Διαδικασία : 2006/0039(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0223/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0223/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2006 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0292

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 276kWORD 305k
23 Ιουνίου 2006
PE 371.920v02-00 A6-0223/2006

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(COM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Alain Lamassoure

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(COM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0099)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 269 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 173 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0132/2006),

–   έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή(2) για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, και συγκεκριμένα το σημείο της 8, καθώς και τη Δήλωση αριθ. 3 για την επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου, η οποία προσαρτάται στη συμφωνία αυτή,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0223/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 1

(1)       Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 κατέληξε, μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα ότι οι διακανονισμοί των ιδίων πόρων θα πρέπει να επιδιώκουν το συνολικό στόχο της ισοτιμίας. Οι διακανονισμοί αυτοί, κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φοντενεμπλό του 1984, κανένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να υφίσταται δημοσιονομικό βάρος υπερβολικό σε σχέση με τη σχετική του ευημερία. Επομένως, πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένα κράτη μέλη.

(1)       Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 κατέληξε, μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα ότι οι διακανονισμοί των ιδίων πόρων θα πρέπει να επιδιώκουν το συνολικό στόχο της ισοτιμίας. Οι διακανονισμοί αυτοί, κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φοντενεμπλό του 1984, κανένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να υφίσταται δημοσιονομικό βάρος υπερβολικό σε σχέση με τη σχετική του ευημερία. Επομένως, είναι αναπόφευκτο, επί του παρόντος και μέχρις ότου συμφωνηθεί στη διαδικασία επανεξέτασης του 2008/2009 ένα νέο δικαιότερο και διαφανέστερο νέο σύστημα ίδιων πόρων, να θεσπιστούν αυτές οι διατάξεις οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Είναι δυνατόν, για να προληφθεί το υπερβολικό δημοσιονομικό βάρος, να απαιτηθούν ειδικές διατάξεις για επί μέρους κράτη μέλη στο πλαίσιο του σημερινού ξεπερασμένου συστήματος. Εντούτοις, δεν θα είναι ποτέ οι "κατάλληλες" και θα επικαλυφθούν από άλλες σε ένα νέο, διαφανέστερο και εκ της φύσεώς του δικαιότερο σύστημα.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων πρέπει να εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την εύρυθμη ανάπτυξη των πολιτικών των Κοινοτήτων, με την επιφύλαξη της ανάγκης εφαρμογής αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας.

(2) Το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων πρέπει να εξασφαλίζει επαρκείς πόρους, που θα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και απλότητα, για την εύρυθμη ανάπτυξη των πολιτικών των Κοινοτήτων, με την επιφύλαξη της ανάγκης εφαρμογής αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Αιτιολόγηση

Ο κατανοητός χαρακτήρας της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι προς το συμφέρον της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πληροφόρησης και προς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 7

Για τους σκοπούς της διαφάνειας και της απλούστευσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 αποφάσισε ότι ο ενιαίος συντελεστής καταβολής του ΦΠΑ πρέπει να καθοριστεί στο 0,30 %.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 αποφάσισε ότι ο ενιαίος συντελεστής καταβολής του ΦΠΑ πρέπει να καθοριστεί στο 0,30 %.

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις όσον αφορά τους συντελεστές καταβολής του ΦΠΑ, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2005, αντιφάσκουν προς την αρχή της απλούστευσης και της σαφήνειας.

Τροπολογία 4

Άρθρο 8 α (νέο)

 

(8α) Το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων λαμβάνεται πάντοτε υπόψη κατά την τροποποίηση των κανόνων που σχετίζονται με τα φορολογικά ζητήματα των Κοινοτήτων (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, δασμοί και εισφορές, ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση των φορολογικών ζητημάτων συνδέεται στενά με τα ζητήματα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων, και συνεπώς οι δύο αυτές πτυχές πρέπει να συνεκτιμώνται.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 11

(11)     Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη, ευρείας κλίμακας επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών της ΕΕ και των πόρων, προκειμένου να υποβάλει έκθεση το 2008/2009. Επομένως, εντός αυτού του πλαισίου, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει γενική επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος ιδίων πόρων που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις.

(11)     Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη, ευρείας κλίμακας επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών της ΕΕ και των πόρων, προκειμένου να υποβάλει έκθεση το 2008/2009. Επομένως, εντός αυτού του πλαισίου, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει γενική επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος ιδίων πόρων που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η Δήλωση αριθ. 3 για την επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου η οποία προσαρτάται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην απόφασή του της 17ης Μαΐου 20062 σχετικά με την εν λόγω διοργανική συμφωνία, δήλωσε ότι στόχος αυτής της επανεξέτασης θα πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα νέο, συνολικό δημοσιονομικό σύστημα που να είναι δίκαιο, αισιόδοξο, προοδευτικό και διαφανές και που θα προσφέρει στην Ένωση την ικανότητα να αντιστοιχίσει τις φιλοδοξίες της με ιδίους πόρους παρά με εισφορές εκ μέρους των κρατών μελών· υπογράμμισε επίσης ότι, ιδίως, το σύστημα ιδίων πόρων καθώς και οι δαπάνες πρέπει να αναθεωρηθούν επειγόντως προκειμένου να αποφευχθεί η ίδια επώδυνη εμπειρία εθνικής διαπραγμάτευσης για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο.

---------------

1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σελ. 1

2ΕΕ C ...

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπογραμμιστούν τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για τη νέα διοργανική συμφωνία, ιδίως δε οι παράγραφοι 6 και 8, όπου εκτίθεται ο σκοπός της διαδικασίας επανεξέτασης και ο λόγος για τον οποίο έχει επείγοντα χαρακτήρα. Θα έπρεπε επίσης να καταστεί σαφές ότι το Κοινοβούλιο αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές στην απόφαση περί ιδίων πόρων, και όχι μόνο μια Λευκή Βίβλο που θα σκιαγραφεί τις θεωρητικές δυνατότητες επιλογής για ένα μελλοντικό σύστημα. Ως εκ τούτου, η λέξη "ενδεχομένως" διαγράφεται. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στην επανεξέταση αυτή σε όλα τα στάδια, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των κεκτημένων δικαιωμάτων του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει ενεργά και σε κάθε στάδιο στην εν λόγω επανεξέταση εν πλήρη σεβασμώ των κεκτημένων δικαιωμάτων του.

Τροπολογία 6

Άρθρο 9

Στο πλαίσιο της πλήρους, σε ευρεία κλίμακα επανεξέτασης που καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών και των πόρων της ΕΕ, σχετικά με την οποία θα υποβάλει έκθεση το 2008/2009, η Επιτροπή πραγματοποιεί γενική επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις.

Στο πλαίσιο της πλήρους, σε ευρεία κλίμακα επανεξέτασης που καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών και των πόρων της ΕΕ, σχετικά με την οποία θα υποβάλει έκθεση το 2008/2009, η Επιτροπή πραγματοποιεί γενική επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις. Θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποίησαν από κοινού τα κοινοβούλια των κρατών μελών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά την επανεξέταση αυτή και κατά τη σύνταξη των προτάσεών της η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη το έργο και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη Δήλωση αριθ. 3 της 17ης Μαΐου 2006.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών έχουν εγκαθιδρύσει διάλογο γύρω από το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα των κοινών αυτών προσπαθειών πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη στη διεργασία επανεξέτασης.

(1)

ΕΕ C … της ......, σελ. ….

(2)

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι ίδιοι πόροι της ΕΕ - Παρελθόν και παρόν

Περιεχόμενο της σημερινής πρότασης της Επιτροπής

Στόχος της σημερινής πρότασης της Επιτροπής είναι η υλοποίηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης - 16ης Δεκεμβρίου 2005 στον τομέα των ίδιων πόρων. Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όχι μόνο επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία επί του νέου δημοσιονομικού πλαισίου 2007 - 2013 αλλά, επιπλέον, συμφωνήθηκαν και ορισμένες αλλαγές στο σύστημα ίδιων πόρων περιλαμβανομένων και ορισμένων ειδικών διευθετήσεων για επί μέρους κράτη μέλη (από πλευράς εσόδων και δαπανών), οι οποίες αποτέλεσαν αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής δέσμης.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι διευθετήσεις για τους ίδιους πόρους πρέπει να ρυθμίζονται βάσει της αρχής της ισότητας. Κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να επωμίζεται δημοσιονομικό βάρος το οποίο είναι υπερβολικό σε σχέση με τη σχετική του ευημερία. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θεώρησαν ως εκ τούτου "ενδεδειγμένο" να εισαγάγουν διατάξεις που καλύπτουν ορισμένα κράτη μέλη.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή στη σημερινή της πρόταση καθορίζει τον συντελεστή καταβολής του πόρου ΦΠΑ στο 0,30 % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ των κρατών μελών. Εντούτοις, ορισμένα κράτη μέλη, για να μειώσουν το δημοσιονομικό τους βάρος, θα επωφεληθούν κατά την περίοδο 2007-2013 από μειωμένους συντελεστές καταβολής του ΦΠΑ καθορισμένους μεταξύ 0,225% και 0,10%.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή καταβολής του ΑΕΕ. Ωστόσο, για την περίοδο 2007 - 2013, δύο χώρες θα επωφεληθούν από μεγάλες μειώσεις στις ετήσιες συνεισφορές του ΑΕΕ ύψους συνολικά 755 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι μεγάλες μειώσεις θα χρηματοδοτηθούν από όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των δύο κρατών που θα επωφεληθούν από τις μειώσεις. Η παρούσα πρόταση κωδικοποιεί αυτή την απαλλαγή.

Η πρόταση, κατ' αρχήν, αφήνει επίσης αμετάβλητη τη διόρθωση της εισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, την "έκπτωση υπέρ της Βρετανίας", εκτός από τις δαπάνες στα νέα κράτη μέλη (οι οποίες θα εξαιρούνται από το σύνολο των δαπανών που χορηγούνται για τον υπολογισμό της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ). Ωστόσο, οι δαπάνες στον τομέα της ΚΓΠ στα νέα κράτη μέλη θα απαλλάσσονται από την εν λόγω εξαίρεση, θα αποτελούν δηλαδή μέρος των συνολικών δαπανών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της έκπτωσης υπέρ του ΗΒ.

Αποτίμηση από τον εισηγητή

Όπως σαφώς προκύπτει από τα ανωτέρω, οι διατάξεις αυτές της παρούσας πρότασης της Επιτροπής οπωσδήποτε δεν καθιστούν τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο και θα λέγαμε μάλλον λιγότερο διαφανή, έτσι ώστε να μην μπορεί να κριθεί εύκολα κατά πόσο τηρείται ορθά η αρχή της ισότητας. Οι απαιτήσεις για ένα νέο σύστημα, όπως ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση του επί της τελευταίας προτάσεως για τους ίδιους πόρους του 1999, σίγουρα δεν ικανοποιούνται. Την εποχή εκείνη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει στο ψήφισμά του τη δημιουργία ενός συστήματος ίδιων πόρων το οποίο πρέπει:

· να είναι απλό και να γίνεται άμεσα κατανοητό από τους πολίτες,

· να βασίζεται σε κριτήρια που εκφράζουν καλύτερα την ικανότητα συνεισφοράς ενώ, ταυτόχρονα, να αποφεύγεται η χρήση μηχανισμών αντιστάθμισης με σκοπό τη δημιουργία εσόδων,

· να μην εξαρτάται από μεταφορές πόρων από κράτη μέλη, και

· να καταργήσει τα στοιχεία εκείνα του υφισταμένου συστήματος τα οποία προξενούν σύγχυση εξαιτίας των απαλλαγών που εφαρμόζονται στις συνεισφορές των κρατών μελών.

Η νέα απόφαση σχετικά με τους ίδιους πόρους που πρότεινε η Επιτροπή μόνο τα κριτήρια αυτά δεν ικανοποιεί. Αντιθέτως, αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε μία σειρά αποφάσεων σχετικά με τους ίδιους πόρους η οποία, με κάθε μεταρρύθμιση οδηγούσε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ακόμη μακρύτερα από ένα σύστημα "δίκαιο, διαφανές και απλό" προς ένα σύστημα το οποίο εκ φύσεως είναι τελείως άδικο, άσκοπα πολυσύνθετο, πλήρως αδιαφανές και εις βάθος αντιευρωπαϊκό.

Οδοιπορικό: Ιστορία των ίδιων πόρων

Από το 1958 έως το 1970 ο προϋπολογισμός της Κοινότητας εχρηματοδοτείτο αποκλειστικά από τις συνεισφορές των κρατών μελών. Το 1970, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου εισήγαγε για πρώτη φορά ένα σύστημα ίδιων πόρων για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με έναρξη ισχύος το 1971. Ένας στόχος ήταν να ενισχυθεί η οικονομική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τις μεταφορές πόρων από τα κράτη μέλη. Οι πρώτοι ίδιοι πόροι ήταν τελωνειακοί δασμοί και γεωργικές εισφορές, δύο πόροι που έμελλε να γίνουν γνωστοί ως οι “παραδοσιακοί ίδιοι πόροι”.

Το 1979, εισήχθη ως ίδιος πόρος ένας συνδεδεμένος με τον ΦΠΑ πόρος αφού καθορίστηκε στα κράτη μέλη μία βάση για τον υπολογισμό του. Τα υψηλά επίπεδα δαπανών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής(ΚΓΠ) και δύο διευρύνσεις οδήγησαν το 1984 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φοντενεμπλό στο να αυξήσει το ανώτατο ποσοστό του συντελεστή καταβολής για τον ΦΠΑ σε 1,4 τοις εκατό και να εισαγάγει έναν μηχανισμό διόρθωσης των ανισορροπιών στον προϋπολογισμό ο οποίος έκτοτε εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο(1).

Επειδή η δαπάνη για την ΚΓΠ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και τα έσοδα από τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους εξακολουθούσαν να μειώνονται, οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο Φοντενεμπλό γρήγορα απεδείχθησαν ανεπαρκείς. Κατά συνέπεια, τον Ιούνιο 1988, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών εισήγαγε έναν νέο ίδιο πόρο βασιζόμενο στο ΑΕΠ των κρατών μελών και καθόρισε επίσης ένα γενικό ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό των ίδιων πόρων από τους οποίους χρηματοδοτείται η κοινοτική δαπάνη.

Με τη συμφωνία του Εδιμβούργου τον Δεκέμβριο 1992 αυξάνεται αυτό το γενικό ανώτατο όριο σε 1,27 τοις εκατό του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ θεσπίζονται ταυτόχρονα μέτρα για την περαιτέρω μείωση της σημασίας του πόρου του ΦΠΑ. Η συμφωνία αυτή ετέθη σε ισχύ στις αρχές του 1995.

Το 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου κάλεσε την Επιτροπή να ετοιμάσει μία νέα απόφαση σχετικά με τους ίδιους πόρους η οποία θα έπρεπε να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαρκείς πόρους για την περίοδο 2000 - 2006 τηρώντας ταυτόχρονα την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Το νέο σύστημα θα έπρεπε να ήταν “δίκαιο, διαφανές, ευνοϊκό από πλευράς κόστους και απλό”, βασιζόμενο σε κριτήρια που εκφράζουν καλύτερα την ικανότητα των κρατών μελών να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τελευταία αυτή απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 σχετικά με τους ίδιους πόρους ετέθη σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2002 και εξακολουθεί να είναι έγκυρη: κωδικοποιήθηκε η διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών για το Ηνωμένο Βασίλειο και η προσαρμογή των χρηματοδοτικών μεριδίων για την επιστροφή που εφαρμόζεται για την Αυστρία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία και, αντί να σχεδιασθεί η σταδιακή κατάργηση της επιστροφής υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου, εισήχθη παρόμοιος μηχανισμός και για άλλα κράτη μέλη. Αυξάνοντας το ποσοστό των παραδοσιακών ιδίων πόρων που μπορεί να παρακρατούν τα κράτη μέλη για να αντισταθμίσουν τα έξοδα είσπραξης από 10% σε 25% το μερίδιο των παραδοσιακών ιδίων πόρων στα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε ακόμη περισσότερο.

Συμπεράσματα του εισηγητή

Η σημερινή πρόταση της Επιτροπής για μία νέα απόφαση σχετικά με τους ίδιους πόρους παγιώνει απλώς την υπάρχουσα κατάσταση: διευρύνει ένα σύστημα στο οποίο το 86% περίπου των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προέρχεται από παραδοσιακούς ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά από τον ΦΠΑ και το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα(2). Οι πληρωμές αυτές θεωρούνται "εθνικές συνεισφορές" στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη. Αυτή η έννοια της 'εισφοράς μέλους' έχει οδηγήσει άμεσα στη συζήτηση για τους 'καθαρούς συνεισφέροντες' με αποκορύφωμα τη νοοτροπία που εκφράζεται με το σύνθημα "Δώστε μου τα χρήματά μου πίσω", που κυριαρχεί επί του παρόντος μεταξύ ορισμένων κρατών μελών.

Το σύστημα, όπως υπάρχει σήμερα, βρίσκεται πολύ μακριά από την αρχική ιδέα της Συνθήκης της Ρώμης ότι η δαπάνη της Κοινότητας πρέπει να χρηματοδοτείται από τα έσοδα της Κοινότητας. Έχοντας δημιουργηθεί πριν από τριάντα χρόνια και περισσότερο μέσα στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση της δεκαετίας 1970 για μία ένωση έξι κρατών μελών το σύστημα ίδιων πόρων είναι σήμερα απλώς ξεπερασμένο και πρέπει να αντικατασταθεί από ένα πιο σύγχρονο σύστημα το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της σημερινής Ενώσεως και των πολιτών της.

Όλες οι εξαιρέσεις (και οι εξαιρέσεις στις εξαιρέσεις) που προστέθηκαν με τα χρόνια από τα διάφορα Ευρωπαϊκά Συμβούλια υπήρξαν απλώς "μπαλώματα ανάγκης" για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Με το πέρασμα του χρόνου, κατέστη υπερβολικά περίπλοκο και, το πιο σημαντικό, εξελίχθηκε σε κάτι απλώς ακατανόητο για τους ευρωπαίους πολίτες. Τέλος, είναι δύσκολο να κρίνει κανείς κατά πόσο οι 'συνεισφορές' από τα κράτη μέλη, αφού έχουν ικανοποιήσει όλες τις ειδικές ρυθμίσεις, αντικατοπτρίζουν σχολαστικά την 'ικανότητά τους να συνεισφέρουν' σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο εισηγητής δεν έχει καν αρχίσει τις προσπάθειες τροποποίησης των διατάξεων της παρούσας πρότασης της Επιτροπής. Είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι πρέπει να γίνει σε βάθος μεταρρύθμιση των εσόδων της ΕΕ έτσι ώστε να εμποδίζονται τα κράτη μέλη να δαπανούν τα κοινοτικά κονδύλια κατά τη βούλησή τους μόνο σε εκείνους τους τομείς που θα τους αποφέρουν το μεγαλύτερο όφελος αντί να συγκεντρώνουν τους διαθέσιμους πόρους στις πολιτικές εκείνες που ωφελούν την Ευρώπη ως σύνολο και κυρίως το μέλλον της.

Η "πλήρης, ευρείας κλίμακας επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές δαπανών και εσόδων της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της μείωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου", την οποία ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών του παρελθόντος Δεκεμβρίου στην Επιτροπή "προκειμένου να υποβάλει έκθεση το 2008 / 2009", θα μπορούσε να προσφέρει μία τελευταία ευκαιρία στο προσεχές μέλλον για τη δημιουργία ενός τέτοιου νέου, αμιγώς ευρωπαϊκού, συστήματος το οποίο εν συνεχεία να καταστεί λειτουργικό στην αρχή του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου που θα αρχίσει το 2014.

Οι τροπολογίες του εισηγητή

Ο εισηγητής έχει ως εκ τούτου περιορίσει τις τροπολογίες του σε προσθήκες στο κείμενο τονίζοντας τη σημασία της επικείμενης διεργασίας επανεξέτασης: η τροπολογία 2 καταδεικνύει απλά τις προϋποθέσεις για την ανασκόπηση και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, όπως καθορίζεται στη νέα διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Με την τροπολογία 1 ο εισηγητής εκφράζει επίσης την άποψη ότι, με το ισχύον σύστημα, ίσως είναι αναπόφευκτες κάποιες ειδικές διατάξεις για ορισμένα κράτη μέλη. Είναι εντούτοις κάθε άλλο παρά ευκταίες και πρέπει να θεωρηθούν ως αναγκαίο κακό έως ότου επινοηθεί, στη διάρκεια της διεργασίας επανεξέτασης, ένα νέο και από τη φύση του δικαιότερο σύστημα.

Τέλος με την τροπολογία 3 επισημαίνεται ήδη ότι τα συμπεράσματα του διαλόγου γύρω από το θέμα των ίδιων πόρων, ο οποίος διεξήχθη ανάμεσα στα εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει εδώ και αρκετό καιρό να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στην επανεξέταση. Η διαδικασία διαβούλευσης με τα εθνικά κοινοβούλια, η οποία ξεκίνησε πέρσι, έχει σήμερα ήδη διευρυνθεί σε διαφορετικά επίπεδα και αρχίζει να αναπτύσσει ήδη μία δική της δυναμική η οποία θα καταλήξει ευτυχώς στην ανάπτυξη κοινών κατευθυντήριων γραμμών προτού ανοίξει επισήμως η διεργασία επανεξέτασης.

Οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πιθανό μέλλον

Με προοπτική την πιθανή επανεξέταση του συστήματος των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προτού ακόμη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον παρελθόντα Δεκέμβριο καλέσει επισήμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τη δέσμευση για μία τέτοια επανεξέταση το 2008 / 2009, το μέλλον των ίδιων πόρων αποτελούσε ήδη κύριο θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας συνεδρίασης της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους προέδρους των επιτροπών προϋπολογισμών των εθνικών κοινοβουλίων η οποία διεξήχθη τον Ιούνιο 2005. Το ζητούμενο ήταν να εξετασθούν οι προτάσεις μεταρρύθμισης που είχε προωθήσει η Επίτροπος Schreyer το προηγούμενο έτος.

Οι προτάσεις Schreyer

Τον Ιούλιο 2004, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας αποφάσεως σχετικά με τους ίδιους πόρους(3), η Επιτροπή υπέβαλε την έκθεσή της σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ιδίων πόρων(4) καθώς και σχετικά με προτάσεις για νέα απόφαση που αφορά το σύστημα των ίδιων πόρων και μέτρα εφαρμογής της διόρθωσης των ανισορροπιών του προϋπολογισμού(5).

Σ' αυτή την έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εξετάσει την εισαγωγή, έως το 2014, ενός νέου συστήματος χρηματοδότησης για την ΕΕ, επικεντρωμένου σε έναν βασικό φορολογικό πόρο ο οποίος θα συνδέεται με την ενέργεια, τον ΦΠΑ ή έναν φόρο επί των κερδών των επιχειρήσεων. Αυτός ο νέος πόρος με φορολογική βάση θα αντικαταστήσει τους υπάρχοντες πόρους και θα είναι κατά συνέπεια ουδέτερος όσον αφορά το επίπεδο χρηματοδότησης της ΕΕ.

Προτάθηκαν τρεις κυρίως υποψήφιες λύσεις για την εφαρμογή ενός ίδιου πόρου με φορολογική βάση, και συγκεκριμένα:

· ο φορολογικός συντελεστής επί της κατανάλωσης ενέργειας, το οποίο θα περιορίζεται στα καύσιμα αυτοκινήτων για οδικές μεταφορές(6)

·  ο εθνικός συντελεστής ΦΠΑ, που καθιστά τη χρηματοδότηση της ΕΕ περισσότερο κατανοητή για τους πολίτες(7)

· φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων(8).

Ένα σύστημα χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ αποκλειστικά με φορολογικά έσοδα δεν αποτελεί ρεαλιστικό μέτρο στο τρέχον στάδιο της ολοκλήρωσης της ΕΕ και συνεπώς δεν προτείνεται από την Επιτροπή. Ο φορολογικός πόρος θα εισαχθεί σταδιακά για να αντικαταστήσει τον ισχύοντα πόρο ΦΠΑ, σε συνδυασμό με έναν πιο περιορισμένο πόρο βάσει του ΑΕΕ.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εκπτώσεως υπέρ του ΗΒ, η Επιτροπή πρότεινε την προσαρμογή του ισχύοντος διορθωτικού μηχανισμού ώστε να εφαρμοσθεί σε όλους τους κύριους συνεισφέροντες, παρέχοντας ταυτόχρονα την εξασφάλιση σε όσους δεν επωφελούνται από τέτοια διόρθωση ότι το κόστος για αυτούς δεν θα αυξηθεί περιορίζοντας τον συνολικό όγκο των διορθώσεων στο μέγιστο ποσό.(9)

Διαβουλεύσεις με εθνικά κοινοβούλια

Όταν ο εισηγητής μελετούσε τις προτάσεις αυτές που υπέβαλε η Επιτροπή το 2004, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα των ίδιων πόρων με στόχο να επιτευχθεί μία δίκαιη, απλή και διαφανής λύση θα έπρεπε να γίνει σε στενή συνεργασία με τα κοινοβούλια των κρατών μελών διότι, εν τέλει, αυτά είναι που χρειάζεται να συμφωνήσουν για κάθε πρόταση που θα υποβληθεί.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το θέμα των ίδιων πόρων ετέθη στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του τελευταίου έτους μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των επιτροπών προϋπολογισμών των εθνικών κοινοβουλίων. Η θετική αντίδραση των εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων στο να εγγραφεί το θέμα των ίδιων πόρων στην ημερήσια διάταξη και οι ενδιαφέρουσες και ανοικτού χαρακτήρα συζητήσεις που διεξήχθησαν με την ευκαιρία αυτή, ενθάρρυναν τον εισηγητή να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Τον Νοέμβριο 2005, ένα ερωτηματολόγιο που συνέταξε ο εισηγητής απεστάλη σε όλες τις επιτροπές προϋπολογισμών των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Στόχος αυτού του ερωτηματολογίου ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσο θα μπορούσαν να θεσπιστούν ορισμένες κεντρικές θεμελιώδεις αρχές για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ίδιων πόρων τις οποίες θα μπορούσε να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μία αντιπροσωπευτική πλειοψηφία των κοινοβουλίων των κρατών μελών ("παλαιών" και "νέων", "καθαρών συνεισφερόντων", Βορείων και Νοτίων κ.τ.λ.).

Οι αντιδράσεις στο ερωτηματολόγιο αυτό ήταν ποικίλες: ορισμένα κοινοβούλια, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, επέλεξαν να μην δώσουν καμία απάντηση, άλλα απάντησαν γραπτώς και ορισμένα κάλεσαν τον εισηγητή σε προσωπική ανταλλαγή απόψεων. Μέχρι στιγμής, ο εισηγητής είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τις επιτροπές προϋπολογισμών του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας ή με εκπροσώπους αυτών των επιτροπών.

Με την ανάλυση των γραπτών απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο καθώς επίσης και των αποτελεσμάτων από τις διμερείς συνεδριάσεις, άρχισαν σιγά-σιγά να αναδύονται κάποια γενικά σημεία πιθανής συμφωνίας, όπως η συναίνεση στο ότι δεν έχει ακόμη ωριμάσει ακόμη η στιγμή για τον πραγματικό ευρωπαϊκό φόρο, ή η πεποίθηση ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του φορολογικού βάρους για τους ευρωπαίους πολίτες.

Εντούτοις, αυτό είναι μόνο η αρχή μίας έντονης διεργασίας συζητήσεων με τα εθνικά κοινοβούλια η οποία πρόσφατα διευρύνθηκε σε πολυμερές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκε επίσης σε μία από τις ομάδες εργασίας της διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης που διοργάνωσαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Αυστριακό κοινοβούλιο στις 8 - 9 Μαΐου 2006 στις Βρυξέλλες. Η προσεχής ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους προέδρους των επιτροπών προϋπολογισμών των εθνικών κοινοβουλίων η οποία έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου 2006 θα προσφέρει την ευκαιρία ενός ακόμη γύρου συνομιλιών και το ενδεχόμενο συναγωγής συμπερασμάτων.

Εάν συνεχιστούν οι κοινοβουλευτικές επαφές με το ίδιο πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ανοίγματος που είχαν όταν ξεκίνησαν αρχικά, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι θα ήταν δυνατόν να διαμορφωθεί, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών, κοινή αντίληψη περί βασικών αρχών ως προς τη μορφή που θα πρέπει να λάβει μελλοντικά το σύστημα των ίδιων πόρων.

Έκθεση πρωτοβουλίας για το μέλλον των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο εισηγητής προτίθεται να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εργασίας, την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξήγαγε από κοινού με τα κοινοβούλια των κρατών μελών για το μέλλον των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό μορφήν εκθέσεως πρωτοβουλίας με θέμα το μέλλον των ίδιων πόρων της ΕΕ η οποία θα συζητηθεί και θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η έκθεση αυτή θα προσφέρει τότε ορισμένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές για το έργο επανεξέτασης στην οποία καλείται να προβεί η Επιτροπή δίνοντας με τον τρόπο αυτό στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σαφή εικόνα ως προς το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι απόψεις των κοινοβουλίων των κρατών μελών για το μέλλον.

(1)

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φοντενεμπλό, Συμπεράσματα της Προεδρίας: “Η πολιτική των δαπανών συνιστά, τελικά, το ουσιαστικό μέσο επίλυσης του θέματος των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού. Ωστόσο, αποφασίζεται ότι για οποιοδήποτε κράτος μέλος που επιβαρύνεται υπερβολικά από δημοσιονομική άποψη σε σχέση με τη σχετική του ευημερία μπορεί, σε εύθετο χρόνο, να γίνεται διόρθωση.”

(2)

Μερίδια που έχουν ληφθεί από τον προϋπολογισμό του 2006: 14% για πόρους του ΦΠΑ, 72% για πόρους του ΑΕΕ.

(3)

Η απόφαση του Συμβουλίου 2000/597 περιέχει ρήτρα που υποχρεώνει την Επιτροπή να προβεί σε αποτίμηση του συστήματος, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006, ιδίως σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της διεύρυνσης στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά επίσης και το ενδεχόμενο της τροποποίησης της δομής των ίδιων πόρων με τη δημιουργία νέων αυτόνομων πόρων και της διόρθωσης των ανισορροπιών του προϋπολογισμού.

(4)

(COM(2004)0505).

(5)

Και οι δύο προτάσεις περιέχονται στο έγγραφο COM(2004)501τελικό/2

(6)

Εξετάσθηκε επίσης και η φορολογία επί των αεροπορικών καυσίμων και των συναφών εκπομπών ρύπων ως πιθανή μελλοντική εξέλιξη για τον τερματισμό της ισχύουσας απαλλαγής των αεροπορικών καυσίμων από φόρους.

(7)

Δεν υπάρχει πρόσθετο φορολογικό βάρος δεδομένου ότι ο κοινοτικός συντελεστής θα αντισταθμιζόταν με ισόποση μείωση του εθνικού συντελεστή ΦΠΑ. Ο κοινοτικός και ο εθνικός συντελεστής ΦΠΑ θα πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστά στα τιμολόγια ή τις αποδείξεις.

(8)

Αυτή η εναλλακτική δυνατότητα θα απαιτούσε τον περισσότερο χρόνο για να τεθεί σε εφαρμογή τόσο από πολιτικής όσο και από διοικητικής άποψης δεδομένου ότι θα χρειάζονταν μία πολιτική συμφωνία ως προς την αρχή της επίτευξης μιας εναρμονισμένης φορολογικής βάσης πριν από τον καθορισμό ενός ελάχιστου ποσοστού.

(9)

Αυτός ο γενικής φύσεως μηχανισμός διόρθωσης θα ετίθετο σε λειτουργία εάν οι καθαρές συνεισφορές υπερέβαιναν το 0,35% του ΑΕΕ της κάθε χώρας. Οι συνεισφορές πάνω από το όριο αυτό θα επιστρέφονταν σε ποσοστό 66%. Το συνολικό ποσό επιστροφής θα περιοριζόταν σε ανώτατο όριο ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, που θα εχρηματοδοτείτο από όλα τα κράτη μέλη βάσει του σχετικού μεριδίου τους σε ΑΕΕ. Η εισαγωγή του μηχανισμού θα έπρεπε να συνοδεύεται από μεταβατικά μέτρα για το ΗΒ προκειμένου να αμβλυνθούν οι δημοσιονομικές συνέπειες της αλλαγής για μία περίοδο τεσσάρων ετών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κράτος μέλος

ΑΕγχΠ 2006(1)

"Εθνική συνεισφορά" στον προϋπολογισμό ΕΕ(2)

ανά χώρα

σε εκατ. ευρώ

Ranking

κατά κεφαλή

σε ευρώ

Ranking

ανά χώρα

σε εκατ. ευρώ

Ranking

κατά κεφαλή

σε ευρώ

Ranking

Βέλγιο

308.536,4

7

29.536,6

9

2.890,8

7

276,7

5

Τσεχική Δημοκρατία

103.562,4

16

10.132,7

19

944,2

16

92,4

19

Δανία

210.125,2

11

38.830,1

3

1.921,0

11

355,0

3

Γερμανία

2.289.592,5

1

27.752,4

11

19.488,7

1

236,2

10

Εσθονία

10.661,5

24

7.915,0

21

93,5

24

69,4

21

Ελλάδα

197.094,5

12

17.795,2

15

1.797,4

12

162,3

15

Ισπανία

950.653,7

5

22.089,0

13

8.544,5

5

198,5

12

Γαλλία

1.777.485,0

3

29.350,2

10

16.580,2

2

274,0

6

Ιρλανδία

169.686,5

13

41.294,3

2

1.344,5

15

327,2

2

Ιταλία

1.452.806,8

4

24.850,3

12

13.442,4

3

230,0

11

Κύπρος

14.084,2

22

18.799,0

14

128,9

22

172,1

14

Λετονία

12.776,2

23

5.539,5

25

121,0

23

52,5

25

Λιθουανία

21.176,2

21

6.182,3

24

199,4

21

58,2

24

Λουξεμβούργο

29.277,4

19

64.346,0

1

243,4

20

535,0

1

Ουγγαρία

92.201,6

17

9.131,1

20

845,1

17

84,0

20

Μάλτα

4.621,0

25

11.475,0

18

43,5

25

108,0

18

Κάτω Χώρες

488.855,5

6

29.981,0

8

4.240,2

6

260,0

7

Αυστρία

253.077,5

9

30.839,0

7

2.124,6

10

259,0

8

Πολωνία

239.301,5

10

6.269,0

23

2.276,0

9

60,0

23

Πορτογαλία

145.372,4

15

13.806,5

17

1.356,2

14

129,0

17

Σλοβενία

29.123,2

20

14.579,1

16

278,0

19

139,2

16

Σλοβακία

39.157,4

18

7.272,0

22

364,1

18

67,6

22

Φινλανδία

162.103,9

14

30.956,0

6

1.352,2

13

258,2

9

Σουηδία

303.467,3

8

33.676,0

4

2.613,5

8

290,0

4

Ηνωμένο Βασίλειο

1.864.144,2

2

31.051,2

5

10.763,8

4

179,3

13

Ευρώπη των 25

11.125.727,6

 

 

 

94.143,1

 

 

 

(1)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς σε εκατ. ευρώ (σημερινές τιμές), εκτιμήσεις για το 2006 Πηγή: EUROSTAT

(2)

Άθροισμα των προς καταβολή ιδίων πόρων ΦΠΑ + ΑΕΕ (εξαιρούνται οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι) σε εκατ. ευρώ, Προϋπολογισμός 2006 περιλαμβ. AB 1 + 2· Πηγή: Επιτροπή

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (21.6.2006)

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(COM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Gerardo Galeote Quecedo

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη συνεδρίασή του στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση για μια νέα απόφαση σχετικά με τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τροποποιημένη του εγγράφου εργασίας σχετικά με τη βρετανική έκπτωση, προκειμένου να εφαρμοσθούν τα πορίσματά του σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ένωσης και να εξασφαλισθεί πως οι ρυθμίσεις σχετικά με τους ίδιους πόρους θα διέπονται από την αρχή της ισότητας και προοδευτικότητας. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει στη συνέχεια να εξασφαλίσουν, σύμφωνα με τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Fontainebleau το 1984, ότι κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να φέρει κάποιο δημοσιονομικό βάρος που να υπερβαίνει την ευημερία του.

Το κυριότερο τμήμα της προαναφερθείσας πρότασης της Επιτροπής αναφέρει λεπτομερώς τα τεχνικά μέτρα που απαιτούνται για την προσαρμογή της νομοθεσίας περί ιδίων πόρων προκειμένου να εφαρμοσθούν οι ρυθμίσεις που προβλέφθηκαν υπέρ της Γερμανίας, Αυστρίας, Κάτω Χωρών και Σουηδίας καθώς και η μέθοδος υπολογισμού του μηχανισμού διόρθωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνηθείσες περικοπές έτσι ώστε να μπορέσει το ΗΒ να συμμετάσχει πλήρως στις δαπάνες της συνεχιζόμενης διεύρυνσης.

Οι ίδιοι πόροι της Ένωσης θεωρούνται "ξεχωριστή και ανεξάρτητη χρηματοδοτική πηγή των κρατών μελών". Εκ παραδόσεως βάση των ιδίων πόρων της Ένωσης αποτελούν οι δασμοί, οι αγροτικές εισφορές, οι εισφορές της ζάχαρης και ο ΦΠΑ που συμπληρώνονται από το 1988 από έναν πόρο που βασίζεται στο ΑΕΠ. Η κατάσταση αυτή δεν μεταβάλλεται από την παρούσα πρόταση.

Παρά ταύτα, η παγκοσμιοποίηση και η παρεπόμενη μείωση των δασμών σήμαναν ότι οι βασιζόμενοι στο ΑΕΠ πόροι αποτελούν τώρα το βασικό πόρο χρηματοδότησης του κυρίου όγκου του προϋπολογισμού, καθορίζοντας την περιορισμένη βάση ΦΠΑ και κυρίως ορίζοντας το ανώτατο όριο στους συνολικούς πόρους που μπορεί να εισπράξει η Κοινότητα. Συνεπεία της εξέλιξης αυτής, ο μηχανισμός των ιδίων πόρων έχει καταστεί ξεπερασμένος και πεπαλαιωμένος. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή, θα επιδεινωθεί η ανεπάρκεια των πόρων που χρειάζεται η Ένωση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των επόμενων ετών και να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της. Πρέπει να προταθεί λοιπόν ένας νέος αυτοχρηματοδοτούμενος μηχανισμός κατανοητός, διαφανής και ικανός να προμηθεύσει στην Ένωση επαρκή έσοδα επί πολλά χρόνια.

Σε αναγνώριση των ανωτέρω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου ζήτησε από την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη, ευρείας κλίμακας επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών της ΕΕ και των πόρων. Είναι δε πολύ σημαντικό που η δήλωση που επισυνάφθηκε στην πρόσφατα συναφθείσα διοργανική συμφωνία προβλέπει την άμεση συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκπόνηση αυτής της μελέτης.

Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο αυτό μπορούν να προταθούν νέες δυναμικέ πηγές εισοδήματος για την Ένωση. Φυσικά μένει να βρεθεί το είδος του χρηματοδοτικού εργαλείου ή το καλάθι των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα είναι το πιο κατάλληλο για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών. Οποιαδήποτε σχετική πρόταση πρέπει να διατηρήσει ως κεντρικό στοιχείο τις πληρωμές που καταβάλλουν τα κράτη μέλη βάσει ποσοστού του ΑΕΠ και του αντίστοιχου πλούτου τους. Θα μπορούσε επίσης να εξετασθεί το ενδεχόμενο συμπληρωματικών πόρων που θα προκύψουν από το συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων όπως ένα ποσοστό ΦΠΑ, συμμετοχή στα κέρδη επιχειρήσεων ή ένα ποσοστό φόρου εισοδήματος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 11

(11)     Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη, ευρείας κλίμακας επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών της ΕΕ και των πόρων, προκειμένου να υποβάλει έκθεση το 2008/2009. Επομένως, εντός αυτού του πλαισίου, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει γενική επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος ιδίων πόρων που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις.

(11)     Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη, ευρείας κλίμακας επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών της ΕΕ και των πόρων, προκειμένου να υποβάλει έκθεση το 2008/2009. Επομένως, εντός αυτού του πλαισίου, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει γενική επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος ιδίων πόρων που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις. Κατά την επανεξέταση αυτή και κατά τη σύνταξη των προτάσεών της η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη το έργο και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη δήλωση που επισυνάφθηκε στη διοργανική συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή Δημοσιονομικής Πειθαρχίας και Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης του 2006.

---------

1 ΕΕ C 139, 14.6.2006. σελ. 1

Τροπολογία 2

Άρθρο 9

Στο πλαίσιο της πλήρους, σε ευρεία κλίμακα επανεξέτασης που καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών και των πόρων της ΕΕ, σχετικά με την οποία θα υποβάλει έκθεση το 2008/2009, η Επιτροπή πραγματοποιεί γενική επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις.

Στο πλαίσιο της πλήρους, σε ευρεία κλίμακα επανεξέτασης που καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών και των πόρων της ΕΕ, σχετικά με την οποία θα υποβάλει έκθεση το 2008/2009, η Επιτροπή πραγματοποιεί γενική επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις. Κατά την επανεξέταση αυτή και κατά τη σύνταξη των προτάσεών της η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη το έργο και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη δήλωση που επισυνάφθηκε στη διοργανική συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή Δημοσιονομικής Πειθαρχίας και Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης1 του 2006.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

BUDG

Γνωμοδοτική επιτροπή
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI
15.5.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

-

Συντάκτρια γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Gerardo Galeote Quecedo
24.11.2004

Προηγούμενη συντάκτρια γνωμοδότησης

-

Εξέταση στην επιτροπή

25.4.2006

30.5.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jana Bobošíková, Graham Booth, Bernadette Bourzai, Bairbre de Brún, Giovanni Claudio Fava, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Alain Hutchinson, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Christa Prets, Richard Seeber, László Surján, Νικόλαος Βακάλης

Αναπληρωτές΄(άρθρο 178, παρ.2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

-

Παρατηρήσεις (διαθέσιμες σε μια μόνο γλώσσα)

-

(1)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

26.4.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
15.5.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

15.5.2006

ECON

15.5.2006

INTA

15.5.2006

REGI

15.5.2006

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

INTA

21.3.2006

CONT
17.5.2006

ECON

16.5.2006

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Alain Lamassoure
20.9.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

0.0.0000

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

/

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

/

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

0.0.0000

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

0.0.0000

Εξέταση στην επιτροπή

29.5.2006

21.6.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

[28]

[3]

[0]

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Libor Rouček, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

23.6.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουλίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου