Postup : 2005/0275(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0034/2006

Predkladané texty :

A6-0034/2006

Rozpravy :

PV 15/03/2006 - 14
CRE 15/03/2006 - 14

Hlasovanie :

PV 16/03/2006 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0095

SPRÁVA     *
PDF 267kWORD 231k
23. februára 2006
PE 367.688v02-00 A6-0034/2006

o návrhu nariadenia Rady o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(KOM(2005)0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 Dôvodová správa
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(KOM(2005)0698– C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2005)0698)(1),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0027/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0034/2006),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby z tohto dôvodu zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby v prvom kroku realizovala len tie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nariadenia (EHS) č. 2081/92, ktoré sú potrebné vzhľadom na rozsudok Svetovej obchodnej organizácie a aby diskutovala bez časovej tiesne o tých prvkoch z návrhu Komisie, ktoré idú nad tento rámec;

4   vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odkloniť sa od ním schváleného textu;

5.  žiada Radu, aby opätovne konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 3

(3) Okrem toho majú niektorí spotrebitelia tendenciu pripisovať väčší význam kvalite potravín než množstvu. Táto snaha vyhľadávať špecifické výrobky sa prejavuje okrem iného dopytom po poľnohospodárskych výrobkoch alebo potravinách s určitým zemepisným pôvodom.

(3) Okrem toho má neustále narastajúci počet spotrebiteľov tendenciu pripisovať väčší význam kvalite potravín než množstvu. Táto snaha vyhľadávať špecifické výrobky sa prejavuje okrem iného dopytom po poľnohospodárskych výrobkoch alebo potravinách s určitým zemepisným pôvodom.

Odôvodnenie

V posledných rokoch neustále narastajúci počet spotrebiteľov uprednostňuje trh s výrobkami s označením pôvodu a zemepisnými označeniami, pri ktorých oceňujú ich kvalitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 5

(5) Označovanie poľnohospodárskych výrobkov a potravín etiketou podlieha všeobecným pravidlám zavedeným v Spoločenstve, a najmä smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín . Vzhľadom na ich špecifické vlastnosti sa musia prijať ďalšie osobitné ustanovenia pre poľnohospodárske výrobky a potraviny z vymedzených zemepisných oblastí. Používanie príslušných označení a symbolov Spoločenstva by sa malo stať záväzným v prípade označení Spoločenstva, aby boli spotrebitelia na jednej strane lepšie informovaní o tejto kategórii výrobkov a o zárukách, ktoré sú s nimi spojené, a aby sa na strane druhej dali tieto výrobky ľahšie identifikovať na trhu a aby sa tým uľahčila ich kontrola. Mala by sa však stanoviť primeraná lehota na to, aby sa hospodárske subjekty mohli pripraviť na plnenie tejto povinnosti.

(5) Označovanie poľnohospodárskych výrobkov a potravín etiketou podlieha všeobecným pravidlám zavedeným v Spoločenstve, a najmä smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín. Vzhľadom na ich špecifické vlastnosti sa musia prijať ďalšie osobitné ustanovenia pre poľnohospodárske výrobky a potraviny z vymedzených zemepisných oblastí. Používanie príslušných označení a symbolov Spoločenstva by sa malo stať záväzným v prípade označení Spoločenstva, aby boli spotrebitelia na jednej strane lepšie informovaní o tejto kategórii výrobkov a o zárukách, ktoré sú s nimi spojené, a aby sa na strane druhej dali tieto výrobky ľahšie identifikovať na trhu a aby sa tým uľahčila ich kontrola. Za týmto účelom, a vzhľadom na túto povinnosť, je takisto potrebné zaviesť príslušné rozlišovanie symbolov, ktoré sa spájajú s jednotlivými označeniami Spoločenstva, tak aby sa zaručilo jednoznačné spojenie medzi každým z nich a osobitným symbolom. Mala by sa však stanoviť primeraná lehota na to, aby sa hospodárske subjekty mohli pripraviť na plnenie tejto povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Keďže ide o rozšírenie oblasti uplatňovania tohto nariadenia na  výrobky pochádzajúce z tretích krajín a na cieľ ochrániť spotrebiteľa pred prípadnou zámenou symbolu Spoločenstva s pôvodom výrobku, je potrebné na etikete uviesť miesto pôvodu a miesto spracovania predávaného poľnohospodárskeho alebo potravinového výrobku prostredníctvom ochrannej značky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 6a (nové)

(6 a) Posilnenie politiky Spoločenstva v oblasti označení pôvodu a zemepisných označení si okrem objasnenia a zjednodušenia uvedených v tomto nariadení vyžaduje aj rokovania o multilaterálnom registrovaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie, ktorých cieľom by bolo zaručiť trvácnosť tejto politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 12

(12) Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS z roku 1994, súčasť prílohy 1C Zmluvy o založení Svetovej obchodnej organizácie) obsahuje podrobné ustanovenia týkajúce sa existencie, nadobudnutia, dosahu a zachovania práv duševného vlastníctva a prostriedkov na zabezpečenie ich dodržiavania.

12) Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS z roku 1994, súčasť prílohy 1C Zmluvy o založení Svetovej obchodnej organizácie) obsahuje podrobné ustanovenia týkajúce sa existencie, nadobudnutia, dosahu a zachovania práv duševného vlastníctva a prostriedkov na zabezpečenie ich dodržiavania. Pre Európsku úniu neustále narastá význam ochrany duševného vlastníctva v svetovom obchode. Zemepisné označenia a označenia pôvodu hrajú v tejto súvislosti osobitnú úlohu.

Odôvodnenie

Duševné vlastníctvo je poslednou surovinou Európanov, ktorá im zostala, a preto musí byť adekvátne chránená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 13

(13) Ochrana prostredníctvom registrácie, ktorú poskytuje toto nariadenie, je otvorená aj pre zemepisné označenia tretích krajín v prípade, že sú chránené v krajine pôvodu.

(13) Ochrana prostredníctvom registrácie, ktorú poskytuje toto nariadenie, je otvorená aj pre zemepisné označenia tretích krajín v prípade, že sú chránené v krajine pôvodu. Paralelne bude potrebné, aby Komisia vyvinula značné úsilie, aby dosiahla uznanie výrobkov Spoločenstva s označením pôvodu alebo zemepisným označením zo strany tretích krajín. Informačné a promočné akcie organizované v rámci Európskej únie a mimo nej sú potrebné pre informovanie spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby Komisia podnikala koordinované a metodické akcie na dosiahnutie vzájomného uznania označení pôvodu a zemepisných označení medzi Európskou úniou a tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 2 odsek 1 bod a) úvodná časť

a) „Označenie pôvodu“ znamená názov regiónu, určitého miesta alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny, používaný na označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorá

a) „Označenie pôvodu“ znamená názov regiónu, určitého miesta alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny, používaný na označenie a/alebo identifikovanie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorá

Odôvodnenie

Zdá sa, že v dvoch definíciách o CHOP (chránené označenie pôvodu) a CHZO (chránené zemepisné označenie) je rozumnejšie používať dva pojmy „identifikovať“ a „označiť“.

Napríklad:

- v prípade CHOP rokfortu: zemepisný pojem nahrádza samotný názov potraviny, zemepisný pojem teda „označuje“ výrobok,

- v prípade CHOP olej z Nyonu: zemepisný pojem sa len pridáva k názvu potraviny, zemepisný pojem teda „identifikuje“ výrobok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 2 odsek 1 bod a) zarážka 3

– ktorá sa vyrába, spracováva a pripravuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

- ktorá sa vyrába, spracováva, pripravuje a prípadne upravuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti;

Odôvodnenie

Niektorí výrobcovia sa slobodne rozhodli zaviesť povinné balenie svojich výrobkov vo výrobných oblastiach, aby uľahčili kontrolu a zákazníkom ponúkli úplnú záruku, pokiaľ ide o kvalitu výrobku.

Balenie predstavuje dôležitý prvok výroby, ktoré môže výrobok zmeniť, pokiaľ nie je vykonané správne. Predstavuje etapu pri spracovaní výrobku, ktorá si vyžaduje vnútorné znaky a skutočnú zručnosť.

Baliace operácie vo výrobných regiónoch umožňujú okrem iného obmedziť nebezpečenstvo podvodu, vďaka prísnej kontrole upravovaných výrobkov. Tieto kontroly ponúkajú spotrebiteľom najlepšie záruky kvality a sledovateľnosti výrobku.

Zavedenie tejto povinnosti prostredníctvom uznávania označení by napokon umožnilo, aby príslušné obyvateľstvo neodchádzalo zo svojho bydliska, čo by bolo zrejmou ekonomickou výhodou najmä z dôvodu evidentnej pridanej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 2, odsek 1, bod b), úvodná časť

b) „Zemepisné označenie“ znamená označenie, ktoré slúži na identifikovanie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

b) „Zemepisné označenie“ znamená označenie alebo názov regiónu, určitého miesta alebo krajiny, ktoré slúži na označenie a/alebo identifikovanie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

Odôvodnenie

CHZO sa uznávajú, ak sa jedna alebo viaceré z týchto operácií realizujú vo vymedzenej oblasti. Nové znenie navrhnuté Komisiou v sebe skrýva riziko, že bude potrebný výklad v rámci právnej diskusie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 2 odsek 1 bod b) zarážka 1

- pochádza z tohto regiónu, určitého miesta alebo z tejto krajiny,

- pochádza z tohto regiónu, určitého miesta alebo vo výnimočných prípadoch z tejto krajiny,

Odôvodnenie

Pre definíciu CHZO je potrebné použiť ten istý vzorec ako pre CHOP, aby sa zabránilo výskytu národných CHZO, ktoré by sa napokon mohli považovať za formu vnútroštátneho protekcionizmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 2 odsek 2

2. Určité tradičné zemepisné alebo nezemepisné označenia, ktoré označujú poľnohospodársky výrobok alebo potraviny, ktoré pochádzajú z určitého regiónu alebo určitého miesta, a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v druhej a tretej zarážke písm. a) odseku 1, sa takisto považujú za označenia pôvodu.

2. Určité tradičné zemepisné alebo nezemepisné označenia, ktoré označujú poľnohospodársky výrobok alebo potraviny, ktoré pochádzajú z určitého regiónu alebo určitého miesta, a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v druhej a tretej zarážke písm. a) odseku 1 a písm. b), sa takisto považujú za označenia pôvodu alebo zemepisné označenia.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby CHZO boli zahrnuté do tohto odseku. Je dôležité, aby výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie medzi výrobky s CHOP, mohli byť zaradené medzi výrobky s CHZO, ak spĺňajú definíciu uvedenú v bode 1 b). Toto by malo smerovať k podpore uznania systému CHOP/CHZO v rámci diskusií s WTO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 2 odsek 3 úvodná časť

3. Odchylne od článku 1 písm. a) sa niektoré zemepisné označenia považujú za označenia pôvodu v súlade s pravidlami uvedenými v článku 16 písm. a), ak suroviny, z ktorých sú predmetné výrobky vyrobené, pochádzajú zo širšej alebo inej zemepisnej oblasti, než v ktorej sa spracúvajú, za predpokladu, že:

3. Odchylne od článku 1 písm. a) a b) sa niektoré zemepisné označenia považujú za označenia pôvodu alebo za zemepisné označenia, v súlade s pravidlami uvedenými v článku 16 písm. a), ak suroviny, z ktorých sú predmetné výrobky vyrobené, pochádzajú zo širšej alebo inej zemepisnej oblasti, než v ktorej sa spracúvajú, za predpokladu, že:

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby CHZO boli zahrnuté do tohto odseku. Je dôležité, aby výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie medzi výrobky s CHOP, mohli byť zaradené medzi výrobky s CHZO, ak spĺňajú definíciu uvedenú v bode 1 b). Toto by malo smerovať k podpore uznania systému CHOP/CHZO v rámci diskusií s WTO.

Navyše v súčasnosti majú mnohé výrobky vyrobené z mäsových surovín CHZO s inou oblasťou výroby finálneho výrobku ako je oblasť chovu zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 2 odsek 3 bod c a) (nový)

c a) subjekt, ktorému bola udelená výnimka uvedie na etikete alebo na obale pôvod surovín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 2 odsek 3 druhý pododsek

Predmetné označenia museli byť uznané za označenia pôvodu v krajine pôvodu pred 1. májom 2004.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 4 odsek 2 bod b)

b) popis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny zahŕňajúci suroviny, ak je to potrebné, a základné fyzikálne, chemické, mikrobiologické a organoleptické vlastnosti výrobku alebo potraviny;

b) popis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny zahŕňajúci suroviny, ak je to potrebné, a základné fyzikálne, chemické, mikrobiologické a/alebo organoleptické vlastnosti výrobku alebo potraviny;

Odôvodnenie

Je potrebné venovať pozornosť kontrole organoleptických vlastností v rámci dodržiavania podmienok uvedených v špecifikácii.

Navyše toto nie je adekvátne s definíciou CHZO v článku 2 bode 1 písm. b), ktorá stanovuje, že výrobok „má kvalitu, povesť alebo inú charakteristickú vlastnosť…“. Povesť výrobku nutne neznamená, že má organoleptické, osobitné alebo determinujúce vlastnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 4 odsek 2 bod h)

h) akékoľvek špecifické pravidlo pre označovanie etiketou predmetného poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny;

h) akékoľvek špecifické pravidlo pre označovanie etiketou predmetného poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a prípadne podmienky používania chránených zemepisných termínov na etiketách spracovaných výrobkov na označenie výrobkov s CHOP alebo s CHZO, ktoré boli použité ako prísady;

Odôvodnenie

Toto spresnenie konsoliduje používanie výrobkov ako prísad, pričom sa dodržiavajú pravidlá CHOP/CHZO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 4 odsek 2 bod h a) (nový)

h a) prípadne rozhodnutie oprávneného vlastníka podniknúť určité operácie súvisiace s balením výhradne v mieste výroby, aby sa zaručili tie prvky, ktoré odôvodňujú spojenie uvedené v bode f);

Odôvodnenie

Niektorí výrobcovia sa slobodne rozhodli zaviesť povinné balenie svojich výrobkov vo výrobných oblastiach, aby uľahčili kontrolu a zákazníkom ponúkli úplnú záruku, pokiaľ ide o kvalitu výrobku.

Balenie predstavuje dôležitý prvok výroby, ktoré môže výrobok zmeniť, pokiaľ nie je vykonané správne. Predstavuje etapu pri spracovaní výrobku, ktorá si vyžaduje vnútorné znaky a skutočnú zručnosť.

Zavedenie takejto povinnosti prostredníctvom uznávania označení by okrem iného umožnilo, aby príslušné obyvateľstvo neodchádzalo zo svojho bydliska, čo by bolo zrejmou ekonomickou výhodou najmä z dôvodu evidentnej pridanej hodnoty.

Baliace operácie vo výrobných regiónoch umožňujú okrem iného obmedziť nebezpečenstvo podvodu, vďaka prísnej kontrole balených výrobkov. Tieto kontroly ponúkajú spotrebiteľom najlepšie záruky kvality a sledovateľnosti výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 5 odsek 3 bod c) ii)

ii) súhrnný opis spojenia výrobku so zemepisnými podmienkami alebo so zemepisným pôvodom podľa článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b) v závislosti od prípadu; prípadne aj špecifické údaje opisujúce výrobok alebo metódu získavania dokazujúce spojenie.

ii) súhrnný opis spojenia výrobku so zemepisnými podmienkami alebo so zemepisným pôvodom podľa článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b) vrátane prírodných alebo sociálno-kultúrnych činiteľov ako aj prípadne špecifické údaje opisujúce výrobok alebo metódu získavania dokazujúce spojenie.

Odôvodnenie

Kvalitatívny rozdiel medzi značkami a chránenými zemepisnými označeniami/chránenými označeniami pôvodu predstavuje osobitný súvis potraviny, ktorá má špecifickú kvalitu, s prírodnými danosťami a sociálno-kultúrnymi tradíciami spojenými s týmto výrobkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 5 odsek 4 pododsek 2

Členský štát vhodnými prostriedkami preskúma žiadosť, aby zistil, či je oprávnená a spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

Členský štát vhodnými prostriedkami čo najskôr preskúma žiadosť, aby zistil, či je oprávnená a spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby členský štát včas preskúmal žiadosti o registráciu zo strany všetkých príslušných subjektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 5 odsek 5 pododsek 1

5. Členský štát uskutoční v priebehu skúmania na základe druhého pododseku odseku 4 námietkové konanie na národnej úrovni, pričom zaručí adekvátne uverejnenie predmetnej žiadosti a stanoví primeranú lehotu, počas ktorej akákoľvek oprávnene zúčastnená osoba so sídlom alebo bydliskom na území tohto štátu môže vzniesť námietku proti žiadosti.

5. Členský štát uskutoční v priebehu skúmania na základe druhého pododseku odseku 4 námietkové konanie na národnej úrovni, pričom zaručí adekvátne uverejnenie predmetnej žiadosti a stanoví lehotu šiestich mesiacov, počas ktorej akákoľvek oprávnene zúčastnená osoba so sídlom alebo bydliskom na území tohto štátu môže vzniesť námietku proti žiadosti.

Odôvodnenie

Obdobie, počas ktorého je možné vzniesť námietku je potrebné presne vymedziť, aby žiadateľ predišiel zbytočnému meškaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 5 odsek 7 bod a a) (nový)

a a) špecifikácie uvedené v článku 4;

Odôvodnenie

Pokiaľ ide otázku uznania Spoločenstva, špecifikácie musia byť predmetom preskúmania zo strany Komisie. Súčasné vákuum poskytuje priestor pre vznik nesúrodosti, pokiaľ ide o uznanie CHOP a CHZO. Súhrnný dokument sám osebe neumožňuje Komisii spoznať všetky aspekty žiadosti a neumožňuje jej ho v plnej miere ohodnotiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 5 odsek 9 pododsek 1

9. Ak sa žiadosť o registráciu týka názvu označujúceho zemepisnú oblasť, ktorá sa nachádza v tretej krajine, musí obsahovať údaje uvedené v odseku 3, ako aj údaje dokazujúce, že predmetný názov je chránený v krajine pôvodu.

9. Ak sa žiadosť o registráciu týka názvu označujúceho zemepisnú oblasť, ktorá sa nachádza v tretej krajine, musí obsahovať údaje uvedené v odseku 3, ako aj údaje dokazujúce, že predmetný názov je chránený v krajine pôvodu. Ak sa niektoré prvky preukážu ako nedostatočné, Komisia má právo si od žiadateľa z tretej krajiny vyžiadať všetky príslušné doplnkové informácie, vrátane kópie špecifikácií.

Odôvodnenie

Je prvoradé, aby Komisia mala k dispozícii kópiu špecifikácií, aby si mohla overiť, či sa prvky uvádzané v jednotnom dokumente zhodujú s obsahom originálu špecifikácií.

Je v pôsobnosti Komisie, aby zabezpečila vierohodnosť európskeho systému zemepisných označení a následne sa uistila o priechodnosti žiadostí o registráciu predkladaných členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 6 odsek 1

1. Komisia vhodnými prostriedkami preskúma žiadosť, aby zistila, či je oprávnená a spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

1. Komisia do šiestich mesiacov vhodnými prostriedkami preskúma žiadosť, aby zistila, či je oprávnená a spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

Odôvodnenie

V znení návrhu Komisie sa zatiaľ neuvádza platná lehota šiestich mesiacov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh koriguje tento technický detail.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 6 odsek 2

2. Ak sa požiadavky tohto nariadenia zdajú byť splnené, Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie jednotný dokument a údaj o uverejnení špecifikácie podľa článku 5 odsek 5 piaty pododsek. V opačnom prípade sa Komisia rozhodne postupom stanoveným v článku 15 ods. 3 zamietnuť žiadosť o registráciu.

2. Ak sa požiadavky tohto nariadenia zdajú byť splnené a najneskôr do šiestich mesiacov nasledujúcich po dátume prijatia žiadosti uvedenej v článku 5 ods. 7, Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie jednotný dokument a údaj o uverejnení špecifikácie podľa článku 5 odsek 5 piaty pododsek. V opačnom prípade sa Komisia rozhodne postupom stanoveným v článku 15 ods. 3 zamietnuť žiadosť o registráciu.

Odôvodnenie

Lehotu na vybavenie žiadostí je potrebné presne vymedziť, aby sa tak predišlo zbytočným meškaniam. Z týchto dôvodov musí byť zachovaná šesťmesačná lehota na vybavenie, ktorá sa okrem iného ešte uvádza v nariadení 2081/92

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 7 odsek 4

Registrácia označenia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Registrácia označenia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a na internete, vrátane odkazu na miesto nálezu špecifikácie v súlade s článkom 5 ods. 5. Ak sa žiadosť o zápis do registra týka zemepisnej oblasti nachádzajúcej sa v tretej krajine, Komisia uverejní špecifikáciu podľa článku 5 ods. 5.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť uverejnenie špecifikácie v elektronickej podobe, týka sa to aj tradičných špecialít z tretích krajín. Okrem toho by sa spotrebitelia a výrobcovia mali k špecifikácii dostať jednoduchým spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 7 odsek 6

6. Komisia je povinná aktualizovať register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

6. Komisia je povinná aktualizovať register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení a uverejňuje ho na internete.

Odôvodnenie

Spotrebitelia a výrobcovia by sa mali k registru dostať jednoduchým spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 8 pododsek 2a (nový)

Každý symbol Spoločenstva je rozlíšený podľa osobitných farebných kódov.

Odôvodnenie

Európske spoločenstvo vytvorilo logá pre CHOP, CHZO a pre zaručené tradičné špeciality (ZTŠ). Tieto logá sú identické z hľadiska formy a ich farby. Jediný prvok, ktorý ich od seba rozlišuje je nadpis„Chránené označenie pôvodu“, „Chránené zemepisné označenie“ alebo „Zaručená tradičná špecialita“ s malými písmenami na logu označenia, ktorý je často nečitateľný.

Vzhľadom na osobitosti týchto troch typov označení je potrebné odlíšiť tieto tri logá prostredníctvom osobitného farebného kódu pre každé z nich. Týmto by sa zabezpečilo, že spotrebiteľovi sa poskytne jasnejšia informácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 8 pododsek 3a (nový)

Miesto pôvodu a miesto spracovania každého predávaného poľnohospodárskeho alebo potraviny prostredníctvom registrovaného označenia, sú jasne a zreteľne uvedené na etikete.

Odôvodnenie

Návrh uznáva potrebu označení, skratiek a log aj na etiketách výrobkov z tretích krajín. V záujme toho, aby sa spotrebiteľom poskytla záruka, je potrebné zaviesť povinnosť uviesť na etikete miesto pôvodu a spracovania výrobku, aby sa zamedzilo akejkoľvek zámene loga Spoločenstva s pôvodom výrobku.Okrem toho, táto povinnosť je v súčasnosti stanovená v druhom pododseku článku 12 ods. 2 nariadenia 2081/92.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 10

3. Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 882/2004 členské štáty určia kompetentný centrálny orgán, ktorý bude osobitne zodpovedať za uplatňovanie kontrolného systému v súvislosti s týmto nariadením

3.V súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 882/2004, členské štáty určia oficiálny orgán zodpovedný za kontrolu a dozor nad dodržiavaním predpisov Spoločenstva v oblasti zemepisného označenia.

Odôvodnenie

V súlade s platnými právnymi predpismi sa ustanovenia stanovené nariadením 882/2004 uplatňujú pri všetkých potravinách na území Spoločenstva. Toto platí evidentne aj pre subjekty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 2081/92. Je teda nadbytočné to uvádzať.

Naproti tomu je však dnes pre vlastníkov práv často ťažké zistiť, na koho sa majú obrátiť, aby zamedzili nelojálnym praktikám v druhom členskom štáte. Následne je vhodné zriadiť sieť kontrolných orgánov, ktoré budú zaručovať dodržiavanie predpisov Spoločenstva, v záujme zabezpečenia koherentnosti a účinnosti systému ochrany zemepisných označení na celom území EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 10 odsek 3 a (nový)

 

3a Vlastníci práv sa môžu obrátiť na príslušný vnútroštátny kontrolný orgán so sťažnosťami a požiadať ho, aby podnikol opatrenia na ochranu ich zaregistrovaného označenia.

Odôvodnenie

V súlade s platnými právnymi predpismi sa ustanovenia stanovené nariadením 882/2004 uplatňujú pri všetkých potravinách na území Spoločenstva. Toto platí evidentne aj pre subjekty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 2081/92. Je teda nadbytočné to uvádzať.

Naproti tomu je však dnes pre vlastníkov práv často ťažké zistiť, na koho sa majú obrátiť, aby zamedzili nelojálnym praktikám v druhom členskom štáte. Následne je vhodné zriadiť sieť kontrolných orgánov, ktoré budú zaručovať dodržiavanie predpisov Spoločenstva, v záujme zabezpečenia koherentnosti a účinnosti systému ochrany zemepisných označení na celom území EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 10 odsek 3 b (nový)

 

3b Zoznam týchto kontrolných orgánov je zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a pravidelne sa aktualizuje.

Odôvodnenie

V súlade s platnými právnymi predpismi sa ustanovenia stanovené nariadením 882/2004 uplatňujú pri všetkých potravinách na území Spoločenstva. Toto platí evidentne aj pre subjekty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 2081/92. Je teda nadbytočné to uvádzať.

Naproti tomu je však dnes pre vlastníkov práv často ťažké zistiť, na koho sa majú obrátiť, aby zamedzili nelojálnym praktikám v druhom členskom štáte. Následne je vhodné zriadiť sieť kontrolných orgánov, ktoré budú zaručovať dodržiavanie predpisov Spoločenstva, v záujme zabezpečenia koherentnosti a účinnosti systému ochrany zemepisných označení na celom území EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 11 odsek 6

6. Náklady kontrol podľa tohto článku budú znášať hospodárske subjekty, na ktorých sa uvedené kontroly vzťahujú.

6. Náklady kontrol podľa tohto článku môžu znášať hospodárske subjekty, na ktorých sa uvedené kontroly vzťahujú.

Odôvodnenie

Kontrolné orgány môžu mať rozdielny štatút v závislosti od členského štátu (verejné, poloverejné, súkromné); v závislosti od tohto štatútu môžu byť rozdielne ich zdroje príjmov a ich spôsob financovania; nariadenie teda nesmie vymedzovať spôsob financovania príslušných nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 12 odsek 2 pododsek 1a (nový)

 

Žiadosť o anulovanie je predmetom konzultácie zúčastnených strán v príslušnom členskom štáte.

Odôvodnenie

So zreteľom na účinky anulovania registrácie CHZO alebo CHOP a na hodnotu, ktorú môže mať označenie pre príslušný región mimo zoskupenia výrobcov, je potrebné stanoviť postup, aby zúčastnené strany mohli uplatniť svoje stanovisko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 13 odsek 1 bod a)

a) akémukoľvek priamemu alebo nepriamemu komerčnému využívaniu registrovaného označenia v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa registrácia nevzťahuje, ak sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami registrovanými pod chráneným označením, alebo ak používanie označenia ťaží z dobrej povesti chráneného označenia;

a) akémukoľvek priamemu alebo nepriamemu komerčnému využívaniu registrovaného označenia, najmä na všetkých typoch etikiet a obalov výrobkov, úplne alebo čiastočne a nezávisle od ich podoby, v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa registrácia nevzťahuje, ak sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami registrovanými pod chráneným označením, alebo ak používanie označenia ťaží z dobrej povesti chráneného označenia;

Odôvodnenie

Je potrebné venovať pozornosť používaniu označení v adresách (napr.: zmena názvu ulice z dôvodu privlastnenia si označenia..).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 13 odsek 1 bod a a) (nový)

a a) akémukoľvek komerčnému využívaniu zaregistrovaného označenia pri potravinách, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka práv;

Odôvodnenie

Meno zaregistrovaných zemepisných označení sa často používa pri označeniach predaja špecialít alebo kulinárskych prípravkov, hoci časť výrobku so zemepisným označením vo finálnom výrobku je často len nepatrná, ba dokonca nie je vôbec prítomná. Toto predstavuje zneužitie povesti chránených označení a oklamanie spotrebiteľa.

V záujme toho, aby sa predišlo nezákonnému uvádzaniu odkazov na prísady CHZO alebo CHOP pri označeniach predaja, je potrebné poskytnúť vlastníkom zemepisných označení kontrolnú právomoc v súvislosti s týmto menom. Vlastníci môžu v závislosti od prípadu požadovať, aby sa používanie mena CHZO alebo CHOP obmedzilo na odkaz v zozname prísad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 13 odsek 1 pododsek 1a (nový)

 

Ak spracovaný výrobok obsahuje poľnohospodársky výrobok alebo potravinu, ktorá je predmetom zaregistrovania v súlade s týmto nariadením, používanie s tým súvisiaceho označenia na etikete spracovaného výrobku podlieha príslušnému povoleniu vydanému zoskupením, ktoré na to získalo oprávnenie.

Odôvodnenie

Používanie označení pri spracovaných výrobkoch by malo byť predmetom riadneho povolenia zo strany zoskupenia, ktoré na to získalo oprávnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 13 odsek 1a (nový)

1 a) Ak existuje CHZO alebo CHOP týkajúce sa poľnohospodárskych alebo potravinových výrobkov, nie je možné používať jednotlivé zemepisné termíny, ktoré sú ale zahrnuté do chránenej zemepisnej oblasti na podobných výrobkoch, ktoré nemajú toto CHZO alebo CHOP.

Odôvodnenie

Tento prístup umožňuje zabrániť tomu, aby sa na výrobkoch mohlo nepriamo uvádzať zaregistrované označenie prostredníctvom používania zemepisného označenia v rámci jednoduchého označenia o pôvode a bez využitia kontrolných systémov umožňujúcich poskytnúť pravdivú informáciu spotrebiteľovi. Príklad: v rámci CHZO sliviek z Agenu, sa termíny „Périgord“, „Gers“ alebo „Lectoure“, atď. môžu používať len v prípade sliviek, ktoré majú CHZO „slivky z Agenu“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Príloha I zarážky 6a, 6b a 6c (nové)

- vínny ocot,

- ocot z Korintského hrozna,

- víno z bobúľ alebo nápoje kvasené na báze bobúľ s prídavkom kvasenej jablčnej alebo hruškovej šťavy,

- soľ, tradičná morská soľ a morská soľ zbieraná z povrchu ("fleurs de sel")

- korenia,

- koreninová zmes..

Odôvodnenie

Využitie prostredníctvom identifikovateľnej vinety môže byť skutočným nástrojom hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre príslušné regióny, najmä v prípade znevýhodnených regiónov, v ktorých podpora a využitie za pomoci vinety predstavujú dôležitý nástroj hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Korenia a najmä metódy získavania soli musia byť uvedené medzi oblasťami uplatňovania prílohy I, pretože môžu mať významnú kulinársku alebo ekonomickú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Príloha II zarážka 7

- vŕbové prútie

- vŕbové prútie a predmety z vŕbového prútia

Odôvodnenie

Keďže v praxi je ťažké hovoriť o predaji vŕbového prútia ako takého, navrhuje sa , aby sa v prílohe II uvádzali predmety z vŕbového prútia.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Dôvodová správa

1. Historique de la proposition de la Commission

L'Union européenne confère une certaine protection aux producteurs de "spécialités régionales", par le biais des règlements (CEE) no 2081/92 et no 2082/92. La réglementation volontaire permet aux producteurs de se faire enregistrer dans un système communautaire pour obtenir la protection juridique de certains produits agricoles et denrées alimentaires spécifiques grâce à l'appellation d'origine.

L'appellation d'origine protégée (AOP) désigne un produit dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans une aire géographique déterminée selon une procédure reconnue et déterminée.

Dans le cas de l'indication géographique protégée (IGP), il existe au moins un lien entre l'une des phases de la production, de la transformation ou de l'élaboration et l'aire d'origine ou il peut s'agir d'un produit jouissant d'une certaine réputation.

La spécialité traditionnelle garantie (STG) est régie par le règlement no 2082/92 et ne fait pas référence à une origine géographique mais met en valeur la composition traditionnelle du produit ou un mode de production et/ou de transformation traditionnel.

La protection des indications géographiques est devenue depuis plusieurs années un sujet de discorde avec les partenaires commerciaux internationaux de l'Union européenne dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

À la suite de l'accord TRIPS portant sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, la législation de l'Union européenne a été remaniée, de manière à permettre aux pays tiers l'égalité d'accès au système européen (moyennant certaines obligations)(1).

Toutefois, les États-Unis et l'Australie ont émis des objections auprès de l'organe de règlement des différends de l'OMC et se sont employés à faire déclarer l'incompatibilité du règlement européen no 2081/92 avec les conventions commerciales internationales telles que l'accord TRIPS(2).

En avril 2005, l'organe de règlement des différends de l'OMC a adopté deux rapports d'un groupe de haut niveau qui en arrivent à la conclusion qu'en ce qui concerne la majorité des points critiques, le règlement de l'UE ne contrevient pas aux obligations de l'OMC. Mais pourtant l'Union européenne a été contrainte d'améliorer l'accès des ressortissants de pays tiers au système européen et de placer ceux-ci à égalité avec les citoyens de l'Union européenne, s'agissant des demandes et des droits d'opposition. Ces adaptations du règlement de l'Union européenne doivent être apportées d'ici au 20 avril 2006 et constituent une des composantes essentielles de la présente proposition législative.

2. Contenu de la proposition de la Commission: modifications par rapport au règlement no 2081/92

Les dispositions ajoutées par le règlement (CE) no 692/2003, portant sur les modalités d'accès de pays tiers et qui consacrent les principes de l'équivalence des critères, de la réciprocité et de la comparabilité des contrôles sont supprimées dans la présente proposition et remplacées par une procédure simplifiée. Un pays tiers peut introduire une demande d'enregistrement auprès de la Commission, à condition que l'indication géographique ou l'appellation d'origine soit également protégée par ce pays. La formulation des dispositions relatives au contrôle est également assouplie.

Au demeurant, la Commission, en ce qui concerne la répartition des tâches entre elle-même et les pays membres, souhaiterait d'emblée préciser, s'agissant de la procédure de recevabilité , que les États membres doivent assurer le contrôle de dossiers de demande parfois volumineux, et qu'au plan européen, il n'y a plus qu'un contrôle final, ainsi qu'une seule consultation des autres États membres. En revanche, les États membres devraient être autorisés à prélever une taxe.

L'usage jusqu'ici volontaire du logo communautaire pour les IGP et AOP devrait être contraignant, de même que l'utilisation de l'appellation correspondante (indication géographique protégée et appellation d'origine protégée) ou d'une manière abrégée (IGP et AOP).

Le délai de six mois qui permettait aux autres pays membres de manifester leur opposition devrait être ramené à quatre (article 7). En outre, les dispositions relatives à la comitologie doivent être modifiées et à l'avenir, la règlementation du comité de gestion et celle du comité de réglementation seront aussi bien appliquées (article 15).

3. Position du rapporteur / Justification des amendements

Les indications géographiques protégées et les appellations d'origine géographiques apportent une contribution majeure à la création de valeur ajoutée dans les régions rurales d'Europe. L'estime dont ces produits bénéficient auprès des consommateurs européens permet à leurs producteurs un relèvement des prix sur les marchés. Rien que pour la France et l'Italie, la valeur marchande des produits ainsi protégés est estimée à plus de 10 milliards d'euros. Pour sept États membres(3), la plus-value dégagée grâce aux indications géographiques se situe autour de 5,2 milliards d'euros par année, ce qui entraîne des répercussions sur la création et/ou le maintien d'emplois en région rurale.

Au demeurant, l'importance des indications géographiques pour le différend fondamental portant sur l'approche qualitative du commerce des denrées alimentaires et des produits agricoles dans le cadre de l'OMC est très significative. Il est caractéristique que les États-Unis et l'Australie aient déclenché une offensive aussi massive contre les indications géographiques protégées, bien que jusqu'ici ces États n'aient introduit aucune demande de participation au système européen des indications géographiques protégées. Les principes sont les suivants: les marques commerciales doivent être protégées dans le cadre de l'accord TRIPS; ces États ne veulent rendre les indications géographiques admissibles qu'à titre exceptionnel et les limiter à certains vins et spiritueux.

L'Union européenne doit défendre les indications géographiques de toutes ses forces et doit faire preuve d'une grande adresse diplomatique, en premier lieu dans le cadre des prochaines négociations sur la transposition des décisions de Hong Kong. Les indications géographiques sont un excellent moyen de parvenir à une approche qualitative du commerce international. C'est la raison pour laquelle le rejet par l'organe de règlement des différends des attaques de principe émanant des États-Unis et de l'Australie revêt une importance inestimable.

Toutefois, même à l'issue de cette décision d'arbitrage de l'OMC éminemment positive pour l'UE, le différend sur la protection des marques déposées (trademarks) par rapport aux appellations géographiques qualitatives qui surviendra lors des négociations dans le cadre de l'Agenda de Doha sera très rude. Ainsi, le registre multilatéral des appellations d'origine géographique des vins et boissons alcoolisées, tel que le prévoit l'accord TRIPS, n'a pas encore été défini, bien que des négociations aient lieu à ce propos depuis 1997. Un élargissement du registre aux denrées alimentaires et autres produits agricoles(4) devrait bien sûr constituer le point central de la position de négociation de l'Union européenne, mais actuellement, compte tenu des conflits nombreux portant sur le démantèlement des droits de douane et les subventions aux exportations, sur les services et les produits industriels, on ne constate aucun signe de consécration durable des indications géographiques dans le cadre de l'OMC.

En revanche, le système européen des indications géographiques protégées a été foulé à plusieurs reprises par des opérateurs isolés de l'industrie alimentaire:

           •     Kraft Foods produit aux États-Unis du "parmesan" dont la maturité est réduite à six mois (au lieu de douze dans l'Union européenne);

           •     selon les États-Unis, le cognac, le sherry, le porto et le champagne sont des appellations génériques et partant, ne devraient pas être protégés comme des appellations d'origine assorties de critères de qualité particuliers;

Mais, au sein de l'Union européenne également, les critères de qualité en ce qui concerne les indications géographiques protégées font toujours l'objet d'un débat: c'est ainsi que les critères relatifs à la fabrication de jambon de Parme ont été entre-temps modifiés, de sorte que l'amélioration de porcs importés des Pays-Bas ou de Belgique n'est plus permise. Et pourtant, les médias répètent à satiété que la quantité de jambon de Parme produite dépasse en volume le cheptel porcin régional ou même italien. Le respect des critères spécifiques fixés par les producteurs lors de l'enregistrement ("cahier des charges") ne fait pas l'objet de contrôle de la part de certains États membres ou fait l'objet de contrôles insuffisants.

Selon votre rapporteur, il est impératif de respecter et de contrôler les critères de qualité des produits protégés dans le cadre de ce règlement. En outre, la question litigieuse de l'achat supplémentaire de matières premières doit être régie de façon tellement stricte que la mise en cause de la crédibilité des appellations de qualité soit hors de question. Si l'Union européenne n'introduit pas spontanément des critères plus rigoureux, sa position de négociation lors des différends à venir dans le cadre de l'OMC sera très difficile.

Au demeurant, votre rapporteur émet des objections contre le transfert dans les États membres du contrôle des demandes introduites proposé par la Commission. Bien qu'un examen préalable des documents par les autorités compétentes des États membres ait également été prévu dans le passé, il conviendrait de préciser que la décision relative à l'enregistrement doit être prise au plan communautaire. Raison pour laquelle il conviendrait de ne pas parler de reconnaissance "nationale", mais seulement de reconnaissance "provisoire".

Il est indéniable qu'avec près de 300 demandes toujours en instance, les services concernés de la Commission sont confrontés à une lourde tâche. Au lieu de proposer un transfert de cette charge et de la faire reposer sur les autorités des États membres, ce qui comporte en soi le risque d'une renationalisation, il conviendrait en tout état de cause de réfléchir à la question de savoir si le réexamen et l'enregistrement des demandes portant sur des indications géographiques et des appellations d'origine ne devraient pas incomber à une agence européenne. Dans les milieux professionnels, ce débat est déjà engagé et votre rapporteur, en dépit de tous les problèmes que posent les agences européennes existantes, estime que la proposition législative à l'examen devrait se saisir de ce problème, plutôt que de rechercher prétendument une simplification de la solution dans la nationalisation, qui à long terme pourrait rendre le système européen des indications géographiques très vulnérable.

(1)

Règlement (CE) no 692/2003 du Conseil du 8 avril 2003, rapport PE JM Fruteau A5-375/2002.

(2)

Les points critiques étaient essentiellement le traitement inégal par rapport à celui accordé aux autres membres de l'OMC (traitement favorisé pour les États membres de l'UE), un amoindrissement présumé de la protection des marques (trademarks); l'absence de droits d'opposition pour les partenaires commerciaux par rapport à l'utilisation abusive, ou provoquant des distorsions de concurrence, des indications géographiques ainsi qu'une prétendue opacité du système de l'Union européenne. Plusieurs infractions contre l'accord TRIPS, contre les articles 1 et 3 du GATT, contre l'article 2 de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce et contre l'article 56, paragraphe 4, de l'accord de l'OMC ont été enregistrées comme recevables.

(3)

L'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Royaume-Uni. Les chiffres cités reposent sur les indications d'origine (www.origin-gi.com) et n'englobent pas le secteur des vins et spiritueux.

(4)

Comme exigé en décembre 2004 par plusieurs membres de l'OCM, mais non par l'UE (voir WT/GC/W/540).


POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Referenčné čísla

KOM(2005)0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS)

Dátum konzultácie v EP

24.1.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

AGRI
1.2.2006

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

INTA
1.2.2006

IMCO
1.2.2006

ENVI
1.2.2006

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

INTA
25.1.2006

IMCO
30.1.2006

ENVI
30.1.2006

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
23.11.2005

 

Prerokovanie vo výbore

25.1.2006

21.2.2006

 

 

 

Dátum prijatia

21.2.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+: 38

–:

0:

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Vincenzo Lavarra, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański

Dátum predloženia

23.2.2006

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

Posledná úprava: 3. augusta 2006Právne oznámenie