Procedura : 2001/0004(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0338/2005

Teksty złożone :

A6-0338/2005

Debaty :

PV 14/12/2005 - 17

Głosowanie :

PV 15/12/2005 - 5.7

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0517

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 187kWORD 130k
25 listopada 2005
PE 362.847v02-00 A6-0338/2005

dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn i zmieniającej dyrektywę 95/16/WE

(5786/2/2005 – C6-0267/2005 – 2001/0004(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Andreas Schwab

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn i zmieniającej dyrektywę 95/16/WE

(5786/2/2005 – C6-0267/2005 – 2001/0004(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5786/2/2005 – C6-0267/2005),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące projektu Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2000)0899)(2),

–   uwzględniając zmiany do projektu Komisji (COM(2003)0048)(3),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0338/2005),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Wspólne stanowisko Rady  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 8 A (nowy)

 

8a) Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie, aby niniejsza dyrektywa została skutecznie wprowadzona w życie na ich terytorium oraz aby bezpieczeństwo odnośnych maszyn, tak dalece jak jest to możliwe, uległo poprawie zgodnie z jej postanowieniami. Komisja powinna w związku z tym opracować wytyczne dla przeprowadzenia obserwacji rynku, a Państwa Członkowskie powinny poszerzyć swe możliwości w celu zapewnienia skutecznego monitorowania rynku, tak aby zagwarantować właściwe i jednolite zastosowanie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 19

19) Oznakowanie CE powinno być w pełni uznawane jako jedyne oznakowanie gwarantujące, że maszyna odpowiada wymaganiom niniejszej dyrektywy. Wszystkie inne oznakowania, które mogłyby wprowadzić strony trzecie w błąd co do znaczenia lub formy oznakowania CE powinny być zakazane.

19) Oznakowanie CE powinno być w pełni uznawane jako jedyne oznakowanie gwarantujące, że maszyna odpowiada wymaganiom niniejszej dyrektywy. Wszystkie inne oznakowania, które mogłyby wprowadzić strony trzecie w błąd co do znaczenia lub formy oznakowania CE, lub obydwu jednocześnie, powinny być zakazane.

Uzasadnienie

The wording 'and/or' is not very clear from a legal point of view.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 19 A (nowy)

 

19a) Komisja powinna do 2007 r. przedstawić wniosek w sprawie dyrektywy ramowej dotyczącej jednolitego stosowania oznakowania CE w odniesieniu do wszystkich obowiązujących dyrektyw.

Uzasadnienie

The different wording on the use of the CE marking in the many different directives causes great uncertainty for users. Until the Commission presents a harmonised proposal on the use of the marking, the current compromise proposal should apply to the CE marking in respect of the machinery directive.

Poprawka 4

ARTYKUŁ 1 USTĘP 2 LITERA K TIRET PIĄTE

- wyłączniki i łączniki;

- aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza niskiego napięcia;

Uzasadnienie

Electric motors should be listed among the products excluded from the scope of the directive. If they are treated as drive systems, that implies that they are partly completed machinery as defined in Article 2(h) of the revised Machinery Directive. The only way to prevent such problems is to remove electric motors from the Machinery Directive. To avoid unnecessary confusion, the same wording should be used in Article 1(2)(k) and (2)(l), since the appliances referred to are of the same type, more broadly termed ‘switchgear and control gear’.

Poprawka 5

ARTYKUŁ 1 USTĘP 2 LITERA K TIRET PIĄTE A (nowe)

 

- silniki elektryczne;

Poprawka 6

ARTYKUŁ 1 USTĘP 2 LITERA L A (nowa)

 

la) maszyny, które z powodu posiadanych kształtów, rozmiarów, pełnionych funkcji lub celu zastosowania oraz z powodu potencjału posiadanej lub wykorzystywanej energii są nieszkodliwe.

Justification

Parliament already took the view at first reading that pointless administrative formalities should be avoided where it was obvious to one and all that products were harmless. The fact that products in this category are automatically covered by Directive 2001/95/EC on general product safety serves in any case to guarantee high health and safety standards.

In addition, other ‘new concept’ directives, for example Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility, which has just been revised, are based on exactly the same approach, namely that of not making harmless products subject to superfluous administrative requirements.

Poprawka 7

ARTYKUŁ 11 USTĘP 1

1) W przypadku gdy Państwo Członkowskie stwierdza, że maszyny objęte niniejszą dyrektywą noszące oznakowanie CE, do których dołączono deklarację zgodności WE i które są używane zgodnie z przeznaczeniem lub w warunkach, które można w sposób uzasadniony przewidzieć, zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu osób oraz, we właściwych przypadkach, zwierząt domowych lub mienia, Państwo to podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu wycofania takich maszyn z obrotu, zakazania wprowadzania do obrotu lub oddania do użytku takich maszyn, lub ograniczenia ich swobodnego przepływu.

1) W przypadku gdy Państwo Członkowskie stwierdza, że maszyny objęte niniejszą dyrektywą noszące oznakowanie CE, do których dołączono deklarację zgodności WE i które są używane zgodnie z przeznaczeniem lub w warunkach, które można w sposób uzasadniony przewidzieć, zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu osób oraz, we właściwych przypadkach, zwierząt domowych lub mienia, Państwo to podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu wycofania takich maszyn z obrotu, zakazania wprowadzania do obrotu lub oddania do użytku takich maszyn, lub ograniczenia ich swobodnego przepływu. Państwa Członkowskie, przy stosowaniu tego typu środków, niezwłocznie dokonują nasilenia obserwacji rynku w odniesieniu do maszyn reprezentujących takie samo zagrożenie z powodu swej charakterystyki technicznej.

Justification

It seems "common sense" that when a Member State takes measures against machinery because it is liable to compromise health and safety, this Member State immediately increases its market surveillance with regard to machinery of the same type which is equally liable to compromise health and safety. Such immediate action would significantly speed up the new procedure introduced in the Directive through Article 9 with regard to potentially hazardous machinery, i.e. in response to a justified safeguard clause in one Member State, the Commission requires measures from all Member States.

Poprawka 8

ARTYKUŁ 16 USTĘP 3

3) Zakazane jest umieszczanie na maszynie oznakowań, znaków i napisów, które mogą wprowadzić strony trzecie w błąd co do znaczenia lub formy oznakowania CE. Na maszynie można umieścić inne oznakowanie, pod warunkiem, że nie ogranicza ono czytelności, widoczności i zrozumienia oznakowania CE.

Zakazane jest umieszczanie na maszynie oznakowań, znaków i napisów, które mogą wprowadzić strony trzecie w błąd co do znaczenia lub formy oznakowania CE lub obydwu jednocześnie. Na maszynie można umieścić inne oznakowanie, pod warunkiem, że nie ogranicza ono czytelności, widoczności i zrozumienia oznakowania CE.

Uzasadnienie

The wording 'and/or' is not very clear from a legal point of view.

Ensures consistency with the amendment to recital 19.

Poprawka 9

ARTYKUŁ 18 USTĘP 1

1) Bez uszczerbku dla istniejących przepisów i procedur krajowych w zakresie poufności, Państwa Członkowskie zapewniają, że wszystkie strony zainteresowane stosowaniem niniejszej dyrektywy są zobowiązane do traktowania jako poufne informacji uzyskanych podczas wykonywania swoich zadań, które są objęte tajemnicą zawodową, chyba że ujawnienie takiej informacji jest niezbędne dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób.

1) Bez uszczerbku dla istniejących przepisów i procedur krajowych w zakresie poufności, Państwa Członkowskie oraz Komisja zapewniają, że wszystkie strony oraz osoby zainteresowane stosowaniem niniejszej dyrektywy są zobowiązane do traktowania jako poufne i objęte tajemnicą urzędową informacji uzyskanych podczas wykonywania swoich zadań, które są objęte w szczególności tajemnicą handlową, zawodową lub tajemnicą przedsiębiorstwa, chyba że ujawnienie takiej informacji jest niezbędne dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób.

 

Poprawka 10

ARTYKUŁ 27 A (nowy)

 

Artykuł 27a

Przepisy w zakresie ryzyka nieobjętego dyrektywami dotyczącymi ciągników, ale regulowanego w ramach niniejszej dyrektywy, tracą zastosowanie wraz z końcem 2008 r.

 

Poprawka 11

ZAŁĄCZNIK 10 PUNKT 2.3. USTĘP 3

 

 

Podczas kontroli zespół audytorów dokonuje przeglądu technicznego zapewniającego zgodność maszyny z podstawowymi wymogami zdrowia i bezpieczeństwa.

Poprawka 12

ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1.1.2. A AKAPIT DRUGI

Przedsięwzięte środki muszą mieć na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka w okresie całego założonego okresu eksploatacji maszyny, z jej transportem, montażem, demontażem, unieruchomieniem i złomowaniem włącznie.

Przedsięwzięte środki muszą mieć na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka w okresie całego założonego okresu eksploatacji maszyny, z jej transportem, montażem, demontażem i unieruchomieniem włącznie.

Scrapping lies outside the control of manufacturers, who should consequently not be made responsible for it.

Poprawka 13

ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1.3.1. USTĘP 1

Maszyny, ich elementy i wyposażenie muszą być wystarczająco stateczne, aby zapobiec wywróceniu się maszyny, upadkowi lub niekontrolowanemu przemieszczeniu podczas transportu, montażu, demontażu, złomowania i wszystkich innych działań dotyczących maszyny.

Maszyny, ich elementy i wyposażenie muszą być wystarczająco stateczne, aby zapobiec wywróceniu się maszyny, upadkowi lub niekontrolowanemu przemieszczeniu podczas transportu, montażu i demontażu oraz wszystkich innych działań dotyczących maszyny.

Scrapping lies outside the control of manufacturers, who should consequently not be made responsible for it.

Poprawka 14

ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1.7.3. USTĘP 1 TIRET SZÓSTE I USTĘP 2

- roku wykonania maszyny, to znaczy roku zakończenia procesu produkcji.

Zakazane jest antydatowanie lub postdatowanie maszyny w momencie umieszczania oznakowania CE.

- roku wykonania maszyny.

Justification

Legally speaking, the manufacturer's liability begins when the machine is first placed on the market. The objective of marking the year is to determine the responsibility of the manufacturer in terms of the technical regulations in force. Furthermore, this definition could lead to confusion for complex equipment which needs to be assembled on site.

Poprawka 15

ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1.7.4.2. USTĘP 1 LITERA C

c) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;

skreślona

Justification

This requirement would place unnecessary burden on manufacturers without adding value. As the contents of the EC declaration of conformity included in the instruction manual cannot be considered a substitute for the EC declaration of conformity itself (which is unique to each specific machine) it has no value to users to whom the instruction manual is addressed.

Poprawka 16

ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1.7.4.2. USTĘP 4

W przypadkach niestosowania norm zharmonizowanych poziomy dźwięku mierzy się przy użyciu metody najbardziej odpowiedniej dla danej maszyny. Ilekroć podane są wartości dotyczące emisji dźwięku, należy określić niepewności pomiarowe tych wartości. Należy opisać warunki pracy maszyny podczas pomiarów i zastosowane metody pomiaru.

W przypadkach niestosowania norm zharmonizowanych poziomy dźwięku mierzy się przy użyciu metody najbardziej odpowiedniej dla danej maszyny. Należy opisać warunki pracy maszyny podczas pomiarów i zastosowane metody pomiaru.

Justification

The requirement to declare uncertainties is unnecessary and represents a costly burden for manufacturers, in particular SMEs.The meaning of 'uncertainties' is subject to ongoing scientific and academic debate (even notified bodies throughout Europe do not use uniform procedures for determining uncertainty). As such, it is not easily applied in real life by the manufacturer (especially SMEs) or interpreted by the user. Additionally, requirements for market surveillance are not defined which could lead to considerable distortion of the internal market.

Poprawka 17

ZAŁĄCZNIK I PUNKT 2.2.1.1. USTĘP 1 TIRET DRUGIE

- niepewność pomiarowa.

skreślone

Justification

The requirement to declare uncertainties is unnecessary and represents a costly burden for manufacturers, in particular SMEs.The meaning of 'uncertainties' is subject to ongoing scientific and academic debate (even notified bodies throughout Europe do not use uniform procedures for determining uncertainty). As such, it is not easily applied in real life by the manufacturer (especially SMEs) or interpreted by the user. Additionally, requirements for market surveillance are not defined which could lead to considerable distortion of the internal market.

Poprawka 18

ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3.3.1. USTĘP 6

Sekcja 1.2.2 ustęp szósty dotyczący dźwiękowych lub optycznych sygnałów ostrzegawczych, ma zastosowanie jedynie w przypadku cofania.

Sekcja 1.2.2 ustęp szósty dotyczący dźwiękowych lub optycznych sygnałów ostrzegawczych, nie ma zastosowania podczas przemieszczania się.

Justification

Additional acoustic and/or visual warnings may cause confusion and lead to accidents, especially in a mullti- machine environment. The requirements set out in Directive 98/37/EC should to remain unchanged.

Poprawka 19

ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3.6.3.1. USTĘP 1 TIRET TRZECIE

- niepewność pomiarową.

skreślone

Justification

The requirement to declare uncertainties is unnecessary and represents a costly burden for manufacturers, in particular SMEs. Additionally, the meaning of 'uncertainties' is subject to ongoing scientific and academic debate. As such, it is not easily applied in real life by the manufacturer (especially SMEs) or interpreted by the user.

(1)

Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, str. 491.

(2)

Dz.U. C 154 E z 29.5.2001, str. 164.

(3)

Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.


PROCEDURA

Tytuł

Wspólne stanowisko Rady mające na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn i zmieniającej dyrektywę 95/16/WE

Odsyłacze

5786/2/2005 – C6-0267/2005 – 2001/0004(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

4.7.2002

P5_TA(2002)0362

Wniosek Komisji

COM(2000)0899 – C5-0035/2001

Zmieniony wniosek Komisji

COM(2003)0048

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

7.9.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO
8.9.2005

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Andreas Schwab
31.8.2004

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.11.2005

24.10.2005

5.10.2005

13.9.2005

14.6.2005

Data przyjęcia

23.11.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

29

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Manuel Medina Ortega, Péter Olajos, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Benoît Hamon, Cecilia Malmström, Alexander Stubb

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Holger Krahmer

Data złożenia

25.11.2005

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2006Informacja prawna