Procedure : 2004/0221(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0282/2005

Ingediende teksten :

A6-0282/2005

Debatten :

PV 15/11/2005 - 19

Stemmingen :

PV 16/11/2005 - 5.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0429

VERSLAG     *
PDF 244kWORD 201k
4 oktober 2005
PE 359.894v02-00 A6-0282/2005

over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië met betrekking tot de V1-kerncentrale van Bohunice in Slowakije

(COM(2004)0624 – C6-0205/2004 – 2004/0221(CNS))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Rebecca Harms

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië met betrekking tot de V1-kerncentrale van Bohunice in Slowakije

(COM(2004)0624 – C6-0205/2004 – 2004/0221(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2004)0624)(1),

–   gelet op artikel 203 van het Euratom-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0205/2004),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Begrotingscommissie (A6-0282/2005),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  wijst erop dat de in het voorstel voor een verordening genoemde kredieten van louter informatieve aard zijn totdat een akkoord is bereikt over de financiële vooruitzichten voor de periode 2007 en de daarop volgende jaren;

3   verzoekt de Commissie, zodra een akkoord is bereikt over de nieuwe financiële vooruitzichten, de in het voorstel voor een verordening genoemde bedragen te bevestigen of, in voorkomend geval, aangepaste bedragen aan het Europees Parlement en de Raad ter goedkeuring voor te leggen en zodoende te waarborgen dat zij onder de vastgestelde maxima blijven;

4.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 119, tweede alinea van het Euratom-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

5.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

6.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

7.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst

 

Amendementen van het Parlement

Amendement 1

Overweging 3

(3) In dit protocol erkent de Europese Unie tevens dat de werkzaamheden voor de ontmanteling van de V1-kerncentrale van Bohunice ook na afloop van de huidige financiële vooruitzichten zullen voortduren en dat deze inspanning een aanzienlijke financiële last vormt voor Slowakije. Bij besluiten over de voortzetting van desbetreffende EU-steun na 2006 zal met deze situatie rekening worden gehouden.

(3) In dit protocol erkent de Europese Unie tevens dat de werkzaamheden voor de ontmanteling van de V1-kerncentrale van Bohunice ook na afloop van de huidige financiële vooruitzichten zullen voortduren en dat deze inspanning een aanzienlijke financiële last vormt voor Slowakije. Voorts houdt de Europese Unie er rekening mee dat als gevolg van de aard en de omvang van de ontmanteling de activiteiten in dat opzicht enkele jaren na de financiële vooruitzichten 2007-2013 zullen worden voortgezet. Bij besluiten over de voortzetting van desbetreffende EU-steun na 2006 zal met deze situatie rekening worden gehouden.

Or. en

Motivering

Er zij aan herinnerd dat ontmanteling niet alleen ten laste komt van de huidige, maar ook van de volgende financiële vooruitzichten (2007-2013) en daarna.

Amendement 2

Overweging 4 bis (nieuw)

 

(4 bis) Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie erkennen de door Slowakije verrichte inspanningen om de veiligheid van de kerncentrale van Bohunice V1 voor de toetreding te verbeteren en het feit dat Slowakije tussen 1993 en 2000 ongeveer 250 miljoen euro aan veiligheidsmaatregelen heeft geïnvesteerd en zij zullen hiermee bij de besluitvorming over de hoogte van de aan Slowakije toe te kennen financiële steun rekening houden.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich. Slowakije heeft ongeveer 250 miljoen euro in de modernisering van de veiligheidsnormen van deze kerncentrale geïnvesteerd. Dat is een aanzienlijk bedrag vergeleken met de financiële mogelijkheden van het land in de overgangsperiode en zal onherroepelijk verloren zijn wanneer de twee reactoren worden gesloten. Daarom moet door de EU-autoriteiten daarmee rekening worden gehouden bij de vaststelling van het steunbedrag voor Slowakije.

Amendement 3

Overweging 4 ter (nieuw)

 

(3 bis) Ook na 31 december 2013 moeten ten laste van de communautaire begroting middelen voor de verlening van steun van de Unie worden uitgetrokken.

Or. en

Motivering

Omdat de ontmanteling van een kerncentrale een langdurig proces is, dat tot ver na 2013 zal duren, moet de communautaire steun voldoende zijn om de veiligheid van de Europese burgers en een adequate energievoorziening te waarborgen.

Amendement 4

Overweging 4 quater (nieuw)

 

(3 ter) De Europese Unie erkent en houdt ook rekening met het feit dat Slowakije tengevolge van de vervroegde sluiting van de kerncentrale van Bohunice V1 niet in staat zal zijn het totaal van de vereiste ontmantelingsfondsen te ontvangen waarvan de geleidelijke beschikbaarstelling was gepland in overeenstemming met de oorspronkelijke levensduur van de centrale.

Or. en

Motivering

Slowakije rekende erop om de ontmantelingsfondsen voor de oorspronkelijk vastgestelde levensduur van de kerncentrale te ontvangen. Erkend moet worden dat deze langdurige financiële inspanning weliswaar gepland en goed voorbereid is, maar niet kan worden gehandhaafd als gevolg van de vervroegde sluiting.

Amendement 15

Overweging 5

(5) Het is bijgevolg passend om ten laste van de communautaire begroting een bedrag vast te leggen van tweehonderd zevenendertig miljoen euro voor de financiering van de ontmanteling van de kerncentrale Bohunice V1 gedurende de periode 2007 tot en met 2013.

(5) Het is bijgevolg passend om ten laste van de communautaire begroting een bedrag vast te leggen van vierhonderd miljoen euro voor de financiering van de ontmanteling van de kerncentrale Bohunice V1 gedurende de periode 2007 tot en met 2013.

Or. en

Motivering

De geschatte kosten van een vervroegde sluiting en ontmanteling van de reactoren 1 en 2 van Bohunice V1-kerncentrale zijn veel hoger dan het bedrag waarvan de Commissie bij haar berekening is uitgegaan. Voorts moet adequaat rekening worden gehouden met de aanzienlijke inspanningen die Slowakije zich tussen 1993 en 2000 heeft getroost om de te sluiten units aan te passen aan de relevante veiligheidseisen.

Amendement 6

Overweging 5 bis (nieuw)

 

(5 bis) De jongste voorstellen van de Slowaakse autoriteiten om de staatssteun voor de Slowaakse nucleaire sector te verhogen door middel van het nationale ontmantelingsfonds moeten door de Commissie overeenkomstig de communautaire wetgeving worden bestudeerd.

Or. en

Motivering

Het nationale fonds voor de ontmanteling van kerncentrales in Slowakije bevat slechts circa 10% van de totale middelen die nodig zijn om aan de verplichtingen van een sluiting van alle kernreactoren op Slowaaks grondgebied te kunnen voldoen. Om deze situatie het hoofd te kunnen bieden, hebben de Slowaakse autoriteiten een nieuwe maatregel voor overheidssteun voorgesteld waarmee, zodra deze wordt toegepast, de heffing die thans wordt bijgeteld op alle eindafrekeningen voor het stroomverbruik in het land verhoogd wordt. Met het oog op de doelstellingen van de onderhavige verordening van de Raad dient te worden erkend dat ook met andere steuninstrumenten door de communautaire instantie terzake, conform de communautaire wetgeving op adequate wijze rekening moet worden gehouden.

Amendement 7

Overweging 5 bis (nieuw)

 

(5 bis) De begrotingsmiddelen van de Gemeenschap voor de ontmanteling mogen niet leiden tot een concurrentieverstoring voor energiebedrijven op de energiemarkt in de Europese Unie. Deze middelen moeten ook worden gebruikt voor de financiering van maatregelen ter compensatie van de weggevallen productiecapaciteit conform de relevante verworvenheden op het gebied van :

 

(i) hernieuwbare energiebronnen;

 

(ii) efficiënt eindverbruik van energie;

 

(iii) zekerheid van de elektriciteitsvoorziening.

Or. en

Motivering

Zie amendementen 3 en 4 van de rapporteur, maar:

- is minder restrictief: verstoring van concurrentie moet worden voorkomen, niet specifiek en uitsluitend voor ondernemingen uit andere lidstaten, maar voor de gehele energiemarkt,

- behelst, ten aanzien van aanvullende maatregelen ter ontwikkeling van een vervangende productiecapaciteit voor de ontmantelde installaties, een expliciete verwijzing naar de Europese wettelijke en regelgevende instrumenten die van toepassing zijn op hernieuwbare energiebronnen, maatregelen voor energie-efficiency en voor de zekerheid van de energievoorziening.

Amendement 8

Overweging 8 bis (nieuw)

 

(8 bis) Ter compensatie van de gevolgen van een vervroegde sluiting, moet de kerncentrale van Bohunice V1 zodanig worden ontmanteld dat, in overeenstemming met de strategie van Lissabon een optimale bijdrage wordt geleverd tot duurzame ontwikkeling en groei in Slowakije.

Or. en

Motivering

Met het oog op de aanzienlijke inspanningen en offers waartoe Slowakije zich heeft verplicht, moet erop worden gewezen dat de ontmanteling van de kerncentrale een compenserende bijdrage moet zijn tot de duurzame ontwikkeling van de Slowaakse economie.

Amendement 9

Overweging 8 ter (nieuw)

 

(8 ter) Om te zorgen voor een zo groot mogelijke efficiency moet de ontmanteling van de kerncentrale van Bohunice V1 worden uitgevoerd met behulp van de beste technische expertise die beschikbaar is, waarbij in voldoende mate wordt gelet op de aard en de technologische specificaties van de te sluiten reactoren.

Or. en

Motivering

Er bestaan verschillende reactoren in de Europese Unie met uiteenlopende technologische en industriële mogelijkheden en specificaties. Om een zo groot mogelijke efficiency te waarborgen, moet er voor worden gezorgd dat de ontmanteling wordt verricht door operatoren die de meest geschikte expertise bezitten.

Amendement 10

Artikel 2

De krachtens deze verordening verleende communautaire bijdrage wordt toegekend met het doel een financiële ondersteuning te leveren voor de maatregelen in verband met de ontmanteling van de kerncentrale Bohunice V1, maatregelen voor aanpassing aan de milieueisen overeenkomstig het acquis en voor de modernisering van de conventionele elektriciteitsopwekkingscapaciteit ter vervanging van de productiecapaciteit van de twee reactoren van de kerncentrale Bohunice V1 en andere maatregelen die voortvloeien uit het besluit tot sluiting en ontmanteling van deze centrale en die bijdragen tot de noodzakelijke herstructurering, aanpassing aan de milieueisen en modernisering van de sectoren voor de productie, het transport en de distributie van energie in Slowakije, alsook tot de verbetering van de energievoorzieningszekerheid en van de energie-efficiëntie in Slowakije.

De krachtens deze verordening verleende communautaire bijdrage wordt toegekend met het doel een financiële ondersteuning te leveren voor de maatregelen in verband met de ontmanteling van de kerncentrale Bohunice V1, met inbegrip van:

(i) maatregelen voor aanpassing aan de milieueisen overeenkomstig het acquis,

(ii) maatregelen voor de opbouw van nieuwe productiecapaciteit en voor de modernisering van de bestaande elektriciteitsopwekkingscapaciteit ter vervanging van de productiecapaciteit van de twee reactoren van de kerncentrale Bohunice V1,

(iii) andere maatregelen die voortvloeien uit het besluit tot sluiting en ontmanteling van deze centrale en die, in overeenstemming met en door de tenuitvoerlegging van het acquis dat van toepassing is, bijdragen tot de noodzakelijke herstructurering, aanpassing aan de milieueisen en modernisering van de sectoren voor de productie, het transport en de distributie van energie in Slowakije, alsook tot de verbetering van de energievoorzieningszekerheid en van de energie-efficiëntie in Slowakije.

Or. en

Motivering

Met dit amendement moet op een duidelijker wijze de reikwijdte van de communautaire bijdrage worden gedefinieerd. In punt (ii) moeten verwijzingen naar "hernieuwbaar", "conventioneel" of een ander soort specifieke productiecapaciteit achterwege blijven. De vigerende/spoedig van toepassing zijnde Europese wettelijke voorschriften betreffende hernieuwbare energie, energie-efficiency en de zekerheid van voorziening zullen in ieder geval van toepassing zijn en moeten voldoende zijn, zoals in punt (iii) wordt gesteld.

Amendement 11

Artikel 2, alinea 1 bis (nieuw)

 

De met behulp van de communautaire begroting te steunen maatregelen worden door de Commissie in 2006 uitgebreider gedefinieerd, nadat zij het relevante ontmantelingsplan met alle noodzakelijke informatie over het ontmantelingsproces van de Slowaakse autoriteiten heeft ontvangen. Op basis van dit plan neemt de Commissie haar jaarlijkse besluit inzake de goedkeuring van de te financieren maatregelen.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor transparantie en efficiency van de uitgaven ten laste van de EU-begroting, moeten de te financieren maatregelen uitgebreider door de Commissie worden omschreven. Alle achtergrondinformatie voor verdere specificaties moet door de Slowaakse autoriteiten in het zogenaamde ontmantelingsplan uiterlijk begin 2006 worden verstrekt. Het ontmantelingsplan vormt voor de Commissie de basis voor haar jaarlijkse besluiten over de toewijzing van begrotingsmiddelen.

Amendement 12

Artikel 3, alinea 1

Voor de periode die loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 belopen de financiële middelen voor de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde acties 237 miljoen euro.

Voor de periode die loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 belopen de financiële middelen voor de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde acties 400 miljoen euro.

Or. en

Motivering

De geschatte kosten van een vervroegde sluiting en ontmanteling van de reactoren 1 en 2 van Bohunice V1-kerncentrale zijn veel hoger dan het bedrag waarvan de Commissie bij haar berekening is uitgegaan. Voorts moet adequaat rekening worden gehouden met de aanzienlijke inspanningen die Slowakije zich tussen 1993 en 2000 heeft getroost om de te sluiten units aan te passen aan de relevante veiligheidseisen.

Amendement 13

Artikel 3, alinea 3

Het bedrag van de aan het Bohunice-programma toegekende kredieten kan in de loop van de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 worden herzien om rekening te houden met de voortgang bij de tenuitvoerlegging van het programma en te waarborgen dat bij de programmering van de financiële middelen wordt uitgegaan van de feitelijke betalingsbehoeften en opnamecapaciteit.

Het bedrag van de jaarlijks aan het Bohunice-programma toegekende kredieten kan in de loop van de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 variëren om rekening te houden met de voortgang bij de tenuitvoerlegging van het programma en te waarborgen dat bij de programmering van de financiële middelen wordt uitgegaan van de feitelijke betalingsbehoeften en opnamecapaciteit.

Or. en

Motivering

De bedoeling van dit amendement is om te verduidelijken dat de jaarlijkse behoefte aan kredieten in de loop van het ontmantelingsproces kan variëren, ook omdat in 2008 de tweede reactor wordt gesloten en de belangrijkste werkzaamheden voor de ontmanteling van gedeelten van beide reactoren zullen beginnen. De opnamecapaciteit moet tijdens de ontmantelingsperiode ook worden verruimd.

Amendement 14

Artikel 3, alinea 3 bis (nieuw)

 

Financiële steun van de communautaire begroting voor het in artikel 2 van de onderhavige verordening genoemde doel zal ook na 31 december 2013 worden mogelijk gemaakt.

Or. en

Motivering

Omdat de ontmanteling van een kerncentrale een langdurig proces is, dat tot ver na 2013 zal duren, moet de communautaire steun voldoende zijn om de veiligheid van de Europese burgers en een adequate energievoorziening te waarborgen.

Amendement 15

Artikel 4

De bijdrage in het kader van het Bohunice-programma kan voor bepaalde maatregelen tot 100% van de totale uitgaven belopen. Alles moet in het werk worden gesteld om, enerzijds, de medefinanciering in het kader van de pretoetredingssteun en de bijstand die in de periode 2004-2006 is verleend voor de ontmantelingswerkzaamheden van Slowakije voort te zetten, en om, anderzijds en waar nodig, medefinanciering uit andere bronnen aan te trekken.

De bijdrage van de Gemeenschap in het kader van het Bohunice-programma kan voor bepaalde maatregelen tot 100% van de totale uitgaven belopen. Alles moet in het werk worden gesteld om, enerzijds, de medefinanciering in het kader van de pretoetredingssteun en de bijstand die in de periode 2004-2006 is verleend voor de ontmantelingswerkzaamheden van Slowakije voort te zetten, en om, anderzijds en waar nodig, medefinanciering uit andere bronnen aan te trekken.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de duidelijkheid en de consistentie moet de in het kader van deze verordening beschikbaar te stellen financiële steun worden geformuleerd als bijdrage van de Gemeenschap.

TOELICHTING

Het voorstel voor een verordening dient om de in artikel 3 van Protocol nr. 9 bij de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië met betrekking tot de reactoren 1 en 2 van de V1-kerncentrale van Bohunice in Slowakije aangekondigde voortzetting van de financiële ondersteuning van de ontmanteling ervan te verzekeren.

De Commissie motiveert haar voorstel door te wijzen op het feit dat de reservering ter dekking van de kosten van ontmanteling van de reactoren in de Slowaakse Republiek om historische redenen ontoereikend is, alsmede door te wijzen op de in de toetredingsakte opgenomen verplichtingen in verband met de vroegtijdige sluiting van de reactoren Bohunice V1.

De rapporteur stemt in met deze motivering en benadrukt dat de bepalingen van de toetredingsakte door beide partners nageleefd moeten worden.

De basis voor het besluit tot ontmanteling van Bohunice V1 werd gevormd door een gedetailleerde controle van de veiligheid van de reactoren in 1999. Internationale deskundigen waren van mening dat de reactoren "ernstige structurele tekortkomingen vertonen, die niet op doeltreffende wijze en tegen redelijke kosten te verhelpen zijn". De Commissie heeft vastgesteld dat bij Bohunice 1 en 2 "niet op redelijke wijze een hoog veiligheidsniveau kan worden bereikt" en heeft de noodzaak van ontmanteling in 2002 nogmaals bevestigd(2).

Bij Bohunice V1 gaat het om een installatie met twee reactoren van het type WWER 440/230. Om de continuïteit van de energievoorziening niet in gevaar te brengen werd overeengekomen de ontmanteling van reactor 1 eind 2006 te verwezenlijken en de ontmanteling van reactor in 2008. Vanwege mogelijke wisselwerkingen in verband met de veiligheid, het feit dat er weinig ruimte is in het drukwatersysteem en vanwege de straling afkomstig van de nog werkende tweede reactor kunnen na de stopzetting van reactor 1 niet meteen de voor ontmanteling benodigde maatregelen worden getroffen. Daarom moet de reactor na afvoer van de brandstofelementen en het zo goed mogelijk leeg maken van de waterbuizen en -vaten allereerst in een zo veilig mogelijke ruststand worden gebracht. Na stopzetting van reactor 2 kan met de omvangrijkere bouwtechnische ontmantelingswerkzaamheden worden begonnen.

Overeenkomstig de nu bekende informatie is voor beide reactoren een uitgestelde ontmanteling gepland(3). De "ingesloten toestand" moet 30 jaar duren.

De in prijzen van 2000 door de Slowaakse regering geraamde kosten voor de ontmanteling van de installatie met twee reactoren bedragen inclusief de afvalverwerking en de definitieve opslag van de brandstofelementen € 750 miljoen(4).

Voor een installatie met twee reactoren van hetzelfde reactortype WWER 440/230 geeft het overheidsbedrijf Energiewerke Nord te Greifswald (BRD) aan dat voor de ontmanteling tot aan de verwezenlijking van een "grasveld" een bedrag van € 434 miljoen vereist is(5)4. Uit het totaalbedrag dat nodig is voor de ontmanteling, inclusief afvalverwerking en opslag van brandstofelementen van zeven reactoren van het type WWER (4 x WWER 440/230, 1 x WWER 440/213, 1 x WWER-70) valt af te leiden dat de kosten voor een installatie met twee reactoren van het type WWER 440/230 circa € 890 miljoen zullen bedragen. De kosten zijn gebaseerd op een enigszins oudere prijsgrondslag dan de kosten voor Bohunice, en zijn dan ook naar verhouding wat te laag, maar omvatten anderzijds ook locatiegebonden maatregelen voor brandstofelementen, die in Bohunice niet nodig zijn. In grote lijnen kan daarom worden geconcludeerd dat de opgave voor Bohunice van € 750 miljoen realistisch is.

De door de Commissie voor de periode 2007 tot 2013 voorgestelde middelen bedragen € 237 miljoen. Aangenomen dat de tot nu toe tot 2006 goedgekeurde middelen van de EU zijn gebruikt en nog zullen worden gebruikt voor maatregelen betreffende de reeds langere tijd geleden begonnen ontmanteling van de oudere reactor Bohunice A1, bedraagt het aandeel van de EU in de financiering voor Bohunice V1 net een derde. Dit wordt alleen bereikt indien alle middelen van de EU voor ontmanteling en afvalverwerking worden benut. Hierbij moet echter ook rekening worden gehouden met het feit dat de middelen van de EU tegen 2013 uitbetaald moeten worden, dus nog tijdens de beginfase van de ontmanteling.

De aanvankelijk hoge ondersteuning heeft zin met het oog op een vlotte start van de ontmanteling, aangezien de Slowaakse Republiek om historische redenen pas sinds 1995 een fonds in het leven heeft geroepen dat momenteel slechts € 320 miljoen bevat(6). De geraamde kosten zijn echter gebaseerd op schattingen. Er moeten nog preciezere berekeningen worden uitgevoerd van de kosten voor alle door de EU gefinancierde of medegefinancierde maatregelen om overtreding van de mededingingsregels op de geliberaliseerde interne energiemarkt te voorkomen.

Het voorstel van de Commissie lijkt over het algemeen correct:

· De voortzetting van de ondersteuning van de EU-begroting vloeit voort uit de verplichtingen in het kader van de toetreding van de Slowaakse Republiek.

· Zonder deze ondersteuning kan gevreesd worden voor het in bedrijf houden van de reactoren van Bohunice V1, hetgeen aanzienlijke risico's op storingen met zich meebrengt, die niet alleen gevolgen zouden hebben voor de Slowaakse Republiek.

· De Slowaakse Republiek beschikt tot nu toe over onvoldoende reserveringen voor de ontmanteling. Bij het stopzetten van een of beide reactoren kan zonder EU-middelen niet worden gewaarborgd dat de ontmantelingsmaatregelen die nodig zijn ter bescherming van mens en milieu worden getroffen. Er zij echter op gewezen dat in Protocol nr. 9 niet ondubbelzinnig is vastgelegd dat ontmanteling onmiddellijk volgt op stopzetting.

· Vanwege de momenteel geringe hoeveelheid beschikbare middelen dragen de EU-middelen ertoe bij dat bij de ontmanteling een hoog niveau van veiligheid voor mens en milieu wordt bereikt.

De naleving van de verplichtingen die bij de verdere werkzaamheden rond Bohunice V1 vastgesteld moeten worden met het oog op de bescherming van mens en milieu kan met deze verordening echter alleen worden gewaarborgd wanneer de voorgestelde amendementen worden doorgevoerd.

De besteding van de EU-middelen moet beperkt blijven tot de ontmanteling van de reactoren van Bohunice V1 en de rechtstreeks daarmee verband houdende maatregelen. Artikel 2 van het voorstel van de Commissie is zo algemeen geformuleerd dat dit niet is gewaarborgd. De voor de overweging en artikel 2 voorgestelde wijzigingen/aanvullingen dienen ter precisering van de besteding van de middelen en leggen een verband met drie prioritaire doelstellingen van de EU: de handhaving van een hoog veiligheidsniveau bij de ontmanteling, de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen door de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en de verwezenlijking van de geliberaliseerde energiemarkt door middel van het voorkomen van langdurige concurrentieverstoringen.

Artikel 6 van de verordening moet een doeltreffende controle op de besteding van de EU-middelen en een tijdig gebruik ervan mogelijk maken. Hiervoor is het nuttig om informatie te hebben over de actuele situatie met betrekking tot de vergunningsprocedure. Bovendien moet regelmatig worden gecontroleerd of de inzet van EU-middelen leidt tot concurrentieverstoringen.

15.9.2005

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte met betrekking tot de V1-kerncentrale in Slowakije, en betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

(COM(2004)0624 – C6 0205/2004 – 2004/0221(CNS))

Rapporteur voor advies: Janusz Lewandowski

BEKNOPTE MOTIVERING

De Begrotingscommissie heeft de voorstellen behandeld voor twee verordeningen van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocollen nrs. 4 en 9 bij de toetredingsakte 2004 (COM(2004)0624) met betrekking tot de kerncentrales bij Ignalina (Litouwen) en Bohunice V1 (Slowakije).

Het voor de uitvoering van de actie van ontmanteling van Ignalina voorgestelde bedrag is € 815 miljoen, terwijl dat voor Bohunice V1 € 237 miljoen beloopt.

De rapporteur voor advies is verontrust over het feit dat het Europees Parlement door de Raad alleen om advies is gevraagd over de verordening betreffende Bohunice V1 (Slowakije) en niet over de verordening betreffende Ignalina (Litouwen), hoewel de financiële gevolgen van de laatste verordening veel groter zijn.

De reden hiervoor is gelegen in de verschillende rechtsgronden die de Commissie in haar twee voorstellen aanvoert:

-  in het geval van Ignalina wordt als rechtsgrond artikel 56 van de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en met betrekking tot de kerncentrale van Ignalina in Litouwen genoemd, alsmede artikel 3, lid 2, van Protocol nr. 4 betreffende de kerncentrale in Litouwen, als bijlage bij genoemde Akte gevoegd, terwijl

-  in het geval van Bohunice V1 artikel 203 van het Euratom-Verdrag als rechtsgrond wordt aangevoerd.

Het protocol betreffende Ignalina voorziet niet in raadpleging van het Europees Parlement, terwijl het Parlement wel door de Raad moet worden geraadpleegd overeenkomstig artikel 203 van het Euratom-Verdrag. Het voorgestelde bedrag van € 815 miljoen voor de periode na 31 december 2006 is niet voorzien in Protocol nr. 4 betreffende Ignalina, om welke reden de voorgestelde uitgaven niet-verplichte uitgaven zouden zijn. Het Parlement had daarom moeten worden geraadpleegd, ook over het voorstel betreffende Ignalina.

De Begrotingscommissie heeft voorgesteld dat de Commissie industrie, onderzoek en energie overeenkomstig artikel 35 van het Reglement van het Parlement het advies vraagt van de Commissie juridische zaken over de geldigheid of toepasselijkheid van de rechtsgrond voor de voorgestelde verordening van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 4 bij de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië met betrekking tot de kerncentrale van Ignalina in Litouwen - "Ignalina-programma".

In afwachting van een besluit stelt de rapporteur voor advies drie standaardamendementen voor, ter voorkoming van inconsistenties tussen het vastgestelde totaalbedrag in het voorliggende rechtsbesluit en een mogelijke overeenstemming over de financiële vooruitzichten na 2006, rekening houdend met de recente resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2005 over beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013(7).

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement 1

Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis.  wijst erop dat de in het voorstel voor een verordening genoemde kredieten van louter informatieve aard zijn tot wanneer een akkoord is bereikt over de financiële vooruitzichten voor de periode 2007 en de daarop volgende jaren;

Amendement 2

Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis.  verzoekt de Commissie, zodra een akkoord is bereikt over de nieuwe financiële vooruitzichten, de in het voorstel voor een verordening genoemde bedragen te bevestigen of, in voorkomend geval, aangepaste bedragen aan het Europees Parlement en de Raad ter goedkeuring voor te leggen en zodoende het bewijs te leveren dat zij onder de vastgestelde maxima blijven;

Motivering

De financiële bedragen kunnen pas definitief worden vastgesteld als er een akkoord bereikt is over de financiële vooruitzichten. Zodra een besluit dienaangaande is genomen, moet de Commissie een wetgevingsvoorstel indienen waarin de financiële bedragen met inachtneming van de maxima van het desbetreffende financiële kader worden vastgesteld.

Voorstel voor een verordening

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendementen van het Parlement

Amendement 3

Paragraaf 3, lid 1

Voor de periode die loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 belopen de financiële middelen voor de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde acties 237 miljoen euro.

De financiële middelen voor de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde acties worden, louter ter oriëntatie, overeenkomstig paragraaf 34 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure1, vastgesteld op een bedrag van 237 miljoen euro, voor een periode van zeven jaar te beginnen op 1 januari 2007.

__________
1 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1. Akkoord gewijzigd bij besluit 2003/429/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 147 van 14.6.2003, blz. 25).

Motivering

De financiële bedragen blijven van louter informatieve aard totdat de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013 zijn goedgekeurd. Zodra dat besluit is genomen, moet de Commissie een wetgevingsvoorstel indienen, rekening houdend met het desbetreffende maximumbedrag van het financiële kader in kwestie.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte met betrekking tot de V1-kerncentrale in Slowakije, en betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

Document- en procedurenummers

(COM(2004)0624 – C6 0205/2004 – 2004/0221(CNS))

Commissie ten principale

ITRE

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

BUDG
14.12.2004

Nauwere samenwerking

 

Rapporteur voor advies
  Datum benoeming

Janusz Lewandowski

26.10.2004

Behandeling in de commissie

14.7.2005

14.9.2005

 

 

 

Datum goedkeuring amendementen

14.9.2005

Uitslag eindstemming

voor:

tegen:

onthoudingen:

22

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Herbert Bösch, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Sergej Kozlík, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Antonis Samaras, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jean-Claude Martinez, José Albino Silva Peneda, Peter Šťastný

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 178, lid 2)

 

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte met betrekking tot de V1-kerncentrale in Slowakije, en betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

Document- en procedurenummers

(COM(2004)0624 – C6 0205/2004 – 2004/0221(CNS))

Rechtsgrondslag

art. 203 Euratom

Reglementsartikel(en)

art. 51

Datum raadpleging EP

25.11.2004

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

ITRE
14.12.2004

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

AFET
14.12.2004

BUDG
14.12.2004

ENVI
14.12.2004

 

 

 

Geen advies
  Datum besluit

AFET
30.3.2005

ENVI
30.11.2004

 

 

 

Nauwere samenwerking
Datum bekendmaking

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Rebecca Harms
15.3.2005

 

Vervangen rapporteur(s)

 

 

Vereenvoudigde procedure
  Datum besluit

 

Betwisting rechtsgrondslag
  Datum JURI-advies

 

/

 

 

 

Wijziging financiële voorzieningen
  Datum BUDG-advies

 

/

 

 

 

Raadpleging Europees Economisch en Sociaal Comité
  Datum EP-besluit

 

Raadpleging Comité van de regio's
  Datum EP-besluit

 

Behandeling in de commissie

20.6.2005

13.7.2005

 

 

 

Datum goedkeuring

26.9.2005

Uitslag eindstemming

voor:

tegen:

onthoudingen:

25

6

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Lorenzo Cesa, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Edit Herczog, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Esko Seppänen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 178, lid  2)

Ulrich Stockmann

Datum indiening – A[5]

14.10.2005

A6-0282/2005

Opmerkingen

...

(1)

Nog niet in het PB gepubliceerd.

(2)

COM(2002)0605 def.

(3)

COM(2004)0719 def.

(4)

COM(2004)0719 def.

(5)

4 BFS 2000: Bundesamt für Strahlenschutz, Fachbereich Kerntechnische Sicherheit: Ermittlung von Einsparpotenzialen bei Stilllegung und Rückbau deutscher kerntechnischer Anlagen, Vorhaben O2 S 7778, im Auftrag des Bundesministerium für Bildung und Forschung.

(6)

COM (2004)0719 def.

(7)

P6_TA-PROV(2005)0224.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2006Juridische mededeling