Procedure : 2005/0162(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0299/2005

Ingediende teksten :

A6-0299/2005

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2005 - 9.4

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0420

VERSLAG     *
PDF 123kWORD 55k
12 oktober 2005
PE 362.675v02-00 A6-0299/2005

over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

(COM(2005)0386 – C6-0287/2005 – 2005/0162(CNS))

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Joseph Daul

(Vereenvoudigde procedure, artikel 43, lid 1 van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

(COM(2005)0386 – C6-0287/2005 – 2005/0162(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0386)(1),

–   gelet op de artikelen 36 en artikel 37, lid 2, derde alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0287/2005),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0299/2005),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

Nog niet in het PB gepubliceerd.


PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

Document- en procedurenummers

COM(2005)0386 – C6-0287/2005 – 2005/0162(CNS)

Rechtsgrondslag

art. 36 en art. 37, lid 2, derde alinea EG

Reglementsartikel(en)

art. 51

Datum raadpleging EP

21.9.2005

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

AGRI
27.9.2005

Medeadviserende commissie
  Datum bekendmaking

JURI
27.9.2005

Geen advies
  Datum besluit

JURI
15.9.2005

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Joseph Daul
13.9.2005

 

Vereenvoudigde procedure
  Datum besluit

art. 43, lid 1
13.9.2005

Behandeling in de commissie

11.10.2005

 

 

 

 

Datum goedkeuring

11.10.2005

Datum indiening – A6

12.10.2005

A6-0299/2006

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2006Juridische mededeling