Menettely : 2005/0202(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0192/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0192/2006

Keskustelut :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Äänestykset :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Äänestysselitykset
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

MIETINTÖ     *
PDF 312kWORD 290k
18. toukokuuta 2006
PE 370.250v02-00 A6-0192/2006

ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta

(KOM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Martine Roure

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta

(KOM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2005)0475)(1),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0436/2005),

–   ottaa huomioon pöytäkirjan Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta;

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0192/2006),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 30 ja 31 artiklan sekä 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan, 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 31 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan sekä 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

Tarkistus 2

Johdanto-osan 9 kappale

(9) Euroopan kansalaisten henkilötietojen korkeatasoisen suojan varmistaminen edellyttää yhteisiä säännöksiä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuuden ja laadun määrittämiseksi.

(9) Kaikkien Euroopan unionin alueella olevien kansalaisten henkilötietojen korkeatasoisen suojan varmistaminen edellyttää yhteisiä säännöksiä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsittelemien tietojen laillisuuden ja laadun määrittämiseksi.

Perustelu

Euroopan unionin on tarjottava yhdenvertainen suoja sekä omille kansalaisilleen että kaikkien muidenkin maiden kansalaisille.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 12 kappale

(12) Euroopan unionin jäsenvaltiosta kolmansiin maihin tai kansainvälisille elimille siirrettäville henkilötiedoille olisi periaatteessa taattava riittävä suojan taso.

(12) Euroopan unionin jäsenvaltiosta kolmansiin maihin tai kansainvälisille elimille siirrettäville henkilötiedoille olisi taattava riittävä suojan taso. Tällä puitepäätöksellä olisi varmistettava, että kolmansista maista saadut henkilötiedot ovat vähintäänkin kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisia.

Perustelu

Vaihdettaessa tietoja kolmansien maiden kanssa on noudatettava kahta pääperiaatetta: on varmistettava, että tietoja siirretään ainoastaan sellaisiin kolmansiin maihin, jotka takaavat tietosuojan asianmukaisen tason, ja on varmistettava, että kolmansilta mailta saadut tiedot ovat perusoikeuksien mukaisia.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 15 kappale

(15) On suotavaa laatia yhteiset säännöt, jotka koskevat käsittelyn luottamuksellisuutta ja turvallisuutta, vastuuta ja seuraamuksia, silloin kun toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tietoja laittomasti, sekä rekisteröityjen käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja. Lisäksi jäsenvaltioiden on säädettävä rikosoikeudellisten seuraamusten langettamisesta tietosuojasäännösten erityisen vakavista ja tahallisista rikkomisista.

(15) On suotavaa laatia yhteiset säännöt, jotka koskevat käsittelyn luottamuksellisuutta ja turvallisuutta, vastuuta ja seuraamuksia, silloin kun toimivaltaiset viranomaiset ja henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten puolesta tai julkisessa tehtävässä käsittelevät yksityiset tahot käyttävät tietoja laittomasti, sekä rekisteröityjen käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja. Lisäksi jäsenvaltioiden on säädettävä rikosoikeudellisten seuraamusten langettamisesta tietosuojasäännösten erityisen vakavista ja tahallisista rikkomisista.

Perustelu

Tietoja käsitteleviltä yksityisiltä tahoilta, erityisesti kun on kyse julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista, on vaadittava vähintäänkin yhtä kattavaa tietoturvan tasoa kuin mitä vaaditaan julkisilta toimivaltaisilta viranomaisilta.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 15 kappale

(15) On suotavaa laatia yhteiset säännöt, jotka koskevat käsittelyn luottamuksellisuutta ja turvallisuutta, vastuuta ja seuraamuksia, silloin kun toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tietoja laittomasti, sekä rekisteröityjen käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja. Lisäksi jäsenvaltioiden on säädettävä rikosoikeudellisten seuraamusten langettamisesta tietosuojasäännösten erityisen vakavista ja tahallisista rikkomisista.

(15) On suotavaa laatia yhteiset säännöt, jotka koskevat käsittelyn luottamuksellisuutta ja turvallisuutta, vastuuta ja seuraamuksia, silloin kun toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tietoja laittomasti, sekä rekisteröityjen käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja. Lisäksi jäsenvaltioiden on säädettävä rikosoikeudellisten seuraamusten langettamisesta tietosuojasäännösten erityisen vakavista ja tahallisista tai vakavaan laiminlyöntiin perustuvista rikkomisista.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 20 kappale

(20) Tämä puitepäätös ei rajoita oikeudellisissa välineissä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Europolissa, Eurojustissa ja tullitietojärjestelmässä, asetettujen erityisten tietosuojasäännösten soveltamista.

(20) Tämä puitepäätös ei rajoita oikeudellisissa välineissä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Europolissa, Eurojustissa ja tullitietojärjestelmässä, asetettujen erityisten tietosuojasäännösten soveltamista. Europoliin, Eurojustiin ja tullitietojärjestelmään sovellettavat erityiset tietosuojasäännökset olisi kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta saatettava täysin johdonmukaisiksi tämän puitepäätöksen kanssa tietosuojan oikeudellisen kehyksen yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden lujittamiseksi.

Tarkistus 7

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

 

(20 a) Europolin, Eurojustin ja tullitietojärjestelmän tietosuojasäännöt säilytetään siltä osin kuin niissä ilmaistaan selvästi, että henkilötietojen käsittelyyn, käyttämiseen ja siirtämiseen on aina sovellettava erityisehtoja tai -rajoituksia.

Tarkistus 8

Johdanto-osan 22 kappale

(22) Tätä puitepäätöstä on suotavaa soveltaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän puitteissa käsiteltäviin henkilötietoihin sekä toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä … tehdyn päätöksen YOS/2006/… mukaiseen lisätietojen vaihtoon.

(22) Tätä puitepäätöstä on suotavaa soveltaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän puitteissa käsiteltäviin henkilötietoihin ja toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä … tehdyn päätöksen YOS/2006/… mukaiseen lisätietojen vaihtoon sekä viisumitietojärjestelmän yhteydessä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan poliisiviraston Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä tehdyn päätöksen YOS/2006 ... mukaisesti.

Perustelu

Kappaleeseen on lisättävä viittaus VIS:iin, jotta puitepäätöstä sovellettaisiin myös lainvalvontaviranomaisten pääsyyn tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä.

Tarkistus 9

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

 

(35 a) Tässä puitepäätöksessä otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto.

Perustelu

Puitepäätöksessä on otettava huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto.

Tarkistus 10

1 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilötietojen luovuttamista muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ei rajoiteta eikä estetä tämän puitepäätöksen mukaiseen henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä.

2. Tällä puitepäätöksellä ei estetä jäsenvaltioita soveltamasta rikosasioissa tehtävässä poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä tässä puitepäätöksessä vahvistettua suojaa korkeamman tasoista henkilötietojen suojaa. Tällaisilla säännöksillä ei kuitenkaan saa rajoittaa eikä estää henkilötietojen luovuttamista muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tämän puitepäätöksen mukaiseen henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä.

Tarkistus 11

3 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

2 a. Tätä puitepäätöstä ei saa soveltaa, jos Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla annetussa erityislainsäädännössä nimenomaisesti säädetään, että henkilötietoja saa käsitellä, asettaa saataville tai siirtää ainoastaan tietyin erityisedellytyksin tai rajoituksin.

Perustelu

Tämä puitepäätös ei saa rajoittaa erityisesti tietojen käsittelyä koskevaa erityislainsäädäntöä.

Tarkistus 12

4 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) henkilötietojen on oltava virheettömiä ja tarvittaessa päivitettyjä. On toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niihin tarkoituksiin nähden virheelliset tai puutteelliset tiedot, joita varten tiedot kerättiin tai joita varten niitä myöhemmin käsitellään, poistetaan tai oikaistaan. Jäsenvaltiot voivat säätää tietojenkäsittelyn virheettömyyden ja luotettavuuden asteista, jolloin niiden on säädettävä, että tiedot erotetaan toisistaan niiden virheettömyyden ja luotettavuuden asteen perusteella, erityisesti on erotettava toisistaan tosiasioihin perustuvat tiedot ja lausuntoihin tai henkilökohtaisiin arvioihin perustuvat tiedot,

d) henkilötietojen on oltava virheettömiä ja tarvittaessa päivitettyjä. On toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niihin tarkoituksiin nähden virheelliset tai puutteelliset tiedot, joita varten tiedot kerättiin tai joita varten niitä myöhemmin käsitellään, poistetaan tai oikaistaan. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää tietojenkäsittelyn virheettömyyden ja luotettavuuden asteista, jolloin niiden on säädettävä, että tiedot erotetaan toisistaan niiden virheettömyyden ja luotettavuuden asteen perusteella, erityisesti on erotettava toisistaan tosiasioihin perustuvat tiedot ja lausuntoihin tai henkilökohtaisiin arvioihin perustuvat tiedot. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietojen laatu varmennetaan säännöllisesti. Mahdollisuuksien mukaan on tuotava ilmi tuomioistuinten päätökset sekä päätökset syyttämättä jättämisestä, ja lausuntoihin tai henkilökohtaisiin arvioihin perustuvat tiedot on tarkistettava niiden lähteestä ja niiden virheettömyyden tai luotettavuuden aste on ilmoitettava. Jäsenvaltioiden on, kansallisen rikosprosessin soveltamista rajoittamatta, säädettävä, että henkilötietoihin lisätään rekisteröidyn pyynnöstä maininta silloin, kun rekisteröity kiistää tietojen virheettömyyden eikä tietojen virheettömyyttä tai virheellisyyttä voida vahvistaa. Tällaisen maininnan saa poistaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai toimivaltaisen tuomioistuimen tai toimivaltaisen valvontaviranomaisen päätöksellä,

Perustelu

Kohta siirretään 9 artiklan 6 kohdasta. Määräykset on siirrettävä III luvusta II lukuun itse asiassa sen vuoksi, että niitä olisi sovellettava aina, kun lainvalvontaviranomaiset käsittelevät tietoja, eikä ainoastaan jäsenvaltioiden väliseen tiedon vaihtoon.

Tarkistus 13

4 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietojen käsittely on tarpeen ainoastaan, jos

Poistetaan.

– on tosiseikkojen perusteella aiheellista uskoa, että kyseiset henkilötiedot voivat mahdollistaa, helpottaa tai nopeuttaa rikoksen torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa, ja

 

– ei ole muita rekisteröityyn vähemmän vaikuttavia keinoja ja

 

– tietojenkäsittely ei ole liian laaja kyseiseen rikokseen nähden.

 

Perustelu

Muotoilu ei vastaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisia Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan kriteereitä. Oikeuskäytännön mukaan oikeutta yksityiselämään voidaan rajoittaa demokraattisessa yhteiskunnassa ainoastaan, jos se on välttämätöntä, mutta ei poliisi- tai oikeusviranomaisten työn helpottamiseksi tai nopeuttamiseksi. Kohtaa on siis muutettava. Tietojen tarpeellisuuden ja suhteellisuuden kriteeri muotoillaan uudelleen 5 artiklassa.

Tarkistus 14

4 artiklan 4 a kohta (uusi)

 

4 a. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon erilaiset tietoryhmät ja erilaiset tarkoitukset, joihin tietoja kerätään, asianmukaisten edellytysten määrittämiseksi kyseisten henkilötietojen keräämiselle, niitä koskeville aikarajoituksille ja niiden edelleenkäsittelylle ja -siirrolle. Muiden kuin epäilyksenalaisten henkilöiden henkilötietoja käsitellään ainoastaan sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne on kerätty, rajoitettuna aikana ja siten, että tietoihin pääsyä ja niiden lähettämistä rajoitetaan asianmukaisella tavalla.

Perustelu

Aiemmin 3 kohdassa tarkoitettu erilaisten tietojen toisistaan erottaminen on erittäin hyödyllistä. Sitä on jatkettava, ja erityistä huomioita on kiinnitettävä muiden kuin epäilyksenalaisten tietoihin, joiden keräystä, säilytyksen määräaikoja ja tietojen viranomaisille saattamista koskevia edellytyksiä varten on kehitettävä erityisiä suojatoimia.

Tarkistus 15

4 a artiklan 1 kohta (uusi)

 

4 a artikla

 

Henkilötietojen edelleenkäsittely

 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että henkilötietoja käsitellään edelleen tämän puitepäätöksen, ja erityisesti sen 4, 5 ja 6 artiklan, mukaisesti ainoastaan

 

a) sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne on siirretty tai asetettu saataville, tai

 

b) jos se on todella tarpeellista, erityistapauksissa rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten, taikka

 

c) yleiseen turvallisuuteen tai henkilöön kohdistuvan uhan torjumiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn suojaa tarvitsevat edut ja perusoikeudet syrjäyttävät edellä mainitut tarkoitukset.

Tarkistus 16

4 a artiklan 2 kohta (uusi)

 

2. Kyseisiä henkilötietoja saa käsitellä edelleen tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten ainoastaan henkilötiedot siirtäneen tai saataville asettaneen viranomaisen ennakkosuostumuksella, ja jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädäntötoimia tämän edelleenkäsittelyn hyväksymistä varten edellyttäen, että ne saavat riittävät oikeudelliset takeet.

Perustelu

Ks. aiemman tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 17

5 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että toimivaltaiset viranomaiset voivat käsitellä henkilötietoja ainoastaan, jos siitä on säädetty laissa, jonka mukaan käsittely on tarpeen kyseisen viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa.

Jäsenvaltioiden on 30 artiklassa tarkoitettua valvontaviranomaista kuultuaan säädettävä siitä, että toimivaltaiset viranomaiset voivat käsitellä henkilötietoja ainoastaan, jos:

 

a) siitä on säädetty laissa, jonka mukaan käsittely on tarpeen kyseisen viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa, tai

 

b) rekisteröity on antanut siihen selvän suostumuksensa edellyttäen, että käsittely suoritetaan rekisteröidyn edun mukaisesti, tai

 

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjälle asetetun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi taikka

 

d) käsittely on tarpeen rekisteröidyn olennaisten etujen suojaamiseksi.

Tarkistus 18

5 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietojen käsittely on tarpeen ainoastaan, jos

 

– toimivaltaiset viranomaiset kykenevät tosiseikkojen perusteella osoittamaan selkeän tarpeen käsitellä kyseisiä henkilötietoja rikoksen torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten,

 

– ei ole muita rekisteröityyn vähemmän vaikuttavia keinoja ja

 

– tietojenkäsittely ei ole liian laaja kyseiseen rikokseen nähden.

Perustelu

Tarkoituksen ja suhteellisuuden periaatteet ovat kriteereitä tietojen käsittelyn laillisuuden määrittelylle.

Tarkistus 19

6 artiklan 2 kohdan 1 luetelmakohta

– käsittelystä on säädetty laissa ja se on ehdottoman välttämätöntä kyseisen viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa tai rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa käsittelyyn ja

– käsittelystä on säädetty laissa ja se on ehdottoman välttämätöntä kyseisen viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa ja se rajoitetaan tiettyyn tutkintaan tai rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa käsittelyyn edellyttäen, että käsittely suoritetaan rekisteröidyn edun mukaisesti ja että suostumuksesta kieltäytymisestä ei ole henkilölle kielteisiä vaikutuksia, ja

Perustelu

Arkaluonteisten tietojen käsittely kyseisen henkilön nimenomaisesta suostumuksesta olisi hyväksyttävä ainoastaan, jos se toteutetaan kyseisen henkilön edun mukaisesti. Kieltäytymisellä ei myöskään saisi olla kielteisiä vaikutuksia kyseiseen henkilöön.

Tarkistus 20

6 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

2 a. Jäsenvaltioiden on noudatettava erityisiä teknisiä ja organisaatioon liittyviä vaatimuksia arkaluonteisten tietojen käsittelyssä.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisiä teknisiä toimenpiteitä luonteeltaan arkojen tietojen tietoturvan varmistamiseksi.

Tarkistus 21

6 artiklan 2 b kohta (uusi)

 

2 b. Jäsenvaltioiden on säädettävä biometrisiin tunnisteisiin ja DNA-profiileihin liittyvistä ylimääräisistä suojatoimista taatakseen, että

 

– biometrisiä tunnisteita ja DNA-profiileja käytetään ainoastaan vakiintuneiden ja yhteentoimivien teknisten standardien mukaisesti

 

– biometristen tunnisteiden ja DNA-profiilien virheettömyyden aste otetaan tarkkaan huomioon ja rekisteröidyllä on mahdollisuus kiistää se tarkoituksenmukaisten keinojen avulla

 

– ihmisarvoa ja henkilöiden koskemattomuutta kunnioitetaan täysin.

Perustelu

Biometristen tunnisteiden ja DNA-profiilien suojaa varten on kehitettävä lisästandardeja. Nämä tiedothan ovat erityisen arkaluonteisia, mutta joskus niitä käytetään hyväksi poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä.

Tarkistus 22

7 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin mikä on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne kerättiin, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä. Edellä 4 artiklan 3 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja henkilöitä koskevat henkilötiedot saa säilyttää ainoastaan niin kauan kuin mikä on ehdottoman välttämätöntä sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne kerättiin.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin mikä on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne kerättiin tai myöhemmin käsiteltiin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 4 a artiklan mukaisesti. Edellä 4 artiklan 3 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja henkilöitä koskevat henkilötiedot saa säilyttää ainoastaan niin kauan kuin mikä on ehdottoman välttämätöntä sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne kerättiin.

Perustelu

Tekstiin ei pidä jättää mahdollisuutta poiketa yleisesti määritetyistä suojatoimista sillä perusteella, että kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetään. Se vaarantaisi tietosuojakriteerien yhdenmukaistamisen ja on tietosuojaoikeuden vastaista.

Tarkistus 23

7 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista menettelyllisistä ja teknisistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan henkilötietojen säilyttämistä koskevien aikarajoitusten noudattaminen. Aikarajoitusten noudattamista tarkastellaan säännöllisesti.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista menettelyllisistä ja teknisistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan henkilötietojen säilyttämistä koskevien aikarajoitusten noudattaminen. Näihin toimenpiteisiin sisältyy henkilötietojen automaattinen ja säännöllinen poistaminen tietyn ajan kuluttua. Aikarajoitusten noudattamista tarkastellaan säännöllisesti.

Perustelu

Tietojen säilyttämistä koskeviin toimenpiteisiin on sisällytettävä tietojen automaattinen poistaminen tietyn ajan kuluttua.

Tarkistus 24

III Luvun I jakson otsikko

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO JA ASETTAMINEN MUIDEN JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN SAATAVILLE

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO JA ASETTAMINEN SAATAVILLE

Perustelu

Katso 8 a, 8 b ja 8 c artiklaa koskevat tarkistukset, joita olisi sovellettava kaikkiin tietoihin, eikä pelkästään silloin, kun tietoja lähetetään muiden jäsenvaltioiden viranomaisille tai asetetaan niiden saataville. Muutoksen ansiosta jaksoa sovelletaan kaikkien tietojen käsittelyyn, eli sitä sovelletaan myös valtionsisäisissä yhteyksissä.

Tarkistus 25

8 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että henkilötietoja siirretään tai saatetaan muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saataville ainoastaan, jos se on tarpeen siirtävän tai vastaanottavan viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa.

Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että toimivaltaisten viranomaisten keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja siirretään tai saatetaan muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saataville ainoastaan, jos se on tarpeen siirtävän tai vastaanottavan viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamista varten tiettyjen rikosten torjunta-, tutkinta-, selvittämis- tai syyteharkinta-asioissa.

Perustelu

Ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten keräämiä tietoja voidaan siirtää muille toimivaltaisille viranomaisille. Tällä tavoin voidaan rajoittaa pääsyä yksityisten tahojen tietoihin ja heillä olevien tietojen siirtoa.

Tarkistus 26

8 a artikla (uusi)

 

8 a artikla

 

Siirto viranomaisille, jotka eivät ole toimivaltaisia

 

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötiedot siirretään jäsenvaltiossa edelleen viranomaisille, jotka eivät ole toimivaltaisia, ainoastaan yksittäisissä ja hyvin dokumentoiduissa erityistapauksissa ja jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 

a) siirrosta säädetään laissa, jossa joko selkeästi asetetaan sitä koskeva velvollisuus tai siihen annetaan valtuutus.

 

b) Siirto

 

on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi kyseiset tiedot on kerätty, siirretty tai asetettu saataville, tai rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten taikka yleisen turvallisuuden tai henkilöä koskevien uhkien ehkäisemiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn suojaa tarvitsevat edut tai perusoikeudet syrjäyttävät edellä mainitut tarkoitukset,

 

tai

 

on tarpeen, koska tiedot ovat ehdottoman tarpeelliset sille viranomaiselle, jolle ne edelleen siirretään, jotta se voi suorittaa oman lakisääteisen tehtävänsä ja mikäli sen toteuttaman tietojenkeruun tai -käsittelyn tavoite on yhteensopiva alkuperäisen käsittelyn kanssa eivätkä sen toimivaltaisen viranomaisen lakisääteiset velvollisuudet, joka aikoo kyseiset tiedot siirtää, tätä estä,

 

tai

 

on varmasti rekisteröidyn edun mukainen ja tämä on antanut suostumuksensa tai olosuhteet ovat sellaiset, että tällainen suostumus voidaan selvästi olettaa annetun.

Perustelu

Tarkistus perustuu 13 artiklaan sekä esittelijän tekemiin tarkistuksiin, jotka koskevat 13 artiklan johdantokappaletta sekä b alakohdan ensimmäistä alakohtaa. Samalla viitataan niiden yhteydessä esitettyihin perusteluihin. Koska artiklaa on esittelijän tarkistusten perusteella sovellettava kaikkiin poliisi- ja oikeusviranomaisten tietoihin silloinkin, kun tietoja ei siirretä jonkin toisen jäsenvaltion viranomaisille tai aseteta niiden saataville, säännös sopii paremmin III luvun I jaksoon. Katso myös III luvun I jakson otsikkoon esitetty tarkistus.

Tarkistus 27

8 b artikla (uusi)

 

8 b artikla

 

Siirto yksityisille tahoille

 

Jäsenvaltioiden on, kansallisen rikosprosessioikeuden soveltamista rajoittamatta, säädettävä, että henkilötiedot voidaan siirtää jäsenvaltiossa edelleen yksityisille tahoille ainoastaan erityistapauksissa ja jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 

a) siirrosta säädetään laissa, jossa joko selkeästi asetetaan sitä koskeva velvollisuus tai siihen annetaan valtuutus, ja

 

b) siirto on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi kyseiset tiedot on kerätty, siirretty tai asetettu saataville, tai rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten taikka yleisen turvallisuuden tai henkilöä koskevien uhkien ehkäisemiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn suojaa tarvitsevat edut tai perusoikeudet syrjäyttävät edellä mainitut tarkoitukset. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toimivaltaiset viranomaiset saavat tutustua yksityisten tahojen hallussa oleviin henkilötietoihin ja käsitellä niitä ainoastaan tapauskohtaisesti, erityisolosuhteissa, erityistarkoituksiin ja jäsenvaltioiden oikeudellisessa valvonnassa.

Tarkistus 28

8 c artikla

 

8 c artikla

 

Yksityisten tahojen suorittama tietojenkäsittely julkishallinnossa

 

Jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisessa lainsäädännössään, että jos yksityiset tahot keräävät ja käsittelevät tietoja julkishallinnossa, niitä koskevat vastaavan tasoiset tai tiukemmat vaatimukset kuin toimivaltaisille viranomaisille asetetut vaatimukset.

Tarkistus 29

8 d artikla (uusi)

 

8 d artikla

 

Siirto kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai kansainvälisille elimille

 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietoja ei siirretä edelleen kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille eikä kansainvälisille elimille, paitsi jos siirto on tämän puitepäätöksen mukainen ja kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 

a) siirrosta säädetään laissa, jossa joko selkeästi asetetaan sitä koskeva velvollisuus tai siihen annetaan valtuutus, ja

 

b) siirto on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi kyseiset tiedot on kerätty, siirretty tai asetettu saataville, tai rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten taikka yleisen turvallisuuden tai henkilöä koskevien uhkien ehkäisemiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn suojaa tarvitsevat edut tai perusoikeudet syrjäyttävät edellä mainitut tarkoitukset, ja

 

c) se kolmas maa tai kansainvälinen elin, johon kyseiset tiedot siirretään, varmistaa tietosuojan riittävän tason.

 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmannen maan tai kansainvälisen elimen tarjoaman tietosuojan tason riittävyys arvioidaan kaikki kutakin siirtoa tai siirtojen ryhmää koskevat olosuhteet huomioon ottaen. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti seuraavia seikkoja: tietotyyppi, sen käsittelyn laajuus ja tarkoitus, jota varten tiedot siirretään, alkuperämaa ja lopullinen kohde, kyseisessä kolmannessa maassa tai elimessä sovellettavat yleiset tai alakohtaiset oikeussäännöt, ammattisäännöt ja turvatoimet sekä se, että siirron vastaanottaja on säätänyt riittävistä suojatoimista.

 

3. Jäsenvaltioiden ja komission on tiedotettava toisilleen ja Euroopan parlamentille, jos ne arvioivat, että tietyssä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä ei taata tietosuojan riittävää tasoa 2 kohdan tarkoittamassa merkityksessä.

 

4. Jos komissio neuvostoa ja Euroopan parlamenttia kuultuaan päättää, että kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä ei taata tietosuojan riittävää tasoa 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen siirtojen estämiseksi kyseiseen kolmanteen maahan tai kansainväliseen elimeen.

 

5. Komissio voi neuvostoa ja Euroopan parlamenttia kuultuaan päättää, että tietyssä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä taataan tietosuojan riittävä taso 2 kohdan tarkoittamassa merkityksessä, mikä johtuu sen sisäisestä lainsäädännöstä tai kansainvälisistä sitoumuksista, jotka on tehty henkilöiden yksityiselämän ja perusoikeuksien turvaamiseksi.

 

6. Henkilötiedot voidaan poikkeuksellisesti poikkeuksena 1 kohdan c alakohtaan siirtää edelleen kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai kansainvälisille elimille, joissa ei voida taata tietosuojan riittävää tasoa, jos se on ehdottoman välttämätöntä jäsenvaltion keskeisten etujen turvaamiseksi taikka yleistä turvallisuutta tai henkilöä tai henkilöitä uhkaavan välittömän vakavan vaaran torjumiseksi. Tässä tapauksessa vastaanottava taho saa käsitellä henkilötietoja ainoastaan, jos se on ehdottaman välttämätöntä sitä erityistä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne on siirretty. Siirroista tiedotetaan toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tarkistus 30

9 artiklan 6 kohta

6. Jäsenvaltioiden on, kansallisen rikosprosessin soveltamista rajoittamatta, säädettävä, että henkilötietoihin lisätään rekisteröidyn pyynnöstä maininta silloin, kun rekisteröity kiistää tietojen virheettömyyden eikä tietojen virheettömyyttä tai virheellisyyttä voida vahvistaa. Tällaisen maininnan saa poistaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai toimivaltaisen tuomioistuimen tai toimivaltaisen valvontaviranomaisen päätöksellä.

Poistetaan.

Perustelu

Määräykset on siirrettävä III luvusta II lukuun sen vuoksi, että niitä olisi sovellettava kaikkeen lainvalvontaviranomaisten toteuttamaan tietojen käsittelyyn, eikä ainoastaan jäsenvaltioiden väliseen tiedon vaihtoon.

Tarkistus 31

9 artiklan 7 kohdan 3 luetelmakohta

– jos kyseisiä tietoja ei enää tarvita sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne siirrettiin tai asetettiin saataville.

joka tapauksessa, jos kyseisiä tietoja ei enää tarvita sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne siirrettiin tai asetettiin saataville.

Perustelu

Tiedot on poistettava joka tapauksessa, jos kyseisiä tietoja ei enää tarvita sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne siirrettiin tai asetettiin saataville.

Tarkistus 32

9 artiklan 9 a kohta (uusi)

 

9 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kolmannesta maasta siirrettyjen tai saataville asetettujen henkilötietojen laatua arvioidaan erikseen heti niiden vastaanottamisen jälkeen ja niiden virheettömyyden ja luotettavuuden aste osoitetaan.

Perustelu

Kolmansista maista vastaanotettujen tietojen laatu on varmennettava niiden luotettavuuden todentamiseksi, myös mitä tulee perusoikeuksien kunnioittamiseen.

Tarkistus 33

10 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen henkilötietojen automaattinen siirto ja vastaanotto, varsinkin kun on kyse suorasta pääsystä, kirjataan sen varmistamiseksi, että myöhemmin voidaan varmistaa siirron syyt, siirretyt tiedot, siirron ajankohta, asianomaiset viranomaiset ja vastaanottavan viranomaisen osalta henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet henkilötiedot ja joiden toimesta henkilötiedot on vastaanotettu.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen henkilötietojen automaattinen saataville asettaminen, siirto ja vastaanotto, varsinkin kun on kyse suorasta pääsystä, kirjataan sen varmistamiseksi, että myöhemmin voidaan varmistaa saataville asettamisen tai siirron syyt, siirretyt tai saataville asetetut tiedot, siirron tai saataville asettamisen ajankohta, asianomaiset viranomaiset ja vastaanottavan viranomaisen osalta henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet henkilötiedot ja joiden toimesta henkilötiedot on vastaanotettu.

Perustelu

Myös tietojen saataville asettaminen on kirjattava. Niin varmistetaan, että tiedot on asetettu saataville oikeutetusti.

Tarkistus 34

10 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen henkilötietojen muu kuin automaattinen siirto ja vastaanotto dokumentoidaan sen varmistamiseksi, että myöhemmin voidaan varmistaa siirron syyt, siirretyt tiedot, siirron ajankohta, asianomaiset viranomaiset ja vastaanottavan viranomaisen osalta henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet henkilötiedot ja joiden toimesta henkilötiedot on vastaanotettu.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen henkilötietojen muu kuin automaattinen saataville asettaminen, siirto ja vastaanotto dokumentoidaan sen varmistamiseksi, että myöhemmin voidaan varmistaa saataville asettamisen tai siirron syyt, siirretyt tai saataville asetetut tiedot, siirron tai saataville asettamisen ajankohta, asianomaiset viranomaiset ja vastaanottavan viranomaisen osalta henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet henkilötiedot ja joiden toimesta henkilötiedot on vastaanotettu.

Perustelu

Myös tietojen saataville asettaminen on kirjattava. Niin varmistetaan, että tiedot on asetettu saataville oikeutetusti.

Tarkistus 35

10 artiklan 3 kohta

3. Henkilötietojen siirtoa ja vastaanottamista koskevat tiedot kirjannut tai dokumentoinut viranomainen ilmoittaa tästä viipymättä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tämän pyynnöstä. Näitä tietoja saa käyttää ainoastaan tietosuojan valvomiseksi sekä asianmukaisen tietojenkäsittelyn ja tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

3. Henkilötietojen siirtoa ja vastaanottamista koskevat tiedot kirjannut tai dokumentoinut viranomainen antaa tiedot toimivaltaisen valvontaviranomaisen käytettäväksi ja ilmoittaa niistä viipymättä kyseiselle viranomaiselle. Näitä tietoja saa käyttää ainoastaan tietosuojan valvomiseksi sekä asianmukaisen tietojenkäsittelyn ja tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Perustelu

Kirjaamisesta on tiedotettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ilman eri pyyntöä.

Tarkistus 36

12 a artikla (uusi)

 

12 a artikla

 

Jos henkilötiedot on saatu toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta tai tämä on asettanut ne saataville, tiedot voidaan siirtää edelleen muille kuin toimivaltaisille viranomaisille ainoastaan yksittäisissä ja hyvin dokumentoiduissa erikoistapauksissa 8 a artiklassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti ja edellyttäen, että jäsenvaltio, joka on siirtänyt kyseiset tiedot tai asettanut ne saataville, on antanut ennakkosuostumuksensa tietojen siirtämiselle edelleen.

Perustelu

Perustuu olennaisilta osin esittelijän 13 artiklan c alakohtaan tekemään tarkistukseen. Ks. siinä yhteydessä esitetyt perustelut.

Tarkistus 37

12 b artikla (uusi)

 

12 b artikla

 

Jos henkilötiedot on saatu toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta tai tämä on asettanut ne saataville, tiedot voidaan siirtää edelleen yksityisille tahoille ainoastaan yksittäisissä ja hyvin dokumentoiduissa erikoistapauksissa 8 b artiklassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti ja edellyttäen, että jäsenvaltio, joka on siirtänyt kyseiset tiedot tai asettanut ne saataville, on antanut ennakkosuostumuksensa tietojen siirtämiselle edelleen.

Perustelu

Perustuu olennaisilta osin esittelijän 14 artiklan loppuun esittämään tarkistukseen. Ks. siinä yhteydessä esitetyt perustelut.

Tarkistus 38

12 c artikla (uusi)

 

12 c artikla

 

Jos henkilötiedot on saatu toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta tai tämä on asettanut ne saataville, niitä ei voida siirtää edelleen kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille eikä kansainvälisille elimille, paitsi jos 8 c artiklassa vahvistetut ehdot täyttyvät ja jäsenvaltio, joka on siirtänyt kyseiset tiedot tai asettanut ne saataville, on antanut ennakkosuostumuksensa tietojen siirtämiselle edelleen.

Perustelu

Perustuu olennaisilta osin esittelijän tekemään, 15 artiklan 1 kohdan 1 a alakohtaa (uusi) koskevaan tarkistukseen. Ks. siinä yhteydessä esitetyt perustelut.

Tarkistus 39

13 artikla

Siirto viranomaisille, jotka eivät ole toimivaltaisia

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta saadut tai sen saataville asettamat henkilötiedot siirretään jäsenvaltiossa edelleen viranomaisille, jotka eivät ole toimivaltaisia, ainoastaan erityistapauksissa ja jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 

a) siirrosta säädetään laissa, jossa joko selkeästi asetetaan sitä koskeva velvollisuus tai siihen annetaan valtuutus, ja

 

b) siirto

 

on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi kyseiset tiedot on siirretty tai asetettu saataville, tai rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten taikka yleisen turvallisuuden tai henkilöä koskevien uhkien ehkäisemiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn suojaa tarvitsevat edut tai perusoikeudet syrjäyttävät edellä mainitut tarkoitukset,

 

tai

 

on tarpeen, koska tiedot ovat ehdottoman tarpeelliset sille viranomaiselle, jolle ne edelleen siirretään, jotta se voi suorittaa oman lakisääteisen tehtävänsä ja mikäli sen toteuttaman tietojenkeruun tai –käsittelyn tavoite on yhteensopiva alkuperäisen käsittelyn kanssa eivätkä sen toimivaltaisen viranomaisen lakisääteiset velvollisuudet, joka aikoo kyseiset tiedot siirtää, tätä estä,

 

tai

 

on varmasti rekisteröidyn edun mukainen ja tämä on antanut suostumuksensa tai olosuhteet ovat sellaiset, että tällainen suostumus voidaan selvästi olettaa annetun.

 

c) Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka on siirtänyt tai asettanut kyseiset tiedot sen toimivaltaisen viranomaisen saataville, joka aikoo siirtää ne edelleen, on antanut ennakkosuostumuksensa tietojen siirtämiselle edelleen.

 

Perustelu

Henkilötietojen siirtäminen muulle toimivaltaiselle viranomaiselle on perusteltua (ks. 12 artikla), mutta puitepäätöstä koskevassa luonnoksessa ei esitetä perusteluja sille, että henkilötiedot siirrettäisiin "viranomaisille, jotka eivät ole toimivaltaisia".

Tarkistus 40

15 artikla

Siirto kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai kansainvälisille elimille

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta saatuja tai tämän saataville asettamia henkilötietoja ei siirretä edelleen kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille eikä kansainvälisille elimille, paitsi jos siirto on tämän puitepäätöksen mukainen ja kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät.

 

a) Siirrosta säädetään laissa, jossa joko selkeästi asetetaan sitä koskeva velvollisuus tai siihen annetaan valtuutus.

 

b) Siirto on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi kyseiset tiedot on siirretty tai asetettu saataville, tai rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syyteharkintaa varten taikka yleisen turvallisuuden tai henkilöä koskevien uhkien ehkäisemiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn suojaa tarvitsevat edut tai perusoikeudet syrjäyttävät edellä mainitut tarkoitukset.

 

c) Toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka on siirtänyt tai asettanut kyseiset tiedot sen toimivaltaisen viranomaisen saataville, joka aikoo siirtää ne edelleen, on antanut ennakkosuostumuksensa tietojen siirtämiselle edelleen.

 

d) Se kolmas maa tai kansainvälinen elin, johon kyseiset tiedot siirretään, varmistaa tietosuojan riittävän tason.

 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmannen maan tai kansainvälisen elimen tarjoaman tietosuojan tason riittävyys arvioidaan kaikki kutakin siirtoa tai siirtojen ryhmää koskevat olosuhteet huomioon ottaen. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti seuraavia seikkoja: tietotyyppi, sen käsittelyn laajuus ja tarkoitus, jota varten tiedot siirretään, alkuperämaa ja lopullinen kohde, kyseisessä kolmannessa maassa tai elimessä sovellettavat yleiset tai alakohtaiset oikeussäännöt, ammattisäännöt ja turvatoimet sekä se, että siirron vastaanottaja on säätänyt riittävistä suojatoimista.

 

3. Jäsenvaltioiden ja komission on tiedotettava toisilleen, jos ne arvioivat, että tietyssä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä ei taata tietosuojan riittävää tasoa 2 kohdan tarkoittamassa merkityksessä.

 

4. Jos 16 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti todetaan, että tietyssä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä ei taata tietosuojan riittävää tasoa 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen siirtojen estämiseksi kyseiseen kolmanteen maahan tai kansainväliseen elimeen.

 

5. On mahdollista todeta 16 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti, että tietyssä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä elimessä taataan tietosuojan riittävä taso 2 kohdan tarkoittamassa merkityksessä, mikä johtuu sen sisäisestä lainsäädännöstä tai kansainvälisistä sitoumuksista, jotka on tehty henkilöiden yksityiselämän ja perusoikeuksien turvaamiseksi.

 

6. Toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta saadut tiedot voidaan poikkeuksellisesti siirtää edelleen kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai kansainvälisille elimille, joissa ei voida taata tietosuojan riittävää tasoa, jos se on ehdottoman välttämätöntä jäsenvaltion keskeisten etujen turvaamiseksi taikka yleistä turvallisuutta tai henkilöä tai henkilöitä uhkaavan välittömän vakavan vaaran torjumiseksi.

 

Perustelu

Ks. 8 c ja 12 c artiklaa koskevat tarkistukset.

Tarkistus 41

16 artikla

Komitea

Poistetaan.

1. Jos tähän artiklaan viitataan, komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

 

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä puheenjohtajan ehdotuksesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun työjärjestyksen mallin pohjalta.

 

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa esityksestä määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestyksiin.

 

4. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset. Jos toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä ja antaa siitä tiedon Euroopan parlamentille.

 

5. Neuvosto voi päättää ehdotuksesta määräenemmistöllä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa.

 

Jos neuvosto on tässä määräajassa ilmaissut määräenemmistöllä vastustavansa ehdotusta, komissio tarkastelee sitä uudelleen. Se voi tehdä neuvostolle muutetun ehdotuksen, tehdä ehdotuksensa uudelleen tai antaa säädösehdotuksen. Jos neuvosto ei ole tässä määräajassa antanut ehdotettua täytäntöönpanosäädöstä eikä ilmoittanut vastustavansa ehdotusta täytäntöönpanotoimenpiteiksi, komissio antaa ehdotetun täytäntöönpanosäädöksen.

 

Perustelu

Kolmannessa pilarissa ei noudateta komitologiamenettelyä.

Tarkistus 42

18 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toimivaltaiselle viranomaiselle, jolta henkilötiedot saatiin tai joka asetti ne saataville, ilmoitetaan pyynnöstä mainittujen tietojen edelleenkäsittelystä ja sen tuloksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toimivaltaiselle viranomaiselle, jolta henkilötiedot saatiin tai joka asetti ne saataville, ilmoitetaan mainittujen tietojen edelleenkäsittelystä ja sen tuloksista.

Perustelu

Toimivaltaiselle viranomaiselle, jolta tiedot saatiin, on ilmoitettava poikkeuksetta tietojen edelleenkäsittelystä.

Tarkistus 43

19 artiklan 1 kohdan c alakohdan neljäs a luetelmakohta (uusi)

 

– tietojen säilyttämistä koskevat aikarajoitukset,

Perustelu

Kyseiselle henkilölle on ilmoitettava häntä koskevien tietojen säilyttämisen määräajasta.

Tarkistus 44

19 artiklan 2 kohdan johdantokappale ja a ja b alakohta

2. Rekisterinpitäjä saa kieltäytyä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisesta tai rajoittaa niiden antamista ainoastaan, jos se on tarpeen

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei anneta tai annetaan ainoastaan, jos se on tarpeen

a) jotta rekisterinpitäjä voi suorittaa lakisääteiset tehtävänsä asianmukaisesti,

 

b) jottei hankaloiteta vireillä olevaa tutkintaa, tiedusteluja tai oikeudenkäyntimenettelyjä taikka toimivaltaisten viranomaisten lakisääteisten tehtävien suorittamista,

jottei hankaloiteta vireillä olevaa tutkintaa, tiedusteluja tai oikeudenkäyntimenettelyjä taikka rekisterinpitäjän ja/tai toimivaltaisten viranomaisten lakisääteisten tehtävien suorittamista,

Perustelu

Tietojen asianmukainen käsittely ei saa olla peruste kieltäytyä antamasta tietoja henkilölle, jota tiedot koskevat. Kyse olisi liian mittavasta ja ylimalkaisesta poikkeuksesta kyseisen henkilön oikeuksiin.

Tarkistus 45

19 artiklan 4 kohta

4. Perusteluja sille, miksi rekisterinpitäjä kieltäytyy 2 kohdan nojalla antamasta tietoja tai rajoittaa niiden antamista, ei tarvitse esittää, jos se vaikuttaa haitallisesti kieltäytymisen tarkoitukseen. Tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle, että hän voi valittaa toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen, muiden oikeussuojakeinojen käyttöä ja kansallisen rikosprosessin soveltamista rajoittamatta. Jos rekisteröity valittaa valvontaviranomaiseen, valvontaviranomaisen on tutkittava valitus. Valvontaviranomainen ilmoittaa hänelle valitusta tutkiessaan ainoastaan, onko tietojenkäsittely suoritettu moitteettomasti ja jos näin ei ole, onko tarpeelliset oikaisut tehty.

4. Perusteluja sille, miksi rekisterinpitäjä kieltäytyy 2 kohdan nojalla antamasta tietoja tai rajoittaa niiden antamista, ei tarvitse esittää, jos se vaikuttaa haitallisesti kieltäytymisen tarkoitukseen. Tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle, että hän voi valittaa toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen, muiden oikeussuojakeinojen käyttöä ja kansallisen rikosprosessin soveltamista rajoittamatta. Jos rekisteröity valittaa valvontaviranomaiseen, valvontaviranomaisen on tutkittava valitus. Valvontaviranomainen ilmoittaa rekisteröidylle valitusta tutkiessaan tutkinnan tuloksista.

Perustelu

Kyseiselle henkilölle on aina ilmoitettava hänen tekemänsä valituksen tulokset, eikä ainoastaan silloin, kun tehdään oikaisuja.

Tarkistus 46

20 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Silloin kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään tai ne on saatu häneltä hänen tietämättään tai niin, ettei hän ole tiennyt itseään koskevia tietoja kerättävän, jäsenvaltioiden on säädettävä, että rekisterinpitäjän tai hänen edustajansa on henkilötietoja rekisteröitäessä tai, jos tietoja aiotaan luovuttaa kolmannelle, kohtuullisessa ajassa siitä, kun tietoja ensi kerran luovutetaan, toimitettava kustannuksitta rekisteröidylle vähintään jäljempänä esitetyt tiedot, paitsi jos hänellä jo ne on tai jos tietojen toimittaminen rekisteröidylle osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa:

1. Silloin kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään tai ne on saatu häneltä hänen tietämättään tai niin, ettei hän ole tiennyt itseään koskevia tietoja kerättävän, jäsenvaltioiden on säädettävä, että rekisterinpitäjän tai hänen edustajansa on henkilötietoja rekisteröitäessä tai, jos tietoja aiotaan luovuttaa kolmannelle, viimeistään siinä vaiheessa, kun tietoja ensi kerran luovutetaan, toimitettava kustannuksitta rekisteröidylle vähintään jäljempänä esitetyt tiedot, paitsi jos hänellä jo ne on tai jos tietojen toimittaminen rekisteröidylle osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa:

Perustelu

"Kohtuullinen aika" voi johtaa erilaisiin tulkintoihin. Sen vuoksi on täsmennettävä, että kyseiselle henkilölle tiedotetaan asiasta "viimeistään siinä vaiheessa, kun tietoja luovutetaan", ellei tietoja ole saatu juuri häneltä.

Tarkistus 47

20 artiklan 2 kohdan johdantokappale ja a alakohta

2. Rekisterinpitäjän ei tarvitse toimittaa 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, jos se on tarpeen

2. Rekisterinpitäjän ei tarvitse toimittaa 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, ainoastaan, jos se on tarpeen

a) jotta rekisterinpitäjä voi suorittaa lakisääteiset tehtävänsä asianmukaisesti,

 

Perustelu

Tietojen asianmukainen käsittely ei saa olla peruste kieltäytyä antamasta tietoja henkilölle, jota tiedot koskevat. Kyse olisi liian mittavasta ja ylimalkaisesta poikkeuksesta kyseisen henkilön oikeuksiin.

Tarkistus 48

21 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) ilmoitus kolmansille, joille tietoja on luovutettu, kaikenlaisista b kohdan mukaisesti tehdyistä oikaisuista, poistamisista tai suojaamisista, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

      c) ilmoitus kolmansille, joille tietoja on luovutettu, kaikenlaisista b kohdan mukaisesti tehdyistä oikaisuista, poistamisista tai suojaamisista.

Perustelu

Oikaisuista on ilmoitettava järjestelmällisesti kolmansille osapuolille.

Tarkistus 49

21 artiklan 2 kohdan johdantokappale ja a alakohta

2. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä kaikista toimista, joihin rekisteröidyllä on 1 kohdan mukaisesti oikeus, jos se on tarpeen

2. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä kaikista toimista, joihin rekisteröidyllä on 1 kohdan mukaisesti oikeus, ainoastaan, jos se on tarpeen

a) jotta rekisterinpitäjä voi suorittaa lakisääteiset tehtävänsä asianmukaisesti,

 

Perustelu

Tietojen asianmukainen käsittely ei saa olla peruste kieltäytyä antamasta tietoja henkilölle, jota tiedot koskevat. Kyse olisi liian mittavasta ja ylimalkaisesta poikkeuksesta kyseisen henkilön oikeuksiin.

Tarkistus 50

22 a artikla (uusi)

 

22 a artikla

 

Automatisoidut yksittäiset päätökset

 

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä jokaiselle henkilölle oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen tai toimen kohteeksi, josta aiheutuu häneen kohdistuvia oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen merkittäväksi ja joka perustuu yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, jolla pyritään arvioimaan tiettyjä häneen liittyviä henkilökohtaisia seikkoja, kuten hänen luotettavuuttaan tai käytöstään.

 

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilöön voidaan soveltaa 1 kohdassa tarkoitetun kaltaista päätöstä, jos kyseinen päätös tai toimi on lainmukainen ja jos laissa myös määrätään rekisteröidyn laillisten etujen suojaamista koskevista toimista, kuten tarkoituksenmukaiset keinot saada tietoa häntä koskevaan automaattiseen tietojen käsittelyyn liittyvästä johdonmukaisuudesta sekä ilmaista hänen oma kantansa, ellei se ole yhteensopimatonta sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi tietoja käsitellään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän puitepäätöksen muiden artiklojen soveltamista.

Perustelu

Käytännön kokemus on osoittanut, että lainvalvontaviranomaiset käsittelevät yhä useammin tietoja automaattisesti, joten tätä asiaa on lähestyttävä puitepäätöksessä. Yksinomaan automaattiseen tietojen käsittelyyn perustuviin päätöksiin on sovellettava erittäin tiukkoja ehtoja ja suojatoimia, jos niistä aiheutuu ihmisille oikeusvaikutuksia tai jos ne vaikuttavat huomattavasti henkilön tilanteeseen. Nämä päätökset tai toimet on sallittava, jos niistä määrätään nimenomaisesti laissa, ja olisi toteutettava asianmukaiset toimet, joilla suojellaan kyseisen henkilön etuja.

Tarkistus 51

24 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ottaen huomioon kehityksen taso ja toimenpiteiden kustannukset on taattava asianmukainen turvallisuuden taso suhteessa käsittelyn riskeihin ja suojattavien tietojen luonteeseen. Toimenpiteet katsotaan tarpeellisiksi ainoastaan, jos niiden aiheuttamat kustannukset eivät ole suhteettoman suuret niissä tarkoitettuun suojan tavoitteeseen.

Ottaen huomioon kehityksen taso ja toimenpiteiden kustannukset on taattava asianmukaisen korkea turvallisuuden taso suhteessa käsittelyn riskeihin ja suojattavien tietojen luonteeseen.

Tarkistus 52

24 artiklan 2 kohdan j a alakohta (uusi)

 

j a) toteuttaa toimia, joilla valvotaan järjestelmällisesti kyseisten turvatoimien tehokkuutta ja raportoidaan siitä (turvatoimien järjestelmällinen sisäinen valvonta).

Perustelu

Automaattista tietojenkäsittelyä on valvottava järjestelmällisesti sen tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 53

25 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen rekisterinpitäjä pitää rekisteriä kaikista käsittelyistä tai käsittelyjen sarjoista, joilla on sama tarkoitus tai useita toisiinsa liittyviä tarkoituksia. Rekisterin on sisällettävä seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen rekisterinpitäjä pitää rekisteriä kaikista saataville asettamisista ja käsittelyistä tai käsittelyjen sarjoista, joilla on sama tarkoitus tai useita toisiinsa liittyviä tarkoituksia. Rekisterin on sisällettävä seuraavat tiedot:

Perustelu

Rekisteriin on kirjattava myös tietojen saataville asettaminen.

Tarkistus 54

26 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltiot voivat myös tehdä tällaisen tarkastuksen joko kansallisen parlamentin toimenpiteen tai tällaiseen lainsäädännölliseen toimenpiteeseen perustuvan toimenpiteen valmistelun yhteydessä, jotka määrittävät käsittelyn luonteen ja vahvistavat asianmukaiset suojatoimet.

3. Valvontaviranomaisia kuullaan henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamista koskevista määräyksistä laadittaessa tietojen käsittelyä koskevia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä.

Perustelu

Henkilöiden oikeuksien suojaamisesta vastaavat valvontaviranomaiset, eivät jäsenvaltiot, laadittaessa tietojen käsittelyä koskevia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä.

Tarkistus 55

29 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tahallisiin rikoksiin, jotka merkitsevät tämän puitepäätöksen mukaisesti toteutettujen säännösten, erityisesti käsittelyn luottamuksellisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi toteutettujen säännösten, vakavaa rikkomista, sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tahallisiin rikoksiin tai vakavasta laiminlyönnistä johtuviin rikoksiin, jotka merkitsevät tämän puitepäätöksen mukaisesti toteutettujen säännösten, erityisesti käsittelyn luottamuksellisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi toteutettujen säännösten, vakavaa rikkomista, sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tarkistus 56

29 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

2 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilötietoja julkisessa tehtävässä keräävien tai käsittelevien yksityisten tahojen tekemiin rikoksiin, jotka merkitsevät tämän puitepäätöksen mukaisesti toteutettujen säännösten, erityisesti käsittelyn luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevien säännösten, vakavaa rikkomista, sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Perustelu

Kun yksityiset tahot keräävät ja käsittelevät tietoja julkisessa tehtävässä, tietojen väärinkäyttötapauksissa on sovellettava aina rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tarkistus 57

30 artiklan 4 kohdan 1 a alakohta (uusi)

 

Kuka tahansa henkilö voi esittää valvontaviranomaiselle erityisesti tietojen käsittelyn lainmukaisuuden tarkastusta koskevan vaateen. Hänelle ilmoitetaan joka tapauksessa tarkastuksen toimittamisesta.

Perustelu

Valvontaviranomaisella on myös oltava valtuudet tarkastaa tietojen käsittelyn laillisuus ja tiedottaa siitä kyseiselle henkilölle.

Tarkistus 58

31 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

Tietosuojatyöryhmän kunkin jäsenen nimeää se toimielin, viranomainen tai viranomaiset, jota jäsen edustaa. Jos jäsenvaltio on nimennyt useita valvontaviranomaisia, nämä nimeävät yhteisen edustajan.

Tietosuojatyöryhmän kunkin jäsenen nimeää se toimielin, viranomainen tai viranomaiset, jota jäsen edustaa, edustusta sääntelevien voimassa olevien kansallisten sääntöjen perusteella. Jos jäsenvaltio on nimennyt useita valvontaviranomaisia, nämä nimeävät yhteisen edustajan.

Perustelu

Sillä, että direktiivin 29 artiklan nojalla muodostetun ryhmän puheenjohtaja osallistuu tämän puitepäätöksen mukaisesti perustetun uuden ryhmän kokouksiin, edistetään tiedotusta ja vaihtoja kahden ryhmän välillä.

Tarkistus 59

31 artiklan 2 kohdan 2 a alakohta (uusi)

 

Direktiivin 95/46/EY 29 artiklan mukaisesti perustetun työryhmän puheenjohtaja osallistuu työryhmän kokouksiin tai lähettää niihin edustajansa.

Perustelu

Sillä, että direktiivin 29 artiklan nojalla muodostetun ryhmän puheenjohtaja osallistuu tämän puitepäätöksen mukaisesti perustetun uuden ryhmän kokouksiin, edistetään tiedotusta ja vaihtoja kahden ryhmän välillä.

Tarkistus 60

31 artiklan 3 kohta

3. Tietosuojatyöryhmä tekee päätöksensä jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten edustajien yksinkertaisella enemmistöllä.

3. Tietosuojatyöryhmä tekee päätöksensä jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten edustajien yksinkertaisella enemmistöllä ja Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultuaan.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa johdonmukaisuuden ensimmäisen pilarin direktiivien kanssa.

Tarkistus 61

34 a artikla (uusi)

 

34 a artikla

 

Viimeistään kahden vuoden kuluttua 35 artiklan 1 kohdassa olevasta päivämäärästä 29 artiklalla perustettu työryhmä antaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan, 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 31 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan nojalla komissiolle suosituksia Europoliin, Eurojustiin ja tullitietojärjestelmään sovellettavien erityisten tietosuojasääntöjen saattamiseksi täysin tämän puitepäätöksen mukaisiksi.

 

Europolin, Eurojustin ja tullitietojärjestelmän tietosuojasäännöt säilytetään siltä osin kuin niissä ilmaistaan selvästi, että henkilötietojen käsittelyyn, käyttämiseen ja siirtämiseen on aina sovellettava erityisehtoja tai rajoituksia.

Tarkistus 62

34 b artikla (uusi)

 

34 b artikla

 

Suhde Europoliin, Eurojustiin ja tullitietojärjestelmään

 

Komissio tekee vuoden kuluessa 35 artiklan 1 kohdassa olevasta päivämäärästä ehdotuksia, joiden perusteella Europoliin, Eurojustiin ja tullitietojärjestelmään sovellettavat tietosuojasäännöt saatetaan täysin tämän puitepäätöksen mukaisiksi.

Perustelu

Ks. esittelijän tekemän, 34 a artiklaa koskevan tarkistuksen perustelut. Koska kyseessä olevat tiedot ovat erittäin arkaluonteisia, kyseisen puitepäätöksen tietosuojaperiaatteet ja Europolin, Eurojustin ja tullitietojärjestelmän tietosuojaperiaatteet on pikaisesti yhdenmukaistettava.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Euroopan parlamentti on pyrkinyt kolmannen pilarin luomisesta lähtien kehittämään sellaisia oikeudellista ja poliisiyhteistyötä koskevia tietosuojastandardeja, jotka vastaisivat yhteisölainsäädännössä voimassa olevia standardeja. Näillä standardeilla olisi tarkoitus korvata nykyiset Euroopan neuvoston yleissopimuksen N:o 108 ja suosituksen N:o 87 periaatteet. Komission ehdotus on siten tervetullut vastaus parlamentin pyyntöihin.

Väline on tarpeellinen lähinnä kahdesta seuraavasta syystä:

–   Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luominen johtaa siihen, että tietoja, ml. henkilötiedot, vaihdetaan yhä enenevässä määrin kolmanteen pilariin kuuluvista asioista. Lisääntyvässä tietojen vaihdossa on noudatettava Euroopan unionin perusoikeuksien suojeluun liittyviä vaatimuksia ja kunnioitettava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklaa (oikeus yksityiselämään ja oikeus henkilötietojen suojaan).

–   Paremmalla tietosuojalla voidaan lisätä toimivaltaisten viranomaisten keskinäistä luottamusta ja edistää siten eurooppalaisen poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön toimivuuden parantamista.

Komission esittelemä puitepäätös(1) on tärkeä myös sen takia, että äskettäin hyväksyttiin direktiiviehdotus yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä(2). Itse asiassa direktiivin hyväksymisen yhteydessä Euroopan parlamentti esitti nimenomaan tätä puitepäätöstä koskevan pyynnön, jossa se:

"katsoo, että tietoihin tutustumisen osalta käsillä oleva direktiivi on vain välttämätön ensi askel, ja pyytää neuvostolta lojaalia yhteistyötä, jotta saataisiin nopeasti hyväksyttyä asianmukaiset takeet tietosuojasta ja tietojen käsittelystä rikosasioissa tehtävästä poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä annettuun puitepäätökseen liittyen;".

2. Suhde muihin ehdotuksiin (SIS II, VIS, saatavuusperiaate)

Kolmannen pilarin tietosuojaa koskeva puitepäätösehdotus on yhteydessä muutamaan muuhun parlamentissa käsitteillä olevaan ehdotukseen, kuten VIS-ehdotus(3), SIS II -ehdotus(4), saatavuusperiaatetta koskeva ehdotus(5) sekä YOS-alan eurooppalaisten tietokantojen yhteentoimivuutta koskeva ehdotus(6), sillä näiden yhteydessä suunnitellaan tietopankkeja tai toimia, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset saisivat helpommin käyttöönsä henkilötietoja.

Siten yhteisön VIS- ja SIS II -ehdotuksiin sisältyy myös kolmanteen pilariin liittyviä ehdotuksia tietojen asettamisesta poliisi- ja oikeusviranomaisten saataville ja niiden käyttämisestä. Näissä ehdotuksissa olisi vastedes viitattava selkeästi tämän puitepäätöksen henkilötietosuojaa koskeviin periaatteisiin.

Siksi puitepäätös olisi hyväksyttävä samaan aikaan kuin SIS II:ta koskevat ehdotukset.

Puitepäätösehdotuksessa viitataan myös saatavuusperiaatteeseen, jonka tavoitteena on, että "rikollisuuden torjunnan edellyttämät tiedot voisivat siirtyä esteettä EU:n sisärajojen yli" siten, että "jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisilla sekä Europolin virkamiehillä on verkossa suora pääsy saatavilla oleviin tietoihin".

Tietojen saatavuudelle on kuitenkin kaksi estettä:

– "Tarjotun suojan erot haittaavat luottamuksellisten tietojen vaihtoa."

– "Toisesta jäsenvaltiosta saatujen tietojen lainmukaisen käytön valvontaa koskevat yhteiset säännöt puuttuvat, ja tietojen lähteen ja alkuperäisen käyttötarkoituksen selvittäminen on vaikeaa."

Siten yhteisten tietosuojasääntöjen hyväksyminen turvallisuussyistä on myös saatavuusperiaatteen ennakkoedellytys. Saatavuusperiaatteen moitteettoman toiminnan kannalta on tietenkin olennaista, että tämä puitepäätös hyväksytään. Se olisi kuitenkin hyväksyttävä rajoittamatta ennalta asiasta käytävän keskustelun tuloksia.

Tietosuojaa Euroopan unionissa koskevien periaatteiden johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus on taattava, myös ensimmäisen ja kolmannen pilarin välillä. Alan yhteisölainsäädännön sekä tietosuojaa koskevien pääperiaatteiden on perustuttava direktiivin 95/46/EY mukaisiin periaatteisiin.

Esittelijänä toivon, että kolmanteen pilariin sisällytetään mahdollisuuksien mukaan yhteisödirektiivien mukaiset tietosuojaa koskevat periaatteet, koska tällä tavoin taataan suojan yhtäläinen taso ottaen huomioon poliisi- ja oikeusasioihin liittyvien tehtävien erityisluonteen. Siten direktiivin 95/46/EY määräyksiä on täydennettävä lisäämällä sääntöjä rikosoikeudellisesta poliisi- ja oikeusasioihin liittyvästä yhteistyöstä säilyttäen samalla johdonmukaisuuden yhteisölainsäädännön pääperiaatteiden kanssa.

Tämän vuoksi olisi välttämätöntä soveltaa yhteisiä tietosuojasääntöjä kaikkiin poliisi- ja oikeusasioihin liittyviin tietoihin, eikä pidä rajoittua pelkästään jäsenvaltioiden välisiin rajat ylittäviin vaihtoihin.

Europol, Eurojust ja tullitietojärjestelmä jäävät puitepäätösehdotuksen ulkopuolelle, koska niillä on omat tietosuojasääntönsä. Tietosuojasääntöjen johdonmukaisuuden varmistamiseksi myös unionin luomissa virastoissa ja elimissä olisi edistettävä näiden elinten erityisten sääntöjen lähentämistä käsitteillä olevaan puitepäätökseen.

Tietojen kerääminen on rajoitettava erityistarkoituksiin, ja on kunnioitettava suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteita. Siten kaikessa tietojen edelleenkäsittelyssä on noudatettava määriteltyjä sääntöjä, ja tietojen edelleenlähettämistä muussa tarkoituksessa kuin missä ne on kerätty on rajoitettava tiukasti.

Eri tietoluokkia (epäilyksenalaiset, tuomitut henkilöt, uhrit, todistajat jne.) käsitellään ja suojataan eri tavalla. Lisäksi muiden kuin epäilyksenalaisten tietoja on käytettävä ainoastaan siinä tarkoituksessa, jossa ne on kerätty.

DNA- ja biometrisiin tietoihin liitetään ylimääräisiä turvatoimia, joilla turvataan tietojen laatu ja perusoikeuksien kunnioitus näiden tietojen käytössä.

Väline auttaa määrittämään toimivaltaisten viranomaisten pääsyn tietoihin. Meidän on tässä yhteydessä määriteltävä yksityisten tahojen säilyttämien tietojen saatavuus siten, että se vastaa tietojen säilyttämistä koskevaa direktiiviä. Pääsy näihin tietoihin myönnetään tapauskohtaisesti, määriteltyä kohdetta varten ja jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten valvonnan alaisena.

Mitä tulee yksityisten tahojen rooliin silloin, kun ne hallinnoivat ja käsittelevät tietoa julkisessa tehtävässä, turvallisuuden varmistamiseksi näissä toimissa olisi noudatettava erittäin tiukkoja ehtoja, jotka määrätään kansallisessa lainsäädännössä ja joihin liittyy rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tietojen siirtoa kolmansien maiden viranomaisille ei voida kokonaan sulkea kansainvälisen yhteistyön ulkopuolelle järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan takia, mutta sitä on säänneltävä tiukasti. Ensinnäkin tietoja voidaan siirtää kolmansille maille ainoastaan, jos nämä pystyvät takaamaan asianmukaisen tietosuojan tason. Toiseksi kolmansilta mailta saatujen tietojen laatua on arvioitava ottaen huomioon myös perusoikeuksien toteutumisen. Siten yhteisön viranomaiset eivät voi käyttää esimerkiksi kiduttamalla saatuja tietoja.

Lisäksi tarkastelemme muiden tietosuojavälineiden yhteydessä mahdollista automatisoitua tietoihin pääsyä ja automaattisia päätöksiä. Itse asiassa yhä useammat eurooppalaiset tietopankit sallivat viranomaisten automaattisen pääsyn toisen jäsenvaltion viranomaisten keräämiin tietoihin. Tällä automatisoinnilla ei saa kuitenkaan vaarantaa perusoikeuksia. Toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten pääsy näihin tietokantoihin ja tietokantojen käyttö on toteutettava kunnioittaen tämän puitepäätöksen periaatteita ja määräyksiä.

(1)

Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (SEC(2005) 1241; KOM(2005)04752005/0202(CNS)).

(2)

Ks. parlamentin 14. joulukuuta 2005 hyväksymä teksti (P6_TA-PROV(2005)0512).

(3)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (SEC(2004) 1628; KOM(2004)08352004/0287(COD)).

(4)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (KOM(2005)02362005/0106(COD)).

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (KOM(2005)02372005/0010(COD)).

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (KOM(2005)02302005/0103(CNS)).

(5)

Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi saatavuusperiaatteen mukaisesta tietojenvaihdosta (SEC(2005) 1270; KOM(2005)04902005/0207(CNS)).

(6)

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille eurooppalaisten tietokantojen tehokkuuden parantamisesta, yhteentoimivuuden lisäämisestä ja synergioista oikeus- ja sisäasioiden alalla (KOM(2005)0597).


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0475 – C6 0436/2005 – 2005/0202(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

13.12.2006

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
19.1.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Martine Roure
26.9.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

21.2.2006

21.3.2006

27.4.2006

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.5.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

yksimielisesti

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marie-Line Reynaud

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Panagiotis Beglitis, Emine Bozkurt, Pasqualina Napoletano

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.5.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

Pyydetty oikeudellisten asioiden valiokunnan lausuntoa ehdotetusta oikeusperustasta. Lausunto on tarkoitus hyväksyä 30.5.2006.

Päivitetty viimeksi: 31. heinäkuuta 2006Oikeudellinen huomautus