Postopek : 2003/0242(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0381/2005

Predložena besedila :

A6-0381/2005

Razprave :

PV 17/01/2006 - 15
CRE 17/01/2006 - 15

Glasovanja :

PV 18/01/2006 - 4.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0016

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 247kWORD 243k
30. november 2005
PE 362.691v03-00 A6-0381/2005

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti

(6273/2/2005 – C6-0297/2005 – 2003/0242(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Eija-Riitta Korhola

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti

(6273/2/2005 – C6-0297/2005 – 2003/0242(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (6273/2/2005 – C6-0297/2005),

–   ob upoštevanju svojega stališča ob prvi obravnavi(1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2003)0622)(2),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 62 Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0381/2005),

1.  odobri skupno stališče, kot je bilo spremenjeno;

2.  naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

Skupno stališče Sveta  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 1

(1) Cilj zakonodaje Skupnosti na področju okolja je prispevati med drugim k ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja ter varovanju človekovega zdravja.

(1) Cilj zakonodaje Skupnosti na področju okolja je prispevati med drugim k ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, spodbujanju trajnostnega razvoja ter varovanju človekovega zdravja.

Obrazložitev

Koncept trajnostnega razvoja nima samo pomembne vloge pri razvoju okoljske zakonodaje v Skupnosti; člen 6 Pogodbe ES tudi določa, da je treba varstvo okolja za doseganje trajnostnega razvoja vključiti v politike Skupnosti.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 8

(8) Opredelitev informacij o okolju v tej uredbi vključuje informacije v kakršni koli obliki glede stanja okolja. Ta opredelitev, ki je bila usklajena z opredelitvijo, sprejeto z Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju, je vsebinsko enaka opredelitvi iz Aarhuške konvencije. Opredelitev „dokumenta“ iz Uredbe (ES) št. 1049/2001 zajema informacije o okolju, kakor so opredeljene v tej uredbi.

(8) Opredelitev informacij o okolju v tej uredbi vključuje informacije v kakršni koli obliki glede stanja okolja. Ta opredelitev je bila usklajena z opredelitvijo, sprejeto z Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in vključuje podatke o napredku postopkov za ugotavljanje kršitev prava Skupnosti. Opredelitev „dokumenta“ iz Uredbe (ES) št. 1049/2001 zajema informacije o okolju, kakor so opredeljene v tej uredbi.

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da se neizvajanje ali nezadostno izvajanje zakonodaje Skupnosti sankcionirata. Javnost mora imeti dostop do podatkov o postopkih za ugotavljanje kršitev, da vidi, v kakšnem obsegu se ti izvajajo.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 9

(9) Primerno je, da ta uredba ob upoštevanju Aarhuške konvencije in vzporedno s pristopom glede obveznosti držav članic v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti predvidi opredelitev "načrtov in programov". "Načrte in programe v zvezi z okoljem" je treba opredeliti ob upoštevanju njihovega prispevka k doseganju ciljev okoljske politike Skupnosti ali njihovega verjetno znatnega velik vpliva k doseganju teh ciljev. Šesti okoljski akcijski program Skupnosti določa za obdobje desetih let od 22. julija 2002 dalje cilje okoljske politike Skupnosti ter načrtovane ukrepe za dosego teh ciljev. Po izteku tega obdobja je treba sprejeti naslednji okoljski akcijski program.

(9) Primerno je, da ta uredba ob upoštevanju določb Aarhuške konvencije in vzporedno s pristopom glede obveznosti držav članic v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti predvidi opredelitev "načrtov in programov". "Načrte in programe v zvezi z okoljem" je treba opredeliti ob upoštevanju njihovega prispevka k uresničevanju ciljev in prednostnih nalog okoljske politike Skupnosti ali njihovega verjetno znatnega vpliva na uresničevanje teh ciljev in nalog. Šesti okoljski akcijski program Skupnosti določa za obdobje desetih let od 22. julija 2002 dalje cilje okoljske politike Skupnosti ter načrtovane ukrepe za dosego teh ciljev. Po izteku tega obdobja je treba sprejeti naslednji okoljski akcijski program.

Justification

In addition to the objectives of environmental policy the European Union focuses on the performance of priority tasks linked to that policy. For example, the Sixth Framework Programme (2002-2006) promotes, among other things, food quality and safety, sustainable development and global change and ecosystems, and thus sub-programmes with a close link to environmental protection and human health.

The priorities of the current UK Presidency of the EU include climate change and environmental protection and sustainable development in relation to human life and health.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 15

(15) Če Uredba (ES) št. 1049/2001 predvideva izjeme, se le-te smiselno uporabljajo v zvezi z zahtevami za dostop do informacij o okolju v skladu s to uredbo. Razlogi za zavrnitev dostopa do informacij o okolju se razlagajo restriktivno ob upoštevanju javnega interesa, ki mu služi razkritje, ter morebitne povezave med zahtevanimi informacijami in emisijami v okolje. Pojem „poslovni interesi“ vključuje sporazume o zaupnosti podatkov, ki so jih sklenili institucije ali organi, ki delujejo v okviru bančnih pristojnosti.

(15) Glede izjem pri pravilih za dostop do informacij o okolju bi morale ustrezne določbe Direktive 2003/4/ES veljati tudi za institucije in organe Skupnosti. Razlogi za zavrnitev dostopa do informacij o okolju se razlagajo restriktivno ob upoštevanju javnega interesa, ki mu služi razkritje, ter morebitne povezave med zahtevanimi informacijami in emisijami v okolje.

Justification

Directive 2003/4/EC implements the Aarhus Convention as access to environmental information into Member States' law and there is no reason why the Community institutions should not apply the same rules. The addition of "banking" deviates from the Aarhus Convention, which in the meanwhile has been ratified by the Community. The Convention provides that exceptions must be interpreted narrowly, the addition of "banking", however, enlarges the notion of confidentiality and is thus not permitted. Directive 2003/4/EC does not provide for specific rules for banks, although banks similar to EIB exist in many Member States. (EP first reading amendment 56.)

Predlog spremembe 5

Člen 1, odstavek 1, točka c

(c) omogočanjem sodelovanja javnosti pri načrtih in programih v zvezi z okoljem;

(c) omogočanjem sodelovanja javnosti pri načrtih, programih in politiki v zvezi z okoljem;

 

(Ta predlog spremembe velja za vse besedilo.)

Justification

The Aarhus Convention requires access to participation into environmental policy-making.

Predlog spremembe 6

Člen 2, odstavek 1, uvodni del

1. V tej uredbi:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Justification

(Does not affect English version.)

Predlog spremembe 7

Člen 2, odstavek 1, točka d, točka iv a (novo)

 

(iv a) napredku pri postopkih za ugotavljanje kršitev prava Skupnosti;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 9 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu, sprejetem 31. marca 2004 (UL C 103E, 29. 4. 2004). Bistvenega pomena je, da se neizvajanje ali nezadostno izvajanje zakonodaje Skupnosti sankcionirata. Javnost mora imeti dostop do podatkov o postopkih za ugotavljanje kršitev, da vidi, kakšen je njihov obseg.

Predlog spremembe 8

Člen 2, odstavek 1, uvodni del

(i) ki jih pripravi in po potrebi sprejme institucija ali organ Skupnosti;

(i) ki jih pripravi, financira in po potrebi sprejme institucija ali organ Skupnosti;

Justification

The second part reintroduces amendment 10 from the first reading.

Predlog spremembe 9

Člen 2, odstavek 1, točka e, pododstavek 3

V tej opredelitvi niso zajeti finančni, bančni ali proračunski načrti in programi, tj. tisti, ki določajo način financiranja določenih projektov ali dejavnosti ali tisti, ki so povezani s predlaganimi letnimi proračuni, notranjimi delovnimi programi institucije ali organa Skupnosti, ali načrti in programi za ukrepanje ob nesrečah, namenjenimi izključno civilni zaščiti;

V tej opredelitvi niso zajeti finančni ali proračunski načrti in programi, tj. tisti, ki določajo način financiranja določenih projektov ali dejavnosti ali tisti, ki so povezani s predlaganimi letnimi proračuni, notranjimi delovnimi programi institucije ali organa Skupnosti, ali načrti in programi za ukrepanje ob nesrečah, namenjeni izključno civilni zaščiti;

Justification

The addition of "banking" deviates from the Aarhus Convention, which in the meanwhile has been ratified by the Community. The Convention provides that exceptions must be interpreted narrowly, the addition of "banking", however, enlarges the notion of confidentiality and is thus not permitted. Furthermore Directive 2003/4/EC does not provide for specific rules for banks, although banks similar to EIB exist in many Member States.

Predlog spremembe 10

Člen 2, odstavek 1, točka (f)

(f) "okoljsko pravo" pomeni zakonodajo Skupnosti, ki ne glede na pravno podlago prispeva k zasledovanju ciljev okoljske politike Skupnosti, kot so navedeni v Pogodbi: k ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, varovanju človekovega zdravja, skrbni in preudarni rabi naravnih virov ter spodbujanju ukrepov na mednarodni ravni za obravnavanje regionalnih ali svetovnih okoljskih problemov;

(f) "okoljsko pravo" pomeni zakonodajo Skupnosti, ki ne glede na pravno podlago prispeva k zasledovanju ciljev okoljske politike Skupnosti, kot so navedeni v Pogodbi: k ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, varovanju človekovega zdravja, skrbni in preudarni rabi naravnih virov ter spodbujanju ukrepov na mednarodni ravni za obravnavanje lokalnih, regionalnih ali svetovnih okoljskih problemov;

Justification

The promotion of measures to resolve environmental problems at local level gives rise to further action to protect and improve the quality of the environment, protect human health and ensure prudent and rational use of natural resources. This action is then taken up at higher levels (regional, national and, finally, international). Environmental protection at international level is impossible without all the action taken at local level.

Predlog spremembe 11

Člen 4, odstavek 1, pododstavek 2

Ni treba, da informacije, ki so na voljo preko računalniške telekomunikacijske in/ali elektronske tehnologije, vključujejo informacije, zbrane pred začetkom veljavnosti te uredbe, razen če niso že na voljo v elektronski obliki.

Ni treba, da informacije, ki so na voljo prek računalniške telekomunikacijske in/ali elektronske tehnologije, vključujejo informacije, zbrane pred začetkom veljavnosti te uredbe, razen če niso že na voljo v elektronski obliki. V nasprotnem primeru se jasno navede, kje je mogoče najti to informacijo in kako jo je mogoče pridobiti.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe delno obnavlja predlog spremembe 16 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu, ki je bil sprejet 31. marca 2004 (UL C 103E, 29. 4. 2004). To je del obveznosti v zvezi s pomočjo in usmerjanjem javnosti, kot je določeno v členu 1, odstavek 2.

Predlog spremembe 12

Člen 4, odstavek 2, točka (b a) (novo)

 

(ba) napredek pri postopkih za ugotavljanje kršitev prava Skupnosti;

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe širši opredelitvi „informacij o okolju“.

Predlog spremembe 13

Člen 5, odstavek 1

1. Institucije in organi Skupnosti zagotovijo, kolikor je v njihovi moči, da so vse informacije, ki jih pripravijo, posodobljene, natančne in primerljive.

1. Institucije in organi Skupnosti zagotovijo, kolikor je v njihovi moči, da so vse informacije, ki jih pripravijo ali so pripravljene v njihovem imenu, posodobljene, natančne in primerljive.

Obrazložitev

Zunanje izvajanje institucijam in organom Skupnosti ne sme dopustiti prelaganja odgovornosti za pripravljene dokumente. Besedna zveza „kolikor je v njihovi moči“ zagotavlja, da ta naloga ostaja v razumnem okviru.

Predlog spremembe 14

Člen 6, odstavek 1

1. V zvezi s prvo alineo člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001 se šteje, da prevlada javni interes za razkritje, če se zahtevane informacije nanašajo na emisije v okolje. V zvezi z ostalimi izjemami iz člena 4(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1049/2001 je treba dejstvo, da se zahtevane informacije nanašajo na emisije v okolje, upoštevati zlasti pri ocenjevanju, ali gre za prevladovanje javnega interesa za razkritje.

1. Institucije in organi Skupnosti lahko samo na podlagi ene od izjem iz člena 4 Direktive 2003/4/ES ali odstavka 2 tega člena zavrnejo dostop do informacij o okolju ali se odločijo, da teh ne bodo širili.

Justification

Directive 2003/4/EC implements the Aarhus Convention as regards access to environmental information in Member States. The Community institutions should apply the same rules on exceptions to access to information as the Member States. Regulation 1049/2001 does not sufficiently take into account the particular status granted to access to environmental information under the Aarhus Convention.

Predlog spremembe 15

Člen 6, odstavek 3

3. Če institucija ali organ Skupnosti hrani informacije o okolju, ki izvirajo iz države članice, se posvetuje s slednjo in uporabi kakršne koli ustrezne izjeme v skladu s pravom Skupnosti. Če ni mogoče uporabiti nobene izjeme, zadevna institucija ali organ informacije razkrije.

črtano

Justification

Redundant. The exemptions provided for in Directive 2003/4 should apply to both Member States and Community institutions and bodies.

Predlog spremembe 16

Člen 7

Če institucija ali organ Skupnosti prejme zahtevo za dostop do informacij o okolju in teh informacij nima, prosilcu čim prej sporoči, pri kateri instituciji ali organu Skupnosti oziroma organu oblasti v smislu Direktive 2003/4/ES jih je po njegovem mnenju mogoče zahtevati, ali pa zahtevo posreduje zadevni instituciji ali organu Skupnosti oziroma organu oblasti in o tem obvesti prosilca.

Če institucija ali organ Skupnosti prejme zahtevo za dostop do informacij o okolju in teh informacij nima, prosilcu čim prej, vendar najkasneje v 15 delovnih dneh, sporoči, pri kateri instituciji ali organu Skupnosti oziroma organu oblasti v smislu Direktive 2003/4/ES jih je po njegovem mnenju mogoče zahtevati, ali pa zahtevo posreduje zadevni instituciji ali organu Skupnosti oziroma organu oblasti in o tem obvesti prosilca.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe delno obnavlja predlog spremembe 18 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu, ki je bil sprejet 31. marca 2004 (UL C 103E, 29. 4. 2004). Besedna zveza „čim prej“ je preveč ohlapna.

Predlog spremembe 17

Člen 7 a (novo)

 

Člen 7a

 

Takse

 

Institucije in organi Skupnosti, ki niso zajeti v Uredbi (ES) št. 1049/2001, lahko v primerih, ko se člen 10 te Uredbe ne uporablja, zaračunajo primerno takso za zagotavljanje informacij. Te institucije in organi objavijo spisek taks, ki se lahko zaračunavajo, in ga dajo na voljo prosilcem skupaj s podatki o tem, v kakšnih primerih se lahko taksa zaračuna ali opusti, ter kdaj je zagotovitev informacij pogojena s predplačilom te takse.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe obnavlja predlog spremembe 19 iz prve obravnave in želi uskladiti določbe o taksah z direktivo o dostopu javnosti do informacij o okolju (Direktiva 2003/4/ES). Zato lahko institucije in organi Skupnosti, razen Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, v nekaterih primerih zaračunavajo takse. Evropski parlament, Svet in Komisija so izključeni iz teh določb, da ne bi bile razen informacij o okolju na podlagi Uredbe 1049/2001 brezplačne druge informacije, ki jih zagotavljajo te tri institucije.

Predlog spremembe 18

Člen 8, odstavek 1

1. Ob neposredni nevarnosti za zdravje ljudi ali za okolje, ki jo povzroči človeška dejavnost ali naravni vzroki, institucije in organi Skupnosti na zahtevo organov oblasti v smislu Direktive 2003/4/ES sodelujejo s slednjimi in jim pomagajo, da lahko javnosti, ki bi jo to lahko prizadelo, nemudoma sporočijo vse informacije o okolju, ki bi javnosti lahko omogočile ukrepati ter tako preprečiti ali ublažiti škodo, nastalo zaradi take nevarnosti, kolikor te informacije hranijo institucije in organi Skupnosti in/ali organi oblasti ali se hranijo za njih.

1. Ob neposredni nevarnosti za zdravje in življenje ljudi ali za okolje, ki jo povzroči človeška dejavnost ali naravni vzroki, institucije in organi Skupnosti na zahtevo organov oblasti v smislu Direktive 2003/4/ES sodelujejo s slednjimi in jim pomagajo, da lahko javnosti, ki bi jo to lahko prizadelo, nemudoma sporočijo vse informacije o okolju, ki bi javnosti lahko omogočile ukrepati ter tako preprečiti ali zmanjšati škodo, nastalo zaradi take nevarnosti, kolikor te informacije hranijo institucije in organi Skupnosti in/ali organi oblasti ali se hranijo za njih.

Justification

In many cases where threats to human health arise, there is also a threat to human life. The aim of this amendment is to draw attention to the fact that lives may be lost in such situations. The word 'minimise' is used in order to emphasise that the harm arising from the threat should be kept to the absolute minimum.

Predlog spremembe 19

Člen 9

1. Institucije in organi Skupnosti z ustreznimi praktičnimi in/ali drugimi ukrepi zgodaj in dejansko omogočajo javnosti, da sodeluje pri pripravi, spreminjanju ali ponovnem pregledu načrtov ali programov v zvezi z okoljem, ko so vse možnosti še odprte. Predvsem pa Komisija pri oblikovanju predloga takšnega načrta ali programa, ki ga predloži v odločanje drugim institucijam ali organom Skupnosti, v pripravljalni fazi zagotovi sodelovanje javnosti.

1. Institucije in organi Skupnosti ob pripravi, spremembi ali pregledu načrta, programa ali politike v zvezi z okoljem o tem z javno objavo ali prek drugega primernega sredstva, kot so elektronski mediji, obvestijo posameznike iz prebivalstva. To obvestilo vsebuje razpoložljiv osnutek predloga in informacije o okolju ali ustrezno oceno načrta, programa ali politike, ki se pripravlja, spreminja ali pregleduje.

2. Institucije in organi Skupnosti ob upoštevanju ciljev te uredbe opredelijo javnost, ki jo vrsta načrta ali programa iz odstavka 1 prizadene ali bi jo lahko prizadela ali ki ima interes zanjo.

2. Institucija ali organ Skupnosti, ki pripravlja, spreminja ali pregleduje načrt, program ali politiko v zvezi z okoljem, obvesti posameznike iz prebivalstva o praktičnih postopkih sodelovanja, predvsem o upravni enoti institucije ali organa Skupnosti, kjer je mogoče pridobiti ustrezne informacije in vložiti pripombe ali vprašanja, ter o časovnem razporedu pošiljanja pripomb.

3. Institucije in organi Skupnosti zagotovijo, da je javnost iz odstavka 2 prek javnih objav ali drugih ustreznih sredstev, na primer elektronskih medijev, če so na voljo, obveščena o:

3. Institucije in organi Skupnosti predvidijo praktične postopke, po katerih lahko posamezniki iz prebivalstva podajajo pripombe in mnenja na stopnji pred sprejetjem odločitev o načrtu, programu ali politiki. Posameznikom iz prebivalstva se glede na vrsto načrta, programa ali politike omogoči dajanje pripomb na različnih stopnjah priprave, spremembe ali pregleda načrta, programa ali politike.

a) osnutku predloga, če je na voljo;

Ti praktični postopki obsegajo primerne časovne okvire za posamezne stopnje, ki zagotavljajo dovolj časa za obveščanje posameznikov iz prebivalstva in njihovo učinkovito pripravo na postopek soodločanja ter sodelovanje v njem. Praviloma se za pisno posvetovanje o načrtu, programu ali politiki v zvezi z okoljem odobri rok osmih tednov za sprejemanje pripomb. O organiziranih sestankih ali zaslišanjih se obvešča najmanj osem tednov vnaprej. Roki se lahko skrajšajo v nujnih primerih ali če je javnost že imela možnost izreči se o zadevnem načrtu ali programu.

b) informacijah o okolju ali oceni, ki se nanaša na načrt ali program v pripravi, če je na voljo; in

 

c) praktični ureditvi za sodelovanje, vključno z:

 

i) upravnim organom, pri katerem je mogoče pridobiti ustrezne informacije,

 

ii) upravnim organom, kateremu je mogoče predložiti pripombe, mnenja ali vprašanja, ter

 

iii) ustreznimi časovnimi okviri, ki zagotavljajo dovolj časa za obveščanje javnosti ter njeno učinkovito pripravo in sodelovanje v postopku okoljskega odločanja.

 

4. Za sprejemanje pripomb se določi rok najmanj štirih tednov. Če se organizirajo sestanki ali zaslišanja se o njih obvešča najmanj štiri tedne vnaprej. Roki se lahko skrajšajo v nujnih primerih ali če je javnost že imela možnost izreči se o zadevnem načrtu ali programu.

 

Justification

Community institutions and bodies must take account of, and report on, the outcome of consultations.

Predlog spremembe 20

Člen 9 a (novo)

 

Člen 9a

 

Rezultati javne udeležbe

 

Institucije in organi Skupnosti pri sprejemanju odločitev o načrtih, programih ali politiki v zvezi z okoljem upoštevajo rezultate postopka javne udeležbe.

 

Institucije in organi Skupnosti obvestijo javnost o načrtu, programu ali politiki, vključno z besedilom, ter o razlogih in presojah, na katerih temelji odločitev, vključno s podatki o postopku javne udeležbe.

Justification

Community institutions and bodies should take the results of the public participation process into account and report on it. (EP first reading amendment 23).

Predlog spremembe 21

Člen 10, odstavek 1, pododstavek 2

Takšno zahtevo je treba predložiti pisno in v roku največ štirih tednov po sprejetju, uradnem obvestilu ali objavi upravnega akta, pri čemer se upošteva kasnejši datum, oziroma v primeru domnevne opustitve štiri tedne po datumu, ko bi upravni akt moral biti sprejet. Zahteva vsebuje razloge za revizijo.

Takšno zahtevo je treba predložiti pisno in v roku največ osem tednov po sprejetju, uradnem obvestilu ali objavi upravnega akta, pri čemer se upošteva kasnejši datum, oziroma v primeru domnevne opustitve osem tednov po datumu, ko bi upravni akt moral biti sprejet. Zahteva vsebuje razloge za revizijo.

Obrazložitev

Sporazumni dogovor med besedilom skupnega stališča in besedilom iz prve obravnave v Parlamentu, sprejetim 31. marca 2004 (UR C 103E, 29. 4. 2004). Predlagano obdobje štirih tednov je prekratko, če se upošteva, koliko odločitev o okolju se sprejme v Evropski skupnosti.

Predlog spremembe 22

Člen 10, odstavek 2

2. Institucija ali organ Skupnosti iz odstavka 1 obravnava vse zahteve, razen če je očitno, da zahteva ni utemeljena. Institucija ali organ Skupnosti svojo utemeljitev poda v pisnem odgovoru čim prej, najkasneje pa dvanajst tednov po prejemu zahteve.

2. Institucija ali organ Skupnosti iz odstavka 1 obravnava vse zahteve, razen če je očitno, da zahteva ni utemeljena. Institucija ali organ Skupnosti čim prej, najkasneje pa dvanajst tednov po prejemu zahteve, izda pisni sklep o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, da se zagotovi ravnanje v skladu z okoljskim pravom, ali o zavrnitvi zahteve. Sklep, ki vsebuje obrazložitev, se naslovi na nevladno organizacijo, ki je vložila zahtevo.

Justification

The Commission originally proposed a procedure that would allow certain environmental organisations access to justice, in accordance with the Aarhus Convention. In order to bring this about, it is imperative to use the term 'decision'. In the Council's common position this term is replaced by a reference to a statement of reasons in a 'written reply', which has no meaning under the EU Treaty.

Predlog spremembe 23

Člen 11, odstavek 1, točka (b)

(b) kot poglavitni cilj navaja spodbujanje varstva okolja v okviru okoljskega prava;

(b) kot poglavitni cilj navaja spodbujanje varstva okolja v okviru okoljskega prava in/ali spodbujanje trajnostnega razvoja;

Obrazložitev

Glede na široko opredelitev „okoljskega prava“ upravni akti in opustitve ne vplivajo samo na nevladne organizacije, ki delujejo na področju okolja, ampak na precej širši razpon organizacij, kot so sindikati.

Predlog spremembe 24

Člen 10, odstavek 3

3. Če institucija ali organ Skupnosti kljub potrebni skrbnosti ne more postopati v skladu z odstavkom 2, nevladno organizacijo, ki je vložila zahtevo, čim prej ali najkasneje v roku, ki je določen v navedenem odstavku, obvesti o razlogih za neukrepanje in o tem, kdaj namerava ukrepati.

3. Če institucija ali organ Skupnosti kljub potrebni skrbnosti ne more postopati v skladu z odstavkom 2, nevladno organizacijo, ki je vložila zahtevo, čim prej ali najkasneje v roku, ki je določen v navedenem odstavku, obvesti o tem, zakaj ne more sprejeti odločitve in o tem, kdaj namerava odločati o zahtevi.

V vsakem primeru pa institucija ali organ Skupnosti ukrepa v roku, ki ne presega osemnajst tednov od prejema zahteve.

 

Institucija ali organ Skupnosti v primernem časovnem okviru, vendar najkasneje v osemnajstih tednih od prejema zahteve, sprejme odločitev glede zahteve za notranjo revizijo, upoštevaje vrsto, obseg in težo kršitve okoljskega prava. O svoji odločitvi glede zahteve nemudoma obvesti nevladno organizacijo.

Justification

Here, as in Article 10(2), reference must be made to a 'decision' of the Community institution or body in order to safeguard access to justice.

Predlog spremembe 25

Člen 12, odstavek 1

1. Nevladna organizacija, ki je v skladu s členom 10 vložila zahtevo za notranjo revizijo, lahko v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe začne postopek pred Sodiščem.

1. Nevladna organizacija, ki je v skladu s členom 10 vložila zahtevo za notranjo revizijo, lahko v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe zaradi preveritve vsebinske in postopkovne zakonitosti sklepa iz člena 10 začne postopek pred Sodiščem, če meni, da sklep institucije ali organa Skupnosti v odgovor na njeno zahtevo ne zagotavlja ravnanja v skladu z okoljskim pravom.

Justification

The original Commission proposal stated much more clearly to what the proceedings before the Court relate.

Predlog spremembe 26

Člen 13

Institucije in organi Skupnosti po potrebi prilagodijo svoje poslovnike določbam te uredbe. Te prilagoditve začnejo učinkovati ....*.

Institucije in organi Skupnosti po potrebi prilagodijo svoje poslovnike določbam te uredbe. Te prilagoditve začnejo učinkovati ....*.

* pm

* Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe obnavlja predlog spremembe 37 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu, ki je bil sprejet 31. marca 2004 (UL C 103E, 29. 4. 2004).

Predlog spremembe 27

Člen 14

Uporablja se od ........ *.

Veljati začne ........ *.

* pm.

* tri mesece od datuma iz prvega odstavka

Justification

It is important that this Regulation is applied as quickly as possible. Three months is a realistic date.

(1)

UL C 103 E, 29. 4. 2004, str. 612.

(2)

Še neobjavljeno v UL.


EXPLANATORY STATEMENT

I. General context

"The protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being" is the ultimate objective of the UN/ECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention), signed in 1998 by the European Community, together with the fifteen Member States. This objective shall be reached by allowing the public to become more involved in environmental matters and to actively contribute to improved preservation and protection of the environment.

The Convention, which entered into force in October 2001, is built on three main pillars: access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters.

The European Community has already adopted several legislative instruments in order to fulfil its obligation to implement the Aarhus Convention, especially Directive 2003/4/EC on public access to information in environmental matters(1) and Directive 2003/35/EC providing for public participation in the drawing up of certain plans and programmes(2).

The proposal on a draft Regulation on the application of the provisions of the Aarhus Convention to EC institutions and bodies(3) - submitted by the Commission alongside a draft decision on the conclusion of the Aarhus Convention(4) - is a horizontal instrument, which envisages the application of all three pillars of the Convention and is supposed to complement existing legislation (such as Regulation No 1049/2001 regarding public access to documents of the European Parliament, the Council and the Commission(5)). At the same time the Commission presented a draft directive on access to justice in environmental matters(6).

The Commission argued that the provisions of the Convention were more detailed and that the scope was broader than existing Community legislation and that therefore, the Community should adopt the Regulation in order to fully apply the requirements of the Aarhus Convention to the Community institutions and bodies before ratifying the Aarhus Convention.(7)

However, as this view was not shared by the Council, the European Community ratified the Convention on 17 February 2005 and became a party at the second Meeting of the Parties (MOP-2) in Almaty, Kazakhstan, in May 2005. Three Members of the European Parliament, including the Rapporteur, participated in the Meeting in Almaty as part of European Community delegation.

II. First reading

The vote of the European Parliament in first reading took place on 31 March 2004. Following a political agreement on 20 December 2004, the Council adopted on 18 July 2005 its common position.(8)

Parliament's first reading aimed at aligning the text of the draft Regulation further to the Aarhus Convention and to Regulation 1049/2001 where this was considered appropriate. Members felt in particular, that provisions on public participation concerning plans and programmes were not sufficiently detailed and that their application should be broadened. The promotion of sustainable development was added as a main objective in the field of Community environment legislation and as a criterion for entitlement of entities to request an internal review of administrative acts or omissions.

Furthermore, Parliament felt that deadlines needed to be more balanced; as a consequence, deadlines for reply by the EU institutions and bodies were shortened, those for requests for an internal review extended.

As regards the third pillar, the right of Members of the public for internal review and subsequently court proceedings was explicitly codified.

III. Common Position and Recommendation for second reading

Out of the 35 amendments adopted in first reading, only 5 have - at least partially - been included in the Council's common position.

The Environment Committee considers the common position not far-reaching enough to implement the provisions of the Aarhus Convention.

· first pillar

The committee is opposed to the application of two different sets of rules to access to information. In particular with regard to exceptions, Directive 2003/4 on public access to environmental information should be applied by EC institutions and bodies as the more specific legislative instrument. Regulation 1049/2001 does not sufficiently take into account the particular status granted to access to environmental information under the Convention.

· second pillar

The committee welcomes the far more detailed procedural requirements which Community institutions and bodies have to meet, but is not entirely satisfied with all aspects of the procedure. It therefore re-introduces AM 22 of first reading and insists that more generous deadlines should be provided to the public in order to guarantee a genuine right of participation in decision-making.

The term "policies" should be added to the term of "plans and programmes relating to the environment" to implement Article 7 of the Aarhus Convention thoroughly. The definition should include those plans and programmes, that are merely funded by EC institutions and bodies, as those might have a major impact on the environment. Besides, the committee feels that the exclusion of banking programmes is contrary to the provision of the Aarhus Convention, which stipulates that exceptions have to be interpreted narrowly.

· third pillar

In the view of the Environment Committee the common position restricts the access to internal review in an unjustified manner. Firstly, a broader range of organisations should be entitled to make a request for internal review. To this end the committee

adopted an amendment including non-governmental organisations which are active in promoting sustainable development, such as trade unions.

Secondly, the committee re-introduces the wording of the Commission

proposal as regards the obligation of EC institutions and bodies to address a decision on the measures to be taken to ensure compliance with environmental law. The wording 'decision' (as opposed to a 'written reply', wording of the common position)

assures that the applicant receives a response addressed to him/her and therefore

may initiate court proceedings in accordance with Article 230 (4) ECT.

Lastly, the Environment committee deplores that no further progress has been achieved in the Council on the proposal of a directive on access to justice, which is of vital importance in implementing Article 9 of the Aarhus Convention.

(1)

              Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC, OJ L 41, 14.2.2003, p. 26.

(2)

              Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC, OJ L 156, 25.6.2003, p. 17.

(3)

COM(2003)622

(4)

COM(2003) 625

(5)

Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents, OJ L 145, 31.05.2001 p.43

(6)

COM(2003)624

(7)

p2. of COM(2003)622

(8)

doc.6273/05


POSTOPEK

Naslov

Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti

Referenčni dokumenti

6273/2/2005 – C6-0297/2005 – 2003/0242(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

31.3.2004

P5_TA(2004)0238

Predlog Komisije

KOM(2000)0622 – C5-0505/2003

Spremenjeni predlog Komisije

 

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

26.9.2005

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI
29.9.2005

Poročevalec(-ka)
  Datum imenovanja

Eija-Riitta Korhola
3.10.2005

 

Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

 

 

Obravnava v odboru

10.10.2005

 

 

 

 

Datum sprejetja

22.11.2005

Izid končnega glasovanja

za:
proti:

vzdržani:

30

13

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Frederika Brepoels, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, David Casa, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Robert Sturdy, Andres Tarand

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Christopher Heaton-Harris

Datum predložitve

30.11.2005

A6-0381/2005

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

Zadnja posodobitev: 5. avgust 2006Pravno obvestilo