Förfarande : 2005/0205(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0037/2006

Ingivna texter :

A6-0037/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0082

BETÄNKANDE     *
PDF 154kWORD 96k
24 februari 2006
PE 364.934v02-00 A6-0037/2006

om förslaget till rådets förordning om upphävande av förordning (EG) nr 3690/93 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser

(KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Iles Braghetto

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om upphävande av förordning (EG) nr 3690/93 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser

(KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0499)(1),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0354/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0037/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 1a (nytt)

 

(1a) Genom kommissionens förordning (EG) nr 1281/2005 av den 3 augusti 2005 om förvaltning av fiskelicenser och de uppgifter som åtminstone måste ingå i sådana licenser* ändras gemenskapsrättens bestämmelser om fiskelicenser i syfte att anpassa minimikraven på uppgifter och klargöra fiskelicensernas roll i förvaltningen av flottans kapacitet.

 

_______________

* EUT L 203, 4.8.2005, s. 3.

Motivering

Det var nödvändigt att ändra de uppgifter som åtminstone måste ingå i fiskelicenser för att harmonisera dem med uppgifterna och terminologin i kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 om registret över gemenskapens fiskeflotta. Syftet var även att klargöra konceptet fiskelicens och exakt fastställa dess roll som ett verktyg i förvaltningen av fiskeflottans kapacitet. Denna uppgift ingick implicit i den tidigare rättsliga ramen men formulerades inte klart.

Ändringsförslag 2

Skäl 1b (nytt)

 

(1b) Ett antal bestånd i gemenskapens fiskevatten minskar kontinuerligt, och därför är det nödvändigt att förbättra och utvidga de befintliga bevarandeåtgärderna; i detta avseende erbjuder fiskelicenserna ett flexibelt och användbart förvaltningsinstrument.

Motivering

Att bevara bestånden på bärkraftiga nivåer är en grundläggande fråga, och det är avgörande att de befintliga bevarandemetoderna utvidgas med tanke på att vissa bestånd minskar kontinuerligt.

Ändringsförslag 3

Skäl 1c (nytt)

 

(1c) Målet bör vara att se till att de levande vattenresurserna utnyttjas rationellt och ansvarsfyllt samtidigt som man erkänner fiskesektorns intresse i en långsiktig utveckling, dess ekonomiska och sociala villkor samt konsumenternas intressen, med beaktande av de biologiska hindren och med vederbörlig respekt för det marina ekosystemet.

Ändringsförslag 4

Skäl 1d (nytt)

 

(1d) Beslut om bevarande har avsevärda effekter på den ekonomiska och sociala utvecklingen i de regioner i medlemsstaterna där fisket är en viktig näring.

Motivering

Att uppnå jämvikt mellan ekologiskt bärkraftiga marina ekosystem och den socioekonomiska utvecklingen inom fiskesektorn är högprioriterat.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Till följd av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, som antogs genom rådets förordning (EG) nr 2371/2002, var det nödvändigt att anpassa den tidigare förordningen om fiskelicenser (rådets förordning (EG) nr 3690/93), något som kommissionen enligt den nya rättsliga ramen kan göra med stöd av artikel 22.3.

Fiskelicenserna är ett relevant verktyg för förvaltningen av fiskeflottan, i synnerhet när det gäller de kapacitetsbegränsningar som fastställs i artiklarna 12 och 13 i förordning (EG) nr 2371/2002 och i rådets förordning (EG) nr 639/2004 av den 30 mars 2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden.

Det finns två orsaker till att kommissionen antog den nya förordningen, nämligen följande:

a) För det första var det nödvändigt att ändra de uppgifter som åtminstone måste ingå i fiskelicenser och harmonisera dem med de uppgifter och den terminologi som tillämpas i kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 om registret över gemenskapens fiskeflotta.

b) För det andra var det nödvändigt att klargöra konceptet fiskelicens och exakt ange dess roll som ett verktyg i förvaltningen av flottans kapacitet. Denna uppgift ingick implicit i den tidigare rättsliga ramen men formulerades inte klart.

I själva verket är licensen inte enbart ett dokument som bevisar att en redare som använder ett visst fartyg har rätt att fiska, utan även ett uttryck för ”kapacitetsrätt”, dvs. den rättighet som licensinnehavaren har att använda ett fartyg för en viss fiskekapacitet.

Behovet att avgränsa detta koncept exakt uppstod i och med de bestämmelser i gemenskapsrätten som förbjuder ersättande av kapaciteten för ett fartyg som skrotats med offentliga medel (artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002). Liknande bestämmelser fanns före 2002 i förordningen om FFU (Fonden för fiskets utveckling). Detta är orsaken till att medlemsstaterna enligt den nya licensförordningen åläggs att inte utfärda fiskelicenser vars samlade kapacitet skulle överskrida de kapacitetstak som inrättats genom bestämmelserna om förvaltning av fiskeflottan.

Den 6 juli 2005 yttrade sig kommittén för fiskeri och vattenbruk positivt över förslaget till kommissionens förordning om detta ämne. Förordningen har antagits och skall träda i kraft det datum som rådets förordning (EG) nr 3690/93 upphävs. Av denna anledning välkomnar föredraganden kommissionens förslag: det är nödvändigt att förordningen upphävs utan dröjsmål.

Föredraganden vill i synnerhet betona att ett antal bestånd i gemenskapens fiskevatten minskar kontinuerligt och att det därför är nödvändigt att förbättra och utvidga de befintliga bevarandeåtgärderna. Målet bör vara att se till att de levande vattenresurserna inom vattenbruket utnyttjas rationellt och ansvarsfyllt samtidigt som man erkänner fiskesektorns intresse i en långsiktig utveckling, dess ekonomiska och sociala villkor samt konsumenternas intressen, med beaktande av de biologiska hindren och med vederbörlig respekt för det marina ekosystemet.

Beslut om bevarande har avsevärda effekter på den ekonomiska och sociala utvecklingen i de regioner i medlemsstaterna där fisket är en viktig näring.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om upphävande av förordning (EG) nr 3690/93 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser

Referensnummer

KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

28.10.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

PECH
15.11.2005

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

JURI

15.11.2005

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

JURI
29.11.2005

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Iles Braghetto
25.10.2005

 

Behandling i utskott

29.11.2005

30.1.2006

 

 

 

Antagande

23.2.2006

Slutomröstning: resultat

+

0

16

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

James Hugh Allister, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jan Mulder

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande

24.2.2006

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

Senaste uppdatering: 3 augusti 2006Rättsligt meddelande