Procedura : 2005/0052(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0027/2006

Teksty złożone :

A6-0027/2006

Debaty :

PV 13/03/2006 - 20
CRE 13/03/2006 - 20

Głosowanie :

PV 14/03/2006 - 9.5
CRE 14/03/2006 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


SPRAWOZDANIE     *
PDF 418kWORD 495k
6 lutego 2006
PE 362.591v02-00 A6-0027/2006

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy

(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Dimitrios Papadimoulis

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE (w jęz.angielskim)
 OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ
 PROCEDURA
 OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI i SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy

(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0113)(1),

–   uwzględniając art. 308 Traktatu WE oraz art. 203 traktatu Euratom, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0181/2005),

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–   uwzględniając art. 51 i art. 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0027/2006),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.  stwierdza, że przewidziana w projekcie rozporządzenia wysokość środków stanowi jedynie wskazówkę, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie perspektywy finansowej na okres od 2007 roku i na kolejne lata;

3.  wzywa Komisję do zatwierdzenia, gdy tylko zostanie przyjęta kolejna perspektywa finansowa, kwot przewidzianych w projekcie rozporządzenia lub, o ile zajdzie taka potrzeba, przedstawienia zmienionych kwot do akceptacji Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, zapewniając w ten sposób ich zgodność z nowymi limitami;

4.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE oraz Art. 119 drugi akapit Traktatu Euratom;

5.  zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

6.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

6a. wzywa Radę i Komisję do rozpatrzenia niniejszej opinii w pierwszym czytania w ramach procedury współdecyzji oraz zmienionej podstawy prawnej;

7.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka1

Tytuł

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY ustanawiającego Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ustanawiającego Instrument zapobiegania, szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy

 

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie ilekroć w tekście jest mowa o gotowości i szybkim reagowaniu).

Uzasadnienie

Projekt Komisji nie odnosi się do kwestii zapobiegania. Tymczasem ma ona zasadnicze znaczenie – zintegrowane zarządzanie kryzysowe obejmuje bowiem zarówno środki prewencyjne, jak i służące gotowości oraz reagowaniu. Poza tym niektóre działania kwalifikujące się do finansowania dotyczą nie tylko utrzymywania gotowości, lecz także zapobiegania.

Poprawka 2

Umocowanie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem rozporządzenia jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, co zostało wyraźnie określone w pierwszym artykule rozporządzenia (dotyczącym jego przedmiotu). Ostatecznym celem wszystkich działań, które zgodnie z projektem kwalifikują się do finansowania jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego.

Poprawka 3

Umocowanie 2

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203,

skreślone

Uzasadnienie

Katastrofy jądrowe powinny stać się przedmiotem odrębnego instrumentu legislacyjnego.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 1

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. u) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Wspólnota podejmuje działania między innymi w sferze ochrony ludności.

(1) Duże katastrofy mogą mieć bardzo negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. W Traktacie WE istnieje podstawa prawna obejmująca ochronę zarówno środowiska naturalnego, jak i ludzkiego zdrowia – art. 175 ust. 1, dlatego niniejszy instrument powinien być na niej oparty.

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem rozporządzenia jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, co zostało wyraźnie określone w pierwszym artykule rozporządzenia (dotyczącym jego przedmiotu). Ostatecznym celem wszystkich działań, które zgodnie z projektem kwalifikują się do finansowania jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 2

(2) W związku z tym decyzją Rady 2001/792/WE, Euratom ustanowiono mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności.

(2) Decyzją Rady 2001/792/WE, Euratom ustanowiono mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności.

Uzasadnienie

Poprawka związana ze zmianą wprowadzoną w pierwszym punkcie uzasadnienia.

Poprawka 6

Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

 

(2a) Zmiany klimatyczne mają poważny, negatywny wpływ środowisko naturalne, gospodarkę i społeczeństwo na całym świecie, a ich konsekwencje mogą okazać się katastrofalne. W ostatniej dekadzie straty gospodarcze spowodowane naturalnymi katastrofami pogodowymi wzrosły sześciokrotnie w porównaniu do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Uzasadnienie

Projekt Komisji nie odwołuje się wprawdzie wyraźnie do zmian klimatycznych, jest jednak pośrednio związany z tym problemem. Projekt odnosi się do wielu zagrożeń, nie zawiera jednak konkretnej wzmianki o zmianach klimatycznych. Tymczasem wiele z wymienionych kwestii należy rozważyć w świetle scenariuszy związanych ze zmianami klimatycznymi.

Poprawka 7

Punkt uzasadnienia 2 b (nowy)

 

(2b) Ograniczenie ryzyka katastrofy, w tym zmniejszenie stopnia narażenia na katastrofy naturalne stanowi integralny element trwałego rozwoju oraz jeden z zasadniczych warunków realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Uzasadnienie

Wcielenie przyjętego w Johannesburgu plan realizacji postanowień światowego szczytu na temat trwałego rozwoju wymaga zintegrowanej i uwzględniającej wiele zagrożeń integracyjnej metody w zakresie ryzyka oraz oceny i zarządzania kryzysowego, w tym zapobiegania, ograniczania, gotowości, reakcji i pomocy po wystąpieniu katastrofy.

Poprawka 8

Punkt uzasadnienia 2 c (nowy)

 · 

(2c) Gospodarka przestrzenna i wykorzystanie gruntów stanowią ważny element polityki i planów, które mają na celu zapobieganie katastrofom i łagodzenie ich skutków. Z tego względu plany oraz założenia polityki powinny uwzględniać wdrożenie zintegrowanego podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi i środowiskowymi, które zakłada ograniczenie ryzyka występowania katastrof i obejmuje między innymi zintegrowane zarządzanie powodziowe i zarządzanie lasami, właściwą gospodarkę terenami bagiennymi i innymi wrażliwymi ekosystemami, a także ocenę ryzyka na obszarach miejskich.

Uzasadnienie

Podkreślanie oraz wspieranie znaczenia problematyki ekologicznej dla zdolności zarządzania w sytuacji katastrof stało się najważniejszym priorytetem, którego realizacja wymaga prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi jako narzędzia zapobiegania katastrofom oraz zmniejszania ich konsekwencji dla ludzi, ich domów i dobytku.

Poprawka 9

Punkt uzasadnienia 2 d (nowy)

(2d) Odizolowane i peryferyjne regiony UE charakteryzują się specyficznymi warunkami i potrzebami ze względu na czynniki geograficzne, ukształtowanie terenu, a także sytuację społeczną i ekonomiczną. Czynniki te mogą pociągać za sobą negatywne konsekwencje, utrudniać świadczenie pomocy, dostarczenie środków interwencyjnych oraz mogą prowadzić do powstania szczególnych potrzeb w przypadku poważnej katastrofy.

Uzasadnienie

Regiony odizolowane i peryferyjne wymagają większej uwagi przy stosowaniu rozmaitych mechanizmów i instrumentów wspólnotowych.

Poprawka 10

Punkt uzasadnienia 3

(3) Konieczne jest ustanowienie Instrumentu szybkiego reagowania i gotowości, w ramach którego możliwe będzie udzielanie pomocy finansowej stanowiącej wkład w poprawę skuteczności systemów gotowości i reagowania na poważne katastrofy, w szczególności w kontekście decyzji 2001/792/WE.

(3) Konieczne jest ustanowienie Instrumentu zapobiegania, szybkiego reagowania i gotowości, w ramach którego możliwe będzie udzielanie pomocy finansowej stanowiącej wkład w poprawę skuteczności systemów gotowości i reagowania na poważne katastrofy, w szczególności w kontekście ośrodka monitoringu i informacji ustanowionego na mocy decyzji 2001/792/WE.

Uzasadnienie

Poprawka związana ze zmianą wprowadzoną w tytule.

Poprawka 11

Punkt uzasadnienia 4

(4) Obecny Instrument będzie widocznym wyrazem solidarności Wspólnoty z krajami dotkniętymi skutkami poważnych katastrof, ułatwiając świadczenie wzajemnej pomocy poprzez mobilizację zasobów interwencyjnych Państw Członkowskich.

(4) Obecny Instrument będzie widocznym wyrazem solidarności Wspólnoty z krajami, na obszarze UE, jak i poza nim, stojącymi w obliczu poważnych katastrof będących następstwem kataklizmów przyrodniczych, katastrof przemysłowych i technologicznych, w tym zanieczyszczenia wód morskich, bądź też aktów terrorystycznych, ułatwiając świadczenie wzajemnej pomocy poprzez mobilizację zasobów interwencyjnych Państw Członkowskich.

Uzasadnienie

Podkreślanie oraz wspieranie znaczenia problematyki ekologicznej dla zdolności zarządzania w sytuacji katastrof stało się najważniejszym priorytetem, którego realizacja wymaga prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi jako narzędzia zapobiegania katastrofom oraz zmniejszania ich konsekwencji dla ludzi, ich domów i dobytku.

Poprawka 12

Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

(4a) Rada przyjęła konkluzje w sprawie usprawnienia europejskich zdolności ochrony ludności1,

 

1 Dz.U. C 304 z 1.12.2005, str. 1.

Uzasadnienie

Instrument powinien koniecznie obejmować działania związane z utworzeniem systemów alarmowania i wczesnego ostrzegania.

Poprawka 13

Punkt uzasadnienia 4 b (nowy)

(4b) Należy umożliwić wykorzystanie Instrumentu do działań zarówno na obszarze Unii Europejskiej, jak i poza jego granicami, stosując się do zasady solidarności, a także w celu pomocy obywatelom UE będącym w potrzebie, a znajdującym się w krajach trzecich.

Uzasadnienie

Wielu obywateli UE podróżuje poza terytorium UE. Z tego względu narażeni są na ryzyko w przypadku wystąpienia poważnych katastrof poza obszarem UE.

Poprawka 14

Punkt uzasadnienia 4 c (nowy)

 

(4c) W przypadku, gdy Instrument wykorzystywany jest poza granicami UE ważne jest, by takie działania były skoordynowane z działaniami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Uzasadnienie

ONZ już posiada system działań na rzecz pomocy krajom dotkniętym katastrofami i sytuacjami krytycznymi. W celu uniknięcia dublowania zadań, a także dobrego wykorzystania wspólnych środków, instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy UE powinien być skoordynowany ze swym odpowiednikiem w systemie ONZ. Niniejszy punkt uzasadnienia wynika z poprawki do art. 8.

Poprawka 15

Punkt uzasadnienia 4 d (nowy)

(4d) Działania Wspólnoty nie powinny zwalniać z odpowiedzialności stron trzecich, które w ramach zasady „zanieczyszczający płaci” są odpowiedzialne w pierwszej kolejności za spowodowane przez siebie szkody.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” dany podmiot ponosi odpowiedzialność w zakresie spowodowanych przez siebie szkód.

Poprawka 16

Punkt uzasadnienia 4 e (nowy)

(4e) Potrzebna jest dalsza współpraca na rzecz zwiększenia efektywności bazy danych dotyczącej środków i zdolności militarnych wykorzystywanych do ochrony ludności w przypadku kataklizmów przyrodniczych lub katastrof spowodowanych działalnością człowieka.

Uzasadnienie

W celu usprawnienia działań UE należy wykorzystywać wszelkie dostępne środki i zdolności.

Poprawka 17

Punkt uzasadnienia 4 f (nowy)

 

(4f) W celu zapewnienia lepszego poziomu zapobiegania, gotowości i reagowania w przypadku poważnych katastrof istnieje potrzeba przeprowadzenia szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych, a także inicjatyw edukacyjnych i popularyzacyjnych skierowanych do społeczeństwa ((w szczególności do ludzi młodych), których celem jest zwiększenie poziomu ochrony indywidualnej oraz stosowania środków zapobiegawczych w przypadku katastrof.

Uzasadnienie

Działania na rzecz ochrony ludności muszą zostać zintegrowane z programami nauczania i kampaniami popularyzacyjnymi w celu uświadomienia ludziom faktu konieczności zapobiegania, gotowości i reakcji na poważne wypadki, a także w celu zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w działaniach zapobiegawczych i ratunkowych.

Poprawka 18

Punkt uzasadnienia 4 g (nowy)

 

(4g) Wolontariusze stanowią cenne źródło pomocy w przypadku katastrofy, odgrywają ważną rolę w działaniach związanych z ochroną ludności i wykonują szereg zadań w zakresie przygotowań i reagowania na poważne katastrofy jako członkowie wolontariatu lub jako osoby prywatne.

Uzasadnienie

Zdolność społeczności do odbudowy i usunięcia niszczących skutków katastrofy wymaga aktywnego planowania i uczestnictwa obywateli. Wolontariusze mogą wykonać szereg bardzo ważnych działań w przypadku nieobecności ekip szybkiego reagowania, których przybycie może się opóźnić ze względu na skalę wydarzenia.

Poprawka 19

Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

 

(6a) Wyrażanie solidarności z państwami trzecimi stojącymi w obliczu katastrof i sytuacji kryzysowych jest od wielu lat elementem działań zewnętrznych UE, zgodnie z zasadą solidarności; ochrona ludności zapewniana przez UE rozciągająca się poza terytorium Unii stanowiłaby wartość dodaną oraz zwiększyła skuteczność i efektywność Instrumentu.

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna w sposób konkretny wyrażać swoją solidarność z państwami trzecimi dotkniętymi skutkami poważnych katastrof, w szczególności z krajami rozwijającymi się, w których w ostatnich latach uległa zwiększeniu ilość, skala i oddziaływanie katastrof naturalnych, powodując masowe zgony i długotrwałe, negatywne konsekwencje dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego.

Poprawka 20

Punkt uzasadnienia 7

(7) W celu zachowania spójności właściwe jest, aby działania w zakresie szybkiego reagowania realizowane poza Wspólnotą były objęte rozporządzeniem Rady(WE) nr […]/2005 z dnia […] ustanawiającym Instrument Stabilności. Z tego samego powodu działania wchodzące w zakres decyzji Rady nr […]/2005ustanawiającej program szczegółowy „Zapobieganie, środki gotowości i działania w następstwie aktów terroryzmu”, oraz działania dotyczące utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, nie powinny być objęte Instrumentem.

(7) W celu zachowania spójności właściwe jest, aby działania wchodzące w zakres decyzji Rady nr […]/2005ustanawiającej program szczegółowy „Zapobieganie, środki gotowości i działania w następstwie aktów terroryzmu”, oraz działania dotyczące utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, nie powinny być objęte Instrumentem.

Uzasadnienie

Wspólnota powinna być zdolna do zademonstrowania solidarności z państwami trzecimi udzielając tym państwom pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na ich terytorium. Dlatego zakres przedmiotowy instrumentu powinien obejmować działania służące szybkiemu reagowaniu na poważne sytuacja kryzysowe poza terytorium UE.

Wniosek dotyczący Instrumentu na Rzecz Stabilności (COM(2004)630) omawiany obecnie na forum Rady może nie zapewnić realizacji tego celu, nawet gdyby jego zakresem objęto działania poza terytorium Unii Europejskiej. Przyczyną jest szeroki zakres objętych nim spraw (propagowanie pokoju i stabilności, ochrona i bezpieczeństwo ludności cywilnej w państwach trzecich).

Poprawka 21

Punkt uzasadnienia 9

(9) Przyznawanie kontraktów na zamówienia publiczne i grantów w ramach niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich9. Z uwagi na szczególny charakter działań w dziedzinie ochrony ludności, celowe jest zapewnienie możliwości przyznawania grantów również osobom fizycznym.

(9) Przyznawanie kontraktów na zamówienia publiczne i grantów w ramach niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich9. Z uwagi na szczególny charakter działań w dziedzinie ochrony ludności, celowe jest zapewnienie możliwości przyznawania grantów również osobom fizycznym oraz organizacjom pozarządowym.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić skutki coraz szerszego zaangażowania organizacji pozarządowych w działania służące przygotowaniu się do sytuacji kryzysowych oraz reagowania na nie.

Poprawka 22

Punkt uzasadnienia 10

(10) Udział krajów trzecich powinien być możliwy, ponieważ zwiększy on wydajność i skuteczność działania Instrumentu.

(10) Udział krajów trzecich jest pożądany, ponieważ katastrofy w tych krajach mogą mieć poważne konsekwencje dla Państw Członkowskich UE, a ponadto zwiększy on wydajność i skuteczność działania Instrumentu.

Uzasadnienie

W szczególności poważne katastrofy w krajach sąsiadujących z UE mogą mieć również konsekwencje dla państw członkowskich UE.

Poprawka 23

Punkt uzasadnienia 11 a (nowy)

(11a) Aby umożliwić skuteczne wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna we współpracy z Państwami Członkowskimi sporządzić w możliwie najkrótszym czasie szczegółowy wykaz środków ochrony ludności (personel, sprzęt, itd.) istniejących w ramach Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

W celu wykorzystania środków wymaganych do stawienia czoła katastrofie ważne jest, by wiedzieć wcześniej jakie urządzenia i osoby są dostępne.

Poprawka 24

Punkt uzasadnienia 12

(12) Należy wprowadzić stosowne przepisy w celu zapewnienia właściwego monitorowania realizacji działań otrzymujących pomoc finansową w ramach Instrumentu.

(12) Należy wprowadzić stosowne przepisy w celu zapewnienia właściwego monitorowania realizacji działań otrzymujących pomoc finansową w ramach Instrumentu. Pomoc finansowa Wspólnoty musi być udzielana z zachowaniem maksymalnej przejrzystości, a wykorzystanie zasobów powinno być właściwie monitorowane.

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z europejską inicjatywą na rzecz przejrzystości, zainicjowaną w marcu 2005 r. w celu zwiększenia jawności i przejrzystości działań instytucji UE.

Poprawka 25

Punkt uzasadnienia 16 a (nowy)

 

(16a) Wspólnotowe działania w zakresie ochrony ludności stanowią uzupełnienie polityk władz krajowych, regionalnych i lokalnych. W przypadkach wystąpienia katastrofy ciężar działań spoczywa przede wszystkim na regionach i gminach, dlatego powinny mieć one pełny udział w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk w dziedzinie ochrony ludności.

Uzasadnienie

W przypadku wystąpienia przewidywalnego zdarzenia o charakterze niszczycielskim, odpowiednie działania podejmowane są zazwyczaj na szczeblu lokalnym lub regionalnym, a nie krajowym czy ponadnarodowym. Dlatego także przygotowania do działań kryzysowych powinny odbywać się na szczeblu lokalnym – plany muszą opierać się na znajomości warunków lokalnych.

Poprawka 26

Punkt uzasadnienia 16 b (nowy)

 

(16b) Ramy finansowe, w rozumieniu punktu 33 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej1, są włączone do niniejszego rozporządzenia na cały czas trwania programu, bez naruszenia tym samym uprawnień władzy budżetowej, zdefiniowanych w Traktacie.

____________

1 Dz. U. C 172 z 18.06.1999, str. 1.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza odwołanie do procedury współdecydowania, w związku ze zmianą podstawy prawnej.

Poprawka 27

Punkt uzasadnienia 17

(17) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej nie zawierają innych uprawnień do przyjęcia niniejszego rozporządzenia niż te zawarte odpowiednio w art. 308 i 203,

skreślony

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem rozporządzenia jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, co zostało wyraźnie określone w pierwszym artykule rozporządzenia (dotyczącym jego przedmiotu). Ostatecznym celem wszystkich działań, które zgodnie z projektem kwalifikują się do finansowania jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego.

Poprawka 28

Punkt uzasadnienia 17 a (nowy)

 

(17a) Parlament Europejski przyjął szereg rezolucji w związku z katastrofami naturalnymi; między innymi rezolucję z dnia 8 września 2005 r.*, w której wezwał Komisję i Państwa Członkowskie do działań na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie działań służących ochronie ludności na wypadek katastrof naturalnych, w celu zapobiegania oraz minimalizowania ich niszczących skutków, w szczególności poprzez udostępnienie dodatkowych zasobów w dziedzinie ochrony ludności.

 

* Teksty przyjęte, P6_TA (2005)0334, pkt. 9.

Poprawka 29

Artykuł 1 ustęp 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Instrument szybkiego reagowania i gotowości, zwany dalej „Instrumentem”, w celu wspierania i uzupełniania wysiłków Państw Członkowskich służących ochronie ludzi, środowiska naturalnego i mienia w przypadku poważnych katastrof.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Instrument zapobiegania, szybkiego reagowania i gotowości, zwany dalej „Instrumentem”, w celu wspierania i uzupełniania wysiłków Państw Członkowskich służących ochronie ludzi, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, środowiska naturalnego, mienia i dziedzictwa kulturowego w przypadku poważnych katastrof

Uzasadnienie

Poprawka związana ze zmianą wprowadzoną w tytule.

Poprawka 30

Artykuł 1 ustęp 2

Ustanawia ono zasady udzielania w ramach Instrumentu pomocy finansowej dla działań mających na celu zwiększenie gotowości Wspólnoty na poważne katastrofy.

Ustanawia ono zasady udzielania w ramach Instrumentu pomocy finansowej i technicznej dla działań mających na celu zwiększenie gotowości Wspólnoty do reagowania na poważne katastrofy oraz jej zdolności do zapobiegania ryzyku, a także przewiduje, że projekty pilotażowe zajmą się określonymi tematami użyteczności publicznej na skalę UE i/lub przyczynią się do wzmocnienia lub ustanowienia odpowiednich sieci współpracy na płaszczyźnie wspólnotowej.

Or. en

Uzasadnienie

Świadczenie pomocy technicznej przewidziano w art. 10.

Poprawka 31

Artykuł 1 ustęp 3

Wprowadza również specjalne przepisy dotyczące pomocy finansowej w przypadku wystąpienia poważnej katastrofy, w celu ułatwienia szybkiej i skutecznej reakcji na nią.

Wprowadza również specjalne przepisy dotyczące pomocy finansowej i technicznej w przypadku wystąpienia poważnej katastrofy, w celu ułatwienia szybkiej i skutecznej reakcji na nią.

Uzasadnienie

Świadczenie pomocy technicznej przewidziano w art. 10.

Poprawka 32

Artykuł 1 ustęp 3 a (nowy)

 

3a. Ustanawia także przeprowadzanie szerokiego przeglądu oraz kategoryzacji źródeł niebezpieczeństwa (np. w odniesieniu do składowania materiałów) oraz środków (w szczególności zasobów rzadkich), jakie mogą zostać zmobilizowane w przypadku różnorakich rodzajów zdarzeń nagłych, a także umożliwia ułatwienie wymiany informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi.

Poprawka 33

Artykuł 2 ustęp 1

1. Niniejsze rozporządzenie dotyczy gotowości na poważne katastrofy, niezależnie od ich charakteru.

 

1. Niniejsze rozporządzenie dotyczy zapobiegania, gotowości oraz szybkiego reagowania na wszelkie formy poważnych katastrof, określone w art. 3 lit. a), na obszarze Wspólnoty oraz poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia publicznego.

Ma ono również zastosowanie do usuwania bezpośrednich następstw poważnych katastrof na obszarze Wspólnoty oraz na terytorium krajów biorących udział w mechanizmie wspólnotowym ustanowionym decyzją 2001/792,

a także do gotowości i szybkiego reagowania na skutki poważnych katastrof w dziedzinie zdrowia publicznego.

Ma ono również zastosowanie do usuwania bezpośrednich następstw poważnych katastrof na obszarze Wspólnoty oraz poza nim.

Uzasadnienie

Wspólnota powinna być zdolna do zademonstrowania solidarności z państwami trzecimi poprzez udzielanie tym państwom pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na ich terytorium. Dlatego zakres przedmiotowy instrumentu powinien obejmować działania służące szybkiemu reagowaniu na poważne sytuacja kryzysowe poza terytorium UE.

Poprawka 34

Artykuł 2 ustęp 1 a (nowy)

 

(1a) Stosowanie Instrumentu odbywa się z uwzględnieniem aspektów właściwych dla danego regionu. Komisja i Państwa Członkowskie zapewniają ścisłą współpracę władz lokalnych i regionalnych odnośnie zdefiniowania i zarządzania Instrumentem, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami obowiązującymi w Państwach Członkowskich.

Poprawka 35

Artykuł 2 a (nowy)

 

Artykuł 2a

Okres realizacji i środki budżetowe

 

Niniejsze rozporządzenie jest realizowane od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Ramy finansowe w zakresie wdrożenia niniejszego instrumentu zostały ustalone na 278 mln euro na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. (siedem lat).

Uzasadnienie

W związku z poprawką przewidującą objęcie zakresem niniejszego rozporządzenia działań zewnętrznych konieczne jest zwiększenie budżetu. Właściwe wydaje się zatem zarezerwowanie na okres siedmiu lat dodatkowo kwoty 105 mln euro.

Poprawka 36

Artykuł 3 punkt 1

(1) „poważna katastrofa” oznacza dowolną sytuację, która ma lub może mieć niekorzystny wpływ na ludzi, mienie lub środowisko naturalne, i której następstwem może być prośba o wsparcie;

(1) „poważna katastrofa” oznacza dowolne wydarzenie lub sytuację, która ma lub może mieć niekorzystny wpływ na ludzi, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo, mienie, dziedzictwo kulturowe lub środowisko naturalne, spowodowane kataklizmami przyrodniczymi, katastrofami przemysłowymi i technologicznych, w tym zanieczyszczenia wód morskich, bądź też aktami terrorystycznymi;

Uzasadnienie

Zaproponowana definicja jest zbyt niejasna. Nowa lepiej oddaje treść rozporządzenia.

Poprawka 37

Artykuł 3 litera (a a) (nowa)

 

(aa) „zapobieganie” oznacza wszelkie działania podejmowane w celu zapewnienia faktycznego uniknięcia niekorzystnych skutków zagrożeń oraz wszelkie środki realizowane w celu ograniczenia związanych z nimi katastrof naturalnych lub wywołanych przez człowieka;

Uzasadnienie

Zapobieganie należy do przedmiotu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 38

Artykuł 3 litera ©

© „gotowość” oznacza wszelkie działania podejmowane wcześniej w celu umożliwienia skutecznego szybkiego reagowania.

© „gotowość” oznacza wszelkie działania podejmowane wcześniej w celu umożliwienia skutecznego szybkiego reagowania na skutki naturalnych i technologicznych zagrożeń oraz degradację środowiska naturalnego, w tym wydawanie szybkich i efektywnych wczesnych ostrzeżeń.

Uzasadnienie

Aby gotowości i reagowanie mogły zapewnić ograniczenie zagrożeń, musi towarzyszyć im system wczesnego ostrzegania. Działań tych nie można rozpatrywać osobno, wczesne ostrzeganie ma bowiem zasadnicze znaczenie dla podjęcia właściwych działań.

Poprawka 39

Artykuł 3 litera (c a) (nowa)

 

(ca) „wczesne ostrzeganie” oznacza szybkie i efektywne podawanie informacji umożliwiających podejmowanie działań w celu zapobieżenia lub ograniczenia zagrożeń oraz zapewnienia gotowości do szybkiego reagowania.

Uzasadnienie

Wczesne ostrzeganie stanowi podstawowy element ograniczenia zagrożenia związanego z katastrofami.

Poprawka 40

Artykuł 3 punkt 3 a (nowy)

(3a) „wykaz” oznacza spis środków oraz osób służących ochronie ludności w Unii Europejskiej. Komisja aktualizuje wykaz w regularnych odstępach czasu.

Uzasadnienie

W celu wykorzystania środków wymaganych do stawienia czoła katastrofie ważne jest, by wiedzieć wcześniej jakie urządzenia i osoby są dostępne.

Poprawka 41

Artykuł 3 a (nowy)

Artykuł 3a

 

Odległe regiony

 

Niniejsze rozporządzenie przewiduje odpowiednią i jednakową pomoc dla wszystkich obszarów i gwarantuje, że obywatele zamieszkujący peryferyjne, odizolowane, wyspiarskie i odległe regiony, które nie są łatwo dostępne, będą mieli zapewniony podobny poziom bezpieczeństwa jak mieszkańcy innych obszarów UE. Dla takich terenów powinny być dostępne wyspecjalizowane zespoły interwencyjne.

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę na regiony odizolowane i peryferyjne, w których czynniki geograficzne stwarzają poważne problemy w momencie, gdy zespoły są tam wprowadzane i zaczynają działać.

Poprawka 42

Artykuł 4, część wprowadzająca

Do otrzymania pomocy finansowej w ramach Instrumentu kwalifikują się następujące działania:

Do otrzymania pomocy finansowej w ramach Instrumentu kwalifikują się między innymi następujące działania podejmowane zarówno na obszarze UE, jak i poza nim:

Uzasadnienie

Wielu obywateli UE podróżuje poza terytorium UE. Z tego względu narażeni są na ryzyko w przypadku wystąpienia poważnych katastrof poza obszarem UE.

Poprawka 43

Artykuł 4 punkt 1

(1) opracowania, badania, modelowanie, opracowywanie scenariuszy i plany gotowości,

(1) opracowania, badania, modelowanie, opracowywanie scenariuszy interwencji w zakresie ochrony ludności i plany gotowości,

Uzasadnienie

Generalną zasadą powinno być niewykorzystywanie Instrumentu do finansowania potencjału krajowego. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie środków i działań ponadpaństwowych przynoszących wartość dodaną dla Wspólnoty.

Poprawka 44

Artykuł 4 punkt 2

(2) wsparcie budowania zdolności organizacyjnych,

(2) wsparcie budowania zdolności organizacyjnych i koordynacji działań,

Uzasadnienie

Koordynacja działań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu rozporządzenia.

Poprawka 45

Artykuł 4 punkt ©

© szkolenia, ćwiczenia, warsztaty, wymiana personelu i ekspertów,

© szkolenia, posiedzenia, ćwiczenia, warsztaty, wymiana personelu i ekspertów,

Uzasadnienie

Poprawka służy uzupełnieniu listy działań kwalifikujących się do finansowania w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 46

Artykuł 4 punkt (ca) (nowy)

(ca) specjalne szkolenie dla personelu biorącego udział w działaniach związanych z zapobieganiem, szybkim reagowaniem i gotowością na poważne katastrofy tak, aby w lepszy sposób mógł on sprostać szczególnym potrzebom osób niepełnosprawnych,

Uzasadnienie

Ludzie, którzy będą brali udział w działaniach związanych z zapobieganiem, szybkim reagowaniem i gotowością w przypadku poważnych katastrof muszą znać szczególne potrzeby (np. w zakresie komunikacji, metody przemieszczania się, itd.) różnych kategorii osób niepełnosprawnych w celu lepszego wykonywania swych zadań. Szkolenie personelu powinno obejmować tematy związane ze szczególnymi warunkami życia niepełnosprawnych.

Poprawka 47

Artykuł 4 punkt (d)

(d) projekty demonstracyjne,

(d) projekty i programy demonstracyjne,

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki nr 27.

Poprawka 48

Artykuł 4 punkt 5

(5) transfer technologii,

(5) transfer wiedzy, technologii, wiedzy specjalistycznej oraz dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami,

Uzasadnienie

Poprawka służy uzupełnieniu listy działań kwalifikujących się do finansowania w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 49

Artykuł 4 punkt 6

(6) budowanie świadomości i rozpowszechnianie informacji,

(6) budowanie świadomości i rozpowszechnianie informacji, ukierunkowane w szczególności na zachęcanie ludzi do zachowania czujności,

Uzasadnienie

Katastrofy pożarowe są prawie zawsze powodowane przez człowieka. Zachęcenie ludzi do zachowania czujności i jednoczesne informowanie ich o stosowanych karach stanowi pożyteczny środek zapobiegawczy.

Poprawka 50

Artykuł 4 punkt g a (nowy)

(ga) połączenie systemów alarmowania, wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania,

Uzasadnienie

Instrument musi koniecznie obejmować działania związane z utworzeniem systemów alarmowania i wczesnego ostrzegania.

Poprawka 51 51

Artykuł 4 punkt (i)

(i) stworzenie i utrzymanie bezpiecznych systemów i narzędzi łączności,

(i) stworzenie i utrzymanie niezawodnych i bezpiecznych systemów i narzędzi łączności,

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki nr 27.

Poprawka 52

Artykuł 4 punkt 12

(12) wysyłanie ekspertów, urzędników łącznikowych i obserwatorów,

(12) wysyłanie ekspertów, urzędników łącznikowych i obserwatorów, wyposażonych w odpowiednie środki i sprzęt,

Uzasadnienie

Generalną zasadą powinno być niewykorzystywanie Instrumentu do finansowania potencjału krajowego. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie środków i działań ponadpaństwowych przynoszących wartość dodaną dla Wspólnoty.

Poprawka 53

Artykuł 4 punkt l a (nowy)

 

(la) popieranie wdrożenia lokalnych programów oceny ryzyka i gotowości na katastrofy oraz innych działań z tym związanych w szkołach i uczelniach wyższych, a także wykorzystywanie innych kanałów do informowania młodzieży i dzieci,

Uzasadnienie

Środki ochrony ludności muszą być zintegrowane z programami nauczania i kampaniami popularyzacyjnymi w celu zwiększenia świadomości obywateli w zakresie źródeł ryzyka i zapewnienia udziału społeczeństwa obywatelskiego w działaniach prewencyjnych i naprawczych.

Poprawka 54

Artykuł 4 punkt (n a) (nowy)

 

(na) propagowanie procedur służących harmonizacji strategii, metod i środków w zakresie zapobiegania i reagowania na poważne katastrofy;

Uzasadnienie

Warunkiem lepszej skuteczności jest zagwarantowanie określonego poziomu harmonizacji.

Poprawka 55

Artykuł 4 punkt n b (nowy)

(nb) rozwijanie współpracy pomiędzy regionami zagrożonymi podobnymi katastrofami w celu wymiany specjalistycznej wiedzy dotyczącej zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Uzasadnienie

Poprawka służy uzupełnieniu listy działań kwalifikujących się do finansowania w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 56

Artykuł 5 punkt d a (nowy)

(da) wymiana doświadczeń oraz określanie i wprowadzanie w życie najlepszych praktyk dotyczących inicjatyw krajowych, regionalnych i lokalnych podejmowanych w celu zapobiegania kataklizmom przyrodniczym oraz katastrofom przemysłowym i technologicznym,

Uzasadnienie

Poprawka związana z włączeniem zapobiegania do tytułu i zakresu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 57

Artykuł 5 punkt d b (nowy)

(db) wymiana doświadczeń oraz wprowadzanie w życie najlepszych praktyk dotyczących inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, skierowanych do społeczeństwa, a w szczególności do ludzi młodych, w celu zwiększenia stopnia ochrony indywidualnej,

Uzasadnienie

Poprawka związana z włączeniem nowego punktu „informacje dla społeczeństwa” do listy działań kwalifikujących się do finansowania.

Poprawka 58

Artykuł 5 litera e

(5) stymulowanie, promowanie i wspieranie wymiany specjalistycznej wiedzy, doświadczeń i technologii z zakresu usuwania bezpośrednich następstw poważnych katastrof,

(e) stymulowanie, promowanie i wspieranie wymiany specjalistycznej wiedzy, doświadczeń, technologii i personelu, szczególnie z zakresu środków zapobiegawczych oraz usuwania bezpośrednich następstw poważnych katastrof;

Uzasadnienie

Zapobieganie stanowi ważny element ograniczający ryzyko.

Poprawka 59

Artykuł 5 litera i

(i) zapewnianie dostępności i możliwości transportu ruchomych laboratoriów oraz przenośnych urządzeń o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

(i) zapewnianie dostępności i możliwości transportu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia technicznego służącego zapobieganiu katastrofom, takiego jak np. ruchomych laboratoriów oraz przenośnych urządzeń o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Ruchome laboratoria oraz urządzenia przenośne o wysokim poziomie bezpieczeństwa stanowią jedynie część wyposażenia technicznego.

Poprawka 60

Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

 

Ramy prawne finansowanych działań pozwolą zaangażowanym sektorom na wywiązanie się z ewentualnych nowych zobowiązań oraz zapewnią pełne poszanowanie praw podstawowych w ramach wszelkich podejmowanych działań.

Poprawka 61

Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a

 

Spójność i koordynacja działań

 

Komisja gwarantuje, że Instrument oraz systemy alarmowania, wczesnego ostrzegania oraz reagowania są skuteczne i zintegrowane z innymi wspólnotowymi systemami ostrzegania.

Uzasadnienie

Komisja musi zapewnić koordynację działań w ramach Instrumentu z systemami alarmowania, wczesnego ostrzegania oraz szybkiego reagowania.

Poprawka 62

Artykuł 5 b (nowy)

Artykuł 5b

 

Jakość działań

 

Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi zapewnia odpowiednią jakość działań poprzez monitorowanie, koordynowanie i ocenianie funkcjonowania systemów alarmowania, wczesnego ostrzegania oraz szybkiego reagowania w celu zagwarantowania optymalnego działania Instrumentu.

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne, by Komisja we współpracy z państwami członkowskimi gwarantowała kontrolę i koordynację działań systemów alarmowania, wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania, w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania Instrumentu.

Poprawka 63

Artykuł 5 c (nowy)

Artykuł 5c

 

Wolontariusze

 

Gotowość wolontariuszy oraz ich działanie w przypadku kataklizmów przyrodniczych lub katastrof spowodowanych działalnością człowieka powinny być zawsze kontrolowane i nadzorowane przez władze lokalne, a wolontariusze powinni zostać odpowiednio przeszkoleni pod kątem zwiększenia ich zdolności identyfikacji katastrof lub sytuacji kryzysowych, reakcji na nie oraz przezwyciężania ich skutków.

Uzasadnienie

Katastrofy mogą powodować znaczne obciążenie zasobów władz lokalnych i służb ratowniczych. W takich sytuacjach dodatkowe wsparcie ze strony wolontariatu jest nieocenione. W celu zapewnienia właściwej koordynacji działań w przypadku kryzysu wolontariusze powinni ściśle współpracować ze służbami ratowniczymi i władzami lokalnymi przed, w trakcie oraz po wyst¹pieniu poważnej katastrofy. Samodzielnie działający wolontariusze mogą utrudniać działania ratownicze

Poprawka 64

Artykuł 7 ustęp 4

4. Roczne programy pracy przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2.

4. Roczne programy pracy przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2. Po zatwierdzeniu roczny program prac jest przekazywany do wiadomości władzy budżetowej.

Uzasadnienie

Annual information will help the Budgetary Authority to take the appropriate decision and to evaluate the efficiency of the Instrument.

Poprawka 65

Artykuł 8 ustęp 2

 

Państwa niebędące Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej mogą brać udział w niniejszym Instrumencie, jeśli pozwalają na to umowy i procedury.

 

Jeżeli działania w ramach Instrumentu podejmowane są poza granicami Unii Europejskiej, koordynuje się je z Organizacją Narodów Zjednoczonych, chyba, że istnieją konkretne powody, by tego zaniechać.

Uzasadnienie

ONZ już posiada system działań na rzecz pomocy krajom dotkniętym katastrofami i sytuacjami krytycznymi. W celu uniknięcia dublowania zadań, a także dobrego wykorzystania wspólnych środków, instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy UE powinien być skoordynowany ze swym odpowiednikiem w systemie ONZ.

Poprawka 66

Artykuł 8 a (nowy)

Artykuł 8a

 

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

 

W celu ograniczenia dublowania zadań, optymalizacji kwestii organizacyjnych w przypadku działań stanowiących reakcję na sytuację kryzysową w oparciu o dzielenie się informacjami, a także optymalnego wykorzystania wszystkich zasobów, należy stworzyć ściślejsze związki z organizacjami międzynarodowymi, a także podjąć z nimi ściślejszą, dobrze zorganizowaną i trwałą współpracę.

Uzasadnienie

Tworzenie synergii we współpracy z organizacjami międzynarodowymi stanowi kwestię o kluczowym znaczeniu.

Poprawka 67

Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

1a. Jeżeli informacje przekazane zgodnie z postanowieniami ustępu 1 wskazują, iż otrzymano pomoc finansową z innych źródeł, należy ograniczyć pomoc finansową w ramach Instrumentu do tej części wniosku, dla której nie ma jeszcze innych środków.

Uzasadnienie

Artykuł 1 stanowi, że Instrument służy wspieraniu i uzupełnianiu działań państw członkowskich. Przy udzielaniu pomocy finansowej należy odpowiednio wziąć pod uwagę inne źródła finansowania danego działania.

Poprawka 68

Artykuł 9 ustęp 2

2. Podejmowane będą starania mające na celu osiągnięcie synergii i komplementarności z innymi instrumentami Unii Europejskiej lub Wspólnoty.

2. Podejmowane będą starania mające na celu osiągnięcie synergii, spójności i komplementarności z innymi instrumentami Unii Europejskiej lub Wspólnoty, między innymi z Funduszem Solidarności Unii Europejskiej, instrumentem na rzecz stabilności oraz Biurem Pomocy Humanitarnej (ECHO) w celu uniknięcia dublowania i zapewnienia jak największej wartości dodanej i optymalnego wykorzystania zasobów. Stosuje się to w szczególności do projektu decyzji Komisji w sprawie finansowania projektu pilotażowego zawierającego opis działań przygotowawczych nakierowanych na wsparcie zwalczania terroryzmu, zapewniającego finansowanie ogólnego systemu szybkiego ostrzegania ARGUS oraz Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury o Istotnym Znaczeniu EPCIP, w celu zapewnienia spójności na polu ochrony infrastruktury i ludności.

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że niektóre działania objęte wymienionymi powyżej funduszami i instrumentami będą tak podobne, iż może to doprowadzić do pomyłek lub dublowania zadań, o ile nie zostanie zapewniona właściwa koordynacja.

Poprawka 69

Artykuł 10 ustęp 1 akapit 2

Wydatki takie mogą obejmować w szczególności opracowania, spotkania, działania informacyjne, publikacje, wydatki na sieci informatyczne służące wymianie informacji (wraz z niezbędnym sprzętem), oraz wszelkie inne wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne, którego Komisja może potrzebować dla celów wdrożenia niniejszego rozporządzenia.

Wydatki takie mogą obejmować w szczególności opracowania, spotkania, działania informacyjne, publikacje, wydatki na sieci informatyczne służące wymianie informacji (wraz z niezbędnym sprzętem), oraz wszelkie inne wydatki na wsparcie techniczne, personalne i administracyjne, którego Komisja może potrzebować dla celów wdrożenia niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 70

Artykuł 10 a (nowy)

Artykuł 10a

 

Realizacja działań oraz współpraca między Komisją a Państwami Członkowskimi

 

1. Komisja, ściśle współpracując z Państwami Członkowskimi, gwarantuje, że działania i kroki podjęte w ramach Instrumentu realizowane są zgodnie z postanowieniami art. 13, zapewniając spójny i zrównoważony rozwój Instrumentu.

 

2. W celu wsparcia realizacji Komisja gwarantuje, że sieci i systemy alarmowania, wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania w przypadku poważnych katastrof są skoordynowane i zintegrowane.

 

3. Komisja oraz Państwa Członkowskie podejmą działania, w ramach swych kompetencji, na rzecz zagwarantowania skutecznego działania Instrumentu oraz na rzecz rozwoju mechanizmów na szczeblu Wspólnoty i Państw Członkowskich w taki sposób, by cele Instrumentu zostały zrealizowane.

 

Zapewnią one przekaz niezbędnych informacji dotyczących działań wspieranych przez Instrument oraz możliwie jak najszerszy udział w działaniach władz lokalnych i regionalnych, a także organizacji pozarządowych.

Poprawka 71

Artykuł 12 ustęp 4

4. Jeśli nie przestrzegano terminów lub jeśli tylko część przyznanej pomocy finansowej jest uzasadniona postępem w realizacji działania, Komisja prosi beneficjenta o przekazanie uwag w wyznaczonym terminie. Jeśli beneficjent nie udzieli zadowalającej odpowiedzi, Komisja może anulować pozostałą część pomocy finansowej i zażądać zwrotu całej kwoty już otrzymanej przez beneficjenta.

4. Jeśli nie przestrzegano terminów lub jeśli tylko część przyznanej pomocy finansowej jest uzasadniona postępem w realizacji działania, Komisja prosi beneficjenta o przekazanie uwag w wyznaczonym terminie. Jeśli beneficjent nie udzieli zadowalającej odpowiedzi, Komisja może zażądać wyjaśnień lub dodatkowych informacji. Jeżeli odpowiedź pozostanie niezadowalająca, Komisja anuluje pozostałą część pomocy finansowej i występuje o zwrot całej kwoty już otrzymanej przez beneficjenta.

Uzasadnienie

If the beneficiary’s response remains unsatisfactory after the previous request for clarification, it is necessary that the Commission obligatorily cancels the payment and demands repayment of the sums already paid.

Poprawka 72

Artykuł 13 ustęp 1

1. Komisja jest wspierana przez Komitet, zwany dalej „Komitetem”, składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.

1. Komisja jest wspierana przez Komitet, zwany dalej „Komitetem”, składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, w tym przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.

Uzasadnienie

Główną rolę w zapobieganiu katastrofom i w działaniach podejmowanych w wypadku ich wystąpienie powinny odgrywać władze regionalne i lokalne.

Poprawka 73

Artykuł 14 ustęp 2 litera a)

a) nie później niż 31 grudnia 2010 r., tymczasowe sprawozdanie z oceny osiągniętych wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów wdrożenia niniejszego rozporządzenia;

a) nie później niż 31 grudnia 2010 r., tymczasowe sprawozdanie z oceny osiągniętych wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów wdrożenia niniejszego rozporządzenia; niniejsze sprawozdanie w szczególności zawiera informacje dotyczące złożonych wniosków, decyzji o przyznaniu środków finansowych oraz realizacji przyznanej pomocy finansowej.

Uzasadnienie

Konieczna jest regularna kontrola rzeczywistej realizacji na podstawie sprawozdania Komisji Europejskiej, aktualizowanego w świetle ogółu dostępnych informacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę systemu monitorowania wkładów finansowych oraz na środki kontroli w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania przyznanych funduszy.

Poprawka 74

Artykuł 14 ustęp 2 a (nowy)

 

(2a) Komisja zobowiązuje się do nadania dalszego biegu podjętej pierwotnie inicjatywy o zasadniczo finansowym charakterze, składając Parlamentowi Europejskiemu w jak najszybszym terminie propozycje zmian do decyzji 2001/792/WE.

(1)

Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE (w jęz.angielskim)

Introduction

The recent Tsunami disaster in Asia, the strong tropical cyclone in Louisiana and Mississipi, as well as the devastating floods in Romania, Bulgaria, Switzerland, Austria, Germany and France, the serious drought in Spain and Portugal and the fires that have destroyed nearly 180.000 hectares of forest in Portugal, are yet another reminder that natural hazards are a global threat. Urban risks, the degradation of the environment and global warming should make disaster reduction a top priority for all EU governments and EU itself and the strengthening of the Community Civil Protection Mechanism should become an immediate objective and not wait for another disaster.

Background

The Community Civil Protection Mechanism supports and facilitates the mobilisation of vital civil protection assistance for the immediate needs of disaster stricken countries. Established in October 2001 (Council Decision 2001/792/EC-Euratom), the Mechanism can be activated in case of natural and man-made disasters, including nuclear accidents. 30 States - the EU25, Bulgaria, Romania, Lichtenstein, Norway and Iceland - currently participate in the Mechanism. It is complemented by a “civil protection action programme” (Council Decision 1999/847/EC) which permits the funding of activities that aim at preventive action, preparedness and an effective response. It expires at the end of 2006.

For the period 2007-2013, the Commission proposed the following instruments aiming to establish the necessary legal framework for future actions in the field of civil protection:

- The Solidarity Instrument (COM(2005)108) will replace the existing Solidarity Fund. It aims at reimbursing the Member States’ costs of repairing the consequences of major disasters.

- The Stability Instrument (COM (2004)630) for actions outside the EU.

- The Programme “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism” (COM (2005)124) provides for the prevention, preparedness and consequence management of terrorism in as far as the intelligence and law enforcement are concerned.

- The Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies (COM (2005)113 final), which aims at enhancing the EU’s response capabilities in the context of the civil protection mechanism and maximize assistance in terms of preparedness and rapid response to major emergencies. The main policy objective is to support and complement the efforts of the Member States for the protection of people, the environment and property in the event of a major emergency. It lays down rules for the provision of financial assistance for actions designed to enhance the Community’s state of preparedness for major emergencies, and it also makes special provision for financial assistance in the event of a major emergency, in order to facilitate a rapid and effective response thereto.

Committee’s recommendations

Legal basis

The Commission has proposed to base the Regulation on Articles 308 TEC and 203 Euratom-Treaty, arguing that the Treaties do not provide a specific legal basis for civil protection measures.

The committee suggests Article 175(1) TEC as the correct legal basis in the light of the proposal’s aim and content and taken into consideration that the Regulation’s preponderant purpose appears to be the protection of people’s health and the environment as expressed in Article 1 (subject matter) of the proposed Regulation. Besides, all the actions eligible for financing under the proposal (Article 4) serve the ultimate purpose to protect human health and the environment.

Scope

Prevention

The Commission proposal does not address prevention .

The committee suggests to include this issue in the scope of the Instrument, since an integrated emergency management comprises preventive measures, preparedness and response. Prevention is a major element of disaster risk reduction and cannot be separated from preparedness and immediate response, as it is decisive for setting the right direction of for e.g. long-term flood risk management measures.

Action outside the EU

The Commission proposal provides for financing the civil protection actions within the EU as well as in the participating States bound by Memoranda of Understanding and does not cover the possibility of response to disasters occurring outside the EU, even though the Council Decision establishing the Community Civil Protection Mechanism allows for that.

The committee suggests expanding the scope outside the EU. External civil protection actions are currently part of the scope of the proposal on a Stability Instrument (COM(2004)630). However, as the Council has decided to change the legal basis of this Instrument, civil protection actions outside the EU would not be covered anymore; it is therefore appropriate to include them, according to the principle of solidarity, in the present Regulation.

Marine pollution

Marine pollution emergencies should be included in the scope of civil protection in the new legal Instrument on Rapid Response and Preparedness since apart of the Civil Protection Mechanism there are no other specific instruments to address the consequence management of maritime disasters. Accidental marine pollution is explicitly included in civil protection along with natural, technological, radiological or environmental disasters in Article 1 of the Community Mechanism Decision (2001/792/EC). Recent maritime accidents have shown that an individual coastal state cannot cope with a large scale oil spill without assistance from other states.

Definitions

It is the committee’s opinion that value and clarity could be added through a clear and agreed EU definition of “civil protection” and associated terminology. It thinks that further clarification of terms such as “prevention”, “preparedness” and “early warning” may be useful.

Subsidiarity principle

The committee agrees with the Commission that the EU’s civil protection doctrine has to be founded on a “bottom up” approach and that primary responsibility for civil protection activity should be with Member States. It would like to highlight that Community action in this field complements the policies of the national, regional and local authorities and that regions and municipalities are the first concerned in case of disaster and therefore should be fully involved in the conception, implementation and monitoring of civil protection policies.

Legal type of Instrument

The committee agrees with the Commission proposal to use a Regulation. Other types of legal Instrument would not be adequate since the nature and content of some of the obligations provided for in the proposal can only be achieved through a directly applicable legal instrument.

Budget

As far as the budget is concerned, the Instrument does not contain any concrete amounts but only estimated indicative amounts in the Commission’s financial statement, based on the experience of the current civil protection instruments.

Past interventions showed the necessity to strengthen the system and increase or introduce certain new expenditures. Also the committee’s amendment to include in the scope the financing of actions outside the Community, underlines the need for the budget to be increased; therefore, an additional amount of € 105 mio. for the 7 year period seems appropriate.


OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ

Komisja Prawna

Przewodniczący

Pan Karl-Heinz Florenz

Przewodniczący

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

BRUKSELA

Dotyczy:          Podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy (COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))(1)

Szanowny Panie Florenz,

Pismem z dnia 18 lipca 2005 r., zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 35 ust. 2 Regulaminu, o weryfikację ważności oraz adekwatności podstawy prawnej projektu Komisji, o którym mowa.

Projekt przywołuje artykuł 308 Traktatu WE oraz artykuł 203 Traktatu EWEA jako swoją podstawę prawną, natomiast Pan zwraca uwagę, że jego zasadniczym celem jest ochrona zdrowia ludności oraz ochrona środowiska, a zatem podstawą prawną projektu powinien być artykuł 175 ust. 1 Traktatu WE.

Komisja rozpatrzyła ww. pytanie na posiedzeniu w dniu 15 września 2005r.

Projekt rozporządzenia ustanawia „Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy”. Komisja zauważa, że przywołuje on art. 3 ust. 1 lit. u) Traktatu WE o tyle, o ile działalność Wspólnoty obejmuje środki w sferze ochrony ludności, będącej oddzielną od polityki w dziedzinie środowiska naturalnego, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. l), dziedziną działalności bądź polityki. Komisja uwzględnia również fakt, że na mocy art. 6 Traktatu WE wymogi ochrony środowiska naturalnego muszą być włączone do definicji oraz wdrażania polityk i działalności Wspólnoty, o których mowa w art. 3 i że nie istnieje żadna podstawa prawna ad hoc odnośnie ochrony ludności ani w Traktacie WE, ani też w Traktacie EWEA.

W związku z tym konieczne było rozpatrzenie, w świetle tradycyjnie używanych przez Trybunał Sprawiedliwości testów, czy środkiem ciężkości projektu jest ochrona ludności, w którym to przypadku uzupełniającą podstawą prawną mogą być jedynie art. 308 Traktatu WE oraz art. 203 Traktatu EWEA, czy też jest to ochrona zdrowia ludności oraz środowiska, a wtedy art. 175 ust. 1 Traktatu WE byłby właściwą podstawą prawną.

Zważywszy powyższe, zaznaczyć należy, że art. 308 Traktatu WE oraz art. 203 Traktatu EWEA mogą stanowić podstawę prawną jedynie, jeżeli Traktaty nie przewidują koniecznych uprawnień w innym miejscu(2).

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości wybór podstawy prawnej nie jest wyborem subiektywnym, lecz „musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które podlegają ocenie sądowej”(3), takich jak cel i treść środka, o którym mowa(4). Dodatkowo czynnikiem decydującym powinien być główny cel przeznaczenia środka(5).

Wnikliwa analiza punktów uzasadnienia i postanowień projektu rozporządzenia pokazuje,że jego środkiem ciężkości jest faktycznie ochrona ludności, a konkretnie środki z dziedziny ochrony ludności mające wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proponowany instrument ma za zadanie określenie sposobów mobilizowania środków i sprzętu w celu zapewnienia gotowości na poważne katastrofy (patrz artykuł 2 (Zakres) w połączeniu z artykułem 4 (Kwalifikujące się działania) oraz artykułem 5 (Kryteria)). Zatem proponowany środek nie dotyczy ochrony środowiska ani ochrony zdrowia ludności per se.

Niemniej jednak nie ma w tekście podstaw do opierania projektu rozporządzenia na art. 308 Traktatu WE oraz 203 Traktatu EWEA.

Z tego też względu właściwą podstawą prawną projektu rozporządzenia Rady jest artykuł 308 Traktatu WE.

Na posiedzeniu w dniu 15 września 2005r. Komisja Prawna postanowiła zgodnie z wnioskiem Antonio López-Istúriz White - sprawozdawcy komisji opiniodawczej przy 15 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 4 głosach wstrzymujących się(6), zalecić usunięcie odwołania do art. 203 Traktatu EWEA i pozostawienie odwołania do art. 308 Traktatu WE jako jedynej podstawy prawnej.

Z wyrazami szacunku,

Giuseppe Gargani28.11.2005

OPINION KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy

(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Janusz Lewandowski

KRÓTKIE UZASADNIENIE (w języku angielskim)

In its first reading of the 2006 Budget the European Parliament adopted a pilot project on cross border cooperation in the fight against natural disasters. It intends to raise the awareness for cooperation and provide a framework to develop closer cooperation on civil protection measures with a view on preventing or at least minimising the consequences of such disasters by developing cross border early warning, coordination and logistical tools (EP-resolution of 8 September 2005).

In its Communication on the Financial Perspectives 2007-2013, adopted on 14 July 2004, the Commission called for action at European level to provide a common response to emergency situations of different origin in an efficient and coordinated manner.

The proposal aims to establish a Preparedness and Rapid Response Instrument for major emergencies, which should contribute to the development and implementation of Community civil protection measures, in order to provide for Community financial assistance to support and complement the efforts of Member States for the protection of people, the environment and property in the event of a major emergency.

The solidarity strand is developed through a complementary proposal of a “European Union Solidarity Fund” (EUFS).

The Commission’s proposal

The Community has adopted two main Council decisions which contain a series of measures and actions in the field of civil protection to reinforce the cooperation and the assistance between Members States.

This proposal will constitute, once adopted, the new legal basis for granting Community financial support to civil protection actions and measures in the field of preparedness and rapid response. It is based on article 308 TCE and article 203 Euratom.

This Instrument is settled on the principle of subsidiarity which implies that a Community mechanism would provide added value in supporting and supplementing national policies in the field of mutual civil protection assistance.

Indeed this proposal will give the civil protection actors within Member States who fulfil an essential role in responding at very short notice, the means to improve their effectiveness and efficiency in preparing in advance at the Community level for the adequate means and equipment to be dispatched on site, in facilitating a pooling of resources and mutual assistance.

In that context the Commission proposes to intensify the effort made until now by the Community and to focus it on two priorities: disaster response and the preparedness.

Over the 2007-2013 period, the indicative budget for this Instrument is estimated to be EUR 173 million.

The financial assistance will be made in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities(7) and may take the form of grants or public procurement contracts according to the annual work program adopted by the Commission. The implementation of the Regulation will be controlled by the Commission and the Court of Auditors.

Moreover, the Commission has taken particular attention to ensure that the procedures to be followed in the event of rapid response to major emergencies, provide for the required flexibility allowing urgent action to be taken.

Remarks

The draftsman welcomes the Commission’s proposal, particularly the proposed simplification in case of rapid response due to major emergencies, and accordingly calls on the Commission to ensure that the programme is implemented in a transparent and consistent manner.

Over and above the measures put forward by the Commission, the draftsman has the following proposals to make:

1.  It needs to be emphasised that the amount shown in the legislative financial statement is for guidance only, until an agreement is reached on the 2007-2013 financial perspective.

2. Note that the amount shown in the legislative financial statement is not part of the Council decision. Consider that this amount should be added as an indicative budget for the seven-year period from 1 January 2007.

3. The information to the Budgetary Authority is not foreseen before the third year of implementation of the Instrument. Annual information will help the Budgetary Authority to take the appropriate decision and to evaluate the efficiency of the Instrument. Therefore it is proposed to ask the Commission to transmit for information the annual work program to the Budgetary Authority.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka 1

Ustęp 1a (nowy)

1a. stwierdza, że przewidziana w projekcie rozporządzenia wysokość środków stanowi jedynie wskazówkę, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie perspektywy finansowej na okres od 2007 roku i na kolejne lata;

Poprawka 2

Ustęp 1b (nowy)

1bwzywa Komisję do zatwierdzenia, gdy tylko zostanie przyjęta kolejna perspektywa finansowa, kwot przewidzianych w projekcie rozporządzenia lub, o ile zajdzie taka potrzeba, przedstawienia zmienionych kwot do akceptacji Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, zapewniając w ten sposób ich zgodność z nowymi limitami;

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tekst proponowany przez Komisję(8)  Poprawki Parlamentu

Poprawka 3

Artykuł 2a (nowy)

 

2a. środki na zobowiązania z tytułu tego instrumentu powinny zostać ustalone w sposób orientacyjny, zgodnie z ust. 34 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej 1w wysokości 173 mln euro na okres 7 lat poczynając od 1 stycznia 2007 r.

1. Dz.U. C 172, z dnia 18.6.1999, str.1. Agreement as amended by Decision 2003/429/EC of the European Parliament and of the Council (Dz.U. L 147, z dnia 14.6.2003, str. 25).

Uzasadnienie

Once a decision is reached, the Commission shall present, if necessary, a legislative proposal to set the reference amount with respect to the appropriate ceiling of the financial perspective (see amendment to the legislative resolution). The reference amount is entered under the conditions spelled out in the article 34 of the Interinstitutional Agreement (non co-decision).

Poprawka 4

Artykuł 7 ustęp 4

4. Roczne programy pracy przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2.

4. Roczne programy pracy przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2. Po zatwierdzeniu roczny program prac jest przekazywany do wiadomości władzy budżetowej.

Uzasadnienie

Annual information will help the Budgetary Authority to take the appropriate decision and to evaluate the efficiency of the Instrument.

Poprawka 5

Artykuł 10

1.W ramach Instrumentu możliwe jest również pokrycie, z inicjatywy Komisji, wydatków dotyczących monitorowania, kontroli, audytów i ewaluacji bezpośrednio niezbędnych dla wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Wydatki takie mogą obejmować w szczególności opracowania, spotkania, działania informacyjne, publikacje, wydatki na sieci informatyczne służące wymianie informacji (wraz z niezbędnym sprzętem), oraz wszelkie inne wydatki na wparcie techniczne i administracyjne, którego Komisja może potrzebować dla celów wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Wydatki, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie, nie mogą przekraczać 4% budżetu.

2. Komisja będzie realizować budżet na działania, o których mowa w ust. 1, w sposób scentralizowany, bezpośrednio w ramach swoich departamentów zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia finansowego.

skreślony

 

Uzasadnienie

The administration of the instrument must be carried out by Commission staff through the available funds for administration. The funding of administration through operational programs conflicts with the budgetary principle of specification, can lead to lack of transparency, and sidesteps the financial regulation.

(1)

Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Sprawa 45/86, Komisja przeciwko Radzie [1987] ECR 1439, ust. 13.

(3)

Sprawa 45/86, Komisja przeciwko Radzie [1987] ECR 1439, ust. 5.

(4)

Sprawa C-300/89, Komisja przeciwko Radzie [1991] ECR I-287, ust. 10.

(5)

Sprawa C-377/98, Holandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie [2001] ECR I-7079, ust. 27, cytat ze sprawy C-155/91, Komisja przeciwko Radzie, [1993] ECR I-939, ust. 19-21.

(6)

W chwili głosowania obecni byli Giuseppe Gargani (Przewodniczący), Rainer Wieland (Wiceprzewodniczący), Antonio López-Istúriz White (Sprawozdawca komisji opiniodawczej), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Nicole Fontaine, (zastępca Syed Kamall), Janelly Fourtou (zastępca Diany Wallis), Monica Frassoni, Adeline Hazan (zastępca Katalin Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (zastępca Alaina Lipietza), Toine Manders (zastępca Viktórii Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Dimitrios Papadimoulis, Alexander Radwan (zastępca Pii-Noory Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

(7)

Dz.U. L 248, z dnia 16.9.2002, str. 1.

(8)

Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.


PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy

Odsyłacze

COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

ENVI

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
9.6.2005

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Janusz Lewandowski
9.6.2005

Rozpatrzenie w komisji

23.11.2005

 

 

 

 

Data przyjęcia

23.11.2005

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Neena Gill, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Silvana Koch-Mehrin, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Peter Šťastný

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

 


OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI i SPRAW WEWNĘTRZNYCH (23.1.2006)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy

(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Stavros Lambrinidis

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję(1)  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Tytuł

ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Instrument zapobiegania, szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy

 

 

(Wstawienie słowa „zapobieganie” ma zastosowanie do całego tekstu, ilekroć jest mowa o szybkim reagowaniu i gotowości.)

Poprawka 2

Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175, ust. 1,

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem rozporządzenia jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, co zostało wyraźnie określone w pierwszym artykule rozporządzenia (dotyczącym jego przedmiotu). Ostatecznym celem wszystkich działań, które zgodnie z projektem kwalifikują się do finansowania jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego.

Poprawka 3

Odniesienie 2

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203,

skreślone

Uzasadnienie

Katastrofy jądrowe powinny stać się przedmiotem odrębnego instrumentu legislacyjnego.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

 

(2a) Odizolowane i peryferyjne regiony UE charakteryzują się specyficznymi warunkami i potrzebami ze względu na czynniki geograficzne, ukształtowanie terenu, a także sytuację społeczną i ekonomiczną. W przypadku poważnej katastrofy takie niekorzystne warunki mogą szczególnie utrudniać udzielenie na czas pomocy, dostarczenie środków interwencyjnych oraz zaspokojenie konkretnych potrzeb.

Uzasadnienie

Regiony odizolowane i peryferyjne wymagają większej uwagi przy stosowaniu rozmaitych mechanizmów i instrumentów wspólnotowych.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

 

(4a) W celu zapewnienia lepszego poziomu zapobiegania, gotowości i reagowania w przypadku poważnych katastrof istnieje potrzeba przeprowadzenia szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych, a także podjęcia akcji edukacyjnych i uświadamiających skierowanych do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do ludzi młodych; zadaniem tych inicjatyw jest zwiększenie poziomu ochrony indywidualnej oraz stosowania środków zapobiegawczych w przypadku katastrof.

Uzasadnienie

Działania na rzecz ochrony ludności muszą zostać zintegrowane z programami nauczania i kampaniami popularyzacyjnymi w celu uświadomienia ludziom faktu konieczności zapobiegania, gotowości i reakcji na poważne wypadki, a także w celu zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w działaniach zapobiegawczych i ratunkowych.

Poprawka 6

Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

 

(6a) Wyrażanie solidarności z państwami trzecimi stojącymi w obliczu katastrof i sytuacji kryzysowych jest od wielu lat elementem działań zewnętrznych UE, zgodnie z zasadą solidarności; ochrona ludności zapewniana przez UE rozciągająca się poza terytorium Unii stanowiłaby wartość dodaną oraz zwiększyła skuteczność i efektywność funkcjonowania Instrumentu.

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna w sposób konkretny wyrażać swoją solidarność z państwami trzecimi dotkniętymi skutkami poważnych katastrof, w szczególności z krajami rozwijającymi się, w których w ostatnich latach uległa zwiększeniu ilość, skala i oddziaływanie katastrof naturalnych, powodując masowe zgony i długotrwałe, negatywne konsekwencje dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego.

Poprawka 7

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Instrument szybkiego reagowania i gotowości, zwany dalej „Instrumentem”, w celu wspierania i uzupełniania wysiłków Państw Członkowskich służących ochronie ludzi, środowiska naturalnego i mienia w przypadku poważnych katastrof.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Instrument prewencji, szybkiego reagowania i gotowości, zwany dalej „Instrumentem”, w celu wspierania i uzupełniania wysiłków Państw Członkowskich służących ochronie ludzi, zdrowia publicznego, środowiska naturalnego, mienia i dziedzictwa kulturowego w przypadku poważnych katastrof.

Ustanawia ono zasady udzielania w ramach Instrumentu pomocy finansowej dla działań mających na celu zwiększenie gotowości Wspólnoty na poważne katastrofy.

Ustanawia ono zasady udzielania w ramach Instrumentu pomocy finansowej dla działań mających na celu zwiększenie gotowości Wspólnoty na poważne katastrofy oraz przewiduje, że projekty pilotażowe zajmą się określonymi tematami użyteczności publicznej na skalę UE i/lub przyczynią się do wzmocnienia lub ustanowienia odpowiednich sieci współpracy na płaszczyźnie wspólnotowej.

Wprowadza również specjalne przepisy dotyczące pomocy finansowej w przypadku wystąpienia poważnej katastrofy, w celu ułatwienia szybkiej i skutecznej reakcji na nią.

Wprowadza również specjalne przepisy dotyczące pomocy finansowej w przypadku wystąpienia poważnej katastrofy, w celu ułatwienia szybkiej i skutecznej reakcji na nią.

 

Rozporządzenie przewiduje również przeprowadzenie ogólnego przeglądu i katalogowanie źródeł zagrożeń (np. w zakresie przechowywania materiałów) oraz środków - zwłaszcza rzadkich zasobów -, które dałoby się uruchomić do walki z różnego rodzaju poważnymi katastrofami oraz dla ułatwienia wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi.

Poprawka 8

Artykuł 2 ustęp 1

1. Niniejsze rozporządzenie dotyczy gotowości na poważne katastrofy, niezależnie od ich charakteru.

1. Niniejsze rozporządzenie dotyczy zapobiegania, gotowości oraz szybkiego reagowania na wszelkiego rodzaju poważne katastrofy, w myśl definicji zawartej w art. 3, ust. 1, na obszarze Wspólnoty lub poza nim, za szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych ze zdrowiem publicznym.

Ma ono również zastosowanie do usuwania bezpośrednich następstw poważnych katastrof na obszarze Wspólnoty oraz na terytorium krajów biorących udział w mechanizmie wspólnotowym ustanowionym decyzją 2001/792,

Ma ono również zastosowanie do usuwania bezpośrednich następstw poważnych katastrof na obszarze Wspólnoty oraz poza nim.

a także do gotowości i szybkiego reagowania na skutki poważnych katastrof w dziedzinie zdrowia publicznego.

 

Uzasadnienie

Wspólnota powinna być zdolna do zademonstrowania solidarności z państwami trzecimi udzielając tym państwom pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na ich terytorium. Dlatego zakres przedmiotowy instrumentu powinien obejmować działania służące szybkiemu reagowaniu na poważne sytuacja kryzysowe poza terytorium UE.

Poprawka 9

Artykuł 2 ustęp 1 a (nowy)

 

(1a) Stosowanie Instrumentu odbywa się z uwzględnieniem aspektów właściwych dla danego regionu. Komisja i Państwa Członkowskie zapewniają ścisłą współpracę władz lokalnych i regionalnych odnośnie zdefiniowania i zarządzania Instrumentem, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami obowiązującymi w Państwach Członkowskich.

Poprawka 10

Artykuł 2 a (nowy)

 

Artykuł 2a

 

Obowiązywanie i środki budżetowe

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Ramy finansowe dla realizacji niniejszego instrumentu ustala się na poziomie 278 mln euro na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. (siedem lat).

Uzasadnienie

W związku z poprawką przewidującą objęcie zakresem niniejszego rozporządzenia działań zewnętrznych konieczne jest zwiększenie budżetu. Właściwe wydaje się zatem zarezerwowanie na okres siedmiu lat dodatkowo kwoty 105 mln euro.

Poprawka 11

Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

 

Ramy prawne finansowanych działań pozwolą zaangażowanym sektorom na wywiązanie się z ewentualnych nowych zobowiązań oraz zapewnią pełne poszanowanie praw podstawowych w ramach wszelkich podejmowanych działań.

Poprawka 12

Artykuł 9 ustęp 2

Podejmowane będą starania mające na celu osiągnięcie synergii i komplementarności z innymi instrumentami Unii Europejskiej lub Wspólnoty.

Podejmowane będą starania mające na celu osiągnięcie synergii i komplementarności z innymi instrumentami Unii Europejskiej lub Wspólnoty, szczególnie z instrumentem (wniosek Komisji dotyczący decyzji w sprawie finansowania projektu pilotażowego obejmującego działania przygotowawcze w celu lepszego zwalczania terroryzmu) finansowania bezpiecznego ogólnego systemu szybkiego ostrzegania (ARGUS) oraz europejskiego programu na rzecz ochrony infrastruktury strategicznej oraz w celu zagwarantowania spójności w dziedzinie ochrony infrastruktury strategicznej oraz obrony cywilnej.

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że niektóre działania objęte wymienionymi powyżej funduszami i instrumentami będą tak podobne, iż może to doprowadzić do pomyłek lub dublowania zadań, o ile nie zostanie zapewniona właściwa koordynacja.

Poprawka 13

Artykuł 14 ustęp 2 a (nowy)

 

(2a) Komisja zobowiązuje się do nadania dalszego biegu podjętej pierwotnie inicjatywy o zasadniczo finansowym charakterze, składając w jak najszybszym terminie Parlamentowi Europejskiemu propozycje zmian do decyzji Rady w sprawie mechanizmu obrony cywilnej Wspólnoty.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy

Odsyłacze

COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

ENVI]

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE
9.6.2005

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Stavros Lambrinidis
4.7.2005

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

16.1.2006

23.1.2006

 

 

 

Data przyjęcia

23.1.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Johannes Blokland, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Timothy Kirkhope, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katalin Lévai, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

 

(1)

Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.


PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy

Odsyłacze

COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS)

Data konsultacji z PE

7.6.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI
9.6.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
9.6.2005

LIBE
9.6.2005

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Dimitrios Papadimoulis
24.5.2005

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

JURI
15.9.2005

/

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

22.11.2005

 

 

 

 

Data przyjęcia

24.1.2005

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Edite Estrela, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Milan Gaľa, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Karin Jöns, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

6.2.0006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

 

Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2006Informacja prawna