Postup : 2002/0254(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0415/2005

Předložené texty :

A6-0415/2005

Rozpravy :

PV 17/01/2006 - 17
CRE 17/01/2006 - 17

Hlasování :

PV 18/01/2006 - 4.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0015

ZPRÁVA     ***III
PDF 152kWORD 102k
19. prosince 2005
PE 365.049v02-00 A6-0415/2005

o společném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, který schválil dohodovací výbor

(PE-CONS 3659/2005 – C6-0373/2005 – 2002/0254(COD))

Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru

Předseda delegace: Antonios Trakatellis

Zpravodaj: Jules Maaten

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, který schválil dohodovací výbor

(PE-CONS 3659/2005 – C6-0373/2005 –2002/0254 (COD))

(Postup spolurozhodování: třetí čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem (PE-CONS 3659/2005 – C6-0373/2005),

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2002)0581)(2),

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2002)0245)(3),

–   s ohledem na svůj postoj ve druhém čtení(4) ke společnému postoji Rady(5),

–   s ohledem na stanovisko Komise k pozměňovacím návrhům Parlamentu ke společnému postoji (KOM(2005)0277)(6),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 5 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 65 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu své delegace v dohodovacím výboru (A6-0415/2005),

1.  schvaluje společný návrh;

2.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 251 odst. 1 Smlouvy o ES;

3.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto legislativní usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 82E, 1.4.2004, s. 115.

(2)

Úř. věst. C 45E, 25.2.2003, s. 127.

(3)

Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

(4)

Texty přijaté dne 10.5.2005, P6_TA(2005)0165.

(5)

Úř. věst. C 111E, 11.5.2005, s. 1.

(6)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Background

On 24 October 2002 the Commission submitted a proposal for a Directive concerning the quality of bathing water. The aim of the Commission proposal, which will repeal Directive 76/160/EEC, was to improve and update the provisions of the existing directive, taking into consideration the changes in science and technology and new managerial approaches. The Commission’s proposal increased the severity of the mandatory microbiological standards for Community bathing waters and updated the management and monitoring regime, but it reduced the number of parameters to be measured.

On 21 October 2003 Parliament adopted its position at first reading. The Council adopted its common position on 20 December 2004. The Parliament concluded its second reading on 10 May 2005 adopting 26 amendments to the Council's common position. The Council was unable to accept all these amendments, which meant that the Conciliation committee had to be convened.

Conciliation

Parliament delegation to the conciliation committee held its constituent meeting on 7 June 2005 and its members mandated the chair of the delegation, Mr Trakatellis, the chair of the committee responsible, Mr Florenz, the rapporteur, Mr Maaten and Mrs Lienemann, to enter into informal negotiations with the Council.

The issues at stake were the following ones: public information and participation; Member States' emergency planning and response; timetables, deadlines and review of the Directive; Comitology; stricter values for bathing water quality.

During three informal trialogues, held on 5 July, 6 and 27 September, a preliminary agreement on public information and participation and Comitology was reached.

The meeting of the conciliation committee was held on the morning of 12 October 2005 under the joint chairmanship of Mr Trakatellis, Vice-President, and Elliot Morley, United Kingdom Minister of State for Climate Change and Environment, and in the presence of Commissioner Stavros Dimas.

The discussion at this meeting focused on the issues of stricter criteria for bathing waters quality and national emergency plans. An agreement covering outstanding issues was reached.

The key points of the agreement in the conciliation procedure can be summarised as follows.

- Stricter limits for categories of bathing waters

The Parliament accepted an additional category ("sufficient") for bathing water on the condition that the limit values for this category would be raised. The agreed limit values (for intestinal enterococchi: 330 for inland waters and 185 for coastal waters) represent a reduction in health risk to bathers from 12 % to around 8%.

- Public information and participation

The Council agreed on a relevant improvement of the common position concerning public information and participation. Up-to-date information on water quality at bathing sites will be available on the internet; but it will also be presented, by means of clear signs and symbols that will be the same across the Union, at the bathing sites themselves. Better informed citizens will put pressure on the Member States so that they will comply with the provisions of the new directive.

- Epidemiological developments

The EP and the Council agreed on asking the Commission to prepare a report by 2008 considering not only new scientific and epidemiological developments regarding bathing water quality but also in relation to viruses.

Conclusions

The European Parliament delegation is satisfied with the agreement reached, as it goes far beyond what was possible during the first and second readings. Stricter criteria related to the quality of bathing waters, public information and citizens' participation in the monitoring of bathing waters quality, as well as a larger scope for Commission studies on potential sources of health risk, represent a substantial improvement of the Common Position. The delegation wishes to thank the United Kingdom Presidency and the Commission for their constructive cooperation. It recommends that Parliament should adopt the attached joint text.


POSTUP

Název

Společný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, který schválil dohodovací výbor

Referenční údaje

PE-CONS 3659/2005 – C6-0373/20052002/0254(COD)

Právní základ

čl. 251odst. 5 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES

Základ v jednacím řádu

článek 65

Předseda delegace :

místopředseda


Antonios Trakatellis

Předseda příslušného výboru

Karl-Heinz Florenz

ENVI

Zpravodaj

Jules Maaten

 

Návrh Komise

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vod ke koupání – KOM(2002)0581– C5-0508/2002

Datum prvního čtení v EP – P[5]

21.10.2005

P5_TA(2003)0442

Pozměněný návrh Komise

KOM(2004)0846

Společný postoj Rady

Datum oznámení na zasedání

12884/1/2004 – C6-0006/2005

13.1.2005

Postoj Komise

(čl. 251 odst. 2 druhý pododstavec třetí odrážka)

KOM(2004)0846

Datum druhého čtení EP – P[5]

10.5.2005

P6--TA(2005)0165

Stanovisko Komise

(čl. 251 odst. 2 třetí pododstavec písm. c))

KOM(2005)0277

Datum, kdy Rada obdržela znění z druhého čtení

8.6.2005

Datum dopisu Rady o neschválení pozměňovacích návrhů EP

6.9.2005

Schůze dohodovacího výboru

12.10.2005

 

 

 

Datum hlasování delegace EP

12.10.2005

Výsledek hlasování

pro:

proti:

zdrželi se:

17

1

0

Přítomní členové

Adamos Adamou, Johannes Blokland, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Françoise Grossetête, Caroline Jackson, Christa Klaß, Marie-Noëlle Lienemann, Caroline Lucas, Jules Maaten, Linda McAvan, Richard Seeber, Antonios Trakatellis

Přítomní náhradníci

John Bowis, Jutta D. Haug, María del Pilar Ayuso González, Anja Weisgerber

Přítomní náhradníci (čl. 178 odst. 2)

 

Datum, kdy bylo dosaženo dohody v dohodovacím výboru

12.10.2005

 

 

Datum, kdy spolupředsedové konstatovali, že společný návrh byl schválen a předán EP a Radě

8.12.2005

Datum předložení – A6

19.12.2005

A6-0415/2005

PRODLOUŽENÍ LHŮTY

Prodloužení lhůty pro druhé čtení v Radě

Ne

Prodloužení lhůty pro svolání dohodovacího výboru

Orgán, který požádal o prodloužení – datum

Ne

 

Prodloužení lhůty pro práci ve výboru

Orgán, který požádal o prodloužení – datum

Ano

 

Rada – 17.11.2005

Prodloužení lhůty pro přijetí aktu

Orgán, který požádal o prodloužení – datum

Ne

 

Poslední aktualizace: 4. srpna 2006Právní upozornění