Menetlus : 2003/0165(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0122/2006

Esitatud tekstid :

A6-0122/2006

Arutelud :

PV 15/05/2006 - 16
CRE 15/05/2006 - 16

Hääletused :

PV 16/05/2006 - 8.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0198

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE      ***II
PDF 270kWORD 220k
29. märts 2006
PE 367.861v03-00 A6-0122/2006

Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

(9858/3/2005 – C6-0018/2006 – 2003/0165(COD))

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Adriana Poli Bortone

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

(9858/3/2005 – C6-0018/2006 – 2003/0165(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (9858/3/2005 – C6-0018/2006);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2003)0424)(2) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0122/2006),

1.  kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 1

Ühenduses märgistatakse ja reklaamitakse järjest rohkem toite toitumis- ja tervisealaste väidetega. Tarbijate huvide kaitse kõrge taseme tagamiseks ja tarbijate valiku lihtsustamiseks peavad turule viidud tooted olema ohutud ja piisavalt märgistatud.

(1) Ühenduses märgistatakse ja reklaamitakse järjest rohkem toite toitumis- ja tervisealaste väidetega. Kuna tervislik, mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine on hea tervise eeltingimus ja üksikud tooted on toitumise kui terviku kontekstis vaid suhtelise tähtsusega, siis tarbijate huvide kaitse kõrge taseme tagamiseks ja tarbijate valiku lihtsustamiseks peavad turule viidud tooted olema ohutud ja piisavalt märgistatud.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 4

(4) Käesolevat määrust peaks kohaldama kõikidele toitumis- ja tervisealastele väidetele kaubanduslikes teadaannetes, sealhulgas üldise iseloomuga reklaamides ja müügiedenduskampaaniates, mida ametivõimud täielikult või osaliselt toetavad. Käesolevat määrust ei peaks kohaldama väidetele, mis on esitatud mittekaubanduslikes teadaannetes, nagu toitumissoovitustes või suunistes, mille on avaldanud tervisekaitseasutused ja -organid, või teaduslikes väljaannetes ja ajakirjanduses avaldatud mittekaubanduslikele teadaannetele ja teabele. Käesolevat määrust kohaldatakse ka kaubamärkidele ja teistele marginimetustele, mida võib tõlgendada toitumis- või tervisealaste väidetena.

(4) Käesolevat määrust peaks kohaldama kõikidele toitumis- ja tervisealastele väidetele kaubanduslikes teadaannetes, sealhulgas üldise iseloomuga reklaamides ja müügiedenduskampaaniates, mida ametivõimud täielikult või osaliselt toetavad. Käesolevat määrust ei peaks kohaldama väidetele, mis on esitatud mittekaubanduslikes teadaannetes, nagu toitumissoovitustes või suunistes, mille on avaldanud tervisekaitseasutused ja -organid, või teaduslikes väljaannetes ja ajakirjanduses avaldatud mittekaubanduslikele teadaannetele ja teabele. Käesolevat määrust kohaldatakse ka marginimetustele, mida võib tõlgendada toitumis- või tervisealaste väidetena.

Selgitus

Kaubamärgid, mida on reguleeritud eraldi õigusaktis, tuleb käesoleva määruse reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 5 a (uus)

 

(5 a) Toitumine ja tervis on omavahel seotud. Tarbijad vajavad üha enam usaldusväärset ja objektiivset teavet tarbitava toidu kvaliteedi ja toiteväärtuse kohta. Mitmetes liikmesriikides kasutatakse toiduainete kvaliteedi või omaduste näitamiseks sümboleid (tähised). Nimetatud sümbolid aitavad tarbijatel teha tervisklikke valikuid. Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikides kasutatavaid sümboleid või kvaliteeditähiseid. Segaduse vältimiseks tarbijate seas erinevate sümbolite kasutamise tõttu toiduainetootjate, selvehallide, tarbijaorganisatsioonide või riiklike ametisasutuste poolt oleks lähitulevikus soovitav töötada välja Euroopa kvaliteeditähis. Euroopa kvaliteeditähis peab olema usaldusväärne ja andma tarbijale garantii.

Selgitus

Ühise seisukoha toitumisalase väite määratlusse lisati sõna ”kasulik”. Selle eesmärk on tagada, et käesolev määrus ei takista tähiste süsteemi kasutamist. Seega tuleb seda selgemalt väljendada.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 9

(9) Väidetega reklaamitava toidu puhul võib tarbija tajuda, et sellel on – võrreldes sarnaste või muude toodetega, millele niisuguseid toitaineid ja muid aineid pole lisatud – toitumisalaseid, füsioloogilisi või muid tervisealaseid eeliseid. See võib ajendada tarbijat tegema otsuseid, mis mõjutavad otseselt tema konkreetsete toitainete või muude ainete tarbimist viisil, mis on vastuolus teaduslike soovitustega. Selleks, et vältida seda võimalikku soovimatut mõju, on kohane kehtestada väiteid kandvatele toodetele teatud piirangud. Selles kontekstis on faktorid nagu teatud ainete olemasolu – näiteks toote alkoholisisaldus või toote toitainelised põhijooned – sobivad kriteeriumid otsustamaks, kas toode võib väiteid kanda. Nimetatud kriteeriumide kasutamine liikmesriigi tasandil, ehkki see on õigustatud, et võimaldada tarbijatel teha teadlikke toitumisalaseid valikuid, toob tõenäoliselt kaasa ühendusesisese kaubanduse tõkestamise ning seetõttu tuleks seda ühtlustada ühenduse tasandil.

(9) Väidetega reklaamitava toidu puhul võib tarbija tajuda, et sellel on – võrreldes sarnaste või muude toodetega, millele niisuguseid toitaineid ja muid aineid pole lisatud – toitumisalaseid, füsioloogilisi või muid tervisealaseid eeliseid. See võib ajendada tarbijat tegema otsuseid, mis mõjutavad otseselt tema konkreetsete toitainete või muude ainete tarbimist viisil, mis on vastuolus teaduslike soovitustega. Selleks, et vältida seda võimalikku soovimatut mõju, on kohane kehtestada väiteid kandvatele toodetele teatud piirangud. Selles kontekstis on tegurid nagu teatud ainete olemasolu, mille tarbimine võib igapäevased toitumisnõuded oluliselt tasakaalust välja viia või mille kuritarvitamine võib kahjustada inimese tervist, sobivad kriteeriumid otsustamaks, kas toode võib väiteid kanda. Nimetatud kriteeriumide kasutamine liikmesriigi tasandil, ehkki see on õigustatud, et võimaldada tarbijatel teha teadlikke toitumisalaseid valikuid, toob tõenäoliselt kaasa ühendusesisese kaubanduse tõkestamise ning seetõttu tuleks seda ühtlustada ühenduse tasandil.

Selgitus

Ei ole sobiv viidata ainult ühele tasakaalustamata toitumist soodustavale elemendile; mõttekam on viidata üldiselt kõikidele toitumisteguritele, mis võivad tervist kahjustada.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 16

(16) Toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamisel tuleks arvestada eelkõige teadusliku põhjendatusega ning neid peaksid põhjendama väiteid kasutavad toidukäitlejad.

16) Toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamisel tuleks arvestada eelkõige teadusliku põhjendatusega ning kui toiduainetööstus teavet kasutab, siis tuleks seda põhjendada. VKEdele tuleb siiski anda erisoodustusi.

Selgitus

On oluline, et käesolev määrus võtaks proportsionaalsema lähenemisviisi, et arvestada VKEde võimalike haldus- ja rahaliste raskustega, ilma et seatakse ohtu tooteohutus.

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 24

(24) Komisjoni 26. veebruari 1996. aasta direktiiv 96/8/EÜ kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete kohta milles sätestatakse, et nimetatud direktiivis määratletud toodete märgistusel, esitlemisel ega reklaamis ei tohi viidata nende tarbimisest tuleneda võiva kehakaalu vähenemise kiirusele ega määrale, peetakse asjakohaseks laiendada nimetatud piirangut kõikidele toitudele.

(24) Komisjoni 26. veebruari 1996. aasta direktiiv 96/8/EÜ kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete kohta milles sätestatakse, et nimetatud direktiivis määratletud toodete märgistusel, esitlemisel ega reklaamis ei tohi viidata nende tarbimisest tuleneda võiva kehakaalu vähenemise kiirusele ega määrale, peetakse asjakohaseks laiendada nimetatud piirangut kõikidele toitudele. Toiduainete puhul, mis ei ole konkreetselt ette nähtud kehakaalu kontrollimiseks, kuid mida turustatakse viitega näljatunde vähendamisele või täiskõhutunde suurendamisele, peavad sellised viited olema teaduslikult põhjendatud.

Selgitus

Parlamendi esimesel lugemisel heakskiidetud tekst, mis reguleerib kaalu vähendamisega seonduvaid kasulikke toimeid puudutavat teavet toiduainete kohta, mis ei ole otseselt dieettooted.

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 27

(27) Mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine on hea tervise eeltingimus ja üksikud tooted on üldise toitumise kontekstis suhtelise tähtsusega. Veelgi enam, toitumine on üks paljudest teguritest, mis mõjutavad teatavate haiguste tekkimist. Muud tegurid nagu vanus, geneetiline eelsoodumus, kehalise aktiivsuse tase, tubaka ja muude sõltuvust tekitavate ainete tarbimine, keskkonnamõjud ja stress võivad kõik mõjutada haiguste tekkimist. Seetõttu tuleks haiguse ohu vähenemist käsitlevate väidete suhtes kohaldada kindlaid märgistamisnõudeid.

(27) Inimeste haigestumist teatavatesse haigustesse võivad mõjutada mitte ainult sellised tegurid nagu vanus, geneetiline eelsoodumus, kehalise aktiivsuse tase, tubaka ja muude sõltuvust tekitavate ainete tarbimine, keskkonnamõjud ja stress, vaid ka ebaõige toitumine. Seetõttu tuleks haiguse ohu vähenemist käsitlevate väidete suhtes kohaldada toiduainetele kindlaid märgistamisnõudeid.

Selgitus

Viide tasakaalustatud toitumise tähtsusele on põhjendusse 1 lisatud üldpõhimõttena, millele kogu käesolev määrus tugineb. Käesolev muudatusettepanek selgitab, et “tervist puudutavaid väiteid” tuleb eraldi reguleerida mõju tõttu, mida toitumine avaldab inimese tervisele.

Muudatusettepanek 8

Põhjendus 27 a (uus)

 

(27 a) Käesolevat määrust kohaldatakse, võttes arvesse liikmesriikide ja nende piirkondade erinevaid toitumisharjumusi, traditsioonilisi tooteid ja kokanduskultuuri, mis väärivad austust ja säilitamist.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek juhib tähelepanu Euroopa kokanduskultuurile vastavalt esimesel lugemisel tehtud ettepanekule.

Muudatusettepanek 9

Põhjendus 28

(28) Tagamaks, et tervisealased väited on tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale tervisliku toitumisviisi valimisel kasulikud, tuleks Euroopa Toiduohutusameti hinnangus ja sellele järgnevas lubamismenetluses võtta arvesse tervisealaste väidete sõnastust ja esitusviisi.

(28) Tagamaks, et tervisealased väited on tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale tervisliku toitumisviisi valimisel kasulikud, tuleks Euroopa Toiduohutusameti hinnangus ja järgnevates menetlustes võtta arvesse tervisealaste väidete sõnastust ja esitusviisi.

Muudatusettepanek 10

Põhjendus 33

(33) Vaja on üleminekumeetmeid, et toidukäitlejad jõuaksid käesoleva määruse sätetega kohaneda.

(33) Vaja on üleminekumeetmeid, et toidukäitlejad, eelkõige VKEd, jõuaksid käesoleva määruse sätetega kohaneda.

Selgitus

Määrus peab piisavalt toetama väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid.

Muudatusettepanek 11

Põhjendus 34 a (uus)

 

(34 a) Aegsasti tuleb välja töötada üldine teavituskampaania toitumisküsimuste ning tervislike toitumisharjumuste omandamise tähtsuse teemal.

Selgitus

Et tarbijad saaksid märgistusel esitatud toitumisalast teavet õigesti hinnata, tuleb neid harida teavituskampaaniate kaudu, mis käsitlevad märgistuse tähtsust ning erinevate inimrühmade igapäevaseid energiavajadusi.

Muudatusettepanek 12

Artikli 1 lõike 2 esimene lõik

2. Käesolevat määrust kohaldatakse toitumis- ja tervisealastele väidetele kaubanduslikes teadaannetes sellisel kujul lõpptarbijale pakutava toidu, sealhulgas pakkimata kujul turule viidava või lahtiselt tarnitud toidu märgistusel, esitlemisel või reklaamis.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse toitumis- ja tervisealastele väidetele kaubanduslikes teadaannetes sellisel kujul lõpptarbijale pakutava toidu, sealhulgas importtoodete märgistuses, esitluses või reklaamis. Määrust ei kohaldata siiski toiduainetele, mida pakutakse tarbijatele eelpakendamata kujul või mida pakendatakse alles müügikohas (värsked saadused, nagu puuvili, juurvili või leib).

Selgitus

Sarnaselt 20. märtsi 2000. aasta direktiivile 2000/13/EÜ tuleb pakendamata toiduained ning värsked saadused, nagu puuvili, juurvili ja leib, määrusest välja jätta.

Liiga range on nõuda käesoleva määruse sätete järgimist jaemüüjatelt ja pakendamata toidukaupade müüjatelt; selle kohaldamine osutub tõenäoliselt võimatuks

Teisalt aga, et kaitsta Euroopa tööstuse konkurentsivõimet kolmandate riikide importtoodete eest, tuleb käesolevat määrust kohaldada ka kõikidele importtoodetele, et Euroopa tootjad ei satuks ebasoodsasse olukorda. Käesolevas muudatusettepanekus on ühendatud artiklite 13, 14, 15, 16 ja 17 mitmed muudatusettepanekud, mis tehti esimesel lugemisel.

Muudatusettepanek 13

Artikli 1 lõige 3

3. Märgistusel, esitlemisel või reklaamimisel esinevat toidu kaubamärki, marginimetust või väljamõeldud nimetust, mida võib tõlgendada toitumis- või tervisealase väitena, võib kasutada läbimata käesoleva määrusega sätestatud menetlust loa väljastamiseks juhul, kui märgistusel, esitlemisel või reklaamis kaasneb sellega seotud toitumis- või tervisealane väide, mis vastab käesoleva määruse sätetele.

3. Käesolevat määrust ei kohaldata nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta)1, ja nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 (ühenduse kaubamärgi kohta)2 sätetele vastavatele kaubamärkidele.

 

 

________

1 EÜT L 40, 11.2.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud otsusega nr 92/10/EMÜ (EÜT L 6, 11.1.1992, lk 35).

2 EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 22/2004 (ELT L 70, 9.3.2004, lk 1).

Selgitus

Kaubamärkide hõlmamine määruse reguleerimisalasse põhjustaks suurt õiguskindlusetust ning ebasoodsat olukorda olemasolevate margitoodete omanikele, kes osaliselt on väga sõltuvad margi tuntusest.

Muudatusettepanek 14

Artikli 1 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Täiendavalt jäetakse käesoleva määruse reguleerimisalast välja geneerilised kaubamärgid, mida tavapäraselt kasutatakse mõnda liiki toidu või joogi omaduste tähistamiseks ning mis võivad viidata tervisemõjule, nagu digestiivid ja köhakompvekid.

Muudatusettepanek 15

Artikli 1 lõige 4 a (uus)

 

4 a. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see piiraks ühenduse õigusaktides eritoiduks ettenähtud toiduaineid ning toidulisaneid käsitlevate erisätete kohaldamist.

Selgitus

Pärineb artikli 1 lõikest 4 Euroopa Parlamendis toimunud esimesel lugemisel.

Vältimaks segadust selle osas, kas toidulisandid kuuluvad käesoleva määruse reguleerimisalasse, tuleb neid konkreetselt mainida artiklis 1.

Muudatusettepanek 16

Artikli 4 lõige 1

1. …* kehtestab komisjon artikli 24 lõikes 2 viidatud korras täpsed toitainelised põhijooned ja tingimused, sealhulgas erandid, mida peab järgima toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamisel toitude ja/või toidugruppide kohta.

1. ….* kehtestab komisjon artikli 24 lõikes 2 viidatud korras ning pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga täpsed toitainelised põhijooned, sealhulgas erandid, millele toit või toidugrupid peavad vastama, et kanda toitumis- või tervisealast väidet ning tingimused toitumis- või tervisealaste väidete kasutamiseks toidu või toidugruppide kohta, võttes arvesse toitainelisi põhijooni.

Sätestatakse nimetatud toitainelised põhijooned, toidule ja/või teatud toidugruppide kohta, ning toitumis- või tervisealaste väidete kasutamise tingimused seoses toitaineliste põhijoontega, võttes eelkõige arvesse:

Sätestatakse toidu ja/või teatud toidugruppide toitainelised põhijooned, võttes eelkõige arvesse:

a) toidus sisalduvate teatud toitainete ja muude ainete, nagu rasva, küllastunud rasvhapete, transrasvhapete, suhkrute ja soola/naatriumi koguseid;

a) toidus sisalduvate teatud toitainete ja muude ainete, nagu rasva, küllastunud rasvhapete, transrasvhapete, suhkrute ja soola/naatriumi koguseid;

b) toidu (või toidugruppide) rolli ja tähtsust elanikkonna toitumises üldiselt või vajaduse korral teatud ohurühmade, sealhulgas laste, toitumises;

b) toidu (või toidugruppide) rolli ja tähtsust ning nende osakaalu elanikkonna toitumises üldiselt (päevases toiduratsioonis) või vajaduse korral teatud ohurühmade, sealhulgas laste, toitumises; arvesse tuleb võtta toitumus- ja tarbimisharjumusi erinevates liikmesriikides;

c) toidu üldist toitainelist koostist toiteväärtuse aspektist ja nende toitainete olemasolu, mis on teaduslikult tõendatud tervisele mõju omavatena.

c) toidu üldist toitainelist koostist toiteväärtuse aspektist ja nende toitainete olemasolu, mis on teaduslikult tõendatud tervisele mõju omavatena.

Toitainelised põhijooned põhinevad teaduslikel teadmistel toidu ja toitumise kohta ning nende seost tervisega.

Toitainelised põhijooned põhinevad teaduslikel teadmistel toidu ja toitumise kohta ning nende seost tervisega.

Toitaineliste põhijoonte koostamisel nõuab komisjon, et amet esitaks 12 kuu jooksul asjakohased teaduslikud nõuanded, keskendudes eelkõige:

Toitaineliste põhijoonte koostamisel nõuab komisjon, et amet esitaks 12 kuu jooksul asjakohased teaduslikud nõuanded, keskendudes eelkõige:

i) sellele, kas põhijooned tuleks sätestada toidule üldiselt ja/või toidugruppidele,

i) sellele, kas põhijooned tuleks sätestada toidule üldiselt ja/või toidugruppidele,

ii) arvesse võetavate toitainete valikule ja tasakaalule,

ii) arvesse võetavate toitainete valikule ja tasakaalule,

iii) põhijoonte soovituslike koguste/aluste valikule,

iii) põhijoonte soovituslike koguste/aluste valikule,

iv) põhijoonte arvutamise põhimõtete lähendamisele ja

iv) põhijoonte arvutamise põhimõtete lähendamisele ja

v) kavandatava süsteemi katsetamisele.

v) kavandatava süsteemi teostatavusele ja katsetamisele.

Toitaineliste põhijoonte koostamisel konsulteerib komisjon huvitatud osapooltega, eriti toidukäitlejate ja tarbijarühmadega.

Toitaineliste põhijoonte koostamisel konsulteerib komisjon huvitatud osapooltega, eriti toidukäitlejate ja tarbijarühmadega. Erilist tähelepanu tuleb pöörata VKEdele.

 

Kolme kuu jooksul pärast esimeses lõigus osutatud kuupäeva esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande väljatöötatud toitaineliste põhijoonte kohaldatavuse ja asjakohaste teaduslike andmete kohta.

Toitainelisi põhijooni ja nende kasutamise tingimusi ajakohastatakse artikli 24 lõikes 2 viidatud korras, et võtta arvesse asjaomaseid teaduslikke arenguid.

Toitainelisi põhijooni ja nende kasutamise tingimusi ajakohastatakse artikli 24 lõikes 2 viidatud korras ja pärast konsulteerimist huvirühmadega, et võtta arvesse asjaomaseid teaduslikke arenguida.

Selgitus

Eesmärk on saavutada kompromiss nõukoguga.

On oluline pöörata tähelepanu VKEdele ning toitumisharjumustele erinevates liikmesriikides.

Muudatusettepanek 17

Artikli 4 lõige 2

2. Erandina lõikest 1 on lubatud toitumisalased väited, mis puudutavad rasva, küllastunud rasvhapete, transrasvhapete, suhkrute ja soola/naatriumi sisalduse vähendamist ilma konkreetse(te) toitaine(te) toitainelistele põhijoontele viitamata, mille osas väide esitati, kui need väited vastavad käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

2. Erandina lõikest 1 on lubatud toitumisalased väited eeldusel, et täiendavalt viidatakse toitainetele, mis ei vasta toitainelistele põhijoontele. Mainitud teave peab olema faktiline, mittediskrimineeriv ning tarbijale selgesti nähtav.

Selgitus

Väited on lubatud, kui üks toitaineliste põhijoonte element on lubatust suurem. Lisakohustus toitumisalase teabe esitamiseks võimaldab tarbijatel teha teadlikku valikut. Esitamise üksikasjad tulevad uuesti läbi vaadata pärast asutuse arvamuse saamist ning toitumisalase teabega märgistamise direktiivi 90/496/EMÜ läbivaatamist.

Muudatusettepanek 18

Artikli 4 lõige 3

3. Joogid, mille etanoolisisaldus mahu järgi on üle 1,2 mahuprotsendi, ei tohi kanda:

3. Joogid, mille etanoolisisaldus mahu järgi on üle 1,2 mahuprotsendi, ei tohi kanda tervisealaseid väiteid, välja arvatud juhul, kui need toetavad riigi ametivõimude või ühenduse teavet alkoholi kuritarvitamisega seotud ohtude kohta.

a) tervisealaseid väiteid;

 

b) toitumisalaseid väiteid peale selliste, mis viitavad alkoholi- või energiasisalduse vähendamisele.

 

Selgitus

Tervisealase väite määratlust võib kohaldada mis tahes teabele alkoholi ja tervise kohta, milles hoiatatakse võimaliku terviseohu eest. Sellest vajadus täpsema selgituse järele.

Artikli 4 lõike 3 punkti b väljajätmine tähendab, et tervisealased väited alkohoolsetel jookidel ei ole keelatud.

Muudatusettepanek 19

Artikli 4 lõige 4

4. Kui toitumisalaste väidete, mis viitavad alkoholi- või energiasisalduse vähendamisele või puudumisele tavaliselt alkoholi sisaldavates jookides, suhtes puuduvad ühenduse erieeskirjad, võib kooskõlas asutamislepingu sätetega kohaldada vastavaid liikmesriikide eeskirju.

4. Kui toitumisalaste väidete, mis viitavad madalale alkoholisisaldusele või alkoholi- või energiasisalduse vähendamisele või puudumisele tavaliselt alkoholi sisaldavates jookides, suhtes puuduvad ühenduse erieeskirjad, võib kooskõlas asutamislepingu sätetega kohaldada vastavaid liikmesriikide eeskirju.

Muudatusettepanek 20

Artikli 4 lõige 5

5. Muud kui lõikes 3 nimetatud toidud või toidugrupid, mille puhul tuleb toitumis- või tervisealaste väidete kasutamist piirata või keelata, võib määrata artikli 24 lõikes 2 viidatud korras ja teaduslike tõendite alusel.

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Artikli 4 lõige 5 a (uus)

 

5 a. Amet peab, kui see on asjakohane, andma VKEdele üldteavet ning juhiseid nõuannetega, kuidas parandada nende toodete toitainelist koostist, võimaldades neil selle abil arvesse võtta käesolevas artiklis sätestatud toitainelisi põhijooni.

Selgitus

Oluline on pöörata tähelepanu VKEde vajadustele ja muredele.

Muudatusettepanek 22

Artikli 5 lõige 1

1. Toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamine on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

1. Toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamine on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) toitaine või muu aine, mille kohta väide esitatakse, olemasolul või selle puudumisel või vähendatud sisaldusel toidus või toidugrupis on üldtunnustatud teaduslike andmete põhjal tõendatud kasulik toitumisalane või füsioloogiline mõju;

a) toitaine või muu aine, mille kohta väide esitatakse, olemasolul või selle puudumisel või vähendatud sisaldusel toidus või toidugrupis on üldtunnustatud teaduslike teadmiste põhjal tõendatud kasulik toitumisalane või füsioloogiline mõju;

b) toitaine või muu aine, mille kohta väide esitatakse:

b) toitaine või muu aine, mille kohta väide esitatakse:

i) sisaldub lõpptootes ühenduse õigusaktides määratletud olulises koguses või kui sellised eeskirjad puuduvad, siis koguses, millega kaasneb toiteväärtuslik või füsioloogiline mõju, mida kinnitavad üldtunnustatud teaduslikud andmed; või

i) sisaldub lõpptootes ühenduse õigusaktides määratletud olulises koguses või kui sellised eeskirjad puuduvad, siis koguses, millega kaasneb toiteväärtuslik või füsioloogiline mõju, mida kinnitavad üldtunnustatud teaduslikud teadmised; või

ii) ei esine või esineb vähendatud koguses, millega kaasneb väidetav toitumisalane või füsioloogiline mõju, mida kinnitavad üldtunnustatud teaduslikud andmed;

ii) ei esine või esineb vähendatud koguses, millega kaasneb väidetav toitumisalane või füsioloogiline mõju, mida kinnitavad üldtunnustatud teaduslikud teadmised;

c) kus see on kohaldatav, esineb toitaine või muu aine, mille kohta väide esitatakse, organismi jaoks kättesaadaval kujul;

c) kus see on kohaldatav, esineb toitaine või muu aine, mille kohta väide esitatakse, organismi jaoks kättesaadaval kujul;

d) tootekoguses, mida eeldatavasti tarbitakse, sisaldub toitainet või muud ainet, millele väide tugineb, ühenduse õigusaktides määratletud märkimisväärses koguses või kui sellised eeskirjad puuduvad, siis koguses, millega kaasneb väidetav toitumisalane või füsioloogiline mõju, mida kinnitavad üldtunnustatud teaduslikud andmed;

d) tootekoguses, mida eeldatavasti tarbitakse, sisaldub toitainet või muud ainet, millele väide tugineb, ühenduse õigusaktides määratletud märkimisväärses koguses või kui sellised eeskirjad puuduvad, siis koguses, millega kaasneb väidetav toitumisalane või füsioloogiline mõju, mida kinnitavad üldtunnustatud teaduslikud teadmised;

e) vastavus vastavalt kas III peatükis või IV peatükis esitatud eritingimustele.

e) vastavus vastavalt kas III peatükis või IV peatükis esitatud eritingimustele.

Selgitus

Mõistet “üldtunnustatud teaduslikud andmed” ei ole määratletud. Siinjuures tuleb arvesse võtta ka teadlaskonna konsensusel põhinevaid arusaamu ja esilekerkivate teadusvaldkondade tulemusi, et väiteid tervisele kasulikkuse kohta oleks võimalik esitada juba avastamise protsessi varases järgus, kasutades sealjuures kohast keelt ja terminoloogiat (võib, saab, tõenäoliselt, võimalik jne). "Üldtunnustatud teaduslikud teadmised" võtab seda arvesse. See on kooskõlas esimese lugemise muudatusettepaneku 30 mõttega.

Muudatusettepanek 23

Artikli 6 lõige 1

1. Toitumis- ja tervisealased väited peavad põhinema üldtunnustatud teaduslikel andmetel ja on viimastega tõendatud.

1. Toitumis- ja tervisealased väited peavad põhinema üldtunnustatud teaduslikel teadmistel ja on viimastega tõendatud.

Muudatusettepanek 24

Artikkel 8

1. Toitumisalaste väidete esitamine on lubatud üksnes siis, kui need on loetletud lisas ja on vastavuses käesolevas määruses sätestatud tingimustega.

1. Vastavalt lõikele 1 a on toitumisalaste väidete esitamine lubatud üksnes siis, kui need on kooskõlas käesoleva määrusega ja vastavad lisas esitatud tingimustele.

 

1 a. Toidu toiteväärtuse, sh logode näitamine on liikmesriikides lubatud vaid siis, kui nad vastavad suunistele või eeskirjadele, mille on kehtestatud riigi ametivõimud, ning kui nad aitavad tarbijatel teha tervisliku toitumisega seotud valikuid.

2. Lisa muudatused võetakse vastu artikli 24 lõikes 2 viidatud korras ja vajadusel pärast konsulteerimist ametiga.

2. Lisa muudatused võetakse vastu artikli 24 lõikes 2 viidatud korras ja vajadusel pärast konsulteerimist ametiga, kaasates tarbijaliite kõnesolevatesse väidetesse suhtumise ja nendest arusaamise hindamisse.

Muudatusettepanek 25

Artikli 10 lõige 3

3. Viiteid toitaine või toidu üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses üldise heatervise ja tervisega seotud heaoluga võib teha üksnes koos konkreetse tervisealase väitega, mis on loetletud artiklites 13 ja 14 sätestatud nimekirjades.

3. Viiteid toitaine või toidu üldistele, mittespetsiifilistele eelistele seoses üldise hea tervise ja tervisega seotud heaoluga võib teha üksnes koos konkreetse tervisealase väitega, mis on loetletud artiklites 13 ja 14 või lisas sätestatud nimekirjades.

Muudatusettepanek 26

Artikkel 11

Liikmesriikide meditsiinialaste erialaliitude ja tervisega seotud heategevuslike organisatsioonide soovitusi ja kinnitusi käsitlevate ühenduse erieeskirjade puudumisel võib kooskõlas asutamislepingu sätetega kohaldada vastavaid liikmesriikide eeskirju.

Liikmesriikide tervishoiutöötajate ja toitumisteadlaste / dietoloogide erialaliitude ja tervisega seotud heategevuslike organisatsioonide soovitusi ja kinnitusi käsitlevate ühenduse erieeskirjade puudumisel võib kooskõlas asutamislepingu sätetega kohaldada vastavaid liikmesriikide eeskirju.

Selgitus

Soovitusi, mis on abiks tarbijatele seoses toitumise, toidu ja tervisega, võivad samuti anda kvalifitseeritud tervishoiutöötajad, nagu õed, hambaarstid ja farmatseudid ning samuti kvalifitseeritud toitumisteadlased ja dietoloogid. Esialgne komisjoni ettepanek ei näinud ette, et kinnituste puhul võib juhinduda siseriiklikest eeskirjadest. Ühise seisukoha tekst on seega täiesti uus. Esimesel lugemisel kiitis parlament heaks meditsiinitöötajate antavad kinnitused.

Muudatusettepanek 27

Artikli 12 punktid b ja c

b) väited, mis viitavad kehakaalu vähenemise kiirusele või määrale;

b) väited, mis viitavad kehakaalu vähenemise kiirusele või määrale, kui need ei ole teaduslikult põhjendatud;

c) väited, mis viitavad konkreetsete arstide või tervisespetsialistide ja teiste liitude, mida ei ole nimetatud artiklis 11, antud soovitustele.

c) väited, mis viitavad konkreetsete arstide või tervisespetsialistide ja teiste liitude, mida ei ole nimetatud artiklis 11, antud soovitustele, kui need ei ole teaduslikult põhjendatud.

(Esimesel lugemisel tehtud muudatusettepaneku 42 ennistamine)

Selgitus

Piirangud tervisealaste väidete kasutamisele tuleb teha teaduslike kriteeriumide alusel.

Muudatusettepanek 28

Artikli 12 punkt c a (uus)

 

c a) üksnes lastele suunatud väited, välja arvatud juhul, kui need on teaduslikult põhjendatud.

Selgitus

Oluline on kaitsta kõige kaitsetumate ja seega enim ohustatud isikute tervist.

Muudatusettepanek 29

Artikkel 13

1. Tervisealaseid väiteid, mis kirjeldavad:

1. Tervisealaseid väiteid, mis kirjeldavad:

a) toitaine või muu aine tähtsust kasvamisele, arengule ja organismi funktsioonidele;

a) toitaine või muu aine tähtsust kasvamisele, arengule ja organismi funktsioonidele;

b) psühholoogilisi ja käitumuslikke funktsioone või

b) psühholoogilisi ja käitumuslikke funktsioone või

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ kohaldamist, salenemist või kehakaalu jälgimist või näljatunde vähendamist või küllastustunde suurenemist või toidust saadava energia vähendamist
või viitavad eeltoodule;

c) ilma et see piiraks direktiivi 96/8/EÜ kohaldamist, salenemist või kehakaalu jälgimist või näljatunde vähendamist või küllastustunde suurenemist või toidust saadava energia vähendamist
või viitavad eeltoodule;

ning on loetletud lõikes 3 sätestatud nimekirjas, võib esitada ilma artiklites 15–18 viidatud loa taotlemise menetlust läbimata, kui need väited:

ning põhinevad lõikes 3 sätestatud nimekirjal, võib esitada ilma artiklites 15–18 viidatud menetlusi läbimata, kui need väited:

i) põhinevad üldtunnustatud teaduslikel andmetel ja

i) põhinevad üldtunnustatud teaduslikel teadmistel ja

ii) on keskmisele tarbijale hästi mõistetavad.

ii) on keskmisele tarbijale hästi mõistetavad.

2. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 märgitud väidete nimekirjad komisjonile hiljemalt …* koos neile kohaldatavate tingimustega ja koos viidetega asjakohasele teaduslikule põhjendusele.

2. Liikmesriigid edastavad lõikes 1 märgitud väidete nimekirjad komisjonile hiljemalt …* koos neile kohaldatavate tingimustega ja koos viidetega asjakohasele teaduslikule põhjendusele.

3. Pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon artiklis 24 lõikes 2 viidatud korras hiljemalt …* vastu ühenduse nimekirja lõikes 1 viidatud väidetest ja kõik vajalikud tingimused nende väidete kasutamiseks.

3. Pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon artiklis 24 lõikes 2 viidatud korras hiljemalt …* vastu ühenduse nimekirja lõikes 1 viidatud väidetest ja kõik vajalikud tingimused nende väidete kasutamiseks.

4. Lõikes 3 nimetatud ja üldtunnustatud teaduslikel andmetel põhinevasse nimekirja tehtavad mis tahes muudatused võetakse pärast ametiga konsulteerimist vastu artiklis 24 lõikes 2 viidatud korras komisjoni enda algatusel või liikmesriigi taotlusel.

4. Lõikes 3 nimetatud ja üldtunnustatud teaduslikel teadmistel põhinevasse nimekirja tehtavad mis tahes muudatused võetakse pärast ametiga konsulteerimist vastu artiklis 24 lõikes 2 viidatud korras komisjoni enda algatusel või liikmesriigi taotlusel.

5. Lõikes 3 nimetatud väidete nimekirja, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või mis sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust, võetakse mis tahes täiendusi vastu artiklites 15–18 viidatud menetluse kohaselt.

5. Lõikes 3 nimetatud väidete nimekirja, mis põhineb uutel teaduslikel teadmistel ja/või mis sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust, võetakse mis tahes täiendusi vastu artiklites 15–18 viidatud menetluse kohaselt.

* Ametlike Väljaannete Talitus: 1 aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuu viimast päeva.

* Ametlike Väljaannete Talitus: 6 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuu viimast päeva.

* Ametlike Väljaannete Talitus: 3 aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuu viimast päeva.

** Ametlike Väljaannete Talitus: 2 aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuu viimast päeva.

Selgitus

Nagu artiklite 5 ja 6 puhul asendatakse muudatusettepanekuga sõna "andmed" sõnaga "teadmised".

Võimaldamaks VKEdele kiiremat juurdepääsu lubatud väidete nimekirjale, mida võib kasutada ilma mis tahes loa taotlemise menetlust läbimata, lühendatakse nimekirjade koostamise perioodi. Kahe esitatud muudatusettepaneku eesmärk on lühendada lubatud väidete nimekirja koostamise aega kahe aastani.

Muudatusettepanek 30

Artikli 13 lõige 5 a (uus)

 

5 a. Lõikes 1 reguleerimata tervisealaseid väiteid, milles ei viidata haigestumise riski vähendamisele ning milles ei viidata laste arengule ja tervisele, võib esitada, kui nad on registreeritud artiklis 17 a sätestatud korras.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku peamine eesmärk on kiirendada menetlust (pikkus vaid kuus kuud), jättes aega Euroopa Toiduohutusameti teaduslike hinnangute jaoks. See on ainus tagatis tarbijate jaoks, et perioodi lühendamine ei kahjusta hinnangu kvaliteeti. Kui Euroopa Toiduohutusamet leiab, et väidet ei saa teaduslikult põhjendada, kohaldatakse komisjoni sekkumisel loa taotlemise menetlust ning komiteemenetlust.

Väga oluline on hoolikalt kaaluda äärmise täpsega kõiki lapse arengu ja tervise ning haigestumisohu vähendamisega seotud väiteid.

Muudatusettepanek 31

Artikli 14 pealkiri ja lõige 1

Haigestumise riski vähendamise väited

Haigestumise riski vähendamise väited ning lapse arengu ja tervisega seotud väited

1. Olenemata direktiivi 2000/13/EÜ artikli 2 lõike 1 punktist b tohib esitada haigestumise riski vähendamise väiteid, kui selleks on antud luba vastavalt käesoleva määruse artiklites 15–18 sätestatud menetlusele ja need väited lisatakse ühenduse lubatud väidete nimekirja koos nimetatud väidete kasutamise kõikide vajalike tingimustega.

1. Olenemata direktiivi 2000/13/EÜ artikli 2 lõike 1 punktist b tohib esitada haigestumise riski vähendamise väiteid ning lapse arengu ja tervisega seonduvaid väiteid, kui selleks on antud luba vastavalt käesoleva määruse artiklites 15–18 sätestatud menetlusele ja need väited lisatakse ühenduse lubatud väidete nimekirja koos nimetatud väidete kasutamise kõikide vajalike tingimustega.

Selgitus

Oluliselt tähtis on samuti hoolikalt kaaluda äärmise täpsusega kõiki väiteid, mis on seotud laste arengu ja tervisega.

Muudatusettepanek 32

Artikli 15 lõige 3 a (uus)

 

3 a. VKEdele tuleb taotluste koostamisel osutada konkreetset abi.

Selgitus

VKEd ei peaks uue süsteemi kasutuselevõtmise tõttu kannatama.

Muudatusettepanek 33

Artikli 16 lõige 1

1. Amet püüab oma arvamuse esitamisel pidada kinni kuuekuulisest tähtajast alates kehtiva taotluse laekumisest. Seda tähtaega pikendatakse, kui amet nõuab taotlejalt lõikes 2 sätestatud lisateavet.

1. Amet peab oma arvamuse esitamisel kinni neljakuulisest tähtajast alates kehtiva taotluse laekumisest. Seda tähtaega pikendatakse kahe kuu võrra, kui amet nõuab taotlejalt lõikes 2 sätestatud lisateavet.

Selgitus

Muudatusettepanekuga kehtestatakse loa taotlemisel lühem tähtaeg Euroopa Toiduohutusameti arvamuse saamiseks, võttes samas arvesse, et kogu protsess peab olema kooskõlas nii proportsionaalsuse põhimõtte kui tarbijakaitse vajadustega.

Muudatusettepanek 34

Artikli 16 lõige 2

2. Amet või liikmesriigi pädev asutus ameti vahendusel võib vajaduse korral taotlejalt nõuda taotlust täiendavate andmete esitamist teatava tähtaja jooksul.

2. Amet või liikmesriigi pädev asutus ameti vahendusel võib vajaduse korral taotlejalt nõuda taotlust täiendavate andmete esitamist teatava tähtaja jooksul. Taotlejal võib võtta vahetult ühendust ameti pädeva hindamiskomisjoniga, samuti on taotlejal õigus olla ära kuulatud ja õigus esitada toimikusse täiendavaid dokumente.

Muudatusettepanek 35

Artikli 16 lõige 3

3. Oma arvamuse ettevalmistamiseks teeb amet järgnevat:

3. Oma hinnangu ettevalmistamiseks kontrollib amet:

a) kontrollib, et tervisealase väite väljapakutud sõnastus on teaduslike andmetega tõendatud;

a) kas tervisealane väide on teaduslike andmetega põhjendatud;

b) kaalub, kas tervisealase väite sõnastus vastab käesolevas määruses sätestatud kriteeriumidele;

b) kas tervisealane väide vastab käesoleva määruse kriteeriumidele.

c) annab nõu, kas tervisealase väite väljapakutud sõnastus on keskmise tarbija jaoks mõistetav ja sisukas.

 

Selgitus

Muudetakse nõuet, et Euroopa Toiduohutusamet peab esitama arvamuse selle kohta, kas väide on tarbijale mõistetav, kuna antud valdkond ei kuulu ameti pädevusse.

Muudatusettepanek 36

Artikli 16 lõige 4

4. Kui arvamuses toetatakse tervisealase väite lubamist, sisaldab arvamus lisaks järgmisi andmeid:

4. Arvamus sisaldab järgmisi andmeid:

a) taotleja nimi ja aadress;

a) taotleja nimi ja aadress;

b) toitaine või muu aine või toit või toidugrupp, mille kohta tervisealane väide esitatakse, ning selle iseloomulikud omadused;

b) toitaine või muu aine või toit või toidugrupp, mille kohta tervisealane väide esitatakse, ning selle iseloomulikud omadused;

c) esitatava tervisealase väite soovitatav sõnastus vajaduse korral koos kasutamise eritingimustega;

c) ettepanek tervisealase väite sõnastuse kohta vajaduse korral koos kasutamise eritingimustega;

d) vajadusel toidu kasutustingimused või -piirangud ja/või täiendavad selgitused või hoiatused, mis peaksid kaasnema tervisealase väitega märgistusel ja reklaamis.

d) vajadusel toidu kasutustingimused või -piirangud ja/või täiendavad selgitused või hoiatused, mis peaksid kaasnema tervisealase väitega märgistusel ja reklaamis.

Selgitus

Muudetakse nõuet, mille kohaselt Euroopa Toiduohutusamet peab esitama soovitatava sõnastuse, sest see ei kuulu ameti pädevusse.

Muudatusettepanek 37

Artikli 17 lõige 1

1. Komisjon esitab kolme kuu jooksul pärast ameti arvamuse saamist artikli 22 lõikes 2 osutatud komiteele otsuse eelnõu lubatud tervisealaste väidete loetelude kohta, võttes arvesse ameti arvamust, ühenduse õiguse kõiki asjakohaseid sätteid ja muid asjassepuutuvaid õiguslikke tegureid. Kui otsuse eelnõu ei lange kokku ameti hinnanguga, selgitab komisjon erinevuste põhjuseid.

1. Komisjon esitab kahe kuu jooksul pärast ameti arvamuse saamist artikli 22 lõikes 2 osutatud komiteele otsuse eelnõu lubatud tervisealaste väidete loetelude kohta, võttes arvesse ameti arvamust, ühenduse õiguse kõiki asjakohaseid sätteid ja muid asjassepuutuvaid õiguslikke tegureid. Kui otsuse eelnõu ei lange kokku ameti hinnanguga, selgitab komisjon erinevuste põhjuseid.

Muudatusettepanek 38

Artikkel 17 a (uus)

 

Artikkel 17 a

 

Ühenduse registreering

 

1. Artikli 13 lõikes 5 a osutatud tervisealaste väidete puhul võib toidukäitleja, kes kavatseb kasutada artikli 13 lõikes 3 sätestatud nimekirjas mitte sisalduvat tervisealast väidet, taotleda registreerimismenetlust.

 

2. Registreerimistaotlus esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele, mis kinnitab taotluse saamist kirjalikult 14 päeva jooksul selle saamisest arvates.

 

Taotlus sisaldab artikli 15 lõikes 3 sätestatud andmeid ja taotluse põhjuseid.

 

3. Toimik saadetakse viivitamata ametile teaduslikuks hindamiseks ning komisjonile ja liikmesriikidele nende teavitamiseks.

 

Artikli 16 lõikes 2, lõike 3 punktides a ja b, lõigetes 5 ja 6 sätestatud menetlust kohaldatakse mutatis mutandis.

 

4. Komisjon tagab väite registreerimise viie kuu jooksul saamise kuupäevast alates, välja arvatud juhul, kui amet esitab vastuväite negatiivse arvamusena väite teadusliku põhjenduse kohta.

 

Taotleja võib hakata väidet kasutama registreerimise päevast alates.

 

5. Ameti negatiivse arvamuse korral väite teadusliku põhjenduse kohta tuleb väite kasutamist lubada vastavalt artiklis 17 sätestatud menetlustele.

 

6. Komisjon kehtestab vastavalt lõikele 1 registreeritud väidete nimekirja kooskõlas artikli 20 sätetega.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku peamine eesmärk on kiirendada menetlust (pikkus vaid kuus kuud), jättes aega Euroopa Toiduohutusameti teaduslike hinnangute jaoks. See on ainus tagatis tarbijate jaoks, et perioodi lühendamine ei kahjusta hinnangu kvaliteeti. Kui Euroopa Toiduohutusamet leiab, et väidet ei saa lugeda teaduslikult põhjendatuks, kohaldatakse komisjoni sekkumisel loa taotlemise menetlust ning komiteemenetlust.

Muudatusettepanek 39

Artikli 19 lõike 2 punkt c

c) lubatud tervisealased väited ja nende suhtes kohaldatavad tingimused vastavalt artikli 13 lõikele 3, artikli 14 lõikele 1, artikli 18 lõikele 2, artiklile 20, artikli 23 lõikele 2 ja artikli 27 lõikele 6, ning liikmesriigi meetmed, millele osutatakse artikli 22 lõikes 3;

c) lubatud tervisealased väited ja nende suhtes kohaldatavad tingimused vastavalt artikli 13 lõikele 3, artikli 14 lõikele 1, artikli 18 lõikele 2, artikli 23 lõikele 2 ja artikli 27 lõikele 6, artiklis 17 a ettenähtud registreeritud tervisealased väited ja artiklis 20 ettenähtud tingimused ning liikmesriigi meetmed, millele osutatakse artikli 22 lõikes 3;

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku peamine eesmärk on kiirendada menetlust (pikkus vaid kuus kuud), jättes aega Euroopa Toiduohutusameti teaduslike hinnangute jaoks. See on ainus tagatis tarbijate jaoks, et perioodi lühendamine ei kahjusta hinnangu kvaliteeti. Kui Euroopa Toiduohutusamet leiab, et väidet ei saa lugeda teaduslikult põhjendatuks, kohaldatakse komisjoni sekkumisel loa taotlemise menetlust ning komiteemenetlust.

Muudatusettepanek 40

Artikkel 19 a (uus)

 

Artikkel 19 a

 

Intellektuaalomandi õigused

 

Taotluse esitamine väite heakskiitmiseks või sellise väite registreerimiseks või avaldamiseks ei piira mis tahes intellektuaalomandi õigusi, mis taotlejal võivad olla seoses väite endaga või seoses mis tahes teaduslike andmete või taotluse toimikus sisalduva mis tahes teabega. Selliseid õigusi kaitstakse vastavalt ühenduse õigusele või siseriiklikele sätetele, mis ei ole vastuolus ühenduse õigusega.

(Esimesel lugemisel tehtud muudatusettepaneku 70 ennistamine)

Muudatusettepanek 41

Artikli 20 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Vastavalt artikli 15 lõikele 2 nõutud taotluses sisalduvaid teaduslikke andmeid ja muud teavet ei tohi seitsmeaastase perioodi jooksul alates loa andmise kuupäevast kasutada hilisema taotleja kasuks, välja arvatud juhul, kui hilisem taotleja on eelneva taotlejaga kokku leppinud, et neid andmeid ja seda teavet võib kasutada, kui:

1. Vastavalt artikli 15 lõikele 2 nõutud taotluses sisalduvaid teaduslikke andmeid ja muud teavet ei tohi nelja-aastase perioodi jooksul alates loa andmise kuupäevast kasutada hilisema taotleja kasuks, välja arvatud juhul, kui hilisem taotleja on eelneva taotlejaga kokku leppinud, et neid andmeid ja seda teavet võib kasutada, kui:

Selgitus

VKEdel ei ole tavaliselt raha, et võimaldada oma väite saamiseks teaduslikke uuringuid. Ainus võimalus väiteid kasutada, on kasutada artiklis 13 sätestatud nimekirjas esitatud väiteid, mida võib kasutada tasuta, lubamis/registreerimismenetlust läbimata. Võimaldamaks VKEdel seda liiki väiteid kasutada, tuleb andmekaitse aega lühendada Väärib mainimist, et esimesel lugemisel nägi EP ette, et andmekaitse peaks kestma ainult kolm aastat.

Muudatusettepanek 42

Artikli 20 lõige 2

2. Kuni lõikes 1 määratletud seitsmeaastase perioodi möödumiseni pole ühelgi hilisemal taotlejal õigust tugineda eelneva taotleja poolt konfidentsiaalsetena deklareeritud andmetele, välja arvatud siis ja mitte enne, kui komisjon võtab vastu otsuse selle kohta, kas väite saaks või oleks saanud lisada artiklis 14 või vajadusel artiklis 13 sätestatud nimekirja ilma eelneva taotleja poolt konfidentsiaalseteks nimetatud andmeid esitamata.

2. Kuni lõikes 1 määratletud nelja-aastase perioodi möödumiseni pole ühelgi hilisemal taotlejal õigust tugineda eelneva taotleja poolt konfidentsiaalsetena deklareeritud andmetele, välja arvatud siis ja mitte enne, kui komisjon võtab vastu otsuse selle kohta, kas väite saaks või oleks saanud lisada artiklis 14 või vajadusel artiklis 13 sätestatud nimekirja ilma eelneva taotleja poolt konfidentsiaalseteks nimetatud andmeid esitamata.

Muudatusettepanek 43

Artikkel 26

Hiljemalt …* esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, eriti sellise toidu turu arengu kohta, mille kohta esitatakse toitumis- ja tervisealaseid väiteid, ning väidete mõistmise kohta tarbijate poolt, esitades vajadusel oma muudatusettepanekud.

Hiljemalt …* esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, eriti sellise toidu turu arengu kohta, mille kohta esitatakse toitumis- ja tervisealaseid väiteid, ning väidete mõistmise kohta tarbijate poolt, esitades vajadusel oma muudatusettepanekud. Aruanne peab sisaldama ka hinnangut käesoleva määruse mõju kohta rahva tervisele.

_____________

* Ametlike Väljaannete Talitus: 6 aastat pärast viienda kuu viimase päeva möödumist käesoleva määruse jõustumisest.

_____________

* Ametlike Väljaannete Talitus: neli aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Varasem läbivaatamine võimaldaks tuvastada vastuolud määruse ja asjaomaste kaubamärke käsitlevate õigusaktide vahel ning need kõrvaldada. Muudatusettepanek vastab esimese lugemise muudatusettepanekule 71.

Muudatusettepanek 44

Artikli 27 lõige 1

1. Enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva turuleviidud või märgistatud toitu, mis ei vasta käesoleva määruse sätetele, võib turustada kuni nende säilimisaja lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui …**. Artikli 4 lõike 1 sätete osas võib toitu turustada kuni kaksteist kuud pärast asjaomaste toitaineliste põhijoonte ning nende kasutustingimuste vastuvõtmist.

____________

**Ametlike Väljaannete Talitus: käesoleva määruse jõustumise kuupäevale järgneva kaheksateistkümnenda kuu viimase päevani.

1. Enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva turuleviidud või märgistatud toitu, mis ei vasta käesoleva määruse sätetele, võib turustada kuni nende säilimisaja lõppemiseni. Artikli 4 lõike 1 sätete osas võib toitu turustada kuni kakskümmend neli kuud pärast asjaomaste toitaineliste põhijoonte ning nende kasutustingimuste vastuvõtmist.

Selgitus

Käitlejad vajavad määruse nõuete täitmiseks piisavalt aega. Määrusele mittevastavaid väiteid tuleks lubada turul kuni aegumiskuupäevani.

Muudatusettepanek 45

Artikli 27 lõige 2

2. Toodete, mis kannavad käesoleva määruse sätetele mittevastavaid enne 1. jaanuari 2005 olemas olnud kaubamärke või marginimetusi, turustamist võib jätkata kuni …*, mille möödudes kohaldatakse käesoleva määruse sätteid.

____________

* Ametlike Väljaannete Talitus: kümne aasta möödumiseni käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

välja jäetud

Selgitus

Vaata muudatusettepanekut artikli 1 lõike 3 kohta.

Muudatusettepanek 46

Artikli 27 lõige 3

3. Toitumisalaste väidete, mida liikmesriikides on kasutatud enne 1. jaanuari 2005 vastavalt nende suhtes kohaldatavatele liikmesriigi õigusaktide sätetele ning mis ei sisaldu lisas, kasutamist tohib jätkata kuni …** toidukäitlejate vastutusel ja ilma et see piiraks artiklis 23 viidatud kaitsemeetmete vastuvõtmist.

 

3. Toitumisalaseid väiteid, mida liikmesriikides on kasutatud enne 1. jaanuari 2005 vastavalt nende suhtes kohaldatavatele liikmesriigi õigusaktide sätetele ning mis ei sisaldu lisas, ei tohi esitada kauem kui kolme aasta jooksul pärast artiklis 28 osutatud jõustumise kuupäeva toidukäitlejate vastutusel ja ilma et see piiraks artiklis 23 viidatud kaitsemeetmete vastuvõtmist

____________

** Ametlike Väljaannete Talitus: kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

 

(1)

26.5.2005 vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0201.

(2)

ELTs seni avaldamata.


SELETUSKIRI

1. Taustinfo

2003. aasta juulis esitas komisjon ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (KOM (2003)0424 - C5-0329/2003 - 2003/0165 (COD)). Esimesel lugemisel 26. mail 2005. aastal pani parlament ettepaneku hääletusele ning nõukogu võttis vastu ühise seisukoha 8. ja 9. detsembril 2005. aastal toimunud istungil.

Esimesel lugemisel võttis parlament vastu suure hulga muudatusettepanekuid, millega lisati sätteid, et muuta käesoleva määruse kohaldamine tarbijatele ja antud sektori ettevõtjatele lihtsamaks.

Tarbijast lähtuvalt keskendus parlament sellele, kui oluline on märgistuse arusaadavus. Eriti tähelepanelik tuleb olla lastele mõeldud toodete märgistamisel. Muudatusettepanekutes soovitati ka selliste meetmete võtmist, nagu teavituskampaaniad tarbijate teadlikkuse suurendamiseks mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise tähtsuse teemal. Esimesel lugemisel juhtis parlament tähelepanu ka liikmesriikide toitumisharjumuste erinevuste säilitamise olulisusele.

Osa parlamendis vastuvõetud muudatusettepanekuid keskendus toiduainete sektori ettevõtjatele, näiteks tehti muudatusettepanek abistada VKEsid määruse rakendamisel, samuti tehti ettepanek laiendada määruse reguleerimisala ka importtoodetele, et mitte kahjustada Euroopa ettevõtluse konkurentsivõimet.

Teatavasti oli kaks vastuolulist küsimust, mille puhul parlamendi arvamus esimesel lugemisel lahknes, nimelt toitaineliste põhijoonte ja väidete registreerimise korra osas.

Esimesel puhul hääletas parlament toiduainete toitaineliste põhijoonte reguleerimise vastu, lükates tagasi artikli 4. Esimesel lugemisel vastuvõetud sõnastuse kohaselt peab ainel, mille kohta väide esitatakse, olema kasulik toitumisalane või füsioloogiline toime, mis on üldtunnustatud teaduslike teadmistega sedastatud ning kõnesolevat ainet peab olema tootes teatav kogus, mida inimorganism on suuteline omastama.

Esitatavate väidete hindamise korra osas hääletas parlament teavitamismenetluse, mitte loa taotlemise menetluse, poolt, millega vähendati tootjate halduskoormust.

2. Ühine seisukoht

Kuigi nõukogu ühises seisukohas on säilinud komisjoni ettepaneku põhiidee, leidub selles siiski hulk muudatusi, mille üldine eesmärk on tagada tarbijatele õige teabe andmine.

Artiklis 4 võetakse üle komisjoni sisuline seisukoht. Selles toetatakse vajadust kehtestada toitainelised põhijooned, pidades silmas erinevaid kasutajaid ning võttes eelkõige arvesse tervet rida ohustatud tarbijarühmi, nagu lapsed.

Menetluse osas tuleb valdavalt kasutada loa taotlemise menetlust. Siiski on olemas rida "lubatud väiteid", mis on toodud komisjoni (artikli 13 sätestatud korras) koostatud nimekirjas ning mida on lubatud kasutada ilma igasuguse täiendava menetluseta.

3. Järeldused

Käesolevas määruses peaks olema saavutatud tasakaal tervisekaitsenõuete ja tarbijate nõuetekohase teavitamise ning vajaduse vahel vältida tootjate koormamist liigsete formaalsustega.

Nõukogu ühine seisukoht on väga sarnane ettekandja arvamusega esimesel lugemisel, kuid siiski on selge, et teise lugemise põhieesmärk on saavutada laiem üksmeel fraktsioonide ja Euroopa institutsioonide vahel.

Kuigi raporti koostaja ei ole esitanud sisulisi muudatusettepanekuid ühise seisukoha kohta, püüab ta võimalikult kiiresti leida kokkuleppe mainitud kahe olulise küsimuse suhtes, mis käsitlevad toiduainelisi põhijooni ning loa taotlemise ja teavitamise menetlust.

Lõpetuseks märgib raportöör, et ta peab eriti tähtsaks tervet rida esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanekuid, mida nõukogu heaks ei kiitnud, kuid mis käsitlevad selliseid valdkonnaga seonduvaid aspekte, nagu lapsed, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, intellektuaalomandi õigused ning määruse kohaldamata jätmine pakendamata toodete suhtes.


MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

Viited

9858/3/2005 – C6-0018/2006 – 2003/0165(COD)

EP 1. lugemise kuupäev
– P number

26.5.2005

P6_TA(2005)0201

Komisjoni ettepanek

KOM(2003)0424 – C5-0329/2003

Komisjoni muudetud ettepanek

 

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

19.1.2006

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

ENVI
19.1.2006

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Adriana Poli Bortone
21.9.2004

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

30.1.2006

21.3.2006

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:
–:

0:

45

9

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Åsa Westlund

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed

Alfonso Andria, María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Amalia Sartori, Renate Sommer, Andres Tarand, Thomas Wise

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige / asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Roberta Angelilli

Esitamise kuupäev

29.3.2006

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...

Viimane päevakajastamine: 1. august 2006Õigusalane teave