Procedura : 2005/0083(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0359/2005

Teksty złożone :

A6-0359/2005

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/12/2005 - 8.10

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0478

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 201kWORD 168k
28 listopada 2005
PE 362.521v02-00 A6-0359/2005

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków

(COM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0083(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Giuseppe Gargani

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE (W języku angielskim)
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków

(COM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0083(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0190)(1),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 i 152 ust. 4b Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony przez Komisję (C6-0148/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0359/2005),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT UZASADNIENIA 1 A (nowy)

 

(1a) Właściwym jest przewidzenie powołania dyrektora zarządzającego w oparciu o listę kandydatów zaproponowaną przez Komisję, po wysłuchaniu opinii przedstawiciela wyznaczonego przez Parlament Europejski.

Poprawka 2

PUNKT UZASADNIENIA 2

(2) Właściwym jest przewidzenie możliwości jednorazowego przedłużenia kadencji po dokonaniu stosownej oceny.

 

(2) Właściwym jest przewidzenie możliwości jednorazowego przedłużenia kadencji po dokonaniu stosownej oceny oraz po wysłuchaniu opinii przedstawiciela Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 3

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 64 ustęp 1 akapit pierwszy (rozporządzenie (WE) nr 726/2004)

1. Skreśla się zdanie trzecie.

1. Akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Dyrektor zarządzający powoływany jest przez zarząd na wniosek Komisji i po wysłuchaniu opinii przedstawiciela wyznaczonego przez Parlament Europejski na okres pięciu lat, w oparciu o wykaz kandydatów wyłonionych przez Komisję w wyniku otwartego naboru ogłoszonego poprzez opublikowanie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w innym organie informacji. Przed powołaniem, kandydat wyznaczony przez zarząd jest proszony o jak najszybsze złożenie oświadczenia przed Parlamentem Europejskim oraz udzielenie odpowiedzi na pytania posłów. Na wniosek Komisji i po wysłuchaniu opinii przedstawiciela wyznaczonego przez Parlament Europejski zarząd może usunąć dyrektora zarządzającego z zajmowanego przez niego stanowiska.”

Poprawka 4

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 64 ustęp 1 akapit 2 i 3 (rozporządzenie (WE) nr 726/2004)

Na wniosek Komisji i po dokonaniu oceny, kadencja dyrektora zarządzającego może zostać przedłużona jednokrotnie na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Po dokonaniu oceny i wysłuchaniu opinii przedstawiciela wyznaczonego przez Parlament Europejski, zarząd może przedłużyć kadencję dyrektora zarządzającego jednokrotnie na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Przy dokonywaniu oceny Komisja uwzględnia w szczególności:

 

Przy dokonywaniu oceny zarząd uwzględnia w szczególności:

 

- wyniki uzyskane w trakcie pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia;

 

- wyniki uzyskane w trakcie pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia;

 

- zadania i potrzeby agencji na następne lata.

- - zadania i potrzeby agencji na następne lata.

 

Ocena jest bezzwłocznie przekazywana Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

(1)

Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE (W języku angielskim)

The renewal of the terms of office of the directors of the 18 decentralised agencies and bodies set up under the first pillar raises a legal problem which has been identified by the Commission's legal service.

The use of the term 'renewable' in the basic regulations for the various agencies harks back to Article 214(1) of the EC Treaty, on appointing Commission Members, and Articles 223 and 225 on appointing Court of Justice Judges. In neither case, however, may a simplified procedure be applied.

If the same practice were applied, the various agencies would have to follow the lengthy -and expensive - appointment procedure laid down in the basic regulations in order to extend the term of office of their respective directors.

To solve this problem, the Commission has submitted to us 18 proposals for regulations for the purpose of amending the various basic regulations.

Your rapporteur approves the Commission proposals but is taking this opportunity to give Parliament a role in the procedures for the appointment, and renewal of the term of office of, the directors of the agencies in question.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (12.10.2005)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady:

1.   zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1210/90 w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego

      (COM(2005)0190 – C6-0141/2005 –2005/0072(COD))

2.   zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

      (COM(2005)0190 – C6-0146/2005 – 2005/0081(COD))

3.   zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w odniesieniu do kadencji dyrektora

      (COM(2005)0190 – C6-0147/2005 – 2005/0082(COD))

4.   zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków

           (COM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0083(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jutta D. Haug

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE (w języku angielskim)

The Commission has adopted a proposal which aims to harmonise the provisions concerning the terms of reappointment of the Community agency directors. It claims that the existing provisions, allowing the renewal of the term of office by a simple decision by the appointing authority, are legally problematic.

In order to introduce a legally sound but administratively simple system for reappointing agency directors when their first term comes to an end, the Commission proposes a procedure where the appointing bodies would have the option of either extending the term of office or launching a completely new selection procedure. The decision on how to proceed could be taken, however, only after the Commission had assessed "the results achieved in the first term of office and the agency's duties and requirements in the coming years". A harmonised model for the first term of office (five years) and for the extension of the term (possible only once for maximum five years) would apply to all Community agencies under the first pillar.

Remarks

The objective of the proposal - filling in legal loopholes and streamlining administrative practices - can naturally be supported. Another question is whether the provisions on the term of office of the directors of 18 agencies should be harmonised, given the variety of agencies concerned, and the differences in their roles and tasks. When looking at the matter from a personnel policy point of view, it looks logical that the basic terms and conditions of employment are the same for those holding similar positions. But from an institutional point of view, the matter is more complicated.

Depending on the agency, the decision on the procedure after an evaluation whether to extend the term of office or launch a new selection procedure would be either taken by the Commission, the Council or the Management Board of the agency. In the case of the European Environment Agency (EEA), the European Food Safety Authority (EFSA), the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the European Medicines Agency (EMEA), the Commission proposes that it should have the right to carry out the evaluation and on the basis of its results, make a proposal on further steps to the appointing authority, i.e. the Management Board of the agency.

While acknowledging the usefulness of an evaluation of director's performance after the first five-year period in office, your draftsman has doubts whether the wording of the current proposal gives the Commission a too decisive role in the reappointment procedure, given that the agencies concerned are supposed to carry out their tasks independently from the Commission. The new provisions would put the fate of the Director to the hands of the Commission.

In order to avoid a conflict of interest and endangering the independence of the specialised agencies, it would be appropriate to give the Management Board the task to carry out an evaluation (or the right to decide how to do it) and then, if appropriate, take a decision on the extension of the term of office of the director.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

POPRAWKA DO WNIOSKU 1

Tekst proponowany przez Komisję(1)

 

Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

ARTYKUŁ 1

Artykuł 9 ustęp 1 pierwsze zdanie nowy akapit (rozporządzenie (EWG) nr 1210/90)

„1. Na czele Agencji stoi dyrektor zarządzający mianowany przez zarząd na wniosek Komisji na pięcioletnią kadencję, która na wniosek Komisji i po dokonaniu oceny może zostać jednokrotnie przedłużona na okres nie dłuższy niż pięć lat.

 

Przy dokonywaniu oceny Komisja uwzględnia w szczególności:

 

- wyniki uzyskane w trakcie pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia;

 

- zadania i potrzeby agencji na następne lata.”

 

„1. Na czele Agencji stoi dyrektor zarządzający mianowany przez zarząd na wniosek Komisji na pięcioletnią kadencję, która po dokonaniu oceny może zostać jednokrotnie przedłużona na okres nie dłuższy niż pięć lat.

 

Przy dokonywaniu oceny zarząd uwzględnia w szczególności:

 

- wyniki uzyskane w trakcie pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia;

 

- zadania i potrzeby agencji na następne lata.

Ocena jest bezzwłocznie przekazywana Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Uzasadnienie

The Management Board as the appointing authority should carry out an evaluation of the Executive Director's performance and after that, if appropriate, take a decision on the extension of the term of office. As the evaluation concerns a holder of public office and a Community agency, it is important that it is made available to the Commission and the European Parliament.

POPRAWKA DO WNIOSKU 2

Tekst proponowany przez Komisję(2)

 

Poprawki Parlamentu

Poprawka 2

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 26 ustęp 1 nowy akapit (rozporządzenie (WE) nr 178/2002)

Na wniosek Komisji i po dokonaniu oceny, kadencja dyrektora zarządzającego może zostać przedłużona jednokrotnie na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

Przy dokonywaniu oceny Komisja uwzględnia w szczególności:

 

- wyniki uzyskane w trakcie pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia;

 

- zadania i potrzeby Urzędu na następne lata.”

„Po dokonaniu oceny zarząd może przedłużyć kadencję dyrektora zarządzającego jednokrotnie na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

 

Przy dokonywaniu oceny zarząd uwzględnia w szczególności:

 

- wyniki uzyskane w trakcie pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia;

 

- zadania i potrzeby Urzędu na następne lata.

Ocena jest bezzwłocznie przekazywana Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Uzasadnienie

The Management Board as the appointing authority should carry out an evaluation of the Executive Director's performance and after that, if appropriate, take a decision on the extension of the term of office. As the evaluation concerns a holder of public office and a Community agency, it is important that it is made available to the Commission and the European Parliament.

POPRAWKA DO WNIOSKU 3

Tekst proponowany przez Komisję(3)

 

Poprawki Parlamentu

Poprawka 3

ARTYKUŁ 1

Artykuł 17 ustęp 1 nowy akapit (rozporządzenie (WE) nr 851/2004)

„1. Dyrektor jest mianowany przez zarząd, w oparciu o wykaz kandydatów zaproponowanych przez Komisję w następstwie rozstrzygnięcia konkursu otwartego, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i innych publikacjach zaproszenia do składania ofert. Kadencja dyrektora trwa pięć lat i na wniosek Komisji oraz po dokonaniu oceny, może zostać przedłużona jednokrotnie na okres nie dłuższy niż pięć lat.

 

Przy dokonywaniu oceny Komisja uwzględnia w szczególności:

 

- wyniki uzyskane w trakcie pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia;

 

- zadania i potrzeby Centrum na następne lata.”

„1. Dyrektor jest mianowany przez zarząd, w oparciu o wykaz kandydatów zaproponowanych przez Komisję w następstwie rozstrzygnięcia konkursu otwartego, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i innych publikacjach zaproszenia do składania ofert. Kadencja dyrektora trwa pięć lat i po dokonaniu oceny, może zostać przedłużona jednokrotnie na okres nie dłuższy niż pięć lat.

 

Przy dokonywaniu oceny zarząd uwzględnia w szczególności:

 

- wyniki uzyskane w trakcie pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia;

 

- zadania i potrzeby Centrum na następne lata.

Ocena jest bezzwłocznie przekazywana Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Uzasadnienie

The Management Board as the appointing authority should carry out an evaluation of the Director's performance and after that, if appropriate, take a decision on the extension of the term of office. As the evaluation concerns a holder of public office and a Community agency, it is important that it is made available to the Commission and the European Parliament.

POPRAWKA DO WNIOSKU 4

Tekst proponowany przez Komisję(4)

 

Poprawki Parlamentu

Poprawka 4

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 64 ustęp 1 nowy akapit (rozporządzenie (WE) nr 726/2004)

Na wniosek Komisji i po dokonaniu oceny, kadencja dyrektora zarządzającego może zostać przedłużona jednokrotnie na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

Przy dokonywaniu oceny Komisja uwzględnia w szczególności:

 

- wyniki uzyskane w trakcie pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia;

 

- zadania i potrzeby agencji na następne lata.”

„Po dokonaniu oceny zarząd może przedłużyć kadencję dyrektora zarządzającego jednokrotnie na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

Przy dokonywaniu oceny zarząd uwzględnia w szczególności:

 

- wyniki uzyskane w trakcie pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia;

 

- zadania i potrzeby agencji na następne lata.

Ocena jest bezzwłocznie przekazywana Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Uzasadnienie

The Management Board as the appointing authority should carry out an evaluation of the Executive Director's performance and after that, if appropriate, take a decision on the extension of the term of office. As the evaluation concerns a holder of public office and a Community agency, it is important that it is made available to the Commission and the European Parliament.

4. PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków

Odsyłacze

COM(2005)0190 - C6-0148/2005 - 2005/0083(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

JURI

Komisja wyznaczona do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI
7.6.2005

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

JUTTA D. HAUG
7.6.2005

Rozpatrzenie w komisji

14.9.2005

11.10.2005

 

 

 

Data zatwierdzenia poprawek

11.10.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

47
0
1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Urszula Krupa, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Hélène Goudin, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Miroslav Mikolášik, Pál Schmitt, Robert Sturdy, Phillip Whitehead

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Genowefa Grabowska, Ambroise Guellec, Eoin Ryan

Uwagi

 

(1)

Dz.U. C .../Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Dz.U. C .../Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(3)

Dz.U. C .../Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(4)

Dz.U. C .../Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków

Odsyłacze

COM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0083(COD)

Data przedstawienia w PE

13.5.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI
7.6.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

7.6.2005

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Giuseppe Gargani
15.6.2005

 

Rozpatrzenie w komisji

5.9.2005

5.10.2005

22.11.2005

 

 

Data przyjęcia

22.11.2005

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

12

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Aloyzas Sakalas, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Nicole Fontaine, Othmar Karas, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Data złożenia

28.11.2005                            A6-0359/2005

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2006Informacja prawna