Διαδικασία : 2005/0203(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0168/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0168/2006

Συζήτηση :

PV 31/05/2006 - 20
CRE 31/05/2006 - 20

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2006 - 7.6
CRE 01/06/2006 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0234

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 508kWORD 602k
8 Μαΐου 2006
PE 370.209v03-00 A6-0168/2006

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008)

(COM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτρια: Erna Hennicot-Schoepges

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008)

(COM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0467)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 151, παράγραφος 5, πρώτη παύλα, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή του υπέβαλε την πρόταση (C6-0311/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0168/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως αυτή τροποποιήθηκε·

2.  θεωρεί ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 3β του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 37 της διοργανικής συμφωνίας της xxx·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να το καλέσει εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που προτίθεται να τροποποιήσει ουσιωδώς την πρόταση ή να την αντικαταστήσει με άλλο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Οι ευρωπαίοι πολίτες, και όλοι όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, πρέπει να είναι σε θέση να αποκτούν τις γνώσεις, τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν γνώστες ενός πιο ανοικτού αλλά και πιο πολύπλοκου περιβάλλοντος και να διαχειρίζονται τις ενδεχόμενες δυσκολίες μέσα σ’ αυτό, έτσι ώστε να αποκομίζουν όφελος από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει μια τέτοια διαφοροποιημένη και δυναμική κοινωνία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

(3) Οι ευρωπαίοι πολίτες, και όλοι όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, πρέπει να είναι σε θέση να αποκτούν τις γνώσεις, τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες για να ολοκληρωθούν πλήρως μέσα σε μια διαφοροποιημένη, πλουραλιστική, αλληλέγγυα και δυναμική κοινωνία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

 

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Στην καρδιά του ευρωπαϊκού σχεδίου, ο διαπολιτισμικός διάλογος φαίνεται ως το βέλτιστο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση της πολύπλοκης πραγματικότητας των κοινωνιών μας εκ μέρους των πολιτών και την ενδυνάμωσή τους.

(4) Στην καρδιά του ευρωπαϊκού σχεδίου, η κουλτούρα και ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι τα κατ΄ εξοχήν μέσα για να μάθουμε να συμβιώνουμε αρμονικά και μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στη βελτίωση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το εξωτερικό.

 

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 5, παύλα 1

- με το σεβασμό και την προαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη και με την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη δραστήριας βασισμένης στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- με το σεβασμό και την προαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη τη βελτίωση της συνύπαρξης και με την ενθάρρυνση μιας ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη δραστήριας βασισμένης στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 5, εδάφιο 1α (νέο)

 

- παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στον τομέα της ισότητας, που απορρέουν από τη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιτιολόγηση

Οι μετανάστες - άνδρες όπως και γυναίκες - συχνά δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις συνέπειες π.χ. της νομοθεσίας της ΕΕ ή των κρατών μελών στον τομέα της ισότητας. Ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να συμβάλλει στην ενημέρωση, ιδιαίτερα των μεταναστριών, σχετικά με τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε να είναι σε καλύτερη θέση για την υπεράσπισή τους σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 5, παύλα 2

- με την καθιέρωση της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβόνας, σύμφωνα με την οποία η οικονομία της γνώσης χρειάζεται πρόσωπα ικανά να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να αποκομίζουν όφελος από όλες τις πιθανές πηγές καινοτομίας, έτσι ώστε να αυξάνεται η ευημερία·

 

- με την έμφαση στην πολιτισμική και παιδαγωγική διάσταση που περιλαμβάνει η ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβόνας και, με τον τρόπο αυτό, με την τόνωση της πολιτισμικής και δημιουργικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως παράγοντα οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 5, παύλα 3

- με την προώθηση της δέσμευσης της Ένωσης υπέρ της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και μιας ενισχυμένης συνοχής και με το σεβασμό των αξιών που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- με την προώθηση της δέσμευσης της Ένωσης υπέρ της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, της συνεργασίας και μιας ενισχυμένης συνοχής και με το σεβασμό των αξιών που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν βασική σημασία για τη διευκόλυνση του διαλόγου με τους διάφορους πολιτισμούς του κόσμου και, συνεπώς, την παγίωση του ηγετικού της ρόλου σε διεθνές επίπεδο, ιδίως την προάσπιση και την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 5, παύλα 4

- επιτρέποντας στην Ευρώπη να μπορεί να ακούγεται καλύτερα στον κόσμο και να συνάπτει αποτελεσματικές συμπράξεις με τις γειτονικές χώρες, επεκτείνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ζώνη σταθερότητας και δημοκρατίας πέρα από την Ένωση, και ως εκ τούτου να επηρεάζει θετικά την ευημερία και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- επιτρέποντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ακούγεται καλύτερα στον κόσμο και να συνάπτει αποτελεσματικές συμπράξεις με τις χώρες της γειτονίας της, επεκτείνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ζώνη σταθερότητας, δημοκρατίας και κοινής ευημερίας και ως εκ τούτου να βελτιώνει την ευημερία και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση πολλών κοινοτικών πολιτικών και νομοθετικών πράξεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της ιδιότητας του πολίτη και του αθλητισμού, της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, της δια βίου μάθησης, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της πολιτικής ασύλου και της ένταξης μεταναστών, της οπτικοακουστικής πολιτικής και της έρευνας. Αποτελεί παράλληλα όλο και μεγαλύτερη πρόκληση στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα απέναντι στις υποψήφιες χώρες, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες - εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).

(6) Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση πολλών κοινοτικών πολιτικών και νομοθετικών πράξεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της ιδιότητας του πολίτη και του αθλητισμού, της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, των δικαιωμάτων των γυναικών, της ισότητας των φύλων, της διά βίου μάθησης, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, της πολιτικής ασύλου και της ένταξης μεταναστών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της οπτικοακουστικής πολιτικής και της έρευνας. Αποτελεί παράλληλα όλο και μεγαλύτερη πρόκληση στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα απέναντι στις υπό ένταξη και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες και τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, τις υποψήφιες για συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ χώρες, τις χώρες - εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ), καθώς και τις άλλες τρίτες χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Οικοδομώντας σ’ αυτήν την πολυποίκιλη βάση κοινοτικών εμπειριών και πρωτοβουλιών, είναι θεμελιώδους σημασίας να συμμετέχει κάθε πολίτης και η ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της σε ένα εγχείρημα διαπολιτισμικού διαλόγου.

(7) Οικοδομώντας σ’ αυτήν την πολυποίκιλη βάση κοινοτικών εμπειριών και πρωτοβουλιών, είναι θεμελιώδους σημασίας να συμμετέχει κάθε πολίτης, είτε άνδρας είτε γυναίκα, σε ισότιμη βάση και η ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της στο εγχείρημα του διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδίως μέσω της διαρθρωμένης συνεργασίας που περιγράφεται στο άρθρο 2 α της παρούσας απόφασης. Συμπληρώνει μέτρα για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας, το περιεχόμενο της οποίας μπορεί να εμπλουτισθεί με την αρχή της ένταξης χωρίς την αφομοίωση. Η αποδοχή της διαφοράς διαμορφώνει τις διάφορες πτυχές της συμμετοχής σε μια κοινότητα. Η προώθηση της εκμάθησης μιας "διαπολιτισμικής αβρότητας "πρέπει να συμβάλει σε αυτό. Η "διαπολιτισμική αβρότητα" αποτελεί το συμπλήρωμα και την απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή μιας πραγματικής "ισότητας ευκαιριών" για όλους.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να κατακτηθεί η έννοια του διαπολιτισμικού διαλόγου στο πλαίσιο των υφισταμένων κοινοτικών προτεραιοτήτων και πολιτικών.

Με βάση τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που προκύπτουν από την διαπολιτισμική επικοινωνία, η ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής αβρότητας φαίνεται ως η προϋπόθεση ενός διαπολιτιστικού διαλόγου. Η καθιέρωση ενός αποδοτικού διαλόγου δεν μπορεί ουσιαστικά να πραγματοποιηθεί εάν οι πολίτες που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες δεν μοιράζονται ορισμένους βασικούς κώδικες που ευνοούν τον αμοιβαίο σεβασμό και το να μαθαίνεις από τον άλλον. Η ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής αβρότητας στα πλαίσια της ΕΕ αποτελεί μείζον πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητά της, εφόσον προσφέρει επίσης στον πολίτη μια βασική ικανότητα που πρέπει να αποκτηθεί στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας πραγματικής ισότητας ευκαιριών για όλους.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Είναι σημαντικό να υπάρχει μέριμνα για τη συμπληρωματικότητα με το σύνολο των κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δράσεων που εμπεριέχουν έντονη διάσταση διαπολιτισμικού διαλόγου. Το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου αναμένεται να επιτρέψει την αύξηση της προβολής και της συνοχής τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην καινοτομία και στην οριζόντια και διατομεακή διάσταση των προσεγγίσεων που αποβλέπουν στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου.

(10) Είναι βασικό να υπάρχει μέριμνα για τη συμπληρωματικότητα και την οριζόντια θεώρηση του συνόλου των κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δράσεων που εμπεριέχουν έντονη διάσταση διαπολιτισμικού διαλόγου, δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου συμβάλλει στην αύξηση της προβολής και της συνοχής τους.

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

(10α) Η πείρα και η τεχνογνωσία των διεθνών οργανώσεων, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, πρέπει να μπορούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Τροπολογία 12

Αιτιολογική αναφορά 11α (νέα)

(11α) Για την προετοιμασία του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου έχει ιδιαίτερη σημασία η προώθηση πρωτοβουλιών σχετικά με το διάλογο αυτό, γύρω από συγκεκριμένα και βιώσιμα σχέδια, ιδίως στο πλαίσιο των υφιστάμενων και των μελλοντικών εταιρικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που προβλέπονται κατά το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου 2008.

Τροπολογία 13

Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

(13α) Δεδομένου του αριθμού των ενεργειών που προβλέπονται σε εθνική και κοινοτική κλίμακα για όλα τα κράτη μέλη, το χρηματοδοτικό ποσό αναφοράς μπορεί να θεωρηθεί ως το όριο κάτω του οποίου καθίσταται αδύνατον να επιτευχθούν οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου.

Αιτιολόγηση

Αν η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου υστερήσει, για οποιοδήποτε λόγο, του ποσού αναφοράς, όπως καθορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής, θα καταστεί αδύνατη η έμπρακτη εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας.

Τροπολογία 14

Άρθρο 1, εδάφιο 1 α (νέο)

 

(1α) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο όρος «διαπολιτισμικός διάλογος» περιγράφει μια διαρκή διεργασία που θα εκφρασθεί και θα προβληθεί το 2008 και της οποίας οι δράσεις θα συνεχισθούν και πέρα από το συγκεκριμένο έτος.

Τροπολογία 15

Άρθρο 2, παράγραφος 1, πρώτη παύλα

- στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως μέσου το οποίο να βοηθά τους ευρωπαίους πολίτες και όλους όσους ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, να αποκτούν τις γνώσεις, τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν γνώστες ενός πιο ανοικτού αλλά και πιο πολύπλοκου περιβάλλοντος και να διαχειρίζονται τις ενδεχόμενες δυσκολίες μέσα σ’ αυτό, έτσι ώστε να αποκομίζουν όφελος από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει μια τέτοια διαφοροποιημένη και δυναμική κοινωνία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο·

- στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω ειδικών σχεδίων διαπολιτισμικού διαλόγου σε ορισμένους τομείς ως μέσου το οποίο να βοηθά όλους όσους ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, να μάθουν να συμβιώνουν αρμονικά και να γεφυρώνουν τις διαφορές που είναι εγγενείς στην πολιτισμική, θρησκευτική και γλωσσική ποικιλομορφία τους, και τούτο όχι μόνον μεταξύ των πολιτισμών των διαφόρων κρατών μελών, αλλά και μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκευτικών ομάδων εντός των κρατών μελών.

Τροπολογία 16

Άρθρο 2, παράγραφος 1, 2η παύλα

- στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης ευρωπαϊκής ιθαγένειας δραστήριας και ανοικτής στον κόσμο, που να σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία και να βασίζεται στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της μη διάκρισης, της αλληλεγγύης, των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες.

- στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης ευρωπαϊκής ιθαγένειας δραστήριας και ανοικτής στον κόσμο, που να σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία και να βασίζεται στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία 17

Άρθρο 2, παράγραφος 1, παύλα 2 α (νέα)

 

- στην έμφαση στη συνεισφορά των διαφόρων πολιτισμών και εκφράσεων της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στην πολιτιστική κληρονομιά και στους τρόπους ζωής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία 18

Άρθρο 2, παράγραφος 1, παύλα 2 α (νέα)

- εξαγωγή των προαναφερθεισών κοινών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις της Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο, ενισχύοντας έτσι τον ηγετικό της ρόλο για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει τη συνοχή στο θέμα της προώθησης και της προστασίας των κοινών αξιών τόσο στην επικράτειά της και τους πολίτες της, όσο και στις εξωτερικές της δράσεις.

Τροπολογία 19

Άρθρο 2, παράγραφος 1, παύλα 2 α (νέα)

- η εκπαίδευση πρέπει να καταστεί κεντρικός φορέας εξοικείωσης με την πολυμορφία και τη μεγαλύτερη κατανόηση άλλων πολιτισμών, την προώθηση της κινητικότητας, τις ανταλλαγές και την αξιοποίηση των τεχνογνωσιών, των δεξιοτήτων και των βέλτιστων κοινωνικών πρακτικών, και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να γίνουν το κατ' εξοχήν όργανο για την προώθηση της αρχής της ισότητας και της αμοιβαίας κατανόησης.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν χρήσιμο να ληφθεί υπόψη η έκθεση της Oμάδος των Σοφών, που είχε συσταθεί από τον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Πρόντι, και εγκριθεί τον Νοέμβριο 2003, η οποία πρότεινε μέτρα δράσης σχετικά με το διάλογο μεταξύ των λαών και των πολιτισμών στον ευρωμεσογειακό χώρο.

Τροπολογία 20

Άρθρο 2, παράγραφος 2, παύλα -1 (νέα)

- στην ενσωμάτωση του διαπολιτισμικού διαλόγου ως οριζόντιας αλλά και εγκάρσιας προτεραιότητας στις κοινοτικές πολιτικές, δράσεις και προγράμματα καθώς και στον εντοπισμό και στην από κοινού εφαρμογή των καλύτερων μεθόδων προαγωγής του,

Τροπολογία 21

Άρθρο 2, παράγραφος 2, 1η παύλα

- στην αύξηση της προβολής και της συνοχής όλων των κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στο διαπολιτισμικό διάλογο.

- στην αύξηση της προβολής και της συνοχής όλων των κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στο διαπολιτισμικό διάλογο και στην προαγωγή τους κυρίως μέσω δράσεων και μέτρων με μεγάλη εμβληματική αξία,

Τροπολογία 22

Άρθρο 2, παράγραφος 2, 2η παύλα

- στην έμφαση στη συνεισφορά των διαφόρων πολιτισμών στην πολιτιστική μας κληρονομιά και στους τρόπους ζωής μας· στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα των νέων, στη σημασία της αναζήτησης μέσων προς εφαρμογή για την υλοποίηση, μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου, μιας ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη ενεργητικής και ανοικτής στον κόσμο, που σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία και βασίζεται στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα των νέων, στη σημασία του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου στην καθημερινή ζωή·

Τροπολογία 23

Άρθρο 2, παράγραφος 2, παύλα 2α (νέα)

- στην καλλιέργεια της γνώσης των διαφόρων πολιτισμών και αξιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τρίτες χώρες εταίρους της Ένωσης - μεταξύ άλλων, μέσω των αντιπροσωπειών της Επιτροπής σ' αυτές τις τρίτες χώρες - προκειμένου ιδίως να ευαισθητοποιηθούν οι υποψήφιοι για μετανάστευση με στόχο την πληρέστερη ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής.

Τροπολογία 24

Άρθρο 2, παράγραφος 2, 3η παύλα

- συμβολή στην καινοτομία και στην οριζόντια διατομεακή διάσταση των προσεγγίσεων που αποβλέπουν στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

διαγράφεται

Τροπολογία 25

Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο 3α (νέο)

 

- διερεύνηση των εγγενών δυνατοτήτων αυτού του θεματικού έτους· προετοιμασία και έγκριση μιας συναφούς στρατηγικής προσαρμοσμένης στις ειδικές καταστάσεις των κρατών μελών και παροχή ιδιαίτερης προσοχής στην εκπαίδευση για να προαχθεί η ανεκτικότητα και η συνύπαρξη με την διαφορά, η αύξηση της συνειδητοποίησης της αξίας των ανθρώπων που συμβάλλουν στην γλωσσική, εθνοτική και θρησκευτική ποικιλομορφία της Ευρώπης.

Αιτιολόγηση

Κατά την διαμόρφωση της έννοιας του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην εξασφάλιση της αρχής της βιωσιμότητας. Η στρατηγική αυτή, στην οποία η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο θα πρέπει να εφαρμοσθεί δεόντως από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 26

Άρθρο 2 α (νέο)

 

Άρθρο 2 α

Συμμετοχή στη δράση

 

Για την επίτευξη των απαριθμούμενων στο άρθρο 2 στόχων, η θεσπιζόμενη με την παρούσα απόφαση δράση πρέπει να εκτελεσθεί κατά προτεραιότητα μέσω μιας διαρθρωμένης συνεργασίας με συντελεστές της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου, οι οργανώσεις διαθρησκευτικού και λαϊκού διαλόγου, οι κοινωνικοπολιτιστικές ενώσεις και τα μέσα ενημέρωσης.

 

Η δράση θα εκτελεσθεί σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα και με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και με τους διεθνείς οργανισμούς όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO.

Τροπολογία 27

Άρθρο 3, στοιχεία (α), (β) και (γ)

α) εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής, κυρίως σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για τη διάδοση των μηνυμάτων καίριας σημασίας σχετικά με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου·

α) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής εμβέλειας που να αποβλέπουν στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου προβάλλοντας τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες στο θέμα του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου·

β) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής εμβέλειας που να αποβλέπουν στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου προβάλλοντας τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες στο θέμα του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου·

β) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση με σκοπό την προαγωγή των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, με ιδιαίτερη προσοχή στις δράσεις τις σχετικές με την αγωγή του πολίτη και την εκμάθηση του συνανθρώπου μέσα στη διαφορετικότητά του·

γ) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση με σκοπό την προαγωγή των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου·

γ) εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης,

(Τα σημεία α), β) και γ) του κειμένου της Επιτροπής έγιναν γ), α) και β) αντιστοίχως στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, με τροποποιήσεις των σημείων α) που έγινε γ) και γ) που έγινε β)).

Τροπολογία 28

Άρθρο 3, στοιχείο (δ)

(δ) έρευνες και μελέτες κοινοτικής ή εθνικής κλίμακας με σκοπό την αξιολόγηση και τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την προετοιμασία, την αποτελεσματικότητα, τον αντίκτυπο και την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου.

(δ) διαβουλεύσεις με διεθνή δίκτυα και ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (μέσω οργάνων όπως συνεδριάσεις μικρής κλίμακας, συζητήσεις, έρευνες και μελέτες) με σκοπό την αξιολόγηση και τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα, τον αντίκτυπο και την δημιουργία των βάσεων για την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου.

Τροπολογία 29

Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)

Στο μέτρο που ο διαπολιτισμικός διάλογος περιλαμβάνει μια πτυχή σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ολοκλήρωσης, οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν το 2008 πρέπει να βρίσκονται σε σχέση συνέχειας και συμπληρωματικότητας με τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ισότητας Ευκαιριών για Όλους (2007). Οι μελετώμενες δράσεις, τόσο στο κοινοτικό όσο και στο εθνικό επίπεδο, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ισότητας Ευκαιριών για Όλους (2007).

Τροπολογία 30

Άρθρο 5

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό οργανισμό συντονισμού, ή έναν αντίστοιχο διοικητικό οργανισμό, επιφορτισμένο με την οργάνωση της συμμετοχής του συγκεκριμένου κράτους στο ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι αυτός ο οργανισμός διασφαλίζει την κατάλληλη συμμετοχή των διαφόρων φορέων που λαμβάνουν μέρος στο διαπολιτισμικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο. Ο οργανισμός αυτός εξασφαλίζει το συντονισμό, σε εθνικό επίπεδο, των δράσεων των σχετικών με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό οργανισμό συντονισμού, ή έναν αντίστοιχο διοικητικό οργανισμό, επιφορτισμένο με την οργάνωση της συμμετοχής του συγκεκριμένου κράτους στο ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι αυτός ο οργανισμός διασφαλίζει την κατάλληλη συμμετοχή των διαφόρων φορέων που λαμβάνουν μέρος στο διαπολιτισμικό διάλογο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο οργανισμός αυτός εξασφαλίζει το συντονισμό, σε εθνικό επίπεδο, των δράσεων των σχετικών με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου.

Αιτιολόγηση

Το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο πρέπει να συνεργάζονται για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, λόγω της στενότερης επαφής που διατηρούν με τους πολίτες.

Τροπολογία 31

Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και υπό την προεδρία της Επιτροπής. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών ορίζονται κατά προτίμηση από τους εθνικούς συντονιστικούς οργανισμούς του άρθρου 5.

Τροπολογία 32

Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Με την επιφύλαξη της προαναφερθείσας διαδικασίας, δύο εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν, ως παρατηρητές, στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της φύσεως των αποφάσεων που άπτονται της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, δύο εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμμετέχουν, ως παρατηρητές, στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Τροπολογία 33

Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Τα μέτρα που προβλέπονται στο μέρος Γ του παραρτήματος μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι 50% του συνολικού κόστους τους κατ’ ανώτατο όριο από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8.

3. Τα μέτρα που προβλέπονται στο μέρος Γ του παραρτήματος μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι 80% του συνολικού κόστους τους κατ’ ανώτατο όριο από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της κοινοτικής επιδότησης από 50% στο 80% θα διευκολύνει την εφαρμογή σχεδίων από πολιτισμικούς φορείς.

Τροπολογία 34

Άρθρο 9

Για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, η Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με τις κατάλληλες διεθνείς οργανώσεις.

Για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις κατάλληλες διεθνείς οργανώσεις και ειδικότερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO, λαμβάνοντας σοβαρή μέριμνα για τη διαφάνεια, στις σχέσεις συνεργασίας και την προβολή της συμμετοχής της ΕΕ.

Τροπολογία 35

Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 καθορίζεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ.

1. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 καθορίζεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι προπαρασκευαστικές δράσεις περιορίζονται στο 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί σαφώς ότι το μεγαλύτερο τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού διατίθεται για πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του 2008 που θα ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

Τροπολογία 36

Άρθρο 14

Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο έκθεση στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη γενική αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης .

Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο έκθεση στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη γενική αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης που θα χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές πολιτικές, μέτρα και δράσεις της Ένωσης σε αυτό τον τομέα.

Τροπολογία 37

Παράρτημα, Μέρος Α, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1α (νέα)

 

Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής δεν θα υπερβαίνουν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη κατανομή του προϋπολογισμού δεν θεωρείται σωστή. Οι ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως είναι θεάματα, εκθέσεις και συναυλίες θα συνιστούν αυτές καθ' εαυτές μια μορφή προώθησης των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Οι εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής (των μέσων μαζικής ενημέρωσης) θα πρέπει να συνιστούν μόνον μέτρα στήριξης.

Τροπολογία 38

Παράρτημα, μέρος Α, παράγραφος 1, σημείο (γ)

γ) τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τα λοιπά μέσα ενημέρωσης, καθώς και με εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου·

 

γ) τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τα λοιπά μέσα ενημέρωσης, καθώς και με εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδίως στο πλαίσιο των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων που προβλέπονται για το 2008, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο, καταπολεμώντας ταυτοχρόνως την εμπορία ανθρώπων και την καταναγκαστική πορνεία των γυναικών κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών·

Τροπολογία 39

Παράρτημα, Μέρος Α), στοιχείο 1) (στ)

στ) κατάλληλες πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και του κοινού γενικά με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου·

στ) διάχυση παιδαγωγικού υλικού και εργαλείων προοριζόμενων κατά προτεραιότητα υπέρ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ευνοώντας τη διεξαγωγή ανοικτών συζητήσεων σχετικά με τους διάφορους πολιτισμούς του κόσμου τηρώντας πλήρως την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 40

Παράρτημα, Μέρος A), στοιχείο 1) (ζ)

ζ) σύσταση ενός ιστοχώρου πληροφόρησης στο διαδίκτυο στον ιστοχώρο Europa, συμπεριλαμβανομένου ενός πυλώνα για τους υποβάλλοντες σχέδια σχετικά με το διαπολιτισμικό διάλογο,, έτσι ώστε να καθοδηγούνται αυτοί για τα διάφορα συναφή κοινοτικά προγράμματα και δράσεις.

ζ) σύσταση μιας πύλης στο διαδίκτυο για να προσφέρει στο ευρύ κοινό πρόσβαση σε όλες τις δράσεις στον τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου και να καθοδηγεί τους υποβάλλοντες σχέδια σχετικά με το διαπολιτισμικό διάλογο μέσα από τα διάφορα συναφή κοινοτικά προγράμματα και δράσεις.

Τροπολογία 41

Παράρτημα, Μέρος A, νέα παράγραφος μετά τον τίτλο, σημείο 2)

 

Τη θέσπιση βραβείου για το διαπολιτισμικό διάλογο, που θα ανταμείβει ένα σχέδιο προοριζόμενο για τους νέους το οποίο θα πηγάζει από κοινοτικά προγράμματα όπως τα Socrates, Νεότητα, Πολιτισμός, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, πρώτη παύλα.

Τροπολογία 42

Παράρτημα, Μέρος A, σημείο (2)

Έρευνες και μελέτες κοινοτικής κλίμακας με σκοπό την αξιολόγηση και τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την προετοιμασία, την αποτελεσματικότητα, τον αντίκτυπο και τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου.

Διαβουλεύσεις με διεθνή δίκτυα και ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (μέσω οργάνων όπως συνεδριάσεις μικρής κλίμακας, συζητήσεις, έρευνες και μελέτες) με σκοπό την αξιολόγηση και τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο, καθώς και την δημιουργία των βάσεων για την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου.

Τροπολογία 43

Παράρτημα, Μέρος Β, πρώτο εδάφιο

Ένας περιορισμένος αριθμός εμβληματικών δράσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας που αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα των νέων, στους στόχους του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου μπορεί να επωφεληθεί από κοινοτική επιδότηση ύψους 80% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο.

Ένας περιορισμένος αριθμός εμβληματικών δράσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας που αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση, ιδίως των νέων και των γυναικών, στους στόχους του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου μπορεί να επωφεληθεί από κοινοτική επιδότηση ύψους 80% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο.

Αιτιολόγηση

Πέραν των νέων, και για τις γυναίκες θα πρέπει να ισχύσει η κοινοτική επιδότηση ύψους 80% κατ΄ ανώτατο όριο, με στόχο να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, η οποία, ως γνωστόν, είναι ελλιπής σε όλες τις χώρες, για πολλούς και ποικίλους λόγους. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στο εγχείρημα του διαπολιτισμικού διαλόγου των ομάδων εκείνων που δεν ενεργοποιούνται έντονα και συστηματικά, των νέων και των γυναικών.

Τροπολογία 44

Παράρτημα, μέρος B, εδάφιο 2

Αυτές οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοτικής εκδήλωσης για τα εγκαίνια και τη λήξη του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου σε συνεργασία με τις εκάστοτε προεδρίες στη διάρκεια του έτους 2008.

 

Αυτές οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοτικής εκδήλωσης για τα εγκαίνια και τη λήξη του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου σε συνεργασία με τις εκάστοτε προεδρίες στη διάρκεια του έτους 2008. Αυτό θα μπορούσε να συγκεκριμενοποιηθεί ιδίως με μια δυναμική συμμετοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Ημέρα της 8ης Μαρτίου και της 21ης Μαΐου που ανακηρύχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε "Διεθνή Ημέρα των Γυναικών" και "Παγκόσμια ημέρα της πολιτισμικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη" , αντιστοίχως.

Τροπολογία 45

Παράρτημα, Μέρος B), εδάφια 2 α και 2 β (νέα)

2α. Το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου θα κλείσει με ένα διαπολιτισμικό Φόρουμ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτικού και θρησκευτικού κόσμου.

 

2β. Επίσης θα πρέπει να οργανωθεί μια διαθρησκευτική συνάντηση μεταξύ ανεγνωρισμένων από τα κράτη μέλη εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων.

Τροπολογία 46

Παράρτημα, Μέρος Γ, παράγραφος 1

Δράσεις σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση μπορούν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από κοινοτική ενίσχυση ύψους 50% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο.

Δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση μπορούν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από κοινοτική ενίσχυση ύψους 80% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο.

Αιτιολόγηση

Το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο πρέπει να συνεργάζονται για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, λόγω της στενότερης επαφής που διατηρούν με τους πολίτες.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) Περίληψη της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής εγγράφεται στο πλαίσιο των θεματολογικών ευρωπαϊκών ετών, όπως είναι το 2006, ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των εργαζομένων, ή το 2007, ευρωπαϊκό έτος ισότητας των ευκαιριών.

Κύριος σκοπός του υπό εξέταση ευρωπαϊκού έτους είναι η προαγωγή του διαλόγου ανάμεσα σε όλες τις κουλτούρες και ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που ζουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να τους προσφέρει τα μέσα για να ζήσουν μαζί αρμονικά. Νομική βάση είναι το άρθρο 151 της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Προικισμένη με προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων ευρώ, η πρόταση επιδιώκει να επιτύχει το σκοπό του ευρωπαϊκού αυτού έτους με τις εξής 4 κατηγορίες ενεργειών :

1)  Ενημερωτικές και διαφημιστικές εκστρατείες, συντονισμένες σε κοινοτικό επίπεδο και εκτελούμενες σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την προβολή των κεντρικών μηνυμάτων και του λογοτύπου του Ευρωπαϊκού Έτους διαπολιτισμικού διαλόγου ανάμεσα σε όλους τους πολίτες και τα άτομα που διαμένουν στην Ένωση. Η χρηματοδότηση γίνεται από την Επιτροπή μέχρι ύψος 4,5 εκατομμυρίων ευρώ (45% του συνολικού προϋπολογισμού).

2)  Εκδηλώσεις και δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και για την ευαισθητοποίηση όλων των Ευρωπαίων, ιδίως των νέων. Οι εμβληματικές αυτές δράσεις, μέχρι οκτώ κατ΄ ανώτατο όριο, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν μέχρι ποσοστού 80% από την Επιτροπή, μέχρι συνολικό ποσόν 2,4 εκατομμυρίων ευρώ (24% του συνολικού προϋπολογισμού).

3)  Εκδηλώσεις και δράσεις σε εθνικό επίπεδο – εάν έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν κατά 50% από την Επιτροπή, μέχρι συνολικό ποσόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ (25% του συνολικού προϋπολογισμού).

4)  Έρευνες και μελέτες σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο για την προετοιμασία και τη βιωσιμότητα της δράσης. Οι έρευνες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από την Επιτροπή μέχρι το ποσόν των 600.000 ευρώ (6% του συνολικού προϋπολογισμού).

Η δράση πρέπει να υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

2) Σκεπτικό και περιεχόμενο των τροπολογιών

· Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει πολλές καλές ιδέες και πρωτοβουλίες. Όμως στερείται σαφήνειας. Είναι δύσκολο να μιλάμε για διαπολιτισμικό διάλογο βάσει ενός εγγράφου που μερικές φορές είναι ακατάληπτο. Πρέπει να απλοποιήσουμε, να δώσουμε ορισμούς και να διασαφηνίσουμε.

· Γενικά, πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαρκή διεργασία στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η διεργασία αυτή θα φτάσει στο απόγειό της το 2008, ξεκινάει όμως ήδη από τώρα και θα συνεχισθεί και πέρα από το 2008. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της δράσης. Επί πλέον, πρέπει να διασφαλίσουμε τη λογική συνοχή με τα άλλα ευρωπαϊκά έτη, και ιδίως με το 2007, που θα είναι έτος της ισότητας των ευκαιριών για όλους.

· Πρέπει επίσης να εμβαθύνουμε τον προβληματισμό ως προς τον ίδιο τον ορισμό της έννοιας του διαπολιτισμικού διαλόγου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ορισμός της έννοιας αυτής στην πρόταση της Επιτροπής, πρέπει λοιπόν να τον προσθέσουμε.

· Πρέπει να σκεφθούμε ως προς τη ρητή μνεία του διαθρησκευτικού και λαϊκού διαλόγου και επίσης να σκεφθούμε ως προς τις μορφές που θα μπορούσε να λάβει αυτός ο διάλογος. Η ιδιαίτερη θρησκευτική ταυτότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας όλων μας, ακόμη και των λαϊκών συμπολιτών μας. Είναι αδιανόητο να μην τη συμπεριλάβουμε σε ένα πρόγραμμα που διατείνεται ότι είναι τόσο πλήρες όσο και το ευρωπαϊκό έτος του διαπολιτισμικού διαλόγου.

· Πρέπει να αναβαθμίσουμε το ρόλο της κουλτούρας αυτής καθαυτής. Μέσω της κουλτούρας είναι που μπορούν να κάνουν διάλογο οι διάφορες κουλτούρες. Στις 20 Οκτωβρίου 2005, η έγκριση της Σύμβασης περί Προστασίας και Προαγωγής της Ποικιλομορφίας της Πολιτισμικής Έκφρασης από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO με τη ρητή υποστήριξη των 25 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισοδυναμεί με αναγνώριση του γεγονότος ότι η κουλτούρα και η πολιτισμική ποικιλομορφία αποτελούν το θεμέλιο του κοινωνικού μας μοντέλου. Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου επομένως συνίσταται στο να επιτρέψει σε όλους να μάθουν και να ζήσουν αυτή την ποικιλομορφία..

· Αφού πρέπει να σκεφτούμε τη δυνατότητα χρήσης των υπαρχόντων προγραμμάτων, να τονίσουμε τη συμβολή και τις δυνατότητες του προγράμματος Πολιτισμός 2007-2013 κατά πρώτο λόγο για τη στοχοθέτηση των προτεραιοτήτων.

· Για την επίτευξη των στόχων του Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, η δράση πρέπει να εκτελεσθεί κατά προτεραιότητα μέσω μιας διαρθρωμένης συνεργασίας με τους επιτόπου συντελεστές. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε να συμμετέχουν ενεργά στην προπαρασκευή και εκτέλεσή του πολλοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχουν π.χ. οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου, οι οργανώσεις διαθρησκευτικού και λαϊκού διαλόγου, οι κοινωνικοπολιτισμικές οργανώσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τα μέσα ενημέρωσης.

· Πρέπει επίσης η δράση να εκτελεσθεί σε στενή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα και με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και με τους διεθνείς οργανισμούς σαν το Συμβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO, που διαθέτουν απαράμιλλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου.

· Δεκτή η πρόταση της Επιτροπής να ληφθούν ως βάση οι καλύτερες υπάρχουσες πρακτικές σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει όμως να διευκρινισθεί καλύτερα με ποιόν τρόπο μπορεί να γίνει αυτό.

· Τέλος, χρήσιμο θα ήταν να περιληφθούν προτάσεις για συγκεκριμένες και εμβληματικές εκδηλώσεις και δράσεις συμβολικού περιεχομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δράση θα αποκτούσε έτσι μεγαλύτερη προβολή και ο προϋπολογισμός του έτους θα αποκτούσε από τώρα στόχους, ενώ θα υπήρχε και συνοχή με όλες τις υπάρχουσες δράσεις.

o Οι εκδηλώσεις αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη θέσπιση ενός Βραβείου Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Μένει να συζητήσουμε εάν θα είναι κάποιο βραβείο τύπου Ζαχάρωφ, που θα επιβραβεύει έναν υπέρμαχο του διαπολιτισμικού διαλόγου, ή καλύτερα ένα βραβείο που θα επιβραβεύει π.χ. το καλύτερο σχέδιο που θα υποβληθεί σε αυτό το πλαίσιο.

o Βάσει της πρότασης της Επιτροπής να πραγματοποιηθεί μια εναρκτήρια ή μια καταληκτική εκδήλωση, επιβάλλεται να οργανώσουμε ένα μεγάλο Φόρουμ στο τέλος (και ίσως και στην αρχή). Μια τέτοια εκδήλωση θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα μπορούσε έτσι να συμμετάσχει ενεργότερα στη δράση.

o Στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκστρατειών, χρήσιμο θα ήταν να επεκταθεί η πρόταση περί δημιουργίας μιας ιστοσελίδας: θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια πραγματική διαδικτυακή πύλη, με σκοπό :

§ τη συγκεντρωτική παρουσίαση όλων των πληροφοριών για όλες τις δράσεις που υλοποιούνται στο πεδίο του διαπολιτισμικού διαλόγου,

§ την δικτύωση της κοινωνίας των πολιτών (των επαγγελματιών του κλάδου) και των άλλων συντελεστών,

§ την έμπρακτη ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών,

§ όπως θέτει η Επιτροπή, την καθοδήγηση των φορέων σχεδίων σχετικών με τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσα από τα διάφορα οικεία κοινοτικά προγράμματα και δράσεις, μεταξύ άλλων και για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να απαντήσουν σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

· Τέλος, πρέπει να διευκρινίσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, εάν χρειασθεί, να απαιτήσουμε μια ενεργότερη συμμετοχή του, διότι αυτό έχει υποχρέωση να καλλιεργεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και οφείλει να δηλώσει έτοιμο να μεριμνήσει για την αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης και να φροντίσει ώστε ο σεβασμός του να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης όλων των ενεργειών της Ένωσης.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (21.4.2006)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008)

(COM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Patrick Gaubert

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περισσότερο από ποτέ ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί καθημερινότητα και ανάγκη στο σημερινό ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Αποτελεί εγγύηση ειρήνης και κοινωνικής συνοχής, διότι καλεί στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών μέσω της ανόθευτης γνώσης των πολιτισμών και των αντίστοιχων αξιών του καθενός. Συνιστά βασική έννοια της ευρωπαϊκής οικοδόμησης.

Ο διαπολιτισμικός αυτός διάλογος πρέπει να διεξάγεται αμφίδρομα. Αφενός, οι Ευρωπαίοι οφείλουν να ανοίγονται ολοένα και περισσότερο σε έναν πλουραλιστικό και πολυπολικό κόσμο και, ως εκ τούτου, στους διαφορετικούς πολιτισμούς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και των τρίτων χωρών, κυρίως των γειτονικών. Αφετέρου, οι τρίτες χώρες και περιοχές θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν στους πολιτισμούς και τις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και των περιφερειακών εταιρικών σχέσεων.

Ένας από τους στόχους αυτού του ευρωπαϊκού έτους θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης των πρωτοαφικνούμενων μεταναστών. Η ευαισθητοποίηση των νεοαφικνούμενων αυτών πολιτών στους πολιτισμούς και τις αξίες των κοινωνιών υποδοχής είναι απαραίτητη για την πληρέστερη κοινωνική ένταξή τους. Η παρούσα ανακοίνωση θα μπορούσε να τοποθετείται σε χρόνο πριν από την αναχώρησή τους, στις τρίτες χώρες καταγωγής, προκειμένου να ενημερώνονται οι υποψήφιοι. Αντίθετα, ο διάλογος με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό θα πρέπει να παρακινεί τους ευρωπαίους πολίτες σε άνοιγμα προς τους "έξω-ευρωπαϊκούς" πολιτισμούς με στόχο την ένταξη αυτών των μη ευρωπαίων πολιτών.

Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα των δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους 2008 με τις δράσεις που πραγματοποιούνται το 2007 για το Ευρωπαϊκό Έτος της ισότητας ευκαιριών για όλους. Πράγματι, ο διαπολιτισμικός διάλογος αφορά επίσης την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ένταξη των μεταναστών. Προς το σκοπό αυτό, οι φορείς που κινητοποιήθηκαν το 2007 και τους οποίους αφορούν οι δράσεις του διαπολιτισμικού διαλόγου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύμπραξης και στο Ευρωπαϊκό Έτος 2008.

Αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος θα μπορεί να φτάσει σε αίσιο τέλος μόνο στο πλαίσιο της συνεργασίας και των ανταλλαγών με ορισμένους φορείς και εταίρους που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα στην πλήρη επίτευξη των στόχων τους. Επίσης, η σύμπραξη διεθνών οργανώσεων, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ουνέσκο, που διαθέτουν πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου μπορεί να είναι πολύτιμη. Παρομοίως, η κοινωνία των πολιτών, ιδιαιτέρως οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σ' αυτόν τον τομέα καθώς και κάθε άλλη οργάνωση με διαπολιτισμικό χαρακτήρα, όπως το Ευρωμεσογειακό Ίδρυμα Anna Lindh για το διάλογο μεταξύ των πολιτισμών, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα έκφρασης σχετικά με την καθιέρωση του εν λόγω ευρωπαϊκού έτους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Στην καρδιά του ευρωπαϊκού σχεδίου, ο διαπολιτισμικός διάλογος φαίνεται ως το βέλτιστο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση της πολύπλοκης πραγματικότητας των κοινωνιών μας εκ μέρους των πολιτών και την ενδυνάμωσή τους.

(4) Στην καρδιά του ευρωπαϊκού σχεδίου, ο διαπολιτισμικός διάλογος φαίνεται ως το βέλτιστο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση της πολύπλοκης πραγματικότητας των κοινωνιών μας εκ μέρους των πολιτών και την ενδυνάμωσή τους, και μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου..

Αιτιολόγηση

Η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλία συμβάλλει στον πολιτιστικό πλούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να διευκολύνει τον διάλογο με όλους του πολιτισμούς του κόσμου και, τέλος, στη συνύπαρξη στο πλαίσιο της Ένωσης.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 5, 1η παύλα

- με το σεβασμό και την προαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη και με την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη δραστήριας βασισμένης στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- με το σεβασμό και την προαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη, την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη δραστήριας βασισμένης στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ενθάρρυνση της ένταξης των πολιτών μέσω της ευαισθητοποίησής τους και της προαγωγής αξιών που βασίζονται στη συμμαχία των πολιτισμών·

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 5, 3η παύλα

– με την προώθηση της δέσμευσης της Ένωσης υπέρ της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και μιας ενισχυμένης συνοχής και με το σεβασμό των αξιών που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

– με την προώθηση της δέσμευσης της Ένωσης υπέρ της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και μιας ενισχυμένης συνοχής και με το σεβασμό των αξιών που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν βασική σημασία για τη διευκόλυνση του διαλόγου με τους διάφορους πολιτισμούς του κόσμου και, συνεπώς, την παγίωση του ηγετικού της ρόλου σε διεθνές επίπεδο για την προστασία και την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Αιτιολόγηση

Η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλία συμβάλλει στον πολιτιστικό πλούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να διευκολύνει τον διάλογο με όλους του πολιτισμούς του κόσμου και, τέλος, στην συνύπαρξη στο πλαίσιο της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εννοηθεί ως θεμέλιο χρηστής διοίκησης σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία πρέπει να αξιολογηθεί και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 5, 4η παύλα

- επιτρέποντας στην Ευρώπη να μπορεί να ακούγεται καλύτερα στον κόσμο και να συνάπτει αποτελεσματικές συμπράξεις με τις γειτονικές χώρες, επεκτείνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ζώνη σταθερότητας και δημοκρατίας πέρα από την Ένωση, και ως εκ τούτου να επηρεάζει θετικά την ευημερία και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- επιτρέποντας στην Ευρώπη να μπορεί να ακούγεται καλύτερα στον κόσμο, να τον γνωρίσει περισσότερο και να κατανοήσει τον πολιτισμό άλλων περιοχών και ηπείρων ώστε να συνάπτει αποτελεσματικές συμπράξεις με τις γειτονικές χώρες, να επεκτείνει κατ’ αυτό τον τρόπο την ζώνη σταθερότητας, ειρήνης και δημοκρατίας πέρα από την Ένωση, προωθώντας την αμοιβαία γνώση των πολιτισμών και των λαών και ως εκ τούτου να επηρεάζει θετικά την ευημερία, την ασφάλεια και τον αμοιβαίο σεβασμό των ευρωπαίων και των μη ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση πολλών κοινοτικών πολιτικών και νομοθετικών πράξεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της ιδιότητας του πολίτη και του αθλητισμού, της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, της δια βίου μάθησης, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της πολιτικής ασύλου και της ένταξης μεταναστών, της οπτικοακουστικής πολιτικής και της έρευνας. Αποτελεί παράλληλα όλο και μεγαλύτερη πρόκληση στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα απέναντι στις υποψήφιες χώρες, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες - εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).

(6) Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση πολλών κοινοτικών πολιτικών και νομοθετικών πράξεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της ιδιότητας του πολίτη και του αθλητισμού, της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, των δικαιωμάτων των γυναικών, της ισότητας των φύλων, της διά βίου μάθησης, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, της πολιτικής ασύλου και της ένταξης μεταναστών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της οπτικοακουστικής πολιτικής και της έρευνας. Αποτελεί παράλληλα όλο και μεγαλύτερη πρόκληση στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα απέναντι στις υπό ένταξη και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες και τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, τις υποψήφιες για σύνδεση με την ΕΕ χώρες, τις χώρες - εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ), καθώς και τις άλλες τρίτες χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

(10α) Η πείρα και η τεχνογνωσία των διεθνών οργανώσεων, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, πρέπει να μπορούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική αναφορά 11α (νέα)

(11α) Για την προετοιμασία του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου έχει ιδιαίτερη σημασία η προώθηση πρωτοβουλιών σχετικά με το διάλογο αυτό, γύρω από συγκεκριμένα και βιώσιμα σχέδια, ιδίως στο πλαίσιο των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που προβλέπονται κατά το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου 2008.

Τροπολογία 8

Άρθρο 2, παράγραφος 1, πρώτη παύλα

- στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως μέσου το οποίο να βοηθά τους ευρωπαίους πολίτες και όλους όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, να αποκτούν τις γνώσεις, τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν γνώστες ενός πιο ανοικτού αλλά και πιο πολύπλοκου περιβάλλοντος και να διαχειρίζονται τις ενδεχόμενες δυσκολίες μέσα σ’ αυτό, έτσι ώστε να αποκομίζουν όφελος από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει μια τέτοια διαφοροποιημένη και δυναμική κοινωνία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο·

- στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως μέσου το οποίο να βοηθά τους ευρωπαίους πολίτες και όλους όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, να ζουν μαζί πιο αρμονικά σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού των πολιτιστικών διαφορών και να δίνει τη δυνατότητα για πληρέστερη ένταξη των μεταναστών, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών, βελτιώνοντας τη γνώση και, ως εκ τούτου, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτοί οι πολιτισμοί και οι αντίστοιχες αξίες όλων των στρωμάτων του πληθυσμού στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 9

Άρθρο 2, παράγραφος 1, παύλα 2 α (νέα)

- εξαγωγή των προαναφερθεισών κοινών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις της Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο, ενισχύοντας έτσι τον ηγετικό της ρόλο για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει τη συνοχή στο θέμα της προώθησης και της προστασίας των κοινών αξιών τόσο στην επικράτειά της και τους πολίτες της, όσο και στις εξωτερικές της δράσεις.

Τροπολογία 10

Άρθρο 2, παράγραφος 1, παύλα 2 α (νέα)

- η εκπαίδευση πρέπει να καταστεί κεντρικός φορέας εξοικείωσης με τη διαφορά, τη γνώση του Άλλου, την προώθηση της κινητικότητας, την ανταλλαγή και την αξιοποίηση των τεχνογνωσιών, των εμπειριών και των βέλτιστων κοινωνικών πρακτικών, και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να γίνουν το κατ' εξοχήν όργανο της αρχής της ισότητας και της αμοιβαίας κατανόησης.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν χρήσιμο να ληφθεί υπόψη η έκθεση της Oμάδος των Σοφών, που είχε συσταθεί από τον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Πρόντι, και εγκριθεί τον Νοέμβριο 2003, η οποία πρότεινε μέτρα δράσης σχετικά με το διάλογο μεταξύ των λαών και των πολιτισμών στον ευρωμεσογειακό χώρο.

Τροπολογία 11

Άρθρο 2, παράγραφος 2, παύλα 2α (νέα)

- στην καλλιέργεια της γνώσης των διαφόρων πολιτισμών και αξιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τρίτες χώρες εταίρους της Ένωσης - μεταξύ άλλων, μέσω των αντιπροσωπειών της Επιτροπής σ' αυτές τις τρίτες χώρες - προκειμένου ιδίως να ευαισθητοποιηθούν οι υποψήφιοι για μετανάστευση με στόχο την πληρέστερη ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής.

Τροπολογία 12

Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)

Στο μέτρο που ο διαπολιτισμικός διάλογος περιλαμβάνει μια πτυχή σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ένταξη, οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν το 2008 πρέπει να βρίσκονται σε σχέση συνέχειας και συμπληρωματικότητας με τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους ισότητας ευκαιριών για όλους (2007). Οι μελετώμενες δράσεις, τόσο στο κοινοτικό όσο και στο εθνικό επίπεδο, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους ισότητας ευκαιριών για όλους (2007).

Τροπολογία 13

Άρθρο 3, παράγραφος 3α (νέα)

Τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 3 πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο συμπεφωνημένης δράσης με φορείς της κοινωνίας των πολιτών όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαπολιτισμικού διαλόγου καθώς και με κάθε άλλη οργάνωση διαπολιτισμικού χαρακτήρα της μορφής των οργανώσεων για την ισότητα των φύλων ή του ιδρύματος Anna Lindh, στο μέτρο που αυτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εξασφάλιση συνέχειας στο ευρωπαϊκό έτος.

Τροπολογία 14

Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Με την επιφύλαξη της προαναφερθείσας διαδικασίας, δύο εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν, ως παρατηρητές, στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της φύσεως των αποφάσεων που άπτονται της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, δύο εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμμετέχουν, ως παρατηρητές, στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Τροπολογία 15

Άρθρο 9

Για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, η Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με τις κατάλληλες διεθνείς οργανώσεις.

 

Για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, η Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με τις κατάλληλες διεθνείς οργανώσεις και, ειδικότερα, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ομάδα τους Υψηλού Επιπέδου της Συμμαχίας των Πολιτισμών.

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου 2008 πρέπει να λάβει υπόψη τους στόχους της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Συμμαχίας των Πολιτισμών.

Τροπολογία 16

Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή φροντίζει για τη συμμετοχή των υποψήφιων χωρών στο ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή τους σε πολυάριθμα κοινοτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν διάσταση διαπολιτισμικού διαλόγου και αναπτύσσοντας ειδικές πρωτοβουλίες στα κατάλληλα πλαίσια, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του διαλόγου των κοινωνιών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών.

2. Η Επιτροπή φροντίζει για τη συμμετοχή των υπό ένταξη και των υποψηφίων για ένταξη χωρών, για τις οποίες ισχύει προενταξιακή στρατηγική, περιλαμβανομένων των υποψήφιων χωρών για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ, των χωρών του MEDA και των χωρών-εταίρων του EUROMED υποστηρίζοντας τη συμμετοχή τους σε πολυάριθμα κοινοτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν διάσταση διαπολιτισμικού διαλόγου και αναπτύσσοντας ειδικές πρωτοβουλίες στα κατάλληλα πλαίσια, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του διαλόγου των κοινωνιών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών.

Τροπολογία 17

Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου και των πρωτοβουλιών που ενδέχεται να αναπτυχθούν σε κατάλληλα πλαίσια συνεργασίας και διαλόγου με τις χώρες ΕΖΕΣ που είναι μέλη στη συμφωνία ΕΟΧ, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου και των πρωτοβουλιών που ενδέχεται να αναπτυχθούν σε κατάλληλα πλαίσια συνεργασίας και διαλόγου, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την ενίσχυση της δημοκρατίας και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών, καθώς και την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στο διάλογο με τις χώρες ΕΖΕΣ που είναι μέλη στη συμφωνία ΕΟΧ, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει τη συνοχή στο θέμα της προώθησης και της προστασίας των κοινών αξιών τόσο στην επικράτειά της και τους πολίτες της, όσο και στις εξωτερικές της δράσεις. Επίσης, κατά το Ευρωπαϊκό Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου 2008 πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της Συμμαχίας των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία 18

Άρθρο 10, παράγραφος 4

4. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα με κάθε άλλη πρωτοβουλία συνεργασίας με τις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι κατάλληλες για τους στόχους διαπολιτισμικού διαλόγου του Ευρωπαϊκού Έτους.

4. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα με τις εργασίες της Ομάδος Υψηλού Επιπέδου της Συμμαχίας των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών, και με κάθε άλλη πρωτοβουλία συνεργασίας με τις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι κατάλληλες για τους στόχους διαπολιτισμικού διαλόγου του Ευρωπαϊκού Έτους.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει τη συνοχή στο θέμα της προώθησης και της προστασίας των κοινών αξιών τόσο στην επικράτειά της και τους πολίτες της, όσο και στις εξωτερικές της δράσεις. Επίσης, κατά το Ευρωπαϊκό Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου 2008 πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της Συμμαχίας των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία 19

Παράρτημα, μέρος Α, παράγραφος 1, σημείο (γ)

γ) τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τα λοιπά μέσα ενημέρωσης, καθώς και με εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου·

 

γ) τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τα λοιπά μέσα ενημέρωσης, καθώς και με εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδίως στο πλαίσιο των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων που προβλέπονται για το 2008, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο, καταπολεμώντας ταυτοχρόνως την εμπορία ανθρώπων και την καταναγκαστική πορνεία των γυναικών κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων αυτών·

Τροπολογία 20

Παράρτημα, μέρος B, εδάφιο 2

Αυτές οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοτικής εκδήλωσης για τα εγκαίνια και τη λήξη του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου σε συνεργασία με τις εκάστοτε προεδρίες στη διάρκεια του έτους 2008.

 

Αυτές οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοτικής εκδήλωσης για τα εγκαίνια και τη λήξη του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου σε συνεργασία με τις εκάστοτε προεδρίες στη διάρκεια του έτους 2008. Αυτό θα μπορούσε να συγκεκριμενοποιηθεί ιδίως με μια δυναμική συμμετοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Ημέρα της 8ης Μαρτίου και της 21ης Μαΐου που ανακηρύχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε "Διεθνή Ημέρα των Γυναικών" και "Παγκόσμια ημέρα της πολιτισμικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη" , αντιστοίχως.

Τροπολογία 21

Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο, μέρος 5, παράγραφος 5.2, εδάφιο 3

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το έτος θα είναι συμπληρωματικές προς τις άλλες κοινοτικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η νεολαία, η ιδιότητα του πολίτη, η απασχόληση, οι κοινωνικές υποθέσεις, η ισότητα ευκαιριών, η μετανάστευση, η προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η οπτικοακουστική πολιτική και η έρευνα. Η συμπληρωματικότητα με το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους θα είναι ιδιαίτερα σημαντική με σκοπό την εξασφάλιση της αμοιβαίας υποστήριξης αυτών των δύο ετών στο αντικείμενό τους και στις δράσεις τους.

 

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το έτος θα είναι συμπληρωματικές προς τις άλλες κοινοτικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η νεολαία, η ιδιότητα του πολίτη, η απασχόληση, οι κοινωνικές υποθέσεις, η ισότητα ευκαιριών, η μετανάστευση, η προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, η καταπολέμηση της καταναγκαστικής πορνείας, η οπτικοακουστική πολιτική και η έρευνα. Η συμπληρωματικότητα με το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους θα είναι ιδιαίτερα σημαντική με σκοπό την εξασφάλιση της αμοιβαίας υποστήριξης αυτών των δύο ετών στο αντικείμενό τους και στις δράσεις τους. Οι μελετώμενες δράσεις, τόσο στο κοινοτικό όσο και στο εθνικό επίπεδο, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία των δράσεων που υλοποιήθηκαν το έτος 2007, επιδιώκοντας π.χ. τη συνέχιση της συνεργασίας με ορισμένους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους και των γυναικείων οργανώσεων, των ενδιαφερομένων προσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου, που κινητοποιήθηκαν το 2007.

Τροπολογία 22

Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο, αριθμός 8, παράγραφος 8.2, εδάφιο 5 (Δράση B)

Ένας περιορισμένος αριθμός εμβληματικών δράσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας αναμένεται να επιτρέψει την ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα των νέων, στους στόχους του έτους. Μεταξύ αυτών των δράσεων, οι εκδηλώσεις εγκαινίων και λήξης του έτους θα οργανωθούν με τα κράτη μέλη που θα ασκούν την προεδρία της Ένωσης κατά το 2008.

 

Ένας περιορισμένος αριθμός εμβληματικών δράσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας αναμένεται να επιτρέψει την ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα των νέων, στους στόχους του έτους. Μεταξύ αυτών των δράσεων, οι εκδηλώσεις εγκαινίων και λήξης του έτους θα οργανωθούν με τα κράτη μέλη που θα ασκούν την προεδρία της Ένωσης κατά το 2008. Αυτό θα μπορούσε να συγκεκριμενοποιηθεί ιδίως με τη δυναμική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό επίπεδο στην Ημέρα της 21ης Μαΐου που ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε "Παγκόσμια ημέρα της πολιτισμικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη".

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

CULT

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET
15.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Patrick Gaubert
19.10.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.3.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

20.4.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angelika Beer, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Bastiaan Belder, Monika Beňová, Emma Bonino, André Brie, Elmar Brok, Paul Marie Coûteaux, Véronique De Keyser, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Camiel Eurlings, Ana Maria Gomes, Richard Howitt, Jana Hybášková, Toomas Hendrik Ilves, Vytautas Landsbergis, Edward McMillan-Scott, Cecilia Malmström, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Paweł Bartłomiej Piskorski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Irena Belohorská, Carlos Carnero González, Alexandra Dobolyi, Hélène Flautre, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Ģirts Valdis Kristovskis, Miguel Angel Martínez Martínez, Αθανάσιος Παφίλης, Inger Segelström

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

(1)

ΕΕ C ... της ..., σελ. ....


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (26.4.2006)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008)

(COM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.        Κύρια στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής

Οι στόχοι της πρότασης Επιτροπής που αφορούν το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008) είναι οι ακόλουθοι:

- η προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως μέσου το οποίο θα παρέχει βοήθεια στους Ευρωπαίους πολίτες και σε όλους όσους ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, να αποκτούν τις γνώσεις, τα προσόντα και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν γνώστες ενός πιο ανοικτού αλλά και πιο περίπλοκου περιβάλλοντος και να ξεπερνούν οποιεσδήποτε δυσκολίες ούτως ώστε να αποκομίζουν οφέλη από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει μια διαφοροποιημένη και δυναμική κοινωνία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο·

- η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών και όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης μιας ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

- η αύξηση της συνοχής όλων κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στο διαπολιτισμικό διάλογο·

- η έμφαση στη συνεισφορά των διαφόρων πολιτισμών στη πολιτισμική μας κληρονομιά και στους τρόπους ζωής μας· ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών και όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως των νέων·

- η συμβολή στην καινοτομία.

Το Έτος θα στρέφεται γύρω από τρία είδη δράσεων:

· δράσεις κοινοτικής κλίμακας: εκστρατεία πληροφόρησης και προαγωγής των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους, έρευνες και μελέτες κοινοτικής κλίμακας με στόχο την αξιολόγηση του αντίκτυπου του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου·

· επιδότηση δράσεων σε κοινοτική κλίμακα: ιδίως οι δράσεις που αφορούν τους νέους μπορούν να τύχουν κοινοτικής ενίσχυσης ύψους έως 80% του συνολικού κόστους·

· συγχρηματοδότηση ενεργειών εθνικής κλίμακας με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση: οι δράσεις εθνικού επιπέδου μπορούν να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να τύχουν κοινοτικής ενίσχυσης έως 50% του συνολικού κόστους κατ' ανώτατο όριο.

Η πρόταση περιλαμβάνει χρηματοδοτικό πλαίσιο και το συνολικό προτεινόμενο ποσό ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ για το 2007 και το 2008 (εκτός των διοικητικών δαπανών).

Οι δαπάνες κατανέμονται ως εξής:

Α: Μέτρα κοινοτικής κλίμακας:

-  Εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής: 4,5 εκατ. ευρώ

-  Έρευνες και μελέτες: 0,6 εκατ. ευρώ

Β: Συγχρηματοδότηση δράσεων σε κοινοτική κλίμακα

-  Εμβληματικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων για τα εγκαίνια και τη λήξη του Ευρωπαϊκού Έτους: 2,4 εκατ. ευρώ

Γ: Συγχρηματοδότηση δράσεων σε εθνική κλίμακα

-  Εθνικές πρωτοβουλίες: 2,5 εκατ. ευρώ

2. Τροπολογίες που προτείνει η συντάκτρια της γνωμοδότησης:

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής ως σημαντικό βήμα με στόχο την οικοδόμηση της Ευρώπης. Ένα Ευρωπαϊκό Έτος αφιερωμένο στο διαπολιτισμικό διάλογο συνιστά μοναδικό εργαλείο ευαισθητοποίησης για την εφαρμογή σειράς στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θίγει τα ακόλουθα σημεία:

- Τροπολογία 1 που αφορά το νομοθετικό ψήφισμα: τυποποιημένη τροπολογία που τονίζει ότι οι πιστώσεις υπόκεινται στην απόφαση που θα ληφθεί για το προσεχές πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο.

- Εστίαση σε συγκεκριμένα σχέδια: η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους που πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ 25 κρατών μελών, ελάχιστο τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού θα πρέπει να διατεθεί για εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής (τροπολογίες 3, 4 και 8).

- Η αύξηση της συγχρηματοδότησης της ΕΕ θα διευκολύνει την εφαρμογή σχεδίων από πολιτισμικούς φορείς (τροπολογίες 5 και 9).

- Προκειμένου να εξασφαλισθεί η προβολή του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου πρέπει να διευκρινισθεί ότι το κυριότερο τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού διατίθεται για σχέδια που θα εφαρμοστούν το 2008. Οι προπαρασκευαστικές δράσεις κατά το 2007 θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες (τροπολογία 7).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1

Παράγραφος 1α (νέα)

1α. Θεωρεί ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 3β του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 37 της διοργανικής συμφωνίας της xxx.

Πρόταση απόφασης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

(13α) Δεδομένου του αριθμού των ενεργειών που προβλέπονται σε εθνική και κοινοτική κλίμακα για όλα τα κράτη μέλη, το χρηματοδοτικό ποσό αναφοράς μπορεί να θεωρηθεί ως το όριο κάτω του οποίου καθίσταται αδύνατον να επιτευχθούν οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου υστερήσει, για οποιοδήποτε λόγο, του ποσού αναφοράς, όπως καθορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής, θα καταστεί αδύνατη η έμπρακτη εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας.

Τροπολογία 3

Άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο 1

- στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως μέσου το οποίο να βοηθά τους ευρωπαίους πολίτες και όλους όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, να αποκτούν τις γνώσεις, τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν γνώστες ενός πιο ανοικτού αλλά και πιο πολύπλοκου περιβάλλοντος και να διαχειρίζονται τις ενδεχόμενες δυσκολίες μέσα σ’ αυτό, έτσι ώστε να αποκομίζουν όφελος από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει μια τέτοια διαφοροποιημένη και δυναμική κοινωνία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο·

- στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω ειδικών σχεδίων διαπολιτισμικού διαλόγου σε ορισμένους τομείς ως μέσου το οποίο να βοηθά τους ευρωπαίους πολίτες και όλους όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, να αποκτούν τις γνώσεις, τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν γνώστες ενός πιο ανοικτού αλλά και πιο πολύπλοκου περιβάλλοντος και να διαχειρίζονται τις ενδεχόμενες δυσκολίες μέσα σ’ αυτό, έτσι ώστε να αποκομίζουν όφελος από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει μια τέτοια διαφοροποιημένη και δυναμική κοινωνία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο·

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του διαπολιτισμικού διαλόγου θα πρέπει να επιτευχθούν κατά κύριο λόγο με την υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδίων και πολιτιστικών πρωτοβουλιών που δρομολογούνται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 4

Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφια α), β) και γ)

α) εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής, κυρίως σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για τη διάδοση των μηνυμάτων καίριας σημασίας σχετικά με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου·

α) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής εμβέλειας που να αποβλέπουν στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου προβάλλοντας τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες στο θέμα του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου·

β) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής εμβέλειας που να αποβλέπουν στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου προβάλλοντας τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες στο θέμα του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου·

β) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση με σκοπό την προαγωγή των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου·

γ) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση με σκοπό την προαγωγή των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου·

γ) εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής, κυρίως σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για τη διάδοση των μηνυμάτων καίριας σημασίας σχετικά με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου·

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του διαπολιτισμικού διαλόγου θα πρέπει να επιτευχθούν κατά κύριο λόγο με την υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων που δρομολογούνται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, με την υποστήριξη εκστρατειών πληροφόρησης και προαγωγής σχετικά με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου.

Τροπολογία 5

Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Τα μέτρα που προβλέπονται στο μέρος Γ του παραρτήματος μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι 50% του συνολικού κόστους τους κατ’ ανώτατο όριο από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8.

3. Τα μέτρα που προβλέπονται στο μέρος Γ του παραρτήματος μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι 80% του συνολικού κόστους τους κατ’ ανώτατο όριο από το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της κοινοτικής επιδότησης από 50 στο 80% θα διευκολύνει την εφαρμογή σχεδίων από πολιτισμικούς φορείς.

Τροπολογία 6

Άρθρο 9

Για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, η Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με τις κατάλληλες διεθνείς οργανώσεις.

Για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις κατάλληλες διεθνείς οργανώσεις.

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις πρέπει να αναφέρονται σαφώς σε ένα νομοθετικό κείμενο.

Τροπολογία 7

Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 καθορίζεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ.

1. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 καθορίζεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι προπαρασκευαστικές δράσεις περιορίζονται στο 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί σαφώς ότι το μεγαλύτερο τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού διατίθεται για πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του 2008 που θα ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

Τροπολογία 8

Παράρτημα, Μέρος Α, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1α (νέα)

 

Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής δεν θα υπερβαίνουν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη κατανομή του προϋπολογισμού δεν θεωρείται σωστή. Οι ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως είναι θεάματα, εκθέσεις και συναυλίες θα συνιστούν αυτές καθ' εαυτές μια μορφή προώθησης των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Οι εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής (των μέσων μαζικής ενημέρωσης) θα πρέπει να συνιστούν μόνον μέτρα στήριξης.

Τροπολογία 9

Παράρτημα, Μέρος Γ, παράγραφος 1

Δράσεις σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση μπορούν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από κοινοτική ενίσχυση ύψους 50% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο.

Δράσεις σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση μπορούν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από κοινοτική ενίσχυση ύψους 80% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της κοινοτικής επιδότησης από 50 στο 80% θα διευκολύνει την εφαρμογή σχεδίων από πολιτισμικούς φορείς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008)

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2005)0467 – C6 0311/2005 – 2005/0203(COD))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

CULT

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
15.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

0.0.0000

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
22.11.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.3.2006

25.4.2006

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

25.4.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard James Ashworth, Simon Busuttil, James Elles, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Αντώνης Σαμαράς, Nina Škottová, László Surján, Paulo Casaca, Bárbara Dührkop Dührkop, Neena Gill, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Wiesław Stefan Kuc, Vladimír Maňka, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter, Gérard Deprez, Kyösti Virrankoski, Gérard Onesta, Esko Seppänen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Wojciech Roszkowski,

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Peter Šťastný, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

(1)

ΕΕ C 49, 28.2.2006, σελ. 44.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (20.4.2006)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008)

(COM(2005)0467 – C6-0311 – 2005/0203(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Kinga Gál

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στα ακόλουθα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα έγγραφα της Επιτροπής τα οποία αποτελούν την βάση για τις τροπολογίες που πρότεινε στην γνωμοδότησή της:

- ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των Ρόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εγκρίθηκε στις 28 Απριλίου 2005,

- ψήφισμα σχετικά με την προώθηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: ο ρόλος των εθνικών και Ευρωπαϊκών οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Θεμελιωδών (2005/2007(INI)), που εγκρίθηκε στις 26 Μαΐου 2005,

- ψήφισμα σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και των πολιτικών κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ένωση, που εγκρίθηκε στις 8 Ιουνίου 2005 (2005/2008(INI)),

- πρόταση απόφασης του Συμβουλίου: Σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών" (2005/0048(CNS) - COM(2005)0123),

- πρόταση απόφασης του Συμβουλίου: για τη θέσπιση για το 2007-2013 ειδικού προγράμματος «Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη) και πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» (2005/0038(CNS) - COM(2005)0122),

- πρόταση Κανονισμού που αφορά την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005/0124(CNS)),

- στρατολόγηση τρομοκρατών: Ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταπολέμηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην βίαιη ριζοσπαστικοποίηση (COM(2005)0313),

- Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την Απαγόρευση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για όλους - Στρατηγική-πλαίσιο (COM(2005)0224),

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Στην καρδιά του ευρωπαϊκού σχεδίου, ο διαπολιτισμικός διάλογος φαίνεται ως το βέλτιστο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση της πολύπλοκης πραγματικότητας των κοινωνιών μας εκ μέρους των πολιτών και την ενδυνάμωσή τους.

 

(4) Στην καρδιά του ευρωπαϊκού σχεδίου, ο διαπολιτισμικός διάλογος φαίνεται ως το βέλτιστο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση της πολύπλοκης πραγματικότητας των κοινωνιών μας εκ μέρους των πολιτών και την ενδυνάμωσή τους.

Αυτή η πραγματικότητα διαμορφώνεται συγχρόνως από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και από την διαδικασία επέκτασης ενός ολονέν και πιο πολιτικού σχεδίου πέραν των οικονομικών πτυχών της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Για να ανταποκριθούν σε αυτήν την πολυσχιδή πρόκληση, οι Ευρωπαίοι πολίτες και τα άτομα που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμασθούν για μια αποτελεσματική, ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη, να επιδείξουν ανεκτικότητα και να αποδεχθούν τη διαφορά.

Αιτιολόγηση

Όταν αναφερόμαστε στην πολύπλοκη πραγματικότητα στις κοινωνίες, θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε στις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και εκείνες των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ (ειδικά της προώθησης της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας με στόχο την ενίσχυση της νομιμότητας). Μια γενικότερη δεκτικότητα ως προς την προσφορά άλλων πολιτισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κατάστασης μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση πολλών κοινοτικών πολιτικών και νομοθετικών πράξεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της ιδιότητας του πολίτη και του αθλητισμού, της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, της δια βίου μάθησης, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της πολιτικής ασύλου και της ένταξης μεταναστών, της οπτικοακουστικής πολιτικής και της έρευνας. Αποτελεί παράλληλα όλο και μεγαλύτερη πρόκληση στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα απέναντι στις υποψήφιες χώρες, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες - εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).

 

(6) Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση πολλών κοινοτικών πολιτικών και νομοθετικών πράξεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της ιδιότητας του πολίτη και του αθλητισμού, της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, της δια βίου μάθησης, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της πολιτικής ασύλου και της ένταξης μεταναστών, της οπτικοακουστικής πολιτικής και της έρευνας. Επιπλέον, θα πρέπει να τοποθετηθεί στον πυρήνα των νέων κοινοτικών πολιτικών που θα εισαχθούν για την προστασία και προώθηση της ειδικής ταυτότητας των παραδοσιακών εθνοτικών, γλωσσικών και εθνικών μειονοτήτων και, ως εκ τούτου, να ικανοποιηθούν οι ειδικές ανάγκες της πρόσφατα διευρυνθείσας Ένωσης. Αποτελεί παράλληλα όλο και μεγαλύτερη πρόκληση στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα απέναντι στις υποψήφιες χώρες, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες - εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).

Αιτιολόγηση

Ο πολιτισμός αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως θεμελιώδες συστατικό της ταυτότητας. Ιδιαίτερα, για τις παραδοσιακές εθνοτικές, γλωσσικές και εθνικές μειονότητες, η διαφύλαξη και προώθηση των ειδικών πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών αποτελεί την βάση για τη διατήρηση της ξεχωριστής τους ταυτότητας. Ως ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να καταρτισθούν ειδικά κοινοτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες αυτών των κοινοτήτων, διαφορετικών από τους μετανάστες και άλλες ομάδες που υφίστανται διακρίσεις.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Οικοδομώντας σ’ αυτήν την πολυποίκιλη βάση κοινοτικών εμπειριών και πρωτοβουλιών, είναι θεμελιώδους σημασίας να συμμετέχει κάθε πολίτης και η ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της σε ένα εγχείρημα διαπολιτισμικού διαλόγου.

(7) Οικοδομώντας σ’ αυτήν την πολυποίκιλη βάση κοινοτικών εμπειριών και πρωτοβουλιών, είναι θεμελιώδους σημασίας να συμμετέχει κάθε πολίτης και η ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της σε ένα εγχείρημα διαπολιτισμικού διαλόγου. Συμπληρώνει μέτρα για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας, το περιεχόμενο της οποίας μπορεί να εμπλουτισθεί με την αρχή της ένταξης χωρίς την αφομοίωση. Η αποδοχή της διαφοράς διαμορφώνει τις διάφορες πτυχές της συμμετοχής σε μια κοινότητα. Η προώθηση της εκμάθησης μιας "διαπολιτισμικής αβρότητας "πρέπει να συμβάλει σε αυτό. Η "διαπολιτισμική αβρότητα" αποτελεί το συμπλήρωμα και την απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή μιας πραγματικής "ισότητας ευκαιριών" για όλους.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να κατακτηθεί η έννοια του διαπολιτισμικού διαλόγου στο πλαίσιο των υφισταμένων κοινοτικών προτεραιοτήτων και πολιτικών.

Με βάση τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που προκύπτουν από την διαπολιτισμική επικοινωνία, η ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής αβρότητας φαίνεται ως η προϋπόθεση ενός διαπολιτιστικού διαλόγου. Η καθιέρωση ενός αποδοτικού διαλόγου δεν μπορεί ουσιαστικά να πραγματοποιηθεί εάν οι πολίτες που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες δεν μοιράζονται ορισμένους βασικούς κώδικες που ευνοούν τον αμοιβαίο σεβασμό και το να μαθαίνεις από τον άλλον. Η ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής αβρότητας στα πλαίσια της ΕΕ αποτελεί μείζον πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητά της, εφόσον προσφέρει επίσης στον πολίτη μια βασική ικανότητα που πρέπει να αποκτηθεί στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας πραγματικής ισότητας ευκαιριών για όλους.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Θα είναι επίσης σημαντικό να υπάρξει μέριμνα για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου και του συνόλου των εξωτερικών πτυχών των πρωτοβουλιών για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου που αναπτύσσονται στα κατάλληλα πλαίσια με τις χώρες της ΕΖΕΣ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες - εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ). Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα με κάθε άλλη πρωτοβουλία συνεργασίας με τις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι κατάλληλες για τους στόχους διαπολιτισμικού διαλόγου του Ευρωπαϊκού Έτους.

 

(11) Θα είναι επίσης σημαντικό να υπάρξει μέριμνα για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου και του συνόλου των εξωτερικών πτυχών των πρωτοβουλιών για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου που αναπτύσσονται στα κατάλληλα πλαίσια με τις χώρες της ΕΖΕΣ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες - εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ). Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις υπό ένταξη χώρες και στις υποψήφιες χώρες όσον αφορά την περαιτέρω αντιμετώπιση των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου της συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα κριτήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την προενταξιακή περίοδο. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα με κάθε άλλη πρωτοβουλία συνεργασίας με τις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι κατάλληλες για τους στόχους διαπολιτισμικού διαλόγου του Ευρωπαϊκού Έτους.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των δέκα νέων κρατών μελών που εντάχθηκαν στην Ένωση το 2004, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η έννοια της συνέχειας μεταξύ της ικανοποίησης των ενταξιακών κριτηρίων και του σεβασμού της κοινοτικής νομοθεσίας και των κοινοτικών πολιτικών.

Τροπολογία 5

Άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο 3α (νέο)

 

- διερεύνηση των εγγενών δυνατοτήτων αυτού του θεματικού έτους· προετοιμασία και έγκριση μιας συναφούς στρατηγικής προσαρμοσμένης στις ειδικές καταστάσεις των κρατών μελών και παροχή ιδιαίτερης προσοχής στην εκπαίδευση για να προαχθεί η ανεκτικότητα και η συνύπαρξη με την διαφορά, η αύξηση της συνειδητοποίησης της αξίας των ανθρώπων που συμβάλλουν στην γλωσσική, εθνοτική και θρησκευτική ποικιλομορφία της Ευρώπης.

Αιτιολόγηση

Κατά την διαμόρφωση της έννοιας του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην εξασφάλιση της αρχής της βιωσιμότητας. Η στρατηγική αυτή, στην οποία η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο θα πρέπει να εφαρμοσθεί δεόντως από τα κράτη μέλη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0467 – C6-0311 – 2005/0203(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

CULT

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
15.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Kinga Gál
23.1.2006

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2006

19.4.2006

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

19.4.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

33

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Patrick Gaubert, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Σταύρος Λαμπρινίδης, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Hartmut Nassauer, Αθανάσιος Παφίλης, Lapo Pistelli, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María del Pilar Ayuso González, María Esther Herranz García, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (22.3.2006)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008)

(COM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία της ΕΕ να ανακηρύξει το 2008 σε ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, γιατί ανταποκρίνεται απόλυτα στις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις της Ένωσης και των πολιτών της, για πολλούς λόγους :

Η ΕΕ είναι από τη φύση της και από τις Συνθήκες πολυπολιτισμική. Το άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ αναθέτει αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ολοένα στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης και να συμβάλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών, προβάλλοντας την κοινή πολιτιστική κληρονομιά, σεβόμενη πάντα την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία.

Ο πολιτισμός, εκτός από εγγενής αξία των λαών της Ευρώπης και καθοριστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι ταυτόχρονα οικονομικός παράγων και συντελεστής της ανάπτυξης και συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η στρατηγική της Λισαβόνας βασίζεται ακριβώς στην ικανότητα των Ευρωπαίων να γνωρισθούν καλύτερα, να μοιρασθούν εμπειρίες και ευκαιρίες, να συνεργασθούν αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Επίσης, μία ανοικτή κοινωνία διαλόγου βασισμένη στον αμοιβαίο εμπλουτισμό και στην αναζήτηση κοινών αξιών είναι απαραίτητη για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι θα προέρχονται από όλο και περισσότερες χώρες και πολιτισμούς.

Επιπλέον, η πολιτική γειτονίας της ΕΕ και η προετοιμασία νέων διευρύνσεων αποτελεί για την ΕΕ και τους πολίτες της ένα εποικοδομητικό διάλογο με τους γείτονες της σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα θέματα. Ο διεθνής ρόλος της Ένωσης και η συνεργασία της με τις μεγάλες δυνάμεις και όλους τους λαούς με στόχο την ενίσχυση της θέσης της, την προώθηση των αξιών της και την επίτευξη ειρήνης στον κόσμο, απαιτεί ένα διάλογο ουσίας με αλληλοσεβασμό και αλληλοκατανόηση σε συνθήκες γρήγορα μεταβαλλόμενες.

Οι ευρωπαίοι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να αξιοποιήσουν ουσιαστικά όλες τις ευκαιρίες μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον για να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά και να είναι ανταγωνιστικοί σε όλους τους τομείς. Η διεθνής συνείδηση πρέπει να συνυπάρξει αρμονικά και εποικοδομητικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και την εθνική ταυτότητα.

Όλες αυτές τις προκλήσεις του διαπολιτισμικού διαλόγου, η ΕΕ τις αντιμετωπίζει μέσα από διάφορες πολιτικές, από την καταπολέμηση των διακρίσεων, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και συνεργασίες, την ενίσχυση της στρατηγικής της Λισαβόνας, έως την εξωτερική και ανθρωπιστική δράση.

Είναι όμως σημαντικό ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος του 2008 έχει στόχο να αποτελέσει ένα δομημένο και ενισχυμένο σχέδιο το οποίο θα δώσει προστιθέμενη αξία στις δράσεις της ΕΕ και τις ευκαιρίες μίας δημιουργικής συμμετοχής όλων των πολιτών.

Στην πρόταση της Επιτροπής αναγνωρίζεται ότι το 2008 θα πρέπει, ως έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, να χρησιμοποιηθεί για την άμβλυνση κάθε είδους διακρίσεων. Παράλληλα, γενικό στόχο του ευρωπαϊκού έτους αποτελεί η ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, δραστήριας και ανοικτής στον κόσμο, που βασίζεται σε κοινές αξίες μεταξύ των οποίων και η ισότητα. Και οι δύο αυτές συνιστώσες αφορούν ιδιαίτερα το γυναικείο πληθυσμό της ΕΕ. Για το λόγο αυτό πρέπει η διάσταση της ισότητας ανδρών και γυναικών να ενταχθεί σε όλες τις δράσεις του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι, μολονότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού, τόσο στις χώρες της ΕΕ όσο και στις γείτονες χώρες, η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους κοινοτικές πρωτοβουλίες παραμένει σχετικά χαμηλή, όπως χαμηλή είναι σε όλες τις εκφράσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής και στις παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην εκφράζονται οι απόψεις και τα ζητήματα που αφορούν άμεσα και έμμεσα τον γυναικείο πληθυσμό, να μην λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, καθώς και να μην ενημερώνονται οι ίδιες για τις ιδιαίτερες ευκαιρίες και προκλήσεις που τις αφορούν.

Για το λόγο αυτό πρέπει να προωθηθεί η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε όλα τα όργανα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στα κράτη μέλη και σε άλλες χώρες εταίρους. Η συμμετοχή των γυναικών θα εμπλουτίσει τις πρωτοβουλίες του έτους 2008 με νέες ιδέες και νέες πτυχές της πραγματικότητας, τόσο για τους ευρωπαίους πολίτες όσο και για αυτούς που διαμένουν στην ΕΕ ή προετοιμάζονται για να γίνουν αργότερα μέλη της.

Ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρήσιμο εργαλείο που θα προβάλει και θα ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους για θέματα διακρίσεων κατά των γυναικών, που οφείλονται συχνά σε διαφορετικές κουλτούρες, παραδόσεις αλλά και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Ειδικά οι γυναίκες μέλη μειονοτήτων ή κοινοτήτων μεταναστών που διαβιούν στην ΕΕ υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις μέσα στις κοινότητες τους και στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Η καλλιέργεια ενός διαλόγου πολιτισμών πρέπει να οδηγήσει σε αποδοχή των θεμελιωδών αξιών και αρχών που στηρίζουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζουν την ισότητα, τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη.

Για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και επιτυχία του έτους διαπολιτισμικού διαλόγου 2008, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει επίσης τη συστηματική προώθηση δράσεων και συνεργειών σε περιφερειακό επίπεδο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 5, εδάφιο 1α (νέο)

 

- παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στον τομέα της ισότητας, που απορρέουν από τη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιτιολόγηση

Οι μετανάστες - άνδρες όπως και γυναίκες - συχνά δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις συνέπειες π.χ. της νομοθεσίας της ΕΕ ή των κρατών μελών στον τομέα της ισότητας. Ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να συμβάλει στην ενημέρωση, ιδιαίτερα των μεταναστριών, σχετικά με τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε να είναι σε καλύτερη θέση για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση πολλών κοινοτικών πολιτικών και νομοθετικών πράξεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της ιδιότητας του πολίτη και του αθλητισμού, της καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, της διά βίου μάθησης, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της πολιτικής ασύλου και της ένταξης μεταναστών, της οπτικοακουστικής πολιτικής και της έρευνας. Αποτελεί παράλληλα όλο και μεγαλύτερη πρόκληση στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα απέναντι στις υποψήφιες χώρες, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες - εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).

(6) Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση πολλών κοινοτικών πολιτικών και νομοθετικών πράξεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της ιδιότητας του πολίτη και του αθλητισμού, της καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, της προώθησης της ισότητας γυναικών και ανδρών, της διά βίου μάθησης, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της πολιτικής ασύλου και της ένταξης μεταναστών, της οπτικοακουστικής πολιτικής και της έρευνας. Αποτελεί παράλληλα όλο και μεγαλύτερη πρόκληση στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα απέναντι στις υποψήφιες χώρες, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες - εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των φύλων πρέπει να αναφέρεται ρητά μεταξύ των κοινοτικών πολιτικών των οποίων ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση. Στην υλοποίηση αυτών των στόχων καλείται να συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο ο διαπολιτισμικός διάλογος, αφού οι στόχοι αυτοί αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ε.Ε.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Οικοδομώντας σ’ αυτήν την πολυποίκιλη βάση κοινοτικών εμπειριών και πρωτοβουλιών, είναι θεμελιώδους σημασίας να συμμετέχει κάθε πολίτης και η ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της σε ένα εγχείρημα διαπολιτισμικού διαλόγου.

(7) Οικοδομώντας σ’ αυτήν την πολυποίκιλη βάση κοινοτικών εμπειριών και πρωτοβουλιών, είναι θεμελιώδους σημασίας να συμμετέχει ισότιμα κάθε πολίτης, άνδρας και γυναίκα, και η ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της σε ένα εγχείρημα διαπολιτισμικού διαλόγου.

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στο εγχείρημα του διαπολιτισμικού διαλόγου όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ισότιμα. Μολονότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της απουσίας τους στα πλαίσια του διαλόγου (φόρα, συνέδρια, θεσμική συνεργασία Ε.Ε. με τρίτες χώρες κ.α.) όπου διαμορφώνονται και ανταλλάσσονται απόψεις σχετικά με τις κοινές αξίες και τους κοινούς στόχους.

Τροπολογία 4

Άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο 2

- στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης ευρωπαϊκής ιθαγένειας δραστήριας και ανοικτής στον κόσμο, που να σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία και να βασίζεται στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της μη διάκρισης, της αλληλεγγύης, των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες.

- στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης ευρωπαϊκής ιθαγένειας δραστήριας και ανοικτής στον κόσμο, που να σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία και να βασίζεται στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας γυναικών και ανδρών, της μη διάκρισης, της αλληλεγγύης, των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες.

Αιτιολόγηση

Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του διαπολιτισμικού διαλόγου θα πρέπει να αφορά ρητά την ισότητα ανδρών και γυναικών, όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στα πλαίσια της αποστολής και της δράσης της Κοινότητας (άρθρο 2 και 3 ΣΕΚ), αλλά και όπως εκφράστηκε ρητά ως αξία στο προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (Άρθρο Ι-2).

Τροπολογία 5

Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

 

1α. Εντούτοις, ο σεβασμός των πολιτιστικών διαφορών τελειώνει εκεί που αρχίζουν η απαγόρευση της συμμετοχής κοριτσιών σε αθλητική, κολυμβητική και σχολική εκπαίδευση, η έμμεση ή άμεση υποστήριξη της πολυγαμίας ανδρών καθώς και οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως οι φόνοι για λόγους τιμής, οι εξαναγκαστικοί γάμοι και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων. Τα τελευταία φαινόμενα δεν δικαιολογούνται με κανέναν πολιτισμό και καμία θρησκεία και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά.

Αιτιολόγηση

Φόνοι για λόγους τιμής, εξαναγκαστικοί γάμοι και ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων παρατηρούνται και στην ΕΕ. Με τη δικαιολογία των πολιτιστικών παραδόσεων συγχωρούνται πολύ συχνά. Η ΕΕ οφείλει να αναλάβει ενεργητικά μέτρα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών.

Τροπολογία 6

Άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 2

- στην έμφαση στη συνεισφορά των διαφόρων πολιτισμών στην πολιτιστική μας κληρονομιά και στους τρόπους ζωής μας· στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα των νέων, στη σημασία της αναζήτησης μέσων προς εφαρμογή για την υλοποίηση, μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου, μιας ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη ενεργητικής και ανοικτής στον κόσμο, που σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία και βασίζεται στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- στην έμφαση στη συνεισφορά των διαφόρων πολιτισμών στην πολιτιστική μας κληρονομιά και στους τρόπους ζωής μας· στην ευαισθητοποίηση όλων των ευρωπαίων πολιτών, τόσο γυναικών όσο και ανδρών, και όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών στη σημασία της αναζήτησης μέσων προς εφαρμογή για την υλοποίηση, μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου, μιας ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη ενεργητικής και ανοικτής στον κόσμο, που σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία και βασίζεται στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η αναφορά στην ίση πρόσβαση στο διαπολιτισμικό διάλογο για όλους τους πολίτες, τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες.

Η πρόσβαση στο εγχείρημα του διαπολιτισμικού διαλόγου των ομάδων εκείνων που είτε δεν ενεργοποιούνται έντονα και συστηματικά είτε έχουν αντικειμενικές δυσκολίες συμμετοχής, όπως είναι οι γυναίκες, θα πρέπει να εξασφαλισθεί κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Τροπολογία 7

Άρθρο 2, παράγραφος 2, παύλα 3

- συμβολή στην καινοτομία και στην οριζόντια διατομεακή διάσταση των προσεγγίσεων που αποβλέπουν στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

- συμβολή στην καινοτομία και στην οριζόντια διατομεακή διάσταση των προσεγγίσεων που αποβλέπουν στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών.

Αιτιολόγηση

Στους ειδικούς στόχους θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η πολιτική προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ γυναικών, με δεδομένο ότι αυτές αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού ενώ παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της απουσίας τους στα πλαίσια του διαλόγου (φόρα, συνέδρια, θεσμική συνεργασία ΕΕ με τρίτες χώρες κ.α.) όπου διαμορφώνονται και ανταλλάσσονται απόψεις σχετικά με τις κοινές αξίες και τους κοινούς στόχους και τα μέσα.

Τροπολογία 8

Άρθρο 3, στοιχείο α)

α) εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής, κυρίως σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για τη διάδοση των μηνυμάτων καίριας σημασίας σχετικά με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου·

α) εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής, κυρίως σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης, σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τη διάδοση των μηνυμάτων καίριας σημασίας σχετικά με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου

Αιτιολόγηση

Για την καλύτερη δυνατή προβολή, πληροφόρηση και προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου, η συμπερίληψη δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη με στόχο την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Η "Ευρώπη" πρέπει να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες.

Τροπολογία 9

Άρθρο 3, στοιχείο γ)

γ) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση με σκοπό την προαγωγή των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου

γ) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση με σκοπό την προαγωγή των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου με ισόρροπη συμμετοχή όλων των πληθυσμιακών ομάδων και των δύο φύλων·

Αιτιολόγηση

Οι εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των πολιτών. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των πληθυσμιακών ομάδων και των δύο φύλων.

Τροπολογία 10

Άρθρο 5

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό οργανισμό συντονισμού, ή έναν αντίστοιχο διοικητικό οργανισμό, επιφορτισμένο με την οργάνωση της συμμετοχής του συγκεκριμένου κράτους στο ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι αυτός ο οργανισμός διασφαλίζει την κατάλληλη συμμετοχή των διαφόρων φορέων που λαμβάνουν μέρος στο διαπολιτισμικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο. Ο οργανισμός αυτός εξασφαλίζει το συντονισμό, σε εθνικό επίπεδο, των δράσεων των σχετικών με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό οργανισμό συντονισμού, ή έναν αντίστοιχο διοικητικό οργανισμό, επιφορτισμένο με την οργάνωση της συμμετοχής του συγκεκριμένου κράτους στο ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι αυτός ο οργανισμός συγκροτείται με ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων και διασφαλίζει την κατάλληλη συμμετοχή των διαφόρων φορέων και των δύο φύλων που λαμβάνουν μέρος στο διαπολιτισμικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο. Ο οργανισμός αυτός εξασφαλίζει το συντονισμό, σε εθνικό επίπεδο, των δράσεων των σχετικών με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου.

Αιτιολόγηση

Η ισόρροπη εκπροσώπηση και συμμετοχή των γυναικών στα πλαίσια του εθνικού οργανισμού συντονισμού ή διοικητικού οργανισμού θα προσδίδει δημοκρατική νομιμοποίηση στο όργανο αυτό και θα διασφαλίσει ότι τα κύρια ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες θα αποτελέσουν σημείο συζήτησης και διαλόγου στα πλαίσια της θεσμοθετημένης αυτής διαδικασίας.

Τροπολογία 11

Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή στην οποία εκπροσωπούνται ισόρροπα τα δύο φύλα.

Αιτιολόγηση

Η ισόρροπη εκπροσώπηση και συμμετοχή των γυναικών στα πλαίσια της επιτροπής που επικουρεί την Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι τα κύρια ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες θα αποτελέσουν σημείο συζήτησης και διαλόγου στα πλαίσια της θεσμοθετημένης αυτής διαδικασίας.

Τροπολογία 12

Άρθρο 8, παράγραφος 3α (νέα)

 

3α. Οι χορηγήσεις επιδοτήσεων στα πλαίσια του προγράμματος οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προαγωγής της αξίας της ισότητας ανδρών και γυναικών και εξασφάλισης της γυναικείας συμμετοχής στις δράσεις και πρωτοβουλίες αυτού του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση επιδοτήσεων στο πλαίσιο των δράσεων που απορρέουν από το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προαγωγής της ισότητας γυναικών και ανδρών ως ευρωπαϊκής αξίας αλλά και ως στόχου της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Τροπολογία 13

Άρθρο 9

Για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, η Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με τις κατάλληλες διεθνείς οργανώσεις.

Για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, η Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με τις κατάλληλες διεθνείς οργανώσεις, λαμβάνοντας σοβαρή μέριμνα για τη διαφάνεια στις σχέσεις συνεργασίας και την προβολή της συμμετοχής της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την προβολή της ευρωπαϊκής στήριξης και συμμετοχής της ΕΕ στην υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος αυτού, ώστε ο ευρωπαίος πολίτης αλλά και οι πολίτες των λοιπών συμμετεχουσών χωρών να γνωρίζουν το μέγεθος και την αξία της ευρωπαϊκής συνδρομής. Θα πρέπει να αποφευχθεί το φαινόμενο της έλλειψης αναγνωσιμότητας της ευρωπαϊκής δράσης και συνδρομής, που παρατηρείται στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα.

Τροπολογία 14

Παράρτημα, Μέρος Α, σημείο 1, στοιχείο ζ α) (νέο)

 

ζ α) κατάλληλες πρωτοβουλίες με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου στους νέους και τις γυναίκες, με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση και την προώθηση αυτού του διαλόγου.

Αιτιολόγηση

Στις εκστρατείες πληροφόρησης και προαγωγής του διαλόγου, οι νέοι και οι γυναίκες θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και μέτρων, με δεδομένο ότι παρατηρείται χαμηλό ενδιαφέρον και χαμηλή γενικά συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Τροπολογία 15

Παράρτημα, Μέρος Β, παράγραφος 1

Ένας περιορισμένος αριθμός εμβληματικών δράσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας που αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα των νέων, στους στόχους του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου μπορεί να επωφεληθεί από κοινοτική επιδότηση ύψους 80% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο.

Ένας περιορισμένος αριθμός εμβληματικών δράσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας που αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση, ιδίως των νέων και των γυναικών, στους στόχους του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου μπορεί να επωφεληθεί από κοινοτική επιδότηση ύψους 80% του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο.

Αιτιολόγηση

Πέραν των νέων, και για τις γυναίκες θα πρέπει να ισχύσει η κοινοτική επιδότηση ύψους 80% κατ΄ ανώτατο όριο, με στόχο να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, η οποία, ως γνωστόν, είναι ελλιπής σε όλες τις χώρες, για πολλούς και ποικίλους λόγους. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στο εγχείρημα του διαπολιτισμικού διαλόγου των ομάδων εκείνων που δεν ενεργοποιούνται έντονα και συστηματικά, των νέων και των γυναικών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008)

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

CULT

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM
15.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

0.0.0000

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
24.11.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.2.2006

21.3.2006

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

21.3.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, María Esther Herranz García, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

(1)

ΕΕ C .., ..., σελ. ....


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

5.10.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT
15.11.2005

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET
15.11.2005

BUDG
15.11.2005

LIBE
15.11.2005

FEMM
15.11.2005

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

EMPL
27.10.2005

DEVE
1.12.2005

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια


0.0.0000

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Erna Hennicot-Schoepges
23.11.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

/

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

/

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.2.2006

20.3.2006

27.4.2006

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.4.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

23

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Μανώλης Μαυρομμάτης, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Karin Resetarits, Νικόλαος Σηφουνάκης, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball,, Nina Škottová

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Antonio López-Istúriz White

Ημερομηνία κατάθεσης

8.5.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

Τελευταία ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου