Procedura : 2005/0194(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0289/2006

Teksty złożone :

A6-0289/2006

Debaty :

PV 29/11/2006 - 19
CRE 29/11/2006 - 19

Głosowanie :

PV 30/11/2006 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0515

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 476kWORD 554k
19 września 2006
PE 371.984v02-00 A6-0289/2006

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu artykułów pirotechnicznych

(COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Joel Hasse Ferreira

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY FAJERWERKÓW KONSUMENTOM ZE WZGLĘDU NA WIEK ORAZ PORĘ ROKU, W KTÓREJ MOGĄ BYĆ SPRZEDAWANE LUB STOSOWANE(1)
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu artykułów pirotechnicznych

(COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0457)(1),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0312/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0000/2006),

1.  zatwierdza wniosek Komisji z wprowadzonymi do niego poprawkami;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 1

(1) Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne obowiązujące w Państwach Członkowskich w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i używania artykułów pirotechnicznych różnią się, w szczególności w odniesieniu do cech związanych z bezpieczeństwem i działaniem.

(1) Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne obowiązujące w państwach członkowskich w odniesieniu do wprowadzania do obrotu (skreślenie) artykułów pirotechnicznych różnią się, w szczególności w odniesieniu do cech związanych z bezpieczeństwem i działaniem.

Uzasadnienie

Powyższa zmiana odnosi się do całego tekstu dyrektywy. Niemieckie słowo „wyrób” obejmuje zarówno materiały jak i artykuły. Niniejsza dyrektywa zajmuje się jednak jedynie artykułami pirotechnicznymi, ponieważ materiały wybuchowe ujęte już zostały w dyrektywie 93/15/EWG. Prawidłowe tłumaczenie słowa „article“ brzmiałoby zatem artykuł.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 2

(2) Przepisy te, mogące stwarzać bariery w handlu w ramach Wspólnoty, należy zharmonizować w celu zapewnienia swobodnego przepływu artykułów pirotechnicznych na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa konsumentów.

(2) Przepisy te, mogące stwarzać bariery w handlu w ramach Wspólnoty, należy zharmonizować w celu zapewnienia swobodnego przepływu artykułów pirotechnicznych na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwa konsumentów i profesjonalnych odbiorców końcowych.

Uzasadnienie

Udział artykułów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku profesjonalnego (kategoria 4) w całkowitym obrocie artykułami pirotechnicznymi w UE stanowi wielkość rzędu 50%, a jednocześnie większą część produkcji w ramach tegoż rynku. W związku z powyższym bezpieczeństwo użytkowników profesjonalnych należy uznać za kwestię istotnej wagi.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

 

(4a) Artykuły pirotechniczne obejmują między innymi fajerwerki, artykuły pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego oraz artykuły pirotechniczne do zastosowań technicznych, takich jak generatory gazu stosowane w poduszkach powietrznych lub w napinaczach pasów bezpieczeństwa, itp.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest stworzenie nie mającego wyczerpującego charakteru wykazu przykładowych produktów objętych niniejszą dyrektywą w celu lepszego określenia jej zakresu.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 4 b (nowy)

 

(4b) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do artykułów pirotechnicznych, w przypadku których obowiązuje dyrektywa Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków1 oraz odnośne konwencje międzynarodowe, zgodnie z art. 1 i art. 3 ust. 3 tej dyrektywy.

____________

1 Dz.U. L 046 z 17.2.1997, str 25.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest sprecyzowanie, iż wyposażenie statków jest wyłączone z zakresu obowiązywania dyrektywy, jak przewidziano w art. 1 ust. 4 tiret drugie.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 5

(5) W celu zapewnienia odpowiednio wysokich poziomów ochrony, artykuły pirotechniczne należy sklasyfikować zgodnie z rodzajem zastosowania, przeznaczeniem lub poziomem zagrożenia.

(5) W celu zapewnienia odpowiednio wysokich poziomów ochrony, artykuły pirotechniczne należy sklasyfikować przede wszystkim zgodnie z poziomem zagrożenia związanego z rodzajem zastosowania, przeznaczeniem lub powodowanym natężeniem dźwiękowym.

Uzasadnienie

Ponieważ omawiana dyrektywa odnosi się w większym stopniu do wprowadzania produktów na rynek niż do procesu wytwarzania i składowania materiałów pirotechnicznych, istnieje konieczność określenia aspektów decydujących o poziomie zagrożenia konsumentów.

Poprawka 6

Punkt uzasadnienia 5 a (nowy)

 

(5a) Osoba fizyczna lub prawna importująca produkt na teren Wspólnoty powinna przyjąć na siebie wszelkie obowiązki producenta, aby zapobiec wprowadzaniu do obrotu rynkowego produktów podrobionych.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że znakomita większość fajerwerków sprzedawanych na rynku UE pochodzi z Chin oraz fakt, że autoryzowani przedstawiciele mogą się zmieniać, importer winien przyjąć na siebie odpowiedzialność producenta i tym sposobem zagwarantować zgodność produktu z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa, a także zastosowanie właściwej procedury oceny zgodności, aby zapobiec wprowadzaniu do obrotu rynkowego produktów podrobionych.

Poprawka 7

Punkt uzasadnienia 5 b (nowy)

 

(5b) Zgodnie z zasadami zawartymi w rezolucji Rady z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji oraz normalizacji technicznej1 produkt pirotechniczny winien być zgodny z przepisami niniejszej dyrektywy w chwili wprowadzania go na rynek wspólnotowy po raz pierwszy. Z uwagi na obchodzone w państwach członkowskich uroczystości religijne, kulturalne i tradycyjne, fajerwerki skonstruowane przez producenta na użytek własny na terytorium, na którym są produkowane, nie są uznawane za wprowadzone do obrotu i w związku z tym nie muszą być zgodne z postanowieniami niniejszej dyrektywy.

 

 

1Dz.U. C 136 z 4.6.1985, str. 1.

Poprawka 8

Punkt uzasadnienia 6

(6) Biorąc pod uwagę zagrożenia nierozerwalnie związane z używaniem artykułów pirotechnicznych, właściwym jest ustalenie ograniczeń wiekowych związanych ze sprzedażą tych artykułów konsumentom i korzystaniem z nich, oraz zapewnienie, by ich etykieta zawierała wystarczające i odpowiednie informacje na temat bezpiecznego stosowania, w celu ochrony ludzkiego zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska. Należy zastrzec, by określone artykuły pirotechniczne były udostępniane wyłącznie upoważnionym specjalistom dysponującym odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem.

(6) Biorąc pod uwagę zagrożenia nierozerwalnie związane z używaniem artykułów pirotechnicznych, właściwym jest ustalenie ograniczeń wiekowych związanych ze sprzedażą tych artykułów konsumentom i korzystaniem z nich, oraz zapewnienie, by ich etykieta zawierała wystarczające i odpowiednie informacje na temat bezpiecznego stosowania, w celu ochrony ludzkiego zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska. Należy zastrzec, by określone artykuły pirotechniczne były udostępniane wyłącznie upoważnionym specjalistom dysponującym odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem. W przypadku wymogów dotyczących etykietowania artykułów pirotechnicznych przeznaczonych do pojazdów należy uwzględnić obowiązującą praktykę oraz fakt, że poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego sprzedają te artykuły wyłącznie odbiorcom prowadzącym działalność gospodarczą.

                                                                Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne w ramach przemysłu poddostawczego dla przemysłu samochodowego sprzedawane są użytkownikom prowadzącym działalność gospodarczą (producenci samochodów i ich autoryzowane warsztaty samochodowe). Do dostaw załącza się zgodnie z dyrektywą 91/155/EWG kartę charakterystyki bezpieczeństwa, która zawiera informacje wymagane na mocy art. 12 wniosku Komisji oraz pozostałe dane. Z tego względu nie ma potrzeby powtórnego zamieszczania tych danych na artykułach lub ich opakowaniu.

Poprawka 9

Punkt uzasadnienia 12

(12) Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oraz Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) opracowują, przyjmują i zmieniają zharmonizowane normy europejskie. Organy te uznaje się za właściwe do przyjmowania zharmonizowanych norm, sporządzanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi w zakresie współpracy pomiędzy nimi a Komisją, oraz zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych.

(12) Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oraz Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) opracowują, przyjmują i zmieniają zharmonizowane normy europejskie. Organy te uznaje się za właściwe do przyjmowania zharmonizowanych norm, sporządzanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi w zakresie współpracy pomiędzy nimi a Komisją oraz zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych. W odniesieniu do artykułów pirotechnicznych do pojazdów należy poprzez przestrzeganie stosownych międzynarodowych norm ISO uwzględnić ogólnoświatowe ukierunkowanie europejskiego przemysłu poddostawczego.

Uzasadnienie

Europejski przemysł poddostawczy dla przemysłu samochodowego sprzedaje swoje produkty na całym świecie. Przestrzeganie międzynarodowych norm ISO służy tu zabezpieczeniu konkurencyjności. Badani, przyjęte wśród poddostawców sektora motoryzacyjnego w ramach międzynarodowych warunków dostaw nie będą powtarzane. Powyższa praktyka odpowiada również zaleceniom zespołu High Level Group CARS 21.

Poprawka 10

Punkt uzasadnienia 12 a (nowy)

 

(12a) W myśl nowego podejścia do harmonizacji oraz normalizacji technicznej zakłada się przypuszczalną zgodność z podstawowymi wymogami przewidzianymi w niniejszej dyrektywie artykułów pirotechnicznych produkowanych zgodnie ze zharmonizowanymi normami. Ponadto stosowanie zharmonizowanych norm lub innych norm jest dobrowolne, a producent lub importer mogą stosować inne specyfikacje techniczne w celu zapewnienia zgodności z tymi wymogami.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie większej pewności prawnej oraz jasności co do zasad nowego podejścia, na którym opiera się niniejszy projekt dyrektywy.

Poprawka 11

Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

 

(13a) Do celów przeprowadzenia prób grupy artykułów pirotechnicznych, np. artykuły podobne pod względem budowy, działania lub zachowania, ale różniące się kolorami, winny być poddawane ocenie przez jednostki notyfikowane jako rodziny produktów, jeżeli artykuły te uznaje się za wystarczająco podobne.

Poprawka 12

Punkt uzasadnienia 14

(14) Artykuły pirotechniczne powinny posiadać oznakowanie CE potwierdzające ich zgodność z przepisami niniejszej dyrektywy i umożliwiające ich swobodny przepływ we Wspólnocie.

(14) Jako warunek dopuszczenia do rynku artykuły pirotechniczne powinny posiadać oznakowanie CE potwierdzające ich zgodność z przepisami niniejszej dyrektywy i umożliwiające ich swobodny przepływ we Wspólnocie.

Poprawka 13

Punkt uzasadnienia 14 a (nowy)

 

(14a) Zgodnie z nowym podejściem do harmonizacji i normalizacji technicznej konieczne jest zastosowanie procedury klauzuli ochronnej umożliwiającej kwestionowanie zgodności artykułu pirotechnicznego lub braków albo niedociągnięć zharmonizowanych norm. Zatem państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia wszelkich właściwych środków zakazujących lub ograniczających wprowadzanie do obrotu produktów oznaczonych znakiem CE lub do wycofania ich z rynku, jeżeli produkty te stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów przy ich zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie większej pewności prawnej oraz jasności co do zasad nowego podejścia, na którym opiera się niniejszy projekt dyrektywy. Dlatego też dyrektywy „nowego podejścia” zawierają swego rodzaju klauzulę ochronną zobowiązującą państwa członkowskie do ograniczenia lub zakazu wprowadzania do obrotu produktów niebezpiecznych lub niezgodnych z przepisami lub obligującą je do wycofania takich produktów z rynku.

Poprawka 14

Punkt uzasadnienia 15

(15) Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w transporcie, przepisy dotyczące transportu artykułów pirotechnicznych podlegają międzynarodowym konwencjom i umowom, w tym zaleceniom Narodów Zjednoczonych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

(15) Niniejsza dyrektywa nie powinna w żaden sposób wpływać na uregulowania z zakresu bezpieczeństwa w transporcie, przepisy dotyczące transportu artykułów pirotechnicznych podlegają bowiem międzynarodowym konwencjom i umowom, w tym zaleceniom Narodów Zjednoczonych z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Uzasadnienie

W zależności od przypadku winny być stosowane właściwe uregulowania wspólnotowe lub krajowe z zakresu bezpieczeństwa procesu wytwarzania, składowania i profesjonalnej obsługi przez pracowników przemysłu motoryzacyjnego, w tym także w odniesieniu do ekspozycji pirotechnicznych.

Poprawka 15

Punkt uzasadnienia 16 a (nowy)

 

(16a) W interesie producenta i importera leży dostarczanie bezpiecznych produktów w celu uniknięcia kosztów wynikających z odpowiedzialności za wadliwe produkty powodujące obrażenia ludzi i zniszczenie własności prywatnej. W tym względzie dyrektywa Rady nr 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe1 uzupełnia niniejszą dyrektywę, jako że dyrektywa ta narzuca producentom i importerom system odpowiedzialności na zasadzie ryzyka i gwarantuje właściwy poziom ochrony konsumenta. Ponadto niniejsza dyrektywa stanowi, że jednostki notyfikowane winny być właściwie ubezpieczone w zakresie prowadzonych przez nie działań zawodowych, chyba że odpowiedzialność ponosi państwo zgodnie z przepisami prawa krajowego lub samo państwo członkowskie jest bezpośrednio odpowiedzialne za badania.

 

_____

1 Dz.U. L 210 z 7.8.1985, str. 29. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 1999/34/WE (Dz.U. L 141 z 4.6.1999, str. 20).

Uzasadnienie

Poprawka gwarantująca większą pewność prawną oraz zgodność z innymi instrumentami wspólnotowymi. Zatem dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty odnosi się do wszystkich produktów objętych dyrektywami „nowego podejścia”. W związku z tym niniejszy projekt dyrektywy oraz dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty są uzupełniającymi się elementami gwarantującymi właściwy poziom ochrony.

Poprawka 16

Punkt uzasadnienia 17

(17) Istotne jest zapewnienie okresu przejściowego umożliwiającego stopniowe dostosowywanie przepisów krajowych w określonych dziedzinach.

(17) Istotne jest zapewnienie okresu przejściowego umożliwiającego stopniowe dostosowywanie przepisów krajowych w określonych dziedzinach. Należy zapewnić producentom i importerom czas na skorzystanie ze wszelkich praw wynikających z przepisów krajowych obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, np. na sprzedanie zapasów wyprodukowanych towarów. Ponadto specjalny okres przejściowy przewidziany w tej dyrektywie zapewniłby dodatkowy czas na adaptację zharmonizowanych norm oraz zagwarantowałby szybkie wdrożenie niniejszej dyrektywy, aby umożliwić poprawę ochrony konsumenta.

Uzasadnienie

Dodatkowy czas na wdrożenie przepisów odnoszących się do fajerwerków pozwoli producentom i importerom skorzystanie z wszelkich praw nabytych przez nich na podstawie krajowych przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy. Jednocześnie okres przejściowy gwarantuje szybkie wdrożenie niniejszej dyrektywy w celu lepszej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta. Ponadto ten okres przejściowy przewiduje wystarczającą ilość czasu na przyjęcie zharmonizowanych norm.

Poprawka 17

Artykuł 1 ustęp 4 tiret 1

- artykułów pirotechnicznych przeznaczonych zgodnie z prawem krajowym do wykorzystania przez siły zbrojne lub policję;

- artykułów pirotechnicznych przeznaczonych zgodnie z prawem krajowym do niehandlowego wykorzystania przez siły zbrojne, policję i straż pożarną;

Uzasadnienie

Należy wyłączyć z zakresu niniejszej dyrektywy użycie artykułów pirotechnicznych do celów szkoleniowych lub specjalistycznych.

Poprawka 18

Artykuł 1 ustęp 4 tiret 3

–  artykułów pirotechnicznych przeznaczonych do wykorzystania w samolotach;

–  artykułów pirotechnicznych przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle lotniczym;

Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne przewidziane do zastosowania w samolotach i statkach kosmicznych nie powinny zostać objęte niniejszą dyrektywą z uwagi na fakt, że przemysły lotniczy i kosmiczny stosują bardzo rygorystyczne międzynarodowe normy bezpieczeństwa, w związku z czym nie ma potrzeby przyjmowania zharmonizowanych norm dla tych produktów.

Poprawka 19

Artykuł 1 ustęp 4 tiret 4

- artykułów pirotechnicznych wchodzących w zakres dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek;

- spłonek (kapiszonów) przeznaczonych do stosowania w zabawkach oraz innych artykułów wchodzących w zakres dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek;

Uzasadnienie

W swojej obecnej formie omawiana dyrektywa odnosiłaby się również do kapiszonów przeznaczonych do stosowania w zabawkach, a dziedzina ta jest już objęta zakresem dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.

Poprawka 20

Artykuł 1 ustęp 4 tiret 6

- amunicji, tzn. pocisków i materiałów pędnych wykorzystywanych w broni ręcznej, artyleryjskiej i innych rodzajach broni palnej.

- amunicji, tzn. pocisków i ładunków miotających w broni ręcznej, artyleryjskiej i innych rodzajach broni palnej.

Uzasadnienie

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka 21

Artykuł 2 ustęp 1

1. „Artykuł pirotechniczny” oznacza każdy artykuł zawierający substancje bądź mieszanki substancji stworzonych w celu wygenerowania ciepła, światła, dźwięku, gazu bądź dymu, bądź też kombinacji takich efektów w drodze samopodtrzymującej, egzotermicznej reakcji chemicznej, zarówno do celów rozrywkowych jak i innych.

1. „Artykuł pirotechniczny” oznacza każdy artykuł zawierający substancje wybuchowe bądź wybuchowe mieszanki substancji stworzonych w celu wygenerowania ciepła, światła, dźwięku, gazu bądź dymu, bądź też kombinacji takich efektów w drodze samopodtrzymującej, egzotermicznej reakcji chemicznej.

Poprawka 22

Artykuł 2 ustęp 2

2. „Wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwsze udostępnienie na rynku wspólnotowym określonego produktu przeznaczonego do użytku docelowego, odpłatne lub nieodpłatne, w celu jego dystrybucji i/lub wykorzystania.

2. „Wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwsze udostępnienie na rynku wspólnotowym określonego produktu, odpłatne lub nieodpłatne, w celu jego dystrybucji i/lub wykorzystania. Fajerwerki skonstruowane przez producenta na użytek własny na terytorium, na którym są produkowane, nie są uznawane za wprowadzone do obrotu.

Poprawka 23

Artykuł 2 ustęp 3 a (nowy)

 

(3a) „Artykuły pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego” oznaczają wyroby pirotechniczne przeznaczone do zastosowań scenicznych i posiadające zapłon elektryczny lub elektroniczny.

(Patrz poprawka do art. 3 ust. 1 lit. a a) (nowa).)

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy winien także uwzględniać te artykuły pirotechniczne i ich specyfikę, a zwłaszcza ich kategoryzację, aby umożliwić CEN opracowanie zharmonizowanych norm.

Poprawka 24

Artykuł 2 ustęp 4

4. „Artykuł pirotechniczny samochodowy” oznacza artykuły zawierające substancje pirotechniczne wykorzystywane do uruchamiania urządzeń bezpieczeństwa lub innych urządzeń w pojazdach silnikowych.

4. „Artykuły pirotechniczne do pojazdów” oznaczają elementy urządzeń bezpieczeństwa w pojazdach zawierające substancje pirotechniczne wykorzystywane do uruchamiania tych lub innych urządzeń;

(Ta poprawka powinna mieć zastosowanie do całego tekstu.)

Uzasadnienie

Wyjaśnienie treści oraz zastąpienie określenia „samochodowy” określeniem „do pojazdów”, ponieważ artykuły pirotechniczne mogą być stosowane nie tylko w pojazdach silnikowych.

Poprawka 25

Artykuł 2 ustęp 5

5. „Producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która projektuje i/lub wytwarza produkt objęty niniejszą dyrektywą lub zleca zaprojektowanie i wytworzenie takiego produktu celem wprowadzenia go do obrotu lub do własnego użytku zawodowego lub prywatnego, pod własnym nazwiskiem lub znakiem towarowym, bądź która wprowadza produkt objęty niniejszą dyrektywą do obrotu pod własnym nazwiskiem bądź znakiem towarowym.

5. „Producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która projektuje i/lub wytwarza produkt objęty niniejszą dyrektywą lub zleca zaprojektowanie i wytworzenie takiego produktu celem wprowadzenia go do obrotu pod własnym nazwiskiem lub znakiem towarowym.

Uzasadnienie

Poprawka ujednolica tekst z definicją „wprowadzania do obrotu”, a zwłaszcza fakt, że produkty skonstruowane na użytek własny nie są uznawane za wprowadzone do obrotu oraz podaje jaśniejszą definicję w świetle zasad nowego podejścia.

Poprawka 26

Artykuł 2 ustęp 6

6. „Upoważniony przedstawiciel” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty, która otrzymała pisemne upoważnienie od producenta do działania w jego imieniu w odniesieniu do odpowiedzialności tego ostatniego zgodnie z niniejszą dyrektywą.

6. „Importer” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty, która udostępnia produkt pochodzący z kraju trzeciego na rynku wspólnotowym po raz pierwszy w trakcie prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

(Określenie „upoważniony przedstawiciel” należy zastąpić określeniem „importer” w całym tekście.)

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że znakomita większość fajerwerków sprzedawanych na rynku UE pochodzi z Chin oraz że autoryzowani przedstawiciele mogą się zmieniać, importer winien przyjąć na siebie odpowiedzialność producenta i tym sposobem zagwarantować zgodność produktu z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa, a także zastosowanie właściwej procedury oceny zgodności, aby zapobiec wprowadzaniu do obrotu rynkowego produktów podrobionych.

Poprawka 27

Artykuł 2 ustęp 8

8. „Osoba o wiedzy specjalistycznej” oznacza osobę upoważnioną przez Państwa Członkowskie do posiadania i/lub korzystania na ich terytorium z fajerwerków kategorii 4 i/lub innych artykułów pirotechnicznych kategorii 2, określonych w art. 3.

8. „Osoba o wiedzy specjalistycznej” oznacza osobę upoważnioną przez państwa członkowskie do obsługi i/lub korzystania na ich terytorium z fajerwerków kategorii 4, artykułów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego kategorii 2 i/lub innych artykułów pirotechnicznych kategorii 2, określonych w art. 3.

(Patrz poprawka do art. 2 ust. 3a (nowy) oraz do art. 3 ust. 1 lit. aa) (nowa).)

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy winien także uwzględniać te artykuły pirotechniczne i ich specyfikę, a zwłaszcza ich kategoryzację, aby umożliwić CEN opracowanie zharmonizowanych norm.

Poprawka 28

Artykuł 3 ustęp 1 akapit 1

1. Artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy podlegają klasyfikacji przez producenta zgodnie z rodzajem ich wykorzystania, przeznaczeniem i poziomem zagrożenia. Jednostki notyfikowane potwierdzają klasyfikację w ramach procedur oceny zgodności zgodnie z art. 9.

1. Artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy podlegają klasyfikacji przez producenta zgodnie z rodzajem ich wykorzystania, przeznaczeniem i poziomem zagrożenia, w tym poziomem hałasu. Jednostki notyfikowane potwierdzają klasyfikację w ramach procedur oceny zgodności zgodnie z art. 9.

Poprawka 29

Artykuł 3 ustęp 1 litera a) kategoria 1

Kategoria 1: fajerwerki o bardzo niskim stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku na obszarach zamkniętych, w tym fajerwerki przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych;

Kategoria 1: fajerwerki o bardzo niskim stopniu zagrożenia i nieznacznym poziomie hałasu przeznaczone do użytku na obszarach zamkniętych, w tym fajerwerki przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych;

Poprawka 30

Artykuł 3 ustęp 1 litera a) kategoria 2

Kategoria 2: fajerwerki o niskim stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku na zewnątrz na obszarach zamkniętych;

Kategoria 2: fajerwerki o niskim stopniu zagrożenia i niskim poziomie hałasu przeznaczone do użytku na zewnątrz na obszarach zamkniętych;

Poprawka 31

Artykuł 3 ustęp 1 litera a) kategoria 3

Kategoria 3: fajerwerki o średnim stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku na zewnątrz na dużych otwartych przestrzeniach;

Kategoria 3: fajerwerki o średnim stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku na zewnątrz na dużych otwartych przestrzeniach. Poziom hałasu takich fajerwerków nie może być szkodliwy dla ludzkiego zdrowia;

Poprawka 32

Artykuł 3 ustęp 1 litera a) kategoria 4

Kategoria 4: fajerwerki o wysokim stopniu zagrożenia przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej, zwane popularnie „fajerwerkami do zastosowań profesjonalnych”.

Kategoria 4: fajerwerki o wysokim stopniu zagrożenia przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej, zwane popularnie „fajerwerkami do zastosowań profesjonalnych”. Poziom hałasu takich fajerwerków nie może być szkodliwy dla ludzkiego zdrowia;

Poprawka 33

Artykuł 3 ustęp 1 litera a a) (nowa)

 

aa) Artykuły pirotechniczne do użytku teatralnego

 

Kategoria 1: artykuły pirotechniczne do zastosowań scenicznych o niskim stopniu zagrożenia;

 

Kategoria 2: artykuły pirotechniczne do zastosowań scenicznych przeznaczone do użytku wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej.

(Patrz poprawka do art. 2 ust. 3 a) (nowy).)

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy winien także uwzględniać te artykuły pirotechniczne i ich specyfikę, a zwłaszcza ich kategoryzację, aby umożliwić CEN opracowanie zharmonizowanych norm.

Poprawka 34

Artykuł 3 ustęp 1 litera b)

b. Pozostałe artykuły pirotechniczne

b. Pozostałe artykuły pirotechniczne

Kategoria 1: artykuły pirotechniczne inne niż fajerwerki, o niskim stopniu zagrożenia;

Kategoria 1: artykuły pirotechniczne inne niż fajerwerki oraz artykuły pirotechniczne do użytku teatralnego o niskim stopniu zagrożenia;

Kategoria 2: artykuły pirotechniczne inne niż fajerwerki, przeznaczone do obsługi lub użytku wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej.

Kategoria 2: artykuły pirotechniczne inne niż fajerwerki oraz artykuły pirotechniczne do użytku teatralnego przeznaczone do obsługi lub użytku wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej.

(Patrz poprawka do art. 2 ust. 3 a (nowy) oraz art. 3 ust. 1 lit. aa) (nowa).)

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy winien także uwzględniać te artykuły pirotechniczne i ich specyfikę, a zwłaszcza ich kategoryzację, aby umożliwić CEN opracowanie zharmonizowanych norm.

Poprawka 35

Artykuł 4 ustęp 2

2. Producenci artykułów pirotechnicznych mają siedzibę na terytorium Wspólnoty lub wyznaczają upoważnionego przedstawiciela.

2. Jeżeli producent nie ma siedziby na terytorium Wspólnoty, importer artykułów pirotechnicznych przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki producenta wynikające z niniejszej dyrektywy.

Władze i organy na terytorium Wspólnoty mogą zwracać się do upoważnionego przedstawiciela zamiast do producenta w odniesieniu do tych obowiązków, których wypełnienie mu powierzono.

Władze i organy na terytorium Wspólnoty mogą zwracać się importera w odniesieniu do tych obowiązków.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że znakomita większość fajerwerków sprzedawanych na rynku UE pochodzi z Chin oraz fakt, że autoryzowani przedstawiciele mogą się zmieniać, importer winien przyjąć na siebie odpowiedzialność producenta i tym sposobem zagwarantować zgodność produktu z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa, a także zastosowanie właściwej procedury oceny zgodności, aby zapobiec wprowadzaniu do obrotu rynkowego produktów podrobionych.

Poprawka 36

Artykuł 5 akapit 1

Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy mogły zostać wprowadzone do obrotu tylko wówczas, gdy będą zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy, będą posiadać oznakowanie CE i będą zgodne ze zobowiązaniami związanymi z oceną zgodności.

Państwa członkowskie przyjmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy mogły zostać wprowadzone do obrotu tylko wówczas, gdy będą zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy, będą posiadać oznakowanie CE i będą zgodne ze zobowiązaniami związanymi z oceną zgodności.

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka 37

Artykuł 6 ustęp 2

2. Przepisy niniejszej dyrektywy nie uniemożliwiają Państwom Członkowskim przyjęcia środków uzasadnionych względami bezpieczeństwa publicznego, służących ograniczeniu korzystania z i/lub sprzedaży ludności fajerwerków kategorii 2 i 3.

2. Przepisy niniejszej dyrektywy nie uniemożliwiają państwom członkowskim przyjęcia środków uzasadnionych względami bezpieczeństwa publicznego, zmniejszania hałasu lub uciążliwości, służących ograniczeniu korzystania z i/lub sprzedaży ludności fajerwerków kategorii 2 i 3 oraz artykułów pirotechnicznych do użytku teatralnego kategorii 1.

(Patrz poprawka do art. 2 ust. 3 a (nowy) oraz art. 3 ust. 1 lit. aa) (nowa).)

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy winien także uwzględniać te artykuły pirotechniczne i ich specyfikę, a zwłaszcza ich kategoryzację, aby umożliwić CEN opracowanie zharmonizowanych norm.

Poprawka 38

Artykuł 6 ustęp 3

3. Podczas targów, wystaw i pokazów w celach handlowych, Państwa Członkowskie zobowiązują się nie utrudniać pokazu artykułów pirotechnicznych niezgodnych z przepisami niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że widoczny znak wyraźnie wskazuje ich niezgodność i niedostępność do sprzedaży do momentu zapewnienia zgodności przez producenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela z siedzibą na terytorium Wspólnoty. Podczas tego rodzaju imprez należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami określonymi przez właściwe władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób.

3. Podczas targów, wystaw i pokazów w celach handlowych, państwa członkowskie zobowiązują się nie utrudniać pokazu i stosowania artykułów pirotechnicznych niezgodnych z przepisami niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że widoczny znak wyraźnie wskazuje nazwę i datę wspomnianych targów, wystawy lub pokazu oraz niezgodność i niedostępność do sprzedaży artykułów do momentu zapewnienia zgodności przez producenta z siedzibą na terytorium Wspólnoty lub przez importera. Podczas tego rodzaju imprez należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami określonymi przez właściwe władze zainteresowanego państwa członkowskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób.

Poprawka 39

Artykuł 6 ustęp 4

4. Państwa Członkowskie zobowiązują się nie utrudniać swobodnego przepływu i wykorzystania artykułów pirotechnicznych samochodowych wytworzonych dla celów badań, rozwoju i prób, niezgodnych z przepisami niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że widoczny znak wyraźnie wskazuje ich niezgodność i niedostępność do sprzedaży.

4. Państwa członkowskie zobowiązują się nie utrudniać swobodnego przepływu i wykorzystania artykułów pirotechnicznych wytworzonych dla celów badań, rozwoju i prób, niezgodnych z przepisami niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że widoczny znak wyraźnie wskazuje ich niezgodność i niedostępność do sprzedaży.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest lepsze przystosowanie tekstu do produktów objętych niniejszą dyrektywą.

Poprawka 40

Artykuł 7 ustęp 1 litera b) tytuł

b) Pozostałe artykuły pirotechniczne

b) Pozostałe artykuły pirotechniczne i artykuły pirotechniczne do użytku teatralnego

(Patrz poprawka do art. 2 ust. 3 a (nowy) oraz art. 3 ust. 1 lit. aa) (nowa).)

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy winien także uwzględniać te artykuły pirotechniczne i ich specyfikę, a zwłaszcza ich kategoryzację, aby umożliwić CEN opracowanie zharmonizowanych norm.

Poprawka 41

Artykuł 7 ustęp 3 litera b)

b) inne artykuły pirotechniczne kategorii 2.

b) inne artykuły pirotechniczne oraz artykuły pirotechniczne do użytku teatralnego kategorii 2.

(Patrz poprawka do art. 2 ust. 3 a (nowy) oraz art. 3 ust. 1 lit. aa) (nowa).)

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy winien także uwzględniać te artykuły pirotechniczne i ich specyfikę, a zwłaszcza ich kategoryzację, aby umożliwić CEN opracowanie zharmonizowanych norm.

Poprawka 42

Artykuł 8 ustęp 1

1. Zgodnie z procedurami określonymi w dyrektywie 98/34/WE, Komisja może zwrócić się do europejskich organów normalizacyjnych o sporządzenie bądź dokonanie przeglądu norm europejskich pod kątem zgodności z niniejszą dyrektywą.

1. Zgodnie z procedurami określonymi w dyrektywie 98/34/WE, Komisja może zwrócić się do europejskich organów normalizacyjnych o sporządzenie bądź dokonanie przeglądu norm europejskich pod kątem zgodności z niniejszą dyrektywą lub też zachęcić odpowiednie organy międzynarodowe do ustalenia bądź zrewidowania międzynarodowych norm.

Uzasadnienie

Europejski przemysł dostawczy branży motoryzacyjnej dokonuje sprzedaży swoich produktów na rynkach całego świata, zaś międzynarodowe normy ISO są preferowanym środkiem utrzymywania konkurencyjności. Proponowane w ramach niniejszej poprawki uściślenie odpowiada zaleceniom grupy wysokiego szczebla CARS 21.

Poprawka 43

Artykuł 8 ustęp 3 akapit 1

3. Państwa Członkowskie uznają artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy, które są zgodne z odpowiednimi zharmonizowanymi normami, do których odesłania opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, za zgodne z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 ust. 1.

3. Państwa członkowskie uznają i przyjmują zharmonizowane normy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie uznają artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy, które są zgodne z odpowiednimi normami krajowymi dokonującymi transpozycji norm zharmonizowanych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, za zgodne z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 ust. 1. Państwa członkowskie publikują numery referencyjne norm krajowych dokonujących transpozycji norm zharmonizowanych.

Uzasadnienie

Tekst ten odnosi się do art. 4 ust. 1 dyrektywy 93/15/EWG i dlatego powinien zostać do niego dopasowany.

Poprawka 44

Artykuł 8 ustęp 4

4. W przypadku uznania przez Państwo Członkowskie bądź Komisję, iż normy zharmonizowane, o których mowa w niniejszym artykule, nie spełniają w pełni zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 ust. 1, Komisja lub zainteresowane Państwo Członkowskie przekazuje sprawę Stałemu Komitetowi ustanowionemu dyrektywą 98/34/WE, podając powody. Komitet niezwłocznie wydaje opinię. W świetle opinii Komitetu Komisja powiadamia Państwa Członkowskie o środkach, które należy przyjąć w odniesieniu do norm zharmonizowanych oraz publikacji, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku uznania przez państwo członkowskie bądź Komisję, iż normy zharmonizowane, o których mowa w niniejszym artykule, nie spełniają w pełni zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 ust. 1, Komisja lub zainteresowane państwo członkowskie przekazuje sprawę Stałemu Komitetowi ustanowionemu dyrektywą 98/34/WE, podając powody. Komitet wydaje opinię w ciągu 6 miesięcy od momentu przekazania sprawy. W świetle opinii Komitetu Komisja powiadamia państwa członkowskie o środkach, które należy przyjąć w odniesieniu do norm zharmonizowanych oraz publikacji, o której mowa w ust. 2.

Uzasadnienie

Dla przemysłu, dla którego działalności niezbędne są bezpieczne ramy czasowe, nie do przyjęcia jest sytuacja, w której w dowolnym czasie Komisja lub państwo członkowskie mogłyby zakwestionować zharmonizowaną normę. Art. 8 ust. 4 zdanie drugie odpowiada art. 5 dyrektywy 93/15/EWG i powinien zostać do niej dopasowany.

Poprawka 45

Artykuł 9 ustęp 1 litera ba (nowa)

 

(ba) procedurę pełnego zapewnienia jakości produktu (moduł H) określoną w załączniku II pkt 6a, wyłącznie w odniesieniu do fajerwerków kategorii 4 oraz artykułów pirotechnicznych do użytku teatralnego kategorii 2.

Uzasadnienie

W przypadku fajerwerków oraz artykułów pirotechnicznych do użytku teatralnego, używanych przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę (fajerwerki kategorii 4 i artykuły pirotechniczne do użytku teatralnego kategorii 2), producent lub importer mogą postępować zgodnie z procedurą, o której mowa w nowym module H.

Poprawka 46

Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji i innym Państwom Członkowskim wyznaczone przez siebie jednostki, które będą przeprowadzać procedury oceny zgodności, o których mowa w art. 9, jak również wyznaczone im szczególne zadania, a także nadane im wcześniej przez Komisję numery identyfikacyjne.

1. Państwa członkowskie notyfikują Komisji i innym państwom członkowskim wyznaczone przez siebie jednostki, które będą przeprowadzać procedury oceny zgodności, o których mowa w art. 9, jak również wyznaczone im szczególne zadania, a także nadane im wcześniej przez Komisję numery identyfikacyjne.

Uzasadnienie

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka 47

Artykuł 10 ustęp 4 a (nowy)

 

4a. W przypadku cofnięcia notyfikacji jednostki notyfikowanej, zaświadczenia zgodności oraz dokumenty do wydania zaświadczenia zgodności wystawione przez tę jednostkę zachowują ważność, za wyjątkiem przypadków, gdy stwierdzono bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Producenci nie mogą być zmuszani do ponownego przechodzenia procedury uzyskania zaświadczenia zgodności.

Poprawka 48

Artykuł 10 ustęp 4 b (nowy)

 

4b. Komisja publikuje na swojej stronie internetowej informacje o cofnięciu notyfikacji jednostki notyfikowanej.

Uzasadnienie

Dzięki temu wszystkim zainteresowanym zostanie zapewniony dostęp do aktualnego źródła informacji.

Poprawka 49

Artykuł 11 ustęp 1 akapit 1

1. Po pomyślnym zakończeniu oceny zgodności zgodnie z art. 9, producenci umieszczają oznakowanie CE w taki sposób, by było ono widoczne, czytelne i trwałe, na samych artykułach pirotechnicznych lub, jeżeli nie jest to możliwe, na przymocowanej do nich tabliczce znamionowej albo w ostateczności, jeśli dwóch pierwszych metod nie można zastosować, na opakowaniu. Tabliczka znamionowa musi być tak zaprojektowana, aby uniemożliwić jej ponowne użycie.

1. Po pomyślnym zakończeniu oceny zgodności zgodnie z art. 9, producenci umieszczają oznakowanie CE w taki sposób, by było ono widoczne, czytelne i trwałe, na samych artykułach pirotechnicznych lub, jeżeli nie jest to możliwe, na przymocowanej do nich tabliczce znamionowej albo (skreślenie) na opakowaniu. Tabliczka znamionowa musi być tak zaprojektowana, aby uniemożliwić jej ponowne użycie.

Uzasadnienie

Zgodnie z długoletnią praktyka, ujętą w normie EN 14035, umieszczanie oznakowania na opakowaniu w przypadku małych przedmiotów sprawdziło się. Analogicznie należałoby stosować oznakowanie CE na przedmiocie, tabliczce znamionowej lub na opakowaniu.

Poprawka 50

Artykuł 11 ustęp 2

2. Producentom nie wolno umieszczać na artykułach pirotechnicznych jakichkolwiek znaków lub napisów, których znaczenie i formę osoby trzecie mogłyby mylić z oznakowaniem CE. Wszelkie inne znaki można umieszczać na artykułach pirotechnicznych pod warunkiem, że nie pogorszy to widoczności i czytelności oznakowania CE.

2. Znaki lub napisy, których znaczenie i formę osoby trzecie mogłyby mylić z oznakowaniem CE, nie mogą być umieszczane na artykułach pirotechnicznych. Wszelkie inne znaki można umieszczać na artykułach pirotechnicznych pod warunkiem, że nie pogorszy to widoczności i czytelności oznakowania CE.

Uzasadnienie

Nawet jeśli obowiązek nakładany jest na producenta w związku z wprowadzeniem do obrotu, należałoby ująć to w sposób bardziej ogólny, aby zakazem objąć także późniejsze oznakowania.

Poprawka 51

Artykuł 12 tytuł

Etykietowanie

Etykietowanie artykułów innych niż artykuły pirotechniczne do pojazdów

(Patrz poprawka do art. 12 a (nowego).)

Uzasadnienie

Należy pamiętać, że artykuły pirotechniczne do pojazdów nie są z reguły sprzedawane bezpośrednio konsumentom, ale profesjonalnym użytkownikom (producentom samochodów oraz autoryzowanym warsztatom samochodowym). Dlatego też wymogi odnoszące się do etykietowania zawarte w niniejszej dyrektywie winny uwzględniać ten fakt, a także inne wymogi określone w innych wspólnotowych aktach prawnych, a w szczególności arkusze danych bezpieczeństwa, zgodnie z dyrektywą Komisji 91/155/EWG wprowadzające i definiujące szczegółowe ustalenia dotyczące systemu konkretnych informacji dotyczących niebezpiecznych preparatów w celu zrealizowania art. 10 dyrektywy 89/379/EWG, które towarzyszą dostarczanym partiom artykułów pirotechnicznych do pojazdów.

Poprawka 52

Artykuł 12 ustęp 2

2. Etykieta artykułu pirotechnicznego powinna określać przynajmniej nazwę producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, nazwę i typ artykułu, minimalne wymagania wiekowe zgodnie z określeniem w art. 7 ust. 1 i 2, odpowiednią kategorię i instrukcję obsługi oraz, w stosownych przypadkach, bezpieczną odległość. Etykieta powinna również zawierać odesłanie do klasy/podklasy (1.1-1.6) substancji bądź mieszanki substancji zawartych w artykule zgodnie ze schematem klasyfikacji ONZ/ADR, bądź podawać porównywalne informacje na temat zagrożenia (zagrożenie masowym wybuchem, zagrożenie rozrzutem, zagrożenie podmuchem spowodowanym wybuchem, zagrożenie pożarem).

2. Etykieta artykułu pirotechnicznego powinna zawierać oznakowanie CE, nazwę producenta lub importera, nazwę i typ artykułu, minimalne wymagania wiekowe zgodnie z określeniem w art. 7 ust. 1 i 2, odpowiednią kategorię i instrukcję obsługi, datę produkcji w przypadku fajerwerków kategorii 4 oraz, w stosownych przypadkach, bezpieczną odległość.

Poprawka 53

Artykuł 12 ustęp 3 a (nowy)

 

3a. Artykuły pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego winny ponadto zawierać przynajmniej następujące informacje:

 

Kategoria 1: w stosownych przypadkach: „do użytku na wolnym powietrzu” i minimalną bezpieczną odległość

 

Kategoria 2: „do użytku przez osoby o wiedzy specjalistycznej” oraz minimalną bezpieczną odległość/odległości

(Patrz poprawka do art. 2 ust. 3 a (nowy) oraz do art. 3 ust. 1 lit. aa) (nowa).)

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy winien także uwzględniać te artykuły pirotechniczne i ich specyfikę, a zwłaszcza ich kategoryzację, aby umożliwić CEN opracowanie zharmonizowanych norm.

Poprawka 54

Artykuł 12 ustęp 4

4. Jeśli na artykule pirotechnicznym nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby umieścić etykietę wymaganą w ust. 2 i 3, informacje te należy umieścić na opakowaniu.

 

4. Jeśli na artykule pirotechnicznym nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby umieścić etykietę wymaganą w ust. 2 i 3, informacje te należy umieścić na najmniejszej jednostce opakowania oferowanej użytkownikowi.

Uzasadnienie

Aby zapewnić ochronę użytkownika, oznakowanie należy umieszczać nie na opakowaniu zbiorczym, ale na najmniejszej jednostce opakowania oferowanej użytkownikowi. W przypadku umieszczenia opisu na opakowaniu zbiorczym istnieje ryzyko, że zostanie ono usunięte, zanim użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z treścią oznakowania.

Poprawka 55

Artykuł 12 ustęp 5

5. Przepisy ust. 1 do 4 nie mają zastosowania do fajerwerków kategorii 4 oraz pozostałych artykułów pirotechnicznych kategorii 2, wystawianych publicznie przez producenta.

5. Przepisy ust. 1 do 4 nie mają zastosowania do artykułów pirotechnicznych używanych podczas targów, wystaw i pokazów w celach handlowych zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz do artykułów pirotechnicznych wytworzonych dla celów badań, rozwoju i prób zgodnie z art. 6 ust. 4.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy podczas targów, wystaw i pokazów w celach handlowych można używać artykułów pirotechnicznych niezgodnych z dyrektywą. Podobnie w art. 6 ust. 4 uczyniono wyjątek dla artykułów pirotechnicznych wyprodukowanych dla celów badań, rozwoju i prób. Aby zapewnić tę możliwość, artykuły te nie powinny również podlegać obowiązkowi oznakowania.

Poprawka 56

Artykuł 12 a (nowy)

 

Artykuł 12a

 

Etykietowanie artykułów pirotechnicznych do pojazdów

 

1. Etykieta artykułów pirotechnicznych do pojazdów powinna określać nazwę producenta lub importera oraz nazwę i typ artykułu, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz oznaczenie CE.

 

2. W przypadku, gdy na danym artykule nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby zamieścić oznaczenia określone w ust. 1, wymagane informacje należy przedstawić na opakowaniu tego artykułu.

Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne w ramach przemysłu poddostawczego dla przemysłu samochodowego sprzedawane są użytkownikom prowadzącym działalność gospodarczą (producenci samochodów i ich autoryzowane warsztaty samochodowe). Do dostaw załącza się zgodnie z dyrektywą 91/155/EWG kartę charakterystyki bezpieczeństwa, która zawiera informacje wymagane na mocy art. 12 wniosku Komisji oraz pozostałe dane. Z tego względu nie ma potrzeby powtórnego zamieszczania tych danych na artykułach lub ich opakowaniu.

Poprawka 57

Artykuł 13 ustęp 1 a (nowy)

 

1a) Państwa członkowskie prowadzą regularne inspekcje artykułów pirotechnicznych w chwili ich wprowadzenia na swoje terytorium oraz w miejscach ich przechowywania i produkcji.

Uzasadnienie

Aby móc prowadzić nadzór produktów wprowadzanych do obrotu, organy nadzoru winny posiadać uprawnienia, kompetencje oraz zasoby umożliwiające im regularne wizyty w miejscach sprzedaży, produkcji i przechowywania artykułów pirotechnicznych; dokonywanie kontroli wyrywkowych; pobieranie próbek produktów i poddawanie ich badaniom oraz wymaganie wszelkich niezbędnych informacji.

Poprawka 58

Artykuł 13 ustęp 2 a (nowy)

 

2a. Państwa członkowskie informują Komisję o prowadzonych przez nie działaniach nadzoru rynku.

Uzasadnienie

Krajowe władze nadzoru oraz Komisja winny udzielać sobie wzajemnej pomocy, aby zagwarantować właściwe i jednolite stosowanie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 59

Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy)

 

3a. Zgodnie z art. 3 Komisja publikuje na swojej stronie internetowej listę produktów, którym odebrano świadectwo zgodności, które są zakazane lub których dopuszczenie do obrotu zostało ograniczone.

Uzasadnienie

Uznanie grup artykułów pirotechnicznych za rodzinę produktów może prowadzić do obniżenia kosztów ponoszonych przez producentów i importerów fajerwerków. Może przyczynić się do ograniczenia biurokracji i uproszczenia procedury. Zaletę tego przepisu stanowi także to, że zwraca uwagę wszystkich producentów na możliwość zgłaszania typów artykułów do jednostek notyfikowanych i w ten sposób minimalizowania kosztów.

Poprawka 60

Artykuł 15

1. W przypadku gdy Państwo Członkowskie ma uzasadnione powody by sądzić, iż artykuł pirotechniczny nie jest zgodny z wymaganiami niniejszej dyrektywy, w procedurze informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 3 i 14, wskazuje powody decyzji oraz w szczególności to, czy brak zgodności jest wynikiem:

1. W przypadku, gdy państwo członkowskie nie wyraża zgody na środki podjęte przez inne państwo członkowskie w myśl art. 13 i 14 lub w przypadku, gdy Komisja uzna, że środek taki jest sprzeczny z przepisami wspólnotowymi, ta ostatnia zobowiązana jest dokonać niezwłocznie konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, dokonać oceny środka oraz podjąć decyzję, czy środek jest uzasadniony, czy też nie. Komisja informuje państwa członkowskie i zainteresowane strony o swoim stanowisku w tej sprawie.

(a) niespełnienia zasadniczych wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 1;

 

(b) niewłaściwego zastosowania zharmonizowanych norm, o których mowa w art. 8;

 

(c) braków w samych zharmonizowanych normach, o których mowa w art. 8.

 

 

W przypadku gdy Komisja uzna, że środek krajowy jest uzasadniony, państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu zagwarantowania wycofania niebezpiecznego produktu ze swych rynków krajowych oraz informują o tym Komisję.

 

W przypadku gdy Komisja uzna, że środek krajowy jest nieuzasadniony, zainteresowane państwo członkowskie wycofuje go.

2. Komisja niezwłocznie przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami. Po konsultacji Komisja rozważa, czy środki przyjęte przez Państwo Członkowskie są uzasadnione, czy też nie, i przekazuje opinię Państwu Członkowskiemu, które wystąpiło z inicjatywą, pozostałym Państwom Członkowskim oraz producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi.

 

3. W przypadku gdy środki, o których mowa w ust. 1, opierają się na brakach w zharmonizowanych normach, Komisja przekazuje sprawę komitetowi ustanowionemu dyrektywą 98/34/WE jeżeli Państwo Członkowskie, które przyjęło środki, zamierza je utrzymać, a Komisja lub Państwo Członkowskie wszczynają procedurę, o której mowa w art. 8.

3. W przypadku gdy środki, o których mowa w ust. 1, opierają się na brakach w zharmonizowanych normach, Komisja przekazuje sprawę komitetowi ustanowionemu dyrektywą 98/34/WE, jeżeli państwo członkowskie, które przyjęło środki, zamierza je utrzymać, a Komisja lub państwo członkowskie wszczynają procedurę, o której mowa w art. 8.

4. W przypadku gdy artykuł pirotechniczny nie jest zgodny, a posiada oznakowanie CE, właściwe Państwo Członkowskie podejmuje stosowne działanie w stosunku do podmiotu, który umieścił takie oznakowanie i powiadamia o tym Komisję. Komisja powiadamia pozostałe Państwa Członkowskie.

4. W przypadku, gdy artykuł pirotechniczny nie jest zgodny, a posiada oznakowanie CE, właściwe państwo członkowskie podejmuje stosowne działanie w stosunku do podmiotu, który umieścił takie oznakowanie i powiadamia o tym Komisję. Komisja powiadamia pozostałe państwa członkowskie.

5. Komisja zapewnia, by Państwa Członkowskie były na bieżąco informowane o przebiegu i wynikach procedury.

 

Uzasadnienie

Komisja powinna zajmować stanowisko jedynie w sytuacji niezgodności. Pozwoli to na jej szybkie działanie w sytuacji braku zgodności z proponowanymi środkami.

Poprawka 61

Artykuł 16 ustęp 1

1. Wszelkie środki przyjmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą

1. Wszelkie środki przyjmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą

(a) w celu zakazu lub ograniczenia wprowadzenia wyrobu do obrotu; lub

(a) w celu zakazu lub ograniczenia wprowadzenia wyrobu do obrotu; lub

(b) w celu wycofania wyrobu z obrotu, podają dokładne powody, na których są oparte. Informacje o takich środkach są niezwłocznie przekazywane zainteresowanej stronie, która jest jednocześnie powiadamiana o środkach prawnych, które ma do dyspozycji zgodnie z prawem krajowym obowiązującym w zainteresowanym Państwie Członkowskim, oraz o ograniczeniach czasowych, którym podlegają takie środki.

(b) w celu wycofania wyrobu z obrotu,

 

podają dokładne powody, na których są oparte. Informacje o takich środkach są niezwłocznie przekazywane zainteresowanej stronie, która jest jednocześnie powiadamiana o środkach prawnych, jakie ma do dyspozycji zgodnie z prawem krajowym obowiązującym w zainteresowanym państwie członkowskim, oraz o ograniczeniach czasowych, jakim podlegają takie środki.

Uzasadnienie

Poprawka techniczna gwarantująca większą przejrzystość tekstu, ponieważ ostatni ustęp odnosi się zarówno do lit. a), jak i lit. b).

Poprawka 62

Artykuł 17 podpunkt 1

W razie potrzeby, należy przyjąć następujące środki niezbędne w celu wdrożenia niniejszej dyrektywy zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2;

W razie potrzeby, należy przyjąć następujące środki niezbędne w celu wdrożenia niniejszej dyrektywy zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2;

Uzasadnienie

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka 63

Artykuł 17 tiret 3

- Ustanowienie rejestru numerów rejestracyjnych Unii Europejskiej dla artykułów pirotechnicznych, który ułatwi identyfikację artykułów pirotechnicznych oraz ich producenta bądź upoważnionego przedstawiciela w razie wypadków spowodowanych nieprawidłowym działaniem.

- Ustanowienie rejestru numerów rejestracyjnych Unii Europejskiej dla artykułów pirotechnicznych, który ułatwi identyfikację artykułów pirotechnicznych oraz ich producenta bądź importera w razie wypadków spowodowanych nieprawidłowym działaniem.

Poprawka 64

Artykuł 17 tiret 3 a (nowe)

 

- Ustalenie wspólnych kryteriów systematycznego zbierania i aktualizowania danych na temat wypadków będących wynikiem stosowania artykułów pirotechnicznych.

Poprawka 65

Artykuł 20 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do […]1 przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą. Niezwłocznie przedstawią Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do […]1 przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą. Niezwłocznie przedstawią Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1 18 miesięcy od publikacji dyrektywy

1 30 miesięcy od publikacji niniejszej dyrektywy

Uzasadnienie

Większość państw członkowskich wskazywała na zbyt krótki okres odroczenia. Państwa członkowskie potrzebują odpowiednio długiego okresu odroczenia w celu organizacji jednostek notyfikowanych lub stworzenia warunków dla wdrożenia dyrektywy.

Poprawka 66

Artykuł 20 ustęp 2

2. Zastosują te przepisy najpóźniej z dniem […]1 dla fajerwerków oraz z dniem [...]2 dla pozostałych artykułów pirotechnicznych.

2. Zastosują te przepisy najpóźniej z dniem […]1 dla fajerwerków kategorii 1, 2 i 3 oraz z dniem [...]2 dla pozostałych artykułów pirotechnicznych, fajerwerków kategorii 4 oraz artykułów pirotechnicznych do użytku teatralnego.

1 24 miesiące po opublikowaniu dyrektywy

2 5 lat po opublikowaniu dyrektywy

1 3 lata po opublikowaniu niniejszej dyrektywy

2 6 lat po opublikowaniu niniejszej dyrektywy

Poprawka 67

Załącznik II punkt 6 a (nowy)

 

6a. Moduł H – pełne zapewnienie jakości

1. Niniejszy moduł opisuje procedurę, dzięki której producent, wypełniając zobowiązania zgodne z ust. 2, zapewnia i zaświadcza, że odnośne produkty spełniają odpowiednie wymagania dyrektywy. Producent lub importer umieszcza oznakowanie CE na każdym artykule pirotechnicznym i sporządza pisemną deklarację zgodności. Oznakowaniu CE musi towarzyszyć numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za kontrole określone w pkt 4.

 

2. Producent stosuje zatwierdzony system jakości projektowania, produkcji oraz końcowego odbioru i kontroli określony w pkt 3. Podlega on kontrolom określonym w pkt 4.

 

3. System zapewnienia jakości

 

3.1. Producent składa do jednostki notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie oceny systemu zapewnienia jakości.

 

Wniosek zawiera:

 

- wszystkie odpowiednie informacje na temat przewidzianej kategorii produktu;

 

- dokumentację dotyczącą systemu zapewnienia jakości.

 

3.2. System zapewniania jakości musi gwarantować zgodność produktu z odpowiednimi wymaganiami niniejszej dyrektywy.

 

Wszystkie założenia, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta muszą być udokumentowane w systematyczny i uporządkowany sposób w formie spisanych zasad postępowania, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu zapewnienia jakości powinna gwarantować, że podstawy i procedury systemu zapewnienia jakości, jak np. programy, plany, instrukcje i sprawozdania dotyczące zapewnienia jakości, podlegają jednoznacznej interpretacji.

 

Musi ona w szczególności zawierać odpowiedni opis następujących punktów:

 

- cele jakości oraz struktura organizacyjna, obowiązki i uprawnienia kierownictwa w odniesieniu do projektu i jakości produktu;

 

- specyfikacja techniczna konstrukcji, łącznie z zastosowanymi normami, a także, w przypadku, gdy normy, o których mowa w art. 8, nie zostały w pełni spełnione, opis środków gwarantujących, że odpowiednie zasadnicze wymagania dyrektywy są spełnione;

 

- techniki kontroli i sprawdzania gotowego produktu, procedury i systematyczne środki zastosowane przy wytwarzaniu produktu należącego do określonej kategorii;

 

- odpowiednie metody wytwarzania, kontroli jakości i zapewnienia jakości, zastosowane procedury i systematyczne środki;

 

- kontrole przeprowadzane przed, w trakcie i po procesie produkcji oraz badania z zaznaczeniem ich częstotliwości;

 

- zapisy związane z systemem zapewnienia jakości, takie jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas badań, dane dotyczące kalibracji urządzeń, dane dotyczące kwalifikacji pracowników przeprowadzających badania i testy, itd.;

 

- środki monitorowania, czy osiągnięto zakładaną jakość projektowania i produkcji, a także skuteczność działania systemu zapewnienia jakości.

 

3.3. Jednostka notyfikowana ocenia system zapewnienia jakości w celu stwierdzenia, czy spełnia on wymagania określone w pkt 3.2. W przypadku systemów zapewnienia jakości, które stosują odpowiednie zharmonizowane normy, zakłada on spełnienie tych wymagań.

 

W skład zespołu audytorów powinien wchodzić przynajmniej jeden członek z doświadczeniem w ocenie technologii danego produktu. Procedura oceny obejmuje także wizytę inspekcyjną w zakładzie producenta.

 

Producenta powiadamia się o decyzji. Powiadomienie zawiera wyniki badania i uzasadnienie decyzji.

 

3.4. Producent zobowiązuje się do wypełniania zobowiązań wynikających z tak zatwierdzonego systemu zapewnienia jakości oraz utrzymywania go na właściwym i skutecznym poziomie.

 

Producent lub jego autoryzowany pełnomocnik informuje jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła system zapewnienia jakości o każdej planowanej zmianie systemu zapewnienia jakości.

 

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmieniony system zapewnienia jakości będzie wciąż spełniać wymagania określone w pkt 3.2, czy też wymagana jest jego ponowna ocena.

 

Powiadamia ona producenta o swojej decyzji. Powiadomienie musi zawierać wyniki badania i uzasadnienie decyzji.

 

4. Monitorowanie WE, za które odpowiedzialna jest jednostka notyfikowana

 

4.1. Celem monitorowania WE jest upewnienie się, że producent należycie wypełnia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu zapewnienia jakości.

 

4.2. Producent umożliwia jednostce notyfikowanej dostęp w celach inspekcyjnych do pomieszczeń projektowych, wytwórczych, kontrolnych, inspekcyjnych i magazynowych oraz przekazuje jej wszelkie niezbędne informacje, w szczególności:

 

- dokumentację dotyczącą systemu zapewnienia jakości;

 

- zapisy związane z systemem zapewnienia jakości w dziedzinie badań i rozwoju, takie jak wyniki analiz, obliczeń, badań, itp.;

 

- zapisy związane z systemem jakości w dziedzinie produkcji, takie jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas testów, dane dotyczące kalibracji urządzeń, dane dotyczące kwalifikacji pracowników przeprowadzających badania i testy itd.

 

4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu upewnienia się, że producent utrzymuje i stosuje system zapewnienia jakości oraz przekazuje producentowi sprawozdanie z audytu.

 

4.4. Jednostka notyfikowana może dodatkowo składać producentowi niezapowiedziane wizyty. Podczas takich wizyt jednostka notyfikowana może przeprowadzać badania, lub zlecać ich przeprowadzenie, w celu zweryfikowania, czy system zapewnienia jakości funkcjonuje prawidłowo. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi sprawozdanie z wizyty i, jeżeli przeprowadzono badanie, sprawozdanie z badania.

 

5. Przez okres co najmniej 10 lat od daty wytworzenia ostatniego produktu producent przechowuje do dyspozycji władz krajowych:

 

- dokumentację określoną w pkt 3.1 ust. 2 tiret drugie;

 

- zmiany określone w pkt 3.4 akapit drugi;

 

- decyzje i sprawozdania jednostki notyfikowanej, określone w pkt 3.4 akapit ostatni oraz w pkt 4.3 i 4.4.

 

6. Każda jednostka notyfikowana przekazuje pozostałym jednostkom notyfikowanym odpowiednie informacje dotyczące wydanych i cofniętych zatwierdzeń systemów zapewnienia jakości.

Uzasadnienie

W przypadku fajerwerków oraz artykułów pirotechnicznych do użytku teatralnego, używanych przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę (fajerwerki kategorii 4 i artykuły pirotechniczne do użytku teatralnego kategorii 2), producent lub importer mogą postępować zgodnie z procedurą, o której mowa w nowym module H.

(1)

Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

1. Projekt dyrektywy i podstawowe trudności

Celem niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy jest stworzenie reguł dotyczących rynku fajerwerków i urządzeń gwarantujących bezpieczeństwo pojazdów opartych na technologii pirotechnicznej. Dlatego też wniosek ma na celu w głównej mierze zagwarantowanie swobodnego przepływu produktów pirotechnicznych na terenie UE, poprawę bezpieczeństwa konsumentów oraz osób zawodowo zajmujących się tego typu artykułami, obniżenie liczby wypadków i ograniczenie ich skutków oraz harmonizację reguł bezpieczeństwa obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich.

Szacuje się, że rynek urządzeń pirotechnicznych stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów wynosi 5,5 miliarda euro, zaś rynek fajerwerków 1,4 miliarda euro. Według danych za 2004 r. 96% fajerwerków sprzedawanych na rynku pochodzi z importu z Chin.

Ostateczny tekst dyrektywy winien zawierać przejrzyste definicje następujących pojęć: „artykuły pirotechniczne”, „producent” oraz „osoba o wiedzy specjalistycznej” (art. 2).

Rynek fajerwerków boryka się z trudnościami związanymi z jakością importowanych towarów, ich bezpieczną obsługą, warunkami ich produkcji oraz normalizacją i specyfikacją różnych kategorii produktów. Związanych jest z nim także szereg kontrowersyjnych kwestii, a mianowicie określenie minimalnego wieku obsługi tych artykułów, swoboda poszczególnych państw członkowskich w zakresie ustalania reguł w tej kwestii, konkretne procesy rynkowe wynikające z tradycji kulturowych i religijnych, a także rodzaje badań tych artykułów, jakie winny być prowadzone w celu zapewnienia ich jakości i bezpieczeństwa.

Rynek urządzeń bezpieczeństwa dla przemysłu motoryzacyjnego, znacznie ważniejszy pod względem ekonomicznym, boryka się z innymi trudnościami, takimi jak konieczność wyjaśnienia i lepszej definicji. Wspólna procedura certyfikacyjna dla urządzeń gwarantujących bezpieczeństwo pojazdów byłaby krokiem do przodu, a konkretne reguły etykietowania mogłyby poprawić sytuację, ułatwiając stworzenie wewnętrznego rynku unijnego z prawdziwego zdarzenia.

Złożone poprawki, choć niewyczerpujące, w założeniu dotyczą głównych aspektów wymagających korekty lub poprawy. Wydaje się pożądane wyraźne uwzględnienie w grupie artykułów pirotechnicznych nie tylko fajerwerków, ale także artykułów pirotechnicznych do użytku teatralnego, a także artykułów stosowanych do produkcji poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa oraz innych urządzeń gwarantujących bezpieczeństwo pojazdów.

Nieuwzględnienie w definicji „wprowadzania do obrotu” fajerwerków stworzonych na użytek własny podyktowane koniecznością spełnienia konkretnych wymogów w pewnych krajach lub regionach, przyczyniło się do powstania trudności. Wydawało się też ważne zapewnienie, że w kwestii etykietowania artykułów pirotechnicznych do pojazdów uwzględnia się okoliczność sprzedaży tychże artykułów profesjonalnym użytkownikom. Z tego samego względu okazało się konieczne wyjaśnienie pojęcia „artykuły pirotechniczne”, co odzwierciedla szereg poprawek. Definicja artykułów pirotechnicznych do użytku teatralnego obejmuje wszystkie artykuły stworzone oraz wyprodukowane dla celów widowiskowych i do zastosowań scenicznych.

Okazało się konieczne dokonanie zmiany definicji „samochodowych artykułów pirotechnicznych”, tzn. elementów urządzeń gwarantujących bezpieczeństwo pojazdu zawierających substancje pirotechniczne, a w przypadku etykietowania, dodanie odniesienia do daty ważności artykułów pirotechnicznych, a ponadto wyjaśnienie koncepcji producenta i importera artykułów pirotechnicznych oraz złożenie poprawek odnoszących się do regularnych inspekcji materiałów pirotechnicznych i ich przechowywania. Sprawą podstawowej wagi jest zapewnienie możliwie najwyższych standardów bezpieczeństwa artykułów pirotechnicznych obejmujących etapy produkcji, przechowywania i ostatecznego zastosowania.

Ważne jest także uwzględnienie nowego podejścia do harmonizacji.

2. Nowe podejście do harmonizacji

Sprawozdawca pragnie podkreślić, że stworzenie wewnętrznego rynku towarów nie mogłoby mieć miejsca bez przyjęcia nowej techniki stanowienia prawa, a mianowicie nowego podejścia do harmonizacji, które określa jedynie najważniejsze z ogólnych wymogów, ograniczając interwencję publiczną do najbardziej istotnych kwestii oraz pozostawiając sferom biznesu i przemysłowi wolną rękę w zakresie sposobu realizacji ich zobowiązań publicznych.

Nowa technika i strategia stanowienia prawa zostały określone w rezolucji Rady z 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji i normalizacji technicznej, wprowadzającego następujące zasady:

- harmonizacja prawna ogranicza się do podstawowych wymogów, jakie spełniać muszą produkty wprowadzane na rynek wspólnotowy, jeżeli mają one czerpać korzyści ze swobodnego przepływu towarów w obrębie Wspólnoty;

- specyfikacje techniczne produktów zgodnych z podstawowymi wymogami określonymi w dyrektywach zostały przedstawione w zharmonizowanych normach, które są normami europejskimi przyjętymi przez prywatne europejskie organizacje normatywne;

- stosowanie zharmonizowanych norm lub innych norm jest dobrowolne, a w celu zapewnienia zgodności z wymogami producent może zawsze stosować inne specyfikacje techniczne;

- zharmonizowane normy, których numery referencyjne są publikowane w Dzienniku Urzędowym, są transponowane do norm krajowych; transpozycja ta oznacza, że przedmiotowe normy europejskie muszą być udostępniane jako normy krajowe w identyczny sposób oraz że wszelkie sprzeczne normy krajowe muszą zostać wycofane w określonym terminie;

- zakłada się zgodność produktów wytwarzanych w oparciu o krajowe normy, do których transponowane są normy zharmonizowane z odpowiadającymi podstawowymi wymogami odnośnej dyrektywy „nowego podejścia”;

- jedynie produkty spełniające podstawowe wymogi mogą być wprowadzane do obrotu;

- procedura klauzuli ochronnej jest niezbędna, aby możliwe było zakwestionowanie zgodności produktu lub wad albo niedociągnięć zharmonizowanych norm.

Obecny wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej wprowadzania do obrotu artykułów pirotechnicznych opiera się w pełni na wyżej wymienionych zasadach nowego podejścia i w pełni ich przestrzega. Niniejsza dyrektywa określa zatem w sposób bardzo ogólny wymogi zdrowotne i wymogi bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać artykuły pirotechniczne.

Ponadto niniejszy projekt dyrektywy jest zgodny z dyrektywą 93/15/EWG w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Podczas gdy dyrektywa ta wyraźnie wyłącza artykuły pirotechniczne ze swego zakresu, jeden z jej punktów uzasadnienia zapowiada stworzenie dodatkowych przepisów odnoszących się do artykułów pirotechnicznych.

3. Wnioski

Zdaniem sprawozdawcy wprowadzanie artykułów pirotechnicznych do obrotu rynkowego wymaga harmonizacji w ramach nowego podejścia, jako że wiąże się to z uzasadnionymi interesami państw członkowskich w zakresie zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa, które mogą utrudnić wewnątrzwspólnotowy handel w ramach ochrony konsumenta. Jednakże proponowany środek harmonizacyjny nie jest wyczerpujący, jako że nie wyklucza on stosowania bardziej rygorystycznych przepisów krajowych pod kątem minimalnego wieku, wprowadzania do obrotu i zastosowania pewnych kategorii fajerwerków.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje nadzieja, że niniejsza dyrektywa, poparta wyczerpującą dyskusją, zapewni zestaw norm regulacyjnych dla obu zainteresowanych sektorów. Jawne przesłuchanie zorganizowane w tej sprawie przyczyniło się w dużej mierze do takiego stanu rzeczy, ważna będzie także analiza oceny skutków.


ZAŁĄCZNIK: OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY FAJERWERKÓW KONSUMENTOM ZE WZGLĘDU NA WIEK ORAZ PORĘ ROKU, W KTÓREJ MOGĄ BYĆ SPRZEDAWANE LUB STOSOWANE(1)

państwo członkowskie

ograniczenie wiekowe

ograniczenie co do pory roku

Austria

Kategoria I - (nowości w dziedzinie fajerwerków i zabawki z użyciem fajerwerków) - brak ograniczeń

Kategoria II - sprzedaż od 18 lat

Kategoria III - (duże fajerwerki)

specjalne zezwolenie

Kategoria IV - zastosowania profesjonalne

 

brak ograniczeń

 

Belgia

16 lat za wyjątkiem pewnych artykułów

 

brak ograniczeń

Cypr

Ogólny zakaz sprzedaży konsumentom

Według uznania inspektora ds. materiałów wybuchowych. Sprzedażą konsumencką objęte są tylko zimne ognie, petardy bożonarodzeniowe i kapiszony.

 

/

 

Republika Czeska

Klasa I - brak ograniczeń

Klasa II - 18 lat

Klasy III i IV - 18 lat

 

brak ograniczeń

Dania

Kategoria I - 15 lat

Kategoria II - 18 lat

 

brak ograniczeń

Estonia

Ogólnie 18 lat, jednak sprzedaż w ramach klasy I dozwolona dla osób w młodszym wieku.

 

sprzedaż i używanie petard zabronione od 1.11 do 30.12.

 

Finlandia

12 lat w przypadku najmniej niebezpiecznych fajerwerków

18 lat dla większości fajerwerków

sprzedaż zabroniona od 1 do 26 grudnia

 

Francja

Klasa I - 8 lat

Klasy II i III - 18 lat

Klasa IV - zastosowania profesjonalne, 18 lat

 

brak ograniczeń

Niemcy

Klasa I - zalecany wiek 12 lat

Klasa II - 18 lat

Klasa III - 18 lat, wymagane zezwolenie

Klasa IV - zastosowania profesjonalne

 

fajerwerki klasy II mogą być używane jedynie w dniach 31.12 i 1.1

Grecja

Ogólny zakaz sprzedaży konsumentom. Zakup, transport i stosowanie na podstawie specjalnego zezwolenia.

 

zakaz używania w okresie Wielkanocy

 

Węgry

Całkowity zakaz sprzedaży konsumentom

/

Irlandia

Ogólny zakaz sprzedaży konsumentom. Import ograniczony do zastosowań profesjonalnych.

/

Włochy

/

/

Łotwa

Klasy I i II -16 lat

brak ograniczeń

Litwa

18 lat

 

zakaz sprzedaży od 20.1 do 1.12, nie dotyczy zastosowań profesjonalnych

Luksemburg

Klasa I - brak ograniczeń

Klasy II i III - 18 lat

 

brak ograniczeń

Malta

/

/

Holandia

/

/

Polska

/

/

Portugalia

18 lat

 

brak ograniczeń

Słowacja

/

/

Słowenia

/

/

Hiszpania

Klasa I - 8 lat

Klasa II - 14 lat

Klasa II - 18 lat

Klasa IV - wyłącznie zastosowania profesjonalne

 

brak ograniczeń

 

Szwecja

18 lat (dozwolona sprzedaż małej liczby artykułów)

 

/

Wielka Brytania

Kategorie I, II i III - 18 lat

Kategoria IV - wyłącznie zastosowania profesjonalne

brak ograniczeń

 

 

 

 

Bułgaria

Kategoria I - brak ograniczeń

Kategoria II - 18 lat

Kategorie III i IV - wyłącznie zastosowania profesjonalne

 

brak ograniczeń

 

Rumunia

18 lat

zezwolenie na sprzedaż wyłącznie w dniach 27.12 - 31.12 i na użytkowanie w dniach 31.12 i 1.1

(1)

Źródło: Dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej „Informacje w sprawie przepisów prawnych dotyczących fajerwerków obowiązujących w państwach członkowskich” zawarty w Przeglądzie polityki dot. fajerwerków – dokument konsultacyjny, Departament Sprawiedliwości, Równości i Reformy Prawa Irlandii, marzec 2005 r.

http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (1.6.2006)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu artykułów pirotechnicznych

(COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Josu Ortuondo Larrea

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Proponowana dyrektywa związana jest z wprowadzaniem na rynek oraz wykorzystywaniem artykułów pirotechnicznych. Artykuły te obejmują z jednej strony fajerwerki, z drugiej zaś motoryzacyjne systemy zabezpieczeń pasażerów (głównie poduszki powietrzne i pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa). Wartość wspólnotowego rynku fajerwerków szacowana jest na około 1,5 miliarda euro. Motoryzacyjne systemy zabezpieczeń pasażerów instalowane są w Unii Europejskiej w blisko 20 milionach pojazdów rocznie, co przekłada się na około 80 milionów poduszek powietrznych o wartości zbliżonej do 3,5 miliarda euro oraz około 90 milionów napinaczy pasów o wartości zbliżonej do 2 miliardów euro.

Uregulowania z zakresu rynku i wykorzystania artykułów pirotechnicznych (system przyjmowania do użytku, ograniczenia wachlarza odbiorców, etykietowanie itp.) są w chwili obecnej określane na poziomie krajowym, przy czym nie istnieje wzajemna uznawalność wyników testów, co prowadzi do fragmentaryzacji rynku, dodatkowych kosztów ponoszonych przez producentów oraz importerów, a także do wypadków powodowanych niewłaściwym użyciem lub funkcjonowaniem produktów.

W ramach przedstawionego projektu Komisja Europejska proponuje zastąpienie 25 równoległych procedur krajowych jednolitą procedurą określoną dyrektywą UE, zawierającą opis zharmonizowanych wymogów z zakresu bezpieczeństwa (oparcie się na zasadzie „jeden test na wszystkie kraje”). Producenci oraz importerzy zobligowani będą do spełnienia stawianych im wymogów, co skutkować będzie prawem do wykorzystania znaku CE oraz pełnym dostępem do rynku wewnętrznego. W przypadku fajerwerków, których użycie i wprowadzanie na rynek określane jest różnorakimi przepisami krajowymi, projekt pozostawia państwom członkowskim możliwość utrzymania obecnie obowiązujących uregulowań z zakresu wieku minimalnego, marketingu i wykorzystywania niektórych kategorii artykułów.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji, jako że stanowi on dobry przykład deregulacji i upraszczania prawodawstwa. Obecne ramy prawne są skomplikowane i charakteryzują się brakiem dostatecznej przejrzystości. Prowadzi to do znacznego obciążenia administracyjnego nakładanego na przedsiębiorstwa, a także niepotrzebnego wydatkowania pieniędzy na powielanie testów (kwoty do 25 tysięcy euro za homologację). Utworzenie jednolitego rynku artykułów pirotechnicznych pozwoliłoby na wyeliminowanie obecnych barier handlowych i zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony.

Sprawozdawca wyraża jednocześnie żal w związku z faktem, iż nie dojdzie do utworzenia rzeczywistego wspólnego rynku, czego powodem jest zachowanie wyjątków umożliwiających wprowadzanie na poziomie krajowym uregulowań z zakresu dwóch głównych kategorii fajerwerków. Biorąc jednakże pod uwagę obecne spektrum polityczne oraz różne konteksty krajowe, proponowaną dyrektywę uznać można za krok we właściwym kierunku. Pewna ilość poprawek jest konieczna w celu uczynienia projektu bardziej elastycznym i zapewnienia pewności prawnej.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję(1)  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 2

(2) Przepisy te, mogące stwarzać bariery w handlu w ramach Wspólnoty, należy zharmonizować w celu zapewnienia swobodnego przepływu artykułów pirotechnicznych na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa konsumentów.

(2) Przepisy te, mogące stwarzać bariery w handlu w ramach Wspólnoty, należy zharmonizować w celu zapewnienia swobodnego przepływu artykułów pirotechnicznych na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwa konsumentów i profesjonalnych odbiorców końcowych.

Uzasadnienie

Udział artykułów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku profesjonalnego (kategoria 4) w całkowitym obrocie artykułami pirotechnicznymi w UE stanowi wielkość rzędu 50%, a jednocześnie większą część produkcji w ramach tegoż rynku. W związku z powyższym bezpieczeństwo użytkowników profesjonalnych należy uznać za kwestię istotnej wagi.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 5

(5) W celu zapewnienia odpowiednio wysokich poziomów ochrony, artykuły pirotechniczne należy sklasyfikować zgodnie z rodzajem zastosowania, przeznaczeniem lub poziomem zagrożenia.

(5) W celu zapewnienia odpowiednio wysokich poziomów ochrony, artykuły pirotechniczne należy sklasyfikować przede wszystkim zgodnie z poziomem zagrożenia związanego z rodzajem zastosowania, przeznaczeniem lub powodowanym natężeniem dźwiękowym.

Uzasadnienie

Ponieważ omawiana dyrektywa odnosi się do wprowadzania produktów na rynek w stopniu większym niż do procesu wytwarzania i składowania materiałów pirotechnicznych istnieje konieczność określenia aspektów decydujących o poziomie zagrożenia konsumentów.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 6

(6) Biorąc pod uwagę zagrożenia nierozerwalnie związane z używaniem artykułów pirotechnicznych, właściwym jest ustalenie ograniczeń wiekowych związanych ze sprzedażą tych artykułów konsumentom i korzystaniem z nich, oraz zapewnienie, by ich etykieta zawierała wystarczające i odpowiednie informacje na temat bezpiecznego stosowania, w celu ochrony ludzkiego zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska. Należy zastrzec, by określone artykuły pirotechniczne były udostępniane wyłącznie upoważnionym specjalistom dysponującym odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem.

(6) Biorąc pod uwagę zagrożenia nierozerwalnie związane z używaniem artykułów pirotechnicznych, właściwym jest ustalenie ograniczeń wiekowych związanych ze sprzedażą tych artykułów konsumentom i korzystaniem z nich, oraz zapewnienie, by ich etykieta zawierała wystarczające i odpowiednie informacje na temat bezpiecznego stosowania, w celu ochrony ludzkiego zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska. Należy zastrzec, by określone artykuły pirotechniczne były udostępniane wyłącznie upoważnionym specjalistom dysponującym odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem. W przypadku artykułów pirotechnicznych do pojazdów wymogi z zakresu etykietowania winny uwzględniać aktualnie stosowane rozwiązania praktyczne oraz fakt sprzedaży wspomnianych produktów, w ramach przemysłu dostawczego branży motoryzacyjnej, odbiorcom profesjonalnym.

Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne związane z przemysłem motoryzacyjnym sprzedawane są odbiorcom profesjonalnym, takim jak producenci pojazdów lub autoryzowane punkty obsługi. W myśl postanowień dyrektywy 91/155/EWG dostawom artykułów towarzyszy karta bezpieczeństwa zawierająca dane wymagane w świetle art. 12 projektu Komisji oraz inne. Nie istnieje konieczność powielania informacji na opakowaniach produktów udostępnianych w ramach dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 7

(7) Używanie artykułów pirotechnicznych, a w szczególności fajerwerków, podlega bardzo różnym zwyczajom i tradycjom kulturowym w poszczególnych Państwach Członkowskich. Powoduje to konieczność umożliwienia Państwom Członkowskim przyjęcia środków krajowych, w celu ograniczenia korzystania z lub sprzedaży ludności określonych kategorii fajerwerków ze względów bezpieczeństwa publicznego.

(7) Używanie artykułów pirotechnicznych, a w szczególności fajerwerków, podlega bardzo różnym zwyczajom i tradycjom kulturowym w poszczególnych państwach członkowskich. Powoduje to konieczność umożliwienia państwom członkowskim przyjęcia właściwych środków krajowych w celu ograniczenia korzystania lub sprzedaży ludności niektórych fajerwerków ze względów bezpieczeństwa publicznego.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

 

(10a) Festiwale oraz zawody, którym towarzyszy użycie fajerwerków, nie są objęte zakresem niniejszej dyrektywy, za wyjątkiem tych, które organizowane są dla celów marketingowych.

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich organizowane są festiwale, którym towarzyszy użycie fajerwerków, a które stanowią istotny aspekt miejscowej kultury i tradycji. W związku z powyższym konieczne jest podkreślenie, że tego rodzaju wydarzenia wyłączone są spod zakresu obowiązywania omawianej dyrektywy.

Poprawka 6

Punkt uzasadnienia 11

(11) W celu ułatwienia procesu wykazywania zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa, opracowuje się zharmonizowane normy związane z projektowaniem, wytwarzaniem i badaniem takich artykułów.

(11) W celu ułatwienia procesu wykazywania zgodności z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa opracowuje się zharmonizowane normy związane z projektowaniem (skreślenie) i badaniem takich artykułów.

Uzasadnienie

Omawiana dyrektywa oraz wspomniane standardy nie obejmują procesu wytwarzania.

Poprawka 7

Punkt uzasadnienia 12

(12) Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oraz Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) opracowują, przyjmują i zmieniają zharmonizowane normy europejskie. Organy te uznaje się za właściwe do przyjmowania zharmonizowanych norm, sporządzanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi w zakresie współpracy pomiędzy nimi a Komisją, oraz zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych.

(12) Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oraz Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) opracowują, przyjmują i zmieniają zharmonizowane normy europejskie. Organy te uznaje się za właściwe do przyjmowania zharmonizowanych norm, sporządzanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi w zakresie współpracy pomiędzy nimi a Komisją, oraz zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych.

 

Mając na uwadze fakt, że europejski przemysł dostawczy branży motoryzacyjnej prowadzi aktywną działalność na arenie światowej, normy unijne winny opierać się na międzynarodowych normach ISO lub też być zharmonizowane w ich ramach.

Uzasadnienie

Europejski przemysł dostawczy branży motoryzacyjnej dokonuje sprzedaży swoich produktów na rynkach całego świata, zaś międzynarodowe normy ISO są preferowanym środkiem utrzymywania konkurencyjności. Uściślenie proponowane w ramach niniejszej poprawki odpowiada zaleceniom grupy wysokiego szczebla CARS 21.

Poprawka 8

Punkt uzasadnienia 14

(14) Artykuły pirotechniczne powinny posiadać oznakowanie CE potwierdzające ich zgodność z przepisami niniejszej dyrektywy i umożliwiające ich swobodny przepływ we Wspólnocie.

(14) Jako warunek dopuszczenia do rynku artykuły pirotechniczne muszą posiadać oznakowanie CE potwierdzające ich zgodność z przepisami niniejszej dyrektywy i umożliwiające ich swobodny przepływ we Wspólnocie.

Poprawka 9

Punkt uzasadnienia 15

(15) Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w transporcie, przepisy dotyczące transportu artykułów pirotechnicznych podlegają międzynarodowym konwencjom i umowom, w tym zaleceniom Narodów Zjednoczonych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

(15) Niniejsza dyrektywa nie wpływa w żaden sposób na uregulowania z zakresu bezpieczeństwa w transporcie, przepisy dotyczące transportu artykułów pirotechnicznych podlegają bowiem międzynarodowym konwencjom i umowom, w tym zaleceniom Narodów Zjednoczonych z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Uzasadnienie

W zależności od przypadku winny być stosowane właściwe uregulowania wspólnotowe lub krajowe z zakresu bezpieczeństwa procesu wytwarzania, składowania i profesjonalnej obsługi przez pracowników przemysłu motoryzacyjnego, w tym także w odniesieniu do ekspozycji pirotechnicznych.

Poprawka 10

Artykuł 1 ustęp 4 tiret 1

- artykułów pirotechnicznych przeznaczonych zgodnie z prawem krajowym do wykorzystania przez siły zbrojne lub policję;

- artykułów pirotechnicznych przeznaczonych zgodnie z prawem krajowym do niehandlowego wykorzystania przez siły zbrojne, policję i straż pożarną;

Uzasadnienie

Z zakresu niniejszej dyrektywy winno być wyłączone użycie artykułów pirotechnicznych dla celów szkoleniowych lub specjalistycznych.

Poprawka 11

Artykuł 1 ustęp 4 tiret 3

- artykułów pirotechnicznych przeznaczonych do wykorzystania w samolotach;

- artykułów pirotechnicznych przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle lotniczym;

Uzasadnienie

Termin ten jest bez wątpienia dokładniejszy. Logika kierująca wyłączeniem taboru lotniczego z zakresu niniejszej dyrektywy, związana między innymi z bardzo dobrymi wynikami odnoszącymi się do ochrony przed wypadkami powodowanymi użyciem artykułów pirotechnicznych (restrykcyjne systemy kontroli), ma zastosowanie do całego przemysłu lotniczego.

Poprawka 12

Artykuł 1 ustęp 4 tiret 4

- artykułów pirotechnicznych wchodzących w zakres dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek;

- spłonek (kapiszonów) przeznaczonych do stosowania w zabawkach oraz innych artykułów wchodzących w zakres dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek;

Uzasadnienie

W swojej obecnej formie omawiana dyrektywa odnosiłaby się również do kapiszonów przeznaczonych do stosowania w zabawkach, a dziedzina ta jest już objęta zakresem dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.

Poprawka 13

Artykuł 1 ustęp 4 tiret 6

- amunicji, tzn. pocisków i materiałów pędnych wykorzystywanych w broni ręcznej, artyleryjskiej i innych rodzajach broni palnej.

- amunicji, tzn. pocisków i ładunków miotających wykorzystywanych w broni ręcznej, artyleryjskiej i innych rodzajach broni palnej.

Uzasadnienie

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka 14

Artykuł 1 ustęp 4 tiret 6 a (nowe)

 

- składowania i transportu artykułów pirotechnicznych.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia powielania uregulowań prawnych, transport artykułów pirotechnicznych winien zostać wyłączony z zakresu omawianej dyrektywy. Transport taki jest w wystarczającym stopniu objęty konwencjami i porozumieniami międzynarodowymi, w tym również zaleceniami Narodów Zjednoczonych z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Poprawka 15

Artykuł 2 ustęp 1

1. „Artykuł pirotechniczny” oznacza każdy artykuł zawierający substancje bądź mieszanki substancji stworzonych w celu wygenerowania ciepła, światła, dźwięku, gazu bądź dymu, bądź też kombinacji takich efektów w drodze samopodtrzymującej, egzotermicznej reakcji chemicznej, zarówno do celów rozrywkowych jak i innych.

1. „Artykuł pirotechniczny” oznacza każde urządzenie lub wyrób zawierający substancje bądź mieszanki substancji stworzonych w celu wygenerowania ciepła, światła, dźwięku, gazu bądź dymu, bądź też kombinacji takich efektów w drodze samopodtrzymującej, egzotermicznej reakcji chemicznej, zarówno do celów rozrywkowych jak i innych.

Poprawka 16

Artykuł 2 ustęp 2

2. „Wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwsze udostępnienie na rynku wspólnotowym określonego produktu przeznaczonego do użytku docelowego, odpłatne lub nieodpłatne, w celu jego dystrybucji i/lub wykorzystania.

2. „Wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwsze udostępnienie stronom trzecim na rynku wspólnotowym określonego artykułu pirotechnicznego do użytku docelowego, odpłatne lub nieodpłatne, w celu jego dystrybucji i/lub wykorzystania.

Uzasadnienie

Termin „przeznaczony do użytku docelowego” może okazać się mylący w przypadku braku odniesienia do artykułów pirotechnicznych. Wiąże się on często z wprowadzaniem na rynek części samochodowych takich jak poduszki powietrzne lub siedzenia, a także z ochroną pasażerów. Tego typu kwestie regulowane są między innymi dyrektywami z zakresu przeciwdziałania zderzeniom czołowym i bocznym.

Poprawka 17

Artykuł 2 ustęp 3

3. „Fajerwerk” oznacza artykuł pirotechniczny do celów rozrywkowych.

3. „Fajerwerk” oznacza artykuł pirotechniczny wykorzystywany do celów rozrywkowych, wypoczynkowych i reklamowych, a także scenicznych i filmowych efektów specjalnych, zgodnie z odnośnymi zaleceniami ONZ oraz postanowieniami dyrektywy 2004/57/WE1.

-------------

1 Dz.U. L 127, 29.4.2004, str. 73.

Poprawka 18

Artykuł 2 ustęp 4

4. „Artykuł pirotechniczny samochodowy” oznacza artykuły zawierające substancje pirotechniczne wykorzystywane do uruchamiania urządzeń bezpieczeństwa lub innych urządzeń w pojazdach silnikowych.

4. „Artykuł pirotechniczny do pojazdów” oznacza elementy urządzeń bezpieczeństwa w pojazdach zawierające substancje pirotechniczne i wykorzystywane do uruchamiania urządzeń bezpieczeństwa lub innych urządzeń w pojazdach.

Uzasadnienie

Uściślenie sformułowań oraz usunięcie słowa „silnikowych”, co związane jest z faktem, że artykuły tego rodzaju wykorzystywane mogą być także w pojazdach innych niż samochody.

Poprawka 19

Artykuł 2 ustęp 8

8. „Osoba o wiedzy specjalistycznej” oznacza osobę upoważnioną przez Państwa Członkowskie do posiadania i/lub korzystania na ich terytorium z fajerwerków kategorii 4 i/lub innych artykułów pirotechnicznych kategorii 2, określonych w art. 3.

8. „Osoba o wiedzy specjalistycznej” oznacza osobę upoważnioną przez państwa członkowskie do obsługi i/lub korzystania na ich terytorium z fajerwerków kategorii 4 i/lub innych artykułów pirotechnicznych kategorii 2, określonych w art. 3.

Uzasadnienie

By móc korzystać z artykułów objętych kategorią 3 nie trzeba być „osobą o wiedzy specjalistycznej”. Wymóg taki istnieje jednakże przy efektach scenicznych związanych z innymi artykułami pirotechnicznymi objętymi kategorią 2, zarówno w zakresie obsługi, jak i korzystania z nich.

Poprawka 20

Artykuł 3 ustęp 1 akapit 1

1. Artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy podlegają klasyfikacji przez producenta zgodnie z rodzajem ich wykorzystania, przeznaczeniem i poziomem zagrożenia. Jednostki notyfikowane potwierdzają klasyfikację w ramach procedur oceny zgodności zgodnie z art. 9.

1. Artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy podlegają klasyfikacji przez producenta lub importera zgodnie z poziomem zagrożenia, w tym także z poziomem natężenia dźwięku, związanym z rodzajem ich wykorzystania lub przeznaczenia. Jednostki notyfikowane potwierdzają klasyfikację w ramach procedur oceny zgodności zgodnie z art. 9.

Uzasadnienie

Istnieje konieczność uściślenia, że zagrożenie związane jest z rodzajem wykorzystania. Patrz punkt uzasadnienia 6.

Poprawka 21

Artykuł 3 ustęp 1 akapit 1 litera a)

Kategoria 1: fajerwerki o bardzo niskim stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku na obszarach zamkniętych, w tym fajerwerki przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych;

Kategoria 1: fajerwerki o bardzo niskim stopniu zagrożenia i natężenia dźwiękowego przeznaczone do użytku przez konsumentów na niewielkich obszarach zamkniętych, w tym te przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych lub publicznych, w tym również przy udziale publiczności;

Kategoria 2: fajerwerki o niskim stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku na zewnątrz na obszarach zamkniętych;

Kategoria 2: fajerwerki o niskim stopniu zagrożenia i niewielkim poziomie natężenia dźwiękowego przeznaczone do zewnętrznego użytku przez konsumentów na dużych obszarach zamkniętych, w tym również przy udziale publiczności;

Kategoria 3: fajerwerki o średnim stopniu zagrożenia przeznaczone do użytku na zewnątrz na dużych otwartych przestrzeniach;

Kategoria 3: fajerwerki o średnim stopniu zagrożenia przeznaczone do zewnętrznego użytku przez konsumentów na dużych otwartych przestrzeniach oraz wykorzystywane do celów technicznych związanych z sygnalizacją, rolnictwem itp. Poziom natężenia dźwięku tychże artykułów nie powinien stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzkiego;

 

Kategoria 3a: artykuły pirotechniczne o średnim lub wysokim stopniu zagrożenia przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, przy udziale publiczności pozostającej w pobliżu;

Kategoria 4: fajerwerki o wysokim stopniu zagrożenia przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej, zwane popularnie „fajerwerkami do zastosowań profesjonalnych”.

Kategoria 4: fajerwerki o wysokim stopniu zagrożenia przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej, zwane popularnie „fajerwerkami do zastosowań profesjonalnych”.

 

(W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie w całości tekstu odniesień do konkretnych kategorii.)

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę artykuły pirotechniczne do zastosowań scenicznych.

Poprawka 22

Artykuł 3 ustęp 1 akapit 1 litera b) tytuł

b) Pozostałe artykuły pirotechniczne

b) Artykuły pirotechniczne do pojazdów oraz do innych celów

Poprawka 23

Artykuł 4 ustęp 3 litera a)

a) przedkładają wyrób jednostce notyfikowanej, która przeprowadza procedurę oceny zgodności zgodnie z art. 9;

a) przedkładają szczegółowy opis i dane wyrobu jednostce notyfikowanej, która przeprowadza procedurę oceny zgodności zgodnie z art. 9;

Poprawka 24

Artykuł 5

Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy mogły zostać wprowadzone do obrotu tylko wówczas, gdy będą zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy, będą posiadać oznakowanie CE i będą zgodne ze zobowiązaniami związanymi z oceną zgodności.

Państwa członkowskie przyjmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy mogły zostać wprowadzone do obrotu i swobodnie przesyłane w ramach wspólnotowego rynku wewnętrznego jedynie wówczas, gdy będą zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy, będą posiadać oznakowanie CE i będą zgodne ze zobowiązaniami związanymi z oceną zgodności.

Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by artykuły pirotechniczne nie posiadały oznakowania CE w nieuzasadnionych przypadkach.

Państwa członkowskie przyjmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy nie posiadały oznakowania CE w nieuzasadnionych przypadkach.

Poprawka 25

Artykuł 6 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie nie zabraniają, nie ograniczają ani nie utrudniają wprowadzania do obrotu artykułów pirotechnicznych objętych zakresem niniejszej dyrektywy i spełniających wymagania niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie nie zabraniają, nie ograniczają ani nie utrudniają wprowadzania do obrotu oraz swobodnego przepływu artykułów pirotechnicznych objętych zakresem niniejszej dyrektywy i spełniających jej wymogi.

Poprawka 26

Artykuł 6 ustęp 2

2. Przepisy niniejszej dyrektywy nie uniemożliwiają Państwom Członkowskim przyjęcia środków uzasadnionych względami bezpieczeństwa publicznego, służących ograniczeniu korzystania z i/lub sprzedaży ludności fajerwerków kategorii 2 i 3.

2. Przepisy niniejszej dyrektywy nie uniemożliwiają państwom członkowskim przyjęcia środków uzasadnionych względami bezpieczeństwa publicznego, służących ograniczeniu korzystania z i/lub sprzedaży konsumentom fajerwerków kategorii 2 i 3.

Poprawka 27

Artykuł 6 ustęp 3

3. Podczas targów, wystaw i pokazów w celach handlowych, Państwa Członkowskie zobowiązują się nie utrudniać pokazu artykułów pirotechnicznych niezgodnych z przepisami niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że widoczny znak wyraźnie wskazuje ich niezgodność i niedostępność do sprzedaży do momentu zapewnienia zgodności przez producenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela z siedzibą na terytorium Wspólnoty. Podczas tego rodzaju imprez należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami określonymi przez właściwe władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób.

3. Podczas targów, wystaw, pokazów, ekspozycji i prezentacji organizowanych w celach handlowych, państwa członkowskie zobowiązują się nie utrudniać prowadzonego wyłącznie przez ekspertów pokazu artykułów pirotechnicznych nawet w przypadku niezgodności z przepisami niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że widoczny znak wyraźnie wskazuje ich niezgodność i niedostępność do sprzedaży do momentu zapewnienia zgodności przez producenta, importera bądź jego upoważnionego przedstawiciela z siedzibą na terytorium Wspólnoty. Podczas tego rodzaju imprez należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami określonymi przez właściwe władze zainteresowanego państwa członkowskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób.

Poprawka 28

Artykuł 6 ustęp 4

4. Państwa Członkowskie zobowiązują się nie utrudniać swobodnego przepływu i wykorzystania artykułów pirotechnicznych samochodowych wytworzonych dla celów badań, rozwoju i prób, niezgodnych z przepisami niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że widoczny znak wyraźnie wskazuje ich niezgodność i niedostępność do sprzedaży.

4. Państwa członkowskie zobowiązują się nie utrudniać swobodnego przepływu i wykorzystania artykułów pirotechnicznych wytworzonych dla celów badań, rozwoju i prób, niezgodnych z przepisami niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że widoczny znak wyraźnie wskazuje ich niezgodność i niedostępność do sprzedaży.

Uzasadnienie

Badania i rozwój winny być wspierane nie tylko w zakresie związanym z przemysłem samochodowym, a co za tym idzie konieczne jest odniesienie się do wszelkich artykułów objętych postanowieniami niniejszej dyrektywy.

Poprawka 29

Artykuł 7 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie mogą podnieść wymagania wiekowe określone w ust. 1 w przypadku, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego. Państwa Członkowskie mogą również obniżyć wymagania wiekowe dla osób posiadających przeszkolenie zawodowe lub odbywających takie szkolenie.

2. Państwa członkowskie mogą podnieść wymagania wiekowe określone w ust. 1 jedynie w przypadku, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego. Państwa Członkowskie mogą również obniżyć wymagania wiekowe dla osób posiadających przeszkolenie zawodowe lub odbywających takie szkolenie.

Poprawka 30

Artykuł 7 ustęp 3

3. Producenci i dystrybutorzy nie sprzedają ani nie udostępniają w inny sposób następujących artykułów pirotechnicznych osobom innym niż osoby o wiedzy specjalistycznej:

3. Producenci i dystrybutorzy nie sprzedają ani nie udostępniają w inny sposób następujących artykułów pirotechnicznych osobom innym niż osoby o wiedzy specjalistycznej:

a) fajerwerki kategorii 4,

a) fajerwerki kategorii 4 i kategorii 3a,

b) inne artykuły pirotechniczne kategorii 2.

b) Artykuły pirotechniczne kategorii 2 do pojazdów oraz do innych celów.

Poprawka 31

Artykuł 8 ustęp 1

1. Zgodnie z procedurami określonymi w dyrektywie 98/34/WE, Komisja może zwrócić się do europejskich organów normalizacyjnych o sporządzenie bądź dokonanie przeglądu norm europejskich pod kątem zgodności z niniejszą dyrektywą.

1. Zgodnie z procedurami określonymi w dyrektywie 98/34/WE, Komisja może zwrócić się do europejskich organów normalizacyjnych o sporządzenie bądź dokonanie przeglądu norm europejskich pod kątem zgodności z niniejszą dyrektywą lub zachęcić odpowiednie organy międzynarodowe do ustalania bądź rewidowania norm międzynarodowych.

Uzasadnienie

Europejski przemysł dostawczy branży motoryzacyjnej dokonuje sprzedaży swoich produktów na rynkach całego świata, zaś międzynarodowe normy ISO są preferowanym środkiem utrzymywania konkurencyjności. Proponowane w ramach niniejszej poprawki uściślenie odpowiada zaleceniom grupy wysokiego szczebla CARS 21.

Poprawka 32

Artykuł 8 ustęp 3 akapit 1

Państwa Członkowskie uznają artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy, które są zgodne z odpowiednimi zharmonizowanymi normami, do których odesłania opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, za zgodne z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Państwa członkowskie uznają i przyjmują zharmonizowane normy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie uznają artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy, zgodne z odpowiednimi zharmonizowanymi normami do których odesłania opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, za zgodne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Poprawka 33

Artykuł 8 ustęp 4

4. W przypadku uznania przez Państwo Członkowskie bądź Komisję, iż normy zharmonizowane, o których mowa w niniejszym artykule, nie spełniają w pełni zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 ust. 1, Komisja lub zainteresowane Państwo Członkowskie przekazuje sprawę Stałemu Komitetowi ustanowionemu dyrektywą 98/34/WE, podając powody. Komitet niezwłocznie wydaje opinię. W świetle opinii Komitetu Komisja powiadamia Państwa Członkowskie o środkach, które należy przyjąć w odniesieniu do norm zharmonizowanych oraz publikacji, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku uznania przez państwo członkowskie bądź Komisję, iż normy zharmonizowane, o których mowa w niniejszym artykule, nie spełniają w pełni zasadniczych wymogów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 ust. 1, Komisja lub zainteresowane państwo członkowskie przekazuje sprawę Stałemu Komitetowi ustanowionemu dyrektywą 98/34/WE, podając powody. Komitet wydaje opinię bezzwłocznie i niezależnie od przypadku w terminie 3 miesięcy od chwili przedłożenia, w odnośnej sytuacji, sprawy Komitetowi. W świetle opinii Komitetu Komisja powiadamia państwa członkowskie o środkach, które należy przyjąć w odniesieniu do norm zharmonizowanych oraz publikacji, o której mowa w ust. 2.

Uzasadnienie

Sytuacje, w których opublikowana norma poddawana jest w wątpliwość są szkodliwe dla przemysłu, którego właściwe funkcjonowanie jest nierozerwalnie związane z kwestią pewności rozwiązań.

Poprawka 34

Artykuł 11 ustęp 1 akapit 1

1. Po pomyślnym zakończeniu oceny zgodności zgodnie z art. 9, producenci umieszczają oznakowanie CE w taki sposób, by było ono widoczne, czytelne i trwałe, na samych artykułach pirotechnicznych lub, jeżeli nie jest to możliwe, na przymocowanej do nich tabliczce znamionowej albo w ostateczności, jeśli dwóch pierwszych metod nie można zastosować, na opakowaniu. Tabliczka znamionowa musi być tak zaprojektowana, aby uniemożliwić jej ponowne użycie.

1. Po pomyślnym zakończeniu oceny zgodności w myśl postanowień art. 9, producenci umieszczają oznakowanie CE w taki sposób, by było ono widoczne, czytelne i trwałe, na samych artykułach pirotechnicznych lub, jeżeli nie jest to możliwe, na przymocowanej do nich tabliczce znamionowej bądź też, w przypadku gdy dwóch pierwszych metod nie można zastosować, na pojemniku lub na opakowaniu. Tabliczka znamionowa musi być zaprojektowana w sposób uniemożliwiający jej ponowne użycie.

Poprawka 35

Artykuł 12 tytuł

Etykietowanie

Etykietowanie artykułów innych niż pirotechniczne artykuły samochodowe

Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne związane z przemysłem motoryzacyjnym sprzedawane są odbiorcom profesjonalnym, takim jak producenci pojazdów lub autoryzowane punkty obsługi. Wymogi z zakresu etykietowania tychże winny zatem różnić się od stosowanych w przypadku artykułów pirotechnicznych innego rodzaju.

Poprawka 36

Artykuł 12 ustęp 2

2. Etykieta artykułu pirotechnicznego powinna określać przynajmniej nazwę producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, nazwę i typ artykułu, minimalne wymagania wiekowe zgodnie z określeniem w art. 7 ust. 1 i 2, odpowiednią kategorię i instrukcję obsługi oraz, w stosownych przypadkach, bezpieczną odległość. Etykieta powinna również zawierać odesłanie do klasy/podklasy (1.1-1.6) substancji bądź mieszanki substancji zawartych w artykule zgodnie ze schematem klasyfikacji ONZ/ADR, bądź podawać porównywalne informacje na temat zagrożenia (zagrożenie masowym wybuchem, zagrożenie rozrzutem, zagrożenie podmuchem spowodowanym wybuchem, zagrożenie pożarem).

2. Etykieta artykułu pirotechnicznego powinna określać co najmniej nazwę producenta, importera lub jego upoważnionego przedstawiciela, nazwę i typ artykułu, odpowiednią kategorię i instrukcję obsługi oraz, w stosownych przypadkach, bezpieczną odległość przebywania osób. Etykieta powinna podawać informacje na temat zagrożenia (zagrożenie masowym wybuchem, zagrożenie rozrzutem, zagrożenie podmuchem spowodowanym wybuchem, zagrożenie pożarem, zagrożenie związane z wysokim natężeniem dźwięku) oraz numer notyfikowanego organu odpowiedzialnego za ocenę zgodności artykułu pirotechnicznego.

Poprawka 37

Artykuł 12 ustęp 5

5. Przepisy ust. 1 do 4 nie mają zastosowania do fajerwerków kategorii 4 oraz pozostałych artykułów pirotechnicznych kategorii 2, wystawianych publicznie przez producenta.

5. Przepisy ust. 1 do 4 nie mają zastosowania do fajerwerków kategorii 4 oraz artykułów pirotechnicznych, które nie zostały wprowadzone na rynek i są wykorzystywane lub publicznie wystawiane przez samego producenta.

Poprawka 38

Artykuł 12 a (nowy)

 

Artykuł 12a

 

Etykietowanie pirotechnicznych artykułów samochodowych

 

1. Etykiety pirotechnicznych artykułów samochodowych zawierają co najmniej następujące dane: nazwę producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, nazwę artykułu i typ artykułu.

 

2. Jeżeli na artykułach pirotechnicznych brak jest miejsca na umieszczenie etykiety spełniającej wymogi określone w ust. 1 właściwe informacje umieszcza się na opakowaniu.

Uzasadnienie

Artykuły pirotechniczne związane z przemysłem motoryzacyjnym sprzedawane są odbiorcom profesjonalnym, takim jak producenci pojazdów lub autoryzowane punkty obsługi. W myśl postanowień dyrektywy 91/155/EWG dostawom artykułów towarzyszy karta bezpieczeństwa zawierająca dane wymagane w świetle art. 12 projektu Komisji oraz inne. Nie istnieje konieczność powielania informacji na opakowaniach produktów udostępnianych w ramach dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego.

Poprawka 39

Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy mogły zostać wprowadzone do obrotu tylko wówczas, gdy odpowiednio przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem nie będą zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu osób.

1. Państwa członkowskie przyjmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by artykuły pirotechniczne objęte zakresem niniejszej dyrektywy mogły zostać wprowadzone do obrotu jedynie wówczas, gdy odpowiednio przechowywane (skreślenie) zgodnie z przeznaczeniem nie będą zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu osób.

Poprawka 40

Artykuł 20 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do […] przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą. Niezwłocznie przedstawią Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie informują Komisję o istnieniu właściwych organów ustanowionych zgodnie z art. 10 ust 1 oraz przyjmują i publikują, najpóźniej do […], przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą. Niezwłocznie przedstawiają one Komisji tekst tychże przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy nimi a niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Powinien zostać ustanowiony limit czasowy na utworzenie przez państwa członkowskie właściwych organów. W przeciwnym wypadku producenci nie będą w stanie spełnić w pełni wymogów omawianej dyrektywy, a tym samym wprowadzić artykułów na rynek.

Poprawka 41

Załącznik I punkt 1

1. Wszystkie artykuły pirotechniczne muszą osiągnąć właściwości funkcjonowania przedstawione przez producenta jednostce notyfikowanej, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności.

1. Wszystkie artykuły pirotechniczne muszą osiągnąć właściwości funkcjonowania przedstawione przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jednostce notyfikowanej, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności.

Poprawka 42

Załącznik I litera b)

b) Stabilność fizyczna i chemiczna artykułu pirotechnicznego we wszystkich normalnych i przewidywalnych warunkach środowiskowych.

b) Stabilność fizyczna i chemiczna oraz wytrzymałość artykułu pirotechnicznego we wszystkich normalnych i przewidywalnych warunkach środowiskowych.

Poprawka 43

Załącznik I litera c)

c) Wrażliwość na normalne, przewidywalne obchodzenie się i transport.

c) Wrażliwość na normalne oraz przewidywalne obchodzenie się i transport. O ile instrukcje producenta nie zawierają odpowiedniej specyfikacji, podczas transportu i zwyczajowego obchodzenia się z produktami artykuły pirotechniczne powinny zawierać skład pirotechniczny.

Poprawka 44

Załącznik I litera k)

k) Podczas transportu i normalnego obchodzenia się, o ile instrukcje producenta nie wskazują inaczej, artykuły pirotechniczne powinny zawierać skład pirotechniczny.

skreślona

Poprawka 45

Załącznik I część A litera a)

a) Producent zalicza fajerwerki do różnych kategorii zgodnie z art. 3, w zależności od zawartości materiału wybuchowego, bezpiecznej odległości, poziomu hałasu, itp. Kategoria będzie wyraźnie wskazana na etykiecie.

a) Producent zalicza fajerwerki do różnych kategorii zgodnie z art. 3, w zależności od rodzaju wykorzystania, celu, stopnia zagrożenia, zawartości materiału wybuchowego, bezpiecznej odległości, poziomu hałasu itp. Odpowiednia kategoria będzie wyraźnie wskazana na etykiecie.

Poprawka 46

Załącznik I część A litera c)

c) Sposób zapłonu musi być wyraźnie widoczny lub określony przez etykietę bądź instrukcję.

c) W przypadkach uzasadnionych sposób zapłonu musi być wyraźnie widoczny lub określony przez etykietę bądź instrukcję.

Poprawka 47

Załącznik I część C litera c)

c) Zapalniki elektryczne należy chronić przed polami elektromagnetycznymi w normalnych przewidywalnych warunkach przechowywania i użytkowania

c) W odpowiednich przypadkach zapalniki elektryczne należy chronić przed polami elektromagnetycznymi w normalnych przewidywalnych warunkach przecho-wywania i użytkowania

Poprawka 48

Załącznik I część C litera e)

e) Parametry czasu spalania zapalników należy podać wraz z artykułem.

skreślona

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu artykułów pirotechnicznych

Odsyłacze

COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD)]

Komisja przedmiotowo właściwa

IMCO

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE
27.10.2005

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

nie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Josu Ortuondo Larrea
23.11.2005

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

21.2.2006

18.4.2006

30.5.2006

 

 

Data przyjęcia

30.5.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Attard-Montalto, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Josu Ortuondo Larrea, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Esko Seppänen

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Maria Badia I Cutchet, Giovanni Berlinguer, Marco Cappato

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

 

(1)

Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu artykułów pirotechnicznych

Odsyłacze

COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD)

Data przedstawienia w PE

11.10.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO
27.10.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE
27.10.2005

ENVI
27.10.2005

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

ENVI
21.11.2005

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Joel Hasse Ferreira
7.11.2005

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

/

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

/

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

30.1.2006

20.2.2006

21.3.2006

2.5.2006

11.7.2006

Data przyjęcia

14.9.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

André Brie, Joel Hasse Ferreira, Syed Kamall, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley, Anja Weisgerber

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

19.9.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2006Informacja prawna