Procedūra : 2006/0078(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0276/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0276/2006

Debates :

PV 26/09/2006 - 15
CRE 26/09/2006 - 15

Balsojumi :

PV 27/09/2006 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0371

ZIŅOJUMS     *
PDF 151kWORD 84k
2006. gada 14. septembra
PE 376.393v02-00 A6-0276/2006

par priekšlikumu Padomes lēmumam ar kuru groza un pagarina piemērošanas periodu Lēmumam 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmu)

(KOM(2006)0243 – C6-0179/2006 –2006/0078 (CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza un pagarina piemērošanas periodu Lēmumam 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmu)

(COM (2006)0243 – C6-0179/2006 –2006/0078 (CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM (2006)0243)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 123. panta 4. punkta trešo teikumu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0179/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0276/2006),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

OV vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Perikla programma, kas ir Kopienas apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu, tika izveidota ar Padomes 2001. gada 17. decembra lēmumu, un tā ir izstrādāta, lai atbalstītu un papildinātu pasākumus, ko veic dalībvalstis un kuri ir iekļauti esošās programmās, lai pasargātu euro pret viltošanu. Šie pasākumi ir: informācijas apmaiņa (semināri, praktiskās mācības, tikšanās un konferences), darbinieku prakse un apmaiņa, kā arī tehniskais, zinātniskais un darbības atbalsts.

Perikla lēmuma 13. panta 3. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka jāiesniedz programmas novērtējuma ziņojums, kuram pievienots atbilstošs priekšlikums par programmas turpināšanu vai pielāgošanu. Pirmais ziņojums tika publicēts un iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei 2004. gada 30. novembrī. Komisija 2005. gada 8. aprīlī iesniedza priekšlikumu, pamatojoties uz kuru Padome pagarināja programmu uz 2006. gadu, tai piešķirot finansējumu viena miljona euro apmērā līdz laikam, kad tiks panākta vienošanās par 2007.–2013. gada finanšu plānu.

Šajā pašā pantā ir noteikts, ka līdz 2006. gada 30. jūnijam Eiropas Parlamentā un Padomē jāiesniedz sīki izstrādāts ziņojums par programmas īstenošanu un rezultātiem. Ar 2006. gada 23. maija dokumentu Komisija ir izpildījusi šīs saistības, atklājot to, ka kopumā situācija ir labvēlīga, jo viltojumu daudzums ir minimāls un tas ir panākts rūpīgi sagatavojoties un pateicoties attiecīgo dienestu pastiprinātai sadarbībai.

Pašreizējie rezultāti euro aizsardzībā un cīņā pret viltošanas noziegumiem nenoliedzami ir sasniegti pateicoties Perikla programmai, tādēļ tās turpināšana ir pamatota. Programma ir uzlabojusi izpratni par euro Kopienas dimensiju, kā arī dalībnieku izpratni par attiecīgajiem tiesību aktiem un instrumentiem, bet īpaši par atbilstošajiem Kopienas un vispārīgajiem Eiropas tiesību aktiem. Pamatojoties uz novērtējuma ziņojuma ieteikumiem, būtu jāveic dažas izmaiņas, lai pastiprināti iesaistītu ne vien tiesībsargājošās iestādes, bet arī citas nozares (banku nozari, tirdzniecības kameras, specializētos juristus), kuru iesaistītības līmenis palielinās, bet pagaidām vēl ir nepietiekams.

Tomēr, ar kopējām saistībām 80 % līmenī no sākotnējās bāzes summas laika posmā no 2002. līdz 2006. gadam, līdzekļus sadalot 64 projektiem, kuri attiecas uz vismaz 76 valstīm – šos projektus padziļināti izskatot, atklājas valsts un Kopienas līmeņa komplementaritāte (48 reizes iniciatīvu uzņēmušās dalībvalstis un 16 – Komisija un/vai OLAF) –, mērķi, kas bija uzstādīti programmai „Perikls”, ir sasniegti: jāuzsver, ka ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm vai kandidātvalstīm (Bulgārijas un Rumānijas), tā ir devusi arī iespēju identificēt ģeogrāfiski „jūtīgas” zonas, kurām bijusi lielāka nozīme viltotās naudas izgatavošanā, piemēram, Kolumbija. Šīs programmas starptautiskā darbība ir ļāvusi veikt būtiskus strukturālus uzlabojumus, īpaši vairākās valstīs izveidojot valstu centrālos birojus, kuru uzdevums ir cīņa pret naudas viltošanu.

Atzinīgi vērtējama arī Eiropas Centrālās bankas, Eiropola un citu Eiropas organizāciju iesaistīšanās Perikla pasākumos gan programmas novērtēšanas, gan īstenošanas posmā (Eiropols, OLAF), kā arī šo un pārējo pasākumu koordinācija, kuru nodrošināja ekspertu grupa euro viltošanas jautājumos, kuras biedri ir visu dalībvalstu un kandidātvalstu eksperti (Eiropols, Interpols un OLAF).

2005. gada 15. un 16. decembra sanāksmē Padome lēma par 2007.–2013. gada finanšu plānu, pašlaik tā ierosina 2001. gada 17. decembrī pieņemto lēmumu par programmu „Perikls” pagarināt līdz 2013. gada 31. decembrim ar mērķi to pieskaņot Kopienas finanšu plānam, lai varētu koordinēt lēmumu pieņemšanu par programmām un varētu izvairīties no starpposmu procedūrām. Gadam paredzētā summa viena miljona euro apmērā paliek nemainīga, un šim pagarinājumam laika posmā līdz 2013. gadam paredzētais kopējais budžets ir 7 miljoni.

Referents ierosina, lai Parlaments ar šiem nosacījumiem apstiprina Komisijas priekšlikumu par to, ka Padome pieņem lēmumus, pirmkārt, par Lēmuma 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmu) grozīšanu un pagarināšanu un, otrkārt, par lēmuma darbības jomas paplašinu, piemērojot to neiesaistītajām dalībvalstīm.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza un pagarina piemērošanas periodu Lēmumam 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmu)

Atsauces

COM(2006)0243 – C6-0179/2006 – 2006/0078(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

12.6.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.6.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

15.6.2006

BUDG

15.6.2006

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

ECON

5.7.2006

BUDG

5.7.2006

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.6.2006

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Juridiskā pamata apstrīdēšana
  Datums, kad JURI komiteja sniedza atzinumu

 

 

 

Finansējuma grozījumi
  Datums, kad BUDG komiteja sniedza atzinumu

 

 

 

Izskatīšana komitejā

13.9.2006

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.9.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:39

–:1

0:0

 

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Roland Gewalt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Hubert Pirker, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Thomas Wise

Iesniegšanas datums

14.9.2006

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

...

Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 18. septembraJuridisks paziņojums