Procedūra : 2004/0084(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0165/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0165/2006

Debates :

PV 01/06/2006 - 3
CRE 01/06/2006 - 3

Balsojumi :

PV 01/06/2006 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0233

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 140kWORD 75k
2006. gada 5. maija
PE 371.928v02-00 A6-0165/2006

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos

(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Referente: Angelika Niebler

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos

(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2004)0279)(2) ,

–   ņemot vērā grozīto priekšlikumu (KOM(2005)0380)(3),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6-0165/2006),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un saskaņā ar ģenerālsekretāru nodrošināt, lai to publicētu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

Pieņemtie teksti, 6.7.2005., P6_TA(2005)0283.

(2)

OV vēl nav publicēts.

(3)

OV vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Vienāda atalgojuma par vienādi vērtīgu darbu princips tika iestrādāts primārajos tiesību aktos saskaņā ar EK līguma 141. pantu. Uz šī juridiskā pamata ir pieņemti daudzi Kopienas tiesību noteikumi. Vienlaikus Līguma 141. pantam šos noteikumus daudzos gadījumos ir interpretējusi un tālāk attīstījusi Eiropas Kopienu Tiesa.

Pamatojoties uz EK līguma 141. panta 3. punktu, Komisija 2004. gada 21. aprīlī iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par tāda principa īstenošanu, kurš paredz vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un darba jomā.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir modernizēt un vienkāršot Kopienas tiesības attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un darba jomā, lai panāktu lielāku skaidrību un tiesisko noteiktību. Šajā nolūkā Komisija apkopo vienā normatīvā tekstā virkni spēkā esošu Kopienas noteikumu. Tās ir direktīvas par vienlīdzīga atalgojuma principa piemērošanu, vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā arodnodrošinājuma sistēmā, tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba, profesionālās izglītības un izaugsmes iespējām un darba apstākļiem, kā arī par pierādīšanas pienākumu diskriminācijas gadījumos, kas pamatojas uz dzimumu (Direktīva 75/117/EEK; Direktīva 76/207/EEK; Direktīva 2002/73/EK; Direktīva 86/378/EEK; Direktīva 96/97/EK; Direktīva 97/80/EK; Direktīva 98/52/EK). Turklāt ierosinātajā tiesību aktā Komisija ir iekļāvusi plašu Eiropas Kopienu Tiesas praksi.

Eiropas Parlaments sniedza atzinumu 2005. gada 6. jūlijā (pirmais lasījums).

Pēc tam starp prezidentvalsti (Luksemburgu un Apvienoto Karalisti), referentu, ēnu referentiem un Komisijas pārstāvjiem notika neformālas trīspusējas sarunas. Šo neformālo diskusiju rezultātā tika panākta kompromisa vienošanās. Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja apstiprināja šo vienošanos 2005. gada 1. decembrī.

Gan Komisija, gan Padome iesniedza paziņojumus attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu, kā kompromisa vienošanās galveno daļu.

Attiecībā uz Komisijas paziņojumu, Parlaments atzīst, ka Komisija 2006. gada 1. martā pieņemtajā Ceļvedī sieviešu un vīriešu līdztiesībā (KOM(2006)0092) par vienu no prioritāriem mērķiem noteica darba un privātās dzīves saskaņošanu.

Padome savā ziņojumā atbalsta Eiropas Parlamenta apņemšanos uzlabot situāciju attiecībā uz darba un privātās dzīves saskaņošanu, lai sasniegtu vīriešu un sieviešu līdztiesību darba dzīvē. Padome 2006. gada 23. un 24. marta Briseles augstākā līmeņa sanāksmē apstiprināja Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu.

Referents un ēnu referenti atbalsta sarunās panākto kompromisa vienošanos.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes kopēja nostāja, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos

Atsauces

15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

2.6.2005

P6_TA(2005)0283

Komisijas priekšlikums

KOM(2004)0279 – C6-0037/2004

Komisijas grozītais priekšlikums

-

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

16.3.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

FEMM

16.3.2006

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Angelika Niebler

15.3.2006

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

-

 

Izskatīšana komitejā

25.4.2006

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.4.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:
–:

0:

18

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Edit Bauer, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Astrid Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Doris Pack, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Véronique De Keyser, Lena Ek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Zita Pleštinská

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

-

Iesniegšanas datums

5.5.2006

 

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

...

Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 1. augustaJuridisks paziņojums