Postopek : 2005/0119(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0392/2005

Predložena besedila :

A6-0392/2005

Razprave :

PV 17/01/2006 - 12
PV 17/01/2006 - 14
CRE 17/01/2006 - 12
CRE 17/01/2006 - 14

Glasovanja :

PV 19/01/2006 - 8.6
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0024

POROČILO     *
PDF 274kWORD 439k
6. december 2005
PE 360.230v02-00 A6-0392/2005

o predlogu Uredbe Sveta, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

(KOM(2005)0263 – C6-0244/2005 – 2005/0119(CNS))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Jean-Claude Fruteau

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MNENJE Odbora za mednarodno trgovino
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

(KOM(2005)0263 – C6-0244/2005 – 2005/0119(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0263)(1),

–   ob upoštevanju tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6­0244/2005),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenj Odbora za proračun, Odbora za razvoj, Odbora za proračunski nadzor in Odbora za mednarodno trgovino(A6 -0392/2005),

1.  odobri spremenjeni predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj svoj predlog ustrezno spremeni v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril,

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

UVODNA IZJAVA 1

(1) Uredba Sveta (ES) št. .…/2005 (sladkorna reforma) o skupni ureditvi trgov za sladkor predvideva pomembno reformo skupne ureditve trga za sladkor. Ukrepi, uvedeni z navedeno Uredbo, vključujejo znatno znižanje institucionalne zaščitne cene za sladkor Skupnosti v dveh korakih.

Uredba Sveta (ES) št. .…/2005 (sladkorna reforma) o skupni ureditvi trgov za sladkor predvideva pomembno reformo skupne ureditve trga za sladkor. Ukrepi, uvedeni z navedeno Uredbo vključujejo zlasti nadomestitev intervencijskega mehanizma z uvedbo referenčne cene z letom 2010/2011, kot tudi znižanje institucionalne zaščitne cene za sladkor Skupnosti in najnižjo ceno sladkorne pese.

Predlog spremembe 2

UVODNA IZJAVA 1A (novo)

1A Odprava intervencijskega mehanizma od konca tržnega leta 2009/2010, znižanje referenčne ali intervencijske cene za beli sladkor ter znižanje najnižje cene sladkorne pese, za katero velja kvota, predvidena v reformi skupne ureditve trgov za sladkor, bodo povzročili občutno znižanje dohodka proizvajalcev sladkorne pese in cikorije v nekaterih območjih, kakor tudi odpravo poljščin in industrije, ki je z njo povezana v številnih drugih območjih, za kar bo potrebna kompenzacija.

Predlog spremembe 3

UVODNA IZJAVA 2

Kot posledica zmanjšane podpore trga v sektorju sladkorja bi morali uvesti ukrepe dohodkovne podpore za pridelovalce sladkorne pese. Navedeni ukrep bi moral imeti obliko plačila v korist pridelovalcev sladkorne pese in cikorije, katerega celotna raven bi se gibala vzporedno s postopnim zmanjševanjem podpore trga.

Da bi upoštevali načela skupne kmetijske politike, katere namen, predviden v pogodbah in izražen v Lizbonski strategiji, je predvsem zagotavljanje primerne življenjske ravni kmetijske skupnosti ter izpolnjevanje cilja socialne, gospodarske in ozemeljske kohezije, je treba znatno nadomestiti znižanje dohodka pridelovalcev sladkorne pese in sladkornega trsa. Da bi to storili, je treba za pridelovalce sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije, kakor tudi za njihove zaposlene, po zmanjšanju podpore trga v sektorju sladkorja uvesti ukrepe dohodkovne podpore. S temi ukrepi bi nadomestili izgubo dohodka, spodbudili gospodarski razvoj prizadetih pokrajin in tako ustvarili nove vire dohodka za proizvajalce Skupnosti. Navedeni ukrepi morajo imeti obliko plačila, ki je posebej namenjeno pridelovalcem sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije, katerega celotna raven se bo gibala vzporedno s postopnim zmanjševanjem podpore trga. Med drugim morajo države članice pokazati potrebno prožnost pri načinih dodeljevanja pomoči.

Predlog spremembe 4

UVODNA IZJAVA 2A (novo)

2A Reforma skupne ureditve trgov za sladkor ne bo imela enakega vpliva na pridelovalce sladkorne pese in cikorije. Za ohranjanje socialne, gospodarske in ozemeljske kohezije v Unije je treba izpad dohodka nadomestiti v višini 90 % za pridelovalce, ki v referenčnem obdobju dosegajo povprečno proizvodnjo v protivrednosti sladkorja manj kot 100 ton. Pridelovalcem sladkorne pese, ki so v referenčnem obdobju imeli povprečno letno pridelavo v protivrednosti sladkorja manj kot 300 ton, se lahko izpad dohodka nadomesti v višini 75 %; podpora proizvajalcem, ki so v referenčnem obdobju imeli povprečno pridelavo v protivrednosti sladkorja nad 300 ton letno, ne sme preseči 50 % izpada dohodka.

Predlog spremembe 5

UVODNA IZJAVA 4

(4) Za uresničitev ciljev reforme skupne kmetijske politike mora biti podpora za sladkor ločena in vključena v shemo enotnega plačila.

(4) Za uresničitev ciljev reforme skupne kmetijske politike mora biti podpora za sladkor ločena in vključena v shemo enotnega plačila. Države članice pa lahko del razpoložljivih sredstev, namenjenih za neposredna plačila, uporabijo za to, da pridelovalcem, ki nadaljujejo s proizvodnjo, zagotovijo pomoč za pridelavo.

Justification

The Member States should be allowed to link the granting of part of the aid earmarked for sugar beet growers to the continuation of production.

Predlog spremembe 6

UVODNA IZJAVA 6

(6) Pridelovalci sladkorne pese in cikorije v novih državah članicah so od pristopa dalje uživali ugodnosti zaščitne cene v okviru Uredbe (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor. Zato plačilo za sladkor in sestavne dele sladkorja in cikorije v shemi enotnega plačila ne sme biti predmet uporabe razporeda povečanj, določenega v členu 143a.

(6) Pridelovalci sladkorne pese in cikorije v novih državah članicah so od pristopa dalje uživali ugodnosti zaščitne cene v okviru Uredbe (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor. Zato plačilo za sladkor in sestavne dele sladkorja in cikorije v shemi enotnega plačila ne sme biti predmet uporabe razporeda povečanj, določenega v členu 143a. Poleg tega vključitev plačila za sladkor v shemo enotnega plačila na površino lahko pridelovalce sladkorne pese prikrajša za glavni del kompenzacijske pomoči za sladkorno peso. Zato je zadevnim državam članicam treba dati možnost odstopanja od poenostavljene sheme ter pridelovalcem sladkorne pese dodeliti kompenzacijsko pomoč ob upoštevanju površine sladkorne pese v referenčnem obdobju.

Justification

In the new Member States, the single area payment scheme was adopted in order to simplify administrative procedures. Under this simplified scheme, all aid is allocated to the total number of hectares. This aid is also subject to thresholds. The inclusion of sugar aid in this simplified single area payment scheme would entail a significant lowering of incomes for beet growers in the new Member States, contrary to the aim of this regulation. The new Member States should therefore be allowed to grant beet growers compensatory aid for sugar beet outside the single area payment scheme.

Predlog spremembe 7

ČLEN 1, ODSTAVEK 2A (novo)

Člen 55, točka b (Uredba (ES) št. 1782/2003)

2. Točka (b) člena 55 se nadomesti z:

 

"(b) zemlja, ki je puščena v prahi, je namenjena pridelavi poljščin (žitarice, oljnice, krompir, sladkorna pesa itd.), ki v Skupnosti služijo za izdelavo proizvodov, ki niso neposredno namenjeni potrošnji ljudi ali živali, pod pogojem, da se uporabljajo učinkoviti sistemi nadzora."

Justification

The development of the biofuels sector requires that sugar-beet growing for the production of bio-ethanol be authorised on hectares eligible for set-aside entitlements.

Predlog spremembe 8

ČLEN 1, TOČKA 3A

Člen 68(b) (Uredba (ES) št. 1782/2003)

3(a) V drugem delu poglavja 5 naslova II se doda naslednji člen:

 

"Člen 68(b)

 

Plačila za sladkor

 

Pri plačilih za sladkorno peso in cikorijo lahko države članice zadržijo določen odstotek nacionalne zgornje meje, predviden v členu 41, ki ustreza plačilom na površino za sladkorno peso in cikorijo, ki se uporabljata za proizvodnjo sladkorja A in B ali inulinskega sirupa, zajetega v pogodbi o dobavi, ki jo je sklenil pridelovalec v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001."

Predlog spremembe 9

ČLEN 1, TOČKA 4A (novo)

Člen 88, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 1782/2003)

4(a) V členu 88 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

 

'Dodeli se pomoč 60 evrov letno na hektar površine, zasejane z energetskimi rastlinami, vključno s poljščinami (žitarice, oljnice, krompir, sladkorna pesa itd.), v skladu s pogoji v tem poglavju'

Justification

In order to make the bio-ethanol market economically attractive and to promote its development, aid to energy crops should be increased. The rapporteur proposes raising it from the present EUR 45 to EUR 60 per hectare.

Predlog spremembe 10

ČLEN 1, TOČKA 4B (novo)

Člen 89, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 1782/2003)

4(b) Prvi odstavek člena 89 poglavja 5 v naslovu IV se nadomesti z naslednjim:

 

"1. Določena je tudi največja dopustna površina 2.200.0000 hektarjev, za katero se lahko prejema pomoč."

Predlog spremembe 11

ČLEN 1, TOČKA 5
Člen 110(p), odstavek 1 (Uredba (ES) št. 1782/2003)

1. V primeru uporabe člena 71 za leto 2006 se pridelovalci sladkorne pese in cikorije, ki se uporabljata za proizvodnjo inulinskega sirupa, upravičeni do plačila za sladkor. Podeljuje se za povprečno število hektarjev, posejanih s sladkorno peso in cikorijo, ki se uporabljata za proizvodnjo sladkorja A in B ali inulinskega sirupa, zajetega v pogodbi o dobavi, ki jo je sklenil pridelovalec v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 za reprezentativno obdobje enega ali več tržnih let od tržnega leta 2000/2001 naprej, ki ga morajo določiti zadevne države članice v skladu z objektivnimi in nediskriminatornimi merili.

1. V primeru uporabe člena 71 so pridelovalci sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije, ki se uporabljajo za proizvodnjo inulinskega sirupa, za leto 2006 upravičeni do plačila za sladkor. Izplača se za povprečno število hektarjev, posejanih s sladkorno peso in cikorijo, ki se uporabljata za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa - temu se lahko doda povprečno število hektarjev, namenjenim proizvodnji sladkorja, ki se uporabi za proizvodnjo izdelkov v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1260/2001* - ki je zajet v pogodbi o dobavi, sklenjeni v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001* za reprezentativno obdobje enega ali več tržnih let od tržnega leta 2000/2001 dalje, katerega na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril določijo države članice.

Justification

Since the purpose of the reform is (inter alia) to establish aid intended to compensate for the drop in prices which will affect Community producers of sugar beet or chicory used for sugar production, it would seem logical that producers of sugar cane used for sugar production should also have access to such aid. Furthermore, a single sugar quota is due to be set. If the EU sector is to remain competitive, sugar beet and sugar cane intended for non-sugar purposes (as defined in Article 20 of Regulation (EC) No 1260/2001) must qualify for Community aid.

Predlog spremembe 12

PRILOGA, TOČKA 2

Priloga II (Uredba (ES) št. 1782/2003)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

 

 

 

(milijon EUR)

Država članica

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgija

4,7

6,3

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Danska

7,7

10,4

13

13

13

13

13

13

Nemčija

40,4

54,7

68,4

68,4

68,4

68,4

68,4

68,4

Grčija

45,4

61,1

76,7

76,7

76,7

76,7

76,7

76,7

Španija

56,9

77,1

96,4

96,4

96,4

96,4

96,4

96,4

Francija

51,4

68,7

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

Irska

15,3

20,4

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Italija

62,3

84,7

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

106,6

Luksemburg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Nizozemska

6,8

9,6

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

Avstrija

12,4

17,1

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

Portugalska

10,8

14,6

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

Finska

8

10,8

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Švedska

6,6

8,8

11,0

11

11

11

11

11

Velika Britanija

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

Predlogi sprememb Parlamenta

 

 

 

 

 

 

(milijon EUR)

Država članica

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Danska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Nemčija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Grčija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Španija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Francija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Irska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Italija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Luksemburg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Nizozemska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avstrija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Portugalska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Finska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Švedska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Velika Britanija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Justification

The initial figures proposed by the Commission were based on a 39% decrease in the white sugar price over two years. For reasons of consistency, these figures should be re-evaluated on the basis of the less radical fall in prices proposed by the rapporteur, i.e. 30% over two years, in order to define the correct amounts required to provide substantial compensation for farmers’ loss of income. The rapporteur suggests a compensation rate of 90% of the loss of income, in accordance with measures taken in the past for other sectors.

Predlog spremembe 13

PRILOGA, TOČKA 4

Priloga VII, točka K (Uredba (ES) št. 1782/2003)

'K. Sladkorna pesa in cikorija

'K. Sladkorna pesa in cikorija

Države članice izračunajo znesek za vključitev v referenčni znesek kmetov tako, da pomnožijo povprečno število hektarjev, posejanih s sladkorno peso in cikorijo, ki se uporabljata za proizvodnjo sladkorja A in B ali inulinskega sirupa in sta zajeti v pogodbi o dobavi, sklenjeni v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 za reprezentativno obdobje enega ali več tržnih let od tržnega leta 2000/2001 naprej, ki ga morajo določiti države članice v skladu z objektivnimi in nediskriminatornimi merili po naslednjem ustreznem znesku:

Države članice izračunajo znesek za vključitev v referenčni znesek kmetov tako, da pomnožijo povprečno število hektarjev, posejanih s sladkorno peso in cikorijo, ki se uporabljata za proizvodnjo sladkorja A in B ali inulinskega sirupa in sta zajeti v pogodbi o dobavi, sklenjeni v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 za reprezentativno obdobje enega ali več tržnih let od tržnega leta 2000/2001 dalje, katerega na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril določijo države članice po naslednjih zneskih, ki upoštevajo obseg pridelave sladkorja za posamezno obdelovalno površino v referenčnem obdobju:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Država članica

2006
EUR/hektar

Plačilo za sladkor

2007 in pozneje

EUR/hektar

Plačilo za sladkor

BE

415,5

716,0

DK

323,7

577,8

DE

334,6

600,7

EL

404,6

662,8

ES

477,0

761,5

FR (kont.)

396,4

708,4

IE

351,8

576,3

IT

321,6

547,6

NL

360,2

634,4

AT

420,7

730,9

PT (kont.)

562,7

921,7

FI

255,3

418,1

SE

371,6

608,6

UK

422,3

691,7

CZ

422,0

670,4

HU

403,7

633,5

LV

299,2

469,2

LT

231,6

363,0

PL

290,9

467,7

SK

352,6

575,8

SI

382,1

625,8

Kadar skupni znesek za vključitev v referenčni znesek kmetov, izračunan v skladu s prvim odstavkom, preseže okvire zgornjih meja iz sledeče tabele, izražene v tisočih eurov, se znesek na kmeta ustrezno zmanjša.

Predlogi sprememb Parlamenta

Država članica

2006
EUR/hektar

Plačilo za sladkor

 

na obseg letne proizvodnje

2007 in pozneje

EUR/hektar

Plačilo za sladkor

 

na obseg letne proizvodnje

Obseg letne proizvodnje

manj kot 100 ton

do 300 ton

nad 300 ton

manj kot 100 ton

do 300 ton

nad 300 ton

BE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

DK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

DE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

EL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

FR (kont.)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

IE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

IT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

NL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PT (kont.)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

FI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

UK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CZ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

PL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kadar skupni znesek za vključitev v referenčni znesek kmetov, izračunan v skladu s prvim odstavkom, preseže okvire zgornjih meja iz sledeče tabele, izražene v tisočih eurov, se znesek na kmeta ustrezno zmanjša.

Predlog spremembe 14

PRILOGA, TOČKA 4

Priloga VII, točka K, preglednica 2 (Uredba (ES) št. 1782/2003)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(milijon EUR)

Država članica

2006

2007 in pozneje

Belgija

48 588

83 729

Češka republika

27 849

44 245

Danska

19 312

34 478

Nemčija

154 780

277 946

Grčija

17 939

29 384

Španija

60 267

96 203

Francija

151 144

270 081

Madžarska

25 433

39 912

Irska

11 258

18 441

Italija

79 854

135 994

Latvija

4 219

6 616

Litva

6 547

10 260

Nizozemska

42 027

74 013

Avstrija

18 929

32 891

Poljska

99 125

159 392

Portugalska

3 939

6 452

Slovaška

11 812

19 289

Slovenija

2 993

4 902

Finska

8 254

13 520

Švedska

20 807

34 082

Velika Britanija

64 333

105 376

Predlogi sprememb Parlamenta

(milijon EUR)

Država članica

2006

2007 in pozneje

Belgija

p.m.

p.m.

Češka republika

p.m.

p.m.

Danska

p.m.

p.m.

Nemčija

p.m.

p.m.

Grčija

p.m.

p.m.

Španija

p.m.

p.m.

Francija

p.m.

p.m.

Madžarska

p.m.

p.m.

Irska

p.m.

p.m.

Italija

p.m.

p.m.

Latvija

p.m.

p.m.

Litva

p.m.

p.m.

Nizozemska

p.m.

p.m.

Avstrija

p.m.

p.m.

Poljska

p.m.

p.m.

Portugalska

p.m.

p.m.

Slovaška

p.m.

p.m.

Slovenija

p.m.

p.m.

Finska

p.m.

p.m.

Švedska

p.m.

p.m.

Velika Britanija

p.m.

p.m.

Justification

The initial figures proposed by the Commission were based on a 39% decrease in the white sugar price over two years. For reasons of consistency, these figures should be re-evaluated on the basis of the less radical fall in prices proposed by the rapporteur, i.e. 30% over two years, in order to define the correct amounts required to provide substantial compensation for farmers’ loss of income. The rapporteur suggests a compensation rate of 90% of the loss of income, in accordance with measures taken in the past for other sectors.

Predlog spremembe 15

PRILOGA, TOČKA 5

Priloga VIII (Uredba (ES) št. 1782/2003)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(milijon EUR)

Država članica

2005

2006

2007, 2008
in 2009

2010 in pozneje

Belgija

411 053

579 161

613 782

613 782

Danska

943 369

1 015 477

1 030 478

1 030 478

Nemčija

5 148 003

5 646 981

5 769 946

5 769 946

Grčija

838 289

1 719 228

1 752 673

1 752 673

Španija

3 266 092

4 125 330

4 359 266

4 359 266

Francija

7 199 000

7 382 144

8 361 081

8 361 081

Irska

1 260 142

1 333 563

1 340 521

1 340 521

Italija

2 539 000

3 544 371

3 599 994

3 599 994

Luksemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

Nizozemska

386 586

428 613

853 599

853 599

Avstrija

613 000

632 929

744 891

744 891

Portugalska

452 000

496 939

565 452

565 452

Finska

467 000

475 254

565 520

565 520

Švedska

637 388

670 915

763 082

763 082

Velika Britanija

3 697 528

3 934 753

3 975 849

3 975 849

Predlogi sprememb Parlamenta

(milijon EUR)

Država članica

2005

2006

2007, 2008
in 2009

2010 in pozneje

Belgija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Danska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Nemčija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Grčija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Španija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Francija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Irska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Italija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Luksemburg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Nizozemska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avstrija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Portugalska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Finska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Švedska

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Velika Britanija

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Justification

The initial figures proposed by the Commission were based on a 39% decrease in the white sugar price over two years. For reasons of consistency, these figures should be re-evaluated on the basis of the less radical fall in prices proposed by the rapporteur, i.e. 30% over two years, in order to define the correct amounts required to provide substantial compensation for farmers’ loss of income. The rapporteur suggests a compensation rate of 90% of the loss of income, in accordance with measures taken in the past for other sectors.

Predlog spremembe 16

PRILOGA, TOČKA 6

Priloga VIIIa (Uredba (ES) št. 1782/2003)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(milijon EUR)

Koledarsko leto

Češka republika

Estonija

Ciper

Latvija

Litva

Madžarska

Malta

Poljska

Slovenija

Slovaška

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 549

27 300

12 500

43 819

113 847

445 633

830

980 825

44 893

127 212

2007

387 845

40 400

16 300

62 216

157 160

548 212

1 640

1 300 192

61 002

165 889

2008

473 445

50 500

20 400

76 116

193 860

674 812

2 050

1 585 292

75 002

202 489

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

naslednja proračunska obdobja

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189

Predlogi sprememb Parlamenta

(milijon EUR)

Koledarsko leto

Češka republika

Estonija

Ciper

Latvija

Litva

Madžarska

Malta

Poljska

Slovenija

Slovaška

2005

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2006

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2007

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2008

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2009

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2010

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2011

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2012

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

naslednja proračunska obdobja

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Justification

The initial figures proposed by the Commission were based on a 39% decrease in the white sugar price over two years. For reasons of consistency, these figures should be re-evaluated on the basis of the less radical fall in prices proposed by the rapporteur, i.e. 25% over two years, in order to define the correct amounts required to provide substantial compensation for farmers’ loss of income. The rapporteur suggests a compensation rate of 80% of the loss of income, in accordance with measures taken in the past for other sectors.

(1)

Še neobjavljeno v UL.


EXPLANATORY STATEMENT

1. The Commission proposal

The proposals for the reform of the sugar sector presented by the Commission on 22 June 2005 are to be considered in the context of the CAP reforms approved in 2003 and 2004. Their aim is, in particular, to amend Regulation (EC) No 1782/2003 by adding the new aid introduced for beet growers to the CAP general direct support scheme.

Although the financial perspective for the period 2007-2013 (and hence the guidelines for European agriculture) has not yet been defined, the Commission is proposing that the aid designed to compensate for beet growers' loss of income be provided as part of the single payment per holding.

These new direct payments to be granted to farmers are calculated on the basis of those who produced sugar beet under quota in the 2000-2002 reference period. They will be subject to compliance with environmental and land management standards.

The new payments for the sugar sector are to provide compensation equal to 60% of the revenue loss from the two-step institutional price cuts proposed by the Commission (39%). They will be allocated to beet and chicory growers in decoupled payments, with due respect for the amount per hectare intended for production (Annex VII(K) of Regulation (EC) 1782/2003) and a ceiling per Member State (Annexes VIII and VIII a of Regulation (EC) 1782/2003). However, the national envelopes allocated to Member States may be applied to individual farmers with a degree of flexibility.

2. General comments of the rapporteur

The rapporteur considers that the sugar and beet price cuts proposed by the Commission go beyond the needs of the Community market. Furthermore, a cautious approach is required in the present situation, pending the final outcome of the current multilateral negotiations (Doha Round) and the timetable for implementation of the conclusions of the special group of the World Trade Organisation (WTO), ratified by its Appellate Body(1).

It should also be pointed out that the increase in decoupled support is not justified by the global commitments to reduce the Amber Box (or Aggregate Measure of Support - AMS) for the benefit of the Green Box: the decoupling measures already approved in 2003-2004 entails a 50% reduction in the 15 Member EU's Amber Box in relation to the current threshold, significantly higher than the expected reduction rates (20%) in the new WTO agricultural agreement. Moreover, the reduction in the AMS for new Member States will not pose any problems for the EU, given the current process of conversion of hectare direct aid into decoupled single payments (Green Box).

Finally, the sugar and beet price cuts, added to the abolition of the intervention system, will undoubtedly lead to revenue losses for European growers, which the Commission plans to compensate at a rate of only 60%. This proposal is contrary to the founding principles of the Common Agricultural Policy (CAP), which is intended to guarantee the farming population a fair standard of living and to achieve the aim of economic social and territorial cohesion laid down by the Treaties and reiterated in categorical terms in the Lisbon Strategy.

3. Amendments of the rapporteur

· Following the price cut proposed by the rapporteur (25% instead of 39%) in relation to the Council Regulation on the common organisation of the markets in the sugar sector (first section of the reform package), the rapporteur's amendments to this proposal to amend Regulation (EC) 1782/2003 seek to provide substantial compensation for the estimated losses of revenue. The rapporteur is thus suggesting a level of compensation equal to that applied in other sectors which have been reformed (80% instead of 60%).

On this basis, the figures in the tables of Regulation (EC) 1782/2003 included in the Commission's proposal as an annex will need to be reviewed: Point (2) of Annex II (national ceilings affected by the adjustment); Point (4) of Annex VII, table 1 (EUR/hectare) and Table 2 (national ceilings); Point (5) of Annex VIII (national ceilings of decoupled aid).

· Moreover, in accordance with the remarks made by the European Parliament in its resolution of 10 March 2005, the rapporteur wishes to emphasise that 'the new Member States joined the European Union on the basis of commitments that have demanded a significant effort to meet'. He is therefore proposing that the new Members be allowed to grant beet growers the compensatory aid outside the simplified single area payment, as currently applicable.

· Lastly, the attached amendments seek to introduce a number of legislative tools, intended as a complement to the new incentives introduced by the rapporteur as part of the temporary restructuring scheme and aimed at promoting the development of the bio-ethanol sector and thereby offering operators in the sugar sector appropriate alternatives.

It is therefore proposed that beet growing for the purpose of bio-ethanol production be authorised on hectares eligible for the set-aside entitlement. The rapporteur also proposes increasing the amount of aid for energy crops (EUR 60 per hectare per year as against 45 currently) and setting the maximum area for this type of crop at 2 million hectares (at against 1.5 million currently). These measures will provide beet growers affected by losses in quota production capacity in the Union with new opportunities.

(1)

Report AB-2005-2 of 28 April 2005 - WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R and WT/DS283/AB/R.


MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (24.11.2005)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu uredbe Sveta, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

(KOM(2005)0263 – C6-0244/2005 – 2005/0119(CNS))

Pripravljavec osnutka: Béla Glattfelder

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec osnutka pozdravlja predlog Komisije za uvedbo delnih ukrepov dohodkovne podpore pridelovalcem sladkorne pese, s katerimi bi delno nadomestili izgubo zaradi postopnega zmanjšanja podpore trga. Pripravljavec mnenja si prizadeva za spremembo tega predloga z določbami, ki bi pridelovalcem sladkorne pese in cikorije zagotovile "najvišja možna nadomestila".

Nacionalnih zgornjih meja (referenčnih zneskov) za izračun dohodkovne podpore pridelovalcem sladkorne pese in cikorije, ki jih je Komisija določila v točki K Priloge VII, ni treba spremeniti. Če bi minimalno ceno sladkorne pese znižali za 25 %, kot predlaga pripravljavec osnutka, in ne za 42,6 %, kot predlaga Komisija, bi se s tem sorazmerno znižala tudi pričakovana izguba prihodka pridelovalcev sladkorne pese. Z zmernim znižanjem cen bi referenčni zneski za dohodkovno podporo pokrili približno 90 % izgube prihodka pridelovalcev sladkorne pese in ne samo 60 %, kot bi se zgodilo v primeru radikalnega znižanja cen, ki ga je predlagala Komisija.

V nekaterih državah članicah pa bi prilagoditev znižanim cenam sladkorne pese vendarle lahko povzročila velike težave kmetom. Zato je treba državam članicam omogočiti, da na čim bolj prilagodljiv način izplačajo nadomestila pridelovalcem sladkorne pese in cikorije. Ena od možnosti je, da se pridelovalcem sladkorne pese in cikorije nadomestila za triletno obdobje izplačajo v enem tržnem letu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija(1)  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

UVODNA IZJAVA 2

(2) Kot posledica zmanjšane podpore trga v sektorju sladkorja je treba uvesti ukrepe dohodkovne podpore za pridelovalce sladkorne pese. Navedeni ukrep mora imeti obliko plačila pridelovalcem sladkorne pese in cikorije, katerega celotna raven se mora razvijati vzporedno s postopnim zmanjševanjem podpore trga.

(2) Kot posledica zmanjšane podpore trga v sektorju sladkorja je treba uvesti ukrepe dohodkovne podpore za pridelovalce sladkorne pese. Navedeni ukrepi morajo zagotoviti najvišje možno nadomestilo za izgubo prihodka, ki izhaja iz zmanjšanja podpore trga, in imeti obliko plačila pridelovalcem sladkorne pese in cikorije, katerega celotna raven se mora razvijati vzporedno s postopnim zmanjševanjem podpore trga.

Justification

It is absolutely essential that sugar beet and chicory growers are compensated as fully as possible for the revenue loss they suffer as a result of the reduction of the minimum price for sugar beet.

Predlog spremembe 2

ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 110(p), odstavek 1(a) (novo) (Uredba (ES) št. 1782/2003)

 

1(a) Države članice imajo možnost, da v tržnem letu, v katerem bo začela veljati ta uredba, pridelovalcem sladkorne pese in cikorije izplačajo celotno plačilo za sladkor za tri tržna leta.

Justification

Flexibility in compensation should allow Member States to mitigate the negative effects of adjustment to lower sugar beet prices.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Sveta, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0263 – C6-0244/2005 – 2005/0119(CNS)

Pristojni odbor

AGRI

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

INTA
6.9.2005

Okrepljeno sodelovanje

        Datum razglasitve na zasedanju

Ne

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Béla Glattfelder
12.7.2005

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

29.8.2005

12.9.2005

 

 

 

Datum sprejetja

24.11.2005

Izid končnega glasovanja

za:

proti:

vzdržani:

20

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Zbigniew Zaleski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Panagiotis Beglitis, Danutė Budreikaitė, Jorgo Chatzimarkakis, Albert Deß, Elisa Ferreira, István Szent-Iványi

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Paul Rübig

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

(1)

Še neobjavljeno v UL.


POSTOPEK

Naslov

Predlog Uredbe Sveta, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0263] – C6-0244/2005 – 2005/0119(CNS)

Datum posvetovanja z EP

25.7.2005

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

AGRI
6.9.2005

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
6.9.2005

CONT
6.9.2005

DEVE
6.9.2005

REGI
6.9.2005

INTA
6.9.2005

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

BUDG
15.11.2005

CONT
12.7.2005

DEVE
21.6.2005

REGI
11.7.2005

 

Poročevalec(-ka)
  Datum imenovanja

Jean-Claude Fruteau
2.9.2005

 

Obravnava v odboru

13.7.2005

12.9.2005

11.10.2005

23.11.2005

29.11.2005

Datum sprejetja

29.11.2005

Izid končnega glasovanja

za:

proti:

vzdržani:

27

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Kyösti Tapio Virrankoski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

María del Pilar Ayuso González, Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Vincenzo Lavarra, Astrid Lulling, Bernadette Vergnaud

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Anne Ferreira

Datum predložitve

6.12.2005

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

Zadnja posodobitev: 5. avgust 2006Pravno obvestilo