Procedūra : 2006/2105(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0351/2006

Pateikti tekstai :

A6-0351/2006

Debatai :

PV 30/11/2006 - 5
CRE 30/11/2006 - 5

Balsavimas :

PV 30/11/2006 - 8.24
CRE 30/11/2006 - 8.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0527

PRANEŠIMAS     
PDF 208kWORD 187k
2006 m. spalio 13 d.
PE 374.494v02-00 A6-0351/2006

dėl neįgaliųjų padėties išsiplėtusioje Europos Sąjungoje: 2006–2007 m. Europos veiksmų planas

(2006/2105(INI))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Elizabeth Lynne

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS
 Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ
 Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS

dėl neįgaliųjų padėties išsiplėtusioje Europos Sąjungoje: 2006–2007 m. Europos veiksmų plano

(2006/2105(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl neįgalių asmenų padėties išsiplėtusioje Europos Sąjungoje: 2006–2007 m. Europos veiksmų planas (COM(2005)0604),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (CESE 591/2006),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 13 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį dėl kovos su diskriminacija, įskaitant diskriminaciją dėl visų formų ir rūšių negalios, ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnį, pagal kurį draudžiama visų formų diskriminacija, ,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnį dėl neįgaliųjų integracijos ir jų teisės pasinaudoti šiam tikslui užtikrinti sukurtomis priemonėmis,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus(1),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir, be vairuotojo vietos, turinčių daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas, iš dalies pakeičiančią Direktyvas 70/156/EEB ir 97/27/EB(2),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimą 2001/903/EB dėl 2003 m. paskelbimo neįgalių žmonių metais Europoje(3),

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisių,

–   atsižvelgdamas į savo 1988 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl kurčiųjų gestų kalbos(4), 1998 m. lapkričio 18 d. rezoliuciją dėl gestų kalbos (5) ir 2001 m. balandžio 4 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui dėl Europos be kliūčių neįgaliesiems link(6) ir savo 2001 m. lapkričio 15 d. poziciją dėl Tarybos sprendimo dėl 2003 m. paskelbimo Europos neįgalių žmonių metais(7),

–   atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „Gyventojų psichikos sveikatos gerinimas. Europos Sąjungos psichikos sveikatos strategijos kūrimas“ (COM(2005)0484),

–   atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „Demografiniai pokyčiai skatina naują kartų vienybę“ (COM(2005)0094),

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Kultūros ir švietimo ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetų nuomones (A6-0351/2006),

A. kadangi diskriminacijos panaikinimas ir žmogaus teisių skatinimas turi būti pagrindinis Europos Sąjungos strategijos, skirtos neįgaliesiems, siekis, kaip numatyta EB sutarties 13 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

B.       kadangi 2000 m. Europos Sąjungai pirmininkauvusi Portugalija primygtinai reikalavo, kad nebūtų nustatyta vadinamoji „diskriminacijos hierarchija“ ir kad remiant išsamius prieš diskriminaciją nukreiptus teisės aktus, grindžiamus EB sutarties 13 straipsniu, 2000 m. būtų susitarta dėl direktyvos, numatančios visapusę nediskriminaciją dėl rasės; ir kadangi buvusi Europos Komisijos narė, atsakinga už užimtumo ir socialinius reikalus, paskelbė apie Komisijos ketinimą 2003 m. pasiūlyti tokius išsamius prieš diskriminaciją nukreiptus teisės aktus dėl neįgaliųjų,

C.       kadangi Jungtinių Tautų ad hoc grupė patvirtino pasiūlymą dėl Tarptautinės konvencijos dėl neįgaliųjų teisių, kurią tikimasi patvirtinti 2006 m. lapkričio mėnesį JT Generalinėje Asamblėjoje, ir kadangi Komisijos veiksmai dabar turi atitikti šioje konvencijoje nustatytus principus,

D.       kadangi nedarbo lygis tarp neįgaliųjų išlieka nepriimtinai didelis,

E.        kadangi užimtumas yra viena pagrindinių socialinio integravimo sąlygų,

F.        kadangi dauguma neįgaliųjų, ypač asmenys su sunkia negalia, negali rinktis tradicinių darbų ir kadangi dėl to būtina sukurti platų užimtumo galimybių spektrą, įskaitant garantuotą ir padedamąjį užimtumą;

G.       kadangi asmenys, siekdami išnaudoti savo galimybes darbo rinkoje, privalo įgyti, išlaikyti ir nuolat atnaujinti kvalifikaciją;

H.       kadangi reikia ir toliau siekti atsisakyti negalios medicininio modelio ir, atsižvelgiant į tikruosius kiekvieno asmens reabilitacijos poreikius, siekti sukurti socialinį modelį ir teisėmis grindžiamą požiūrį (arba atitinkamomis teisėmis grindžiamą požiūrį), kurie būtų grindžiami lygybės, lygybės prieš įstatymą ir lygių galimybių principais bei juos skatintų,

I.         kadangi per didelis negalios vertinimas tik medicininiu aspektu kol kas neleido visiškai įvertinti negalios socialinių aspektų ir teisių, ir ne tik teisės gauti pašalpas, garantavimo aspektų, ir kadangi būtina laipsniškai atsisakyti tokio riboto negalios suvokimo,

J.        kadangi daug vyresnio amžiaus asmenų artimiausiu metu taps neįgaliaisiais, o daug neįgaliųjų taps vyresni,

K.       kadangi taikant tokį teisėmis grindžiamą požiūrį būtinas neįgaliųjų ir jų atitinkamų organizacijų dalyvavimas,

L.        kadangi paslaugų kokybės klausimas, kaip vienas iš horizontaliųjų punktų, turi būti įtrauktas į Komisijos 2006–2007 m. veiksmų planą dėl negalios,

M.      kadangi Komisijos komunikate „Lygios galimybės neįgaliesiems: Europos veiksmų planas“(COM(2003)0650) palankiai vertinamos paskesnės Europos neįgaliųjų metų (2003 m.) priemonės ir kadangi svarbu daryti nuolatinę pažangą gerinant neįgalių europiečių teises ir sąlygas, kaip buvo teigiama Europos metais,

N.       kadangi 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru(8) yra pirmasis EB teisės aktas, kuriuo siekiama tiesiogiai pagerinti neįgaliųjų teises,

O.       kadangi pasiūlymas įgyvendinti neįgaliųjų nepriklausomo gyvenimo idėją buvo pagrindinis neįgaliųjų, daugiausia gyvenančių globos įstaigose ir sutelktų Europos tinklo dėl nepriklausomo gyvenimo, dviejų istorinių „laisvės kelionių“ į Parlamentą reikalavimas, o šią idėją patvirtinusi Komisija parodė puikų pavyzdį, kaip Europos Sąjunga gali atsižvelgti į piliečių reikalavimus;

P.        kadangi nedovanotina, kad naudojant Europos regioninės plėtros fondo ir kitų struktūrinių fondų lėšas vis dar kuriama neįgaliesiems nepasiekiama infrastruktūra,

1.        ragina Komisiją ir valstybes nares, kurios nesiėmė būtinų priemonių iki 15 ES valstybių narių nustatytos 2003 m. gruodžio 2 d. datos ir 10 ES valstybių narių nustatytos 2004 m. gegužės 1 d. (kai kurios iš 15 ES valstybių narių prašė pratęsimo) galutinės datos, veiksmingai įgyvendinti Tarybos direktyvą 2000/78/EB, kuri duoda teisinį pagrindą nediskriminaciniam užimtumo traktavimui, ir džiaugiasi valstybių narių jau priimtais sprendimais;

2.        pabrėžia, kad kiekvienam ES piliečiui turi būti garantuota prieiga prie prekių ir paslaugų be diskriminacijos, todėl ragina Komisiją išleisti specialią direktyvą dėl negalios pagal EB sutarties 13 straipsnį;

3.        ragina valstybes nares savo nacionalinėje teisėje panaikinti visus veikiančius įstatymus, kuriais diskriminuojami neįgalieji ir kurie neatitinka Amsterdamo sutarties 13 straipsnio;

4.        džiaugiasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/85/EB(9), kurioje išplečiamos neįgalių keleivių teisės naudotis autobusais; mano, kad direktyvą reikia stiprinti, siekiant ją suderinti su dabartiniais EB teisės aktais dėl neįgalių keleivių naudojimosi oro transportu; remia ir skatina Komisiją ilgainiui teisės aktuose išplėsti tas pačias neįgaliųjų teises naudotis visų rūšių transportu; primena, kad lygios galimybės naudotis viešuoju transportu yra labai svarbus aspektas neįgaliesiems keliaujant į darbo vietą ir išlaikant socialinius ir šeimos ryšius;· taip pat džiaugiasi 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru, kuris yra pirmasis būtent neįgaliesiems skirtas reglamentas;

5.        džiaugiasi, kad laipsniškai pašalinta daugelis diskriminacijos formų, kurias patiria neįgalieji naudodamiesi oro, žemės ar jūsų transportu, ir ragina dėti pastangas, siekiant išvengti naujų ir šiuo metu nesančių diskriminacijos formų sukūrimo rizikos, pvz., finansinės diskriminacijos;

6.        džiaugiasi Komisijos pastangomis gerinant prieigą prie informacijos ir komunikacijų technologijų, tačiau pastebi, kad daugiau nei 80 proc. viešųjų tinklaviečių, įskaitant Europos institucijų tinklavietes, apskritai yra neprieinamos neįgaliesiems; mano, kad prieiga prie informacijos ir komunikacijos technologijų gali veiksmingai prisidėti prie aukšto neįgaliųjų nedarbo lygio sumažinimo;·

7.        ragina Komisiją ir valstybes nares pagal savo kompetenciją skatinti neįgaliuosius aktyviai dalyvauti veikloje, susijusioje su švietimu, profesiniu rengimu, elektroniniu mokymusi, visą gyvenimą trunkančiu mokymusi, kultūra, sportu, laisvalaikiu, informacine visuomene ir žiniasklaida;

8.        ragina Komisiją ir valstybes nares sudaryti sąlygas, kad internetas, ypač valstybės institucijų, švietimo ir profesinio rengimo tinklavietės, būtų lengviau prieinama neįgaliesiems;

9.        ragina valstybes nares imtis specialių veiksmų, kuriais neįgaliesiems būtų užtikrinta prieiga prie visų viešųjų tinklaviečių;

10.      ragina daugiau padaryti infrastruktūros srityje siekiant esamą ir naują neįgaliųjų aplinką padaryti patogią neįgaliesiems, jau standartinių pastatų dizaino, visos namo įrangos planavimo ir administracinio tvirtinimo metu pabrėžiant neįgaliesiems tinkamos prieigos svarbą bei pašalinant architektūrines kliūtis; ragina Komisiją atlikti visas savo su tuo susijusias pareigas, įgyvendinant 2007–2013 m. laikotarpio struktūrinių fondų reglamentavimą ir ragina ES institucijas imtis būtinų priemonių darant jų pastatus prieinamus visiems;

11.      ragina Komisiją ir valstybes nares imtis tinkamų priemonių ir ten, kur būtina, įdiegti modernias technologijas, siekiant sudaryti sąlygas neįgaliesiems patekti į kultūros infrastruktūras ir dalyvauti kultūrinėje veikloje;

12.      pabrėžia, kad būtina imtis priemonių, kurios skatintų neįgaliųjų meninę raišką bei kūrybiškumą ir užtikrintų vienodas galimybes kurti ir realizuoti kūrinius bei dalyvauti kultūrinių mainų programose;

13.      pabrėžia, kad būtina pradėti informacijos kampanijas, siekiant užtikrinti, kad darbdaviai neturėtų jokio išankstinio požiūrio į neįgalius darbuotojus, ypač klaidingų išankstinių nuostatų dėl įdarbinimo finansinių išlaidų ir kandidatų sugebėjimų; pabrėžia, kad daugiau turi būti daroma keičiantis geriausia praktika ir didinant darbdavių pareigų ir atsakomybės suvokimo lygį ir prireikus skatinant tinkamą nediskriminacijos taisyklių stiprinimą pasitelkiant valstybių narių teismus, ypač dėl Direktyvos 2000/78/EB; siūlo, kad negalia būtų traktuojama kaip nauja paslauga verslui, siekiant asmenų, kurių darbo vietoje yra negalios rizika, užimtumo garantijos (kaip prevencijos formos) ar naujos integracijos į užimtumą (kaip reabilitacijos formos);

14.      ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti būtinas sąlygas, kuriomis remiantis būtų galima išvengti neįgaliųjų patekimo į „pašalpos spąstus“ ir ankstyvo išėjimo į pensiją, bei neįgaliesiems sukurti užimtumo garantiją;

15.      primygtinai ragina valstybes nares skatinti taikyti neįgaliųjų teises ir apsaugą pagal Direktyvą 2000/78/EB ir ragina profesines sąjungas daryti visa, kas yra jų galioje, informuojant profesinių sąjungų narius apie jų teises pagal šią direktyvą;

16.      primygtinai ragina Komisiją dėti daugiau pastangų įtraukiant neįgaliųjų problemas į užimtumo teisėkūrą ir kitur, ypač į Europos užimtumo strategiją, į viešųjų pirkimų procedūras, į Europos socialinį fondą, į mokymosi visą gyvenimą sistemą, ir finansuojant atskirus mokymo kursus ir profesinį mokymą pabrėžti neįgaliųjų teises pagal Lisabonos strategiją;

17.      ragina Komisiją skatinti neįgaliuosius dalyvauti naujose 2007–2013 m. biudžetinio laikotarpio daugiametėse programose („Kultūra“, „Visą gyvenimą trunkantis mokymasis“, „Veiklus jaunimas“, „MEDIA 2007“, „Aktyvių piliečių Europa“ ir t. t.);

18.      ragina valstybes nares tinkamai atsižvelgti į problemas, su kuriomis susiduria neįgalių vaikų tėvai, kurie dažnai priversti likti už darbo rinkos ribų, ir skatinti politiką, skirtą tokiems tėvams paremti ir suteikti jiems pagalbą;

19.      džiaugiasi Komisijos ketinimu Europos socialiniame fonde (ESF) atsižvelgti į personalo, padedančio neįgaliesiems namuose, globos įstaigoje ar taikant abiejų priemonių derinį, mokymo poreikius;

20.      džiaugiasi su neįgaliaisiais susijusia ESF nuostata;

21.      atkreipia dėmesį į tai, kad rengiant rizikos pramonėje prevencijos schemas ir programas, svarbu atsižvelgti į tam tikras su neįgaliaisiais susijusias aplinkybes;

22.      ragina valstybes nares naudoti ekonomines ir socialines priemones, siekiant neįgaliesiems suteikti didesnę priežiūrą, kaip kartų solidarumo išraišką;·

23.      primygtinai ragina Komisiją dirbti su valstybėmis narėmis, siekiant, kur tik įmanoma, didinti neįgaliųjų integraciją į bendrąją švietimo sistemą nuo ankstyvo amžiaus ir kartu pripažįstant, kad tam tikrais atvejais būtinos specialiosios mokyklos; skatinti neįgaliųjų prieigą prie visų lygmenų švietimo ir mokymo bei prie naujų technologijų, atsižvelgiant į jų įgūdžius ir norus. Ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis pradėti tyrimus ir konsultacijas dėl galimybės nustatyti teisę visiems neįgaliems vaikams ir jų šeimoms būti priimtiems į bendrąją švietimo sistemą, jei jie to norės; pripažįsta ir skatina indėlį, kurį neįgalieji gali įnešti į Europos ekonomiką, tuo pat metu didindami savo pačių nepriklausomumą;

24.      ragina Komisiją ir valstybes nares pagal savo kompetenciją įgyvendinti 2003 m. vasario 6 d. Tarybos rezoliuciją dėl elektroninio prieinamumo, kad būtų pagerinta neįgaliųjų prieiga prie žinių visuomenės, 2003 m. gegužės 5 d. Rezoliuciją dėl lygių galimybių neįgaliems mokiniams ir studentams švietimo ir mokymo srityje ir 2003 m. gegužės 6 d. Rezoliuciją dėl neįgaliųjų galimybių patekti į kultūros infrastruktūrą ir dalyvauti kultūrinėje veikloje;

25.      ragina Europos Sąjungą tęsti darbus, pradėtus Europos neįgalių žmonių metais (2003) ir Europos švietimo per sportą metais (2004), ir toliau stengiantis panaikinti neįgaliųjų socialinę atskirtį; siūlo atliekant Europos lygių galimybių visiems metų (2007) darbus ypatingą dėmesį skirti negaliai;

26.      ragina Komisiją ir valstybes nares ypatingą dėmesį skirti neįgaliųjų judumui palengvinti švietimo ir mokymo srityje;

27.      pabrėžia svarbų sporto, kaip veiksnio, gerinančio neįgaliųjų gyvenimo kokybę, didinančio savigarbą, nepriklausomumą ir socialinę integraciją, vaidmenį;

28.      ragina valstybes nares gerinti sporto įrangos prieinamumą, kad būtų pašalintos kliūtys jauniems neįgaliesiems įsitraukti į sportinę veiklą, sukurtos jiems sąlygos aktyviau sportuoti, taip pat skatinti neįgaliesiems skirtų sporto renginių ir varžybų, pavyzdžiui, parolimpinių žaidynių, organizavimą.

29.      pabrėžia, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į specialią paramą, kuri reikalinga mokinių mokymosi poreikiams patenkinti, privalo neįgalius mokinius įtraukti į bendrąją švietimo sistemą,

30 .     primena, kad Europos institucijų rengiami dokumentai visuomet turi būti prireikus pateikiami prieinamu formatu, ypač tokia forma, kuri būtų prieinama akliesiems ir silpnaregiams bei asmenims, kurie turi mokymosi sunkumų; pabrėžia, kad turi būti naudojama paprasta ir aiški kalba ir kiek įmanoma vengiama specialiosios kalbos;

31.      pabrėžia, kad yra įvairių negalios formų: judėjimo, regos, klausos sutrikimų, psichikos sveikatos problemų, chroniškų ligų ir mokymosi sutrikimų; pabrėžia faktą, kad asmenys turintys kelias negalias, susiduria su išskirtiniais sunkumais, nes jie gali patirti keleriopą diskriminaciją, ir kad didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas neįgaliems pagyvenusiems asmenims ir neįgalioms moterims;

32.      pažymi, kad kai yra įvairios negalios rūšys, kurios sudaro nemažą dalį vaikų ir suaugusiųjų negalios atvejų, būtina asmeninė priežiūra;

33.      pažymi, kad būtina atkreipti ypatingą dėmesį į neįgaliuosius, kurie jau ir taip yra diskriminuojami, pvz., pagyvenę žmonės, moterys ir vaikai; ragina Komisiją remti programas, kuriomis siekiama vaikų negalią nustatyti ankstyvame amžiuje ir taip laipsniškai palengvinti tokių vaikų socialinę ir užimtumo integraciją;

34.      pabrėžia didesnį visuomenės ir psichiškai neįgaliųjų bendravimą skatinančių iniciatyvų būtinybę, kad būtų nustota niekinti asmenis, turinčius psichikos sveikatos problemų; prašo būtinos paramos asmenų su didele negalia šeimoms;

35.      pabrėžia ypatingą žiniasklaidos vaidmenį šalinant stereotipus ir išankstines nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu ir šviečiant visuomenę problemų, su kuriomis jie susiduria kasdieniame gyvenime, klausimais;

36.      ragina valstybes nares ir Komisiją, ypač įgyvendinant programą „MEDIA“, skatinti kurti ir skleisti kino filmus bei televizijos programas, kurios pagerintų neįgaliųjų įvaizdį;

37.      ragina valstybes nares paspartinti visų skaitmeninės televizijos galimybių, pavyzdžiui, patobulintų subtitrų, garso komentarų ar komentarų kurčnebylių kalba, atitinkančių specialius neįgaliųjų poreikius, naudojimą ir kartu paspartinti visuotinį subtitrų ir gestų kalbos vartojimą skaitmeninėje televizijoje;

38.      ragina valstybes nares ypatingą dėmesį skirti neįgalioms moterims, kurios susiduria su daugialype diskriminacija – reiškiniu, kai problemos gali būti sprendžiamas tik taikant lyčių aspekto įtraukimo priemones ir pozityvios veiklos priemones, sukurtas bendradarbiaujant su neįgaliomis moterimis ir su suinteresuotomis pilietinės visuomenės šalimis;

39.      ragina valstybes nares imtis veiksmingų priemonių, skirtų kovai su visų formų smurtu prieš neįgaliuosius, ypač moteris, pagyvenusius žmones ir vaikus, kurie dažnai tampa psichologinio, fizinio ir seksualinio smurto aukomis; pažymi, kad beveik 80 proc. neįgalių moterų kenčia nuo smurto ir kad rizika joms patirti seksualinį smurtą yra didesnė nei kitoms moterims; nurodo, kad smurto ne tik dažnai pasitaiko neįgalių moterų gyvenime, bet jis dažnai yra jų negalios priežastis;

40.      palankiai vertina neįgaliųjų institucinio izoliavimo atsisakymą; pažymi, kad šiam procesui reikalingas tinkamas bendruomenės pagrindu veikiančių kokybiškų paslaugų, kurios palengvintų nepriklausomą gyvenimą, teisę į asmeninę pagalbą ir visavertį dalyvavimą visuomenės reikaluose visose valstybėse narėse, lygis; ragina skirti ypatingą dėmesį galimoms priėjimą prie paslaugų, kurios teikiamos pasitelkiant privalomą politiką, ir universalios prieigos principo rėmimą trukdančioms kliūtims; rekomenduoja, kad valstybių narių vyriausybės sutelktų dėmesį į neįgaliųjų integravimą į visuomenę ir užimtumą skatinančių paslaugų dabartinę paramą; pabrėžia viešosios politikos stiprinimo poreikį, siekiant užtikrinti, kad lygių teisių principas veiktų praktiškai;

41.      džiaugiasi Komisijos ketinimu kito Veiksmų plano dėl negalios etapo metu sukurti ES socialinės priežiūros politikos kryptis, prie kurių kūrimo tinkamai prisidėtų paslaugų teikėjai, vis dėlto primygtinai reikalauja, kad dėl su tuo susijusių tyrimų, mokymų, konferencijų ir kitų iniciatyvų sprendimus nuolat priimtų vartotojai, ir ragina Komisiją imtis aiškios pačių neįgaliųjų dalyvavimo visoje tokioje veikloje priežiūros;

42.      ragina Komisiją, siekiant, kad būtų laikomasi žmogaus teisių, ir siekiant visaverčio dalyvavimo visuomenėje, vykstančių diskusijų dėl socialinių visuotinės svarbos paslaugų metu atsižvelgti į paslaugų vaidmenį; todėl mano, kad būtinas aktyvus vartotojų dalyvavimas nustatant kokybiškas paslaugas;·

43.      ragina valstybes nares įdiegti susitarimus, kurie užtikrintų aiškų ir skaidrų neįgaliesiems teikiamų visų paslaugų valdymą ir atitiktį paramos kokybės reikalavimams, tokias paslaugas teikiant namuose, globos įstaigose ar derinant abi priemones;

44.      taikydamos bet kurį pagalbos neįgaliesiems metodą – pagalbos namuose, globos įstaigoje ar abiejų metodų derinį, visos valstybės narės privalo įdiegti susitarimus, kurie užkirstų kelią netinkamai priežiūrai (slopinamųjų preparatų naudojimui, fiziniam ir psichologiniam smurtui ir kt.), laikydamosi subsidiarumo principo;

45.      ragina Komisiją siekti Europos chartijos dėl pagalbos neįgaliesiems kokybės, siekiant užtikrinti aukštą integracijos ir dalyvavimo taikant bet kurį pagalbos metodą – namuose, globos įstaigoje ar taikant abiejų metodų derinį, lygį;

46.      ragina Komisiją toliau skatinti bei įvertinti gairių dėl negalios teikiant ES vystymo pagalbą įgyvendinimą; ragina ES Europos iniciatyvoje dėl demokratijos ir žmogaus teisių išlaikyti ir išplėsti ES paramą neįgaliųjų teises skatinantiems projektams visame pasaulyje; pabrėžia, kad ES metinio pranešimo dėl žmogaus teisių skyrius, kuriame aptariamos neįgaliųjų teisės, ateityje turi būti išsamesnis;

47.      išreiškia susirūpinimą, kad Komisija, vertindama atitiktį Kopenhagos kriterijams ES plėtros metu, nepakankamai apsvarstė neįgaliųjų žmogaus teises; ragina Komisiją dėti dvigubai daugiau pastangų šioje srityje ir neįgaliesiems, ir jų organizacijoms šalyse kandidatėse užtikrinti visas galimybes pasiekti per Rekonstrukcijos, plėtros ir stabilizacijos (angl. CARDS) programą teikiamą Bendrijos paramą;

48.      ragina Tarybą ir Komisiją įgyvendinti Europos veiksmų planą dėl neįgaliųjų padėties ir Parlamentui pateikti pasiektos pažangos ataskaitą; prašo aukšto lygio atstovų grupę dėl negalios peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Devynis paslaugų tinkamumo neįgaliesiems principus;

49.      džiaugiasi Komisijos ketinimu nuo specialaus užimtumo skatinimo (2004–2005 m.) pereiti prie „aktyvaus integravimo“ pabrėžimo ir dėl to ragina išlaikant pusiausvyrą pabrėžti visas sritis, kuriose dalyvauja neįgalieji, ir nustatyti specialias gaires, kuriomis vadovaujantis būtų įgyvendinamas šis Veiksmų plano dėl negalios etapas;

50.      pripažįsta svarbų NVO, pelno nesiekiančių visuomeninių organizacijų ir neįgaliųjų asociacijų vaidmenį neįgaliųjų teisių plėtros ir įgyvendinimo procese ir pabrėžia, kad Komisija turi imtis ryžtingesnių veiksmų konsultuodamasi su neįgaliaisiais ir neįgaliųjų organizacijomis, kad politikos kryptyse dėl neįgaliųjų būtų užtikrinamas aktyvesnis asmenų, sudarančių šio sektoriaus dalį, grupių dalyvavimas;

51.      džiaugiasi Europos negalios forumo ir kitų Europos neįgaliųjų tinklų atliekamu svarbiu vaidmeniu ir ragina Komisiją atidžiai prižiūrėti finansinės paramos teikimą šioms organizacijoms, kartu išlaikant jų nepriklausomumą, kad būtų išlaikytas ir stiprus ir energingas pilietinis dialogas su neįgaliaisiais Europos lygiu;

52.      ragina valstybes nares kartu su įmonėmis, socialiniais partneriais ir kitomis kompetentingomis institucijomis intensyviau ištirti darbų pasiūlymo neįgaliesiems būdus;

53.      ragina duomenų, ypač susijusių su įvairiomis problemomis, kurias patiria asmenys, turintys kelias sveikatos problemas, rinkimą visose valstybėse narėse padaryti nuoseklesnį, išnaudojant sistemas, kuriomis galima pagerinti Europos ir nacionalinės statistikos turinį ir kokybę; todėl ragina Komisiją į ES gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiką (ES-SILC) kaip vieną iš rodiklių įtraukti negalią;·

54.      ragina sukurti bendrą Europos negalios apibrėžimą;

55.      džiaugiasi 2006 m. liepos 11 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimu Chacón Navas byloje Nr.13/05 dėl bendros EB negalios apibrėžties; mano, kad tai gerokai sustiprins ir pagerins neįgaliųjų teises ir pagalbą jiems visose valstybėse narėse;

56.      džiaugiasi susitarimu dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisių projekto; sveikina Komisiją, valstybes nares ir Europos neįgaliųjų organizacijas dėl bendromis pastangomis pasiekto tokio rezultato; ragina ES imtis visuotinės kampanijos, kuria būtų siekiama Europoje ir visame pasaulyje užtikrinti greitą šios konvencijos pasirašymą ir ratifikavimą po to, kai dėl jos bus priimtas susitarimas;

57.      Pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog ES lygmeniu būtų skatinama laikytis JT siūlomoje Visapusėje ir integruotoje neįgaliųjų teisių ir orumo apsaugos ir skatinimo konvencijoje numatytų principų;

58.      džiaugiasi Jungtinių Tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisių priėmimu; mano, kad tai bus pagrindų konvencija, kuria galima pagerinti neįgaliųjų gyvenimą visame pasaulyje; primena, kad Jungtinių Tautų konvencijoje dėl neįgaliųjų teisių, kuri yra teisiškai įpareigojanti tose valstybėse narėse, kurios šią konvenciją jau pasirašė, nurodoma, kad negalia susijusi su žmogaus teisėmis, kurias būtina ginti;·

59.      ragina Komisiją aiškiai savo dokumentuose nurodyti projektus, kurie buvo pradėti pagal Europos veiksmų planą dėl neįgaliųjų padėties;

60.      ragina Komisiją kitais Veiksmų plano dėl negalios (VPN, angl. DAP) etapais daugiau dėmesio skirti lyčių aspektui ir konkrečiai informacijai apie neįgalias moteris bei neįgalių vaikų tėvus;

61.      remia 2005 m. ES pirmininkavusios Jungtinės Karalystės raginimą rengti metinius valstybių narių ministrų, atsakingų už negalios klausimus, susitikimus;

62.      ragina Komisiją, atlikus tinkamą priežiūrą, kartą per dvejus metus persvarstyti ir paskelbti ataskaitą, kurioje būtų aptariama neįgaliųjų labui atskirose ES valstybėse narėse įvairiuose susijusiuose sektoriuose vykdoma politikos ir geriausios praktikos pažanga;

63.      ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų tęsiama su negalia susijusi veikla ir Europos lygių galimybių metais (2007 m.), taip pat ragina siekti, kad nebūtų paprasčiausiai kartojami Europos neįgaliųjų metų (2003 m.) laimėjimai;

64.      ragina dėti daugiau pastangų siekiant padėti vyresniems neįgaliesiems ir palengvinti jų integraciją arba pakartotinę integraciją į darbo rinką ir sumažinti ankstyvą neįgaliųjų pasitraukimą į pensiją; pažymi, kad, atsižvelgiant į demografinę kaitą, labai auga neįgalių pagyvenusių asmenų skaičius; mano, kad neįgaliems pagyvenusiems asmenims ypač būtina suteikti visuminę globą ir intensyvesnę socialinę reabilitaciją; ragina Komisiją ištirti, kas šioje srityje daroma valstybėse narėse, kad būtų galima garantuoti asmenų poreikius tenkinančią priežiūrą; rekomenduoja, kad tokio tyrimo rezultatai būtų paskelbti geriausios praktikos palyginimo būdu;

65. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių, siekiančių narystės šalių ir šalių kandidačių parlamentams;

(1)

OL L 303, 2000 12 2, p. 16.

(2)

OL L 42 2002 2 13, p. 1

(3)

OL L 335, 2001 12 19, p. 15.

(4)

OL C 187, 1988 7 18, p. 236.

(5)

OL C 379, 1998 12 7, p. 66.

(6)

OL C 21E, 2002 1 24, p. 246

(7)

OL C 140E, 2002 6 13, p. 599.

(8)

OJ L 204, 2006 7 26, p. 1.

(9)

OJ L 42, 2002 2 13, p. 1.


Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (12.9.2006)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl neįgaliųjų padėties išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. 2006–2007 m. Europos veiksmų plano

(2006/2105(INI))

Nuomonės referentas: Nikolaos Sifounakis

PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  ragina Komisiją ir valstybes nares pagal savo kompetenciją skatinti neįgaliuosius aktyviai dalyvauti veikloje, susijusioje su švietimu, profesinio rengimu, elektroniniu mokymusi, visą gyvenimą trunkančiu mokymusi, kultūra, sportu, laisvalaikiu, informacine visuomene ir žiniasklaida;

2.   ragina Komisiją ir valstybes nares pagal savo kompetenciją įgyvendinti 2003 m. vasario 6 d. Tarybos rezoliuciją dėl elektroninio prieinamumo, kad būtų pagerinta neįgaliųjų prieiga prie žinių visuomenės, 2003 m. gegužės 5 d. Rezoliuciją dėl lygių galimybių neįgaliems mokiniams ir studentams švietimo ir mokymo srityje ir 2003 m. gegužės 6 d. Rezoliuciją dėl neįgaliųjų galimybių patekti į kultūros infrastruktūrą ir dalyvauti kultūrinėje veikloje;

3.  ragina Komisiją skatinti neįgaliuosius dalyvauti naujose 2007–2013 m. biudžetinio laikotarpio daugiametėse programose („Kultūra“, „Visą gyvenimą trunkantis mokymasis“, „Veiklus jaunimas“, „MEDIA 2007“, „Aktyvių piliečių Europa“ ir t. t.);

4.   ragina Europos Sąjungą tęsti darbus, pradėtus Europos neįgalių žmonių metais (2003) ir Europos švietimo per sportą metais (2004), ir toliau stengiantis panaikinti neįgaliųjų socialinę atskirtį; siūlo atliekant Europos lygių galimybių visiems metų (2007) darbus ypatingą dėmesį būtų skirti negaliai;

5.   pabrėžia, kad valstybių narių politikoje turi būti numatytos priemonės, kurios padėtų neatiduoti neįgaliųjų į globos įstaigas ir padėtų sukurti tinkamas struktūras ir įtvirtinti jas vietos bendruomenėse;

6.  ragina valstybes nares pasitelkus švietimo ir profesinio rengimo sistemas skatinti visišką socialinę vaikų ir jaunuolių su specialiais ugdymo poreikiais ar negalia integraciją, pasinaudojant teisės aktais, kurie užtikrina neįgaliųjų įtraukimą į visuotinio švietimo sistemą ir kartu, kur būtina, remiant specialiojo ugdymo infrastruktūras;

7. pabrėžia, kad neįgaliųjų integravimui į bendrąją švietimo sistemą turi būti skiriamas atitinkamas finansavimas, specializuotas ugdymo personalas, tinkama įranga, pritaikytos ugdymo programos ir atitinkama pedagoginė bei techninė medžiaga;

8.   ragina Komisiją ir valstybes nares ypatingą dėmesį skirti neįgaliųjų mobilumo palengvinimui lavinimo ir mokymo srityje;

9.   ragina valstybes nares imtis atitinkamų priemonių, kad kuo didesniam neįgaliųjų skaičiui būtų prieinamas aukštasis mokslas, visą gyvenimą trunkantis mokymasis ir neformalus mokymas;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares sudaryti sąlygas, kad internetas, ypač valstybės institucijų, švietimo ir profesinio rengimo tinklavietės, būtų lengviau prieinamos neįgaliesiems;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis tinkamų priemonių ir ten, kur būtina, įdiegti modernias technologijas, siekiant sudaryti sąlygas neįgaliesiems patekti į kultūros infrastruktūras ir dalyvauti kultūrinėje veikloje;

12. pabrėžia, kad būtina imtis priemonių, kurios skatintų neįgaliųjų meninę raišką bei kūrybiškumą ir užtikrintų vienodas galimybes gaminti ir realizuoti kūrinius bei dalyvauti kultūrinių mainų programose;

13. ragina Komisiją, ypač vykdant programą „Kultūra“, skatinti įsteigti metinę premiją neįgaliesiems už meninę kūrybą;

14. pabrėžia ypatingą žiniasklaidos vaidmenį šalinant stereotipus ir išankstines nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu ir šviečiant visuomenę problemų, su kuriomis jie susiduria kasdieniame gyvenime, klausimais;

15. ragina valstybes nares ir Komisiją, ypač įgyvendinant programą „MEDIA“, skatinti kurti ir skleisti kino filmus bei televizijos programas, kurios pagerintų neįgaliųjų įvaizdį;

16. ragina valstybes nares paspartinti visų skaitmeninės televizijos galimybių, pavyzdžiui, patobulintų subtitrų, garso komentarų ar komentarų kurčnebylių kalba, atitinkančių specialius neįgaliųjų poreikius, naudojimą ir kartu paspartinti visuotinį subtitrų ir gestų kalbos vartojimą skaitmeninėje televizijoje;

17. pabrėžia svarbų sporto kaip veiksnio, gerinančio neįgaliųjų gyvenimo kokybę, didinančio savigarbą, nepriklausomumą ir socialinę integraciją, vaidmenį;

18. ragina valstybes nares gerinti sporto įrangos prieinamumą, kad būtų pašalintos kliūtys jauniems neįgaliesiems užsiimti sportine veikla, sukurtos jiems sąlygos aktyviau sportuoti, taip pat skatinti neįgaliesiems skirtų sporto renginių ir varžybų, pavyzdžiui, parolimpinių žaidynių, organizavimą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Neįgaliųjų padėtis išsiplėtusioje Europos Sąjungoje: 2006–2007 m. Europos veiksmų planas

 

Procedūros numeris

2006/2105(INI)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonė pateikta
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT
18.5.2006

Glaudesnis bendradarbiavimas-Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

Nuomonės referentas:
  Paskyrimo data

Nikolaos Sifunakis
23.1.2006

Pakeistas nuomonės referentas:

 

Svarstymas komitete

28.8.2006

12.9.2006

 

 

 

Priėmimo data

12.9.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Rolf Berend, Gyula Hegyi, Nina Škottová,

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Panayotis Dimitriou

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...


Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ (13.9.2006)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl neįgaliųjų padėties išsiplėtusioje Europos Sąjungoje: 2006–2007 m. Europos veiksmų planas

(2006/2105(INI))

Nuomonės referentė: Eva-Britt Svensson

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  apgailestauja, kad, nepaisant to, kad neįgalios moterys dažnai atsiduria nepatogesnėje padėtyje nei neįgalūs vyrai ir dažniau tampa skurdo bei socialinės atskirties aukomis, į Komisijos komunikatą nėra įtraukta lyčių aspekto ar atskiro skyriaus, kuriame būtų numatyta vyrams ir moterims atskirai taikoma negalios politika;

2.  pabrėžia, kad neįgalieji nėra homogeninė gyventojų grupė ir kad planuojant jiems skirtą politiką ir veiksmus reikėtų atsižvelgti į tai, kad trūksta homogeniškumo, bei į tai, kad kai kurios grupės, pavyzdžiui, moterys, patiria papildomų sunkumų ir įvairių diskriminacijos formų;

3.  ragina Komisiją kitais Veiksmų plano dėl negalios (VPN, angl. DAP) etapais daugiau dėmesio skirti lyčių aspektui ir konkrečiai informacijai apie neįgalias moteris bei neįgalių vaikų tėvus;

4.  ragina Komisiją surinkti konkrečius duomenis ir rodiklius apie neįgalias moteris bei vaikus siekiant užtikrinti, kad veiksmai ir politika būtų tikslingesni;

5.  ragina atitinkamai Tarybą, Komisiją ir valstybes nares lyčių aspektą integruoti į visas negalios politikos sritis, o negalios aspektą – į visas politikos sritis, ypač kai tai susiję su švietimu ir įsidarbinimo galimybėmis, atsižvelgiant į naujų technologijų taikymo galimybes įveikiant negalią, įskaitant kartais ir tas technologijas, kurios daugiausia taikomos darbo rinkoje;

6.  ragina valstybes nares siekti aktyvios neįgaliųjų integracijos į visuomenę, ypač įgyvendinant Bendrijos teisės aktus dėl kovos su diskriminacija ir dėl lyčių lygybės įdarbinimo sektoriuje, sudarant neįgaliesiems geresnes sąlygas naudotis naujosiomis technologijomis ir veiksmingiau naudotis Europos programų bei Europos socialinio fondo teikiamomis galimybėmis;

7.   ragina Komisiją ir valstybes nares vykdyti priemones, skirtas spręsti tam tikros neįgalių moterų problemoms, kurios siejamos ir su paniekinančiu požiūriu į negalią, ir su lyties veiksniu, ir dėl kurių šioms moterims kliudoma pasinaudoti galimybėmis šviestis, daryti pažangą ir, taigi ir gyventi socialinį, ekonominį bei politinį gyvenimą;

8.  ragina valstybes nares kartu su įmonėmis, socialiniais parteriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, veiksmingiau išnagrinėti neįgaliųjų darbo jėgos galimybes, ypač sukuriant jų poreikiams pritaikytą darbo aplinką ir organizuojant mokymus, skirtus verslumui skatinti ir raginti neįgaliuosius patekti į darbo rinką; šiuo požiūriu ragina atsižvelgti į konkrečią neįgalių moterų padėtį;

9.   ragina valstybes nares veiksmingiau įgyvendinti neįgaliųjų įdarbinimo programas, siekiant sudaryti sąlygas jų integracijai į visuomenę, kovoti su vienatve ir socialine atskirtimi, kartu teikiant prevencinę sveikatos priežiūrą;

10. ragina valstybes nares taikyti JT neįgaliesiems skirtas 22 standartines taisykles ir siekti, kad šios taisyklės taptų teisiškai įpareigojančiu susitarimu atsižvelgiant į JT Žmogaus teisių konvenciją;

11. pažymi, kad Europos Sąjungos neįgaliųjų atžvilgiu priimtos priemonės beveik išskirtinai susijusios su EB sutarties 13 straipsnyje numatytais vienodo požiūrio principo taikymo užimtumo srityje bendraisiais pagrindais kovojant su diskriminacija;

12. ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares siekti priimti horizontalią kovos su diskriminacija direktyvą, pagal kurią visose ES kompetencijai priklausančiose srityse būtų panaikinamos kliūtys, trukdančios neįgaliesiems ir ypač neįgalioms moterims ir mergaitėms pasinaudoti visomis dalyvavimo socialiniame gyvenime ir nepriklausomumo galimybėmis;

13. ragina valstybes nares skirti ypatingą dėmesį neįgalioms moterims, kurios susiduria su daugialype diskriminacija – reiškiniu, kurio problemos gali būti sprendžiamas tik taikant lyčių aspekto integravimo priemones ir pozityvios veiklos priemones, sukurtas bendradarbiaujant su neįgaliomis moterimis ir su suinteresuotomis pilietinės visuomenės šalimis;

14. ragina vietos valdžios institucijas į savo nacionalinę, regioninę ir vietos politiką įtraukti neįgalių žmonių poreikius ir specifinius neįgalių moterų bei vaikų poreikius, ypač švietimo, užimtumo, aprūpinimo būstais, transporto, sveikatos ir socialinių paslaugų srityse, atsižvelgiant į negalios formų įvairovę ir į tai, kad jos gali turėti įtakos visoms gyventojų grupėms ir kad neįgalieji sudaro labai įvairialypę grupę;

15. ragina valstybes nares tinkamai atsižvelgti į problemas, su kuriomis susiduria neįgalių vaikų tėvai, kurie dažnai priversti likti už darbo rinkos ribų, ir skatinti politiką, skirtą tokiems tėvams paremti ir suteikti jiems pagalbą;

16. ragina valstybes nares imtis veiksmingų priemonių, skirtų kovai su visų formų smurtu prieš neįgaliuosius, ypač moteris, pagyvenusius žmones ir vaikus, kurie dažnai tampa psichologinio, fizinio ir seksualinio smurto aukomis; pažymi, kad beveik 80 proc. neįgalių moterų kenčia nuo smurto ir kad rizika joms patirti seksualinį smurtą yra didesnė nei kitoms moterims; nurodo, kad smurto ne tik dažnai pasitaiko neįgalių moterų gyvenime, bet jis dažnai yra jų negalios priežastis;

17. ragina valstybes nares išspręsti tinkamos neįgalių moterų ginekologinės ir pirminės medicinos priežiūros trūkumo problemą užtikrinant, kad būtų medikų specialistų ir tinkamų sąlygų; ragina Komisiją, bendradarbiaujant su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, išnagrinėti tam tikras su sveikatos ir medicinine priežiūra susijusias problemas, su kuriomis susiduria neįgalios moterys, dėmesį sutelkiant į prevenciją ir informavimą;

18. ragina valstybes nares kurti atskirus ir kolektyvinius būstus, kurie būtų geros kokybės ir įperkami visiems, nesvarbu, kokia asmens finansinė padėtis;

19. ragina Komisiją skatinti valstybes nares priimti teisės aktus, siekiant ginti neįgalių moterų teises, kai šios patiria seksualinį išnaudojimą ir prievartą – apskritai ir savo namų aplinkoje;

20. ragina valstybes nares pagerinti dabartinį netinkamą neįgalių moterų įvaizdį žiniasklaidoje, dėl kurio jų kasdienybė būtų labiau vertinama ir joms būtų suteikta daugiau progų save išreikšti bei dalyvauti socialiniame ir politiniame gyvenime;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti programas, skirtas neįgaliesiems, ypač moterims ir vaikams, padėti kuo labiau integruotis į visuomenę.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Neįgaliųjų padėtis išsiplėtusioje Europos Sąjungoje: 2006–2007 m. Europos veiksmų planas

Procedūros numeris

2006/2105(INI)

Atsakingasis komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

FEMM
18.5.2006

Nuomonės referentas (-ė)
  Paskyrimo data

Eva-Britt Svensson
24.4.2006

Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė)

 

Svarstymas komitete

11.7.2006

12.9.2006

0.0.0000

 

 

Priėmimo data

12.9.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

 

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Iratxe García Pérez, Ana Maria Gomes, Zita Pleštinská, Karin Resetarits

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Neįgaliųjų padėtis išsiplėtusioje Europos Sąjungoje: 2006–2007 m. Europos veiksmų planas

Procedūros numeris

2006/2105(INI)

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

EMPL
18.5.2006

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT
18.5.2006

FEMM
18.5.2006

ITRE

18.5.2006

 

 

Nuomonė nepareikšta
  Sprendimo priėmimo data

ITRE
20.6.2006

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data


 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Elizabeth Lynne
14.12.2005

 

Pakeistas (-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Svarstymas komitete

12.9.2006

4.10.2006

0.0.0000

 

 

Priėmimo data

5.10.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+

-

0

40

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Roberto Musacchio, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Patrizia Toia

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Ari Vatanen

Pateikimo data

13.10.2006

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

 

Atnaujinta: 2006 m. spalio 31 d.Teisinis pranešimas