Postup : 2006/0803(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0278/2006

Předložené texty :

A6-0278/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/10/2006 - 7.17
CRE 12/10/2006 - 7.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0409

ZPRÁVA     *
PDF 162kWORD 96k
15. září 2006
PE 374.139v02-00 A6-0278/2006

o podnětu Rakouské republiky o přijetí rozhodnutí Rady, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu

(5417/2006 – C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claude Moraes

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o podnětu Rakouské republiky o přijetí rozhodnutí Rady, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu

(5417/2006 – C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na podnět Rakouské republiky (5417/2006)(1),

–   s ohledem na článek 44 aktu Rady ze dne 3. prosince 1998, kterým se stanoví služební řád platný pro zaměstnance Europolu (dále jen „služební řád“),

–   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0072/2006),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě s názvem Demokratická kontrola Europolu (KOM(2002)0095),

–   s ohledem na své doporučení Radě ze dne 30. května 2002 o dalším vývoji Europolu a jeho automatickém začlenění do systému institucí Evropské unie(2),

–   s ohledem na své doporučení Radě ze dne 10. dubna 2003 o dalším vývoji Europolu(3),

–   s ohledem na svůj postoj ze dne 7. července 2005 o podnětu Lucemburského velkovévodství s cílem přijmout rozhodnutí Rady upravující základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu(4),

–   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0278/2006),

A. vzhledem k tomu, že Parlament nebyl konzultován ani informován o žádném z provozních a organizačních opatření týkajících se Europolu ani o současné činnosti Europolu a budoucích programech v reakci na potřeby EU a členských států; vzhledem k tomu, že nedostatek informací neumožňuje Parlamentu vyhodnotit důležitost a vhodnost navrhovaného rozhodnutí; vzhledem k tomu, že pro větší transparentnost a lepší kontrolu je nezbytně nutná přeměna Europolu na agenturu EU a jakýmkoli blokováním pokroku v této otázce Rada nedostojí svým povinnostem;

1.  zamítá podnět Rakouské republiky;

2.  vyzývá Rakouskou republiku, aby vzala svůj podnět zpět;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládě Rakouské republiky.

(1)

Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C 187 E, 7.8.2003, s. 144.

(3)

Úř. věst. C 64 E, 12.3.2004, s. 588.

(4)

Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 450.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament byl konzultován o podnětu předloženém Rakouskou republikou upravujícím základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu na období od 1. července 2005 do 1. července 2006.

Tento návrh rozhodnutí na základě rakouského podnětu si klade za cíl úpravu základních platů a příspěvků zaměstnanců Europolu ve světle revize provedené správní radou. Správní rada vzala v úvahu změny životních nákladů v Nizozemsku a změny platů ve veřejných službách v členských státech. Revize zdůvodňuje zvýšení odměn na období od 1. 7. 2005 do 1. 7. 2006 o 1,6 %.

Evropský parlament naprosto chápe potřebu dané organizace změnit a aktualizovat platy svých zaměstnanců v souladu se změnami souvisejícími s růstem životních nákladů a nic proti tomu nemá.

Evropský parlament se však domnívá, že konzultace s ním o dokumentu s finančními důsledky, jako je tento, je svou povahou naprosto provokativní. Je obecně známo, že Europol je mezivládní instituce financovaná všemi členskými státy Evropské unie. Evropský parlament nijak nezasahuje do rozpočtu Europolu, a proto nehraje ve správních rozhodnutích vztahujících se na tuto organizaci žádnou úlohu. Konzultace o dokumentu, který má finanční dopad, se tedy zdá být pouhou formalitou, protože v případě přijetí rozpočtu Europolu se žádná konzultace nepředpokládá.

Váš zpravodaj dále upozorňuje na nejdůležitější otázky, kterými je třeba se zabývat před tím, než Evropský parlament poskytne jakoukoli konzultaci ve finančních záležitostech.

1. Dohled Evropského parlamentu nad Europolem

Je nutno zdůraznit, že konzultace s Evropským parlamentem o činnosti Europolu, který je mezivládní organizací, je nutná pouze k případě, kdy to pomůže zvýšit transparentnost a odpovědnost tohoto orgánu.

V současné době neexistuje ani dozor Evropského parlamentu ani soudní přezkum Evropského soudního dvora nad činností Europolu(1).

Přestože článek 39 Smlouvy o EU stanoví Radě povinnost konzultovat s Parlamentem před přijetím právně závazných opatření, jako jsou rámcová rozhodnutí, rozhodnutí a úmluvy, tento nástroj není dostatečný pro zajištění demokratické kontroly. Kromě toho „Evropský parlament se účastní určitých rozhodnutí týkajících se vývoje Europolu, např. jakýchkoliv změn úmluvy, ale ne o upřednostňování činnosti Europolu“(2).

Při různých příležitostech(3) Evropský parlament uváděl, že stávající opatření pro parlamentní kontrolu jsou příliš těžkopádná a v důsledku mezivládní povahy rozhodovacího procesu v oblasti policejní spolupráce také neúčinná.

Co se týká parlamentní kontroly, Parlament již konkrétně žádal Radu, aby posílila demokratickou pravomoc Evropského parlamentu při kontrole Europolu(4). Tento požadavek dosud nebyl splněn.

1.1 Mělo by se pamatovat na to, že Ústava EU, nehledě na svůj osud, byla jasně zaměřena na zlepšení situace, jak je vidět v článku III-267(5). Pokud by Ústava byla platná, umožnila by Parlamentu spolurozhodováním s Radou „vymezit strukturu, fungování, oblast činnosti a úkoly Europolu“ a rovněž „stanovit způsoby kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do níž jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty“.

Vložení tohoto článku do návrhu Ústavy jasně ukazuje všeobecný konsensus členských států v otázce zvýšení transparentnosti Europolu a úlohy Evropského parlamentu při kontrole jeho činnosti.

2. Europol jako agentura EU

Transformace Europolu na agenturu EU se plánuje tak, že hlavní strukturu zaměstnanců budou tvořit trvalí zaměstnanci, nikoli současná směs, která se skládá hlavně z úředníků dočasně přeložených z členských států. Tato změna by umožnila předejít velkému obratu, který způsobuje problémy při udržení konsistentního přístupu k rozvoji činností Europolu. V případě, že se tato transformace uskuteční, byly by činnosti Europolu zcela financovány přímo z rozpočtu EU a pro Evropský parlament by bylo mnohem jednodušší kontrolovat jeho činnost. Myšlenku vytvoření společného orgánu spolu s národními parlamenty s cílem dohledu nad činností Europolu váš zpravodaj velmi vítá. Reforma Europolu by měla také za následek nahrazení úmluvy o Europolu spolu se třemi jejími protokoly rozhodnutím Rady ministrů. Váš zpravodaj jednoznačně podporuje restrukturalizaci Europolu a jeho transformaci na agenturu EU, protože to poslancům EP umožní kontrolovat jeho činnosti. Pouze poté bude tato konzultace o platech a příspěvcích zaměstnanců Europolu pokládána za konsistentní a hodnotnou.

Závěry

Evropský parlament je rozhodně přesvědčen o nezbytnosti podporovat rozvoj Europolu jako účinného nástroje pro boj proti organizované trestné činnosti v Evropské unii. Proto Parlament vyjadřuje své přání transformovat jej do plně rozvinuté agentury EU. Zpravodaj věří, že stanovisko Evropského parlamentu týkající se finančních záležitostí zaměstnanců Europolu by se pokládalo za podstatné pouze tehdy, jestliže se tato transformace uskuteční.

Toto je důvod, a je to také v souladu se zavedenou praxí Parlamentu, proč vám zpravodaj navrhuje zamítnout podnět, ohledně něhož je zde Parlament konzultován.

(1)

Boj proti terorismu a organizované trestné činnosti; policejní spolupráce v Evropě: úloha Europolu, příspěvek pana Jense Henrika Højbjerga, zástupce ředitele Europolu na smíšeném parlamentním zasedání dne 18. října 2005, s. 1

(2)

Boj proti terorismu a organizované trestné činnosti; policejní spolupráce v Evropě: úloha Europolu, Brusel 27. září 2005.

(3)

CNS/2005/0803 Europol: úprava základních platů a příspěvků zaměstnanců od července 2004, podnět Lucemburska, zpravodaj Claude Moraes

CNS/2004/0817 Europol: určení Europolu jako ústředny pro boj proti padělání eura, podnět Německa, Španělska, Francie, Itálie, Spojeného království, Severního Irska, zpravodaj: Díaz de Mera García Consuegra Agustín

CNS/2004/0806 Europol: úprava základních platů a příspěvků od července 2002, podnět Irska, zpravodaj Turco Maurizio

CNS/2002/0822 Europol: pozměňovací návrhy k služebnímu řádu, podnět Dánska, zpravodaj: Turco Maurizio

CNS/2002/0814 Evropský policejní úřad, Europol: protokol k úmluvě, praní peněz, podnět Dánska, zpravodaj: von Boetticher Christian Ulrik.

(4)

Viz doporučení 4: Parlamentní kontrola v doporučeních EP Radě o budoucnosti Europolu, 10. dubna 2003, P5_TA(2003)0186

(5)

Článek III-276 zní:

‘1. Posláním Europolu je podporovat a posilovat činnost policejních orgánů a jiných donucovacích orgánů členských států, jakož i jejich vzájemnou spolupráci při předcházení a boji proti závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států, terorismu a těm formám trestné činnosti, které se dotýkají společného zájmu, jenž je předmětem některé politiky Unie.

2. Evropský zákon vymezí strukturu, fungování, oblast činnosti a úkoly Europolu. Tyto úkoly mohou zahrnovat:

a)            shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýzu a výměnu informací předávaných zejména orgány členských států nebo třetích zemí či subjektů;

b)           koordinaci, organizaci a vedení vyšetřování a operativních akcí, prováděných společně s příslušnými orgány členských států nebo v rámci společných vyšetřovacích týmů, případně ve spolupráci s Eurojustem.

Evropský zákon rovněž stanoví způsoby kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty.

3. Jakákoli operativní akce Europolu musí být vedena ve spojení a po dohodě s orgány členských států, jejichž území se týká. Používání donucovacích opatření spadá výlučně do pravomoci příslušných vnitrostátních orgánů.


POSTUP

Název

Podnět Rakouské republiky o přijetí rozhodnutí Rady, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu

Referenční údaje

5417/2006 – C6-0072/2006 –2006/0803(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

28.2.2006

Příslušný výbor  

Datum oznámení na zasedání

LIBE
14.3.2006

Výbor požádaný o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG
14.3.2006

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko         

Datum rozhodnutí

BUDG
25.4.2006

 

 

 

 

Užší spolupráce  

Datum oznámení na zasedání


 

 

 

 

Zpravodaj             

Datum jmenování

Claude Moraes
27.4.2006

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Projednání ve výboru

20.6.2006

13.7.2006

 

 

 

Datum přijetí

13.9.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

37

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Hubert Pirker, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Roland Gewalt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Manolis Mavrommatis, Thomas Wise

Datum předložení

15.9.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

Poslední aktualizace: 22. září 2006Právní upozornění