Postup : 2005/0233(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0010/2006

Predkladané texty :

A6-0010/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2006 - 7.4

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0048

SPRÁVA     *
PDF 132kWORD 58k
27. januára 2006
PE 367.884v02-00 A6-0010/2006

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) 3181/78 a nariadenie Rady (EHS) 1736/79
v oblasti menovej politiky

(KOM(2005)0611 – C6-0010/2006 – 2005/0233(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Pervenche Berès

(Zjednodušený postup - článok 43 odsek 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) 3181/78 a nariadenie Rady (EHS) 1736/79 v oblasti menovej politiky

(KOM(2005)0611 – C6-0010/2006 – 2005/0233(CNS))

(konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrhu Komisie pre Radu (KOM(2005)0611)(1),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0010/2006),

–   so zreteľom na články 51 a 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0010/2006),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného znenia;

3.  žiada o začatie zmierovacieho konania podľa spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od znenia schváleného Európskym parlamentom;

4.  požaduje, aby Rada konzultovala s Európskym parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu odovzdal Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.


POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) 3181/78 a nariadenie Rady (EHS) 1736/79
v oblasti menovej politiky

Referenčné čísla

KOM(2005)0611 – C6-0010/2006 – 2005/0233(CNS)

Dátum konzultácie s EP

13.1.2006

Gestorský výbor       

dátum oznámenia na schôdzi

ECON
19.1.2006

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

19.1.2006

 

Bez predloženia stanoviska(-ísk)

dátum rozhodnutia

JURI

12.12.2005

 

Spravodajca(-ovia)    

dátum menovania

Pervenche Berès

13.12.2005

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

13.12.2005

Prerokovanie vo výbore

24.1.2006

 

 

 

 

Dátum prijatia

24.1.2006

Dátum predloženia

27.1.2006

 

Posledná úprava: 3. augusta 2006Právne oznámenie