Procedure : 2005/0205(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0037/2006

Indgivne tekster :

A6-0037/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/03/2006 - 4.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0082

BETÆNKNING     *
PDF 155kWORD 107k
24. februar 2006
PE 364.934v02-00 A6-0037/2006

om forslag til Rådets forordning om ophævelse af forordning (EF) nr. 3690/93 om en fællesskabsordning om regler for det minimum af oplysninger, der skal angives i fiskerilicenser

(KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Iles Braghetto

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ophævelse af forordning (EF) nr. 3690/93 om en fællesskabsordning om regler for det minimum af oplysninger, der skal angives i fiskerilicenser

(KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0499)(1),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0354/2005),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0037/2006),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 1 a (ny)

 

(1a) Med Kommissionens forordning (EF) nr. 1281/2005 af 3. august 2005 om forvaltning af fiskerilicenser og om, hvilke oplysninger fiskerilicenserne mindst skal indeholde*, ændres bestemmelserne i fællesskabslovgivningen om fiskerilicenser med henblik på at tilpasse kravene om det minimum af oplysninger, der skal angives i fiskerilicenser, og præcisere den rolle, som fiskerilicenser spiller i forvaltningen af flådekapaciteten.

_________________________

* EUT L 203 af 4.8.2005, s. 3.

Begrundelse

Det minimum af oplysninger, der er indeholdt i fiskerilicenser, skal ændres af hensyn til harmonisering med de oplysninger og den terminologi, der anvendes i forordningen om et EF-fiskerflåderegister (Rådets forordning (EF) nr. 26/2004). Begrebet fiskerilicens er blevet præciseret for at definere funktionen som flådeforvaltningsværktøj. Denne rolle var implicit i den tidligere lovgivning, men var ikke tydeligt formuleret.

Ændringsforslag 2

Betragtning 1 b (ny)

 

(1b) En række bestande i fællesskabets farvande oplever fortsat tilbagegang, og det er derfor nødvendigt at forbedre og udvide eksisterende bevarelsesforanstaltninger. I denne henseende er fiskerilicenser et fleksibelt og nyttigt forvaltningsredskab.

Begrundelse

Det er principielt vigtigt at holde bestandene på et bæredygtigt niveau, og udvidelsen af de eksisterende bevarelsesforanstaltninger er af afgørende betydning i lyset af, at visse bestande er faldende.

Ændringsforslag 3

Betragtning 1 c (ny)

 

(1c) Målet bør være at sørge for en rationel og ansvarlig udnyttelse af levende akvatiske ressourcer uden at glemme dels fiskerisektorens interesse i sin egen langsigtede udvikling og sine egne økonomiske og sociale vilkår, dels forbrugernes interesser, men samtidig at tage højde for de biologiske begrænsninger ud fra behørig respekt for det marine økosystem.

Ændringsforslag 4

Betragtning 1 d (ny)

 

(1d) Beslutninger om bevarelse har en vigtig indvirkning på den økonomiske og sociale udvikling i de af medlemsstaternes regioner, hvor fiskeri er en vigtig industri.

Begrundelse

Det prioriteres højt at finde en balance mellem miljømæssigt bæredygtige marine økosystemer og fiskerisektorens socioøkonomiske udvikling.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Efter reformen af den fælles fiskeripolitik, som blev vedtaget ved Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002, var det nødvendigt at tilpasse den gamle forordning om fiskerilicenser (Rådets forordning (EF) nr. 3690/93), hvilket Kommissionen i henhold til de nye lovrammer kan gøre i medfør af artikel 22, stk. 3.

Fiskerilicenser er et relevant flådeforvaltningsredskab, særlig i forhold til de kapacitetsbegrænsninger, der følger af artikel 12 og 13 i forordning (EF) nr. 2371/2002 og Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 af 30. marts 2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi.

Der var to årsager til, at Kommissionen tog initiativ til vedtagelse af denne nye forordning:

a) For det første skulle det minimum af oplysninger, der er indeholdt i fiskerilicenser, ændres af hensyn til harmoniseringen med de oplysninger og den terminologi, der anvendes i forordningen om et EF-fiskerflåderegister (Rådets forordning (EF) nr. 26/2004).

b) For det andet skulle begrebet fiskerilicens præciseres for bedre at få defineret dens funktion som flådeforvaltningsredskab. Denne rolle var implicit i den tidligere lovgivning, men var ikke tydeligt formuleret.

Rent faktisk er licensen ikke kun et dokument, der beviser, at ejeren af et bestemt fartøj har ret til at drive fiskeri, men også et udtryk for en "kapacitetsret", dvs. den ret, som licenshaveren har til at anvende et fartøj med en vis kapacitet til fiskeri.  

Behovet for at præcisere dette begreb opstod som følge af bestemmelserne i fællesskabsretten, hvor det forbydes at udskifte kapaciteten for et fartøj, der er ophugget med offentlig støtte (artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002). Før 2002 indeholdt FIUF-forordningen lignende bestemmelser. Derfor stilles der i den nye licensforordning krav til medlemsstaterne om ikke at udstede fiskerilicenser, hvis samlede kapacitet overstiger de kapacitetsgrænser, der er fastlagt i bestemmelserne om flådeforvaltning.

Et forslag til Kommissionens forordning om dette emne blev den 6. juli 2005 positivt modtaget i Komitéen for Fiskeri og Akvakultur og er blevet vedtaget og finder anvendelse fra datoen for ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3690/93. Ordføreren støtter derfor Kommissionens forslag om, at det er nødvendigt straks at ophæve forordningen.

Ordføreren ønsker særlig at understrege, at et antal bestande i Fællesskabets farvande fortsat oplever tilbagegang, og at det derfor er nødvendigt at forbedre og udvide de eksisterende bevarelsesforanstaltninger. Målet bør være at sørge for en rationel og ansvarlig udnyttelse af levende akvatiske ressourcer uden at glemme dels fiskerisektorens interesse i sin egen langsigtede udvikling og sine egne økonomiske og sociale vilkår, dels forbrugernes interesser, men samtidig tage højde for de biologiske begrænsninger ud fra behørig respekt for det marine økosystem.

Beslutninger om bevarelse har en vigtig indvirkning på den økonomiske og sociale udvikling i de af medlemsstaternes regioner, hvor fiskeri er en vigtig industri.


PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om ophævelse af forordning (EF) nr. 3690/93 om en fællesskabsordning om regler for det minimum af oplysninger, der skal angives i fiskerilicenser

Referencer

KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS)

Dato for høring af EP

28.10.2005

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH
15.11.2005

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

15.11.2005

 

 

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

JURI
29.11.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Iles Braghetto
25.10.2005

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Behandling i udvalg

29.11.2005

30.1.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.2.2006

Resultat af den endelige afstemning

16

0

0

 

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

James Hugh Allister, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain og Willi Piecyk

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jan Mulder

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse

24.2.2006

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

Seneste opdatering: 3. august 2006Juridisk meddelelse