Procedura : 2003/0297(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0071/2006

Teksty złożone :

A6-0071/2006

Debaty :

PV 03/04/2006 - 10
CRE 03/04/2006 - 10

Głosowanie :

PV 04/04/2006 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0118

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 196kWORD 156k
22 marca 2006
PE 368.024v02-00 A6-0071/2006

dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne dotyczące transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzje 96/391/WE i 1229/2003/WE

(10720/1/2005 – C6-0016/2006 – 2003/0297(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Anne Laperrouze

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne dotyczące transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzje 96/391/WE i 1229/2003/WE

(10720/1/2005 – C6-0016/2006 – 2003/0297(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (10720/1/2005 – C6-0016/2006),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0742)(2),

–   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2005)0716)(3),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0071/2006),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach,

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Wspólne stanowisko Rady  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 8

8) Wśród projektów odnoszących się do transeuropejskich sieci energetycznych niezbędne jest wyróżnienie projektów priorytetowych, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania rynku wewnętrznego energii lub dla bezpieczeństwa dostaw energii.

8) Wśród projektów odnoszących się do transeuropejskich sieci energetycznych niezbędne jest wyróżnienie projektów priorytetowych, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania rynku wewnętrznego energii lub dla bezpieczeństwa dostaw energii. W przypadku projektów o najwyższym priorytecie należy ponadto przygotować deklarację znaczenia europejskiego i w razie potrzeby wprowadzić ściślejszą koordynację.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

 

8a) W celu zbierania informacji wymaganych na mocy tej decyzji Komisja i państwa członkowskie powinny w miarę możliwości wykorzystywać dostępne już informacje dotyczące projektów leżących w interesie Europy, aby uniknąć powielania działań. Na przykład informacje te mogą być już dostępne w kontekście rozporządzenia (WE) nr 2236/95, w kontekście innych przepisów wspólnotowych mogących dostarczać współfinansowania projektów TEN i decyzji zatwierdzających poszczególne projekty na mocy tych instrumentów prawnych oraz w kontekście dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 10

10) Priorytet przy finansowaniu na mocy rozporządzenia (WE) nr 2236/95 należy nadawać projektom leżącym w interesie Europy, tj. projektom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, określonym w tej decyzji i ujętym w kierunkach rozwoju projektów priorytetowych, przedstawionych w tej decyzji.

10) Odpowiedni priorytet przy finansowaniu na mocy rozporządzenia (WE) nr 2236/95 należy nadawać projektom uznanym za leżące w interesie Europy. Zgłaszając projekty w ramach innych instrumentów finansowych Wspólnoty, państwa członkowskie powinny zwracać szczególną uwagę na projekty uznane za leżące w interesie Europy

Uzasadnienie

Część tekstu znaleźć można w skreślonym punkcie uzasadnienia 11.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

 

10a) Dla większości projektów uznanych za leżące w interesie Europy znacznym opóźnieniem bieżącym lub przyszłym może być spodziewane opóźnienie wynoszące od jednego do dwóch lat.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 11

11) Zgłaszając projekty w ramach odnośnych instrumentów finansowych Wspólnoty, państwa członkowskie powinny nadawać szczególny priorytet projektom objętym załącznikiem I, spełniającym kryteria tej decyzji.

skreślony

Poprawka 6

Punkt uzasadnienia 13

13) W uzasadnionych przypadkach, dla określonych projektów priorytetowych, ich odcinków lub grup projektów priorytetowych, w celu polepszenia ich przygotowania i wdrożenia w okresie trwania danych projektów priorytetowych, Komisja, po konsultacjach z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, powinna zapewnić i koordynować współpracę z użytkownikami i operatorami, mając na uwadze zapewnienie koniecznego monitorowania postępów, by informować o nich Wspólnotę. Komisja, wraz z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, powinna przeprowadzać konsultacje z operatorami sieci, jej użytkownikami, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w celu pogłębienia wiedzy na temat zapotrzebowania na usługi przesyłowe oraz ograniczeń i parametrów usług wymaganych do optymalizacji wykorzystania danej infrastruktury.

 

13) Kiedy projekty leżące w interesie Europy albo odcinki projektów leżących w interesie Europy, albo grupy projektów leżących w interesie Europy napotykają trudności przy realizacji, koordynator europejski może wspomóc proces poprzez zachęcanie do współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz poprzez zapewnienie dostatecznego monitorowania postępów, by informować o nich Wspólnotę. Na wniosek zainteresowanych państw członkowskich usługi koordynatora europejskiego należy również udostępniać innym projektom.

Poprawka 7

Punkt uzasadnienia 17

17) Określenie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, ich specyfikacji oraz projektów priorytetowych powinno pozostawać bez uszczerbku dla wyników oceny oddziaływania na środowisko samych projektów, ich planów lub programów.

 

17) Określenie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, ich specyfikacji oraz projektów priorytetowych, w szczególności leżących w interesie Europy, powinno pozostawać bez uszczerbku dla wyników oceny oddziaływania na środowisko samych projektów, ich planów lub programów.

 

Poprawka 8

Punkt uzasadnienia 19 a (nowy)

 

19a) Informacje, którymi należy się wymienić lub które należy zgłosić do Komisji w ramach postanowień niniejszej decyzji są prawdopodobnie w dużej mierze przechowywane przez firmy. Państwa członkowskie mogą zatem musieć nawiązać współpracę z tymi firmami w celu uzyskania danych informacji.

Poprawka 9

Artykuł 1 ustęp 1

Niniejsza decyzja określa charakter i zakres działania Wspólnoty w celu ustanowienia wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych. Ustanawia ona zbiór wytycznych obejmujących cele, priorytety i ogólne kierunki działań Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych. Wytyczne te określają projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie transeuropejskich sieci elektroenergetycznych i gazowych, w tym projekty priorytetowe.

 

Niniejsza decyzja określa charakter i zakres działań Wspólnoty mających na celu ustanowienie wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych. Ustanawia ona zbiór wytycznych obejmujących cele, priorytety i ogólne kierunki działań Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych. Wytyczne te określają projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz projekty priorytetowe w zakresie transeuropejskich sieci elektroenergetycznych i gazowych, w tym projekty leżące w interesie Europy.

Poprawka 10

Artykuł 5 litera a

a) określenie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, o których mowa w art. 6;

 

a) określenie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i projektów priorytetowych, włącznie z projektami leżącymi w interesie Europy;

Poprawka 11

Artykuł 6 ustęp 5

5. Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki, które uznają za niezbędne do ułatwienia i przyspieszenia ukończenia projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania oraz zminimalizowania opóźnień przy przestrzeganiu prawa wspólnotowego i międzynarodowych konwencji o ochronie środowiska. W szczególności szybko dopełnia się koniecznych procedur udzielania zezwoleń.

5. Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki, które uznają za niezbędne do ułatwienia i przyspieszenia ukończenia projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania oraz zminimalizowania opóźnień przy przestrzeganiu prawa wspólnotowego i międzynarodowych konwencji o ochronie środowiska, szczególnie w przypadku projektów uznanych za leżące w interesie Europy. W szczególności szybko dopełnia się koniecznych procedur udzielania zezwoleń.

Poprawka 12

Artykuł 7a (nowy)

 

Artykuł 7a

 

1. Wybrane projekty dotyczące priorytetowych kierunków określonych w art. 7, mające charakter transgraniczny lub wywierające istotny wpływ na możliwości przesyłu transgranicznego, uznaje się za leżące w interesie Europy. Wykaz tych projektów zamieszczono w załączniku I.

 

2. Wybierając projekty w ramach budżetu sieci transeuropejskich, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 2236/95, odpowiedni priorytet nadaje się projektom uznanym za leżące w interesie Europy.

 

3. Wybierając projekty w ramach innych funduszy współfinansujących Wspólnoty zwraca się szczególną uwagę na projekty uznane za leżące w interesie Europy.

 

4. Jeżeli występuje lub może wystąpić znaczne opóźnienie w postępie prac nad projektem uznanym za leżący w interesie Europy, Komisja może zwrócić się do zainteresowanych państw członkowskich o dopilnowanie podania w terminie trzech miesięcy przyczyn tego opóźnienia.

W przypadku projektów uznanych za leżące w interesie Europy, dla których wyznaczono koordynatora europejskiego, koordynator ten podaje w swoim sprawozdaniu przyczyny tego opóźnienia.

 

5. Pięć lat po ukończeniu projektu uznanego za leżący w interesie Europy lub jednego z jego odcinków Komisja Europejska z pomocą komisji wymienionej w art. 11 dokonuje oceny tego projektu, łącznie z jego skutkami społeczno-gospodarczymi i środowiskowymi oraz skutkami dla wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi i skutkami dla spójności terytorialnej oraz trwałego rozwoju. Komisja Europejska powiadamia komisję wymienioną w art. 11 o wynikach tej oceny.

 

6. W przypadku każdego projektu uznanego za leżący w interesie Europy, a w szczególności w przypadku odcinków transgranicznych, zainteresowane państwa członkowskie podejmują stosowne kroki w celu zapewnienia:

- regularnej wymiany odnośnych informacji; oraz

- organizowania w razie potrzeby wspólnych posiedzeń koordynacyjnych.

 

Wspólne posiedzenia koordynacyjne organizowane są w miarę potrzeby w świetle szczególnych wymagań projektowych, takich jak faza rozwojowa projektu oraz przewidywane lub napotkane trudności. Wspólne posiedzenia koordynacyjne zajmują się w szczególności procedurami oceny i konsultacji publicznych. Zainteresowane państwa członkowskie dopilnowują powiadamiania Komisji o wspólnych posiedzeniach koordynacyjnych oraz o wymianie informacji.

Poprawka 13

Artykuł 7 b (nowy)

 

Artykuł 7 b

 

1. Projekty leżące w interesie Europy powinny być realizowane w jak najkrótszym czasie.

Najpóźniej sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszej decyzji państwa członkowskie przedłożą Komisji zaktualizowany harmonogram wskazujący ukończenie tych projektów, w którym w miarę możliwości wyszczególnią:

a) przewidywane przejście projektu przez procedurę zatwierdzania fazy planowania,

b) harmonogram studium wykonalności i etapu projektowego,

c) schemat projektu,

d) przekazanie projektu do użytkowania.

 

2. W ścisłej współpracy z komisją wymienioną w art. 11 Komisja Europejska składa co dwa lata sprawozdanie z postępów prac nad projektami wymienionymi w ust. 1.

W przypadku projektów uznanych za leżące w interesie Europy, dla których wyznaczono koordynatora europejskiego, te sprawozdania składane co dwa lata zostają zastąpione sprawozdaniami rocznymi przedstawianymi przez koordynatora europejskiego.

Poprawka 14

Artykuł 7 c (nowy)

 

Artykuł 7 c

 

1. W przypadku, gdy projekt uznany za leżący w interesie Europy ma znaczne opóźnienia lub napotyka trudności w realizacji, także w przypadku zaangażowania krajów trzecich, w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi i po konsultacji z Parlamentem Europejskim Komisja może wyznaczyć koordynatora europejskiego. W razie potrzeby państwa członkowskie mogą również wystąpić do Komisji o wyznaczenie koordynatora europejskiego do innych projektów dotyczących sieci transeuropejskich (TEN).

 

2. Koordynator europejski wybierany jest w szczególności na podstawie znajomości instytucji europejskich, a także kwestii związanych z polityką energetyczną i finansowaniem oraz oceną społeczno-ekonomiczną i środowiskową głównych projektów.

 

3. Decyzja o wyznaczeniu koordynatora europejskiego określa sposób wykonywania jego zadań.

 

4. Koordynator europejski:

a) wspiera europejski wymiar projektu i dialog transgraniczny między inicjatorami projektu a zainteresowanymi osobami,

b) ma udział w koordynowaniu procedur krajowych dotyczących konsultacji z zainteresowanymi osobami, oraz

c) co roku składa Komisji sprawozdanie z postępu w realizacji projektu (projektów), do których został wyznaczony, a także ewentualnych trudności i przeszkód, które mogą spowodować istotne opóźnienia; Komisja przekaże to sprawozdanie zainteresowanym państwom członkowskim;

 

5. Zainteresowane państwa członkowskie współpracują z koordynatorem europejskim w zakresie realizacji przez niego zadań, o których mowa w ust. 4.

 

6. Komisja może zwrócić się do koordynatora europejskiego o opinię podczas badania wniosków o wspólnotowe finansowanie projektów lub grup projektów, do których został on wyznaczony.

 

7. Aby uniknąć zbędnego obciążenia administracyjnego, stopień koordynacji musi być proporcjonalny do kosztów projektu.

Poprawka 15

Artykuł 8 ustęp 1 litera b

b) ułatwianie wprowadzania procedur udzielania zezwoleń dla projektów dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych w celu zmniejszenia opóźnień;

b) ułatwianie wprowadzania procedur udzielania zezwoleń dla projektów dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych w celu zmniejszenia opóźnień, szczególnie w przypadku projektów leżących w interesie Europy;

Poprawka 16

Załącznik I tytuł

TRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE

TRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE

Osie projektów priorytetowych zdefiniowanych w art. 7

Kierunki projektów priorytetowych, w tym miejsca projektów leżących w interesie Europy, zdefiniowanych w art. 7 i 7a.

Wykazy projektów priorytetowych wchodzących w skład każdej z osi

Poniżej wymieniono projekty priorytetowe, w tym projekty leżące w interesie Europy, które mają być wykonane w każdym kierunku priorytetowym.

Poprawka 17

Załącznik I

 

Projekty priorytetowe obejmują:

W tym następujące projekty leżące w interesie Europy:

 

(Poprawka ta dotyczy całego załącznika I; jej przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w pozostałej części załącznika)

(1)

Teksty przyjęte 7.6.2005, P6_TA(2005)0211

(2)

Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym

(3)

Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

Sprawozdawca uznał za wskazane zreasumować cele niniejszego wniosku dotyczącego decyzji. Należy do nich: dostosowanie wytycznych do faktu, że Unia Europejska liczy obecnie dwadzieścia pięć państw członkowskich, stworzenie możliwości finansowania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, umożliwienie utworzenia wewnętrznego rynku gazu i energii elektrycznej oraz przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw dzięki połączeniom między państwami członkowskimi oraz połączeniom z krajami sąsiadującymi (Europa południowo-wschodnia, kraje basenu Morza Śródziemnego, Ukraina, Białoruś). Takie podejście do transeuropejskich sieci energetycznych zgadza się z podejściem przyjętym w odniesieniu do transeuropejskich sieci transportu naziemnego.

W pierwszym czytaniu Parlament Europejski poparł w większości nowe pojęcia wprowadzone przez Komisję Europejską w celu określenia priorytetowych działań, zwłaszcza uznawanie projektów odpowiadających kierunkom priorytetowym za będące przedmiotem zainteresowania europejskiego oraz wyznaczanie koordynatora europejskiego, pod warunkiem jednak, że jego funkcja będzie się ograniczać do skomplikowanych projektów, których realizacja wiąże się z wyjątkowymi trudnościami, i że będzie ona wykonywana we współpracy z państwami członkowskimi.

Rezolucja legislacyjna przyjęta przez Parlament zachęcała państwa członkowskie, aby w razie potrzeby współpracowały między sobą przy wdrażaniu procedur badań ponadpaństwowych, uwzględniając najistotniejsze kryteria, takie jak bezpieczeństwo dostaw, wpływ projektu na środowisko, opinia mieszkańców danego terytorium itp.

Parlament uwzględnił zmiany zaproponowane przez Radę w pierwszym czytaniu. Parlament nie chciał zatem kwestionować projektów wybranych przez państwa członkowskie, uznając, że poziom jego kompetencji lub posiadanych informacji jest niewystarczający do krytykowania wyboru projektów. W związku z uwagami zgłoszonymi przez niektórych kolegów sprawozdawca zwrócił się jednakże do Komisji Europejskiej o sprawdzanie celowości projektów przy stosowaniu opracowywanej decyzji. W trosce o zrozumiałość dokumentu Parlament postarał się również zmienić układ załączników. Tym samym rezolucja wprowadziła hierarchię projektów: projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania stanowiące podstawę projektów transeuropejskich zebrano w załączniku III, a projekty priorytetowe uznane za leżące w interesie Europy zebrano w załączniku I.

We wspólnym stanowisku przekazanym Parlamentowi w połowie stycznia Rada przyjęła inne podejście: całkowite zlikwidowanie funkcji koordynatora europejskiego i deklaracji znaczenia ogólnoeuropejskiego oraz wynikających stąd obowiązków. Rada zgodziła się tylko na marginalne zmiany wprowadzone przez rezolucję Parlamentu do wniosku Komisji Europejskiej.

Rada chce utworzenia sieci transeuropejskiej, ale najwidoczniej pojmuje ją tylko jako proste zestawienie sieci krajowych i krajowych kierunków polityki.

Zważywszy na niedawny kryzys w stosunkach między Ukrainą a Rosją i na deklaracje z Hampton Court, europejska polityka energetyczna jawi się jako konieczność. Opracowywana decyzja daje instytucjom europejskim okazję do wykazania woli działania w tym zakresie.

Sprawozdawca uważa, że nowe przepisy wprowadzające deklarację znaczenia ogólnoeuropejskiego i możliwość wyznaczenia koordynatora to narzędzia niezbędne do zapewnienia prawdziwego wewnętrznego rynku gazu i energii elektrycznej oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw.

Utworzenie sieci europejskiej jest możliwe tylko poprzez doskonalenie i zwiększanie liczby połączeń.

Sprawozdawca sugeruje zatem ponowne wprowadzenie poprawek z pierwszego czytania lub też sformułowań z pierwotnego wniosku Komisji, co pozwoli na powtórne wprowadzenie wspomnianych narzędzi, dostarczając Unii zasobów potrzebnych do siągnięcia wyznaczonych celów.


PROCEDURA

Tytuł

Wytyczne dotyczące transeuropejskich sieci energetycznych

Odsyłacze

10720/1/2005 - C6-0016/2006 - 2003/0297(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

7.6.2005

P6_TA(2005)0211

Wniosek Komisji

COM(2003)0742 - C5-0064/2004

Zmieniony wniosek Komisji

 

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

19.1.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

19.1.2006

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Anne Laperrouze

19.1.2006

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.1.2006

20.2.2006

21.3.2006

 

 

Data przyjęcia

21.3.2006

Wynik głosowania końcowego

+ :

–:

0 :

31

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Šarūnas Birutis, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Esko Seppänen

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

22.3.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2006Informacja prawna