibilizačných a informačných akcií ESF-om je nevyhnutné.

Spravodajca navrhuje, aby plány financovania špecifických akcií a akcií na integráciu rodovej rovnosti boli včlenené do operačných programov v súlade s návrhom výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorý figuruje v iniciačnej správe poslankyne Maria Antonia Aviles Peréa, o cieľoch rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi vo využívaní Štrukturálnych fondov (A5-0059/2003). Také včlenenie by umožnilo nielen zlepšiť správu fondov, ale aj ohodnotiť, v akej miere ženy skutočne ťažia z financovaných akcií.

So zreteľom na dôležitosť výmeny skúseností a vhodných praktík, ako aj podpory inovačných aktivít na zlepšenie situácie žien sa spravodajca teší, že tieto aspekty boli začlenené do nového nariadenia o ESF.

Spravodajca sa teší skutočnosti, že nové nariadenie o ESF uvádza konzultáciu mimovládnych aktérov v programovaní, uplatňovaní a dohliadaní nad operačnými programami.

Spravodajca sa znepokojuje kvôli chýbajúcim opatreniam pre reklamu financovaných aktivít v návrhu nariadenia o ESF, ktoré by učinili tieto aktivity transparentnejšími a prístupnejšími pre zainteresovaných aktérov. Navrhuje včleniť také opatrenia do návrhu prejednávaného nariadenia. Spravodajca mimo iné trvá na tom, že je nevyhnutné umožniť jednoduchý a rýchly prístup k financovaným aktivitám.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou(1)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 3

(3) ESF by mal podporovať politiky členských štátov, ktoré sú v súlade so smernicami a odporúčaniami vypracovanými v Európskej stratégii zamestnanosti a dohodnutými cieľmi Únie v súvislosti so sociálnou integráciou a vzdelávaním a odbornou prípravou, s cieľom lepšie prispievať k realizácii úloh a cieľov dohodnutých na zasadaniach Európskej rady v Lisabone a Göteborgu.

 

(3) ESF by mal podporovať politiky členských štátov, ktoré sú v súlade s usmerneniami a odporúčaniami vypracovanými v Európskej stratégii zamestnanosti a dohodnutými cieľmi Únie v súvislosti so sociálnou integráciou a vzdelávaním a odbornou prípravou a presadzovaním rovnosti medzi ženami a mužmi, s cieľom lepšie prispievať k realizácii úloh a cieľov dohodnutých na zasadaniach Európskej rady v Lisabone a Göteborgu.

Odôvodnenie

Rovnosť medzi ženami a mužmi je v súlade s článkom 2 Zmluvy ES cieľom EÚ, ako aj Európskej stratégie zamestnanosti a Lisabonskej stratégie. Článok 2 návrhu nariadenia o poslaní Európskeho sociálneho fondu zmieňuje medzi cieľmi spoločenstva rovnosť medzi ženami a mužmi. So zreteľom na dôležitosť tohto princípu a snažiac sa o koherenciu je potrebné včleniť tento cieľ do odôvodnenia 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 4

(4) Aby bolo možné lepšie predpovedať a riadiť zmeny v rámci cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti, pomoc ESF by sa mala zameriavať najmä na zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov; rozširovanie prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce; posilňovanie sociálnej integrácie znevýhodnených ľudí, boj s diskrimináciou a podporu partnerstva pre reformu.

 

(4) Aby bolo možné lepšie predpovedať a riadiť zmeny v rámci cieľov konvergencie, regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti, pomoc ESF by sa mala zameriavať najmä na zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov; rozširovanie prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce; posilňovanie sociálnej integrácie znevýhodnených ľudí, boj s diskrimináciou a podporu partnerstva pre reformu.

 

Odôvodnenie

Uvedené ciele sa vzťahujú súčasne na cieľ „Konvergencia“ a na cieľ „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ tak, ako to môžeme čítať v článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 7

(7) Je potrebné zabezpečiť spojitosť opatrení ESF s politikami stanovenými v Európskej stratégii zamestnanosti a sústrediť podporu ESF na zavádzanie smerníc a odporúčaní o zamestnanosti.

 

(7) Je potrebné zabezpečiť spojitosť opatrení ESF s programami a politikami stanovenými v Európskej stratégii zamestnanosti, najmä s programom PROGRESS, ako aj s národnými akčnými plánmi zamestnanosti a sociálnej integrácie a sústrediť podporu ESF na zavádzanie usmernení a odporúčaní o zamestnanosti.

 

Odôvodnenie

Štrukturálne fondy dopĺňajú činnosť členských štátov, je teda nevyhnutné koordinovať činnosť ESF s národnými akčnými plánmi pre zamestnanosť a plánmi pre sociálnu integráciu (odôvodnenie 13 nariadenia 1784/1999 o ESF). Je potrebné počítať s koherenciou medzi činnosťou ESF a programom PROGRESS vtedy, keď sa tento program týka zamestnanosti a sociálnej solidarity. Článok 15 návrhu rozhodnutia o programe PROGRESS (COM(2004) 488) explicitne uvádza koordináciu činnosti programu s ESF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 8

(8) Účinné a efektívne zavádzanie opatrení podporovaných ESF závisí od vhodného systému riadenia a partnerstva medzi všetkými relevantnými územnými a sociálno-ekonomickými činiteľmi, a najmä sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými subjektami, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni.

(8) Účinné a efektívne zavádzanie opatrení podporovaných ESF závisí od vhodného systému riadenia a partnerstva medzi všetkými relevantnými územnými a sociálno-ekonomickými činiteľmi, a najmä sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými subjektami, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni. V rámci toho je vhodné posilniť účasť profesionálnych a mimovládnych ženských organizácií, najmä v regiónoch.

Or. el

Odôvodnenie

Il est nécessaire d'évoquer spécifiquement la participation des organisations de femmes, car, dans de nombreux États membres, ces organisations sont sous-représentées lors des consultations des partenaires sociaux.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 9

(9) Členské štáty a Komisia musia zabezpečiť, aby realizácia priorít financovaných ESF v rámci cieľov konvergencie a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti prispievala k podporovaniu rovnosti a odstraňovaniu nerovností medzi ženami a mužmi; uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) by sa malo spájať s konkrétnymi opatreniami na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní.

 

(9) Členské štáty a Komisia musia zabezpečiť, aby realizácia priorít financovaných ESF v rámci cieľov konvergencie a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti prispievala k podporovaniu rovnosti a odstraňovaniu nerovností medzi ženami a mužmi; uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) by sa malo spájať s konkrétnymi opatreniami na zlepšenie prístupu k zamestnaniu a kvality pracovných miest a na zvýšenie udržateľnej účasti a kariérneho postupu žien v zamestnaní, berúc pritom v každom prípade do úvahy potrebu zosúladenia rodinného života s prácou.

 

Odôvodnenie

Pre zlepšenie účasti žien na trhu práce je predovšetkým potrebné určiť špecifické opatrenia na uľahčenie prístupu žien k zamestnaniu. Článok 2 písm. e) nariadenia 1784/1999 o Európskom sociálnom fonde uvádzal, že „fond podporuje… špecifické opatrenia na zlepšenie prístupu a účasti žien na trhu práce…“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 3 odsek 1 písmeno a) ii)

ii) očakávanie a pozitívne riadenie ekonomických zmien, hlavne prostredníctvom navrhovania a rozširovania inovatívnych a produktívnejších foriem organizácie práce, vrátane lepšieho zdravotného stavu a bezpečnosti, určovania budúcich profesných a kvalifikačných požiadaviek a rozvoja špecifických služieb zamestnanosti, odpornej prípravy a podpory v kontexte reštrukturalizácie podniku a sektora.

 

ii) očakávanie a pozitívne riadenie ekonomických zmien, hlavne prostredníctvom navrhovania a rozširovania inovatívnych a produktívnejších foriem organizácie práce, vrátane zlepšenia pracovných podmienok, pružnejšieho pracovného času, lepšieho zdravotného stavu a bezpečnosti pracovníkov, hlavne tehotných žien a pracujúcich matiek a osôb so zdravotným postihnutím určovania budúcich profesných a kvalifikačných požiadaviek dostatočnou ponukou dobrovoľnej práce na čiastočný úväzok a rozvoja špecifických služieb zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v kontexte reštrukturalizácie podniku a sektora.

Odôvodnenie

Zlepšenie kvality práce uvedené Lisabonskou stratégiou a podporované ESF musí prechádzať tak zlepšením pracovných podmienok, ako aj úpravou pracovného času, najmä pre zvýšenie flexibility, aby sa prihliadalo k vývoju na trhu práce a umožnilo zosúladenie rodinného a pracovného života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 3 odsek 1 písmeno b) úvodná časť

b) rozširovanie prístupu uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu, prevencia nezamestnanosti, predlžovanie dĺžky doby strávenej v zamestnaní a zvyšovanie účasti žien a prisťahovalcov na trhu práce, najmä prostredníctvom podporovania:

b) rozširovanie prístupu uchádzačov o zamestnanie vrátane mladých ľudí, predovšetkým mladých žien a neaktívnych osôb k zamestnaniu, prevencia nezamestnanosti, predlžovanie dĺžky doby strávenej v zamestnaní a zvyšovanie účasti žien a prisťahovalcov na trhu práce a ich postup v zamestnaní, najmä prostredníctvom podporovania:

Odôvodnenie

Podľa štatistík počet nezamestnaných mladých ľudí neustále rastie. Navyše sa táto situácia dotýka najmä mladých žien. Podpora ESF je podstatná pre pomoc členským štátom v boji proti tomuto problému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 3 odsek 1 písmeno b) ii a) (nové)

 

ii a) konkrétne opatrenia na zlepšenie prístupu a zvýšenie účasti na zamestnanosti, ako aj postupu mladých ľudí a najmä mladých žien v zamestnaní;

 

Odôvodnenie

Viď Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 3 odsek 1 písmeno b) iii)

iii) konkrétnych opatrení na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní, na zníženie segregácie na trhu práce na základe pohlavia, vrátane zamerania sa na korene rozdielov v príjmoch medzi pohlaviami, a na zosúladenie pracovného a súkromného života aj umožnením prístupu k starostlivosti o deti a o odkázané osoby;

 

iii) konkrétnych opatrení na zlepšenie prístupu k zamestnanosti a zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní, na odstránenie priamej aj nepriamej segregácie na trhu práce na základe pohlavia, vrátane zamerania sa na korene rozdielov v príjmoch medzi pohlaviami, a na zosúladenie pracovného a súkromného života aj umožnením prístupu k starostlivosti o deti a o odkázané osoby; osobitná pozornosť by sa mala venovať ženám, ktoré chcú opätovne vstúpiť na trh práce po materskej alebo rodičovskej dovolenke a ženám, ktoré boli prepustené, a ktorým do uznania nároku na starobný dôchodok chýba len niekoľko rokov;

 

Odôvodnenie

Opatrenia pre uľahčenie prístupu a účasti žien na zamestnanosti sú nevyhnutné. Článok 2 písm. e) nariadenia 1784/1999 o ESF určuje, že „ fond podporuje špecifické opatrenia pre zlepšenie prístupu a účasti žien na trhu práce…“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 3 odsek 1 písmeno b) iv)

iv) konkrétnych opatrení na posilnenie sociálnej integrácie prisťahovalcov a zvýšenie ich účasti na zamestnanosti, vrátane poradenstva a jazykovej prípravy a uznávania platnosti kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí.

iv) konkrétnych opatrení na posilnenie sociálnej integrácie prisťahovalcov, zlepšenie ich prístupu a zvýšenie ich účasti na zamestnanosti, ich postupu v zamestnaní, vrátane poradenstva a jazykovej prípravy a uznávania platnosti kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí.

 

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa pre osoby, ktoré emigrovali do Európskej únie, počítalo nielen s možnosťou dostať sa na trh práce a trvalo sa ho účastniť, ale taktiež s možnosťou profesijne postupovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 3 odsek 1 písmeno c) i)

i) ciest k integrácii v zamestnaní pre znevýhodnených ľudí, ľudí vyradených zo spoločnosti, ľudí s neukončeným vzdelaním, menšiny a postihnutých ľudí, prostredníctvom opatrení zamestnateľnosti, a to aj vrátane oblasti sociálnej ekonomiky, sprievodných akcií a príslušných služieb sociálnej podpory a starostlivosti;

 

netýka sa slovenčiny

Odôvodnenie

Jedná sa o chybu v preklade v porovnaní s pôvodnou anglickou verziou, ktorá hovorí o „…accompanying actions and relevant social support and care services“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 3 odsek 1 písmeno c) ii)

ii) rôznosti na pracovisku a boja proti diskriminácii v prístupe na pracovný trh prostredníctvom zvyšovania informovanosti a zapájania miestnych komunít a podnikov.

 

ii) rôznosti na pracovisku a boja proti diskriminácii v prístupe na pracovný trh a účasti na ňom a na odbornom vzdelávaní prostredníctvom zvyšovania informovanosti a zapájania miestnych komunít a podnikov.

 

Odôvodnenie

Diskriminácia medzi znevýhodnenými osobami sa netýka výlučne prístupu, ale aj účasti na zamestnanosti a postupu v zamestnaní, ako aj odborného vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 3 odsek 3a (nový)

 

3a) ESF podporuje opatrenia na zvyšovanie informovanosti a povedomia verejnosti, ktoré realizujú členské štáty s cieľom bojovať proti diskriminácii a podporovať rovnaké zaobchádzanie a rovnaké príležitosti medzi ženami a mužmi na pracovisku a v spoločnosti.

Odôvodnenie

La lutte contre la discrimination et les inégalités de traitement et de chances des femmes et des hommes (nouvelle terminologie à utiliser) doit passer par une sensibilisation de la population de manière à faire progressivement évoluer les mentalités en vue d'atteindre une réelle égalité sur le marché du travail.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 3 odsek 4

4. Pri realizácii priority sociálnej integrácie uvedenej v odseku 2 písm. (c) bod (i) môže financovanie opatrení v rámci pôsobnosti nariadenia (ES) č. […][EFRR] dosiahnuť najviac 10 % príslušnej prioritnej osi.

4. Pri realizácii priority sociálnej integrácie uvedenej v odseku 1 písm. (c) bod (i) môže financovanie opatrení v rámci pôsobnosti nariadenia (ES) č. […][EFRR] dosiahnuť najviac 10 % príslušnej prioritnej osi.

Odôvodnenie

Jedná sa o chybu v odseku. Sociálneho začlenenia sa totiž týka článok 3 odsek 1 písm. c) i) a nie odsek 2 písm. c) i).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 4 odsek 1

1. Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby boli opatrenia podporované z ESF v súlade s realizáciou Európskej stratégie zamestnanosti a aby ju podporovali. Musia predovšetkým zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v strategickom referenčnom rámci a v operačných programoch presadzovali úlohy, priority a ciele stratégie v každom členskom štáte a sústredili podporu hlavne na realizáciu odporúčaní pre zamestnanosť vydaných podľa článku 128 ods. 4 Zmluvy, ako aj s tým súvisiacich úloh Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie.

1. Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby boli opatrenia podporované z ESF v súlade s realizáciou Európskej stratégie zamestnanosti a aby ju podporovali. Musia predovšetkým zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v strategickom referenčnom rámci a v operačných programoch presadzovali úlohy, priority a ciele stratégie v každom členskom štáte a sústredili podporu hlavne na realizáciu odporúčaní pre zamestnanosť vydaných podľa článku 128 ods. 4 Zmluvy, ako aj s tým súvisiacich úloh Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie ohrozovaných sociálnych skupín.

Odôvodnenie

Le soutien aux groupes sociaux vulnérables constitue l'un des objectifs les plus importants.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 4 odsek 2

2. V operačných programoch sa zdroje musia usmerňovať na najdôležitejšie potreby a zamerať na tie oblasti politiky, pre ktoré môže podpora ESF znamenať významný efekt v súvislosti s dosiahnutím cieľov programu. V snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť podpory ESF operačné programy musia osobitne prihliadať na regióny a lokality, ktoré čelia najzávažnejším problémom, vrátane chudobných mestských oblastí a upadajúcich vidieckych a od rybolovu závislých oblastí.

2. V operačných programoch sa zdroje musia usmerňovať na najdôležitejšie potreby a zamerať na tie oblasti politiky, pre ktoré môže podpora ESF znamenať významný efekt v súvislosti s dosiahnutím cieľov programu. V snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť podpory ESF operačné programy musia osobitne prihliadať na regióny a lokality, ktoré čelia najzávažnejším problémom, vrátane chudobných mestských oblastí, upadajúcich vidieckych oblastí, ostrovných, hornatých a okrajových regiónov, regiónov s nízkou hustotou obyvateľstva, alebo demograficky postihnutých oblastí a od rybolovu závislých oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 4 odsek 2a (nový)

 

2a Operačné programy obsahujú plán financovania špecifických opatrení vrátane opatrení určených na podporu sociálnej súdržnosti a rovnosti medzi ženami a mužmi.

Odôvodnenie

Integrácia financovania rôznych opatrení a špecifických akcií do operačných programov, najmä akcií určených na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi, umožní kontrolovať používanie fondov a posudzovať efektívnosť každej intervencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 4 odsek 4

4. Kvantitatívne vyjadrené ciele a ukazovatele vybrané na monitorovanie realizácie národného strategického referenčného rámca definovaného v článku 18 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], sú tie ciele a ukazovatele, ktoré sa používajú pri realizácii Európskej stratégie zamestnanosti a v kontexte dohodnutých cieľov Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie a vzdelávania a odbornej prípravy. Monitorujúce ukazovatele operačných programov by mali byť konzistentné s týmito číselne vyjadrenými cieľmi.

 

4. Kvantitatívne vyjadrené ciele a ukazovatele vybrané na monitorovanie realizácie národného strategického referenčného rámca definovaného v článku 18 nariadenia (ES) č. […] [ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a o Kohéznom fonde], sú tie ciele a ukazovatele, ktoré sa používajú pri realizácii Európskej stratégie zamestnanosti a v kontexte dohodnutých cieľov Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie a vzdelávania a odbornej prípravy a rovnosti medzi ženami a mužmi. Monitorujúce ukazovatele operačných programov by mali byť konzistentné s týmito číselne vyjadrenými cieľmi.

 

Odôvodnenie

Rovnosť medzi ženami a mužmi je cieľom spoločenstva, ktorý musí byť vzatý na vedomie ESF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 4 odsek 5

5. Hodnotenia uskutočnené v súvislosti s opatreniami ESF musia tiež posúdiť príspevok opatrení podporovaných ESF k realizácii Európskej stratégie zamestnanosti a k cieľom Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie, vzdelávania a odbornej prípravy príslušného členského štátu.

 

5. Hodnotenia uskutočnené v súvislosti s opatreniami ESF musia tiež posúdiť príspevok opatrení podporovaných ESF k realizácii Európskej stratégie zamestnanosti a k cieľom Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie, presadzovania rovnosti medzi ženami a mužmi, vzdelávania a odbornej prípravy príslušného členského štátu

Odôvodnenie

Je dôležité zhodnotiť, v akej miere akcie financované ESF prispievajú k podpore rovnosti medzi ženami a mužmi v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 4 odsek 2

2. Členské štáty a riadiaci orgán každého operačného programu zabezpečia zapojenie sociálnych partnerov a vhodné konzultácie s nevládnymi zainteresovanými subjektami na príslušnej územnej úrovni pri príprave programov, realizácii a monitorovaní podpory ESF.

2. Členské štáty a riadiaci orgán každého operačného programu zabezpečia zapojenie sociálnych partnerov a vhodné konzultácie s mimovládnymi zainteresovanými subjektami vrátane mimovládnych ženských organizácií na príslušnej územnej úrovni pri príprave programov, realizácii, monitorovaní a vyhodnocovaní podpory ESF.

Odôvodnenie

Voir la justification de l'amendement 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 5 odsek 2a (nový)

 

2a Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva a príslušných zúčastnených strán o operačných programoch a aktivitách, ktoré môžu byť financované ESF.

Odôvodnenie

Informovanosť obyvateľstva a dotknutých aktérov umožňuje zabezpečiť transparentnosť intervencie fondu, zvýšiť počet návrhov, ako aj účasť na financovaných aktivitách a prispeje k vyriešeniu problémov so zneužívaním úverov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 5 odsek 3

3. Riadiace orgány každého operačného programu podporia dostatočnú účasť a prístup sociálnych partnerov k činnostiam financovaným podľa článku 2 tohto nariadenia.

 

V súlade s cieľom “konvergencie” najmenej 2 % zdrojov ESF budú pridelené na budovanie kapacít a činnosti spoločne uskutočňované sociálnymi partnermi, najmä čo sa týka prispôsobivosti pracovníkov a podnikov uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. (a).

 

3. Riadiace orgány každého operačného programu podporia dostatočnú účasť a prístup sociálnych partnerov k činnostiam financovaným podľa článku 3 tohto nariadenia.

 

V súlade s cieľom „konvergencie” najmenej 2 % zdrojov ESF budú pridelené na budovanie kapacít a činnosti spoločne uskutočňované sociálnymi partnermi, najmä čo sa týka prispôsobivosti pracovníkov a podnikov uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. (a).

Odôvodnenie

Jedná sa o chybné číslo článku v odkaze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 5 odsek 4

4. Riadiaci orgán každého operačného programu podporí dostatočnú účasť a prístup nevládnych organizácií k financovaným činnostiam, hlavne v oblasti sociálnej integrácie a rovnosti medzi ženami a mužmi.

 

4. Riadiaci orgán každého operačného programu podporí dostatočnú účasť a zaručí jednoduchý a rýchly prístup príslušných mimovládnych organizácií k financovaným činnostiam, hlavne v oblasti sociálnej integrácie a rovnosti medzi ženami a mužmi.

Odôvodnenie

MVO sa často stretávajú s ťažkosťami prístupu k aktivitám financovaným Štrukturálnymi fondami najmä z dôvodu často dlhých lehôt a neľahkého procesu. Odôvodnenie 14 nariadenia 1784/1999 o ESF napokon uvádza, že „môžu sa určiť opatrenia, ktoré poskytnú miestnym skupinám, vrátane mimovládnych organizácií, jednoduchý a rýchly prístup k príspevku z fondu…“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 6

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby operačné programy obsahovali popis toho, ako sa v príprave, realizácii a monitorovaní programov podporuje rovnosť rodov, vrátane akýchkoľvek konkrétnych ukazovateľov, a takisto aj v hodnotení.

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby operačné programy obsahovali podrobnú analýzu toho, ako sa v príprave, realizácii, monitorovaní a v hodnotení programov podporuje rovnosť rodov, vrátane konkrétnych cieľov s jasným časovým ohraničením a akýchkoľvek štatistík a kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov rozdelených podľa pohlavia.

 

Členské štáty zaručia vyrovnanú účasť žien a mužov v zložení rozhodovacích, výberových a monitorovacích orgánov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby sa verejné rozpočty vo všetkých etapách operačných programov vypracovávali s ohľadom na rodové hľadisko.

Odôvodnenie

Systematické využívanie štatistík a kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov rozdelených podľa pohlavia je rozhodujúce pre dohliadanie, posudzovanie a hodnotenie efektívnosti intervencií fondu v súvislosti s uskutočnením cieľu rovnosti príležitostí. Vyrovnaná účasť žien a mužov vo vyššie citovaných orgánoch je nevyhnutná pre správne využitie fondu v oblasti rodovej rovnosti (porovnaj článok 35 všeobecného nariadenia 1260/1999 o Štrukturálnych fondoch o vyrovnanom zložení dohliadacích výborov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 10 písmeno c)

c) opatrení na posilnenie sociálnej integrácie a zamestnanosti menšín;

c) opatrení na posilnenie sociálnej integrácie a zamestnanosti menšín, znevýhodnených osôb a osôb so zdravotným postihnutím;

Odôvodnenie

Ročná a konečná správa o plnení by mala okrem syntézy akcií v prospech národných menšín obsahovať ďalšie kategórie osôb, najmä znevýhodnené a hendikepované osoby. Ročná a konečná správa o plnení by mala obsahovať syntézu akcií uskutočnených za účelom posilnenia sociálnej integrácie a zamestnanosti všetkých osôb uvedených v čl. 3 ods. 1 písm. c).

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde

Referenčné čísla

KOM(2004)0493 – C6-0090/2004 – 2004/0165(COD)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum menovania

FEMM
17.11 .2004

Rozšírená spolupráca

nie

Navrhovateľka
  dátum menovania

Marie Panayotopoulos-Cassiotou
25.11.2004

Prerokovanie vo výbore

31.3.2005

26.4.2005

 

 

 

Dátum prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

26.4.2005

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržali sa:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zuzana Roithová, Marta Vincenzi

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Małgorzata Handzlik, Erna Hennicot-Schoepges

(1)

Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde

Referenčné čísla

KOM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)

Právny základ

čl. 251 ods. 2 a 148 ES

Základ v rokovacom poriadku

čl. 51

Dátum predloženia v Parlamente

15.7.2004

Gestorský výbor
  dátum oznámenia v pléne

EMPL

17.11.2004

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

BUDG

17.11.2004

CONT

17.11.2004

ITRE

17.11.2004

REGI

17.11.2004

LIBE

17.11.2004

FEMM

17.11.2004

Bez predloženia stanovísk
  dátum rozhodnutia

CONT

23.3.2005

ITRE

7.10.2004

LIBE

6.6.2005

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia v pléne

-

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

José Albino Silva Peneda

10.11.2004

 

Predchádzajúci spravodajca

-

 

Zjednodušený postup
  dátum rozhodnutia

-

Námietky voči právnemu základu
  dátum stanoviska JURI

-

 

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

-

 

 

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

dátum rozhodnutia v pléne

-

Konzultácia s Výborom regiónov
  dátum rozhodnutia v pléne

-

Prerokovanie vo výbore

19.4.2005

24.5.2005

14.6.2005

 

 

Dátum prijatia

15.6.2005

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržali sa:

38

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer.

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mihael Brejc, Françoise Castex, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Anja Weisgerber.

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia – A5

22.6.2005

A6-0216/2005

Poznámky

 

Posledná úprava: 7. august 2006Právne oznámenie