Eljárás : 2005/0090(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0057/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0057/2006

Viták :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Szavazatok :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
A szavazatok indokolása
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

JELENTÉS     *
PDF 899kWORD 1216k
2006. március 8.
PE 367.649v01-00 A6-0057/2006

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Ingeborg Gräßle

A vélemény előadója(*):
Borut Pahor és Ingeborg Gräßle, Költségvetési Ellenőrző Bizottság

(*) Bizottságok közötti megerősített együttműködés - az Eljárási Szabályzat 47. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (*)
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0181)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 279. cikkére és az Euratom-Szerződés 183. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0234/2005),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A6-0057/2006),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése és az Euratom Szerződés 119. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozat alapján az egyeztetési eljárás megkezdését, abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(1) preambulumbekezdés

(1) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet – a továbbiakban: költségvetési rendelet – megállapítja a pénzgazdálkodási reform jogi alapjait. Ezért az alapvető elemeit meg kell tartani és meg kell erősíteni. A költségvetési rendelet ezenkívül megállapítja a minden jogalkotási aktus által betartandó költségvetési alapelveket, amelyektől csak minimális esetben lehet eltérni.

(1) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet – a továbbiakban: költségvetési rendelet – megállapítja a pénzgazdálkodási reform jogi alapjait. Ezért az alapvető elemeit meg kell tartani és meg kell erősíteni. A költségvetési rendelet ezenkívül megállapítja a minden jogalkotási aktus által betartandó költségvetési alapelveket, amelyek az EK-Szerződés 268. és azt követő cikkein alapulnak, és amelyektől csak minimális esetben lehet eltérni.

Indokolás

A költségvetési alapelveket elsősorban az EK-Szerződés 268. és azt követő cikkei állapítják meg.

Módosítás: 2

(2) preambulumbekezdés

(2) A gyakorlati tapasztalatok fényében egyes módosítások indokoltak, hogy könnyebbé váljon a költségvetés végrehajtása és az alapjául szolgáló politikai célkitűzések megvalósítása, valamint hogy egyes eljárásbeli és dokumentációs követelmények ki legyenek igazítva és ezáltal a kockázatokkal és költségekkel arányosak legyenek.

(2) A gyakorlati tapasztalatok fényében egyes módosítások indokoltak, hogy könnyebbé váljon a költségvetés végrehajtása és az alapjául szolgáló politikai célkitűzések megvalósítása, valamint hogy az EK-Szerződés 5. cikkében meghatározott arányosság elvét az igazgatási intézkedések tekintetében kifejezetten rögzítsék, annak tisztázására, hogy azok a kockázatokkal és költségekkel arányosak legyenek.

Indokolás

Javasolt utalni a közösségi szervek valamennyi intézkedésére kiterjedő arányosság elvére, annak elkerülése érdekében, hogy az igazgatási intézkedések révén túlzott terheket rójanak az uniós polgárokra és a harmadik országok polgáraira.

Módosítás: 3

(3) preambulumbekezdés

(3) A módosításoknak hozzá kell járulniuk a Bizottság reformjai célkitűzéseinek eléréséhez, segíteniük kell a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás fejlesztésében vagy biztosításában és fokozniuk kell a Közösségek pénzügyi érdekeinek csalás és illegális tevékenységek elleni védelmét, hozzájárulva ezzel a pénzügyi műveletek törvényességének és szabályosságának ésszerű biztosításához.

(3) A módosításoknak hozzá kell járulniuk a Bizottság reformjai célkitűzéseinek eléréséhez, segíteniük kell a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás fejlesztésében vagy biztosításában és hatékonyabbá kell tenniük a Közösségek pénzügyi érdekeinek csalás és illegális tevékenységek elleni védelmét, hozzájárulva ezzel a pénzügyi műveletek törvényességének és szabályosságának ésszerű biztosításához.

Módosítás: 4

(5a) preambulumbekezdés (új)

 

(5a) Az EK-Szerződéshez csatolt, az 1997. október 2-i Amszterdami Szerződés mellékletében szereplő, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 1. pontja alapján a ráruházott hatáskörök gyakorlása során valamennyi intézmény köteles tiszteletben tartani az arányosság elvét, amely szerint a Közösség egyetlen intézkedése sem lépheti túl a Szerződés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges mértéket.

Indokolás

Javasolt utalni a közösségi szervek valamennyi intézkedésére kiterjedő arányosság elvére, annak elkerülése érdekében, hogy az igazgatási intézkedések révén túlzott terheket rójanak az uniós polgárokra és a harmadik országok polgáraira.

Módosítás: 5

(6) preambulumbekezdés

(6) Egyes pontokon fokozott hatékonyságra és átláthatóságra van szükség a költségvetési alapelvek alkalmazásakor a működési igények jobb kielégítése érdekében.

(6) A költségvetési rendelet alkalmazása során a gyakorlat azt mutatta, hogy pénzügyi szereplők hatáskörük gyakorlása során esetenként nem élnek elegendő mértékben mérlegelési jogkörükkel; ehhez hozzátartozik, hogy az Európai Közösség végrehajtó szerveiként önállóan és mérlegelési jogkörük keretében esetenként határozhatnak arról, hogy EK-Szerződéshez csatolt, az 1997. október 2-i Amszterdami Szerződés mellékletében szereplő, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 1. pontja értelmében mikor arányos egy intézkedés.

Indokolás

Az eljárás nehézkességének egyik oka az, hogy a költségvetési rendelet alkalmazói nem élnek megfelelő mértékben mérlegelési jogkörükkel.

Módosítás: 6

(12) preambulumbekezdés

(12) Jelenleg a költségekkel járó támogatások – ajándékok és hagyatékok – elfogadása előtt a Bizottságnak engedélyt kell kapnia a költségvetési hatóságtól. A szükségtelen és bonyodalmas eljárások elkerülése végett az engedélykérést csak a jelentős költségekkel járó adományok esetén kellene kötelezővé tenni.

(12) Jelenleg a költségekkel járó támogatások – ajándékok és hagyatékok – elfogadása előtt a Bizottságnak engedélyt kell kapnia a költségvetési hatóságtól. A szükségtelen és bonyodalmas eljárások elkerülése végett az engedélykérést a járulékos költségekkel járó adományok esetén kellene kötelezővé tenni.

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 7

(13) preambulumbekezdés

(13) A költségvetés egyediségének elve tekintetében egyes pontokon egyszerűsíteni és tisztázni kell az előirányzatok átcsoportosításáról szóló, a gyakorlatban bonyodalmasnak vagy homályosnak bizonyult szabályokat. A költségvetési rendelet 22. cikke szándék szerint a Bizottságon kívüli intézményekre alkalmazandó, mert a Bizottságnak saját szabályrendszere van. Ezt a rendelkezést tehát ennek megfelelően módosítani kell.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 8

(14) preambulumbekezdés

(14) Az „értesítési eljárás” tekintetében a Bizottság és a többi intézmény értesíti az átcsoportosításról szóló javaslatokról a költségvetési hatóságot, amely – amennyiben ellenvetéssel kíván élni – a szokásos eljáráshoz fordulhat. Ezekben az esetekben elméletileg a szokásos határidők érvényesek a költségvetési hatóság átcsoportosításról szóló határozatára nézve. A szövegből azonban nem derül ki, hogy mikor kezdődik a határidő, és ezt a mulasztást pótolni kell.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 9

(16) preambulumbekezdés

(16) A hatékonyság érdekében a Bizottságnak lehetőséget kell adni a tartalékból való átcsoportosításra vonatkozó önálló határozatra, amikor a kérdéses tevékenységre a költségvetés létrehozásakor — a költségvetési rendelet 49. cikke értelmében — nem vonatkozik jogalapot megteremtő jogi aktus, de azt az év során elfogadják.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 10

(17) preambulumbekezdés

(17) A Bizottság igazgatási átcsoportosításaira vonatkozó szabályokat az új tevékenységalapú költségvetés-tervezés (TKT) struktúrájához kell igazítani. Az „értesítési eljárást” tehát a minden cím igazgatási alcímén belüli, az év előirányzatainak 10%-át meghaladó tételcsoportok közötti átcsoportosításra kell korlátozni. Az azonos jellegű kiadásokat finanszírozó egyéb címek tételcsoportjai közötti átcsoportosításokról viszont a Bizottság önállóan határozhat.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 11

(22a) preambulumbekezdés (új)

 

(22a) Az engedélyezésre jogosult tisztviselő felelősségére vonatkozó szabályozást a jogbiztonság növelése érdekében egyértelművé kell tenni.

Módosítás: 12

(27) preambulumbekezdés

(27) A követelések érvényességére határidőt kell szabni. A Közösségre – szemben számos tagállammal – nem érvényes olyan elévülési határidő, amely elteltével a pénzügyi követelések elévülnek. A Közösséget nem köti elévülési határidő a harmadik féllel szemben fennálló követelések behajtásában sem. E határidő bevezetése az új 73b. cikkben megfelel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak.

(27) A követelések érvényességére határidőt kell szabni. A Közösségre – szemben számos tagállammal – nem érvényes olyan elévülési határidő, amely elteltével a pénzügyi követelések elévülnek. A Közösséget nem köti elévülési határidő a harmadik féllel szemben fennálló követelések behajtásában sem. E határidő bevezetése az új 73b. cikkben megfelel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak. A szándékosan kárt okozó személyek nem hivatkozhatnak azonban más adósokkal azonos mértékben az elévülésre. Az elévülési idő kezdetét ezért arra az időpontra kell korlátozni, amikor dokumentálták valamennyi igény tartalmának tudomásulvételét.

Módosítás: 13

(27A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(27a) A közbeszerzési eljárásokat lehetőség szerint és adott esetben intézményközi alapon kell végrehajtani a kisebb szervezetekre nehezedő adminisztratív terhek csökkentése érdekében.

Indokolás

Ez a módosítás a „lehetőség szerint és adott esetben” kifejezéssel egészíti ki az előadó 14. módosítását.

Módosítás: 14

(27B) preambulumbekezdés (új)

 

(27b) Az árubeszerzésekre és szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében az eljárásoknak gyorsabbnak és az ajánlattevő igényeire szabottabbnak kell lenniük. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az arányosság elve a dokumentációra is kiterjedjen. A keretszerződéseknek meg kell jelenniük a költségvetési rendeletben. Nem lehet keretszerződések révén szükségtelenül hosszú szerződéses kötelezettségekkel korlátozni a versenyt, a kis- és középvállalkozásokat pedig nem lehet már nagyságuk alapján a kezdetektől fogva kizárni a szerződések odaítélése során.

Módosítás: 15

(29) preambulumbekezdés

(29) A költségvetési rendelet ajánlattevők kizárására vonatkozó szabályai szigorúbb rendszert kényszerítenek a közösségi intézményekre, mint a 2004/18/EK irányelv. A költségvetési rendelet nem tesz különbséget a kizárást jelentő legsúlyosabb okok és az egyéb okok között. A 2004/18/EK irányelv azonban megkülönbözteti ezeket, és ezt a megkülönböztetést a közösségi intézmények számára is hozzáférhetővé kell tenni. A költségvetési rendelet 93. és 94. cikkében rendelkezni kell a legsúlyosabb esetekben alkalmazandó kötelező jellegű kizárásról, ugyanakkor meg kell adni a lehetőséget az ajánlatkérő számára újabb kizárási esetek hozzáadására, kockázatértékelés alapján. Ugyanígy különbséget kell tenni a költségvetési rendelet 114. cikkében a támogatások tekintetében. A szankciókra vonatkozó, a rendelet 96. cikkében megállapított szabályokat ennek megfelelően ki kell igazítani.

(29) A költségvetési rendelet ajánlattevők kizárására vonatkozó szabályai szigorúbb rendszert kényszerítenek a közösségi intézményekre, mint a 2004/18/EK irányelv. Az ajánlattevők kizárása során érvényesülnie kell az arányosság elvének. Ennek során a kizárás időtartama legfeljebb 10 évre korlátozódik az aránytalan szankciók elkerülése érdekében. Az öt évet meghaladó kizárások csak jogerős ítéleteken alapulhatnak.

Módosítás: 16

(30A) preambulumbekezdés (új)

 

(30a) Az igazoló dokumentumok benyújtásának követelményét a szükséges mértékre kell korlátozni. A megkövetelt dokumentációs erőfeszítéseknek többek között az érintett szerződés értékén kell alapulniuk.

Indokolás

A Bizottság által történő szűkebb, a dokumentációt csak a kisösszegű támogatási szerződéseknél korlátozó értelmezés kiküszöbölése érdekében az előadó 16. módosítása a „többek között” kifejezéssel egészül ki.

Módosítás: 17

(30B) preambulumbekezdés (új)

 

(30b) Az intézmények tisztességes és megfelelő igazgatással kapcsolatos hírnevének megőrzése érdekében a támogatási eljárásokban résztvevő közösségi tisztviselők mindig tájékoztatják feletteseiket a részvételükről az összeférhetetlenség kizárása érdekében.

Módosítás: 18

(32A) preambulumbekezdés (új)

 

(32a) A sikeres ajánlattevők részére hatékony jogvédelmet kell biztosítani, ahogy ez a tagállamok esetében is kötelező. E tekintetben olyan független ellenőrző szerveket kell létrehozni, amelyek gyorsan és aránytalan költségek nélkül felül tudják vizsgálni a közbeszerzési eljárást, és hatékony jogvédelmet biztosítanak.

Módosítás: 19

(32B) preambulumbekezdés (új)

 

(32b) A Unió pénzügyi érdekeinek védelme nem róhat túlzott terhet az nyertes ajánlattevőre. A nyertes ajánlattevő által nyújtandó biztosítékokat ezért csak indokolt esetekben kell megkövetelni, és ezek mértéke nem haladhatja meg a biztosíték célját.

Módosítás: 20

(34) preambulumbekezdés

(34) A támogatások tekintetében egyszerűsíteni kell a szabályokat. Az ellenőrzésekkel és biztosítékokkal kapcsolatos követelményeknek fokozottan arányban kell állniuk a pénzügyi kockázatokkal. Egyes alapvető változtatásokat először a költségvetési rendeletben kell eszközölni, hogy később a végrehajtási szabályokban részletes rendelkezésre legyen lehetőség. A költségvetési rendelet 108. cikkében tisztázni kell a támogatások hatályát, különösen a hiteltevékenységekkel és a részvényekkel összefüggő finanszírozás esetében. Be kell vezetni az arányosság elvét is.

(34) A támogatások tekintetében egyszerűsíteni kell a szabályokat.
Az igazgatási eljárás követelményeinek az érintettekkel szemben mindig arányosnak kell lenniük. Ennek megfelelően az eljárás lehető legkorábbi szakaszában ki kell szűrni a sikertelen pályázatokat, hogy megkíméljék az ajánlattevőket a felesleges erőfeszítésektől. A költségvetési rendelet 108. cikkében tisztázni kell a támogatások hatályát, különösen a hiteltevékenységekkel és a részvényekkel összefüggő finanszírozás esetében. Különösen a kisebb összegű támogatásoknál lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a támogatást átfogó és bonyolult támogatási szerződés helyett egyedi határozat alapján nyújtsák.

Indokolás

Javasolt utalni a közösségi szervek valamennyi intézkedésére kiterjedő arányosság elvére, annak elkerülése érdekében, hogy az igazgatási intézkedések révén túlzott terheket rójanak az uniós polgárokra és a harmadik országok polgáraira.

Módosítás: 21

(36) preambulumbekezdés

(36) Hasznosnak bizonyult az a szabály, amely szerint a támogatásokat ajánlatkérés alapján kell odaítélni. A tapasztalatok alapján azonban egyes helyzetekben a tevékenység jellege nem hagy választási lehetőséget a kedvezményezettek kiválasztásakor, és a költségvetési rendelet 110. cikkében kifejezetten el kell ismerni az ilyen esetek előfordulását.

(36) Hasznosnak bizonyult az a szabály, amely szerint a támogatásokat ajánlatkérés alapján kell odaítélni. E tekintetben a jogbiztonság, illetve a tervezés biztonsága érdekében gondoskodni kell arról, hogy az ajánlattevők számára az ajánlati felhívás kezdetén ismertetett előírások ne változzanak az eljárás során. A tapasztalatok alapján azonban egyes helyzetekben a tevékenység jellege nem hagy választási lehetőséget a kedvezményezettek kiválasztásakor, és a költségvetési rendelet 110. cikkében kifejezetten el kell ismerni az ilyen esetek előfordulását.

Módosítás: 22

(37) preambulumbekezdés

(37) Ki kell igazítani azt a szabályt, amely szerint egyazon tevékenységért egy kedvezményezett sem részesülhet egy támogatásnál többen, mert egyes jogalapot megteremtő jogi aktusok lehetővé teszik a közösségi finanszírozás kombinálását, és az ilyen esetek száma a jövőben – a kiadás hatékonyságának biztosítása érdekében – nőhet. Meg kell ragadni azonban az alkalmat, és a költségvetési rendelet 111. cikkében világossá kell tenni, hogy egyazon költségek nem finanszírozhatók kétszer a közösségi költségvetésből.

(37) Meg kell ragadni az alkalmat, és a költségvetési rendelet 111. cikkében világossá kell tenni, hogy egyazon költségek nem finanszírozhatók kétszer a közösségi költségvetésből, és hogy nem léphetik túl az elszámolható költségek 100%-át.

Indokolás

A cikkek módosításait tükrözi.

Módosítás: 23

(39) preambulumbekezdés

(39) A világosság és az átláthatóság érdekében a költségvetési rendelet új 113a. cikkében engedélyezni kell az átalány kifizetések használatát, hogy a ténylegesen felmerült költségek megtérítésének hagyományosabb módszere mellett alkalmazható legyen.

(39) A világosság és az átláthatóság érdekében a költségvetési rendelet új 113a. cikkében engedélyezni kell az átalány kifizetések használatát, hogy a ténylegesen felmerült költségek megtérítésének hagyományosabb módszere mellett alkalmazható legyen. Az elszámolható költségeket egyértelműbben meg kell határozni.

Módosítás: 24

(40) preambulumbekezdés

(40) A költségvetési rendelet 114. cikkében a kedvezményezettek jogosultságával kapcsolatos szigorítások egy részét meg kell szüntetni, hogy természetes személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező társulások bizonyos típusai is részesülhessenek támogatásban.

(40) A támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó bizonylatolási kötelezettségeknek és szankcióknak mindig arányosnak kell lenniük a kockázatokkal, ezenkívül a kedvezményezettek jogosultságával kapcsolatos szigorítások egy részét meg kell szüntetni, hogy természetes személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező társulások bizonyos típusai is részesülhessenek támogatásban..

Indokolás

Javasolt utalni a közösségi szervek valamennyi intézkedésére kiterjedő arányosság elvére, annak elkerülése érdekében, hogy az igazgatási intézkedések révén túlzott terheket rójanak az uniós polgárokra és a harmadik országok polgáraira.

Módosítás: 25

(40A) preambulumbekezdés (új)

 

(40a) Az ajánlattevők jobb tájékoztatása érdekében létre kell hozni egy közös szolgálatot, amely az azonos jellegű támogatásokra benyújtandó pályázatok szabványosításával, az ajánlattevők tájékoztatásával és a teljesítmények összehasonlításával foglalkozik.

Indokolás

Javasolt az előadó 25. módosításának kismértékű megváltoztatása a „szerv” szót a „szolgálat” szóval helyettesítve, egyértelművé téve ezáltal, hogy a cél a Bizottságon belül az ismeretek összegzése és a legjobb gyakorlatok feltárása, az egyes részlegek közötti eltérő értelmezések és gyakorlatok megszüntetésével, továbbá az, hogy a pályázók számára megbízható információforrássá váljanak.

Módosítás: 26

(47) preambulumbekezdés

(47) Lehetővé kell tenni a visszavont előirányzatok – amelyek azon projektek teljes vagy részleges elmaradása miatt jöttek létre, amelyekre azokat előirányozták – újbóli rendelkezésre állását. Azonban ezt csak szigorú körülmények között lehet megengedni, és kizárólag a kutatás területén, mert a kutatási projektek a többi politikánál nagyobb pénzügyi kockázattal járnak.

(47) Mivel a kutatástámogatás az Európai Unió versenyképessége szempontjából különös jelentőséggel bír, lehetővé kell tenni azon kötelezettségvállalási előirányzatok újbóli rendelkezésre állását, amelyeket azon projektek teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használtak fel vagy vontak vissza, amelyekre azokat előirányozták.

Indokolás

Az új intézményközi megállapodásról a 2007 és 2013. közötti időszakra szóló pénzügyi tervvel kapcsolatosan folytatott tárgyalások keretében a Parlament a fel nem használt vagy visszavont kötelezettségvállalások újbóli felhasználásának lehetőségét vizsgálja. Az ilyen újbóli felhasználás nem korlátozható csak a kutatási alapokra.

Módosítás: 27

1. CIKK 2. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 2. cikk

Bármely, a költségvetés bevételeinek vagy kiadásainak végrehajtására vonatkozó, más jogalkotási aktusban foglalt rendelkezésnek különösen a II. címben meghatározott költségvetési alapelveknek kell megfelelnie.

Bármely, a költségvetés bevételeinek vagy kiadásainak végrehajtására vonatkozó, más jogi aktusban foglalt rendelkezésnek az EK-Szerződés 268. és azt követő cikkeiben meghatározott költségvetési alapelveknek kell megfelelnie.

Indokolás

A „különösen” kifejezés hozzáadása nehezen értelmezhető, ezért törlendő. Ezzel szemben költségvetési alapelveket már az EK-Szerződés 268. és azt követő cikkei is megállapítják.

Módosítás: 28

1. CIKK 2. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 2. cikk (1a) bekezdés (új)

 

Azon intézkedéseknek, amelyek révén az intézmények végrehajtják az e rendelet szerinti költségvetést, meg kell felelniük az EK-Szerződés 5. cikkében meghatározott arányosság elvének.

Indokolás

Javasolt utalni a közösségi szervek valamennyi intézkedésére kiterjedő arányosság elvére, annak elkerülése érdekében, hogy az igazgatási intézkedések révén túlzott terheket rójanak az uniós polgárokra és a harmadik országok polgáraira.

Módosítás: 29

1. CIKK 2. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 2. cikk (1b) bekezdés (új)

 

Amennyiben a Bizottság egy másik jogi aktusra vonatkozó javaslatban a költségvetési rendelet rendelkezéseitől való eltérést ír elő, annak kifejezettnek kell lennie és arról külön értesíteni kell az Európai Parlament költségvetési kérdésekkel megbízott bizottságát.

Indokolás

Átláthatóság a költségvetési rendelet területén.

Módosítás: 30

1. CIKK 6. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 12. cikk (2) bekezdés

Kellően megindokolt kivételes esetekben azonban, a válságkezelési segélyre és a humanitárius segítségnyújtási műveletekre előirányzott összegek előre leköthetők minden év december 15-étől a következő pénzügyi évre meghatározott előirányzatokra. E kötelezettségvállalások azonban nem haladhatják meg a szóban forgó költségvetési sor folyó pénzügyi évi előirányzatainak egynegyedét.

Kellően megindokolt kivételes esetekben azonban, a válságkezelési segélyre és a humanitárius segítségnyújtási műveletekre előirányzott összegek előre leköthetők minden év december 15-étől a következő pénzügyi évre meghatározott előirányzatokra. E kötelezettségvállalások azonban nem haladhatják meg a szóban forgó költségvetési sor folyó pénzügyi évi előirányzatainak egynegyedét. A költségvetési hatóságot tájékoztatni kell az ilyen kötelezettségvállalásokról.

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 31

1. CIKK 6A. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 14. cikk (1) bekezdés második albekezdés

 

6a. A 14. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A 46. cikk (1) bekezdése 4. pontjának sérelme nélkül az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, valamint a Közösségek által létrehozott, a 185. cikkben említett szervek nem vehetnek fel kölcsönöket, kivéve az intézmények által használandó ingatlanok vételéhez szükséges közvetlen finanszírozást, amennyiben a költségvetési hatóság a 179. cikk (3) bekezdése értelmében kedvező véleményt adott.”

Indokolás

Az ingatlanprojektek végrehajtásához a különböző intézmények igénybe vehetnek közvetlen vagy közvetett finanszírozást banki hitelek révén; lehetővé kell tenni, hogy jobb kamatfeltételek és fokozott átláthatóság vonatkozzon rájuk.

Módosítás: 32

1. CIKK 7. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 16. cikk (2) bekezdés 2. mondat (új)

 

A devizaátváltási műveleteket úgy kell végrehajtani, hogy a projekttámogatás uniós társfinanszírozásának szintjében ne következzen be jelentős változás.

Indokolás

Biztosítani az uniós társfinanszírozás kiszámíthatóságát a projektpartnerek számára.

Módosítás: 33

1. CIKK 9. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 19. cikk (2) bekezdés 1. mondat

Az olyan adományok elfogadásához, amelyek jelentős pénzügyi költséget vonnak maguk után, az Európai Parlament és a Tanács engedélye szükséges, amely intézmények az üggyel kapcsolatban a Bizottság kérelmének kézhezvételétől számított két hónapon belül járnak el.

Az olyan adományok elfogadásához, amelyek járulékos költséget vonnak maguk után, az Európai Parlament és a Tanács engedélye szükséges, amely intézmények az üggyel kapcsolatban a Bizottság kérelmének kézhezvételétől számított két hónapon belül járnak el

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 34

1. CIKK 10. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 22. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)

 

ba) egyik jogcímcsoportból a másikba, korlátozás nélkül.

Indokolás

A módosítás egy technikai hiba javítása. Egyértelművé kell tenni, hogy a jelenlegi helyzet fenntartandó.

Módosítás: 35

1. CIKK 10. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 22. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(2) Három héttel az (1) bekezdésben említett átcsoportosítások végrehajtása előtt az intézmények tájékoztatják a költségvetési hatóságot és a Bizottságot szándékaikról. Ezen időszakon belül, a költségvetési hatóságok bármelyike által felvetett megfelelő indokok esetén a 24. cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni.

(2) Három héttel az (1) bekezdésben említett átcsoportosítások végrehajtása előtt az intézmények tájékoztatják a költségvetési hatóságot szándékaikról. Ezen időszakon belül, a költségvetési hatóságok bármelyike által felvetett indokok esetén a 24. cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni.

Indokolás

Egyszerűsítés.

Módosítás: 36

1. CIKK 10. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 22. cikk (2) bekezdés második albekezdés

A költségvetési hatóság – a 24. cikkben megállapított határidőn belül – döntést hoz ezekről az átcsoportosításokról, amely határidő kezdetének az az időpont tekintendő, amikor a szándékozott átcsoportosításról az intézmény tájékoztatta a költségvetési hatóságot.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 37

1. CIKK 10. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 22. cikk (3) bekezdés

(3) Minden intézmény – kivéve a Bizottságot – javasolhat a költségvetési hatóságnak a saját költségvetési szakaszán belül egy címből egy másikba történő átcsoportosítást a pénzügyi évre vonatkozó azon előirányzatok 10%-át meghaladva, amelyek abban a költségvetési sorban jelennek meg, amelyről az átcsoportosítás végzendő. A költségvetési hatóság tájékoztatja erről a Bizottságot. Az említett átcsoportosítások a 24. cikkben megállapított eljárás hatálya alá tartoznak.

(3) Minden intézmény – kivéve a Bizottságot – javasolhat a költségvetési hatóságnak a saját költségvetési szakaszán belül egy címből egy másikba történő átcsoportosítást a pénzügyi évre vonatkozó azon előirányzatok 10%-át meghaladva, amelyek abban a költségvetési sorban jelennek meg, amelyről az átcsoportosítás végzendő. Az említett átcsoportosítások a 24. cikkben megállapított eljárás hatálya alá tartoznak.

Indokolás

A költségvetési rendelet eredeti megfogalmazása jobb volt. A Bizottság javaslata nem járul hozzá az egyértelműséghez.

Módosítás: 38

1. CIKK 10. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 22. cikk (4) bekezdés

(4) Minden intézmény – a Bizottságot kivéve - a költségvetésben a saját szakaszán belül, átcsoportosításokat végezhet fejezeteken belül anélkül, hogy erről a költségvetési hatóságot előzetesen tájékoztatná.”

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 39

1. CIKK 11. PONT A) PONT I. ALPONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 23. cikk (1) bekezdés b) pont

i) a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„b) a személyzet és a működési kiadások tekintetében átcsoportosíthat előirányzatokat egyik címből a másikba, de csak azonos jellegű kiadásokat finanszírozó tételcsoportok között”

 

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 40

1. CIKK 11. PONT A) PONT II. ALPONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 23. cikk (1) bekezdés d) pont

ii) a szöveg a következő d) ponttal egészül ki:

törölve

„d)      előirányzatok átcsoportosítása a 43. cikkben említett „előzetes előirányzatok” címből azokra a helyzetekre, amikor nem létezik jogalapot megteremtő jogi aktus az érintett fellépésre nézve a költségvetés megállapításakor, de a költségvetési év folyamán elfogadásra kerül.”

 

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 41

1. CIKK 11. PONT A) PONT III. ALPONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 23. cikk (1) bekezdés második albekezdés

iii) A második albekezdését el kell hagyni.

iii) A második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„Három héttel az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett átcsoportosítások végrehajtása előtt a Bizottság tájékoztatja a költségvetési hatóságot határozatáról. Ezen időszakon belül bármely költségvetési hatóság által felvetett, kellően alátámasztott indok esetén a 24. cikkben megállapított eljárás alkalmazandó.

 

Három hónappal a költségvetési év vége előtt a Bizottság jelentést nyújt be a költségvetési hatóságnak a b) pontban említett kiadás végrehajtásáról, és bejelenti a személyzet, külső személyzet és más alkalmazottak tekintetében a b) pontnak megfelelő átcsoportosításokra irányuló szándékát. Ha a bejelentést követő hat héten belül a költségvetési hatóság nem emel kifogást a tervezett átcsoportosítások ellen, a Bizottság folytathatja az eljárást, és tájékoztatja a költségvetési hatóságot a következő hónapra vonatkozó átcsoportosításokról.”

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság nagyobb rugalmasság iránti igényét tükrözi a személyzeti kiadásokat illetően. A rugalmasság iránti igény és a Parlament jogainak megőrzése közötti kompromisszumos megoldásként szolgál.

Módosítás: 42

1. CIKK 11. PONT B) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 23. cikk (1a) bekezdés

b) A szöveg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(1a) A Bizottság tájékoztatást ad a költségvetési hatóságnak három héttel, mielőtt:

a) tételcsoportokat csoportosítana át a fejezeten belül az ugyanazon címnek megfelelő igazgatási előirányzatokhoz, amelyek meghaladják az előirányzatok 10%-át, amelyek az adott pénzügyi évben abban a tételcsoportban szerepelnek, amelyről az átcsoportosítás történik;

b) az (1) bekezdés c) pontjában említettről csoportosítana át.

Ezen három hetes időszakon belül, a költségvetési hatóságok bármelyike által felvetett megfelelő indokok esetén a 24. cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni. A költségvetési hatóság – a 24. cikkben megállapított határidőn belül – döntést hoz ezekről az átcsoportosításokról, amelyek kezdetének időpontjául az az időpont tekintendő, amikor a szándékozott átcsoportosításról a Bizottság tájékoztatta a költségvetési hatóságot.”

 

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 43

1. CIKK 11. PONT C) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 23. cikk (2) bekezdés

c) A (2) bekezdésben az „(1) bekezdés c) pont” helyébe az „(1) és (1a) bekezdés" lép.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 44

1. CIKK 12. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 26. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

12. A 26. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A sürgősségi segélyre képzett tartalékok felhasználására jogosító átcsoportosításról szóló döntést a Bizottság javaslatára a költségvetési hatóság hozza meg. Minden egyes műveletre be kell nyújtani egy különálló javaslatot.”

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 45

1. CIKK 12A. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 27. cikk (1) bekezdés

 

(12a) A 27. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A költségvetési előirányzatokat a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban kell felhasználni, nevezetesen a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség, valamint az arányosság elveivel összhangban.”

Indokolás

A cél az ellenőrizhetetlen kiadások vagy kötelezettségvállalások elkerülése.

Módosítás: 46

1. CIKK 12B. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 27. cikk (2) bekezdés (3a) albekezdés (új)

 

(12b) A 27. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az arányosság alatt a ráfordítások, köztük az ellenőrzési ráfordítások, illetve a szóban forgó összegek és kockázatok megfelelő aránya értendő.”

Indokolás

A módosítás felszólítja a Bizottságot az ellenőrzési költségek felülvizsgálatára. Cél: a költségek hozzáigazítása a kockázatokhoz.

Módosítás: 47

1. CIKK 12C. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 27. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(12c) A 27. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A programok és tevékenységek végrehajtása során az eljárás követi azok tartalmát. A végrehajtási szabályok pontosítják e cikk követelményeit.”

Indokolás

Az Unió politikáinak kell befolyásolnia az igazgatási eljárásokat, és nem fordítva.

Módosítás: 48

1. CIKK 12D. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 27. cikk (4b) bekezdés (új)

 

(12d) A 27. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4b) Az intézmények a közbeszerzési eljárások és a támogatások odaítélési eljárása tekintetében rendszereket állítanak fel a hatékonyság mérésére és összehasonlítására.”

Indokolás

A Bizottság a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek követésére törekszik a költségvetés végrehajtása során. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás három fő eleme a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség. A Bizottságnál dolgozó tisztviselők elsősorban a gazdaságosságra összpontosítanak, amelyet úgy lehet jellemezni, hogy „legjobb érték az eljárásoknak való megfelelés révén”. A költségvetési rendelet 27. cikke (2) bekezdésének második mondata a hatékonyság elvét úgy írja le mint „az igénybe vett források és az elért eredmények közötti legjobb kapcsolat”. Ennek az elvnek a figyelembevétele nem csak arra kényszerítené a Bizottságot, hogy az „eljárási ellenőrző listára” összpontosítson, hanem hogy vegye figyelembe az odaítélési és közbeszerzési eljárásokat is, valamint az ezekből az eljárásokból eredő igazgatási költségeket. Az esetleges kedvezményezetteket érintő magas költségeket tekintve még fontosabb a hatékonysági kritériumok hangsúlyozása.

Módosítás: 49

1. CIKK 12E. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 28. cikk (2) bekezdés

 

(12e) A 28. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A költségvetési eljárás során az intézmények és szervek biztosítják a szükséges előirányzatok változásai és a pénzügyi kimutatásokban szereplő eredeti előrejelzések összehasonlításához szükséges információkat. Ezen információ tartalmazza az előterjesztett javaslatok megvitatása tekintetében a jogalkotó hatóság által eszközölt előrelépést és az általa elért szintet. A szükséges előirányzatok, adott esetben, a jogalapot megteremtő jogi aktusról szóló tanácskozás során történő előrehaladás fényében módosíthatók.”

Indokolás

Szerkesztői kiigazítás: a „Bizottság” kifejezés helyébe az „intézmények és szervek” kifejezés lép.

Módosítás: 50

1. CIKK 12F. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 28. cikk (3) bekezdés

 

(12f) A 28. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A csalás vagy szabálytalanság kockázatának megelőzése érdekében az intézmények és szervek a pénzügyi kimutatásban minden meglévő és tervezett megelőző és védelmi intézkedésre vonatkozó információt feltüntetnek.”

Indokolás

Szerkesztői kiigazítás: a „Bizottság” kifejezés helyébe az „intézmények és szervek” kifejezés lép.

Módosítás: 51

1. CIKK 13. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 29. cikk (2) bekezdés

13. A 29. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

13. A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„29. cikk

(1) A költségvetés megállapítása és végrehajtása, valamint az elszámolások benyújtása az átláthatóság elvének megfelelően történik..

„(2) A költségvetést és a költségvetés-módosításokat végleges formájukban az Európai Parlament elnöke hirdetteti ki az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

„(2) A költségvetést és a költségvetés-módosításokat végleges formájukban az Európai Parlament elnöke hirdetteti ki az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

A költségvetést a véglegesen elfogadottá nyilvánításának időpontját követő három hónapon belül kell kihirdetni. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni minden egyes intézmény összevont éves beszámolóját, valamint a költségvetési és pénzgazdálkodásra vonatkozó éves jelentését.

A költségvetést a véglegesen elfogadottá nyilvánításának időpontját követő három hónapon belül kell kihirdetni.

 

A Bizottság jelentése adatokat tartalmaz a költségvetésben szereplő megjegyzésekkel kapcsolatban tett intézkedésekről is.”

Indokolás

A költségvetési jogalkotó hatóság tájékoztatása.

Módosítás: 52

1. CIKK 13A. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 9. fejezet és 30a. cikk (új)

 

13a. Az első rész III. címe a következő fejezettel és cikkel egészül ki:

„9. fejezet

Az eredményes és hatékony belső ellenőrzés elve

30a. cikk

(1) A költségvetés végrehajtását az eredményes és hatékony belső ellenőrzés révén biztosítják valamennyi gazdálkodási móddal összhangban.

(2) A költségvetés végrehajtása alkalmazásában a belső ellenőrzés olyan folyamat, amelyet az ellenőrzési lánc minden szintjén alkalmazni lehet, és célja megfelelő bizonyosság szerzése az alábbi célok teljesítéséről:

a) a műveletek eredményessége és hatékonysága,

b) a pénzügyi jelentés megbízhatósága,

c) az eszközök és az információk megőrzése, és a csalás és szabálytalanságok megelőzése és feltárása; és

d) az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos kockázatok megfelelő kezelése.”

Indokolás

Az Európai Bizottság által annak cselekvési tervében tett javaslatokkal és a 2004-es mentesítési állásfoglalás J. preambulumbekezdésében foglaltakkal összhangban a hatékony belső ellenőrzésnek a költségvetési alapelvek egyikeként meg kell jelennie a költségvetési rendeletben.

Módosítás: 53

1. CIKK 16. PONT A) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 43. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

a) Az (1) bekezdés második albekezdésében a „24. cikk” helyébe a „23. és 24. cikk” lép;

törölve

Indokolás

Szerkesztői kiigazítás a Parlament jogainak tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás: 54

1. CIKK 16. PONT B) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 43. cikk (2) bekezdés

b) A (2) bekezdésben a „24 cikk” helyébe a „23. és 24. cikk" lép.

törölve

Indokolás

Szerkesztői kiigazítás a parlament jogainak tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás: 55

1. CIKK 19. PONT A PONT II. ALPONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 46. cikk (1) bekezdés 1. pont f) pont

ii) Az f) pontot törölni kell:

törölve

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás visszaállítása a Parlament költségvetésben szereplő információkkal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás: 56

1. CIKK 19. PONT B) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 46. cikk (1) bekezdés 2. pont

b) A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. minden egyes intézményre vonatkozó szakaszban a bevételt és kiadást az 1. ponttal azonos struktúrában kell kimutatni.”

törölve

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás visszaállítása a Parlament költségvetésben szereplő információkkal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás: 57

1. CIKK 19. PONT C) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 46. cikk (1) bekezdés 3. pont c) pont

c) A 3. pontban a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) a tudományos és műszaki személyzet tekintetében, a besorolások besorolási osztályokon alapulhatnak, az egyes költségvetésekben megállapított feltételekkel összhangban. A létszámtervnek meg kell határoznia a magasan képzett műszaki vagy tudományos személyzet létszámát, akik különleges előnyöket élveznek a személyzeti szabályzatban meghatározott rendelkezések szerint;”

törölve

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás visszaállítása a Parlament információkkal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás: 58

1. CIKK 19. PONT D) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 46. cikk (1) bekezdés 5. pont

d) A 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Azon bevételek és kiadások költségvetési sorai, amelyek a külső fellépésekre képzett garanciaalap felhasználásához szükségesek.”

törölve

Indokolás

A közösségi hitelkihelyezéseket és hitelgaranciákat még nem törölték el, és a külső fellépésekre képzett garanciaalap új rendelkezési mechanizmusait még nem fogadták el. Ezeknek meg kell jelenniük a költségvetésben.

Módosítás: 59

1. CIKK 20A. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 48. cikk (1) bekezdés

 

(20a) 48. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az intézmények a költségvetés bevételeit és kiadásait e rendelettel összhangban, saját felelősségére és az engedélyezett előirányzatok határain belül hajtják végre.”

(Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 48. cikkének (1) bekezdésével megegyező szövegezés, azonban a „Bizottság” kifejezés helyébe az „intézmények” kifejezés lép)

Indokolás

Szerkesztői módosítás.

Módosítás: 60

1. CIKK 22. PONT A) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 53. cikk (3) bekezdés (3) albekezdés bevezető mondat

A megosztott igazgatásban annak biztosítására, hogy a pénzösszegeket az alkalmazandó szabályokkal és alapelvekkel összhangban használják fel, a tagállamok megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy:

A megosztott igazgatásban annak biztosítására, hogy a pénzösszegeket az alkalmazandó szabályokkal és alapelvekkel összhangban használják fel, a tagállamok megteszik azokat a Közösség pénzügyi érdeket védő jogalkotói, szabályozói, közigazgatási, illetve egyéb intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy:

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás: 61

1. CIKK 22. PONT A) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 53. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdés b) pont

b) megelőzzék és kezeljék a szabálytalanságokat és a csalást;

b) megelőzzék és kezeljék a szabálytalanságokat, a helytelen gazdálkodást és a csalást;

Indokolás

A helytelen gazdálkodás elleni küzdelemre ugyanakkora figyelmet kell fordítania a Bizottságnak, mint a szabálytalanságokra és a csalásra.

Módosítás: 62

1. CIKK 23. PONT B) PONT -I PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 54. cikk (2) bekezdés bevezetés

 

-i. A bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított kereteken belül, amennyiben a Bizottság az 53. cikk (2) bekezdése szerint centralizált alapon és közvetetten, illetve az 53. cikk (4) bekezdése alapján hajtja végre a költségvetést, a hatósági, és különösen a költségvetés-végrehajtási feladatokkal megbízhatja a következő szerveket:”

Indokolás

A költségvetés-végrehajtási feladatok átruházása az 54. cikk (2) bekezdésben említett szervekre eddig a központi, közvetett igazgatásra korlátozódott. Ez különösen a külkapcsolatokra vonatkozó intézkedések terén korlátozza a feladatok átruházását. Ezeket egyre gyakrabban hajtják végre decentralizált igazgatás révén. A költségvetés hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében ezért a decentralizált igazgatásban is lehetővé kell tenni a feladatok átruházását.

Módosítás: 63

1. CIKK 23. PONT CA) PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 54. cikk (3a) bekezdés (új)

 

ca) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) Az Európai Parlament a Bizottság által az 50. cikk alapján ráruházott hatásköreinek gyakorlása során eljárási szabályzatával összhangban és egyedi szabályok elfogadásával jól meghatározott előirányzatok esetében átruházhatja a végrehajtási feladatokat képviselőcsoportjaira.

 

Ez az egyedi rendelkezés nem térhet el az 56. cikktől, kivéve, ha azt a képviselőcsoportok működésének sajátos követelményei szükségessé teszik.”

Indokolás

Amint azt a 185. cikk rendelkezései lehetővé teszik, a Közösség által létrehozott, a költségvetést terhelő támogatásokban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező szervek esetében a szabályok végrehajtásának tükröznie kell a képviselőcsoportok mint közigazgatási egységek sajátos természetét és az európai parlamenti képviselők tevékenységének sajátos követelményeit is.

Módosítás: 64

1. CIKK 24. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 56. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben a Bizottság közvetett, centralizált igazgatással hajtja végre a költségvetést, először megbizonyosodik a következők meglétéről, helytállóságáról és megfelelő működéséről a végrehajtással megbízott szerveken belül, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelően:

Amennyiben a Bizottság vagy az Európai Parlament közvetett, centralizált igazgatással hajtja végre a költségvetést, először mindig megbizonyosodik a következők meglétéről, helytállóságáról és megfelelő működéséről a végrehajtással megbízott szerveken belül, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelően:

Indokolás

Az Európai Parlament képviselőcsoportjai részére nyújtott szolgáltatások az 54. cikk módosítása révén közvetett centralizált eszközgazdálkodásnak minősülnek. Az 56. cikk módosítása ennek szükséges következménye.

Módosítás: 65

1. CIKK 24. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 56. cikk (3) bekezdés

(3) Az átruházott feladatok végrehajtásának felügyeletét, értékelését és ellenőrzését a Bizottságnak kell biztosítania. Amennyiben saját ellenőrzési rendszereit használva végez ellenőrzéseket, úgy figyelembe veszi az ellenőrző rendszerek egyenértékűségét.

(3) Az átruházott feladatok végrehajtásának felügyeletét, értékelését és ellenőrzését a Bizottságnak, illetve az Európai Parlamentnek kell biztosítania. Amennyiben saját ellenőrzési rendszereiket használva végeznek ellenőrzéseket, úgy figyelembe veszik az ellenőrző rendszerek egyenértékűségét.

Indokolás

Az Európai Parlament képviselőcsoportjai részére nyújtott szolgáltatások az 54. cikk módosítása révén közvetett centralizált eszközgazdálkodásnak minősülnek. Az 56. cikk módosítása ennek szükséges következménye.

Módosítás: 66

1. CIKK 27. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 60. cikk (7) bekezdés 1. mondat

27. A 60. cikk (7) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő a pénzügyi és gazdálkodási információkkal együtt éves jelentés formájában számol be intézménye felé feladatai teljesítéséről, illetve egy igazoló nyilatkozattal igazolja, hogy a jelentésben szereplő információ megbízható és valós képet mutat."

27. A 60. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő a pénzügyi és gazdálkodási információkkal együtt éves jelentés formájában számol be intézménye felé feladatai teljesítéséről és az utóbbival kapcsolatos esetleges fenntartásokról, illetve egy igazoló nyilatkozattal igazolja, hogy a jelentésben szereplő információ megbízható és valós képet mutat.

 

E jelentés bemutatja a műveletek eredményeit, hivatkozva a kitűzött célokra, a műveletekhez kapcsolódó kockázatokat, a biztosított források felhasználását és a belső ellenőrzési rendszer működési módját. A belső ellenőr tudomásul veszi az éves jelentést és minden más feltüntetett információt. A Bizottság legkésőbb minden év június 15-éig elküldi a költségvetési hatóságnak az előző évi éves jelentések összefoglalását. E jelentések tartalmazzák a jelentésben tárgyalt műveletek hibakockázatainak csökkentésére hozott intézkedések bemutatását és az ilyen intézkedések hatékonyságának értékelését.

Indokolás

Ezeknek a szavaknak a kitörlése talán tévedésből történt, így javítandó. Továbbá bevezetésre kerül a gazdálkodási információkat tartalmazó jelentéssel kapcsolatos fenntartások lehetősége is.

Módosítás: 67

1. CIKK 28. PONT –A) PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 61. cikk (1) bekezdés -ea) pont (új)

 

-a) az (1) bekezdés a következő ea) ponttal egészül ki:

 

„ea) ezeknek a rendszereknek az eredményes működése;”

Indokolás

Az (1) bekezdés f) pontja közvetlenül következik a Számvevőszék 10/2005. sz. véleményének 30. pontjából:

„Ahhoz, hogy a számvitelért felelős tisztviselőnek módjában álljon igazolni, hogy az elszámolások a jelenlegi költségvetési rendelet 123. cikkében előírt módon megbízható és valós képet adnak, ennek az érvényesítésnek ki kellene terjednie arra is, hogy a vizsgált időszak folyamán eredményesen működtek-e a rendszerek”

Módosítás: 68

1. CIKK 28. PONT A) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 61. cikk (2a) bekezdés

„(2a)   A számvitelért felelős tisztviselő elkészíti az elszámolást a (2) bekezdés értelmében bemutatott információ alapján. A végleges elszámoláshoz, amely a 129. cikk (2) és (3) bekezdése szerint készült el, egy, a számvitelért felelős tisztviselő által kiadott tanúsítványt csatolnak, amelyben ez utóbbi kijelenti, hogy az elszámolás a VII. címmel, illetve a pénzügyi kimutatás mellékletében található számviteli alapelvekkel, szabályokkal és módszerekkel összhangban készült.”

(2a) Mielőtt az intézmény elfogadja a beszámolót, a számvitelért felelős tisztviselő záradékkal látja el azt, tanúsítva, hogy megbízható és valós képet ad az intézmény pénzügyi helyzetéről.

 

Ebből a célból a számvitelért felelős tisztviselő megbizonyosodik arról, hogy a beszámoló az ebben a rendeletben foglaltaknak megfelelően az intézménye beszámolójára vonatkozóan az ő felelőssége mellett megállapított számviteli szabályokkal, módszerekkel és számviteli rendszerekkel összhangban készült, és hogy a beszámolóban szerepel valamennyi bevétel és kiadás.

 

Jogosult ellenőrizni a kapott információt, valamint további, a beszámoló záradékkal való ellátása céljából szükségesnek ítélt ellenőrzéseket végezni.

Amennyiben szükséges, fenntartásokkal él, amelyekben pontosan megmagyarázza azok jellegét és mértékét.

 

A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők a számvitelért felelős tisztviselő által feladatai elvégzéséhez igényelt minden információt rendelkezésre bocsátanak. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő továbbra is teljes mértékben felel az általa kezelt pénzeszközök megfelelő felhasználásáért, valamint az ellenőrzése alatt álló kiadások jogszerűségéért és szabályszerűségéért.

 

A többi intézmény és ügynökség számvitelért felelős tisztviselői záradékkal látják el éves beszámolójukat, és az erről szóló tanúsítványt elküldik a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének.

Indokolás

Ez megfelel a Parlament 2003-as mentesítési jelentésében foglalt elveknek:

A számvitelért felelős tisztviselőnek teljes felelősséggel kell tartoznia az egész intézmény elszámolásának hibátlanságáért (7. bekezdés).

A számvitelért felelős tisztviselő záradékkal látja el a beszámolót, és – amennyiben fenntartásokkal él – pontosan megmagyarázza a megfogalmazott fenntartások jellegét és mértékét (8. bekezdés).

A Parlament egyetért a Bizottság pénzgazdálkodásában a közelmúltban végrehajtott reform irányával, amelyeknek célja az volt, hogy minden egyes főigazgatóra felelősséget adjanak; meg van azonban győződve arról, hogy a főigazgatók által adható biztosítékot a számvitelért felelős tisztviselő átfogó biztosítékának kell alátámasztania, akinek teljes mértékben elszámoltathatónak kell lennie és rendelkeznie kell az ezen hatáskör betöltéséhez szükséges eszközökkel (9. bekezdés).

Módosítás: 69

1. CIKK 32. PONT A) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 66. cikk (1) bekezdés

a) Az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

a) Az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az engedélyezésre jogosult tisztviselő kártérítés megfizetésére kötelezhető a személyzeti szabályzatban megállapítottak szerint, amely meghatározza, hogy egy tisztviselőtől a feladatai teljesítése folyamán vagy azzal kapcsolatban részéről elkövetett súlyos kötelezettségszegés eredményeképpen a Közösségek által elszenvedett károk teljes vagy részleges jóvátétele követelhető, különösen ha követelések megállapításáról dönt vagy beszedési utalványokat ad ki, kiadásokat vállal vagy kifizetési utalványt ír alá anélkül, hogy azok e rendeletnek és a végrehajtási szabályoknak megfelelnének.”

„Az engedélyezésre jogosult tisztviselő kártérítés megfizetésére kötelezhető a személyzeti szabályzatban megállapítottak szerint.

A kártérítési kötelezettség különösen fennáll, ha:

– az engedélyezésre jogosult tisztviselő súlyos gondatlanságból vagy szándékosan követelések megállapításáról dönt vagy beszedési utalványokat ad ki, kiadásokat vállal vagy kifizetési utalványt ír alá anélkül, hogy azok e rendeletnek és a végrehajtási szabályoknak megfelelnének,

– az engedélyezésre jogosult tisztviselő súlyos gondatlanságból vagy szándékosan elmulasztja egy követelést megalapozó dokumentum kiállítását, elmulasztja vagy későn állítja ki a beszedési utalványokat, illetve késlelteti egy olyan kifizetési utalvány kiállítását, amelynek következtében az adott intézménynek polgári jogi felelőssége keletkezik harmadik felekkel szemben.

A kötelességszegés és annak súlyossága vizsgálata során figyelembe kell venni valamennyi körülményt, különösen az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatai ellátásához rendelkezésre álló erőforrásokat.

Az arányosság elvének megfelelően az engedélyezésre jogosult tisztviselő felelősségét különösen a kötelességszegés mértékének figyelembevételével kell értékelni. Amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő gondatlanul járt el, legfeljebb 12 havi fizetése erejéig felel. Amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő szándékosan járt el, a teljes kárért felel.”

Indokolás

Magyarázat. Az arányosság elvének bevezetése.

Módosítás: 70

1. CIKK 32. PONT BA) PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 66. cikk (4) bekezdés

 

ba) A (4) bekezdésben az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Minden intézmény létrehoz egy szakosított, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testületet, vagy részt vesz annak közös létrehozásában, amely függetlenül működik, és megállapítja, hogy történt-e pénzügyi szabálytalanság, illetve megfelelő esetben meghatározza annak esetleges következményeit. Több intézmény közös testületet hozhat létre. A szakosított testület tagjait bármely intézményből ki lehet nevezni.”

Indokolás

Különösen a kisebb intézmények élvezhetnék nagy mértékben az igazgatási források ilyen összevonásának előnyeit.

Módosítás: 71

1. CIKK 33A. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 72. cikk (2a) bekezdés (új)

 

33a. A 72. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) A jogtalanul kifizetett összegek a közösségi költségvetéshez tartoznak, és az arányosság elvének figyelembevételével be kell hajtani és a költségvetésben fel kell tüntetni őket.

 

Ha a beszedési eljárásokat a tagállamok vagy egyéb intézmények hajtják végre, az ilyen beszedésekből eredő költségeket vissza lehet téríteni a közösségi költségvetésből. Ezeket a visszatérítéseket a végrehajtási szabályok szabályozzák.”

Módosítás: 72

1. CIKK 35. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 73b. cikk

A különös rendeletek rendelkezéseinek, illetve a Közösségek saját forrásainak rendszerére vonatkozó tanácsi határozat sérelme nélkül, a Közösségeknek harmadik országokkal szembeni, valamint harmadik feleknek a Közösségekkel szembeni követelései ötéves elévülési időszak hatálya alá tartoznak.

A különös rendeletek rendelkezéseinek, illetve a Közösségek saját forrásainak rendszerére vonatkozó tanácsi határozat sérelme nélkül, a Közösségeknek harmadik országokkal szembeni, valamint harmadik feleknek a Közösségekkel szembeni követelései ötéves elévülési időszak hatálya alá tartoznak.

 

Amennyiben a követelés szándékos károkozáson alapul, az elévülési időszak legkorábban abban az időpontban kezdődik meg, amikor a kárt okozó esemény és a kártérítési igény alapja és mértéke ténylegesen és jogi szempontból is ismertté válik, és ezt dokumentumokkal alátámasztották. Az elévülési időt megszakítja az igény bírósági érvényesítése. Amennyiben több adós együttesen és egyetemlegesen felel, akkor az elévülési idő egyik adóssal szembeni megszakítása a többi együttes egyetemleges adósra is alkalmazandó.

Az elévülési időszak számításának dátumát és ezen időszak megszakításának feltételeit a végrehajtási szabályokban állapítják meg.

Az elévülési időszak számításának dátumát és ezen időszak megszakításának feltételeit ezenkívül a végrehajtási szabályokban állapítják meg.

Indokolás

A szándékos károkozó csak akkor hivatkozhat az elévülésre, ha az okozott kár teljes mértékben ismert, és az elévülési időn belül ennek ellenére sem indítanak keresetet.

Módosítás: 73

1. CIKK 35A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 74. cikk (1) bekezdés

 

35a. A 74. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A pénzbírságok, egyezségek, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok útján befolyt bevételeket, a behajtott összegeket és minden felhalmozódott kamatot addig nem kell véglegesen költségvetési bevételként elszámolni, amíg az azokat kivető határozatokat a Bíróság semmissé nyilváníthatja.”

Módosítás: 74

1. CIKK 37A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 79. cikk (1a) bekezdés (új)

 

37a. A 79. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„A fizetési felszólítások csak indokolt esetekben lehetnek a Bizottság kifizetéseinek feltételei.”

Indokolás

Az eljárás felgyorsítása és az adminisztratív terhek elkerülése.

Módosítás: 75

1. CIKK 37B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 80. cikk (1a) bekezdés (új)

 

37b. A 80. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben az időszakos kifizetéseket a nyújtott szolgáltatások vagy a szállított áruk után teljesítik, az engedélyezésre jogosult tisztviselő a kockázatelemzés alapján elrendelheti a közvetlen terhelés rendszerének alkalmazását.”

Indokolás

A költségvetési rendelet alkalmazása a modern banki eljárásokra. Különösen a fenntartási költségek (elektromos áram, víz, távközlési vonalak stb.) kezelését kell megkönnyíteni.

Módosítás: 76

. 1. CIKK 37C. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 83. cikk (1a) bekezdés (új)

 

37c. A 83. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az intézmények jelentést készítenek a költségvetési hatóságnak a végrehajtási szabályokban rögzített határidők betartásáról és e határidők felfüggesztéséről.”

Indokolás

A költségvetési hatóságot részletesebben tájékoztatni kell a végrehajtásról.

Módosítás: 77

1. CIKK 39. PONT AA) PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 88. cikk (1) bekezdés első albekezdés (új)

 

aa) Az (1) bekezdés a következő 1a. albekezdéssel egészül ki:

 

„A szerződés végrehajtására csak az aláírást követően kerülhet sor.”

Indokolás

A jelenlegi gyakorlat – amely szerint a végrehajtás már a szerződés aláírása előtt megkezdődik – kockázatot jelent valamennyi érintett számára, és a tagállamok költségvetési rendeleteinek súlyos megsértéséhez vezethet. A módosítás célja a jogbiztonság garantálása és a szerződés aláírásának meggyorsítása.

Módosítás: 78

1. CIKK 39A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 89. cikk

 

39a. A 89. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

(3) Az határköltségek minimalizálása és a párhuzamos közbeszerzési eljárások elkerülése érdekében az ajánlatkérőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a közbeszerzési eljárások intézményközi alapon történő végrehajtásának biztosítására.

(4) Kellő mértékben figyelembe kell venni a kis- és középvállalkozások érdekeit, elsősorban a szerződéseknek adott esetben szak-, illetve részterületekre történő felosztása révén. A 105. és 167. cikkekben megállapított értékhatárokat az ilyen felosztások esetén sem lehet megsérteni/átlépni.”

Indokolás

A magas költségek nem téríthetik el a gazdasági szereplőket az ajánlattételtől. Az intézkedés célja a piaci szereplők piacra lépésének megkönnyítése, és ezzel egyidejűleg a verseny erősítése. Intézkedéseket kell hozni a közbeszerzési eljárások igazgatási és költséghatékonyságának javítására. Ugyanakkor a közbeszerzési eljárásokban ritkán részt vevő kisebb szereplőknek is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részesüljenek a nagyobb szereplők által felhalmozott szakértelemből származó előnyökből. Amikor közbeszerzésre kerül sor, a kis- és középvállalkozások nem lehetnek gazdaságilag hátrányos helyzetben csak azért, mert nem tudják vállalni a szerződés teljes volumenét. Ilyen esetekben az ajánlatkérőnek mérlegelnie kell annak lehetőségét, hogy rész- vagy szakterületekre ítéljen oda szerződést a megfelelő értékhatárok betartásával.

Módosítás: 79

1. CIKK 39B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 90. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés 2. mondat

 

- 39B. A 90. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Ez a keretszerződés alapján kötött szerződésekre is alkalmazandó, amennyiben egyedi szerződéskötés vagy a keretszerződés alapján kötött szerződés összvolumene következtében meghaladják a 105. és 167. cikkben előírt értékhatárokat.”

Indokolás

A közzétételi kötelezettség kiterjesztése és ehhez kapcsolódóan az átláthatóság javítása a keretszerződések területén.

Módosítás: 80

1. CIKK 41A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 91a. cikk (új)

 

41a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„91a. cikk

(1) Amennyiben az ajánlatkérő megállapítja, hogy

a) a hasonló jellegű tételekre vonatkozó, több egyidejű vagy egymást követő közbeszerzési eljárás végrehajtásával kapcsolatos közigazgatási ráfordítások előrelátható költségei meghaladják a közbeszerzési eljárás lebonyolításával előreláthatólag elérhető megtakarításokat, és ezért az nem hatékony; vagy

b) a szerződés tárgya szükségessé teszi ezt; és

c) mindez nem korlátozza aránytalanul a versenyt,

keretszerződés megkötése mellett dönthet. A keretszerződés megkötéséről szóló, indoklással ellátott határozatot az engedélyezésre jogosult tisztviselő a dokumentációhoz fűzi.

(2) A szolgáltatásnyújtásról szóló keretszerződések időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot, azonban a szerződés további legfeljebb 24 hónappal hallgatólagosan meghosszabbítható (alapfutamidő). Amennyiben a szerződés célja lehetővé teszi, rendelkezni lehet a részleges felmondásról.

(3) A szerződés hallgatólagos meghosszabbítására csak akkor kerülhet sor, ha a meghosszabbítás időpontjában teljesülnek az (1) bekezdés szerinti feltételek. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő felülvizsgálja a feltételek teljesülését, és a vizsgálat eredményét a dokumentációhoz fűzi.

(4) Amennyiben a szerződés megkötésének időpontjában végzett értékelés szerint a szerződés tárgya csak az alapfutamidőt meghaladó szerződéses időtartam mellett valósítható meg, az engedélyezésre jogosult tisztviselő a dokumentációhoz fűzi a szóban forgó időtartam túllépésének indoklását is.

(5) Amennyiben a szerződés tárgya áruk szállítását foglalja magában, akkor a keretszerződés megkötésekor az (1) bekezdés szerinti feltételek ellenére megfelelő szabályozással biztosítani kell, hogy az ajánlatkérőt a keretszerződés időtartama alatt ne érje hátrány.”

Indokolás

A keretszerződések jelentős gazdasági kockázatot vonnak maguk után. A bevett közigazgatási gyakorlat részét képezik, ezért a költségvetési rendeletben rögzíteni kell alkalmazásuk jogalapját. A keretszerződéseket a verseny lehető legcsekélyebb korlátozásával kell megkötni. Ezzel egyidejűleg a lehető legteljesebb mértékben óvni kell az Unió pénzügyi érdekeit. Különösen az árleszorítás érdekében kell megelőző intézkedéseket tenni. A szállítási szerződések esetében ez a kizárólagosság elkerülésével vagy árkiigazítási és felmondási záradékok beépítésével érhető el.

Módosítás: 81

1. CIKK 41B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 92. cikk

 

41b. A 92. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„92. cikk

(1) Az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó dokumentációban meg kell adni a szerződés tárgyának teljes, világos és pontos leírását.

(2) A pályázók vagy ajánlattevők teljesítőképességének értékelésére szolgáló kiválasztási kritériumokat és az ajánlatok tartalmának értékelésére szolgáló odaítélési kritériumokat előre rögzíteni kell, és az ajánlati dokumentációban meg kell határozni.

(3) A kizáró okokat (93. és 94. cikk) a pályázóval vagy ajánlattevővel előre közölni kell.

(4) A 93a. cikkre is figyelemmel fel kell hívni a pályázók vagy ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kizárási kritériumok fennállása esetén kötelesek erre haladéktalanul utalni, és adott esetben igazolni, hogy ezek nem állnak fel. Utalni kell a 96. cikk jogkövetkezményeire.

(5) Keretszerződés esetén fel kell hívni a pályázók és ajánlattevők figyelmét arra, hogy más intézmények is jogosultakarra, hogy a keretszerződésben foglalt feltételek szerint szállításokat vegyenek igénybe.”

Indokolás

A módosítás célja az ajánlati dokumentációval kapcsolatban a különböző cikkekben előírt szabályozás érthetőségének javítása és rendszerszerű összefoglalása. Pontosítja, hogy a kizáró okok alkalmazása törvényi szabályozás alapján történik, valamint az ajánlattevő vagy pályázó felhívási kötelezettségét is alátámasztja. A meglepetések elkerülése érdekében szükség van arra, hogy felhívják a figyelmet a jogsértések esetén alkalmazható szankciókra. Más intézményeknek is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részesüljenek a keretszerződés nyújtotta gazdasági előnyökből.

Módosítás: 82

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. cikk (1) bekezdés a) pont

a) csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más, a Közösségek pénzügyi érdekét sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet született velük szemben;

a) az ajánlati felhívás dátumát megelőző öt éven belül csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely hasonló bűncselekmény miatt ítélet született velük szemben; a kizárás időtartama tíz évig terjedő időszakra meghosszabbítható, amennyiben a pályázóval vagy ajánlattevővel szemben a Közösségek pénzügyi érdekeit sértő cselekmény miatt jogerős ítélet született;

Indokolás

A jogbiztonság és a jogszabályok hierarchiája miatt a költségvetési rendeletben rögzíteni kell a büntetőjogi elítélés miatti kizárás időtartamát. Ennek keretében különbséget kell tenni aszerint, hogy az érintettet olyan vagyon elleni bűncselekmény miatt ítélték-e el, amely harmadik felek, vagy olyanért, amely a Közösségek vagyona ellen irányult. Ez utóbbi esetben indokolt a kizárás időtartamát a 96. cikk szerinti 10 évig terjedő időszakban megállapítani. A gazdasági ügyekre jellemző hosszú eljárások miatt nem a jogerőre emelkedést veszika kizárási időszak alapjául, hogy elkerüljék a jogbizonytalanságot és a túl hosszú kizárást. Ezekben az esetekben az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedés nélkül is meghatározó.

Módosítás: 83

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. cikk (3) bekezdés

(3) A kizárási helyzeteket előre meg kell fogalmazni, illetve közölni kell ezeket a pályázókkal és ajánlattevőkkel.

törölve

Indokolás

A szabályozást a 93. cikk (3) bekezdésébe építették be.

Módosítás: 84

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. cikk (4) bekezdés első albekezdés

(4) A pályázóknak és ajánlattevőknek bizonyítaniuk kell, hogy nincsenek az (1) bekezdésben felsorolt helyzetek egyikében sem, és adott esetben, hogy nincsenek a (2) bekezdésben felsorolt helyzetek egyikében sem.

(4) A pályázóknak és ajánlattevőknek a 93a. cikkre is figyelemmel bizonyítaniuk kell, hogy nincsenek az (1) bekezdésben felsorolt helyzetek egyikében sem, és adott esetben, hogy nincsenek a (2) bekezdésben felsorolt helyzetek egyikében sem.

Indokolás

A módosítás a közigazgatási eljárás egyszerűsítését szolgálja a pályázók vagy ajánlattevők szempontjából: a felelősségvállalási nyilatkozat hatályát az arányosság elvével összhangban kell kialakítani.

Módosítás: 85

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. cikk (4) bekezdés második albekezdés

A pályázó vagy az ajánlattevő továbbá az ajánlatkérő felszólítására köteles megadni, hogy ki az ajánlatot benyújtó jogalany tulajdonosa, ki tagja a menedzsmentnek, illetve ki gyakorolja az ellenőrzést vagy a képviseleti jogot.

törölve

Indokolás

Ezt a bekezdést az igazoló dokumentumok benyújtási kötelezettségét érintő rendelkezések között való rendszerezés keretében beépítették a 93a. cikk (1) bekezdésének c) pontjába.

Módosítás: 86

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 93A. cikk (új)

 

93a. cikk

(1) A 89. cikk szabályai ellenére a közigazgatási és dokumentációs követelményeket a közbeszerzési eljárás egésze alatt egyértelműen meg kell határozni, és annak összhangban kell lennie a mindenkori eljárással. Ez különösen a következőkre alkalmazandó:

a) az engedélyezésre jogosult tisztviselők – a kis értékű megbízások kivételével, amelyeknél tárgyalásos eljárás keretében megengedhető egyetlen ajánlat –kockázatbecslésük alapján eltekinthetnek egy vagy több igazoló dokumentum benyújtásától;

b) az ajánlatkérő a 91. cikk (3) bekezdése szerinti egyéb közbeszerzési eljárásokban igazolást vagy egyéb igazoló dokumentumot kérhet azzal kapcsolatban, hogy a jelölt nincs a 93. és 94. cikkben meghatározott helyzetben, és teljesíti az odaítélés egyéb kritériumait is;

c) az ajánlatkérő minden egyéb esetben kérheti azoknak az igazoló dokumentumoknak a benyújtását, amelyeket a közbeszerzési eljárás végrehajtása érdekében szükségesnek tart.

A pályázó vagy az ajánlattevő továbbá az ajánlatkérő felszólítására köteles megadni, hogy ki az ajánlatot benyújtó jogalany tulajdonosa, ki tagja az ügyvezetésnek, illetve ki gyakorolja az ellenőrzést vagy a képviseleti jogot.

(2) A 4. szakasz rendelkezései ellenére az előlegek nem tarthatók vissza csak amiatt, mert nem éltek az igazoló dokumentumok pályázótól vagy ajánlatkérőtől történő bekérésének lehetőségével.

Indokolás

A szabályozás az arányosság elvét alkalmazza az igazoló dokumentumok benyújtását érintő kötelezettségre. Ezáltal megfelelő arányt kíván elérni egyrészről a közösségi érdek védelme, másrészről az igazgatási ráfordítás között

Módosítás: 87

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 94. cikk (1a) albekezdés (új)

 

Az összeférhetetlenségre vonatkozó egyéb szabályok, különösen az 52. cikk rendelkezései ellenére az a) pont szerinti összeférhetetlenség fennállása vélelmezhető, ha a támogatás odaítélésével kapcsolatos eljárás bármely szakaszában a pályázó vagy az ajánlattevő a Közösségek alkalmazottja volt, kivéve, ha a közbeszerzési eljárásban való részvételét a hivatali feljebbvalója előzetesen engedélyezte.

Indokolás

Ezen cikk alkalmazását az odaítélési eljárásokra korlátozza, mivel a Közösségek alkalmazottai státuszukból kifolyólag nem köthetnek szerződést a Közösségekkel.

Módosítás: 88

1. CIKK 43. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 95. cikk

(43). A 95. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Költséghatékonysági okokból azonban kettő vagy több intézmény megegyezhet abban, hogy közös adatbázist használnak.”

 

(43.) A 95. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„95. cikk

 

 

(1) Minden intézmény továbbítja a 93. és 94. cikkben leírt helyzetek egyikében lévő pályázók és ajánlattevők részletes adatait a Bizottság által működtetett központi adatbázisba.

 

(2) A pályázatok elbírálása előtt az intézmények és az ügynökségek számvitelért felelős tisztviselői megnézik az adatbázist. Az adatbázishoz hozzáférnek a tagállamok illetékes hatóságai is. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó közösségi szabályok sérelme nélkül hozzáférést kaphatnak harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek is, amennyiben erre fontos közérdekből van szükség.

 

(3) A tagállamok továbbítják a Bizottságnak a 93. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, illetve (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett helyzetek egyikében lévő gazdasági szereplők részletes adatait, amennyiben ezen szereplők magatartása káros volt a Közösségek pénzügyi érdekeire nézve, és a Közösségek még nem indítottak bírósági eljárást. Ha európai uniós forrásokból származó pénzeszközökről van szó, a szerződések odaítélésekor a tagállamok hatóságai betekintenek a Bizottság adatbázisaiba, és megfelelően alkalmazzák az abban található információkat.”

Módosítás: 89

1. CIKK 44. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 96. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) Egy pályázó vagy ajánlattevő több mint öt éven tartó kizárása csak olyan ítélet vagy ítélet hatályával egyenértékű dokumentum alapján történhet, amely a Közösségek érdekeit sértő, a kizárás szempontjából jelentőséggel bíró tényállás miatt ítélte el jogerősen a pályázót vagy ajánlattevőt.

Indokolás

A módosítás összhangot teremt a 93. cikkel.

Módosítás: 90

1. CIKK 44A. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 97. cikk (3a) szakasz (új)

 

44a. A 97. cikk előtt a rendelet a következő 3a. szakasszal egészül ki:

 

„3a. szakasz

A közbeszerzési eljárás részvevőinek jogai”

Indokolás

Egyértelművé teszi, hogy a közbeszerzési eljárásokban érintett feleknek nemcsak kötelezettségei, hanem jogai is vannak, amelyeket az ajánlatkérőnek tiszteletben kell tartania.

Módosítás: 91

A1. CIKK 44B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 97. cikk (1) bekezdés

 

44b. A 97. cikk (1) bekezdését törölni kell.

Indokolás

Az érthetőség javítása és rendszerezés.

Módosítás: 92

1. CIKK 46. PONT AA) ALPONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 98. cikk (2) bekezdés

 

aa) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Kizárólag indokolt esetekben az ajánlatkérő a végrehajtási szabályoknak megfelelően előzetes biztosítéknyújtásra kérheti fel az ajánlattevőt annak biztosítása érdekében, hogy ajánlatát ne vonja vissza.”

Indokolás

A kötelező biztosítéknyújtásnak a legszükségesebb mértékre való korlátozása.

Módosítás: 93

1. CIKK 46A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 100. cikk (2a) bekezdés (új)

 

46a. A 100. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

(2a) A szerződés addig nem írható alá, amíg le nem telt az attól az időponttól számított 14 munkanap, amikor a pályázót vagy ajánlattevőt tájékoztatták ajánlata vagy pályázata elutasításáról (a (2) bekezdés első félmondata), kivéve, ha a Közösségeket ezáltal jelentős kár éri. A határidő akkortól kezdődik, amikor a pályázót vagy ajánlattevőt írásban kioktatták a határozat ellen igénybe vehető elfogadható jogorvoslatról, különösen a bírósági fórum, a határidő és a formai követelmények tekintetében. A határidő lejárta előtt aláírt szerződés semmisnek tekintendő.”

Indokolás

A sikertelen ajánlattevőket tájékoztatni kell a közbeszerzési határozat megtámadásának jogi lehetőségeiről. Ez a közbeszerzési határozatok hatékony felügyeletét és ezzel az átláthatóságot szolgálja.

Módosítás: 94

1. CIKK 46B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 100a. cikk (új)

 

46b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„100a. cikk

(1) A Bizottság megtesz minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetési rendelet hatálya alá tartozó szerződés-odaítélési eljárásokat illetően az ajánlatkérők által hozott határozatokkal szemben különösen a 100b. cikk (7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően hatékonyan és különösen a lehető leggyorsabban jogorvoslattal lehessen élni annak megállapítására, hogy e határozatok megsértették-e a közbeszerzésre vonatkozó közösségi jogot vagy az e jogot végrehajtó egyéb rendelkezéseket.

(2) A Bizottság biztosítja, hogy a végrehajtási szabályokban megállapított feltételek szerint legalább azon személyeknek legyen lehetőségük jogorvoslati eljárás igénybevételére, akiknek érdekében áll vagy állt egy adott árubeszerzésre vagy építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés elnyerése, és állítólagos jogsértést szenvedtek, vagy fennáll ennek a kockázata. A Bizottság előírhatja különösen, hogy a jogorvoslatot kérő személy előzetesen értesítse az ajánlatkérőt az általa elszenvedett jogsértésről és jogorvoslati szándékáról..”

Indokolás

A tagállamoknak az 1989. december 21-i 89/665/EGK irányelvből eredő kötelezettségeivel összhangban lévő követelmények.

Módosítás: 95

1. CIKK 46C. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 100b. cikk (új)

 

46c. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„100b. cikk

(1) A Bizottság biztosítja, hogy az 100a. cikkben meghatározott jogorvoslati eljárások esetében előírják a megfelelő hatásköröket az alábbiak érdekében:

a) a lehető legrövidebb időn belül a közbenső határozat útján az ideiglenes intézkedések meghozása az állítólagos jogsértések orvoslása vagy az érintett érdekek további sérelmének elkerülése céljából, beleértve a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó eljárásnak vagy az ajánlatkérő által meghozott bármely határozat végrehajtásának a felfüggesztését vagy felfüggeszttetését;

b) a jogellenes határozatok megsemmisítése vagy megsemmisíttetése, beleértve a diszkriminatív műszaki, gazdasági vagy pénzügyi előírások törlését az ajánlati felhívásból, az ajánlattételhez szükséges dokumentációból, illetve a szerződés-odaítélési eljárásra vonatkozó minden egyéb dokumentumból;

c ) jogsértést elszenvedett személyek részére kártérítés megítélése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatásköröket át lehet ruházni a jogorvoslati eljárás különböző szempontjaiért felelős elkülönült testületekre.

(3) A jogorvoslati eljárásoknak önmagukban nem kell szükségszerűen azonnali felfüggesztő hatályúnak lenniük azon szerződés-odaítélési eljárások tekintetében, amelyekre vonatkoznak.

(4) A Bizottság rendelkezhet úgy, hogy az ideiglenes intézkedések elrendelésének mérlegelésekor a felelős testület figyelembe veheti ezen intézkedések várható következményeit valamennyi, valószínűleg veszélyeztetett érdek, valamint a közérdek esetében, és határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen intézkedéseket olyan esetben, amikor az azokból eredő hátrányok meghaladhatják az ezzel járó előnyöket. Az ideiglenes intézkedések elrendelésének megtagadása nem sértheti az ilyen intézkedéseket kérelmező személy egyéb jogait.

(5) A Bizottság előírhatja, hogy a határozat jogellenességére alapozott kártérítési igények esetében a vitatott határozatot először is a szükséges hatáskörrel rendelkező testületnek meg kell semmisítenie.

(6) Az (1) bekezdésben említett hatáskörök gyakorlásának a szerződés odaítélése után megkötött szerződésre kifejtett hatásait a végrehajtási rendelkezések állapítják meg.

A Bizottság rendelkezhet úgy továbbá, —azon esetet kivéve, ha egy határozatot a kártérítés megítélését megelőzően kell megsemmisíteni —, hogy egy szerződés-odaítélést követő szerződéskötés után a jogorvoslati eljárásokért felelős testület hatásköre csak a kártérítésnek a jogsértés károsultja részére történő megítélésére korlátozódik.

(7) A Bizottság biztosítja, hogy a jogorvoslati eljárásokért felelős testületek által hozott határozatokat hatékonyan lehessen végrehajtani.

(8) Amennyiben a jogorvoslati eljárásokért felelős testületek jellegüket tekintve nem bírói testületek, határozataikat mindig írásban kell indokolniuk. Továbbá erre az esetre rendelkezéseket kell hozni olyan eljárások biztosítására, amelyek révén a jogorvoslati testület által hozott valamennyi, állítólagosan jogellenes intézkedést vagy a testületre átruházott hatáskörök gyakorlása során elkövetett bármilyen állítólagos hibát igazságszolgáltatási jogorvoslat vagy olyan más testület által nyújtott jogorvoslat tárgyává lehet tenni, amely az EK-Szerződés 234. cikke értelmében bíróság, és mind az ajánlatkérőtől, mind pedig a jogorvoslati testülettől független.

Az ilyen független testület tagjainak a kinevezésére és a megbízatásuk megszűnésére a kinevezésükre illetékes hatóságok, hivatali idejük és visszahívhatóságuk tekintetében ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint a bírák esetében. Legalább a független testület elnökének ugyanolyan jogi és szakképesítéssel kell rendelkeznie, mint a bírói testület tagjainak. A független testület a határozatait kontradiktórius eljárásban hozza meg, és e határozatok végrehajtása az egyes tagállamok által meghatározott módon jogilag kötelező.

Indokolás

A tagállamoknak az 1989. december 21-i 89/665/EGK irányelvből eredő kötelezettségeivel összhangban lévő követelmények.

Módosítás: 96

1. CIKK 46D. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 102. cikk

 

 

 

46d. A 102. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„102. cikk

 

Az ajánlatkérő bizonyos indokolt esetekben biztosítékot kérhet a nyertes ajánlattevőtől az alábbiak érdekében:

 

a) a szerződés megfelelő teljesítésének biztosítása;

 

b) az előfinanszírozással és előlegekkel kapcsolatos pénzügyi kockázatok korlátozása. Előlegkifizetések esetén csak addig kérhető biztosíték, amíg a kifizetés nem előre megállapított részteljesítések szerint már teljesített szállításokért vagy szolgáltatásokért történik.”

 

Indokolás

A módosítás a közigazgatási eljárás egyszerűsítésére szolgál. A biztosítékra a már teljesített szállítások/szolgáltatások után már nincs szükség.

Módosítás: 97

1. CIKK 50. PONT –A) PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 108. cikk (1) bekezdés bevezető rész

 

-a) Az (1) bekezdésben a bevezető rész helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A támogatások az Európai Közösségek költségvetéséből adományként juttatott közvetlen pénzügyi hozzájárulások, a következők finanszírozására:”

Indokolás

Az előadók eredeti 91. módosítását veszi át jogilag pontosítva. Az „intézmények” költségvetésére történő hivatkozás megtévesztő lehet és eltérő értelmezéseket eredményezhet. Helyénvalóbb „az Európai Közösségek költségvetéséről” beszélni. Függetlenül attól, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő melyik intézményhez tartozik, a támogatás mindig a közösségi költségvetés terhére valósul meg.

Módosítás: 98

1. CIKK 50. PONT –AA) PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 108. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

 

-aa) Az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A támogatás feltétele írásbeli megállapodás megkötése vagy a kérelmezőnek kézbesítendő határozat a támogatás odaítéléséről. A támogatás odaítéléséről szóló határozat feltételeket, kikötéseket vagy korlátozásokat írhat elő, amennyiben ezek egy támogatási szerződés tárgyát is képezhetnék..”

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi, hogy a támogatásokat ne csupán szerződések keretében, hanem bizottsági határozatokkal is oda lehessen ítélni. A határozatok az EK-Szerződés 249. cikke értelmében a Közösségek jogalkotási eszközei. A támogatások határozatok keretében történő odaítélése ezért jelentős mértékben hozzájárulhat a bürokratikus teher csökkentéséhez, különösen kisebb összegek esetében, és lerövidítheti az eljárásokat. A támogatási szerződés keretében feltételek, kikötések és korlátozások rögzítésének lehetősége rugalmasabbá teszi a végrehajtást.

Módosítás: 99

1. CIKK 50. PONT A) ALPONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 108. cikk (2) bekezdés ga) és gb) pont (új)

 

ga) a főleg egy közösségi intézmény (korábbi) tagjaiból vagy személyzetéből álló olyan szervezetek kiadásai, amelyek:

– támogatják az intézmény érdekeit és működését; és/vagy

– kulturális, sport-, szociális és egyéb tevékenységeket szerveznek az intézmény és/vagy annak (korábbi) tagjai és személyzete javára; és

gb) harmadik felekkel folytatott együttműködés során felmerülő kiadások, amelyekre nem a közbeszerzési szabályok irányadók, és amelyek az intézmény tájékoztatási politikájával kapcsolatosak.

Ezek a kategóriák a 49. cikk értelmében igazgatási kiadásnak minősülnek. Ezeket a kiadásokat a külön költségvetési tételben kell kimutatni

Indokolás

A támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazási köréből kikerülnek a belső szervezeteknek azok megfelelő működéséhez nyújtott pénzügyi támogatások, mivel a támogatásokkal kapcsolatos különböző alapelvek, úgy mint az éves ajánlatkérések és a degresszivitás, nem megfelelőek azon pénzügyi támogatások tekintetében, amelyeket az intézmények saját tagjaikból vagy személyzetükből álló szervezetek részére nyújtanak.

Módosítás: 100

1. CIKK 52. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 109. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

A támogatások nem lehetnek halmozottak, nem ítélhetők oda visszamenőlegesen és társfinanszírozást kell tartalmazniuk.

A támogatások nem lehetnek halmozottak, nem ítélhetők oda visszamenőlegesen és az átalányalapú finanszírozásként vagy átalányösszegek alapján nyújtott (113. cikk (1) bekezdés b) és c) pont) támogatásokra vonatkozó szabályok ellenére társfinanszírozást kell tartalmazniuk.

Indokolás

E szabályozásnak köszönhetően az átalányalapú finanszírozásként vagy annak alapján nyújtott támogatások nem igényelnek tárfinanszírozást.

Módosítás: 101

1. CIKK 52. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 109. cikk (3) bekezdés d) pont

d) a 113a. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában vagy azok kombinációjában hivatkozott formát öltő alacsony értékű támogatások, a végrehajtási szabályokkal összhangban.

d) a 113a. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában vagy azok kombinációjában hivatkozott formát öltő támogatások, a végrehajtási szabályokkal összhangban.

Indokolás

A nonprofit szabály alóli kivételnek az átalányösszegekre és az alacsony értékű támogatások átalányfinanszírozására történő korlátozása nem javítaná számottevően a kedvezményezettek helyzetét. A kedvezményezettek ma gyakran hátrányos helyzetbe kerülnek, ha saját forrásokat vesznek igénybe, az ún. százalékszabály miatt, amelynek értelmében csökken az EU-tól kapott támogatásuk, ha növelik saját forrásaikat, ami azzal a kontraproduktív hatással jár, hogy visszaveti a saját források előteremtését. Ezért gyakrabban kellene az átalányjellegű támogatásokhoz és az átalányösszegekhez folyamodni, adott esetben, a társfinanszírozási százalék maximalizálásával a rögzített társfinanszírozási arány alkalmazása helyett. Ezt a módosítást ugyanazon előterjesztő 113a. cikkre vonatkozó módosításával együtt kell figyelembe venni.

Módosítás: 102

1. CIKK 52. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 109. cikk (3) bekezdés da) pont (új)

 

da) a 2004/2003/EK rendelet 2. cikkének 1. és 2. pontja szerinti európai szintű politikai pártok éves működése során felhalmozódott olyan saját források, különösen hozzájárulások és tagdíjak, amelyek meghaladják az ugyanazon rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerint a kedvezményezettet terhelő elszámolható költség 25%-át.

Módosítás: 103

1. CIKK 52A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 109a. cikk (új)

 

52a. A szöveg a következő 109a. cikkel egészül ki:

 

„109a. cikk

Egy közös szolgálat feladata lesz a kérelmezők tájékoztatása és a számukra nyújtott tanácsadás. E szolgálat különösen:

– közös mintákat dolgoz ki a hasonló felhasználási célú támogatási források igénylőlapjaira, valamint ellenőrzi az igénylőlapok terjedelmét és érthetőségét;

– tájékoztatja a potenciális kérelmezőket (különösen szemináriumok keretében és útmutató dokumentumok elkészítésével); valamint

– adatbázist tart fenn, amelynek segítségével a Bizottság értesítheti a kérelmezőket.”

Indokolás

Javasolt az előadó 95. módosításának kismértékű megváltoztatása a „szerv” szót a „szolgálat” szóval helyettesítve, egyértelművé téve ezáltal, hogy a cél a Bizottságon belül az ismeretek összegzése és a legjobb gyakorlatok feltárása, az egyes részlegeken belüli és a részlegek közötti eltérő értelmezések és gyakorlatok megszüntetésével, továbbá a kérelmezők számára megbízható információforrás kialakítása.

Módosítás: 104

1. CIKK 52B. PONT (új)

110. cikk (1) bekezdés első albekezdés

 

52b. A 110. cikk (1) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A támogatások éves programozás tárgyát képezik, amelyet a pénzügyi év kezdetén, de legkésőbb március 15-én tesznek közzé, a válságkezelési segélyek és a humanitárius segítségnyújtási műveletek kivételével.

 

A 112. cikkben meghatározott működési támogatások szintén éves programozás tárgyát képezik, amely már a megelőző évben közzétehető az előirányzatok következő évi rendelkezésre állására is figyelemmel.”

Indokolás

Egyértelműen meg kell különböztetni egymástól a működési támogatások és az eltérő kötöttségeknek megfelelő tevékenységi támogatások problémakörét.

Emellett a költségvetési rendelet 2005. októberi végrehajtási reformját követően és figyelembe véve a közigazgatási kötöttségeket, ésszerűbbnek tűnik a (működő) támogatások éves programjának közzétételére vonatkozó időpontot március 31-ben megállapítani.

Módosítás: 105

1. CIKK 53. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 110. cikk (1) bekezdés második albekezdés

E munkaprogramot ajánlatkérések közzététele útján kell megvalósítani, kivéve a megfelelően indokolt, kivételesen sürgős eseteket, vagy azon eseteket, amikor a kedvezményezett vagy a fellépés jellemzői nem hagynak más választási lehetőséget egy adott fellépésre.

E munkaprogramot ajánlatkérések közzététele útján kell megvalósítani, kivéve a megfelelően indokolt, kivételesen sürgős eseteket, vagy azon eseteket, amikor a kedvezményezett vagy a fellépés jellemzői nem hagynak más választási lehetőséget egy adott fellépésre. Az ajánlatkérés a következő évben rendelkezésre álló előirányzatokra is figyelemmel már az előző évben is közzétehető. A közzététel időpontjától függetlenül és a 115. cikk rendelkezései ellenére közzéteszi a támogatások odaítélésére alkalmazandó valamennyi előírást (különös tekintettel a kizárással járó tényállásokat rögzítő 93. és 94. cikkre), amelynek keretében hivatkozni lehet jogszabályokra. Az alkalmazandó szabályoknak a közzététel időpontjában hatályos változata az eljárás teljes időtartamára kötelező erővel bír.

Indokolás

A már az előző évben megtörténő közzététel annak elkerülésére szolgál, hogy a támogatási eljárás a következő év elején feltorlódjon, és ez késedelemhez vezessen. A kérelmező számára az eljárás teljes időtartama alatt jogbiztonságot kell teremteni. Azzal, hogy a folyamatban lévő eljárás során nem lehet módosítani a jogszabályokat, csökken a kedvezményezett és a Bizottság adminisztratív munkája, az eljárás gyorsabb, a támogatási politika pedig egységesebb lesz.

Módosítás: 106

1. CIKK 53A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 110. cikk (2) bekezdés

 

53a. A 110. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A pénzügyi év során odaítélt minden támogatást évente közzé kell tenni, adott esetben elektronikus úton, a bizalmasság és a biztonság követelményeinek kellő figyelembevételével.”

Indokolás

A költségvetési rendeletnek a korszerű kommunikációs eszközökre történő alkalmazása.

Módosítás: 107

1. CIKK 53B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 110. cikk (2a) bekezdés (új)

 

53b. A 110. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti közzététellel egyidejűleg a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a következőkről:

a) a kérelmezők száma az előző évben;

b) a sikeres pályázatok száma és aránya ajánlatkérésenként és támogató hatóságonként;

c) az eljárás átlagos időtartama az ajánlatkérés közzétételétől a támogatási szerződés megkötéséig, illetve a támogatás odaítéléséről szóló határozat elfogadásáig ajánlatkérésenként és támogató hatóságonként;

d) a zárójelentésig és az utolsó részlet kifizetéséig tartó időszak átlagos hossza (119. cikk (1) bekezdés).”

Indokolás

A támogatások hosszú lebonyolítási eljárásait figyelembe véve a jelentéstétel elengedhetetlen és fontos kiindulási pontot képez a hatékonyság javításához. Így lehetőség nyílik a munkaprogram és a végrehajtási eredmények mérlegének differenciált megállapítására.

Módosítás: 108

1. CIKK 54. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 111. cikk

Egy és ugyanazon tevékenységre meghatározott kedvezményezett számára a költségvetésből csak egyszer ítélhető oda támogatás, kivéve, ha a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus ettől eltérően rendelkezik.

(1) Egy és ugyanazon tevékenységre meghatározott kedvezményezett számára a költségvetésből csak egyszer ítélhető oda támogatás.

Egy kedvezményezettnek a költségvetésből pénzügyi évenként csak egy működési támogatás ítélhető oda.

(2) Egy kedvezményezettnek a költségvetésből pénzügyi évenként csak egy működési támogatás ítélhető oda. A kérelmező haladéktalanul tájékoztatja az engedélyezésre jogosult tisztviselőt több kérelem benyújtásáról és a projekt többszörös támogatásáról.

A költségvetés egyik esetben sem finanszírozza ugyanazokat a költségeket kétszer.

(3) A költségvetés egyik esetben sem finanszírozza ugyanazokat a költségeket kétszer. Az elszámolható költségek teljes összege semmi esetre sem léphető túl.

Indokolás

A – szakszerűen eljáró – kedvezményezettre háruló tájékoztatási kötelezettség hozzájárul a nem megengedhető kettős finanszírozás vagy a maximális támogatási összeg túllépésének megakadályozásához.

Módosítás: 109

1. CIKK 55A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 113. cikk (2) bekezdés

 

55a. A 113. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) A jogalapot megteremtő jogi aktus általános európai érdeket szolgáló szervekre vonatkozó, eltérő rendelkezéseinek hiányában és az átalányösszeg vagy átalányfinanszírozás formájában nyújtott támogatásokra vonatkozó rendelkezésektől (113a. cikk (1) bekezdés b) és c) pont) eltérve, a működési támogatások megújításakor azokat fokozatosan, arányosan és méltányosan csökkenteni kell.”

Indokolás

Az átalányalapú finanszírozásra és az átalányösszegben történő finanszírozásra az adminisztratív terhek csökkentése céljából nem vonatkozhat a degresszivitás.

Módosítás: 110

1. CIKK 56. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 113a. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a ténylegesen felmerülő, elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítése;

a) a ténylegesen felmerülő, elszámolható költségek maximális vagy meghatározott arányának visszatérítése;

Indokolás

A kedvezményezettek ma gyakran hátrányos helyzetbe kerülnek, ha saját forrásokat vesznek igénybe, az ún. százalékszabály miatt, amelynek értelmében csökken az EU-tól kapott támogatásuk, ha növelik saját forrásaikat, ami azzal a kontraproduktív hatással jár, hogy visszaveti a saját források előteremtését. Ezért gyakrabban kellene az átalányjellegű támogatásokhoz és az átalányösszegekhez folyamodni, adott esetben, a társfinanszírozási százalék maximalizálásával a rögzített társfinanszírozási arány alkalmazása helyett. Ezt a módosítást ugyanazon előterjesztő 109. cikkre vonatkozó módosításával együtt kell figyelembe venni.

Módosítás: 111

1. CIKK 56. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 113a. cikk (1a) bekezdés (új)

 

(1a) Különösen a következő költségek tekinthetők elszámolható költségnek:

a) a támogatás kedvezményezettje által a 118. cikk szerint benyújtandó bankkezesség vagy hasonló biztosíték költsége;

b) a forgalmi adó azon összege, amelyet a támogatás kedvezményezettje nem tud levonni az előzetesen felszámított forgalmi adóból;

c) a külső ellenőrzés költségei (117. és 119. cikk)

d) a közigazgatási ráfordítás, személyzeti költségek és berendezések költsége;

e) értékcsökkenés.

Indokolás

Éppen a kisvállalkozások, illetve kis szervezetek azok, amelyek maguk nem képesek viselni a biztosítéknyújtás költségeit. Ezeket azonban nem szabad emiatt lényegében kizárni a támogatásból. Ugyanez érvényes azokra a nem kormányzati szervezetekre, amelyek nem tudják levonni az előzetesen felszámított forgalmi adót.

Módosítás: 112

1. CIKK 57. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 114. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés

A pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy nincsenek az első albekezdésben említett helyzetek egyikében sem.

A pályázók a 109. cikk elveinek figyelembevételével az engedélyezésre jogosult tisztviselő felszólítására bizonyítják, hogy nincsenek az első albekezdésben említett helyzetek egyikében sem.

Indokolás

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő részére lehetőséget kell biztosítani arra, hogy rugalmasan, a saját kockázatbecslése alapján kérje be az igazolásokat. Ezzel csökkenthető a igazgatási munka mennyisége.

Módosítás: 113

1. CIKK 57. PONT

605/2002/EK, Euratom rendelet 114. cikk (4) bekezdés második albekezdés

Ilyen bírságok róhatók ki azokra a kedvezményezettekre is, akik – a támogatási megállapodás végrehajtása során – hamis nyilatkozatot tettek az engedélyezésre jogosult tisztviselő által igényelt információk tekintetében, vagy nem adtak ilyen információkat.

Ilyen bírságok róhatók ki azokra a kedvezményezettekre is, akik – a támogatási megállapodás végrehajtása során – szándékosan vagy súlyos gondatlanságból hamis nyilatkozatot tettek az engedélyezésre jogosult tisztviselő által igényelt információk tekintetében vagy nem adtak ilyen információkat.”

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás: 114

1. CIKK 57. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 114. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(4a) Az engedélyezésre jogosult tisztviselő kezdeményezi a nyilatkozatok és kérelmek benyújtását vagy a nyilatkozatok vagy kérelmek helyesbítését, ha ezeket nyilvánvalóan csak tévedésből vagy információhiány miatt mulasztották el benyújtani, illetve ezek miatt nyújtották be helytelenül. Szükség esetén és, ha a rendelkezésre álló lehetőségek keretében ez kivitelezhető és megengedett, az engedélyezésre jogosult tisztviselő tájékoztatást ad az érintettek számára az eljárás során őket illető jogokról és a rájuk vonatkozó kötelezettségekről.

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő az eljárás során megfelelő nyilvántartást vezet a pályázókkal való kapcsolattartásról.

Indokolás

A rendelkezés célja, hogy azoknak a pályázóknak is lehetőségük nyíljon a támogatási kérelem sikeres benyújtására, akik gyakorlatlanok a támogató hatóságokkal folytatott közigazgatási eljárásokban és kapcsolattartásban, és nem áll rendelkezésükre jogi tanácsadás. A nem kormányzati szervezetek kifogásolták az együttműködés hiányát. Ennek célja az, hogy az Európai Unió vonzóbb támogatási partner legyen. Az átláthatóságot és az eljárás biztonságát a nyilvántartási kötelezettség garantálja.

Módosítás: 115

1. CIKK 57A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 115. cikk (1) bekezdés

 

57a. A 115. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) Az ajánlatkérési felhívásban előzetesen feltüntetett kiválasztási kritériumok alkalmazásával értékelik a a pályázónak a javasolt tevékenység vagy munkaprogram teljesítésére való képességét. Ez nem érinti a 110. cikk (1) bekezdését.

Az odaítélési kritériumokban tükröződniük kell a projektek sajátosságainak, minőségének és végrehajtásának.”

Indokolás

Az előadó 104. módosítása kismértékben módosul, egyértelműbbé téve, hogy a 109. cikkben szereplő elveket, nevezetesen az átláthatóság, az arányosság és az egyenlő elbánás elvét a kiválasztási és odaítélési kritériumok megállapításakor is figyelembe kell venni. Ez a kétlépcsős eljárás szempontjából is fontos, amelyre az előadó a 105. módosításban tett javaslatot. Emellett egy kisebb hibát is korrigál: míg az előadó módosítása kétszer tesz említést a kiválasztási kritériumokról, addig itt az odaítélési kritériumok kifejezés szerepel a második albekezdésben, a 115. cikkben tett megkülönböztetésnek megfelelően.

Módosítás: 116

1. CIKK 57B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 115. cikk (2a) és (2b) bekezdés (új)

 

57b. A 115. cikk a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az odaítélési eljárást alapvetően több eljárási szakaszra kell felosztani, amelynek során az első eljárási szakasznak csupán a benyújtott elfogadható pályázatok gyors értékelésére kell kiterjednie. Amennyiben egy pályázatnak már ezen eljárási szakasz után sincs kilátása a sikerre, erről 116. cikk (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatni kell a pályázót. Az eljárás egymást követő szakaszainak egyértelműen el kell különülniük az előző szakaszoktól, különösen a pályázó által benyújtandó igazoló dokumentumok terjedelme és tartalma tekintetében. Amennyiben egy pályázótól igazoló dokumentum benyújtását kérik, ez eljárásonként csak egyszer kérhető. Az összegyűjtött adatokat egy adatbázisban kell tárolni (109a. cikk). Törekedni kell az eljárás gyors lezárására.

(2b) Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a 109. cikk (1) bekezdésének alapelvei ellenére az egész eljárás alatt különösen arra kell ügyelnie, hogy egy támogatásra vonatkozóan a pályázó közzététellel, dokumentálással és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos ráfordításai ne legyenek aránytalanul magasak a nyújtandó támogatás értékéhez viszonyítva.”

Indokolás

Az eljárás szakaszokra bontásával lehetővé kívánják tenni az előzetes kiválasztást. Ezzel csökkenthető az eljárás korai szakaszában jelentős dokumentáció benyújtása is. Ugyanezt a célt szolgálja az engedélyezésre jogosult tisztviselő ellenőrzési hatásköre is.

Módosítás: 117

1. CIKK 58. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 116. cikk (1) bekezdés

(1) „Az ajánlatokat az előre közzétett kiválasztási és döntési kritériumok alapján értékelik annak meghatározása érdekében, hogy melyik ajánlatot finanszírozzák.”

 

(1) Az ajánlatokat az előre közzétett kiválasztási és döntési kritériumok alapján két hónap alatt értékelik annak meghatározása érdekében, hogy melyik ajánlatot finanszírozzák.

Indokolás

A rendelkezés egyértelmű időbeli keretet kíván megállapítani a döntéshozatalra.

Módosítás: 118

1. CIKK 58A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 116. cikk (3) bekezdés

58a. A 116. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(3) Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázatukra vonatkozó döntésről és aláírja a szerződést a 100. cikk (2a) bekezdésében említett határidő lejártakor.

Amennyiben az igényelt támogatást nem ítélték oda, úgy az intézmény közli a pályázat elutasításának indokát, hivatkozva különösen a már közzétett kiválasztási és döntési kritériumokra.”

Indokolás

A rendelkezés egyértelmű időbeli keretet kíván megállapítani a döntéshozatalra.

Módosítás: 119

1. CIKK 58B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 117. cikk

 

58b. A 117. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„117. cikk

(1) A kifizetés ütemezését a kapcsolódó pénzügyi kockázat, a tevékenység időtartama és előmenetele vagy a kedvezményezett által kifizetett költségek határozzák meg. A kifizetéseket ésszerű időszakon belül kell teljesíteni.

Amennyiben a kifizetések ütemét szerződésben vagy határozat keretében rögzítik, a kifizetéseket további felszólítás nélkül az esedékessé váláskor teljesítik. Ez nem érinti a 119. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit.

(2) A pénzügyi kockázatok megállapítása céljából az engedélyezésre jogosult tisztviselő a 109. cikk (1) bekezdésében rögzített elvek figyelembevételével független könyvvizsgálói hitelesítő záradék benyújtását írhatja elő a támogatás kedvezményezettje számára. A végrehajtási szabályok megállapíthatnak olyan eseteket, amikor be kell szerezni egy külső könyvvizsgáló hitelesítő záradékát, vagy ettől el lehet tekinteni.”

(A (2) bekezdés első mondatának szövegezése megegyezik az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 117. cikkének szövegezésével)

Indokolás

A rendelkezés célja az eljárás gyorsításához való hozzájárulás. Azoknak az intézményeknek, amelyek rendelkeznek saját könyvvizsgálói osztállyal, lehetőséget kell teremteni ezek igénybevételére, hogy ne külső könyvvizsgálókat kelljen alkalmazniuk. Ezzel elkerülhetők a magas eljárási költségek is.

Módosítás: 120

1. CIKK 58C. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 118. cikk

 

58c. A 118. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„118. cikk

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő, amennyiben más, ugyanennyire hatékony kockázatcsökkentési lehetőség nem áll rendelkezésre, előzetes biztosítéknyújtást követelhet a kedvezményezettől, az előfinanszírozással kapcsolatos pénzügyi kockázatok korlátozása érdekében.

(Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 108. cikkével megegyező szövegezés, kiegészítve a következőkkel: „amennyiben más, ugyanennyire hatékony kockázatcsökkentési lehetőség nem áll rendelkezésre”)

Indokolás

A bankkezesség formájában nyújtandó biztosítékok különösen a kisvállalkozások, egyes tagállamok vállalatai és a kisebb nem kormányzati szervezetek számára jelentenek nagy nehézséget. Ezért egyértelművé kell tenni, ez csak végső eszközként jöhet szóba, ha nem áll rendelkezésre más, hasonlóan hatékony biztosítéknyújtási lehetőség.

Módosítás: 121

1. CIKK 58D. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 119. cikk

 

58d. A 119. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„119. cikk

(1) A támogatás összege nem válik véglegessé mindaddig, amíg az intézmény jóvá nem hagyta a zárójelentést és -beszámolót, az intézmény által ezt követően végzett ellenőrzés sérelme nélkül. Ebben az esetben az intézménnyel szemben az elévülési idő (73b. cikk) az utolsó kifizetés teljesítésével kezdődik. A kedvezményezettel szemben az elévülési idő (73b. cikk) abban az időpontban kezdődik, amikor a támogatás összege véglegessé válik.

(2) Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget jogi, szerződéses vagy a támogatás odaítéléséről szóló határozatban előírt kötelezettségeinek, úgy a támogatást a végrehajtási szabályok rendelkezéseivel összhangban fel lehet függeszteni, csökkenteni lehet vagy meg lehet szüntetni, miután a kedvezményezett lehetőséget kapott észrevételei megtételére.

A támogatás csökkentésének arányosnak kell lennie a kifogásolt hibával.

Amennyiben a kötelességszegés nem a kedvezményezett magatartásának tudható be, a támogatás felfüggesztésére, csökkentésére vagy megszüntetésére csak kivételes esetekben kerül sor, különösen akkor, ha a támogatás végrehajtásával vagy fenntartásával túllépnék a projekt elszámolható költségeinek teljes összegét, illetve ha a kötelességszegés miatt a támogatás célkitűzése már nem érhető el.”

Indokolás

Az arányosság elvének alkalmazása. Különösen az EU-hozzájárulás automatikus csökkentése vezethet az egész projekt meghiúsulásához, abban az esetben, ha nem a kedvezményezettnek fel nem róható okból egy vagy több társfinanszírozási forrás megszűnik. Ezt alapvetően el kell kerülni. Az elévülésre vonatkozó szabályokra való hivatkozás arra szólítja fel az intézményt, hogy legkésőbb az elévülési idő lejárta előtt végezze el a záró ellenőrzést. Ezzel a támogatás kedvezményezettje számára is javítható a jogbiztonság.

Módosítás: 122

1. CIKK 59.PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 120. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben a tevékenység végrehajtása a kedvezményezett általi közbeszerzési szerződések odaítélését követeli meg, úgy a vonatkozó eljárásokat a végrehajtási szabályok szerint kell meghatározni.

(1) Amennyiben a tevékenység végrehajtása közbeszerzési szerződések odaítélését követeli meg, akkor ezekre e rész V. címének elveit kell alkalmazni.

 

A végrehajtási szabályok rendelkezhetnek az adott megbízás terjedelmétől függő egyszerűsített eljárásról is.

Indokolás

A közigazgatási eljárás egyszerűsítése.

Módosítás: 123

1. CIKK 61. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 122. cikk

61. A 122. cikkben a „185. cikk” helyébe a „121. cikk” lép.

61. A 122. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„122. cikk

 

Az intézmények és a 121. cikkben említett szervezetek beszámolóihoz csatolni kell a költségvetési gazdálkodásról és a szóban forgó költségvetési év pénzgazdálkodásáról szóló jelentést, amely figyelembe veszi többek között az előirányzatok végrehajtásának fokát és az előirányzatok különböző költségvetési tételek közötti átcsoportosítását.”

Indokolás

A módosítás célja a költségvetési rendeletben előírt különböző jelentések célkitűzéseinek és tartalmának tisztázása. Kívánatos lenne, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő éves jelentése az eszközök felhasználására, a célkitűzések megvalósítására, a tevékenységek alakulására és a belső ellenőrzési rendszerre, míg a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés a költségvetés végrehajtásának szempontjaira összpontosítson.

Módosítás: 124

1. CIKK 68A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 139. cikk (2) bekezdés

 

68a. A 139. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az intézmények tájékoztatásul átadják a Számvevőszéknek és a költségvetési hatóságnak belső pénzügyi szabályzataikat.”

Indokolás

A költségvetési hatóság tájékoztatása.

Módosítás: 125

1. CIKK 68B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 143. cikk (3) bekezdés

 

68b. A 143. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az éves jelentés tartalmazza a pénzgazdálkodás hatékonyságának és eredményességének értékelését. Tartalmazza a költségvetési gazdálkodás és a gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerűségének értékelését.”

Indokolás

A különbségtétel célja annak egyértelművé tétele, hogy a Számvevőszéknek ellenőri szerepkörében nem szabad tevékenységét a bevételek és kiadások alaki jogszerűségének vizsgálatára korlátoznia, hanem értékelnie kell a vizsgált ügyletek lényegi megfelelőségét is.

Módosítás: 126

1. CIKK 75. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 153. cikk (1) bekezdés

75. A 153. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(1) Amennyiben a Bizottság a 23. cikk szerint átcsoportosíthat előirányzatokat, úgy legkésőbb a következő pénzügyi év január 31-éig meghozza határozatát, és erről tájékoztatja a költségvetési hatóságot három héttel a 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában említett átcsoportosítások megtétele előtt.”

 

(A 153. cikk módosított (1) bekezdése megegyezik az 1605/2002/EK, Euratom rendelet eredeti változatával)

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 127

1. CIKK 82A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 160b. cikk (új)

 

82a. A 160a. cikk után a rendelet a következő 160b. cikkel egészül ki:

„160b. cikk

A 110. cikktől eltérve az ajánlatkérés a következő évben rendelkezésre álló előirányzatokra is figyelemmel már az előző évben is közzétehető. A közzététel időpontjától függetlenül és a 115. cikk rendelkezései ellenére a Bizottság közzéteszi a támogatások odaítélésére alkalmazandó valamennyi előírást (különös tekintettel a kizárással járó tényállásokat rögzítő 93. és 94. cikkre), amelynek keretében hivatkozni lehet jogszabályokra. Az alkalmazandó szabályoknak a közzététel időpontjában hatályos változata az eljárás teljes időtartamára kötelező erővel bír.”

Indokolás

Lásd a 110. cikk módosítását. A már az előző évben megtörténő közzététel annak elkerülésére szolgál, hogy a támogatási eljárás a következő év elején feltorlódjon, és ez késedelemhez vezessen. A kérelmező számára az eljárás teljes időtartama alatt jogbiztonságot kell teremteni. Azzal, hogy a folyamatban lévő eljárás során nem lehet módosítani a jogszabályokat, csökken a kedvezményezett adminisztratív munkája, az eljárás gyorsabb, a támogatási politika pedig egységesebb lesz.

Módosítás: 128

1. CIKK 85A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 168. cikk (1) bekezdés (1a) albekezdés (új)

 

85a. A 168. cikk (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

A külső közösségi támogatások tekintetében a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben1 és a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK tanácsi rendeletben2 a pályázati eljárásokban történő részvételre megállapított szabályok alkalmazandók.”

--------------------               

1 HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

2 HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

Indokolás

A támogatás függetlenítéséről szóló két rendeletet 2005-ben fogadták el. A rendeletek a fejlődő országokat előnyben részesítve és a nem uniós fejlett országokra vonatkozó viszonosság elvének alkalmazásával megnyitják a pályázati eljárásokat nem uniós tagállamok és nem kedvezményezett országokból származó személyek számára. Ezen szabályokat alkalmazni kell és be kell emelni a költségvetési rendeletbe.

Módosítás: 129

1. CIKK 87. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 169a. cikk (1a) bekezdés (új)

 

Különösen a következő költségek tekinthetők elszámolható költségnek:

 

a) a támogatás kedvezményezettje által a 118. cikk szerint benyújtandó bankkezesség vagy hasonló biztosíték költsége;

 

b) a forgalmi adó azon összege, amelyet a támogatás kedvezményezettje nem tud levonni az előzetesen felszámított forgalmi adóból;

 

c) a forgalmi adó azon összege, amelyet a támogatás kedvezményezettje nem tud levonni az előzetesen felszámított forgalmi adóból;

 

d) a külső ellenőrzés költségei (117. és 119. cikk)

 

e) a közigazgatási ráfordítás, személyzeti költségek és a berendezések költségei;

 

f) értékcsökkenés.

 

Indokolás

Lásd a 113a. cikk módosítását. Különösen a fejlesztés területén működő nem kormányzati szervezetek azok, amelyek maguk nem képesek viselni a biztosítéknyújtás költségeit. Ezeket azonban nem szabad emiatt lényegében kizárni a támogatásból. Ugyanez érvényes azokra a nem kormányzati szervezetekre, amelyek nem tudják levonni az előzetesen felszámított forgalmi adót.

Módosítás: 130

1. CIKK 94A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 179. cikk (3) bekezdés első albekezdés

 

94a. A 179. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az intézmények a lehető leghamarabb, de legkésőbb a költségvetési hatóság számára a döntéshozatalra rendelkezésre álló határidő lejárta előtt 3 héttel tájékoztatják a költségvetési hatóság két ágát bármely olyan építési projektről, amelynek valószínűleg jelentős pénzügyi kihatása lesz a költségvetésre.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság megalapozott pénzügyi döntéseket hozhasson, a 179. cikk (3) bekezdésében említett intézményeknek legkésőbb a költségvetési hatóság számára a döntéshozatalra rendelkezésre álló határidő lejárta előtt 3 héttel tájékoztatniuk kell annak két ágát az olyan építési projektekről, amelyeknek valószínűleg jelentős pénzügyi kihatásuk lesz az Európai Unió költségvetésére. Ez lehetővé teszi, hogy a költségvetési hatóság további felvilágosítást és vizsgálatokat kérjen, amennyiben azt szükségesnek tartja.

Módosítás: 131

1. CIKK 94B. PONT (új)

605/2002/EK, Euratom rendelet 183. cikk 2. mondat (új)

 

94b. A 183. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

Kikéri a költségvetési hatóság véleményét és azt adott esetben kellően figyelembe veszi.”

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 132

1. CIKK 94C. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikk (1) bekezdés

 

94c. A 185. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A Bizottság költségvetési keretrendeletet fogad el a Közösség által létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező szervekre. E szervek pénzügyi szabályzatai nem térhetnek el a keretrendelettől, kivéve, amennyiben sajátos működési szükségleteik ezt megkívánják, valamint a Bizottság előzetes hozzájárulásával.”

Indokolás

Az átláthatóság, elszámoltathatóság és következetesség céljából az Unió nevében fellépő ügynökségeknek a költségvetési keretrendelet hatálya alá kell tartozniuk, függetlenül attól, hogy kapnak-e támogatásokat a költségvetés terhére.

Módosítás: 133

1. CIKK 95. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikk (3) bekezdés

(3) Minden, az (1) bekezdésben említett szerv létrehoz egy belső ellenőrzési funkciót, amelyet a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően kell ellátni. A Bizottság belső ellenőre kell igazolja, hogy az ellenőrzési funkció működése a nemzetközi ellenőrzési szabványokat betartja, és minőségi ellenőrzéseket folytathat ezen értelemben.

(3) A Bizottság belső ellenőre végzi az (1) bekezdésben említett szerbek vizsgálatát. Az (1) bekezdésben említett szervek létrehozhatnak belső ellenőrzési funkciót. A Bizottság belső ellenőre kellően indokolt esetekben átruházhatja feladatát belső ellenőreikre. Az átruházás írásban történik, megjelölve az átruházás okait és az illetékes ellenőrök nevét (átruházás és felhatalmazott). Az átruházás ellenére a Bizottság belső ellenőre belső ellenőrzéseket folytathat az (1) bekezdésben említett szerveknél és bármikor visszavonhatja az átruházást.

Amennyiben az (1) bekezdésben említett szervek belső ellenőrzési funkciót hoznak létre, ez a Bizottság belső ellenőre által megállapított iránymutatásokkal összhangban történik. Ezek az iránymutatások kiterjednek arra a kötelezettségre, hogy minden jelentést be kell nyújtani a Bizottság belső ellenőrének. A Bizottság belső ellenőre tanúsítja, hogy az ellenőrzési funkció működése megfelel a belső ellenőrzési szabványoknak, és ebből a célból minőségi ellenőrzéseket folytathat.”

Indokolás

A Bizottság belső ellenőre szerepének tisztázása. A Bizottság belső ellenőre jogot kap feladatoknak az ügynökségek belső ellenőrzési szolgálataira történő átruházására, miközben továbbra is ellenőrzi őket és felelős marad az ügynökségek könyvviteléért.

Módosítás: 134

1. CIKK 95. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikk (4) bekezdés

(4) A 121. cikkben említett szerveknek a 133. cikkben meghatározott számviteli szabályokat kell alkalmazniuk azért, hogy számláik a Bizottság számláival konszolidálhatóak legyenek.”

törölve

Indokolás

Felesleges. A 133. cikk már foglalkozik ezzel.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Nincs még egy olyan jogi szöveg, amely olyan mértékben érintené a Bizottság és más intézmények alkalmazottainak mindennapi gyakorlatát, mint a költségvetési rendelet. A Bizottság alkalmazottainak mintegy 40%-a munkája során szinte naponta kapcsolatba kerül a költségvetési rendelet előírásaival és utasításaival. Ennek során az egyértelműség és átláthatóság hiánya nehezen értelmezhető szöveggé teszi a rendeletet; a számos kereszthivatkozás pedig nehézkessé teszi a kérdések megértését és gyors tisztázását. Még három évvel a költségvetési rendelet elfogadását követően is minden munkanapon öt kérdés érkezik a Költségvetési Főigazgatóság információs szolgálatához a felhasználóktól, akik választ keresnek a költségvetési rendelettel és annak végrehajtási szabályaival kapcsolatos problémáikra. Terjedelmes kézikönyveket dolgoztak ki: minden főigazgatóság levezette és írásba foglalta a saját előírásait és eljárási módozatait. Ezt még kiegészítik a Költségvetési Főigazgatóság belső rendelkezései is. Bonyolult, ellentmondásos és átláthatatlan alkalmazandó jog jött létre a költségvetéssel kapcsolatban, amely csak átfogó képzést követően válik (részben) érthetővé.

A bonyolult eljárási szabályok a folyamatok bürokratizálását, hosszú eljárásokat és lehetőleg sok közigazgatási szint és eljárási szakasz bekapcsolásával a felelősség elkerülésére irányuló próbálkozásokat vonnak maguk után. Az „ügyfelek”, azaz a támogatások és közbeszerzési szerződések iránt érdeklődök körében egyre kézzelfoghatóbb a csalódottság, amely szerint egy olyan Európában élnek, amely nemcsak megnehezíti a polgárok, szervezetek, a gazdasági szereplők és a kutatóintézetek számára a pénzek lehívását, hanem a nagy költségekkel járó bonyolult pályázati eljárásokon keresztül még jelentős pénzösszegeket is megvon tőlük.

Feloldhatatlan és alapvető ellentmondások maradtak megválaszolatlanul, mint például a párhuzamos jogalkotás. A költségvetési rendelet hatályát és érvényességét további jogalkotási aktusok, például alapvető jogi aktusok korlátozzák. Ezek bármikor ellentétbe kerülhetnek a költségvetési rendelet alapvető rendelkezéseivel. Így a hatékonynak vélt eszköz a valóságban használhatatlannak bizonyul. Ezenkívül a költségvetési rendelet csupán a közvetlen, központi közigazgatást szabályozza, a többi közigazgatási szint saját maga fogadja el szabályait, amelyek jelenleg legfeljebb csak vázlatos formában vannak rögzítve.

A Bizottság egy felülvizsgálati tervezetet terjesztett elő, amely részleteiben mindenképpen a helyes irányba mutat. Javaslatokat tartalmaz néhány sürgető közigazgatási problémával kapcsolatban. A tervezet a Parlament jogainak csökkentésében látja a problémákra adandó egyik választ. Csak akkor vezet be könnyítéseket az EU-források iránt érdeklődők és pályázók számára, ha ebből egyben a közigazgatásnak is előnye származik. A Bizottság csekély hangsúlyt helyezett az EU-piacokhoz és támogatásokhoz való hozzáférés felhasználóbarát átalakítására, a közös problémamegoldási képesség kiépítésére, az adatbankokra és a főigazgatóságonként eltérően kezelt eljárások egységesítésére, hogy ezáltal mind a Bizottság, mind a felhasználók számára csökkenjenek a ráfordítások és költségek, és egyszerűsödjenek az eljárások. A Bizottság és a többi intézmény közigazgatási problémáival kapcsolatban is nyitva marad néhány kérdés. Ezért az Európai Számvevőszék a 10/2005. sz. véleményében kritikát fogalmaz meg a tulajdonképpen túlságosan nagy mérvű reformmal (50. pont) és azzal kapcsolatban, hogy ezzel egyidejűleg hiányzik „a közigazgatás bizonyos szükségleteinek megoldása” és a „radikális megközelítés” (53. pont).

Az Európai Parlament előadói 116 módosítást terjesztenek elő, amelyek 63 cikket érintenek. Ennek keretében a Parlament másra helyezi a hangsúlyt, mint a Bizottság: a Parlament ellenőrzési és tájékoztatáshoz való jogainak fenntartására és a könnyítésekre, amelyeket mindenki igénybe vehet, aki az EU-val akar együttműködni. A középpontban a költségvetési rendelet V. és VI. címe áll, a piacok és a támogatások, tehát azok a részek, amelyekkel a polgárok különböző szervezeteken, kutatóintézeteken és gazdasági vállalkozásokon keresztül szembesülnek. Az eljárások egyszerűsítés és könnyítése, valamint a ráfordítások és a megbízás/támogatás arányossága képezik az előadó szerint azokat az iránymutatásokat, amelyek alapján mérhetővé kell tenni a közigazgatás eljárásait és fellépését.

A Bizottság 93 cikket érintő 95 módosításából a Parlament 28-at módosított. Másik 28 esetben teljesen elutasította a Bizottság javasolt módosításait. 34 cikkel kapcsolatban a Bizottság és Parlament is megállapította, hogy reformra van szükség. A Parlament módosításai 63 cikket érintenek. Összesen 185 módosítás került a Bizottság és az előadó elé, amelyek a költségvetési rendelet 187 cikke közül 122-t érintenek.

Az előadók tudatában vannak annak, hogy mindez nem teszi egyszerűbbé a költségvetési rendelet érthetőségét és alkalmazhatóságát. Ezért továbbra is síkraszállnak azért, hogy a támogatások és ajánlati felhívások szakértőinek bevonásával középtávon teljesen átdolgozzák a költségvetési rendeletet, és az előadók alapvető megállapításainak egyikeként a következőt fogalmazták meg a Bizottság és a Tanács számára: a költségvetési rendelet jelenlegi formájában csak korlátozott keretek között reformálható meg. A jogszabálynak az egyszerűsítést, a jobb érthetőséget és az eredményorientált költségvetési tervezést szem előtt tartó átdolgozása jelentené a legalkalmasabb választ és a legjobb eszközt Európa és közigazgatása számára.

A következő fő meggondolások képezik módosításaink alapját:

1. A Parlament jogainak tiszteletben tartása

· Az előirányzatok átcsoportosítására (2., 19., 22., 23., 26., 153. és 160a. cikk) és a tájékoztatási jogra (28. és 29. cikk, 46. cikk (1) bekezdés 1.f) pont, 33., 83. és 110. cikk) vonatkozó módosításokat elutasítjuk.

· A 183. cikkben a végrehajtási szabályok elfogadását a költségvetési hatóság véleményétől tesszük függővé.

2. Európa – hatékonyabb fellépés egyszerűbb eljárások keretében

· A közigazgatási aktusok arányossága: A ráfordítások és az ellenőrzések közötti arányra az adott összegek és kockázatok mértékének kell irányadónak lennie (2. cikk (1a) bekezdés, 27. cikk (1), (2) és (4) bekezdés).

· A közigazgatási aktusokat az azokhoz kapcsolódó költségek és kockázatok tekintetében felül kell vizsgálni (89. cikk (1) bekezdés, 93a. cikk, 117–119. cikk).

· A közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos idő- és költségráfordításokat a lehető legkisebbre kell csökkenteni (93a. cikk, 89. cikk (3) bekezdés).

· Annak érdekében, hogy a többi intézmény is hasznosíthassa a nagyobb egységek tapasztalatait, és kihasználhassák a méretgazdaságosságot, az ajánlati felhívásokra alapvetően intézményközi eljárások keretében kerül sor (89. cikk (3) bekezdés).

· Létre kell hozni egy központi szabványosító intézményt (a hasonló felhasználási célú támogatásokon, például a kutatási támogatásokon belül, amely egységes nyomtatványokat, rendelkezéseket és leginkább egységes eljárásokat dolgoz ki), amely a pályázók tájékoztatására és viszonyítási pontként szolgál, és javítja a támogatási forrásokhoz való hozzáférést (109a. cikk (új)), valamint hozzájárul a pályázati eljárás egyszerűsítéséhez és gyorsításához.

· Az ajánlati felhívásokban részt vevők értesítésére szolgáló adatbázis (109a. cikk (új)) megkönnyíti a pályázati eljárást, és elkerülhetővé teszi azt az eddig bevett gyakorlatot, hogy a pályázónak ugyanazt a dokumentumot többször be kell nyújtania, amit aztán a Bizottságnak ismételten felül kell vizsgálnia.

· Lehetőleg el kell kerülni, hogy a kis- és középvállalkozásokat méretük miatt eleve kizárják a közbeszerzésekből vagy szerződésekből (89. cikk (4) bekezdés).

· A keretszerződésekben rögzített hosszú távú kötöttségek nem korlátozhatják a versenyt (91a. cikk (új)).

· Egy kétszakaszos eljárás keretében lehetőség szerint már korán ki kell szűrni az eleve sikertelen pályázatokat, és csak ezt követően kell utólag bekérni a szükséges dokumentációt, hogy alacsony szinten tartsák a sikertelen pályázatok költségeit (115. cikk (2a) bekezdés).

· Egy közbeszerzési kamara gyors és kevésbé formális eljárás keretében biztosítja a közbeszerzések jogszerűségét (100a. és 100b. cikk) a tagállamokra is alkalmazandó kötelezettségek alapján.

3. Európa – megbízhatóbb eljárások

· A támogatási kérelmek benyújtási költségeinek arányosnak kell lenniük az elnyerhető összeggel (115. cikk (4) bekezdés).

· A terjedelmes szerződések helyett a Bizottság határozatai képezhetik a támogatások alapját (108. cikk). Kisebb támogatási összegek esetében ez megkönnyíti és tehermentesíti az eljárást.

· Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek támogatnia kell a (tapasztalatlan) pályázókat a támogatásra irányuló eljárásban (114. cikk (5) bekezdés).

· A pályázóknak lehetőséget kell teremteni arra, hogy már a kezdetekkor felmérjék pályázatuk esélyeit, ezt követően pedig jogbiztonságot élvezzenek; erre szolgál a támogatásra alkalmazandó összes szabály kötelező közzététele (110. cikk (1) és (2) bekezdés).

· Meg kell határozni a támogatási eljárás szempontjából elszámolható költségeket (113a. cikk (1a) bekezdés), különösen figyelembe kell venni a kezességvállaláshoz és a külső könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségeket (117. cikk (3) bekezdés).

· Amennyiben támogatások esetén megváltoznak a projekt feltételei, ez nem vonhatja maga után az EU által biztosított támogatási arány automatikus csökkentését, ami nem kívánt hatásokkal járhat (pl. a projekt befejezése) (119. cikk (2) bekezdés).

· A visszatartott összegeknek arányosnak kell lenniük a kifogásolt hibával (119. cikk). Ennek az a célja, hogy a támogatás kedvezményezettje számárakiszámíthatóbbá tegyék az EU-t, és így szavatolják a jogbiztonságot. Ez a kutatási tevékenységekre is alkalmazandó (160b. cikk).

4. Európa – gyorsabb és kevésbé költséges eljárások

· Hatékonyabbá kell tenni a közbeszerzési eljárásokat. Különösen az eljárások időtartamát kell rövidebbé tenni, és csökkenteni kel az ajánlattevők vagy pályázók költségeit. Ennek érdekében az igazoló dokumentumok benyújtását érintő kötelezettségekre az arányosság elvének kell irányadónak lennie.

· A támogatásokra vonatkozó éves programokat lehetőleg korán (azaz március 1-jéig) közzé kell tenni. Az ajánlati felhívások is már az év kezdete előtt közzétehetők, hogy az év során elkerülhető legyen a munka felhalmozódása (110. cikk (1) bekezdés), ha a még lezáratlan költségvetési eljárásra hivatkoznak.

· A támogatási eljárás közben és végén a költségcsökkentés érdekében a külső ellenőrzések helyett elő lehet írni a független ellenőrzést, amelynek során az ellenőrzés költségeinek arányosnak kell lenniük a vizsgált támogatási összeggel (117. cikk (2) bekezdés).

5. Európa – átláthatóbb és következetesebb eljárások

· A Közösségek alkalmazottainak a közbeszerzésekben és támogatásokban való részvételüket jelenteniük kell feletteseiknek, hogy javítsák az Unió külső megítélését és az átláthatóságot (94. cikk).

· A kettős támogatások elkerülése érdekében a támogatás kérelmezőjének be kell jelentenie a kérelem többszörös benyújtását, és nem szabad túllépnie az elszámolható költségek teljes összegét (111. cikk).

· A büntetőjogilag egyszer már érintett ajánlattevőket öt, illetve legfeljebb 10 évre ki kell zárni a közbeszerzési eljárásokból (93. cikk).

A 66. cikk (1) bekezdésében az alapelvet az engedélyezésre jogosult tisztviselő felelősségére is alkalmazzák. A szándékos károkozás teljes kártérítési kötelezettséget von maga után, és ebben az esetben szigorú követelmények alkalmazandók az elévülési időre (73b. cikk). Egyéb esetben a felelősség legfeljebb 12 havi fizetésnek megfelelő összegre korlátozódik.


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (22.2.2006)

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2005)0181– C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

A vélemény előadója: Anders Wijkman

RÖVID INDOKOLÁS

A 2002-es költségvetési rendelet és annak végrehajtási szabályai számos problémát okoztak az uniós programok, nem utolsósorban a fejlesztési programok kedvezményezettjeinek (fejlesztési civil szervezetek és egyéb kedvezményezettek). A költségvetési rendelet az uniós költségvetés keretét és végrehajtásának általános szabályait állapítja meg. A 2002-es költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló rendelet meghatározza a költségvetési rendelet szabályait. Számos problematikus kérdés inkább technikai jellegű és csak a végrehajtási szabályok felülvizsgálatával küszöbölhető ki, mint például az állampolgárságra vagy származásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos problémák, a kifizetési időszakok kérdései és annak lehetősége, hogy adott támogatásról szóló megállapodás annak jóváhagyását követő megváltoztatható.

A vélemény előadója néhány olyan elem beillesztését javasolja a költségvetési rendeletbe, amelyek elősegítenék a végrehajtás eredményességének növelését, mint például a hatékonyság mérésére és összehasonlítására irányuló rendszerek létrehozása, a költségvetési elv, amelyet nagymértékben elhanyagolnak a költségvetés végrehajtása során, a kockázatelemzés bevezetése a kifizetések érvényesítésére, a támogatásokra vonatkozó rendelkezések függetlenítésének összekapcsolása a költségvetési rendelettel és a valutaátváltási műveletek költségsemlegessége.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg(1)  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(27a) preambulumbekezdés (új)

 

(27a) A kockázatelemzést az utólagos ellenőrzéseknél már használják. A kockázatelemzés kiadások érvényesítése céljából történő alkalmazása a költségvetés végrehajtásának ezen részét hatékonyabbá teszi és azt be kellene illeszteni a költségvetési rendelet 79. cikkébe.

Indokolás

A költségvetési rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok 99. cikke értelmében a támogatások kifizetése a „kifizethető” jelzés függvénye. A jelzés „igazolja, hogy [...] b) egy szakmailag illetékes és az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő által hivatalosan felhatalmazott tisztviselő vagy alkalmazott magát a kifizetés iránti kérelmet, vagy a beérkezett kifizetés iránti kérelmet kísérő belső bizonylatot „a tényeknek megfelelő” jelzéssel látta el; ezzel igazolja, hogy a kedvezményezett által végrehajtott tevékenység vagy munkaprogram minden tekintetben megfelel a támogatásról szóló megállapodásnak;...”

A kifizetések utólagos vizsgálata tekintetében ugyanezen végrehajtási szabályok (47. cikk) lehetővé teszik, hogy ezen „vizsgálatok kockázatelemzési módszer alapján, szúrópróbaszerűen is elvégezhetők” legyenek. Statisztikai alapú szúrópróbaszerű ellenőrzés esetén az állítás helyességének tanúsítása csak valószínűsíthető (azaz a bizalom szintjén lehetséges).

A költségvetési rendelet 2002-es átdolgozása nyomán növelték a tisztviselők és egyéb alkalmazottak felelősségét (66. cikk). A megnövekedett felelősség és „a tényeknek megfelelő” jelzés kiállítására vonatkozó előírás bizonytalansághoz vezetett, és azt eredményezte, hogy a tisztviselők nem szívesen foglalkoztak a támogatások kifizetésével és egyre több okmányt és tanúsítványt kértek a kedvezményezettektől. Mivel az utólagos ellenőrzések „kockázatelemzési módszer alapján, szúrópróbaszerűen is elvégezhetők”, a kockázatelemzés fogalma a kiadások érvényesítésének folyamatában is bevezethető. A kockázatelemzés általában nem helyettesítheti a támogatások kifizetésének jóváhagyására vonatkozó egyéb követelményeket, de korlátozott számú hivatalos követelmény (dokumentáció, tanúsítványok) hiányában mérlegelési lehetőséget biztosítana a tisztviselő számára támogatások kifizetésének jóváhagyásakor. Ez lehetővé tenné, hogy a kockázatot a hatékonysággal és eredményességgel összefüggésben lehessen megállapítani.

Módosítás: 2

(36a) preambulumbekezdés (új)

 

(36a) Nagyon sajátos és kivételes jellegű projektek esetében a Bizottságnak pályázati eljárás lefolytatása nélkül kellene lehetőséget teremtenie a külső közösségi támogatás keretében zajló projektek számára történő támogatások biztosítására még akkor is, ha ez meghaladja a pályázati eljárás nélkül odaítélhető támogatásokra megállapított általános határértéket.

Indokolás

A támogatások pályázati eljárás nélküli odaítélésének lehetősége szigorúan korlátozott, amivel a vélemény előadója alapjában véve teljesen egyetért. Vannak azonban olyan projektjavaslatok, amelyek annyira kivételes és sajátos jellegűek, hogy valószínűtlen, hogy arra más ajánlattevő is pályázzon rájuk, illetve megvalósítsa azokat. Ebben az esetben a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy túllépje a pályázati eljárás nélkül megítélhető támogatásokra vonatkozó felső határt.

Módosítás: 3

1. cikk 7a. pont (új)

16. cikk (2a) bekezdés (új) (1605/2002/EK, Euratom rendelet)

 

(7a) A 16. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A devizaátváltási műveleteket úgy kell végrehajtani, hogy a projekttámogatás uniós társfinanszírozásának szintjében ne következzen be jelentős változás.”

Indokolás

A módosítás a Költségvetési Bizottság előadója által javasolt módosításon változtat (az Ingeborg Gräßle által benyújtott véleménytervezet 31. módosítása) és célja a szöveg egyértelműbbé tétele. A módosítás olyan helyzetek elkerülésére szolgál, amelyekben a valutaátváltás veszteségeket eredményez a kedvezményezett számára, vagy a külföldi valutában tervezett kiadások szintjének indoklásával kapcsolatos problémákat eredményez, amely összeg az árfolyamváltozások miatt euróban különbözni fog.

Módosítás: 4

1. cikk 12a. pont (új)

27. cikk (4a) bekezdés (új) (1605/2002/EK, Euratom rendelet)

 

(12a) A 27. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„4a. Az intézmények rendszereket hoznak létre a hatékonyság és eredményesség mérésére és összehasonlítására a beszerzési eljárások és a támogatások odaítélésére vonatkozó eljárások tekintetében.”

Indokolás

A költségvetés végrehajtásakor a Bizottság a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek betartására törekszik. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás három fő eleme a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség. A Bizottság tisztviselői elsősorban a gazdaságosságra összpontosítanak, amely „az eljárások betartásával elért legjobb értékként” összegezhető. A hatékonyság elvét a költségvetési rendelet 27. cikke (2) bekezdésének második albekezdése „az igénybe vett források és az elért eredmények közötti legjobb kapcsolatként” határozza meg. Ezen elv figyelembevétele esetén a Bizottságnak nemcsak egy „eljárási ellenőrző listára” kellene összpontosítania, hanem figyelembe kellene vennie a támogatásokra és beszerzésekre vonatkozó eljárások kontextusát, valamint az eljárásokból származó igazgatási költségeket. Tekintettel a lehetséges kedvezményezettekre háruló magas költségekre, még fontosabbnak tűnik a hatékonysági kritérium hangsúlyozása.

Módosítás: 5

1. cikk 37a. pont (új)

79. cikk (1a) bekezdés (új) (1605/2002/EK, Euratom rendelet)

 

(3) A 79. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A kiadások érvényesítése céljából alkalmazott egyik kritérium a kockázatelemzés lehet.”

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás: 6

1. cikk 85a. pont (új)

168. cikk (1) bekezdés 1a. albekezdés (új) (1605/2002/EK, Euratom rendelet)

 

(85a) A 168. cikk (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

„A külső közösségi támogatások tekintetében a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben1 és a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK tanácsi rendeletben2 meghatározott pályázati eljárásokban való részvételre vonatkozó szabályok alkalmazandók.”

--------------------               

1 HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

2 HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

Indokolás

A támogatás függetlenítéséről szóló két rendeletet 2005-ben fogadták el. A rendeletek a fejlődő országokat előnyben részesítve és a nem uniós fejlett országokra vonatkozó viszonosság elvének alkalmazásával megnyitják a pályázati eljárásokat nem uniós tagállamok és nem kedvezményezett országokból származó személyek számára. Ezen szabályokat alkalmazni kell és be kell emelni a költségvetési rendeletbe.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)

Illetékes bizottság

BUDG

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

DEVE
17.11.2005

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Anders Wijkman
1.12.2005

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

20.2.2006

 

 

 

 

Elfogadás dátuma

20.2.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Robert Sturdy

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

 

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (*) (24.2.2006)

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2005)0181– C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

A vélemény előadója (*): Ingeborg Gräßle és Borut Pahor

(*) Bizottságok közötti megerősített együttműködés - az Eljárási Szabályzat 47. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Nincs még egy olyan jogi szöveg, amely olyan mértékben érintené a Bizottság és más intézmények alkalmazottainak mindennapi gyakorlatát, mint a költségvetési rendelet. A Bizottság alkalmazottainak mintegy 40%-a munkája során szinte naponta kapcsolatba kerül a költségvetési rendelet előírásaival és utasításaival. Ennek során az egyértelműség és átláthatóság hiánya nehezen értelmezhető szöveggé teszi a rendeletet; a számos kereszthivatkozás pedig nehézkessé teszi a kérdések megértését és gyors tisztázását. Még a költségvetési rendelet elfogadását követő harmadik évben is minden munkanapon 5 kérdés érkezik a Költségvetési Főigazgatóság információs szolgálatához a felhasználóktól, akik választ keresnek a költségvetési rendelettel és annak végrehajtási szabályaival kapcsolatos problémáikra. Terjedelmes kézikönyveket dolgoztak ki: minden főigazgatóság levezette és írásba foglalta a saját előírásait és eljárási módozatait. Ezt még kiegészítik a Költségvetési Főigazgatóság belső rendelkezései is. Bonyolult, ellentmondásos és átláthatatlan alkalmazandó jog jött létre a költségvetéssel kapcsolatban, amely csak átfogó képzést követően válik (részben) érthetővé.

A bonyolult eljárási szabályok a folyamatok bürokratizálását, hosszú eljárásokat és lehetőleg sok közigazgatási szint és eljárási szakasz bekapcsolásával a felelősség elkerülésére irányuló próbálkozásokat vonnak maguk után. Az „ügyfelek”, azaz a támogatások és közbeszerzési szerződések iránt érdeklődök körében egyre kézzelfoghatóbb a csalódottság, amely szerint egy olyan Európában élnek, amely nemcsak megnehezíti a polgárok, szervezetek, a gazdasági szereplők és a kutatóintézetek számára a pénzek lehívását, hanem a nagy költségekkel járó bonyolult pályázati eljárásokon keresztül még jelentős pénzösszegeket is megvon tőlük.

Feloldhatatlan és alapvető ellentmondások maradtak megválaszolatlanul, mint például a párhuzamos jogalkotás. A költségvetési rendelet hatályát és érvényességét további jogalkotási aktusok, például alapvető jogi aktusok korlátozzák. Ezek bármikor ellentétbe kerülhetnek a költségvetési rendelet alapvető rendelkezéseivel. Így a hatékonynak vélt eszköz a valóságban használhatatlannak bizonyul. Ezenkívül a költségvetési rendelet csupán a közvetlen, központi közigazgatást szabályozza, a többi közigazgatási szint saját maga fogadja el szabályait, amelyek jelenleg legfeljebb csak vázlatos formában vannak rögzítve.

A Bizottság egy felülvizsgálati tervezetet terjesztett elő, amely részleteiben mindenképpen a helyes irányba mutat. Javaslatokat tartalmaz néhány sürgető közigazgatási problémával kapcsolatban. A tervezet a Parlament jogainak csökkentésében látja a problémákra adandó egyik választ. Csak akkor vezet be könnyítéseket az EU-források iránt érdeklődők és pályázók számára, ha ebből egyben a közigazgatásnak is előnye származik. A Bizottság csekély hangsúlyt helyezett az EU-piacokhoz és támogatásokhoz való hozzáférés felhasználóbarát átalakítására, a közös problémamegoldási képesség kiépítésére, az adatbankokra és a főigazgatóságonként eltérően kezelt eljárások egységesítésére, hogy ezáltal mind a Bizottság, mind a felhasználók számára csökkenjenek a ráfordítások és költségek, és egyszerűsödjenek az eljárások. A Bizottság és a többi intézmény közigazgatási problémáival kapcsolatban is nyitva marad néhány kérdés. Ezért az Európai Számvevőszék a 10/2005. sz. véleményében kritikát fogalmaz meg a tulajdonképpen túlságosan nagy mérvű reformmal (50. pont) és azzal kapcsolatban, hogy ezzel egyidejűleg hiányzik „a közigazgatás bizonyos szükségleteinek megoldása” és a „radikális megközelítés” (53. pont).

Az Európai Parlament előadói 116 módosítást terjesztenek elő, amelyek 63 cikket érintenek. Ennek keretében a Parlament másra helyezi a hangsúlyt, mint a Bizottság: a Parlament ellenőrzési és tájékoztatáshoz való jogainak fenntartására és a könnyítésekre, amelyeket mindenki igénybe vehet, aki az EU-val akar együttműködni. A középpontban a költségvetési rendelet V. és VI. címe áll, a piacok és a támogatások, tehát azok a részek, amelyekkel a polgárok különböző szervezeteken, kutatóintézeteken és gazdasági vállalkozásokon keresztül szembesülnek. Az eljárások egyszerűsítés és könnyítése, valamint a ráfordítások és a megbízás/támogatás arányossága képezik az előadó szerint azokat az iránymutatásokat, amelyek alapján mérhetővé kell tenni a közigazgatás eljárásait és fellépését.

A Bizottság 93 cikket érintő 95 módosításából a Parlament 28-at módosított. Másik 28 esetben teljesen elutasította a Bizottság javasolt módosításait. 34 cikkel kapcsolatban a Bizottság és Parlament is megállapította, hogy reformra van szükség. A Parlament módosításai 63 cikket érintenek. Összesen 185 módosítás került a Bizottság és az előadó elé, amelyek a költségvetési rendelet 187 cikke közül 122-t érintenek.

Az előadók tudatában vannak annak, hogy mindez nem teszi egyszerűbbé a költségvetési rendelet érthetőségét és alkalmazhatóságát. Ezért továbbra is síkraszállnak azért, hogy a támogatások és ajánlati felhívások szakértőinek bevonásával középtávon teljesen átdolgozzák a költségvetési rendeletet, és az előadók alapvető megállapításainak egyikeként a következőt fogalmazták meg a Bizottság és a Tanács számára: a költségvetési rendelet jelenlegi formájában csak korlátozott keretek között reformálható meg. A jogszabálynak az egyszerűsítést, a jobb érthetőséget és az eredményorientált költségvetési tervezést szem előtt tartó átdolgozása jelentené a legalkalmasabb választ és a legjobb eszközt Európa és közigazgatása számára.

A következő fő meggondolások képezik módosításaink alapját:

1. A Parlament jogainak tiszteletben tartása

· Az előirányzatok átcsoportosítására (2., 19., 22., 23., 26., 153. és 160a. cikk) és a tájékoztatási jogra (28. és 29. cikk, 46. cikk (1) bekezdés 1.f) pont, 33., 83. és 110. cikk) vonatkozó módosításokat elutasítjuk.

· A 183. cikkben a végrehajtási szabályok elfogadását első ízben a költségvetési hatóság jóváhagyásától tesszük függővé.

2. Európa – hatékonyabb fellépés egyszerűbb eljárások keretében

· A közigazgatási aktusok arányossága: A ráfordítások és az ellenőrzések közötti arányra az adott összegek és kockázatok mértékének kell irányadónak lennie (2. cikk (1a) bekezdés, 27. cikk (1), (2) és (4) bekezdés).

· A közigazgatási aktusokat az azokhoz kapcsolódó költségek és kockázatok tekintetében felül kell vizsgálni (89. cikk (1) bekezdés, 93a. cikk, 117–119. cikk).

· A közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos idő- és költségráfordításokat a lehető legkisebbre kell csökkenteni (93a. cikk, 89. cikk (3) bekezdés).

· Annak érdekében, hogy a többi intézmény is hasznosíthassa a nagyobb egységek tapasztalatait, és kihasználhassák a méretgazdaságosságot, az ajánlati felhívásokra alapvetően intézményközi eljárások keretében kerül sor (89. cikk (3) bekezdés).

· Létre kell hozni egy központi szabványosító intézményt (a hasonló felhasználási célú támogatásokon, például a kutatási támogatásokon belül, amely egységes nyomtatványokat, rendelkezéseket és leginkább egységes eljárásokat dolgoz ki), amely a pályázók tájékoztatására és viszonyítási pontként szolgál, és javítja a támogatási forrásokhoz való hozzáférést (109a. cikk (új)), valamint hozzájárul a pályázati eljárás egyszerűsítéséhez és gyorsításához.

· Az ajánlati felhívásokban részt vevők értesítésére szolgáló adatbázis (109a. cikk (új)) megkönnyíti a pályázati eljárást, és elkerülhetővé teszi azt az eddig bevett gyakorlatot, hogy a pályázónak ugyanazt a dokumentumot többször be kell nyújtania, amit aztán a Bizottságnak ismételten felül kell vizsgálnia.

· Lehetőleg el kell kerülni, hogy a kis- és középvállalkozásokat méretük miatt eleve kizárják a közbeszerzésekből vagy szerződésekből (89. cikk (4) bekezdés).

· A keretszerződésekben rögzített hosszú távú kötöttségek nem korlátozhatják a versenyt (91a. cikk (új)).

· Egy kétszakaszos eljárás keretében lehetőség szerint már korán ki kell szűrni az eleve sikertelen pályázatokat, és csak ezt követően kell utólag bekérni a szükséges dokumentációt, hogy alacsony szinten tartsák a sikertelen pályázatok költségeit (115. cikk (2a) bekezdés).

· Egy közbeszerzési kamara gyors és kevésbé formális eljárás keretében biztosítja a közbeszerzések jogszerűségét (100a. és 100b. cikk) a tagállamokra is alkalmazandó kötelezettségek alapján.

3. Európa – megbízhatóbb eljárások

· A támogatási kérelmek benyújtási költségeinek arányosnak kell lenniük az elnyerhető összeggel (115. cikk (4) bekezdés).

· A terjedelmes szerződések helyett a Bizottság határozatai képezhetik a támogatások alapját (108. cikk). Kisebb támogatási összegek esetében ez megkönnyíti és tehermentesíti az eljárást.

· Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek támogatnia kell a (tapasztalatlan) pályázókat a támogatásra irányuló eljárásban (114. cikk (5) bekezdés).

· A pályázóknak lehetőséget kell teremteni arra, hogy már a kezdetekkor felmérjék pályázatuk esélyeit, ezt követően pedig jogbiztonságot élvezzenek; erre szolgál a támogatásra alkalmazandó összes szabály kötelező közzététele (110. cikk (1) és (2) bekezdés).

· Meg kell határozni a támogatási eljárás szempontjából elszámolható költségeket (113a. cikk (1a) bekezdés), különösen figyelembe kell venni a kezességvállaláshoz és a külső könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségeket (117. cikk (3) bekezdés).

· Amennyiben támogatások esetén megváltoznak a projekt feltételei, ez nem vonhatja maga után az EU által biztosított támogatási arány automatikus csökkentését, ami nem kívánt hatásokkal járhat (pl. a projekt befejezése) (119. cikk (2) bekezdés).

· A visszatartott összegeknek arányosnak kell lenniük a kifogásolt hibával (119. cikk). Ennek az a célja, hogy a támogatás kedvezményezettje számárakiszámíthatóbbá tegyék az EU-t, és így szavatolják a jogbiztonságot. Ez a kutatási tevékenységekre is alkalmazandó (160b. cikk).

4. Európa – gyorsabb és kevésbé költséges eljárások

· Hatékonyabbá kell tenni a közbeszerzési eljárásokat. Különösen az eljárások időtartamát kell rövidebbé tenni, és csökkenteni kel az ajánlattevők vagy pályázók költségeit. Ennek érdekében az igazoló dokumentumok benyújtását érintő kötelezettségekre az arányosság elvének kell irányadónak lennie.

· A támogatásokra vonatkozó éves programokat lehetőleg korán (azaz március 1-jéig) közzé kell tenni. Az ajánlati felhívások is már az év kezdete előtt közzétehetők, hogy az év során elkerülhető legyen a munka felhalmozódása (110. cikk (1) bekezdés), ha a még lezáratlan költségvetési eljárásra hivatkoznak.

· A támogatási eljárás közben és végén a költségcsökkentés érdekében a külső ellenőrzések helyett elő lehet írni a független ellenőrzést, amelynek során az ellenőrzés költségeinek arányosnak kell lenniük a vizsgált támogatási összeggel (117. cikk (2) bekezdés).

5. Európa – átláthatóbb és következetesebb eljárások

· A Közösségek alkalmazottainak a közbeszerzésekben és támogatásokban való részvételüket jelenteniük kell feletteseiknek, hogy javítsák az Unió külső megítélését és az átláthatóságot (94. cikk).

· A kettős támogatások elkerülése érdekében a támogatás kérelmezőjének be kell jelentenie a kérelem többszörös benyújtását, és nem szabad túllépnie az elszámolható költségek teljes összegét (111. cikk).

· A büntetőjogilag egyszer már érintett ajánlattevőket öt, illetve legfeljebb 10 évre ki kell zárni a közbeszerzési eljárásokból (93. cikk).

A 66. cikk (1) bekezdésében az alapelvet az engedélyezésre jogosult tisztviselő felelősségére is alkalmazzák. A szándékos károkozás teljes kártérítési kötelezettséget von maga után, és ebben az esetben szigorú követelmények alkalmazandók az elévülési időre (73b. cikk). Egyéb esetben a felelősség legfeljebb 12 havi fizetésnek megfelelő összegre korlátozódik.

KÖVETKEZTETÉSEK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a Bizottság által benyújtott jogalkotási javaslatot az alábbi módosításokkal fogadja el:

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(1) preambulumbekezdés

(1) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet – a továbbiakban: költségvetési rendelet – megállapítja a pénzgazdálkodási reform jogi alapjait. Ezért az alapvető elemeit meg kell tartani és meg kell erősíteni. A költségvetési rendelet ezenkívül megállapítja a minden jogalkotási aktus által betartandó költségvetési alapelveket, amelyektől csak minimális esetben lehet eltérni.

(1) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet – a továbbiakban: költségvetési rendelet – megállapítja a pénzgazdálkodási reform jogi alapjait. Ezért az alapvető elemeit meg kell tartani és meg kell erősíteni. A költségvetési rendelet ezenkívül megállapítja a minden jogalkotási aktus által betartandó költségvetési alapelveket, amelyek az EK-Szerződés 268. és azt követő cikkein alapulnak, és amelyektől csak minimális esetben lehet eltérni.

Indokolás

A költségvetési alapelveket elsősorban az EK-Szerződés 268. és azt követő cikkei állapítják meg.

Módosítás: 2

(2) preambulumbekezdés

(2) A gyakorlati tapasztalatok fényében egyes módosítások indokoltak, hogy könnyebbé váljon a költségvetés végrehajtása és az alapjául szolgáló politikai célkitűzések megvalósítása, valamint hogy egyes eljárásbeli és dokumentációs követelmények ki legyenek igazítva és ezáltal a kockázatokkal és költségekkel arányosak legyenek.

(2) A gyakorlati tapasztalatok fényében egyes módosítások indokoltak, hogy könnyebbé váljon a költségvetés végrehajtása és az alapjául szolgáló politikai célkitűzések megvalósítása, valamint hogy az EK-Szerződés 5. cikkében meghatározott arányosság elvét az igazgatási intézkedések tekintetében kifejezetten rögzítsék annak tisztázására, hogy azok a kockázatokkal és költségekkel arányosak legyenek.

 

Indokolás

Javasolt utalni a közösségi szervek valamennyi intézkedésére kiterjedő arányosság elvére, annak elkerülése érdekében, hogy az igazgatási intézkedések révén túlzott terheket rójanak az uniós polgárokra és a harmadik országok polgáraira.

Módosítás: 3

(3) preambulumbekezdés

(3) A módosításoknak hozzá kell járulniuk a Bizottság reformjai célkitűzéseinek eléréséhez, segíteniük kell a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás fejlesztésében vagy biztosításában és fokozniuk kell a Közösségek pénzügyi érdekeinek csalás és illegális tevékenységek elleni védelmét, hozzájárulva ezzel a pénzügyi műveletek törvényességének és szabályosságának ésszerű biztosításához.

(3) A módosításoknak hozzá kell járulniuk a Bizottság reformjai célkitűzéseinek eléréséhez, segíteniük kell a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás fejlesztésében vagy biztosításában és hatékonyabbá kell tenniük a Közösségek pénzügyi érdekeinek csalás és illegális tevékenységek elleni védelmét, hozzájárulva ezzel a pénzügyi műveletek törvényességének és szabályosságának ésszerű biztosításához.

Módosítás: 4

(5a) preambulumbekezdés (új)

 

(5a) Az EK-Szerződéshez csatolt, az 1997. október 2-i Amszterdami Szerződés mellékletében szereplő, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 1. pontja alapján a ráruházott hatáskörök gyakorlása során valamennyi intézmény köteles tiszteletben tartani az arányosság elvét, amely szerint a Közösség egyetlen intézkedése sem lépheti túl a Szerződés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges mértéket.

Indokolás

Javasolt utalni a közösségi szervek valamennyi intézkedésére kiterjedő arányosság elvére, annak elkerülése érdekében, hogy az igazgatási intézkedések révén túlzott terheket rójanak az uniós polgárokra és a harmadik országok polgáraira.

Módosítás: 5

(6) preambulumbekezdés

(6) Egyes pontokon fokozott hatékonyságra és átláthatóságra van szükség a költségvetési alapelvek alkalmazásakor a működési igények jobb kielégítése érdekében.

 

(6) A költségvetési rendelet alkalmazása során a gyakorlat azt mutatta, hogy a pénzügyi szereplők hatáskörük gyakorlása során esetenként nem élnek elegendő mértékben mérlegelési jogkörükkel. Ehhez hozzátartozik, hogy az Európai Közösség végrehajtó szerveiként önállóan és mérlegelési jogkörük keretében esetenként határozhatnak arról, hogy EK-Szerződéshez csatolt, az 1997. október 2-i Amszterdami Szerződés mellékletében szereplő, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 1. pontja értelmében mikor arányos egy intézkedés.

Indokolás

Az eljárás nehézkességének egyik oka az, hogy a költségvetési rendelet alkalmazói nem élnek megfelelő mértékben mérlegelési jogkörükkel.

Módosítás: 6

(12) preambulumbekezdés

(12) Jelenleg a költségekkel járó támogatások – ajándékok és hagyatékok – elfogadása előtt a Bizottságnak engedélyt kell kapnia a költségvetési hatóságtól. A szükségtelen és bonyodalmas eljárások elkerülése végett az engedélykérést csak a jelentős költségekkel járó adományok esetén kellene kötelezővé tenni.

 

(12) Jelenleg a költségekkel járó támogatások – ajándékok és hagyatékok – elfogadása előtt a Bizottságnak engedélyt kell kapnia a költségvetési hatóságtól. A szükségtelen és bonyodalmas eljárások elkerülése végett az engedélykérést a járulékos költségekkel járó adományok esetén kellene kötelezővé tenni.

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 7

(13) preambulumbekezdés

(13) A költségvetés egyediségének elve tekintetében egyes pontokon egyszerűsíteni és tisztázni kell az előirányzatok átcsoportosításáról szóló, a gyakorlatban bonyodalmasnak vagy homályosnak bizonyult szabályokat. A költségvetési rendelet 22. cikke szándék szerint a Bizottságon kívüli intézményekre alkalmazandó, mert a Bizottságnak saját szabályrendszere van. Ezt a rendelkezést tehát ennek megfelelően módosítani kell.

 

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 8

(14) preambulumbekezdés

(14) Az „értesítési eljárás” tekintetében a Bizottság és a többi intézmény értesíti az átcsoportosításról szóló javaslatokról a költségvetési hatóságot, amely – amennyiben ellenvetéssel kíván élni – a szokásos eljáráshoz fordulhat. Ezekben az esetekben elméletileg a szokásos határidők érvényesek a költségvetési hatóság átcsoportosításról szóló határozatára nézve. A szövegből azonban nem derül ki, hogy mikor kezdődik a határidő, és ezt a mulasztást pótolni kell.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 9

(16) preambulumbekezdés

(16) A hatékonyság érdekében a Bizottságnak lehetőséget kell adni a tartalékból való átcsoportosításra vonatkozó önálló határozatra, amikor a kérdéses tevékenységre a költségvetés létrehozásakor — a költségvetési rendelet 49. cikke értelmében — nem vonatkozik jogalapot megteremtő jogi aktus, de azt az év során elfogadják.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 10

(17) preambulumbekezdés

(17) A Bizottság igazgatási átcsoportosításaira vonatkozó szabályokat az új tevékenységalapú költségvetés-tervezés (TKT) struktúrájához kell igazítani. Az „értesítési eljárást” tehát a minden cím igazgatási alcímén belüli, az év előirányzatainak 10%-át meghaladó tételcsoportok közötti átcsoportosításra kell korlátozni. Az azonos jellegű kiadásokat finanszírozó egyéb címek tételcsoportjai közötti átcsoportosításokról viszont a Bizottság önállóan határozhat.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 11

(22a) preambulumbekezdés (új)

 

(22a) Az engedélyezésre jogosult tisztviselő felelősségére vonatkozó szabályozást a jogbiztonság növelése érdekében egyértelművé kell tenni.

Módosítás: 12

(27) preambulumbekezdés

(27) A követelések érvényességére határidőt kell szabni. A Közösségre – szemben számos tagállammal – nem érvényes olyan elévülési határidő, amely elteltével a pénzügyi követelések elévülnek. A Közösséget nem köti elévülési határidő a harmadik féllel szemben fennálló követelések behajtásában sem. E határidő bevezetése az új 73b. cikkben megfelel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak.

(27) A követelések érvényességére határidőt kell szabni. A Közösségre – szemben számos tagállammal – nem érvényes olyan elévülési határidő, amely elteltével a pénzügyi követelések elévülnek. A Közösséget nem köti elévülési határidő a harmadik féllel szemben fennálló követelések behajtásában sem. E határidő bevezetése az új 73b. cikkben megfelel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak. A szándékosan kárt okozó személyek nem hivatkozhatnak azonban más adósokkal azonos mértékben az elévülésre. Az elévülési idő kezdetét ezért arra az időpontra kell korlátozni, amikor a követelések teljes mértéke megállapításra került.

Módosítás: 13

(27A) preambulumbekezdés (új)

 

(27a) Az árubeszerzésekre és szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében az eljárásoknak gyorsabbnak és az ajánlattevő igényeire szabottabbnak kell lenniük. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az arányosság elve a dokumentációra is kiterjedjen. A keretszerződéseknek meg kell jelenniük a költségvetési rendeletben. Nem lehet keretszerződések révén szükségtelenül hosszú szerződéses kötelezettségekkel korlátozni a versenyt, a kis- és középvállalkozásokat pedig nem lehet már nagyságuk alapján a kezdetektől fogva kizárni a szerződések odaítélése során.

Módosítás: 14

(27B) preambulumbekezdés (új)

 

(27b) A közbeszerzési eljárásokat intézményközi szinten kell végrehajtani annak érdekében, hogy a kisebb egységek igazgatási költségeit is mérsékeljék.

Módosítás: 15

(29) preambulumbekezdés

(29) A költségvetési rendelet ajánlattevők kizárására vonatkozó szabályai szigorúbb rendszert kényszerítenek a közösségi intézményekre, mint a 2004/18/EK irányelv. A költségvetési rendelet nem tesz különbséget a kizárást jelentő legsúlyosabb okok és az egyéb okok között. A 2004/18/EK irányelv azonban megkülönbözteti ezeket, és ezt a megkülönböztetést a közösségi intézmények számára is hozzáférhetővé kell tenni. A költségvetési rendelet 93. és 94. cikkében rendelkezni kell a legsúlyosabb esetekben alkalmazandó kötelező jellegű kizárásról, ugyanakkor meg kell adni a lehetőséget az ajánlatkérő számára újabb kizárási esetek hozzáadására, kockázatértékelés alapján. Ugyanígy különbséget kell tenni a költségvetési rendelet 114. cikkében a támogatások tekintetében. A szankciókra vonatkozó, a rendelet 96. cikkében megállapított szabályokat ennek megfelelően ki kell igazítani.

 

(29) A költségvetési rendelet ajánlattevők kizárására vonatkozó szabályai szigorúbb rendszert kényszerítenek a közösségi intézményekre, mint a 2004/18/EK irányelv. Az ajánlattevők kizárása során érvényesülnie kell az arányosság elvének. A kizárás időtartama legfeljebb 10 évre korlátozódik az aránytalan szankciók elkerülése érdekében. Az öt évet meghaladó kizárások csak jogerős ítéleteken alapulhatnak.

Módosítás: 16

(30A) preambulumbekezdés (új)

 

(30a) A bizonylatokra vonatkozó követelményeket a szükséges mértékre kell korlátozni. A dokumentációs követelmények az érintett szerződés értékéhez igazodnak.

Módosítás: 17

(30B) preambulumbekezdés (új)

 

(30b) A tisztességes és megfelelő igazgatás kifelé történő dokumentálása céljából a közösségi tisztviselők a közbeszerzési és a támogatási eljárások során mindig tájékoztatják feletteseiket a részvételükről az összeférhetetlenség kizárása érdekében.

Módosítás: 18

(32A) preambulumbekezdés (új)

 

(32a) A sikeres ajánlattevők részére hatékony jogvédelmet kell biztosítani, ahogy ez a tagállamok esetében is kötelező. E tekintetben olyan független ellenőrző szerveket kell létrehozni, amelyek gyorsan és aránytalan erőfeszítések nélkül felül tudják vizsgálni a közbeszerzési eljárást, és hatékony jogvédelmet biztosítanak.

Módosítás: 19

(32B) preambulumbekezdés (új)

 

(32b) A Unió pénzügyi érdekeinek védelme nem róhat túlzott terhet az nyertes ajánlattevőre. A nyertes ajánlattevő által nyújtandó biztosítékokat ezért csak indokolt esetekben kell megkövetelni, és ezek mértéke nem haladhatja meg a biztosíték célját.

Módosítás: 20

(34) preambulumbekezdés

(34) A támogatások tekintetében egyszerűsíteni kell a szabályokat. Az ellenőrzésekkel és biztosítékokkal kapcsolatos követelményeknek fokozottan arányban kell állniuk a pénzügyi kockázatokkal. Egyes alapvető változtatásokat először a költségvetési rendeletben kell eszközölni, hogy később a végrehajtási szabályokban részletes rendelkezésre legyen lehetőség. A költségvetési rendelet 108. cikkében tisztázni kell a támogatások hatályát, különösen a hiteltevékenységekkel és a részvényekkel összefüggő finanszírozás esetében. Be kell vezetni az arányosság elvét is.

 

(34) A támogatások tekintetében egyszerűsíteni kell a szabályokat.
Az igazgatási eljárás követelményeinek az érintettekkel szemben mindig arányosnak kell lenniük. Ennek megfelelően az eljárás lehető legkorábbi szakaszában ki kell szűrni a sikertelen pályázatokat, hogy megkíméljék az ajánlattevőket a felesleges erőfeszítésektől. A költségvetési rendelet 108. cikkében tisztázni kell a támogatások hatályát, különösen a hiteltevékenységekkel és a részvényekkel összefüggő finanszírozás esetében. Különösen a kisebb összegű támogatásoknál lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a támogatást átfogó és bonyolult támogatási szerződés helyett egyedi határozat alapján nyújtsák.

Indokolás

Javasolt utalni a közösségi szervek valamennyi intézkedésére kiterjedő arányosság elvére, annak elkerülése érdekében, hogy az igazgatási intézkedések révén túlzott terheket rójanak az uniós polgárokra és a harmadik országok polgáraira.

Módosítás: 21

(36) preambulumbekezdés

(36) Hasznosnak bizonyult az a szabály, amely szerint a támogatásokat ajánlatkérés alapján kell odaítélni. A tapasztalatok alapján azonban egyes helyzetekben a tevékenység jellege nem hagy választási lehetőséget a kedvezményezettek kiválasztásakor, és a költségvetési rendelet 110. cikkében kifejezetten el kell ismerni az ilyen esetek előfordulását.

 

(36) Hasznosnak bizonyult az a szabály, amely szerint a támogatásokat ajánlatkérés alapján kell odaítélni. E tekintetben a jogbiztonság, illetve a tervezés biztonsága érdekében gondoskodni kell arról, hogy az ajánlattevők számára az ajánlati felhívás kezdetén ismertetett előírások ne változzanak az eljárás során. A tapasztalatok alapján azonban egyes helyzetekben a tevékenység jellege nem hagy választási lehetőséget a kedvezményezettek kiválasztásakor, és a költségvetési rendelet 110. cikkében kifejezetten el kell ismerni az ilyen esetek előfordulását.

Módosítás: 22

(37) preambulumbekezdés

(37) Ki kell igazítani azt a szabályt, amely szerint egyazon tevékenységért egy kedvezményezett sem részesülhet egy támogatásnál többen, mert egyes jogalapot megteremtő jogi aktusok lehetővé teszik a közösségi finanszírozás kombinálását, és az ilyen esetek száma a jövőben – a kiadás hatékonyságának biztosítása érdekében – nőhet. Meg kell ragadni azonban az alkalmat, és a költségvetési rendelet 111. cikkében világossá kell tenni, hogy egyazon költségek nem finanszírozhatók kétszer a közösségi költségvetésből.

 

(37) Meg kell ragadni az alkalmat, és a költségvetési rendelet 111. cikkében világossá kell tenni, hogy egyazon költségek nem finanszírozhatók kétszer a közösségi költségvetésből, és hogy nem léphetik túl az elszámolható költségek 100%-át.

Indokolás

A cikkek módosításait tükrözi.

Módosítás: 23

(39) preambulumbekezdés

(39) A világosság és az átláthatóság érdekében a költségvetési rendelet új 113a. cikkében engedélyezni kell az átalány kifizetések használatát, hogy a ténylegesen felmerült költségek megtérítésének hagyományosabb módszere mellett alkalmazható legyen.

(39) A világosság és az átláthatóság érdekében a költségvetési rendelet új 113a. cikkében engedélyezni kell az átalány kifizetések használatát, hogy a ténylegesen felmerült költségek megtérítésének hagyományosabb módszere mellett alkalmazható legyen. Az elszámolható költségeket egyértelműbben meg kell határozni.

Módosítás: 24

(40) preambulumbekezdés

(40) A költségvetési rendelet 114. cikkében a kedvezményezettek jogosultságával kapcsolatos szigorítások egy részét meg kell szüntetni, hogy természetes személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező társulások bizonyos típusai is részesülhessenek támogatásban.

(40) A támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó bizonylatolási kötelezettségeknek és szankcióknak mindig arányosnak kell lenniük a kockázatokkal. Ezenkívül a kedvezményezettek jogosultságával kapcsolatos szigorítások egy részét meg kell szüntetni, hogy természetes személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező társulások bizonyos típusai is részesülhessenek támogatásban..

Indokolás

Javasolt utalni a közösségi szervek valamennyi intézkedésére kiterjedő arányosság elvére, annak elkerülése érdekében, hogy az igazgatási intézkedések révén túlzott terheket rójanak az uniós polgárokra és a harmadik országok polgáraira.

Módosítás: 25

(40A) preambulumbekezdés (új)

 

(40a) Az ajánlattevők jobb tájékoztatása érdekében létre kell hozni egy közös szervet, amely az azonos jellegű támogatásokra benyújtandó pályázatok szabványosításával, az ajánlattevők tájékoztatásával és a teljesítmények összehasonlításával foglalkozik.

Módosítás: 26

(47) preambulumbekezdés

(47) Lehetővé kell tenni a visszavont előirányzatok – amelyek azon projektek teljes vagy részleges elmaradása miatt jöttek létre, amelyekre azokat előirányozták – újbóli rendelkezésre állását. Azonban ezt csak szigorú körülmények között lehet megengedni, és kizárólag a kutatás területén, mert a kutatási projektek a többi politikánál nagyobb pénzügyi kockázattal járnak.

 

(47) Tekintettel a kutatási támogatások jelentőségére az Európai Unió versenyképessége szempontjából, lehetővé kell tenni a visszavont előirányzatok – amelyek azon projektek teljes vagy részleges elmaradása miatt jöttek létre, amelyekre azokat előirányozták – újbóli rendelkezésre állását. Ezt azonban csak szigorú körülmények között lehet megengedni.

Indokolás

A cikkek módosításait tükrözi.

Módosítás: 27

1. CIKK 2. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 2. cikk (1) bekezdés

Bármely, a költségvetés bevételeinek vagy kiadásainak végrehajtására vonatkozó, más jogalkotási aktusban foglalt rendelkezésnek különösen a II. címben meghatározott költségvetési alapelveknek kell megfelelnie.

Bármely, a költségvetés bevételeinek vagy kiadásainak végrehajtására vonatkozó, más jogalkotási aktusban foglalt rendelkezésnek az EK-Szerződés 268. és azt követő cikkeiben meghatározott költségvetési alapelveknek kell megfelelnie.

Indokolás

Érthetetlen, hogy a „különösen” kifejezés miért került be, ezért törlendő. Ezzel szemben költségvetési alapelveket már az EK-Szerződés 268. és azt követő cikkei is megállapítják.

Módosítás: 28

1. CIKK 2. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 2. cikk (1a) bekezdés (új)

 

Az intézmények által a költségvetés végrehajtására tett intézkedéseknek meg kell felelniük az EK-Szerződés 5. cikkében meghatározott arányosság elvének.

Indokolás

Javasolt utalni a közösségi szervek valamennyi intézkedésére kiterjedő arányosság elvére, annak elkerülése érdekében, hogy az igazgatási intézkedések révén túlzott terheket rójanak az uniós polgárokra és a harmadik országok polgáraira.

Módosítás: 29

1. CIKK 6. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 12. cikk (2) bekezdés

Kellően megindokolt kivételes esetekben azonban, a válságkezelési segélyre és a humanitárius segítségnyújtási műveletekre előirányzott összegek előre leköthetők minden év december 15-étől a következő pénzügyi évre meghatározott előirányzatokra. E kötelezettségvállalások azonban nem haladhatják meg a szóban forgó költségvetési sor folyó pénzügyi évi előirányzatainak egynegyedét.

 

Kellően megindokolt kivételes esetekben azonban, a válságkezelési segélyre és a humanitárius segítségnyújtási műveletekre előirányzott összegek előre leköthetők minden év december 15-étől a következő pénzügyi évre meghatározott előirányzatokra. E kötelezettségvállalások azonban nem haladhatják meg a szóban forgó költségvetési sor folyó pénzügyi évi előirányzatainak egynegyedét. A költségvetési hatóságot tájékoztatni kell az ilyen kötelezettségvállalásokról.

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 30

1. CIKK 6A. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 14. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

 

(6a) A 14. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A 46. cikk (1) bekezdése 4. pontjának sérelme nélkül az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, valamint a Közösségek által létrehozott, a 185. cikkben említett szervek nem vehetnek fel kölcsönöket, kivéve az intézmények által használandó ingatlanok vételéhez szükséges közvetlen finanszírozást, amennyiben a költségvetési hatóság a 179. cikk (3) bekezdése értelmében kedvező véleményt adott.”

Indokolás

Az ingatlanprojektek végrehajtásához a különböző intézményeknek eddig közvetett finanszírozást kellett igénybe venniük, míg a bankhitelek révén történő közvetlen finanszírozásnak lehetővé kellene tennie, hogy jobb kamatfeltételek és fokozott átláthatóság vonatkozzon rájuk.

Módosítás: 31

1. CIKK 7. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 16. cikk (2) bekezdés 2. mondat (új)

 

„A devizaátváltási műveleteket úgy kell végrehajtani, hogy a projekttámogatás uniós társfinanszírozásának szintjében ne következzen be jelentős változás.”

Indokolás

Biztosítani az uniós társfinanszírozás kiszámíthatóságát a projektpartnerek számára.

Módosítás: 32

1. CIKK 9. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 19. cikk (2) bekezdés 1. mondat

Az olyan adományok elfogadásához, amelyek jelentős pénzügyi költséget vonnak maguk után, az Európai Parlament és a Tanács engedélye szükséges, amely intézmények az üggyel kapcsolatban a Bizottság kérelmének kézhezvételétől számított két hónapon belül járnak el.”

Az olyan adományok elfogadásához, amelyek bármilyen pénzügyi költséget maguk után vonhatnak, az Európai Parlament és a Tanács engedélye szükséges, amelyek az üggyel kapcsolatban a Bizottság kérelmének kézhezvételétől számított két hónapon belül járnak el.

Az olyan adományok elfogadásához, amelyek járulékos költséget vonnak maguk után, az Európai Parlament és a Tanács engedélye szükséges, amely intézmények az üggyel kapcsolatban a Bizottság kérelmének kézhezvételétől számított két hónapon belül járnak el

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 33

1. CIKK 10. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 22. cikk (1) bekezdés

(1) Minden intézmény – a Bizottságot kivéve – a költségvetésben a saját szakaszán belül, átcsoportosíthat:

 

(1) Minden intézmény – a Bizottságot kivéve – a költségvetésben a saját szakaszán belül, átcsoportosíthat egy címből, alcímből vagy jogcímcsoportból egy másikba a pénzügyi évre vonatkozó azon előirányzatok legfeljebb 10%-áig, amelyek abban a költségvetési sorban jelennek meg, amelyről az átcsoportosítás végzendő;

a) egy címből egy másikba a pénzügyi évre vonatkozó azon előirányzatok legfeljebb 10%-áig, amelyek abban a költségvetési sorban jelennek meg, amelyről az átcsoportosítás végzendő;

 

 

b) egyik fejezetből a másikba, korlátozás nélkül.

 

 

 

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 34

1. CIKK 10. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 22. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

(2) Három héttel az (1) bekezdésben említett átcsoportosítások végrehajtása előtt az intézmények tájékoztatják a költségvetési hatóságot és a Bizottságot szándékaikról. Ezen időszakon belül, a költségvetési hatóságok bármelyike által felvetett megfelelő indokok esetén a 24. cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni.

 

(2) Három héttel az (1) bekezdésben említett átcsoportosítások végrehajtása előtt az intézmények tájékoztatják a költségvetési hatóságot szándékaikról. Ezen időszakon belül, a költségvetési hatóságok bármelyike által felvetett indokok esetén a 24. cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni.

Indokolás

Egyszerűsítés.

Módosítás: 35

1. CIKK 10. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 22. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

A költségvetési hatóság – a 24. cikkben megállapított határidőn belül – döntést hoz ezekről az átcsoportosításokról, amely határidő kezdetének az az időpont tekintendő, amikor a szándékozott átcsoportosításról az intézmény tájékoztatta a költségvetési hatóságot.

törölve

 

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 36

1. CIKK 10. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 22. cikk (3) bekezdés

(3) Minden intézmény – kivéve a Bizottságot – javasolhat a költségvetési hatóságnak a saját költségvetési szakaszán belül egy címből egy másikba történő átcsoportosítást a pénzügyi évre vonatkozó azon előirányzatok 10%-át meghaladva, amelyek abban a költségvetési sorban jelennek meg, amelyről az átcsoportosítás végzendő. A költségvetési hatóság tájékoztatja erről a Bizottságot. Az említett átcsoportosítások a 24. cikkben megállapított eljárás hatálya alá tartoznak.

 

(3) Minden intézmény – kivéve a Bizottságot – javasolhat a költségvetési hatóságnak a saját költségvetési szakaszán belül egy címből egy másikba történő átcsoportosítást a pénzügyi évre vonatkozó azon előirányzatok 10%-át meghaladva, amelyek abban a költségvetési sorban jelennek meg, amelyről az átcsoportosítás végzendő. Az említett átcsoportosítások a 24. cikkben megállapított eljárás hatálya alá tartoznak.

Indokolás

A költségvetési rendelet eredeti megfogalmazása jobb volt. A Bizottság javaslata nem járul hozzá az egyértelműséghez.

Módosítás: 37

1. CIKK 10. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 22. cikk (4) bekezdés

(4) Minden intézmény – a Bizottságot kivéve - a költségvetésben a saját szakaszán belül, átcsoportosításokat végezhet fejezeteken belül anélkül, hogy erről a költségvetési hatóságot előzetesen tájékoztatná.”

 

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 38

1. CIKK 11. A) PONT I. ALPONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 23. cikk (1) bekezdés b) pont

i)         a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„b)      a személyzet és a működési kiadások tekintetében átcsoportosíthat előirányzatokat egyik címből a másikba, de csak azonos jellegű kiadásokat finanszírozó tételcsoportok között”

 

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 39

1. CIKK 11. A) PONT II. ALPONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 23. cikk (1) bekezdés d) pont

ii)       a szöveg a következő d) ponttal egészül ki:

törölve

„d)      előirányzatok átcsoportosítása a 43. cikkben említett „előzetes előirányzatok” címből azokra a helyzetekre, amikor nem létezik jogalapot megteremtő jogi aktus az érintett fellépésre nézve a költségvetés megállapításakor, de a költségvetési év folyamán elfogadásra kerül.”

 

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 40

1. CIKK 11. A) PONT III. ALPONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 23. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

iii)      A második albekezdését el kell hagyni.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 41

1. CIKK 11. B) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 23. cikk (1a) bekezdés

b)        A szöveg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(1a) A Bizottság tájékoztatást ad a költségvetési hatóságnak három héttel, mielőtt:

a)      tételcsoportokat csoportosítana át a fejezeten belül az ugyanazon címnek megfelelő igazgatási előirányzatokhoz, amelyek meghaladják az előirányzatok 10%-át, amelyek az adott pénzügyi évben abban a tételcsoportban szerepelnek, amelyről az átcsoportosítás történik;

b)      az (1) bekezdés c) pontjában említettről csoportosítana át.

Ezen három hetes időszakon belül, a költségvetési hatóságok bármelyike által felvetett megfelelő indokok esetén a 24. cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni. A költségvetési hatóság – a 24. cikkben megállapított határidőn belül – döntést hoz ezekről az átcsoportosításokról, amelyek kezdetének időpontjául az az időpont tekintendő, amikor a szándékozott átcsoportosításról a Bizottság tájékoztatta a költségvetési hatóságot.”

 

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 42

1. CIKK 11. C) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 23. cikk (2) bekezdés

c)        A (2) bekezdésben az „(1) bekezdés c) pont” helyébe az „(1) és (1a) bekezdés" lép.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 43

1. CIKK 12. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 26. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

12. A 26. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A sürgősségi segélyre képzett tartalékok felhasználására jogosító átcsoportosításról szóló döntést a Bizottság javaslatára a költségvetési hatóság hozza meg. Minden egyes műveletre be kell nyújtani egy különálló javaslatot.”

törölve

 

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 44

1. CIKK 12. A. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 27. cikk (1) bekezdés

 

12a) A 27. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A költségvetési előirányzatokat a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban kell felhasználni, nevezetesen a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség, valamint az arányosság elveivel összhangban.”

Indokolás

A cél az ellenőrizhetetlen költségek vagy kötelezettségvállalások elkerülése.

Módosítás: 45

1. CIKK 12. B. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 27. cikk (2) bekezdés (3a) albekezdés (új)

 

(12b) A 27. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az arányosság alatt a ráfordítások, köztük az ellenőrzési ráfordítások, illetve a szóban forgó összegek és kockázatok megfelelő aránya értendő.”

Indokolás

A módosítás felszólítja a Bizottságot az ellenőrzési költségek felülvizsgálatára. Cél: a költségek hozzáigazítása a kockázatokhoz.

Módosítás: 46

1. CIKK 12. C. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 27. cikk (4a) bekezdés (új)

 

12c) A 27. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az intézmények a közbeszerzési eljárások és a támogatások odaítélési eljárása tekintetében rendszereket állítanak fel a hatékonyság mérésére és összehasonlítására.”

Indokolás

A Bizottság a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek követésére törekszik a költségvetés végrehajtása során. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás három fő eleme a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség. A Bizottságnál dolgozó tisztviselők elsősorban a gazdaságosságra összpontosítanak, amelyet úgy lehet jellemezni, hogy „legjobb érték az eljárásoknak való megfelelés révén”. A költségvetési rendelet 27. cikke (2) bekezdésének második mondata a hatékonyság elvét úgy írja le mint „az igénybe vett források és az elért eredmények közötti legjobb kapcsolat”. Ennek az elvnek a figyelembevétele nem csak arra kényszerítené a Bizottságot, hogy az „eljárási ellenőrző listára” összpontosítson, hanem hogy vegye figyelembe az odaítélési és közbeszerzési eljárásokat is, valamint az ezekből az eljárásokból eredő igazgatási költségeket. Az esetleges kedvezményezetteket érintő magas költségeket tekintve még fontosabb a hatékonysági kritériumok hangsúlyozása.

Módosítás: 47

1. CIKK 12. D. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 27. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(12d) A 27. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A programok és tevékenységek végrehajtása során az eljárás követi azok tartalmát. A végrehajtási szabályok pontosítják e cikk követelményeit.”

Indokolás

Az Unió politikáinak kell befolyásolnia az igazgatási eljárásokat, és nem fordítva.

Módosítás: 48

1. CIKK 12. E. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 28. cikk (2) bekezdés

 

(12e) A 28. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A költségvetési eljárás során az intézmények és szervek biztosítják a szükséges előirányzatok változásai és a pénzügyi kimutatásokban szereplő eredeti előrejelzések összehasonlításához szükséges információkat. Ezen információ tartalmazza az előterjesztett javaslatok megvitatása tekintetében a jogalkotó hatóság által eszközölt előrelépést és az általa elért szintet. A szükséges előirányzatok, adott esetben, a jogalapot megteremtő jogi aktusról szóló tanácskozás során történő előrehaladás fényében módosíthatók.”

(Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével megegyező szövegezés, azonban a „Bizottság” kifejezés helyébe az „intézmények és szervek” kifejezés lép)

Indokolás

Kiigazítás: a „Bizottság” kifejezés helyébe az „intézmények és szervek” kifejezés lép.

Módosítás: 49

1. CIKK 12. F. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 28. cikk (3) bekezdés

 

(12f) A 28. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A csalás vagy szabálytalanság kockázatának megelőzése érdekében az intézmények és szervek a pénzügyi kimutatásban minden meglévő és tervezett megelőző és védelmi intézkedésre vonatkozó információt feltüntetnek.”

(Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 28. cikkének (3) bekezdésével megegyező szövegezés, azonban a „Bizottság” kifejezés helyébe az „intézmények és szervek” kifejezés lép)

Indokolás

Kiigazítás: a „Bizottság” kifejezés helyébe az „intézmények és szervek” kifejezés lép.

Módosítás: 50

1. CIKK 13. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 29. cikk (2) bekezdés

13. A 29. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

13. A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„29. cikk

(1) A költségvetés megállapítása és végrehajtása, valamint az elszámolások benyújtása az átláthatóság elvének megfelelően történik.

„(2)     A költségvetést és a költségvetés-módosításokat végleges formájukban az Európai Parlament elnöke hirdetteti ki az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

„(2)     A költségvetést és a költségvetés-módosításokat végleges formájukban az Európai Parlament elnöke hirdetteti ki az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

A költségvetést a véglegesen elfogadottá nyilvánításának időpontját követő három hónapon belül kell kihirdetni.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni minden egyes intézmény összevont éves beszámolóját, valamint a költségvetési és pénzgazdálkodásra vonatkozó éves jelentését.”

A költségvetést a véglegesen elfogadottá nyilvánításának időpontját követő három hónapon belül kell kihirdetni.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni minden egyes intézmény összevont éves beszámolóját, valamint a költségvetési és pénzgazdálkodásra vonatkozó éves jelentését.

A Bizottság jelentése adatokat tartalmaz a költségvetésben szereplő megjegyzésekkel kapcsolatban tett intézkedésekről is.”

Indokolás

A költségvetési jogalkotó hatóság tájékoztatása.

Módosítás: 51

1. CIKK 13. A) PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 30 a. cikk (új)

 

(13a) A rendelet a következő, 30a. cikkel egészül ki:

 

„30a. cikk

 

Az eredményes és hatékony belső ellenőrzés elve

 

(1) A költségvetés végrehajtását eredményes és hatékony belső ellenőrzés révén kell biztosítani valamennyi gazdálkodási móddal összhangban.

 

 

(2) A költségvetés végrehajtása alkalmazásában a belső ellenőrzés olyan folyamat, amelyet az ellenőrzési lánc minden szintjén alkalmazni lehet, és célja megfelelő bizonyosság szerzése az alábbi célok teljesítéséről:

 

 

a) a műveletek eredményessége és hatékonysága;

 

 

b) a pénzügyi jelentés megbízhatósága;

 

c) az eszközök és az információk megőrzése, és a csalás és szabálytalanságok megelőzése és feltárása; és

 

 

d) az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos kockázatok megfelelő kezelése.”

Indokolás

Az Európai Bizottság által annak cselekvési tervében tett javaslatokkal és a 2004-es mentesítési állásfoglalás J. preambulumbekezdésében foglaltakkal összhangban a hatékony belső ellenőrzésnek a költségvetési alapelvek egyikeként meg kell jelennie a költségvetési rendeletben.

Módosítás: 52

1. CIKK 16. A) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 43. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

a) Az (1) bekezdés második albekezdésében a „24. cikk” helyébe a „23. és 24. cikk” lép;

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 53

1. CIKK 16. B) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 43. cikk (2) bekezdés

b) A (2) bekezdésben a „24 cikk” helyébe a „23. és 24. cikk" lép.

törölve

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 54

1. CIKK 19. A II. ALPONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 46. cikk (1) bekezdés 1. pont f) pont

ii) Az f) pontot törölni kell:

törölve

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás visszaállítása a Parlament költségvetésben szereplő információkkal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás: 55

1. CIKK 19. B). PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 46. cikk (1) bekezdés 2. pont

b) A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. minden egyes intézményre vonatkozó szakaszban a bevételt és kiadást az 1. ponttal azonos struktúrában kell kimutatni.”

törölve

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás visszaállítása a Parlament költségvetésben szereplő információkkal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás: 56

1. CIKK 19. C) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 46. cikk (1) bekezdés 3. pont c) pont

c) A 3. pontban a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) a tudományos és műszaki személyzet tekintetében, a besorolások besorolási osztályokon alapulhatnak, az egyes költségvetésekben megállapított feltételekkel összhangban. A létszámtervnek meg kell határoznia a magasan képzett műszaki vagy tudományos személyzet létszámát, akik különleges előnyöket élveznek a személyzeti szabályzatban meghatározott rendelkezések szerint;”

törölve

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás visszaállítása a Parlament információkkal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás: 57

1. CIKK 19. D) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 46. cikk (1) bekezdés 5. pont

d) A 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Azon bevételek és kiadások költségvetési sorai, amelyek a külső fellépésekre képzett garanciaalap felhasználásához szükségesek.”

törölve

Indokolás

A közösségi hitelkihelyezéseket és hitelgaranciákat még nem törölték el, és a külső fellépésekre képzett garanciaalap új céltartalékképzési mechanizmusait még nem fogadták el. Ezeknek meg kell jelenniük a költségvetésben.

Módosítás: 58

1. CIKK 20. A) PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 48. cikk (1) bekezdés

 

(20a) 48. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az intézmények a költségvetés bevételeit és kiadásait e rendelettel összhangban, saját felelősségükre és az engedélyezett előirányzatok határain belül hajtják végre.”

(Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 48. cikkének (1) bekezdésével megegyező szövegezés, azonban a „Bizottság” kifejezés helyébe az „intézmények” kifejezés lép)

Indokolás

Kiigazítás.

Módosítás: 59

1. CIKK 22. A) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 53. cikk (3) bekezdés (3) albekezdés bevezető mondat

A megosztott igazgatásban annak biztosítására, hogy a pénzösszegeket az alkalmazandó szabályokkal és alapelvekkel összhangban használják fel, a tagállamok megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy:

A megosztott igazgatásban annak biztosítására, hogy a pénzösszegeket az alkalmazandó szabályokkal és alapelvekkel összhangban használják fel, a tagállamok megteszik azokat a Közösség pénzügyi érdeket védő jogalkotói, szabályozói, közigazgatási, illetve egyéb intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy:

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás: 60

1. CIKK 22. A) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 53. cikk (3) bekezdés b) pont

b) megelőzzék és kezeljék a szabálytalanságokat és a csalást;

b) megelőzzék és kezeljék a szabálytalanságokat, a helytelen gazdálkodást és a csalást;

Indokolás

A helytelen gazdálkodás elleni küzdelemre ugyanakkora figyelmet kell fordítania a Bizottságnak, mint a szabálytalanságokra és a csalásra.

Módosítás: 61

1. CIKK 23. B) -I PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 54. cikk (2) bekezdés bevezetés

 

-i. A bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított kereteken belül, amennyiben a Bizottság az 53. cikk (2) bekezdése szerint centralizált alapon és közvetetten, illetve az 53. cikk (4) bekezdése alapján hajtja végre a költségvetést, a hatósági, és különösen a költségvetés-végrehajtási feladatokkal megbízhatja a következő szerveket:”

Indokolás

A költségvetés-végrehajtási feladatok átruházása az 54. cikk (2) bekezdésben említett szervekre eddig a központi, közvetett igazgatásra korlátozódott. Ez különösen a külkapcsolatokra vonatkozó intézkedések terén korlátozza a feladatok átruházását. Ezeket egyre gyakrabban hajtják végre decentralizált igazgatás révén. A költségvetés hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében ezért a decentralizált igazgatásban is lehetővé kell tenni a feladatok átruházását.

Módosítás: 62

1. CIKK 23. CA) PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 54. cikk (3a) bekezdés (új)

 

ca) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) Az Európai Parlament a Bizottság által az 50. cikk alapján ráruházott hatásköreinek gyakorlása során eljárási szabályzatával összhangban és egyedi szabályok elfogadásával jól meghatározott előirányzatok esetében átruházhatja a végrehajtási feladatokat képviselőcsoportjaira.

 

Ez az egyedi rendelkezés nem térhet el az 56. cikktől, kivéve, ha azt a képviselőcsoportok működésének sajátos követelményei szükségessé teszik.”

Indokolás

Amint azt a 185. cikk rendelkezései lehetővé teszik, a Közösség által létrehozott, a költségvetést terhelő támogatásokban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező szervek esetében a szabályok végrehajtásának tükröznie kell a képviselőcsoportok mint közigazgatási egységek sajátos természetét és az európai parlamenti képviselők tevékenységének sajátos követelményeit is.

Módosítás: 63

1. CIKK 24. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 56. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) Amennyiben a Bizottság közvetett, centralizált igazgatással hajtja végre a költségvetést, először megbizonyosodik a következők meglétéről, helytállóságáról és megfelelő működéséről a végrehajtással megbízott szerveken belül, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelően:

 

Amennyiben a Bizottság vagy az Európai Parlament közvetett, centralizált igazgatással hajtja végre a költségvetést, először megbizonyosodnak a következők meglétéről, helytállóságáról és megfelelő működéséről a végrehajtással megbízott szerveken belül, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelően:

Indokolás

Az Európai Parlament képviselőcsoportjai részére nyújtott szolgáltatások az 54. cikk módosítása révén közvetett, centralizált igazgatásnak minősülnek. Az 56. cikk módosítása ennek szükséges következménye.

Módosítás: 64

1. CIKK 24. PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 56. cikk (3) bekezdés

(3) Az átruházott feladatok végrehajtásának felügyeletét, értékelését és ellenőrzését a Bizottságnak kell biztosítania. Amennyiben saját ellenőrzési rendszereit használva végez ellenőrzéseket, úgy figyelembe veszi az ellenőrző rendszerek egyenértékűségét.

 

(3) Az átruházott feladatok végrehajtásának felügyeletét, értékelését és ellenőrzését a Bizottságnak és/vagy az Európai Parlamentnek kell biztosítania. Amennyiben saját ellenőrzési rendszereiket használva végeznek ellenőrzéseket, úgy figyelembe veszik az ellenőrző rendszerek egyenértékűségét.

Indokolás

Az Európai Parlament képviselőcsoportjai részére nyújtott szolgáltatások az 54. cikk módosítása révén közvetett, centralizált igazgatásnak minősülnek. Az 56. cikk módosítása ennek szükséges következménye.

Módosítás: 65

1. CIKK 27. PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 60. cikk (7) bekezdés első mondat

27. A 60. cikk (7) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

27. A 60. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő a pénzügyi és gazdálkodási információkkal együtt éves jelentés formájában számol be intézménye felé feladatai teljesítéséről, illetve egy igazoló nyilatkozattal igazolja, hogy a jelentésben szereplő információ megbízható és valós képet mutat.”

„A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő a pénzügyi és gazdálkodási információkkal együtt éves jelentés formájában számol be intézménye felé feladatai teljesítéséről és az utóbbival kapcsolatos esetleges fenntartásokról, illetve egy igazoló nyilatkozattal igazolja, hogy a jelentésben szereplő információ megbízható és valós képet mutat.

 

 

E jelentés bemutatja a műveletek eredményeit, hivatkozva a kitűzött célokra, a műveletekhez kapcsolódó kockázatokat, a biztosított források felhasználását és a belső ellenőrzési rendszer működési módját. A belső ellenőr tudomásul veszi az éves jelentést és minden más feltüntetett információt. A Bizottság legkésőbb minden év június 15-éig elküldi a költségvetési hatóságnak az előző évi éves jelentések összefoglalását. E jelentések tartalmazzák a jelentésben tárgyalt műveletek hibakockázatainak csökkentésére hozott intézkedések bemutatását és az ilyen intézkedések hatékonyságának értékelését.

 

Indokolás

Ezeknek a szavaknak a kitörlése talán tévedésből történt, így javítandó. Továbbá bevezetésre kerül a gazdálkodási információkat tartalmazó jelentéssel kapcsolatos fenntartások lehetősége is.

Módosítás: 66

1. CIKK 28. –A) PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 61. cikk (1) bekezdés -e a) pont (új)

 

-a) az (1) bekezdés a következő ea) ponttal egészül ki:

ea) ezeknek a rendszereknek az eredményes működése;

Indokolás

Az (1) bekezdés f) pontja közvetlenül következik a Számvevőszék 10/2005. sz. véleményének 30. pontjából:

„Ahhoz, hogy a számvitelért felelős tisztviselőnek módjában álljon igazolni, hogy az elszámolások a jelenlegi költségvetési rendelet 123. cikkében előírt módon megbízható és valós képet adnak, ennek az érvényesítésnek ki kellene terjednie arra is, hogy a vizsgált időszak folyamán eredményesen működtek-e a rendszerek”

Módosítás: 67

1. CIKK 28. A) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 61. cikk (2a) bekezdés (új)

„(2a)   A számvitelért felelős tisztviselő elkészíti az elszámolást a (2) bekezdés értelmében bemutatott információ alapján. A végleges elszámoláshoz, amely a 129. cikk (2) és (3) bekezdése szerint készült el, egy, a számvitelért felelős tisztviselő által kiadott tanúsítványt csatolnak, amelyben ez utóbbi kijelenti, hogy az elszámolás a VII. címmel, illetve a pénzügyi kimutatás mellékletében található számviteli alapelvekkel, szabályokkal és módszerekkel összhangban készült.”

 

(2a) Mielőtt az intézmény elfogadja a beszámolót, a számvitelért felelős tisztviselő záradékkal látja el azt, tanúsítva, hogy megbízható és valós képet ad az intézmény pénzügyi helyzetéről.

 

Ebből a célból a számvitelért felelős tisztviselő megbizonyosodik arról, hogy a beszámoló az ebben a rendeletben foglaltaknak megfelelően az intézménye beszámolójára vonatkozóan az ő felelőssége mellett megállapított számviteli szabályokkal, módszerekkel és számviteli rendszerekkel összhangban készült, és hogy a beszámolóban szerepel valamennyi bevétel és kiadás.

 

Jogosult ellenőrizni a kapott információt, valamint további, a beszámoló záradékkal való ellátása céljából szükségesnek ítélt ellenőrzéseket végezni.

Amennyiben szükséges, fenntartásokkal él, amelyekben pontosan megmagyarázza azok jellegét és mértékét.

 

A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők a számvitelért felelős tisztviselő által feladatai elvégzéséhez igényelt minden információt rendelkezésre bocsátanak. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő továbbra is teljes mértékben felel az általa kezelt pénzeszközök megfelelő felhasználásáért, valamint az ellenőrzése alatt álló kiadások jogszerűségéért és szabályszerűségéért.

 

A többi intézmény és ügynökség számvitelért felelős tisztviselői záradékkal látják el éves beszámolójukat, és az erről szóló tanúsítványt elküldik a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének.

Indokolás

Ez megfelel a Parlament 2003-as mentesítési jelentésében foglalt elveknek:

A számvitelért felelős tisztviselőnek teljes felelősséggel kell tartoznia az egész intézmény elszámolásának hibátlanságáért (7. bekezdés).

A számvitelért felelős tisztviselő záradékkal látja el a beszámolót, és – amennyiben fenntartásokkal él – pontosan megmagyarázza a megfogalmazott fenntartások jellegét és mértékét (8. bekezdés).

A Parlament egyetért a Bizottság pénzgazdálkodásában a közelmúltban végrehajtott reform irányával, amelyeknek célja az volt, hogy minden egyes főigazgatóra felelősséget adjanak; meg van azonban győződve arról, hogy a főigazgatók által adható biztosítékot a számvitelért felelős tisztviselő átfogó biztosítékának kell alátámasztania, akinek teljes mértékben elszámoltathatónak kell lennie és rendelkeznie kell az ezen hatáskör betöltéséhez szükséges eszközökkel (9. bekezdés).

.

Módosítás: 68

1. CIKK 32. A) PONT
1605/2002 EK, Euratom rendelet 66. cikk (1) bekezdés

a) Az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

a) Az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az engedélyezésre jogosult tisztviselő kártérítés megfizetésére kötelezhető a személyzeti szabályzatban megállapítottak szerint, amely meghatározza, hogy egy tisztviselőtől a feladatai teljesítése folyamán vagy azzal kapcsolatban részéről elkövetett súlyos kötelezettségszegés eredményeképpen a Közösségek által elszenvedett károk teljes vagy részleges jóvátétele követelhető, különösen ha követelések megállapításáról dönt vagy beszedési utalványokat ad ki, kiadásokat vállal vagy kifizetési utalványt ír alá anélkül, hogy azok e rendeletnek és a végrehajtási szabályoknak megfelelnének.”

 

„Az engedélyezésre jogosult tisztviselő kártérítés megfizetésére kötelezhető a személyzeti szabályzatban megállapítottak szerint.

A kártérítési kötelezettség különösen fennáll, ha:

– az engedélyezésre jogosult tisztviselő súlyos gondatlanságból vagy szándékosan követelések megállapításáról dönt vagy beszedési utalványokat ad ki, kiadásokat vállal vagy kifizetési utalványt ír alá anélkül, hogy azok e rendeletnek és a végrehajtási szabályoknak megfelelnének,

– az engedélyezésre jogosult tisztviselő súlyos gondatlanságból vagy szándékosan elmulasztja egy követelést megalapozó dokumentum kiállítását, elmulasztja vagy későn állítja ki a beszedési utalványokat, illetve késlelteti egy olyan kifizetési utalvány kiállítását, amelynek következtében az adott intézménynek polgári jogi felelőssége keletkezik harmadik felekkel szemben.

A kötelességszegés és annak súlyossága vizsgálata során figyelembe kell venni valamennyi körülményt, különösen az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatai ellátásához rendelkezésre álló erőforrásokat.

Az arányosság elvének megfelelően az engedélyezésre jogosult tisztviselő felelősségét különösen a kötelességszegés mértékének figyelembevételével kell értékelni. Amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő gondatlanul járt el, legfeljebb 12 havi fizetése erejéig felel. Amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő szándékosan járt el, a teljes kárért felel.

Indokolás

Magyarázat. Az arányosság elvének bevezetése.

Módosítás: 69

1. CIKK 32. BA) PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 66. cikk (4) bekezdés

 

ba) A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Minden intézménynek létre kell hoznia egy szakosított, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testületet, vagy részt kell vennie annak közös létrehozásában, amely függetlenül működik, és megállapítja, hogy történt-e pénzügyi szabálytalanság, illetve megfelelő esetben meghatározza annak esetleges következményeit. Több intézmény közös testületet hozhat létre. A szakosított testület tagjait bármely intézményből ki lehet nevezni.”

Indokolás

Különösen a kisebb intézmények élvezhetnék nagy mértékben az igazgatási források ilyen összevonásának előnyeit.

Módosítás: 70

1. CIKK 33. A) PONT (új)
1605/2002 EK, Euratom rendelet 72. cikk (2a) bekezdés (új)

 

33a. A 72. cikk a következő, (2a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a)    A jogtalanul kifizetett összegek a közösségi költségvetéshez tartoznak, és az arányosság elvének figyelembevételével be kell hajtani és a költségvetésben fel kell tüntetni őket.

 

Ha a beszedési eljárásokat a tagállamok vagy egyéb szervezetek hajtják végre, az ilyen beszedésekből eredő költségeket vissza lehet téríteni a közösségi költségvetésből. Ezeket a visszatérítéseket a végrehajtási szabályok szabályozzák.”

Módosítás: 71

1. CIKK 35. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 73b. cikk

A különös rendeletek rendelkezéseinek, illetve a Közösségek saját forrásainak rendszerére vonatkozó tanácsi határozat sérelme nélkül, a Közösségeknek harmadik országokkal szembeni, valamint harmadik feleknek a Közösségekkel szembeni követelései ötéves elévülési időszak hatálya alá tartoznak.

 

A különös rendeletek rendelkezéseinek, illetve a Közösségek saját forrásainak rendszerére vonatkozó tanácsi határozat sérelme nélkül, a Közösségeknek harmadik országokkal szembeni, valamint harmadik feleknek a Közösségekkel szembeni követelései ötéves elévülési időszak hatálya alá tartoznak.

 

Amennyiben a követelés a Közösségek érdekeit sértő szándékos károkozáson alapul, az elévülési időszak legkorábban abban az időpontban kezdődik meg, amikor a kárt okozó esemény és a kártérítési igény alapja és mértéke ténylegesen és jogi szempontból is ismertté válik, és ezt dokumentumokkal alátámasztották. Az elévülési időt megszakítja az igény bírósági érvényesítése. Amennyiben több adós együttesen és egyetemlegesen felel, akkor az elévülési idő egyik adóssal szembeni megszakítása a többi együttes egyetemleges adósra is alkalmazandó.

Az elévülési időszak számításának dátumát és ezen időszak megszakításának feltételeit a végrehajtási szabályokban állapítják meg.

Az elévülési időszak számításának dátumát és ezen időszak megszakításának feltételeit ezenkívül a végrehajtási szabályokban állapítják meg.

Indokolás

A Közösségek érdekeit szándékosan károsító személy csak akkor hivatkozhat az elévülésre, ha az okozott kár teljes mértékben ismert, és az elévülési időn belül ennek ellenére sem indítanak keresetet.

Módosítás: 72

1. CIKK 35. A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 74. cikk (1) bekezdés

 

35a. A 74. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A pénzbírságok, egyezségek, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok útján befolyt bevételeket, a behajtott összegeket és minden felhalmozódott kamatot addig nem kell véglegesen költségvetési bevételként elszámolni, amíg az azokat kivető határozatokat a Bíróság semmissé nyilváníthatja.”

Módosítás: 73

1. CIKK 37A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 79. cikk (1a) bekezdés (új)

 

37a. A 79. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„A fizetési felszólítások csak indokolt esetekben vezethetnek a Bizottság kifizetéseihez.”

Indokolás

Az eljárás felgyorsítása és az adminisztratív terhek elkerülése.

Módosítás: 74

. 1. CIKK 37B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 83. cikk (1a) bekezdés (új)

 

37b. A 83. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az intézmények jelentést nyújtanak be a költségvetési hatósághoz a végrehajtási szabályokban rögzített határidők betartásáról és e határidők felfüggesztéséről.”

Indokolás

A költségvetési hatóságot részletesebben tájékoztatni kell a költségvetés végrehajtásáról.

Módosítás: 75

1. CIKK 39. AA) PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 88. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés második mondat (új)

 

aa) Az (1) bekezdés a következő 1a. albekezdéssel egészül ki:

 

„A szerződés végrehajtására csak az aláírást követően kerülhet sor.”

Indokolás

A jelenlegi gyakorlat – amely szerint a végrehajtás már a szerződés aláírása előtt megkezdődik – kockázatot jelent valamennyi érintett számára, és a tagállamok költségvetési rendeleteinek súlyos megsértéséhez vezethet. A módosítás célja a jogbiztonság garantálása és a szerződés aláírásának meggyorsítása.

Módosítás: 76

1. CIKK 39A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 89. cikk

 

 

39a. A 89. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„89. cikk

(1) Minden, a költségvetés által egészében vagy részben finanszírozott közbeszerzési szerződés megfelel az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő elbánás és a megkülönböztetés-mentesség elvének.

(2) Minden közbeszerzési szerződést a lehető legszélesebb körben kell pályáztatni, kivéve a 91. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett tárgyalásos eljárás alkalmazásakor.

(3) Az határköltségek minimalizálása és a párhuzamos közbeszerzési eljárások elkerülése érdekében az ajánlatkérőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a közbeszerzési eljárások intézményközi alapon történő végrehajtásának biztosítására.

(4) Kellő mértékben figyelembe kell venni a kis- és középvállalkozások érdekeit, elsősorban a szerződéseknek adott esetben szak-, illetve részterületekre történő felosztása révén. A 105. és 167. cikkekben megállapított értékhatárokat az ilyen felosztások esetén sem lehet megsérteni/átlépni.”

Indokolás

A magas költségek nem téríthetik el a gazdasági szereplőket az ajánlattételtől. Az intézkedés célja a piaci szereplők piacra lépésének megkönnyítése, és ezzel egyidejűleg a verseny erősítése. Intézkedéseket kell hozni a közbeszerzési eljárások igazgatási és költséghatékonyságának javítására. Ugyanakkor a közbeszerzési eljárásokban ritkán részt vevő kisebb szereplőknek is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részesüljenek a nagyobb szereplők által felhalmozott szakértelemből származó előnyökből. Amikor közbeszerzésre kerül sor, a kis- és középvállalkozások nem lehetnek gazdaságilag hátrányos helyzetben csak azért, mert nem tudják vállalni a szerződés teljes volumenét. Ilyen esetekben az ajánlatkérőnek mérlegelnie kell annak lehetőségét, hogy rész- vagy szakterületekre ítéljen oda szerződést a megfelelő értékhatárok betartásával.

Módosítás: 77

1. CIKK 39B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 90. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés 2. mondat

 

39b. A 90. cikk (1) bekezdésének albekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Ez a keretszerződés alapján kötött szerződésekre is alkalmazandó, amennyiben egyedi szerződéskötés vagy a keretszerződés alapján kötött szerződés összvolumene következtében meghaladják a 105. és 167. cikkben előírt értékhatárokat.”

Indokolás

A közzétételi kötelezettség kiterjesztése és ehhez kapcsolódóan az átláthatóság javítása a keretszerződések területén.

Módosítás: 78

1. CIKK 41A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 91a. cikk (új)

 

41a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„91a. cikk

(1) Amennyiben az ajánlatkérő megállapítja, hogy

a) a hasonló jellegű tételekre vonatkozó, több egyidejű vagy egymást követő közbeszerzési eljárás végrehajtásával kapcsolatos közigazgatási ráfordítások előrelátható költségei meghaladják a közbeszerzési eljárás lebonyolításával előreláthatólag elérhető megtakarításokat, és ezért az nem hatékony; vagy

b) a szerződés tárgya szükségessé teszi ezt; és

c) mindez nem korlátozza aránytalanul a versenyt,

keretszerződés megkötése mellett dönthet. A keretszerződés megkötéséről szóló, indoklással ellátott határozatot az engedélyezésre jogosult tisztviselő a dokumentációhoz fűzi.

(2) A szolgáltatásnyújtásról szóló keretszerződések időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot, azonban a szerződés további legfeljebb 24 hónappal hallgatólagosan meghosszabbítható (alapfutamidő). Amennyiben a szerződés célja lehetővé teszi, rendelkezni lehet a részleges felmondásról.

(3) A szerződés hallgatólagos meghosszabbítására csak akkor kerülhet sor, ha a meghosszabbítás időpontjában teljesülnek az (1) bekezdés szerinti feltételek. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő felülvizsgálja a feltételek teljesülését, és a vizsgálat eredményét a dokumentációhoz fűzi.

(4) Amennyiben a szerződés megkötésének időpontjában végzett értékelés szerint a szerződés tárgya csak az alapfutamidőt meghaladó szerződéses időtartam mellett valósítható meg, az engedélyezésre jogosult tisztviselő a dokumentációhoz fűzi a szóban forgó időtartam túllépésének indoklását is.

(5) Amennyiben a szerződés tárgya áruk szállítását foglalja magában, akkor a keretszerződés megkötésekor az (1) bekezdés szerinti feltételek ellenére megfelelő szabályozással biztosítani kell, hogy az ajánlatkérőt a keretszerződés időtartama alatt ne érje hátrány.”

Indokolás

A keretszerződések jelentős gazdasági kockázatot vonnak maguk után. A bevett közigazgatási gyakorlat részét képezik, ezért a költségvetési rendeletben rögzíteni kell alkalmazásuk jogalapját. A keretszerződéseket a verseny lehető legcsekélyebb korlátozásával kell megkötni. Ezzel egyidejűleg a lehető legteljesebb mértékben óvni kell az Unió pénzügi érdekeit. Különösen az árleszorítás érdekében kell megelőző intézkedéseket tenni. A szállítási szerződések esetében ez a kizárólagosság elkerülésével vagy árkiigazítási és felmondási záradékok beépítésével érhető el.

Módosítás: 79

1. CIKK 41B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 92. cikk

 

41b. A 92. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„92. cikk

(1) Az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó dokumentációban meg kell adni a szerződés tárgyának teljes, világos és pontos leírását.

(2) A pályázók vagy ajánlattevők teljesítőképességének értékelésére szolgáló kiválasztási kritériumokat és az ajánlatok tartalmának értékelésére szolgáló odaítélési kritériumokat előre rögzíteni kell, és az ajánlati dokumentációban meg kell határozni.

(3) A kizáró okokat (93. és 94. cikk) a pályázóval vagy ajánlattevővel előre közölni kell.

(4) A 93a. cikkre is figyelemmel fel kell hívni a pályázók vagy ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kizárási kritériumok fennállása esetén kötelesek erre haladéktalanul utalni, és adott esetben igazolni, hogy ezek nem állnak fel. Utalni kell a 96. cikk jogkövetkezményeire.

(5) Keretszerződés esetén fel kell hívni a pályázók és ajánlattevők figyelmét arra, hogy más intézmények is jogosultakarra, hogy a keretszerződésben foglalt feltételek szerint szállításokat vegyenek igénybe.”

Indokolás

A módosítás célja az ajánlati dokumentációval kapcsolatban a különböző cikkekben előírt szabályozás érthetőségének javítása és rendszerszerű összefoglalása. Pontosítja, hogy a kizáró okok alkalmazása törvényi szabályozás alapján történik, valamint az ajánlattevő vagy pályázó felhívási kötelezettségét is alátámasztja. A meglepetések elkerülése érdekében szükség van arra, hogy felhívják a figyelmet a jogsértések esetén alkalmazható szankciókra. Más intézményeknek is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részesüljenek a keretszerződés nyújtotta gazdasági előnyökből.

Módosítás: 80

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. cikk (1) bekezdés a) pont

a) csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más, a Közösségek pénzügyi érdekét sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet született velük szemben;

 

a) az ajánlati felhívás dátumát megelőző öt éven belül csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely hasonló bűncselekmény miatt ítélet született velük szemben; a kizárás időtartama tíz évig terjedő időszakra meghosszabbítható, amennyiben a pályázóval vagy ajánlattevővel szemben a Közösségek pénzügyi érdekeit sértő cselekmény miatt jogerős ítélet született;

Indokolás

A jogbiztonság és a jogszabályok hierarchiája miatt a költségvetési rendeletben rögzíteni kell a büntetőjogi elítélés miatti kizárás időtartamát. Ennek keretében különbséget kell tenni aszerint, hogy az érintettet olyan vagyon elleni bűncselekmény miatt ítélték-e el, amely harmadik felek, vagy olyanért, amely a Közösségek vagyona ellen irányult. Ez utóbbi esetben indokolt a kizárás időtartamát a 96. cikk szerinti 10 évig terjedő időszakban megállapítani. A gazdasági ügyekre jellemző hosszú eljárások miatt nem a jogerőre emelkedést veszika kizárási időszak alapjául, hogy elkerüljék a jogbizonytalanságot és a túl hosszú kizárást. Ezekben az esetekben az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedés nélkül is meghatározó.

Módosítás: 81

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. cikk (3) bekezdés

(3) A kizárási helyzeteket előre meg kell fogalmazni, illetve közölni kell ezeket a pályázókkal és ajánlattevőkkel.

törölve

Indokolás

A szabályozást a 93. cikk (3) bekezdésébe építették be.

Módosítás: 82

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. cikk (4) bekezdés (1) albekezdés

(4) A pályázóknak és ajánlattevőknek bizonyítaniuk kell, hogy nincsenek az (1) bekezdésben felsorolt helyzetek egyikében sem, és adott esetben, hogy nincsenek a (2) bekezdésben felsorolt helyzetek egyikében sem.

(4) A pályázóknak és ajánlattevőknek a 93a. cikkre is figyelemmel bizonyítaniuk kell, hogy nincsenek az (1) bekezdésben felsorolt helyzetek egyikében sem, és adott esetben, hogy nincsenek a (2) bekezdésben felsorolt helyzetek egyikében sem.

Indokolás

A módosítás a közigazgatási eljárás egyszerűsítését szolgálja a pályázók vagy ajánlattevők szempontjából: a bizonyítási kötelezettségnek összhangban kell lennie az arányosság elvével.

Módosítás: 83

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. cikk (4) bekezdés (2) albekezdés

Ha a pályázó, illetve ajánlattevő jogi személy — amikor ezt az ajánlatkérő megköveteli — tájékoztatást kell adni a jogi személy tulajdoni helyzetéről, illetve irányításáról, ellenőrzéséről és képviseletének hatásköréről.

törölve

Indokolás

Ezt a bekezdést az igazoló dokumentumok benyújtási kötelezettségét érintő rendelkezések között való rendszerezés keretében beépítették a 93a. cikk (1) bekezdésének c) pontjába.

Módosítás: 84

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 93A. cikk (új)

 

93a. cikk

(1) A 89. cikk szabályai ellenére a közigazgatási és dokumentációs követelményeket a közbeszerzési eljárás egésze alatt egyértelműen meg kell határozni, és annak összhangban kell lennie a mindenkori eljárással. Ez különösen a következőkre alkalmazandó:

a) az engedélyezésre jogosult tisztviselők – a kis értékű megbízások kivételével, amelyeknél tárgyalásos eljárás keretében megengedhető egyetlen ajánlat –kockázatbecslésük alapján eltekinthetnek egy vagy több igazoló dokumentum benyújtásától;

b) az ajánlatkérő a 91. cikk (3) bekezdése szerinti egyéb közbeszerzési eljárásokban igazolást vagy egyéb igazoló dokumentumot kérhet azzal kapcsolatban, hogy a jelölt nincs a 93. és 94. cikkben meghatározott helyzetben, és teljesíti az odaítélés egyéb kritériumait is;

c) az ajánlatkérő minden egyéb esetben kérheti azoknak az igazoló dokumentumoknak a benyújtását, amelyeket a közbeszerzési eljárás végrehajtása érdekében szükségesnek tart.

A pályázó vagy az ajánlattevő továbbá az ajánlatkérő felszólítására köteles megadni, hogy ki az ajánlatot benyújtó jogalany tulajdonosa, ki tagja az ügyvezetésnek, illetve ki gyakorolja az ellenőrzést vagy a képviseleti jogot.

(2) A 4. szakasz rendelkezései ellenére az előlegek nem tarthatók vissza csak amiatt, mert nem éltek az igazoló dokumentumok pályázótól vagy ajánlatkérőtől történő bekérésének lehetőségével.”

Indokolás

A szabályozás az arányosság elvét alkalmazza az igazoló dokumentumok benyújtását érintő kötelezettségre. Ezáltal megfelelő arányt kíván elérni egyrészről a közösségi érdek védelme, másrészről az igazgatási ráfordítás között.

Módosítás: 85

1. CIKK 42. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 94. cikk (1a) bekezdés (új)

 

Az összeférhetetlenségre vonatkozó egyéb szabályok, különösen az 52. cikk rendelkezései ellenére az a) pont szerinti összeférhetetlenség fennállása vélelmezhető, ha a támogatás odaítélésével kapcsolatos eljárás bármely szakaszában a pályázó vagy az ajánlattevő a Közösségek alkalmazottja volt, kivéve, ha a közbeszerzési eljárásban való részvételét a hivatali feljebbvalója előzetesen engedélyezte.

Indokolás

Ezen cikk alkalmazását az odaítélési eljárásokra korlátozza, mivel a Közösségek alkalmazottai státuszukból kifolyólag nem köthetnek szerződést a Közösségekkel.

Módosítás: 86

1. CIKK 43. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 95. cikk

(43). A 95. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Költséghatékonysági okokból azonban kettő vagy több intézmény megegyezhet abban, hogy közös adatbázist használnak.”

 

(43.) A 95. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„95. cikk

 

 

(1) Minden intézmény továbbítja a 93. és 94. cikkben leírt helyzetek egyikében lévő pályázók és ajánlattevők részletes adatait a Bizottság által működtetett központi adatbázisba.

 

(2) A pályázatok elbírálása előtt az intézmények és az ügynökségek számvitelért felelős tisztviselői megnézik az adatbázist. Az adatbázishoz hozzáférnek a tagállamok illetékes hatóságai is. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó közösségi szabályok sérelme nélkül hozzáférést kaphatnak harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek is, amennyiben erre fontos közérdekből van szükség.

 

(3) A tagállamok továbbítják a Bizottságnak a 93. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, illetve (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett helyzetek egyikében lévő gazdasági szereplők részletes adatait, amennyiben ezen szereplők magatartása káros volt a Közösségek pénzügyi érdekeire nézve, és a Közösségek még nem indítottak bírósági eljárást. Ha európai uniós forrásokból származó pénzeszközökről van szó, a szerződések odaítélésekor a tagállamok hatóságai betekintenek a Bizottság adatbázisaiba, és megfelelően alkalmazzák az abban található információkat.”

Módosítás: 87

1. CIKK 44. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 96. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) Öt évet meghaladó időtartamra a pályázót vagy ajánlattevőt csak a pályázóval vagy ajánlattevővel szemben a Közösségek pénzügyi érdekeit sértő, a kizárást indokoló cselekmény miatt született jogerős ítélet vagy hasonló döntés alapján lehet kizárni.

Indokolás

A 93. cikkel összhangban.

Módosítás: 88

1. CIKK 44 A. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 97. cikk (2a) bekezdés 3a szakasz (új)

 

(44a) A 97. cikk elé a következő új, 3a. szakasz kerül beillesztésre:

 

„3a. szakasz

 

A közbeszerzési eljárásokban érintett felek jogai”

Indokolás

Egyértelművé teszi, hogy a közbeszerzési eljárásokban érintett feleknek nemcsak kötelezettségei, hanem jogai is vannak, amelyeket az ajánlatkérőnek tiszteletben kell tartania.

Módosítás: 89

1. CIKK 44B. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 97. cikk (1) bekezdés

 

44b. A 97. cikk (1) bekezdése törölve

Indokolás

Az érthetőség javítása és rendszerezés.

Módosítás: 90

1. CIKK 46. A A) ALPONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 97. cikk (2) bekezdés

 

aa) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Kizárólag indokolt esetekben az ajánlatkérő a végrehajtási szabályoknak megfelelően előzetes biztosítéknyújtásra kérheti fel az ajánlattevőt annak biztosítása érdekében, hogy ajánlatát ne vonja vissza.”

Indokolás

A kötelező biztosítéknyújtásnak a legszükségesebb mértékre való korlátozása.

Módosítás: 91

1. CIKK 46A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 100. cikk (2a) bekezdés (új)

 

46a. A 100. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

(2a) A szerződés addig nem írható alá, amíg le nem telt az attól az időponttól számított 14 hét, amikor a pályázót vagy ajánlattevőt tájékoztatták ajánlata vagy pályázata elutasításáról (a (2) bekezdés első félmondata), kivéve, ha a Közösségeket ezáltal jelentős kár éri. A határidő akkortól kezdődik, amikor a pályázót vagy ajánlattevőt írásban kioktatták a határozat ellen igénybe vehető elfogadható jogorvoslatról, különösen a bírósági fórum, a határidő és a formai követelmények tekintetében. A határidő lejárta előtt aláírt szerződés semmisnek tekintendő.”

Indokolás

A sikertelen ajánlattevőket tájékoztatni kell a közbeszerzési határozat megtámadásának jogi lehetőségeiről. Ez a közbeszerzési határozatok hatékony felügyeletét és ezzel az átláthatóságot szolgálja.

Módosítás: 92

1. CIKK 46B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 100a. cikk (új)

 

46b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„100a. cikk

(1) A Bizottság megtesz minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetési rendelet hatálya alá tartozó szerződés-odaítélési eljárásokat illetően az ajánlatkérők által hozott határozatokkal szemben különösen a 100b. cikk (7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően hatékonyan és különösen a lehető leggyorsabban jogorvoslattal lehessen élni annak megállapítására, hogy e határozatok megsértették-e a közbeszerzésre vonatkozó közösségi jogot vagy az e jogot végrehajtó egyéb rendelkezéseket.

(2) A Bizottság biztosítja, hogy a végrehajtási szabályokban megállapított feltételek szerint legalább azon személyeknek legyen lehetőségük jogorvoslati eljárás igénybevételére, akiknek érdekében áll vagy állt egy adott árubeszerzésre vagy építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés elnyerése, és állítólagos jogsértést szenvedtek, vagy fennáll ennek a kockázata. A Bizottság előírhatja különösen, hogy a jogorvoslatot kérő személy előzetesen értesítse az ajánlatkérőt az általa elszenvedett jogsértésről és jogorvoslati szándékáról.”

Indokolás

A tagállamoknak az 1989. december 21-i 89/665/EGK irányelvből eredő kötelezettségeivel összhangban lévő követelmények.

Módosítás: 93

1. CIKK 46C. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 100b. cikk (új)

 

46c. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„100b. cikk

(1) A Bizottság biztosítja, hogy az 100a. cikkben meghatározott jogorvoslati eljárások esetében előírják a megfelelő hatásköröket az alábbiak érdekében:

a) a lehető legrövidebb időn belül a közbenső határozat útján az ideiglenes intézkedések meghozása az állítólagos jogsértések orvoslása vagy az érintett érdekek további sérelmének elkerülése céljából, beleértve a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó eljárásnak vagy az ajánlatkérő által meghozott bármely határozat végrehajtásának a felfüggesztését vagy felfüggeszttetését;

b) a jogellenes határozatok megsemmisítése vagy megsemmisíttetése, beleértve a diszkriminatív műszaki, gazdasági vagy pénzügyi előírások törlését az ajánlati felhívásból, az ajánlattételhez szükséges dokumentációból, illetve a szerződés-odaítélési eljárásra vonatkozó minden egyéb dokumentumból;

c ) jogsértést elszenvedett személyek részére kártérítés megítélése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatásköröket át lehet ruházni a jogorvoslati eljárás különböző szempontjaiért felelős elkülönült testületekre.

(3) A jogorvoslati eljárásoknak önmagukban nem kell szükségszerűen azonnali felfüggesztő hatályúnak lenniük azon szerződés-odaítélési eljárások tekintetében, amelyekre vonatkoznak.

(4) A Bizottság rendelkezhet úgy, hogy az ideiglenes intézkedések elrendelésének mérlegelésekor a felelős testület figyelembe veheti ezen intézkedések várható következményeit valamennyi, valószínűleg veszélyeztetett érdek, valamint a közérdek esetében, és határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen intézkedéseket olyan esetben, amikor az azokból eredő hátrányok meghaladhatják az ezzel járó előnyöket. Az ideiglenes intézkedések elrendelésének megtagadása nem sértheti az ilyen intézkedéseket kérelmező személy egyéb jogait.

(5) A Bizottság előírhatja, hogy a határozat jogellenességére alapozott kártérítési igények esetében a vitatott határozatot először is a szükséges hatáskörrel rendelkező testületnek meg kell semmisítenie.

(6) Az (1) bekezdésben említett hatáskörök gyakorlásának a szerződés odaítélése után megkötött szerződésre kifejtett hatásait a végrehajtási rendelkezések állapítják meg.

A Bizottság rendelkezhet úgy továbbá, —azon esetet kivéve, ha egy határozatot a kártérítés megítélését megelőzően kell megsemmisíteni —, hogy egy szerződés-odaítélést követő szerződéskötés után a jogorvoslati eljárásokért felelős testület hatásköre csak a kártérítésnek a jogsértés károsultja részére történő megítélésére korlátozódik.

(7) A Bizottság biztosítja, hogy a jogorvoslati eljárásokért felelős testületek által hozott határozatokat hatékonyan lehessen végrehajtani.

(8) Amennyiben a jogorvoslati eljárásokért felelős testületek jellegüket tekintve nem bírói testületek, határozataikat mindig írásban kell indokolniuk. Továbbá erre az esetre rendelkezéseket kell hozni olyan eljárások biztosítására, amelyek révén a jogorvoslati testület által hozott valamennyi, állítólagosan jogellenes intézkedést vagy a testületre átruházott hatáskörök gyakorlása során elkövetett bármilyen állítólagos hibát igazságszolgáltatási jogorvoslat vagy olyan más testület által nyújtott jogorvoslat tárgyává lehet tenni, amely az EK-Szerződés 234. cikke értelmében bíróság, és mind az ajánlatkérőtől, mind pedig a jogorvoslati testülettől független.

Az ilyen független testület tagjainak a kinevezésére és a megbízatásuk megszűnésére a kinevezésükre illetékes hatóságok, hivatali idejük és visszahívhatóságuk tekintetében ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint a bírák esetében. Legalább a független testület elnökének ugyanolyan jogi és szakképesítéssel kell rendelkeznie, mint a bírói testület tagjainak. A független testület a határozatait kontradiktórius eljárásban hozza meg, és e határozatok végrehajtása az egyes tagállamok által meghatározott módon jogilag kötelező.”

Indokolás

A tagállamoknak az 1989. december 21-i 89/665/EGK irányelvből eredő kötelezettségeivel összhangban lévő követelmények.

Módosítás: 94

1. CIKK 46.D. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 102. cikk

 

 

 

46d. A 102. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„102. cikk

 

Az ajánlatkérő bizonyos indokolt esetekben biztosítékot kérhet a nyertes ajánlattevőtől az alábbiak érdekében:

 

a) a szerződés teljes körű teljesítésnek biztosítása;

 

b) az előfinanszírozással és előlegekkel kapcsolatos pénzügyi kockázatok korlátozása. Előlegkifizetések esetén csak addig kérhető biztosíték, amíg a kifizetés nem előre megállapított részteljesítések szerint már teljesített szállításokért vagy szolgáltatásokért történik.”

 

Indokolás

A módosítás a közigazgatási eljárás egyszerűsítésére szolgál. A biztosítékra a már teljesített szállítások/szolgáltatások után már nincs szükség.

Módosítás: 95

1. CIKK 50. PONT –A) PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 108. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés bevezető mondat

 

-a) Az (1) bekezdés első albekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A támogatások az Európai Közösségek költségvetéséből nem visszterhesen juttatott közvetlen pénzügyi hozzájárulások, a következők finanszírozására:"

Indokolás

Az előadók eredeti 91. módosítását veszi át jogilag pontosítva. Az „intézmények” költségvetésére történő hivatkozás megtévesztő lehet és eltérő értelmezéseket eredményezhet. Helyénvalóbb „az Európai Közösségek költségvetéséről” beszélni. Függetlenül attól, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő melyik intézményhez tartozik, a támogatás mindig a közösségi költségvetés terhére valósul meg.

Módosítás: 96

1. CIKK 50. PONT –AA) PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 108. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

 

-aa) Az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A támogatás feltétele egy írásbeli megállapodás megkötése vagy a kérelmezőnek kézbesítendő határozat a támogatás odaítéléséről. A támogatás odaítéléséről szóló határozat feltételeket, kikötéseket vagy korlátozásokat írhat elő, amennyiben ezek egy támogatási szerződés tárgyát is képezhetnék.”

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi, hogy a támogatásokat ne csupán szerződések keretében, hanem bizottsági határozatokkal is oda lehessen ítélni. A határozatok az EK-Szerződés 249. cikke értelmében a Közösségek jogalkotási eszközei. A támogatások határozatok keretében történő odaítélése ezért jelentős mértékben hozzájárulhat a bürokratikus teher csökkentéséhez, különösen kisebb összegek esetében, és lerövidítheti az eljárásokat. A támogatási szerződés keretében feltételek, kikötések és korlátozások rögzítésének lehetősége rugalmasabbá teszi a végrehajtást.

Módosítás: 97

1. CIKK 50. A. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 108. cikk (2) bekezdés ga) és gb)pont (új)

 

ga) a főleg egy közösségi intézmény (korábbi) tagjaiból vagy személyzetéből álló olyan szervezetek kiadásai, amelyek:

– támogatják az intézmény érdekeit és működését; és/vagy

– kulturális, sport-, szociális és egyéb tevékenységeket szerveznek az intézmény és/vagy annak (korábbi) tagjai és személyzete javára; és

gb) harmadik felekkel folytatott együttműködés során felmerülő kiadások, amelyekre nem a közbeszerzési szabályok irányadók, és amelyek az intézmény tájékoztatási politikájával kapcsolatosak.

Ezek a kategóriák a 49. cikk értelmében igazgatási kiadásnak minősülnek. Ezeket a kiadásokat a külön költségvetési tételben kell kimutatni.

Indokolás

A támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazási köréből kikerülnek a belső szervezeteknek azok megfelelő működéséhez nyújtott pénzügyi támogatások, mivel a támogatásokkal kapcsolatos különböző alapelvek, úgy mint az éves ajánlatkérések és a degresszivitás, nem megfelelőek azon pénzügyi támogatások tekintetében, amelyeket az intézmények saját tagjaikból vagy személyzetükből álló szervezetek részére nyújtanak.

Módosítás: 98

1. CIKK 52. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 109. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

A támogatások nem lehetnek halmozottak, nem ítélhetők oda visszamenőlegesen és társfinanszírozást kell tartalmazniuk

A támogatások nem lehetnek halmozottak, nem ítélhetők oda visszamenőlegesen és az átalányalapú finanszírozásként vagy átalányösszegek alapján nyújtott (113. cikk (1) bekezdés b) és c) pont) támogatásokra vonatkozó szabályok ellenére társfinanszírozást kell tartalmazniuk.

Indokolás

E rendelkezés alapján az átalányalapú finanszírozásként vagy annak alapján nyújtott támogatások nem igényelnek tárfinanszírozást.

Módosítás: 99

1. CIKK 52. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 109. cikk (3) bekezdés da) pont(új)

 

da) a 2004/2003/EK rendelet 2. cikkének 1. és 2. pontja szerinti európai szintű politikai pártok éves működése során felhalmozódott olyan saját források, különösen hozzájárulások és tagdíjak, amelyek meghaladják a 2004/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerint a kedvezményezettet terhelő elszámolható költség 25%-át.

Módosítás: 100

1. CIKK 52A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 109a. cikk (új)

 

52a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„109a. cikk

A támogatást nyújtó hatóságok egymással együttműködve létrehoznak egy közös hatóságot, amelynek feladata a kérelmezők tájékoztatása és a tanácsadás. E hatóság feladatai különösen a következők:

– közös minták kidolgozása a hasonló felhasználási célú támogatási források igénylőlapjaira, valamint az igénylőlapok terjedelmének és érthetőségének felügyelete;

– a potenciális kérelmezők tájékoztatása (különösen szemináriumok keretében és útmutató dokumentumok elkészítésével); valamint

– egy adatbázis fenntartása, amelynek segítségével a Bizottság értesítheti a kérelmezőket.”

Indokolás

Az együttműködés keretében létrehozandó hatóság egységes szabványt alakít ki a támogatások kedvezményezettjei számára. Ezzel jelentősen csökken az adminisztratív ráfordítás mind a támogatások kedvezményezettjei, mind pedig a támogatást odaítélő hatóság számára. Ennek keretében a hasonló felhasználási célú támogatási források (pl. ifjúság támogatása, kutatás) tekintetében lehetőség szerint hasonló igénylőlapmintákat kell választani, hogy egyszerűsödjön a kérelem benyújtása. A központi adatbázis létrehozásával elkerülhető, hogy többször kelljen benyújtani a mellékleteket a kérelmekhez, ami jelentős idő- és költségmegtakarítást jelent mind a Bizottságnak, mind pedig a kérelmezőknek.

Módosítás: 101

1. CIKK 52B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 110. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

 

52b. A 110. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A támogatások az év elején, legkésőbb azonban március 1-jén közzéteendő éves program tárgyát képezik, kivéve a válságkezelési segélyt és a humanitárius segítségnyújtási műveleteket.”

(Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 110. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével megegyező szövegezés, kiegészítve a következőkkel: „legkésőbb azonban március 1-ig”)

Indokolás

A rövidebb határidő a támogatások odaítélési eljárásának gyorsítására szolgál.

Módosítás: 102

1. CIKK 53. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 110. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

E munkaprogramot ajánlatkérések közzététele útján kell megvalósítani, kivéve a megfelelően indokolt, kivételesen sürgős eseteket, vagy azon eseteket, amikor a kedvezményezett vagy a fellépés jellemzői nem hagynak más választási lehetőséget egy adott fellépésre.

 

E munkaprogramot ajánlatkérések közzététele útján kell megvalósítani, kivéve a megfelelően indokolt, kivételesen sürgős eseteket, vagy azon eseteket, amikor a kedvezményezett vagy a fellépés jellemzői nem hagynak más választási lehetőséget egy adott fellépésre. Az ajánlatkérés a következő évben rendelkezésre álló előirányzatokra is figyelemmel már az előző évben is közzétehető. A közzététel időpontjától függetlenül és a 115. cikk rendelkezései ellenére közzéteszi a támogatások odaítélésére alkalmazandó valamennyi előírást (különös tekintettel a kizárással járó tényállásokat rögzítő 93. és 94. cikkre), amelynek keretében hivatkozni lehet jogszabályokra. Az alkalmazandó szabályoknak a közzététel időpontjában hatályos változata az eljárás teljes időtartamára kötelező erővel bír.

Indokolás

A már az előző évben megtörténő közzététel annak elkerülésére szolgál, hogy a támogatási eljárás a következő év elején feltorlódjon, és ez késedelemhez vezessen. A kérelmező számára az eljárás teljes időtartama alatt jogbiztonságot kell teremteni. Azzal, hogy a folyamatban lévő eljárás során nem lehet módosítani a jogszabályokat, csökken a kedvezményezett és a Bizottság adminisztratív munkája, az eljárás gyorsabb, a támogatási politika pedig egységesebb lesz.

Módosítás: 103

1. CIKK 53A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 110. cikk (2a) bekezdés (új)

 

53a. A 110. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti közzététellel egyidejűleg a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a következőkről:

a) a kérelmezők száma az előző évben;

b) a sikeres pályázatok száma és aránya ajánlatkérésenként és támogató hatóságonként;

c) az eljárás átlagos időtartama az ajánlatkérés közzétételétől a támogatási szerződés megkötéséig, illetve a támogatás odaítéléséről szóló határozat elfogadásáig ajánlatkérésenként és támogató hatóságonként;

d) a zárójelentésig és az utolsó részlet kifizetéséig tartó időszak átlagos hossza (119. cikk (1) bekezdés).”

Indokolás

A támogatások hosszú lebonyolítási eljárásait figyelembe véve a jelentéstétel elengedhetetlen és fontos kiindulási pontot képez a hatékonyság javításához. Így lehetőség nyílik a munkaprogram és a végrehajtási eredmények mérlegének differenciált megállapítására.

Módosítás: 104

1. CIKK 54. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 111. cikk

Egy és ugyanazon tevékenységre meghatározott kedvezményezett számára a költségvetésből csak egyszer ítélhető oda támogatás, kivéve, ha a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus ettől eltérően rendelkezik.

(1) Egy és ugyanazon tevékenységre meghatározott kedvezményezett számára a költségvetésből csak egyszer ítélhető oda támogatás.

Egy kedvezményezettnek a költségvetésből pénzügyi évenként csak egy működési támogatás ítélhető oda.

(2) Egy kedvezményezettnek a költségvetésből pénzügyi évenként csak egy működési támogatás ítélhető oda. A kérelmező haladéktalanul tájékoztatja az engedélyezésre jogosult tisztviselőt több kérelem benyújtásáról és a projekt többszörös támogatásáról.

A költségvetés egyik esetben sem finanszírozza ugyanazokat a költségeket kétszer.

(3) A költségvetés egyik esetben sem finanszírozza ugyanazokat a költségeket kétszer. Az elszámolható költségek teljes összege semmi esetre sem léphető túl.

Indokolás

A – szakszerűen eljáró – kedvezményezettre háruló tájékoztatási kötelezettség hozzájárul a nem megengedhető kettős finanszírozás vagy a maximális támogatási összeg túllépésének megakadályozásához.

Módosítás: 105

1. CIKK 56. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 113a. cikk (1a) bekezdés (új)

 

(1a) Különösen a következő költségek tekinthetők elszámolható költségnek:

a) a támogatás kedvezményezettje által a 118. cikk szerint benyújtandó bankkezesség vagy hasonló biztosíték költsége;

b) a forgalmi adó azon összege, amelyet a támogatás kedvezményezettje nem tud levonni az előzetesen felszámított forgalmi adóból;

c) a külső ellenőrzés költségei (117. és 119. cikk)

d) a közigazgatási ráfordítás, személyzeti költségek és berendezések költsége;

e) értékcsökkenés.

Indokolás

Éppen a kisvállalkozások, illetve kis szervezetek azok, amelyek maguk nem képesek viselni a biztosítéknyújtás költségeit. Ezeket azonban nem szabad emiatt lényegében kizárni a támogatásból. Ugyanez érvényes azokra a nem kormányzati szervezetekre, amelyek nem tudják levonni az előzetesen felszámított forgalmi adót.

Módosítás: 106

1. CIKK 57. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 114. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés

A pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy nincsenek az első albekezdésben említett helyzetek egyikében sem.

 

A pályázók a 109. cikk elveinek figyelembevételével az engedélyezésre jogosult tisztviselő felszólítására bizonyítják, hogy nincsenek az első albekezdésben említett helyzetek egyikében sem.

Indokolás

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő részére lehetőséget kell biztosítani arra, hogy rugalmasan, a saját kockázatbecslése alapján kérje be az igazolásokat. Ezzel csökkenthető a igazgatási munka mennyisége.

Módosítás: 107

1. CIKK 57. PONT

605/2002/EK, Euratom rendelet 114. cikk (4) bekezdés (2) albekezdés

Ilyen bírságok róhatók ki azokra a kedvezményezettekre is, akik – a támogatási megállapodás végrehajtása során - hamis nyilatkozatot tettek az engedélyezésre jogosult tisztviselő által igényelt információk tekintetében vagy nem adtak ilyen információkat.”

 

Ilyen bírságok róhatók ki azokra a kedvezményezettekre is, akik – a támogatási megállapodás végrehajtása során – szándékosan vagy súlyos gondatlanságból hamis nyilatkozatot tettek az engedélyezésre jogosult tisztviselő által igényelt információk tekintetében vagy nem adtak ilyen információkat.”

 

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás: 108

1. CIKK 57. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 114. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(4a) Az engedélyezésre jogosult tisztviselő kezdeményezi a nyilatkozatok és kérelmek benyújtását vagy a nyilatkozatok vagy kérelmek helyesbítését, ha ezeket nyilvánvalóan csak tévedésből vagy információhiány miatt mulasztották el benyújtani, illetve ezek miatt nyújtották be helytelenül. Szükség esetén és, ha a rendelkezésre álló lehetőségek keretében ez kivitelezhető és megengedett, az engedélyezésre jogosult tisztviselő tájékoztatást ad az érintettek számára az eljárás során őket illető jogokról és a rájuk vonatkozó kötelezettségekről.

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő az eljárás során megfelelő nyilvántartást vezet a pályázókkal való kapcsolattartásról.

Indokolás

A rendelkezés célja, hogy azoknak a pályázóknak is lehetőségük nyíljon a támogatási kérelem sikeres benyújtására, akik gyakorlatlanok a támogató hatóságokkal folytatott közigazgatási eljárásokban és kapcsolattartásban, és nem áll rendelkezésükre jogi tanácsadás. A nem kormányzati szervezetek kifogásolták az együttműködés hiányát. Ennek célja az, hogy az Európai Unió vonzóbb támogatási partner legyen. Az átláthatóságot és az eljárás biztonságát a nyilvántartási kötelezettség garantálja.

Módosítás: 109

1. CIKK 57A. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 115. cikk (1) bekezdés

 

57a. A 115. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ajánlatkérési felhívásban előzetesen feltüntetett kiválasztási kritériumok alkalmazásával értékelik a a pályázónak a javasolt tevékenység vagy munkaprogram teljesítésére való képességét. Ez nem érinti a 110. cikk (1) bekezdését.

A kiválasztási kritériumokban tükröződniük kell a projektek sajátosságainak, minőségének és végrehajtásának.”

 

(Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 115. cikkének (1) bekezdésével megegyező szövegezés, kiegészítve a következőkkel: „az ajánlatkérési felhívásban előzetesen említett kiválasztási kritériumok alapján”, továbbá kiegészítve a 2. mondattal és a második albekezdéssel)

Indokolás

A módosítás megteremti az összhangot 110. és 116. cikkel, amely szerint a pályázót előzetesen tájékoztatni kell a támogatás szempontjából jelentőséggel bíró valamennyi előírásról. A kiválasztási kritériumok előzetes közzétételével javul az eljárás átláthatósága. Ezen túlmenően a pályázóknak jobb lehetőségük nyílik arra, hogy már korán felbecsüljék pályázatuk sikerének esélyeit, és ezáltal elkerüljék egy adott esetben nyilvánvalóan sikertelen pályázat benyújtásával kapcsolatos, haszon nélküli ráfordításokat.

Módosítás: 110

1. CIKK 57B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 115. cikk (2a) és (2b) bekezdés (új)

 

57b. A 115. cikk a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az odaítélési eljárást alapvetően több eljárási szakaszra kell felosztani, amelynek során az első eljárási szakasznak csupán a benyújtott elfogadható pályázatok gyors értékelésére kell kiterjednie. Amennyiben egy pályázatnak már ezen eljárási szakasz után sincs kilátása a sikerre, erről 116. cikk (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatni kell a pályázót. Az eljárás egymást követő szakaszainak egyértelműen el kell különülniük az előző szakaszoktól, különösen a pályázó által benyújtandó igazoló dokumentumok terjedelme és tartalma tekintetében. Amennyiben egy pályázótól igazoló dokumentum benyújtását kérik, ez eljárásonként csak egyszer kérhető. Az összegyűjtött adatokat egy adatbázisban kell tárolni (109a. cikk). Törekedni kell az eljárás gyors lezárására.

(2b) Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a 109. cikk (1) bekezdésének alapelvei ellenére az egész eljárás alatt különösen arra kell ügyelnie, hogy egy támogatásra vonatkozóan a pályázó közzététellel, dokumentálással és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos ráfordításai ne legyenek aránytalanul magasak a nyújtandó támogatás értékéhez viszonyítva.”

Indokolás

Az eljárás szakaszokra bontásával lehetővé kívánják tenni az előzetes kiválasztást. Ezzel csökkenthető az eljárás korai szakaszában jelentős dokumentáció benyújtása is. Ugyanezt a célt szolgálja az engedélyezésre jogosult tisztviselő ellenőrzési hatásköre is.

Módosítás: 111

1. CIKK 58.B) PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 116. cikk (1) bekezdés

(1) „Az ajánlatokat az előre közzétett kiválasztási és döntési kritériumok alapján értékelik annak meghatározása érdekében, hogy melyik ajánlatot finanszírozzák.”

 

(1) „Az ajánlatokat az előre közzétett kiválasztási és döntési kritériumok alapján két hónap alatt értékelik annak meghatározása érdekében, hogy melyik ajánlatot finanszírozzák.”

Indokolás

A rendelkezés egyértelmű időbeli keretet kíván megállapítani a döntéshozatalra.

Módosítás: 112

1. cikk 58. A) pont (új)

116. cikk (3) bekezdés (1605/2002/EK, Euratom rendelet)

58a. A 116. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(3) Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázatukra vonatkozó döntésről és aláírja a szerződést a 100. cikk (2a) bekezdésében említett határidő lejártakor.

Amennyiben az igényelt támogatást nem ítélték oda, úgy az intézmény közli a pályázat elutasításának indokát, hivatkozva különösen a már közzétett kiválasztási és döntési kritériumokra.”

Or. en

Indokolás

A rendelkezés egyértelmű időbeli keretet kíván megállapítani a döntéshozatalra.

Módosítás: 113

1. CIKK 58.B. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 117. cikk

 

58b. A 117. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„117. cikk

(1) A kifizetés ütemezését a kapcsolódó pénzügyi kockázat, a tevékenység időtartama és előmenetele vagy a kedvezményezett által kifizetett költségek határozzák meg. A kifizetéseket ésszerű időszakon belül kell teljesíteni.

Amennyiben a kifizetések ütemét szerződésben vagy határozat keretében rögzítik, a kifizetéseket további felszólítás nélkül az esedékessé váláskor teljesítik. Ez nem érinti a 119. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit.

(2) A pénzügyi kockázatok megállapítása céljából az engedélyezésre jogosult tisztviselő a 109. cikk (1) bekezdésében rögzített elvek figyelembevételével független könyvvizsgálói hitelesítő záradék benyújtását írhatja elő a támogatás kedvezményezettje számára. A végrehajtási szabályok megállapíthatnak olyan eseteket, amikor be kell szerezni egy külső könyvvizsgáló hitelesítő záradékát, vagy ettől el lehet tekinteni.”

(A (2) bekezdés első mondatának szövegezése megegyezik az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 117. cikkének szövegezésével)

Indokolás

A rendelkezés célja az eljárás gyorsításához való hozzájárulás. Azoknak az intézményeknek, amelyek rendelkeznek saját könyvvizsgálói osztállyal, lehetőséget kell teremteni ezek igénybevételére, hogy ne külső könyvvizsgálókat kelljen alkalmazniuk. Ezzel elkerülhetők a magas eljárási költségek is.

Módosítás: 114

1. CIKK 58.C. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 118. cikk

 

58c. A 118. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„118. cikk

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő, amennyiben más, ugyanennyire hatékony kockázatcsökkentési lehetőség nem áll rendelkezésre, előzetes biztosítéknyújtást követelhet a kedvezményezettől, az előfinanszírozással kapcsolatos pénzügyi kockázatok korlátozása érdekében.”

(Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 118. cikkével megegyező szövegezés, kiegészítve a következőkkel: „amennyiben más, ugyanennyire hatékony kockázatcsökkentési lehetőség nem áll rendelkezésre”)

Indokolás

A bankkezesség formájában nyújtandó biztosítékok különösen a kisvállalkozások, egyes tagállamok vállalatai és a kisebb nem kormányzati szervezetek számára jelentenek nagy nehézséget. Ezért egyértelművé kell tenni, ez csak végső eszközként jöhet szóba, ha nem áll rendelkezésre más, hasonlóan hatékony biztosítéknyújtási lehetőség.

Módosítás: 115

1. CIKK 58.D. PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 119. cikk

 

58d. A 119. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„119. cikk

(1) A támogatás összege nem válik véglegessé mindaddig, amíg az intézmény jóvá nem hagyta a zárójelentést és -beszámolót, az intézmény által ezt követően végzett ellenőrzés sérelme nélkül. Ebben az esetben az intézménnyel szemben az elévülési idő (73b. cikk) az utolsó kifizetés teljesítésével kezdődik. A kedvezményezettel szemben az elévülési idő (73b. cikk) abban az időpontban kezdődik, amikor a támogatás összege véglegessé válik.

(2) Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget jogi, szerződéses vagy a támogatás odaítéléséről szóló határozatban előírt kötelezettségeinek, úgy a támogatást a végrehajtási szabályok rendelkezéseivel összhangban fel lehet függeszteni, csökkenteni lehet vagy meg lehet szüntetni, miután a kedvezményezett lehetőséget kapott észrevételei megtételére.

A támogatás csökkentésének arányosnak kell lennie a kifogásolt hibával.

Amennyiben a kötelességszegés nem a kedvezményezett magatartásának tudható be, a támogatás felfüggesztésére, csökkentésére vagy megszüntetésére csak kivételes esetekben kerül sor, különösen akkor, ha a támogatás végrehajtásával vagy fenntartásával túllépnék a projekt elszámolható költségeinek teljes összegét, illetve ha a kötelességszegés miatt a támogatás célkitűzése már nem érhető el.”

Indokolás

Az arányosság elvének alkalmazása. Különösen az EU-hozzájárulás automatikus csökkentése vezethet az egész projekt meghiúsulásához, abban az esetben, ha nem a kedvezményezettnek fel nem róható okból egy vagy több társfinanszírozási forrás megszűnik. Ezt alapvetően el kell kerülni. Az elévülésre vonatkozó szabályokra való hivatkozás arra szólítja fel az intézményt, hogy legkésőbb az elévülési idő lejárta előtt végezze el a záró ellenőrzést. Ezzel a támogatás kedvezményezettje számára is javítható a jogbiztonság.

Módosítás: 116

1. CIKK 59.PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 120. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben a tevékenység végrehajtása a kedvezményezett általi közbeszerzési szerződések odaítélését követeli meg, úgy a vonatkozó eljárásokat a végrehajtási szabályok szerint kell meghatározni.

 

(1) Amennyiben a tevékenység végrehajtása közbeszerzési szerződések odaítélését követeli meg, akkor ezekre e rész V. címének elveit kell alkalmazni.

 

A végrehajtási szabályok rendelkezhetnek az adott megbízás terjedelmétől függő egyszerűsített eljárásról is.

Indokolás

A közigazgatási eljárás egyszerűsítése.

Módosítás: 117

1. CIKK 61. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 122. cikk

61. A 122. cikkben a „185. cikk” helyébe a „121. cikk” lép.

 

61. A 122. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„122. cikk

 

Az intézmények és a 121. cikkben említett szervezetek beszámolóihoz csatolni kell a költségvetési gazdálkodásról és a szóban forgó költségvetési év pénzgazdálkodásáról szóló jelentést, amely figyelembe veszi többek között az előirányzatok végrehajtásának fokát és az előirányzatok különböző költségvetési tételek közötti átcsoportosítását.”

Indokolás

A módosítás célja a költségvetési rendeletben előírt különböző jelentések célkitűzéseinek és tartalmának tisztázása. Kívánatos lenne, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő éves jelentése az eszközök felhasználására, a célkitűzések megvalósítására, a tevékenységek alakulására és a belső ellenőrzési rendszerre, míg a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés a költségvetés végrehajtásának szempontjaira összpontosítson.

Módosítás: 118

1. CIKK 68.A) PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 139. cikk (2) bekezdés

 

68a. A 139. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az intézmények tájékoztatásul átadják a Számvevőszéknek és a költségvetési hatóságnak belső pénzügyi szabályzataikat.”

Indokolás

A költségvetési hatóság tájékoztatása.

Módosítás: 119

1. CIKK 69.B) PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 143. cikk (3) bekezdés

 

69b. A 143. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az éves jelentés tartalmazza a pénzgazdálkodás hatékonyságának és eredményességének értékelését. Tartalmazza a költségvetési gazdálkodás és a gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerűségének értékelését.”

Indokolás

A különbségtétel célja annak egyértelművé tétele, hogy a Számvevőszéknek ellenőri szerepkörében nem szabad tevékenységét a bevételek és kiadások alaki jogszerűségének vizsgálatára korlátoznia, hanem értékelnie kell a vizsgált ügyletek lényegi megfelelőségét is.

Módosítás: 120

1. CIKK 75. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 153. cikk (1) bekezdés

75. A 153. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(1) Amennyiben a Bizottság a 23. cikk szerint átcsoportosíthat előirányzatokat, úgy legkésőbb a következő pénzügyi év január 31-éig meghozza határozatát, és erről tájékoztatja a költségvetési hatóságot három héttel a 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában említett átcsoportosítások megtétele előtt.”

 

(A 153. cikk módosított (1) bekezdése megegyezik az 1605/2002/EK, Euratom rendelet eredeti szövegével)

Indokolás

A Parlament jogainak tiszteletben tartása.

Módosítás: 121

1. CIKK 82.A) PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 160b. cikk (új)

 

82a. A 160a. cikk után a rendelet a következő 160b. cikkel egészül ki:

„160b. cikk

A 110. cikktől eltérve az ajánlatkérés a következő évben rendelkezésre álló előirányzatokra is figyelemmel már az előző évben is közzétehető. A közzététel időpontjától függetlenül és a 115. cikk rendelkezései ellenére a Bizottság közzéteszi a támogatások odaítélésére alkalmazandó valamennyi előírást (különös tekintettel a kizárással járó tényállásokat rögzítő 93. és 94. cikkre), amelynek keretében hivatkozni lehet jogszabályokra. Az alkalmazandó szabályoknak a közzététel időpontjában hatályos változata az eljárás teljes időtartamára kötelező erővel bír.”

Indokolás

Lásd a 110. cikk módosítását. A már az előző évben megtörténő közzététel annak elkerülésére szolgál, hogy a támogatási eljárás a következő év elején feltorlódjon, és ez késedelemhez vezessen. A kérelmező számára az eljárás teljes időtartama alatt jogbiztonságot kell teremteni. Azzal, hogy a folyamatban lévő eljárás során nem lehet módosítani a jogszabályokat, csökken a kedvezményezett adminisztratív munkája, az eljárás gyorsabb, a támogatási politika pedig egységesebb lesz.

Módosítás: 122

1. CIKK 85.A) PONT (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet 168. cikk (1a) bekezdés (új)

85a. A 168. cikk (1) bekezdésében a rendelet a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A külső közösségi támogatások tekintetében a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben1 és a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK tanácsi rendeletben2 a pályázati eljárásokban történő részvételre megállapított szabályok alkalmazandók.

 

1 HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

2 HL L 344., 2005.12.27., 23. o."

Indokolás

A támogatás függetlenítéséről szóló két rendeletet 2005-ben fogadták el. A rendeletek a fejlődő országokat előnyben részesítve és a nem uniós fejlett országokra vonatkozó viszonosság elvének alkalmazásával megnyitják a pályázati eljárásokat nem uniós tagállamok és nem kedvezményezett országokból származó személyek számára. Ezen szabályokat alkalmazni kell és be kell emelni a költségvetési rendeletbe.

Módosítás: 123

1. CIKK 87. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 169a. cikk (1a) bekezdés (új)

 

Különösen a következő költségek tekinthetők elszámolható költségnek:

 

a) a támogatás kedvezményezettje által a 118. cikk szerint benyújtandó bankkezesség vagy hasonló biztosíték költsége;

 

b) a forgalmi adó azon összege, amelyet a támogatás kedvezményezettje nem tud levonni az előzetesen felszámított forgalmi adóból;

 

c) a külső ellenőrzés költségei (117. és 119. cikk)

 

d) a közigazgatási ráfordítás, személyzeti költségek és a berendezések költségei;

 

e) értékcsökkenés.

Indokolás

Lásd a 113a. cikk módosítását. Különösen a fejlesztés területén működő nem kormányzati szervezetek azok, amelyek maguk nem képesek viselni a biztosítéknyújtás költségeit. Ezeket azonban nem szabad emiatt lényegében kizárni a támogatásból. Ugyanez érvényes azokra a nem kormányzati szervezetekre, amelyek nem tudják levonni az előzetesen felszámított forgalmi adót.

Módosítás: 124

1. CIKK 94.A) PONT (új)

605/2002/EK, Euratom rendelet 179. cikk (3) bekezdés

94a. A 179. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(3) Az intézmények a lehető leghamarabb, de legkésőbb a költségvetési hatóság számára a döntéshozatalra rendelkezésre álló határidő lejárta előtt 3 héttel tájékoztatják a költségvetési hatóság két ágát bármely olyan építési projektről, amelynek valószínűleg jelentős pénzügyi kihatása lesz a költségvetésre.”

Indokolás

Annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság megalapozott pénzügyi döntéseket hozhasson, a 179. cikk (3) bekezdésében említett intézményeknek legkésőbb a költségvetési hatóság számára a döntéshozatalra rendelkezésre álló határidő lejárta előtt 3 héttel tájékoztatniuk kell annak két ágát az olyan építési projektekről, amelyeknek valószínűleg jelentős pénzügyi kihatásuk lesz az Európai Unió költségvetésére. Ez lehetővé teszi, hogy a költségvetési hatóság további felvilágosítást és vizsgálatokat kérjen, amennyiben azt szükségesnek tartja..

Módosítás: 125

1. CIKK 94.B) PONT (új)

605/2002/EK, Euratom rendelet 183. cikk

 

94b. A 183. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„183. cikk

 

A költségvetési hatóság hozzájárulását adja e költségvetési rendelet végrehajtási szabályaihoz.”

 

Indokolás

A Parlament előjogainak fenntartása.

Módosítás: 126

1. CIKK 95. -A. PONT

1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikk (1) bekezdés

95 -a. A 185. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A Bizottság költségvetési keretrendeletet fogad el a Közösség által létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező szervekre. E szervek pénzügyi szabályai nem térhetnek el a keretrendelettől, kivéve, amennyiben különös működési szükségleteik ezt megkívánják, valamint a Bizottság előzetes hozzájárulásával.”

Indokolás

Az átláthatóság, elszámoltathatóság és következetesség céljából az Unió nevében fellépő ügynökségeknek a költségvetési keretrendelet hatálya alá kell tartozniuk, függetlenül attól, hogy kapnak-e támogatásokat a költségvetés terhére..

Módosítás: 127

1. cikk 95. pont

185. cikk (3) bekezdés (1605/2002/EK, Euratom rendelet)

(3) Minden, az (1) bekezdésben említett szerv létrehoz egy belső ellenőrzési funkciót, amelyet a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően kell ellátni. A Bizottság belső ellenőre kell igazolja, hogy az ellenőrzési funkció működése a nemzetközi ellenőrzési szabványokat betartja, és minőségi ellenőrzéseket folytathat ezen értelemben.

(3) A Bizottság belső ellenőre végzi az (1) bekezdésben említett szerbek vizsgálatát. Az (1) bekezdésben említett szervek létrehozhatnak belső ellenőrzési funkciót. A Bizottság belső ellenőre kellően indokolt esetekben átruházhatja feladatát belső ellenőreikre. Az átruházás írásban történik, megjelölve az átruházás okait és az illetékes ellenőrök nevét (átruházás és felhatalmazott). Az átruházás ellenére a Bizottság belső ellenőre belső ellenőrzéseket folytathat az (1) bekezdésben említett szerveknél és bármikor visszavonhatja az átruházást.

Amennyiben az (1) bekezdésben említett szervek belső ellenőrzési funkciót hoznak létre, ez a Bizottság belső ellenőre által megállapított iránymutatásokkal összhangban történik. Ezek az iránymutatások kiterjednek arra a kötelezettségre, hogy minden jelentést be kell nyújtani a Bizottság belső ellenőrének. A Bizottság belső ellenőre tanúsítja, hogy az ellenőrzési funkció működése megfelel a belső ellenőrzési szabványoknak, és ebből a célból minőségi ellenőrzéseket folytathat.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság belső ellenőre szerepének tisztázása. A Bizottság belső ellenőre jogot kap feladatoknak az ügynökségek belső ellenőrzési szolgálataira történő átruházására, miközben továbbra is ellenőrzi őket és felelős marad az ügynökségek könyvviteléért.

Módosítás: 128

1. cikk 95. pont

185. cikk (4) bekezdés (1605/2002/EK, Euratom rendelet)

(4) A 121. cikkben említett szerveknek a 133. cikkben meghatározott számviteli szabályokat kell alkalmazniuk azért, hogy számláik a Bizottság számláival konszolidálhatóak legyenek.”

törölve

Or. en

Indokolás

Felesleges. A 133. cikk már foglalkozik ezzel.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Felelős bizottság

BUDG

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT
16.2.2006

Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

17.11.2005

Előadók
  A kijelölés dátuma:

Ingeborg Gräßle, Borut Pahor
23.5.2005

A vélemény előadója:

 

Vizsgálat a bizottságban

31.1.2006

26.1.2006

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.2.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

1

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Robert Goebbels, Joel Hasse Ferreira, Edit Herczog, Silvana Koch-Mehrin, Ashley Mote, Esko Seppänen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 178. cikk (2) bekezdése szerint

María del Pilar Ayuso González


ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

15.7.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

BUDG
17.11.2005

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

DEVE

17.11.2005

CONT

17.11.2005

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma


17.11.2005

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Ingeborg Gräßle
20.9.2004

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Vizsgálat a bizottságban

31.1.2005
24.1.2006

20.4.2005
6.3.2006

14.6.2005

13.9.2005

5.12.2005

Az elfogadás dátuma

6.3.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

 

 

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, László Surján, Ralf Walter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Etelka Barsi-Pataky, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alfred Gomolka, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) ( 178. cikk (2) bekezdése szerint)

 

Benyújtás dátuma

8.3.2006

A6-0057/2006

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

Utolsó frissítés: 2006. augusztus 2.Jogi nyilatkozat