Förfarande : 2005/2114(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0101/2006

Ingivna texter :

A6-0101/2006

Debatter :

PV 26/04/2006 - 15
CRE 26/04/2006 - 15

Omröstningar :

PV 27/04/2006 - 5.33
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0175

BETÄNKANDE     
PDF 169kWORD 169k
27 mars 2006
PE 367.988v02-00 A6-0101/2006

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004

(N6-0009/2005 – C6-0166/2005 – 2005/2114(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Umberto Guidoni

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004

(N6-0009/2005 – C6-0166/2005 – 2005/2114(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av de slutliga räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004(1),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004 samt myndighetens svar(2),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 14 mars 2006 (5972/2006 – C6-0093/2006),

–   med beaktande av EG-fördraget och särskilt artikel 276 i detta,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3) och särskilt artikel 185 i denna,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet(4) och särskilt artikel 68 i denna,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5) och särskilt artikel 94 i denna,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0101/2006).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten med avseende på genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2004.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den åtföljande resolutionen till verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004

(N6-0009/2005 – C6-0166/2005 – 2005/2114(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av de slutliga räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004(6),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004 samt myndighetens svar(7),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 14 mars 2006 (5972/2006 – C6-0093/2006),

–   med beaktande av EG-fördraget och särskilt artikel 276 i detta,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8) och särskilt artikel 185 i denna,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet och särskilt artikel 68 i denna(9),

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10) och särskilt artikel 94 i denna,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0101/2006).

1.  Europaparlamentet noterar följande siffror vad gäller räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåren 2004 och 2003.

Resultaträkning för budgetåren 2004 och 2003

(1 000 euro)

 

 

2004

2003

Inkomster

 

 

 

Avgifter för godkännande för försäljning på marknaden

68 412

58 657

Bidrag från kommissionen, inklusive bidrag från EES

20 529

19 786

Bidrag från gemenskapen för särläkemedel

 

4 026

2 814

Bidrag för gemenskapsprogram

 

0

1 208

Inkomster från administrativ verksamhet

 

1 973

1 703

Övriga inkomster

 

1 473

1 788

 

Totalt (a)

96 413

85 956

Utgifter(1)

 

 

 

Personalutgifter

 

34 333

29 663

Administrativa utgifter

 

11 224

10 835

Driftsutgifter

 

38 573

32 838

Avskrivningar

 

3 650

2 364

Övriga kostnader

 

280

0

 

Totalt (b)

88 060

75 700

 

Resultat av verksamheten (c = a - b)

8 353

10 256

 

Finansiellt resultat (e)

1 160

676

 

Ekonomiskt resultat (f = c + e)

9 513

10 932

(1) Bedömningen av andelen överförda anslag som skall betraktas som utgifter för budgetåret har gjorts på en gemensam grundval i stället för på grundval av enskilda transaktioner.

 

 

 

 

 

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004

(N6-0009/2005 – C6-0166/2005 – 2005/2114(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av de slutliga räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004(11),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004 samt myndighetens svar(12),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 14 mars 2006 (5972/2006 – C6-0093/2006),

–   med beaktande av EG-fördraget och särskilt artikel 276 i detta,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13) och särskilt artikel 185 i denna,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet(14) och särskilt artikel 68 i denna,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(15) och särskilt artikel 94 i denna,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0101/2006), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2004 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Revisionsrätten hävdar att den erhållit tillräckliga garantier från alla organ, förutom de uttryckliga reservationerna för budgetåret 2004 avseende Europeiska byrån för återuppbyggnad, Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet samt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

1.  Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 185 i budgetförordningen beviljar parlamentet ansvarsfrihet för genomförandet av budgetarna för de organ som inrättats av gemenskapen och som är juridiska personer som faktiskt beviljas anslag som belastar budgeten. Parlamentet noterar emellertid att inte alla dessa organ finansieras helt eller ens delvis genom anslag som belastar budgeten. Beslutet om beviljande av ansvarsfrihet omfattar därför både budgetmässig och icke-budgetmässig finansiering av dessa organ. Det är oacceptabelt att några av de organ som inrättats av gemenskapen har ansvar för utgifter som belastar inkomster från andra källor än budgeten medan andra, som inte beviljas anslag från budgeten, inte har detta ansvar. Parlamentet bekräftar principen enligt vilken parlamentet skall bevilja ansvarsfrihet för alla gemenskapsorgan, oavsett om de tar emot bidrag från budgeten, även i de fall då en annan ansvarsfrihetsbeviljande myndighet ingriper i enlighet med den text som ligger till grund för inrättandet av organet i fråga, och anser därför att det är nödvändigt att se över alla texter som inte överensstämmer med denna princip.

2.  Europaparlamentet anser att tabell 1 i revisionsrättens rapport som infördes första gången under ansvarsfrihetsförfarandet för 2003 och som sammanfattar myndighetens befogenheter och ansvarsuppgifter, förvaltning, anslag, verksamhet och tillhandahållna tjänster är mycket värdefull. Parlamentet påpekar att den information som finns i tabell 1 har lämnats av myndigheten och uppmanar revisionsrätten att kontrollera innehållet i tabell 1.

3.  Europaparlamentet insisterar på att organen förutom att använda pengarna på ett korrekt sätt även skall sträva efter att använda pengarna så effektivt som möjligt. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att överväga möjligheten att låta sin särskilda årsrapport om organen även omfatta en granskning av vilka resultat och mål som uppnåtts. I detta sammanhang och i enlighet med sina resolutioner om beviljande av ansvarsfrihet för 2003 insisterar Europaparlamentet på att följande aspekter beaktas: att man så långt det går undviker dubbelarbete mellan de olika organen, att man preciserar åtgärderna för att förbättra öppenheten i kommunikationen med allmänheten och gemenskapsåtgärderna för positiv särbehandling på grund av kön på alla nivåer när det gäller anställning, utbildning och tilldelning av ansvar

4.  Europaparlamentet konstaterar att gemenskapsorganen inte alltid har ett gott anseende eller omtalas positivt i pressen och att flera av dessa organ inte förtjänar detta negativa anseende. Parlamentet påpekar att så ofta det är nödvändigt bör EU-medborgarna med hjälp av lämpliga medel uppmärksammas på att dessa organ har ett existensberättigande och vilka resultat de uppnår. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder i detta avseende med de medel den anser vara nödvändiga.

5.  Europaparlamentet konstaterar att utvidgningen av Europeiska unionen 2004 har fått många konsekvenser för gemenskapsorganens struktur och arbetssätt. Flera av organen påpekar detta i sina verksamhetsrapporter och särskilt nämns ökningen av den administrativa personalen. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma de problem man stött på eller förväntar sig att stöta på och att rekommendera de anpassningar av bestämmelserna som är nödvändiga.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen strävar efter att harmonisera utarbetandet av sina generaldirektorats verksamhetsrapporter och ser gärna att man går till väga på liknande sätt för verksamhetsrapporterna från gemenskapsorganen, vars innehåll skiljer sig oerhört mycket åt. Parlamentet uppmanar kommissionen att precisera för organen vilken verksamhetsinformation och vilka verksamhetsindikatorer som skall vara obligatoriska.

7.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att kontrakt som ingåtts med banker gäller sedan mer än fem år tillbaka trots att det i genomförandebestämmelserna till myndighetens budgetförordning sägs att en ny upphandling skall göras åtminstone vart femte år. Parlamentet noterar myndighetens svar med en redogörelse för varför anbudsförfarandet inte kommit igång och de fördelar som uppnåtts genom direkta förhandlingar med banken, och kommer att ha detta i åtanke när det överväger ändringar av budgetförordningen.

8.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av både driftsbudgeten och den administrativa budgeten var lägre under 2004 än under 2003. Parlamentet är mycket tillfredsställt med det fullständiga genomförandet av budgetposten för särläkemedel.

9.  Parlamentet påpekar att den nya läkemedelslagstiftning som antogs 2004 fick avsevärda följder för myndighetens arbete samt för dess förvaltnings- och ledningsstrukturer. Myndigheten gratuleras till den framgångsrika anpassningen till det nya regelsystemet.

10. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas genomförande av det Europaomfattande rapporteringssystemet för övervakning av godkända läkemedelsprodukter (databasen EudraVigilance) skett långsammare än förväntat. Parlamentet är dock tillfredsställt med att situationen avsevärt förbättrats under 2005 enligt ett tillkännagivande nyligen av den verkställande direktören.

11. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att förbättra kontakterna med konsumentskyddsorganisationer för att förbättra medvetenheten om giftiga och potentiellt skadliga ämnen i läkemedelsprodukter. Parlamentet betonar att det är myndighetens uppgift att handla i allmänhetens intresse.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bistå organen att i så stor utsträckning som möjligt följa den arbetsplan som antagits för det kommande året så att åtgärderna kan planeras och genomföras ordentligt, och att i synnerhet undvika större ändringar i sista minuten av arbetsbördan.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra synergieffekterna mellan organen genom att effektivisera samarbetet, undvika dubbelarbete och ta itu med brister, i synnerhet när det gäller gemensamma områden såsom utbildning, tillämpa gemenskapspolitik övergripande, använda de senaste förvaltningssystemen och att lösa problem avseende en sund förvaltning av budgeten.

(1)

EUT L 269, 28.10.2005, s. 17.

(2)

EUT C 332, 28.12.2005, s. 8.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1261/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 3).

(6)

EUT L 269, 28.10.2005, s. 17.

(7)

EUT C 332, 28.12.2005, s. 8.

(8)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

(10)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1261/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 3).

(11)

EUT L 269, 28.10.2005, s. 17.

(12)

EUT C 332, 28.12.2005, s. 8.

(13)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(14)

EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

(15)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1261/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 3).


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET (23.2.2006)

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004

(N6-0009/2005 – C6-0166/2005 – 2005/2114/DEC))

Föredragande: Jutta D. Haug

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av både driftsbudgeten och den administrativa budgeten var lägre under 2004 än under 2003. Parlamentet är mycket tillfredsställt med det fullständiga genomförandet av budgetposten för särläkemedel.

2.  Parlamentet påpekar att den nya läkemedelslagstiftning som antogs 2004 fick avsevärda följder för myndighetens arbete samt för dess förvaltnings- och ledningsstrukturer. Myndigheten gratuleras till den framgångsrika anpassningen till det nya regelsystemet.

3.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas genomförande av det Europaomfattande rapporteringssystemet för övervakning av godkända läkemedelsprodukter (databasen EudraVigilance) skett långsammare än förväntat. Parlamentet är dock tillfredsställt med att situationen avsevärt förbättrats under 2005 enligt ett tillkännagivande nyligen av den verkställande direktören.

4.  På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2004.

BILAGA

(miljoner EUR)

Budget-
post

Rubrik

Åtagande-bemyndiganden totalt (ursprunglig budget för 2004, ändringsbudgetar och överföringar, extraanslag, inkl. överföringar från 2003, återanvändning av inkomster etc.)

Ingångna åtaganden

%

Betalnings-bemyndiganden totalt

(ursprunglig budget för 2004, ändringsbudgetar och överföringar, extraanslag, inkl. överföringar från 2003, återanvändning av inkomster etc.)

Genomförda betalningar

%

02 04 02 01

Europeiska läkemedelsmyndigheten – bidrag till avdelningarna 1 och 2

11,028

8,942

81,1

11,028

8,947

81,1

02 04 02 02

Europeiska läkemedelsmyndigheten – bidrag till avdelning 3

18,247

16,094

88,2

18,144

16,100

88,7

02 04 02 03

Särskilda bidrag för särläkemedel

4,076

4,076

100

4,076

4,076

100

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004

Referensnummer

2005/2114(DEC)

Ansvarigt utskott

CONT

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

ENVI
19.1.2006

Föredragande av yttrande Utnämning

Jutta D. Haug (PSE)
21.7.2005

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

24.1.2006

 

 

 

 

Antagande

22.2.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46
0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Bairbre de Brún, Avril Doyle, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Milan Gaľa, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Slutomröstning: närvarande suppleanter

María del Pilar Ayuso González, Christofer Fjellner, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Miguel Angel Martínez Martínez

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

 

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2004

Referensnummer

N6-0009/2005 – C6-0166/2005 – 2005/2114(DEC)

Rättslig grund

art. 276 EG-fördraget

Grund i arbetsordningen

art. 71 och bilaga V

Offentliggörande i EUT av organets slutliga räkenskaper

EUT C 269, 28.10.2005

Offentliggörande i EUT av revisionsrättens årsrapport

EUT C 332, 28.12.2005

Rådets rekommendation
  Översändande

5972/2006 – C6-0093/2006
14.3.2006

Ansvarigt utskott
  Hänvisning

CONT
19.1.2006

Rådgivande utskott
  Hänvisning

ENVI
19.1.2006

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Umberto Guidoni
20.4.2005

Behandling i utskott

22.2.2006

21.3.2006

 

 

 

Antagande

21.3.2006

Slutomröstning: resultat

 

 

 

Förslag till beslut om ansvarsfrihet

för: 18

emot: 1

nedlagda röster: 0

Förslag till beslut om avslutande av räkenskaperna

för: 18

emot: 1

nedlagda röster: 0

Förslag till resolution med iakttagelser

för: 19

emot: 1

nedlagda röster: 0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Umberto Guidoni, Dan Jørgensen, Ona Juknevičienė, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Kyösti Virrankoski, Terence Wynn

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ashley Mote, Paul Rübig

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

 

Ingivande 

27.3.2006

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

 

 

Senaste uppdatering: 2 augusti 2006Rättsligt meddelande