Postup : 2003/0257(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0345/2006

Předložené texty :

A6-0345/2006

Rozpravy :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Hlasování :

PV 13/12/2006 - 8.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0553

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 141kWORD 72k
12. října 2006
PE 374.491v02-00 A6-0345/2006

ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. .../2006 o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH) a ohledně zřízení Evropské agentury pro chemikálie

(7525/3/2006 – C6-0268/2006 – 2003/0257(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Guido Sacconi

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. .../2006 o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH) a ohledně zřízení Evropské agentury pro chemikálie

(7525/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0257(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (7525/3/2006 – C6-0268/2006),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2003)0644)(2)

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0345/2006),

1.  schvaluje společný postoj;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Texty přijaté 17.11.2005, P6_TA(2005)0435.

(2)

Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


POSTUP

Název

Společný postoj Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. .../2006 o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH) a ohledně zřízení Evropské agentury pro chemikálie

Referenční údaje

7525/3/2006 – C6-0268/2006 – 2003/0257(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

17.11.2005

P6_TA(2005)0435

Návrh Komise

KOM(2003)0644 – C5-0531/2003

Pozměněný návrh Komise

 

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

7.9.2006

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ENVI
7.9.2006

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Projednání ve výboru

12.7.2006

3.10.2006

10.10.2006

 

 

Datum přijetí

10.10.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:
–:

0:

50

3

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Lena Ek, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Ria Oomen-Ruijten

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Fausto Correia

Datum předložení

11.10.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

 

Poslední aktualizace: 12. října 2006Právní upozornění