Proċedura : 2005/0187(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0360/2006

Testi mressqa :

A6-0360/2006

Dibattiti :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Votazzjonijiet :

PV 30/11/2006 - 8.15

Testi adottati :

P6_TA(2006)0518

RAPPORT     *
PDF 567kWORD 605k
16 t'Ottubru 2006
PE 368.076v02-00 A6-0360/2006

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm speċifiku 'In-Nies' li jimplimenta s-Seba' Programm ta' Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni

(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Umberto Pirilli

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġit
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm speċifiku 'In-Nies' li jimplimenta s-Seba' Programm ta' Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni

(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2005)0442)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 166 tat-Trattat KE, skond liema artikolu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0383/2005),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġit, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0360/2006),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jikkunsidra li l-ammont indikattiv ta' referenza finanzjarja indikat fil-proposta leġiżlattiva jrid ikun kompatibbli mal-limitu massimu ta' l-intestatura 1a tal-qafas finanzjarju plurijennali ġdid u jirrimarka li l-ammont annwali jkun deċiż fil-proċedura baġitarja annwali bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' punt 38 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tibdel il-proposta f'dan is-sens, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

4.  Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

5.  Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni  Emendi tal-Parlament

Emenda 1

Premessa 4

(4) The Framework Programme should complement the activities carried out in the Member States as well as other Community actions that are necessary for the overall strategic effort for the implementation of the Lisbon objectives, alongside in particular with those on structural funds, agriculture, education, training, competitiveness and innovation, industry, health, consumer protection, employment, energy, transport and environment.

(4) Il-Programm ta' Qafas għandu jikkumplimenta l-attivitajiet li jsiru fl-Istati Membri, kif ukoll azzjonijiet Komunitarji oħra li huma neċessarji għall-isforz strateġiku globali għall-implimentazzjoni ta' l-objettivi ta' Liżbona, b'mod partikulari flimkien ma' dawk dwar il-fondi strutturali, l-agrikultura, l-edukazzjoni, it-taħriġ għall-ħajja, il-kompetittivita u l-innovazzjoni, l-impjiegi, l-opportunitajiet ugwali u t-trattament ugwali, il-kundizzjonijiet xierqa tax-xogħol, l-industrija, is-saħħa, il-ħarsien tal-konsumatur, l-impjiegi, l-enerġija, it-trasport u l-ambjent.

Ġustifikazzjoni

It-taħriġ tul il-ħajja huwa essenzjali, speċjalment f'karrieri ta' riċerka, minħabba t-tendenza li qed tikber li riċerkaturi jitħallew jitilqgħu f'nofs il-karriera tagħhom taħt skemi ta' rtirar kmieni jew obbligatorju (ara COM(2003)0436).

Waħda mill-aktar kundizzjonijiet importanti biex tkun promossa r-riċerka hija li jkunu żgurati kundizzjonijiet adegwati ta' xogħol.

Opportunitajiet ugwali u trattament ugwali fil-qasam ta' l-impjiegi huma prinċipji soċjali fundamentali li għandhom jiġu applikati sabiex jinkisbu l-objettivi ta' Liżbona, li l-programm ta' qafas għandu jikkontribwixxi għalihom.

Emenda 2

Premessa 7

(7) The international dimension is a fundamental component of human resources in research and development in Europe. As provided for under Article 170 of the Treaty, this specific programme is open to the participation of countries having concluded the necessary agreements to this effect, and is also open on the project level, and on the basis of mutual benefit, to the participation of entities from third countries and of international organisations for scientific cooperation. Moreover, all actions, as well as dedicated actions in this specific programme are open to participation of individual researchers from third countries.

(7) Il-koperazzjoni u l-esperjenza internazzjonali miksuba minn riċerkaturi huma fundamentalment importanti għar-riċerka u l-iżvilupp fl-Ewropa. Skond dispożizzjonijiet fl-Artikolu 170 tat-Trattat, dan il-programm speċifiku huwa miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi li kkonkludew il-ftehimiet neċessarji għal dan il-għan, u huwa miftuħ ukoll fuq il-livell ta' proġett, u fuq il-bażi ta' benefiċċju reċiproku, għall-parteċipazzjoni ta' entitatjiet minn pajjiżi terzi u ta' organizzazzjonijiet internazzjonali għal koperazzjoni xjentifika. Barra minn hekk, l-azzjonijiet kollha, kif ukoll azzjonijiet iddedikati f'dan il-programm speċifiku, huma miftuħin għall-parteċipazzjoni, mingħajr l-ebda forma ta' diskriminazzjoni, ta' riċerkaturi individwali minn pajjiżi terzi u ta' riċerkaturi Ewropej li jgħixu barra. Għal dan il-għan, għandhom isiru sforzi biex jitħaffef ir-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki professjonali li nkisbu f'pajjiżi terzi. L-adozzjoni ta' politika li tipprovdi inċentivi m'għandhiex tkun ffukata biss fuq il-ħlas ta' riċerkaturi imma wkoll fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġu attirati 'l-imħuħ Ewropej' li telqu mill-Ewropa biex jiksbu għarfien speċjalizzat u li baqgħu hemm biex jagħmlu riċerka fil-pajjiżi fejn kienu qed jgħixu waqt li qed jistudjaw.

Il-parteċipazzjoni fil-programm m'għandhiex tkun suġġetta għal diskriminazzjoni. Barra minn hekk, sabiex jiġu attirati riċerkaturi minn barra, għandu jitħaffef ir-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki professjonali miksuba f'pajjiżi terzi sabiex jiġu evitati l-użu ta' potenzjal uman fir-riċerka u t-teknoloġija fl-Ewropa u l-ostakolar tal-muviment ħieles ta' riċerkaturi fil-Komunita.

S'issa, l-esperjenza turina li riċerkaturi, b'mod partikulari, jixtiequ jiċċaqalqu minn fejn qegħdin biss f'ċirkustanzi li jissodisfaw ċerti prinċipji fundamentali, bħalma huma l-kwalita tal-ħajja u l-kwalita tax-xogħol tagħhom

Emenda 3

Premessa 8

(8) Research activities carried out within this programme should respect fundamental ethical principles, including those which are reflected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

(8) Attivitajiet ta' riċerka li jsiru fi ħdan dan il-programm għandhom jirrispettaw il-prinċipji fundamentali etiċi, inklużi dawk li huma msemmija fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, bħalma huma l-integrita tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-possibilta li jkunu rikonċiljati l-familja u l-ħajja professjonali, u għandhom jikkonfermaw mill-ġdid il-valur ċiviku u umanistiku tar-riċerka, filwaqt li tkun rispettata d-diversita etika u kulturali.

Ġustifikazzjoni

It-tensjoni li taffettwa lis-settur tar-riċerka - li kultant tagħti riżultati tajbin u kultant distruttivi, u dan ġej, minn naħa, mill-progress impressjonanti li jsir mir-riċerka, u minn naħa oħra mit-talbiet tas-soċjeta f'termini ekonomiċi, politiċi u kulturali - issa saret akbar minn qatt qabel, u hemm bżonn ta' waqfa biex ikun hemm ħsieb dwar il-kwistjonijiet etiċi u kwistjonijiet rigward id-diversita kulturali li d-dinja tar-riċerka qed taffaċċja.

Emenda 4

Premessa 9

(9) The Framework Programme should contribute towards promoting sustainable development.

(9) Il-Programm ta' Qafas għandu jikkontribwixxi għall-promozzjoni ta' żvilupp sostenibbli.

Emenda 5

Premessa 9a (ġdida)

 

(9a) Il-Programm ta' Qafas għandu jinkoraġġixxi lin-nies biex jistudjaw ix-xjenza, l-iktar billi jikkonvinċi lin-nisa biex jidħlu fil-qasam tax-xjenza u t-teknoloġija.

Ġustifikazzjoni

Emenda 6

Premessa 10a (ġdida)

 

(10a) Biex ikunu simplifikati s-sejħiet għal proposti u biex l-ispejjeż ikunu mnaqqsa, il-Kummissjoni għandha toħloq 'database' bħala prerekwiżit biex jiġu notifikati parteċipanti fis-sejħiet għal proposti.

Ġustifikazzjoni

Aċċess aktar faċli għall-programm għal istituzzjonijiet Ewropej ta' riċerka u partijiet interessati f'sejħa għal proposti.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 7

Premessa 11

(11) Appropriate measures should also be taken to prevent irregularities and fraud and the necessary steps should be taken to recover funds lost, wrongly paid or incorrectly used in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detailed rules for implementation of the Financial Regulation and any future amendments. Council Regulations (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities' financial interests, (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities’ financial interests against fraud and other irregularities and Regulation (EC) No 1074/1999 of the European Parliament and of the Council concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) .

(11) Għandhom jittieħdu wkoll miżuri xierqa biex l-ewwelnett tiġi mmoniterjata l-effettivita ta' l-għotja ta' fondi mogħtija u t-tieni nett l-effettivita ta' l-użu ta' dawn il-fondi, sabiex ikunu evitati irregolaritajiet u frodi u għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa għall-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod inkorrett b’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Komunità (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 li tistipula regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju u kwalunkwe emenda fil-futur. Ir-Regolament tal-Kuunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-ħarsien ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej , (KE, Euratom) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar testijiet fuq il-post u spezzjonijiet imwettqa mill-Kummissjoni sabiex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej mill-frodi u irregolaritajiet oħra u r-Regolament (KE) Nru 1074/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar investigazzjonijiet magħmula mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF).

Ġustifikazzjoni

Mill-mument li jingħataw fondi pubbliċi, għandu jkun hemm moniteraġġ ta' l-użi - effettivi jew oħrajn - li r-riċevituri ta' dawn l-approprjazzjonijiet jagħmlu minnhom.

Emenda 8

Premessa 13

(13) In the implementation of this programme adequate attention needs to be paid to gender mainstreaming, as well as to, inter alia, the working conditions, transparency of recruitment processes, and career development as regards the researchers recruited on projects and programmes funded under the actions of this programme, for which the Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers offers a reference framework.

(13) Fl-implimentazzjoni ta' dan il-programm għandha tingħata attenzoni adegwata għal 'mainstreaming' skond is-sess, kif ukoll, inter alia, għal kundizzjonijiet tax-xogħol, għal miżuri biex ikunu rikonċiljati l-familja u l-ħajja tax-xogħol, inklużi pereżempju 'fellowships part-time', għat-trasparenza tal-proċessi ta' reklutaġġ, u għall-iżvilupp tal-karriera rigward ir-riċekaturi impjegati għal proġetti u programmi ffinanzjati skond l-azzjonijiet ta' dan il-programm, li r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2005 dwar il-Karta Ewropea għar-Riċerkaturi u dwar il-Kodiċi ta' Kondotta għar-Reklutaġġ ta' Riċerkaturi toffri qafas ta' referenza għalihom.

Emenda 9

Premessa 14

(14) This programme is in conformity with and underpins the further development and implementation of the integrated strategy on human resources in research and development in Europe on the basis of the ‘Mobility Strategy for the ERA’ and the ‘Researchers in the ERA: one profession, multiple careers’, as well as takes into account the Council conclusions on human resources in R&D of 18 April 2005.

(14) Dan il-programm għandu l-għan li joħloq Zona Ewropea ta' Riċerka ġenwina skond l-istrateġija dwar riżorsi umani fir-riċerka u l-iżvilupp fl-Ewropa (li l-programm huwa konformi magħha) fuq il-bażi ta' l-'Istrateġija ta' Mobilita għall-ERA' u 'r-Riċerkaturi fl-ERA: professjoni waħda, karrieri multipli', u tqis il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-riżorsi umani fir-Riċerka u l-Iżvilupp tat-18 ta' April 2005.

L-Istati Membri huma mistiedna japplikaw il-Karta Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta' Kondotta għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi sabiex tinħoloq Zona Ewropea ta' Riċerka ġenwina.

Emenda 10

Premessa 14a (ġdida)

 

(14a) Il-programm In-Nies għandu l-għan li jżid ir-riċerka umana u l-potenzjal ta' żvilupp fl-Ewropa kemm mil-lat ta' kwalita kif ukoll ta' kwantita, parzjalment billi tkun rikonoxxuta l-'professjoni' ta' riċerkatur. Din tiffavorixxi ż-żamma ta' eċċellenza fir-riċerka bażika u l-iżvilupp organiku tar-riċerka teknoloġika, u tinkoraġġixxi l-mobilita ta' riċerkaturi Ewropej mill-Ewropa u madwar l-Ewropa. Barra minn hekk, din tgħin biex tipprovdi l-kundizzjonijiet it-tajbin sabiex tattira l-aħjar riċerkaturi barranin biex iwettqu r-riċerka tagħhom fl-Ewropa.

Emenda 11

Artikolu 2, paragrafu 1

The Specific Programme shall support the activities for “People”, strengthening, quantitatively and qualitatively, the human potential in research and technology in Europe. The activities supporting training and career development of researchers, referred to as “Marie Curie Actions”, will be reinforced with a better focus on the key aspects of skills and career development and strengthened links with national systems.

Il-Programm Speċifiku għandu jappoġġja l-attivitajiet għal "In-Nies", u jinkoraġġixxi lin-nies biex ikollhom karriera bħala riċerkaturi u jsaħħu, b'mod kwantitattiv u kwalitattiv, il-potenzjal uman, u speċjalment dak femminili, fir-riċerka u t-teknoloġija fl-Ewropa, filwaqt li jiżgura aċċess ugwali għall-irġiel u n-nisa u jagħti attenzjoni speċjali għall-bżonnijiet ta' riċerkaturi b'diżabilita. L-attivitajiet li jappoġġjaw it-taħriġ u l-iżvilupp tal-karriera ta' riċerkaturi, imsemmija bħala "Azzjonijiet Marie Curie", se jiġu nfurzati b'punt fokali aħjar fuq l-aspetti ewlenin ta' l-iżvilupp ta' ħiliet u karriera, u b'rabtiet imsaħħa ma' sistemi nazzjonali.

Emenda 12

Artikolu 3, paragrafi 1 a, 1 b u 1 c (ġodda)

 

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi kollha neċessarji biex tivverifika li l-azzjonijiet iffinanzjati qed isiru b'mod effettiv u konformi mar-Regolament (KE) Nru 1605/2002.

 

In-nefqa amministrattiva totali tal-programm, inkluża n-nefqa interna u ta' l-immaniġġjar għall-aġenzija eżekuttiva li hemm proposta li se titwaqqaf, għandha tkun proporzjonali għall-attivitajiet li se jsiru skond il-programm u hija suġġetta għad-deċiżjoni ta' l-awtoritajiet baġitarji u leġiżlattivi.

 

Approprjazzjonijiet tal-baġit għandhom jintużaw skond il-prinċipju ta' l-immaniġġjar finanzjarju sod, jiġifieri skond il-prinċipji ta' l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività, kif ukoll il-prinċipju tal-proporzjonalità.

Ġustifikazzjoni

L-approprjazzjonijiet allokati lill-Aġenzija Eżekuttiva għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' kondotta dwar it-twaqqif ta' Aġenzija eżekuttiva u r-Regolament tal-Kunsill Nru58/2003 li jistipulaw l-istatut għal aġenziji eżekuttivi li se jkollhom funzjonijiet speċifiċi fl-immaniġġjar ta' programmi tal-Komunità. Dan se jiżgura li jkun hemm finanzjament xieraq għall-azzjonijiet tal-programm.

Emenda 13

Artikolu 4, paragrafu 1

1. All research activities carried out under the Specific Programme shall be carried out in compliance with fundamental ethical principles.

1. Kull attivita ta' riċerka li sseħħ taħt il-Programm Speċifiku għandha ssir b'konformita mal-prinċipji fundamentali etiċi u mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Tispjega l-ħtieġa li tkun osservata l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-UE.

Emenda 14

Artikolu 4, paragrafu 3

3. The following research shall not be financed under this programme:

3. L-oqsma ta' riċerka li ġejjin m'għandhomx ikunu ffinanzjati taħt dan il-programm:

– research activities that are prohibited in all Member States

- attività ta' riċerka mmirata lejn il-klonazzjoni ta' embriji umani,

– research activities to be carried out in a Member State where such research is prohibited.

- attivita ta' riċerka maħsuba biex timmodifika l-wirt ġenetiku tal-bniedem li tista' twassal biex dawn il-bidliet ikunu jistgħu jintirtu,

 

- attivita ta' riċerka maħsuba biex toħloq embriji umani għal skopijiet ta' riċerka biss jew għall-iskop ta' akkwist ta' ċellula stem u ta' attivita ta' riċerka li tuża ċelluli minn dawn l-embriji.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġiet imressqa bl-istess kliem fil-Programm ta' Qafas. Il-kwistjoni għandha tissolva fil-programm ta' Qafas, iżda għal raġuni ta' koerenza, qed titressaq ukoll għall-programmi speċifiċi.

Emenda 15

Artikolu 5a (ġdid)

 

Artikolu 5a

 

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi informazzjoni minn qabel lill-awtorità baġitarja kull meta jkollha l-ħsieb li titbiegħed mill-analiżi statistika ta' l-infiq iddikjarata fir-rimarki u fl-anness tal-baġit annwali.

Ġustifikazzjoni

Din il-proċedura kienet introdotta bħala riżultat ta' ftehima bejn il-Kumitat għall-Baġit u l-Kummissjoni f'Ottubru 1999. Ir-rapporteur għal opinjoni tqis li l-proċedura għandha tinżamm biex ittejjeb is-segwitu ta' l-użu ta' fondi fil-programmi speċifiċi ta' l-FP7.

Emenda 16

Artikolu 6, paragrafu 1

1. The Commission shall draw up a work programme for the implementation of the specific programme, setting out in greater detail the objectives and scientific and technological priorities set out in Annex, the funding scheme to be used for the topic on which proposals are invited, and the timetable for implementation.

1. Il-Kummissjoni għandha tfassal programm ta' ħidma għall-implimentazzjoni tal-programm speċifiku, fejn tippjana f'aktar dettall l-objettivi u l-prijoritajiet xjentifiċi u teknoloġiċi stipulati fl-Anness, l-iskema ta' fondi li għandha tintuża għas-suġġett li dwaru hemm sejħa għal proposti, u l-iskeda għall-implimentazzjoni. Dan il-programm ta' ħidma għandu jfittex li jissimplifika l-proċeduri ta' l-aċċess għas-Seba' Programm ta' Qafas u jippromwovi t-tixrid ta' informazzjoni dwar l-attivitajiet li qed isiru taħt is-Seba' Programm ta' Qafas.

Emenda 17

Artikolu 6, paragrafu 2

2. The work programme shall take account of relevant research activities carried out by the Member States, associated countries and European and international organisations. It shall be updated where appropriate.

2. Il-programm ta' ħidma għandu jqis ir-riċerka relevanti, it-taħriġ tar-riċerkatur, u l-attivitajiet għall-iżvilupp tal-karriera li qed isiru mill-Istati Membri, pajjiżi assoċjati u organizzazzjonijiet Ewropej u internazzjonali, flimkien ma' kwalunkwe kontribuzzjoni antiċipata, f'termini ta' valur miżjud Ewropew, l-impatt mistenni fuq il-kompetittivita industrijali, u r-relazzjoni tal-programm ma' politiki Komunitarji oħra. Għandu jiġi aġġornat meta jkun hemm bżonn.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tenfasizza l-importanza tat-taħriġ u tal-karriera tar-riċerkaturi u tenfasizza wkoll l-interazzjonijiet sinerġetiċi ma' politiki Komunitarji.

Emenda 18

Artikolu 6, paragrafu 3

3. The work programme will specify the criteria on which proposals for indirect actions under the funding schemes shall be evaluated and projects selected. The criteria will be those assessing qualitative aspects of the proposers (researchers/organisations) and their potential for further progression, including where appropriate their implementing capacity; the quality of the proposed activity in scientific training and/or transfer of knowledge terms; the Community added value and the structuring effect of the proposed activity in terms of its contribution to the objectives of the specific programme and the work programme. These criteria and any weightings and thresholds may be further specified or complemented in the work programme.

3. Proposti għal azzjonijiet indiretti skond l-iskemi ta' finanzjament għandhom jiġu evalwati u għandhom jiġu magħżula proġetti filwaqt li jitqiesu l-prinċipji li ġejjin:

 

- eċċellenza xjentifiku u/jew teknoloġika;

 

- kif il-proġett jirrelata ma' l-objettivi tal-Programm Speċifiku;

 

- il-kalibru u l-kapaċita ta' implimentazzjoni ta' min jipproponi (riċerkaturi/organizzazzjonijiet) u l-potenzjal għal aktar progress;

- l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali u opportunitajiet ugwali għan-nisa u l-irġiel;

 

- il-kwalita ta' l-attivita proposta f'termini ta' taħriġ xjentifiku u/jew objettivi ta' trasferiment ta' għarfien.

 

F'din il-kwistjoni, il-programm ta' ħidma għandu jispeċifika f'aktar dettall il-kriterji ta' l-evalwazzjoni u l-għażla u jista' jżid aktar rekwiżiti, enfasi, u limiti.

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni aħjar tal-prinċipji li jiddeterminaw l-għażla.

Emenda 19

Artikolu 7, paragrafu 2

2. The procedure laid down in Article 8(2) shall apply for the adoption of the work programme referred to in Article 6(1).

2. Il-proċedura ta' tmexxija stipulata fl-Artikolu 8(2) għandha tapplika għall-adozzjoni tal-programm ta' ħidma msemmi fl-Artikolu 6(1).

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet li jiddeterminaw it-tmexxija tal-programm huma dawk speċifikati fl-Artikolu 8. Jekk dan ma jkunx ċar jista' jwassal għal nuqqas ta' ftehim dwar il-proċeduri tal-programm.

Emenda 20

Artikolu 8, paragrafu 4

4. The period provided for in Article 4(3) of Decision 1999/468/EC shall be two months.

4. Skond dispożizzjonijiet fl-Artikolu 4(3) u 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, il-perjodu għandu jkun xahrejn.

Emenda 21

Artikolu 8, paragrafu 5

5. The Commission shall regularly inform the Committee of the overall progress of the implementation of the Specific Programme, and shall provide it with information about all RTD actions funded under this programme.

5. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat, u lill-kumitat responsabbli fi ħdan il-Parlament Ewropew, fuq bażi regolari, dwar il-progress ġenerali li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku u tipprovdilhom informazzjoni dwar l-attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni kollha li huma ffinanzjati taħt dan il-programm.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-importanza tal-programm In-Nies fil-programm ta' qafas, li huwa suġġett għall-proċedura ta' ko-deċiżjoni, il-Parlament għandu jiġi infurmat dwar ir-riżultati miksuba mill-attivitajiet tal-programm.

Emenda 22

Artikolu 8, paragrafu 5a (ġdid)

 

5a. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jkun fih evalwazzjoni ta' kemm huwa sod l-immaniġġjar finanzjarju u evalwazzjoni ta' l-effiċjenza u r-regolarità ta' l-immaniġġjar baġitarju u ekonomiku tal-programm.

Emenda 23

Artikolu 8a (ġdid)

 

Artikolu 8a

 

Il-Kummissjoni għandha tissottometti d-Deċiżjoni preżenti u rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku lill-korpi kompetenti għal reviżjoni f'temp ta' żmien suffiċjenti sabiex ikun żgurat li l-proċedura għall-modifikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni tista' tintemm sa l-aħħar ta' l-2010.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni tad-deċiżjoni matul il-perjodu ta' żmien proġettat għaliha (reviżjoni ta' nofs il-perjodu), fil-kuntest ta' evalwazzjoni, u possibbilment, ta' azzjoni korrettiva, tagħmilha possibbli li tirreaġixxi għal problemi b'implimentazzjoni, jew li tirreaġixxi għal żviluppi oħra. Minħabba il-fażi inizzjali tat-twettiq tal-programm li teżisti fil-prattika, ir-reviżjoni sseħħ sena wara l-punt tan-nofs tal-perjodu kopert mill-programm. Din l-emenda hija maħsuba biex l-evalwazzjoni tkun aktar ta' min joqgħod fuqha.

Emenda 24

Artikolu 8b (ġdid)

Artikolu 8b

 

Il-Kummissjoni għandha tieħu ħsieb il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-reviżjoni indipendenti kif stipulati fl-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni li tistabbilixxi s-Seba' Programm ta' Qafas (2007-2013) rigward l-attivitajiet li jsiru fl-oqsma koperti minn dan il-Programm Speċifiku.

Ġustifikazzjoni

Artikolu ġdid maħsub biex jiddefinixxi l-irwol tal-Kummissjoni inkarigata bil-monitoraġġ u r-reviżjoni.

Emenda 25

Anness, Introduzzjoni, paragrafu 1

One of the main competitive edges in science and technology is the quantity and quality of its human resources. As a prerequisite for increasing Europe’s capacity and performance in research and technological development and for consolidating and further developing the European Research Area, the overall strategic aim of this programme is to make Europe more attractive to researchers. This shall be done by pursuing a considerable structuring effect throughout Europe on the organisation, performance and quality of research training, on the active career development of researchers, on knowledge-sharing through researchers between sectors and research organisations, and on strong participation by women in research and development.

Ir-riżorsi umani huma ta' importanza kbira biex tiżdied il-kompetittivita u l-iżvilupp - ibbażati fuq l-għarfien - fix-xjenza u t-teknoloġija. Il-fatt li hemm ħafna xjentisti ta' kalibru għoli jagħti lill-Ewropa xejra kompetittiva. Bħala prerekwiżit għall-kapaċita u l-prestazzjoni Ewropea, li dejjem qed jiżdiedu, fir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, u għall-konsolidazzjoni u għal aktar żvilupp taz-Zona Ewropea ta' Riċerka, l-għan strateġiku kollu ta' dan il-programm huwa, inter alia, it-titjib kostanti ta' ċentri ta' riċerka ta' l-universitabiex l-Ewropa ssir aktar attraenti għar-riċerkaturi. Dan għandu jsir billi jintlaħaq effett ta' strutturazzjoni konsiderevoli madwar l-Ewropa fuq l-organizzazzjoni, il-prestazzjoni u l-kwalita tat-taħriġ ta' riċerka, fuq l-iżvilupp attiv tal-karriera tar-riċerkaturi, fuq l-iskambju ta' għarfien bejn ir-riċerkaturi u bejn is-setturi u l-organizzazzjonijiet ta' riċerka, u jkunu mħeġġa prattiki li jinvolvu l-moviment mill-akkademja għall-industrija u fid-direzzjoni l-opposta, u fuq l-iżvilupp attiv tal-karriera tar-riċerkaturi, b'referenza partikulari għall-parteċipazzjoni tan-nisa u riċerkaturi li għadhom żgħar fir-riċerka u l-iżvilupp, filwaqt li tkun promossa r-rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja.

Emenda 26

Anness, Introduzzjoni, paragrafu 2

The programme will be implemented by systematic investments in people, mainly through a coherent set of “Marie Curie Actions”, addressing researchers in terms of their skills and competence development at all stages of their careers, from initial research training to career development and life-long training. Mobility, both trans-national and intersectoral, recognition of experiences acquired in different sectors and countries, and adequate working conditions are key elements throughout the “Marie Curie Actions”.

Ir-rakkomandazzjonijiet stipulati fil-Karta Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta' Kondotta għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi għandhom jitqiesu fil-programm li se jkun implimentat permezz ta' investiment sistematiku fin-nies, jiġifieri permezz ta' sett koerenti ta' 'Azzjonijiet Marie Curie', b'referenza partikulari għall-valur miżjud Ewropew li dawn se jiġġeneraw bħala effett ta' strutturazzjoni fuq iz-Zona Ewropea ta' Riċerka. Dawn l-azzjonijiet jindirizzaw riċerkaturi f'termini tal-ħiliet u l-iżvilupp tal-kompetenza tagħhom fil-fażijiet kollha tal-karrieri tagħhom, mit-taħriġ inizzjali ta' riċerka għall-iżvilupp professjonali u t-taħriġ tul il-ħajja fis-settur pubbliku u privat. Il-mobilita, kemm dik trans-nazzjonali kif ukoll dik intersettorjali, li hija ċentrali għal dan il-programm, ir-rikonoxximent ta' esperjenza miksuba f'setturi u pajjiżi differenti, u kundizzjonijiet tax-xogħol adegwati, f'termini kemm ta' l-indipendenza tar-riċerka, il-konformita tal-ħlas ma' l-aqwa standards internazzjonali, u attenzjoni akbar għal benessri u l-assikurazzjoni, huma elementi ewlenini fl-'Azzjonijiet Marie Curie'.

Fl-aħħarnett, sabiex il-mobilita tar-riċerkaturi fl-Unjoni Ewropea tiġi promossa, huwa neċessarju li jibdew jittieħdu miżuri biex il-kundizzjonijiet tat-taxxa għar-riċerkaturi jiġu armonizzati.

Emenda 27

Anness, Introduzzjoni, paragrafu 3a (ġdid)

Jista' jingħata wkoll appoġġ għal pożizzjonijiet ta' wara d-dottorati għal riċerkaturi mill-Istati Membri l-ġodda biex jipparteċipaw fi gruppi ta' riċerka stabbiliti fi Stati Membri oħra.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta' integrazzjoni li jappoġġjaw il-parteċipazzjoni sħiħa mill-istati membri l-ġodda fis-setturi kollha ta' l-Unjoni, għandhom, ovvjament, jiġu estiżi wkoll għar-riċerka.

Emenda 28

Anness, Introduzzjoni, paragrafu 4

A strong participation by enterprises, including SMEs, is considered a crucial added value for this programme. The enhancement of industry-academia cooperation in terms of research training, career development and knowledge-sharing is encouraged throughout the “Marie Curie Actions”, while a dedicated action is addressing industry-academia pathways and partnerships.

Il-parteċipazzjoni ta' l-intrapriżi, inklużi l-SMEs, hija kkunsidrata bħala valur miżjud kruċjali għal dan il-programm. It-tkabbir tal-koperazzjoni bejn l-industrija u l-akkademja f'termini ta' taħriġ tar-riċerka, żvilupp tal-karriera, u skambju ta' għarfien, huwa mħeġġeġ fl-'Azzjonijiet Marie Curie' kollha, filwaqt li azzjoni ddedikata qed tindirizza linji u sħubijiet bejn l-industrija u l-akkademja. Huwa neċessarju li l-liberta akkademika tal-ħaddiema tar-riċerka tkun preservata skond l-arranġamenti ta' koperazzjoni bejn l-industrija u l-universitajiet.

Ġustifikazzjoni

Arranġamenti ta' sħubija bejn id-dinja ta' l-akkademja u dik tan-negozju m'għandhomx ikunu suġġetti għall-pressjonijiet ta' natura politika jew finanzjarja.

Emenda 29

Anness, Introduzzjoni, paragrafu 4a (ġdid)

Fil-kuntest ta' l-Azzjonijiet Marie Curie, għandha tingħata attenzjoni partikulari għall-ħarsien u l-iskambju ta' proprjeta intellettwali, u dawn ikunu żgurati permezz ta' klawżoli ta' kuntratt adegwati li jipproteġu r-riċerkatur individwali, meta r-riċerka tirriżulta fi brevett biex jiġu prodotti xi oġġetti mqiegħda fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali għall-programm ta' qafas li jkunu salvagwardjati r-riżultati miksuba minn riċerka permezz ta' klawżoli ta' kuntratt adegwati biex tkun garantita l-pożizzjoni legali individwali ta' riċerkatur involut fi programmi li jirriżultaw f'inizzjattivi biex jiġu prodotti oġġetti u mqiegħda fis-suq, meta l-kreazjonijiet tagħhom saru minħabba l-kontribuzzjoni deċiżiva li saret mill-isforzi intellettwali ta' riċerkatur jew riċerkaturi.

Emenda 30

Anness, Introduzzjoni, paragrafu 5

The international dimension, as a fundamental component of human resources in research and development in Europe, will be addressed in terms of career development, as well as of strengthening and enriching international cooperation through researchers and attracting research talent to Europe. The international dimension will be incorporated throughout the “Marie Curie Actions” and in addition will be subject to self-standing actions.

Id-dimensjoni internazzjonali, bħala komponent fundamentali tar-riżorsi umani fir-riċerka u l-iżvilupp fl-Ewropa, se tkun indirizzata f'termini ta' żvilupp tal-karriera, kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel, u f'termini ta' tisħiħ u titjib tal-koperazzjoni internazzjonali permezz tar-riċerkaturi, u billi t-talent tar-riċerka jkun attirat lejn l-Ewropa billi jiġu pprovduti inċentivi adegwati għal dan il-għan. Id-dimensjoni internazzjonali se tkun inkorporata fl-"Azzjonijiet Marie Curie" kollha u se tkun suġġetta wkoll għal azzjonijiet awtonomji.

Ġustifikazzjoni

S'issa, l-esperjenza turina li riċerkaturi, b'mod partikulari, jixtiequ jiċċaqalqu minn fejn qegħdin biss f'ċirkustanzi li jissodisfaw ċerti prinċipji fundamentali, bħalma huma l-kwalita tal-ħajja u l-kwalita tax-xogħol tagħhom

Emenda 31

Anness, Introduzzjoni, paragrafu 6

Due account will be taken of the principles of sustainable development and gender equality. The programme aims to ensure gender mainstreaming by encouraging equal opportunities in all ‘Marie Curie Actions’ and by benchmarking gender participation (a target of at least 40% participation by women). In addition, the actions will be designed to ensure that researchers can achieve an appropriate work/life balance and to contribute to facilitate resuming a research career after a break. Furthermore, considerations of the ethical, social, legal and wider cultural aspects of the research to be undertaken and its potential applications, as well as socio-economic impacts of scientific and technological development and foresight, will be addressed under this specific programme where relevant.

Se jiġu meqjusa l-prinċipja ta' l-iżvilupp sostenibbli u ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi. Il-programm għandu l-għan li jiżgura l-'mainstreaming' tas-sessi billi jħeġġeġ opportunitajiet ugwali fl-'Azzjonijiet Marie Curie' kollha u billi jistabbilixxi parteċipazzjoni skond is-sessi (objettiv ta' mill-inqas 40% tal-parteċipazzjoni min-nisa). Barra minn hekk, l-azzjonijiet se jiġu mfassla biex ineħħu l-ostakoli għall-mobilita u biex jiżguraw li r-riċerkaturi jistgħu jiksbu bilanċ adegwat bejn ix-xogħol u l-ħajja, billi jipprovdu inċentivi xierqa biex jassistu lill-familji tagħhom u biex jgħinu lir-riċerkaturi jsibu xogħol permanenti jew ikomplu karriera ta' riċerka wara waqfa. Barra minn hekk, kunsiderazzjoniijiet ta' l-aspetti etiċi, soċjali, legali u kulturali aktar wiesa' tar-riċerka li jridu jitqiesu, u l-applikazzjonijiet potenzjali tagħha, kif ukoll l-impatti soċjo-ekonomiċi ta' l-iżvilupp u t-tbassir xjentifiku u teknoloġiku, se jiġu indirizzati taħt dan il-programm speċifiku fejn ikunu relevanti.

Emenda 32

Anness, Introduzzjoni, paragrafu 7

In order to fully exploit Europe’s potential for becoming more attractive to researchers, the 'Marie Curie Actions' will create concrete synergies with other actions both within the framework of the Community research policy, as well as within actions under other Community policies, e.g. on education, cohesion and employment. Such synergies will also be sought with actions at national and international level.

Sabiex jiġi esplojtat bis-sħiħ il-potenzjal Ewropew biex isir aktar attraenti għar-riċerkaturi, l-'Azzjonijiet Marie Curie' se joħolqu sinerġiji konkreti b'azzjonijiet kemm fi ħdan il-qafas tal-politika ta' riċerka tal-Komunita, kif ukoll fi ħdan azzjonijiet taħt politiki Komunitarji oħra, filwaqt li jkun żgurat li l-'mainstreaming' tas-sessi jiġi inkluż f'oqsma bħal edukazzjoni, koeżjoni u impjiegi. Dawn is-sinerġiji se jkunu mfittxija b'azzjonijiet fuq livell reġjonali, nazzjonali u internazzjonali, speċifikament bil-ħsieb li tinkiseb koeżjoni reġjonali filwaqt li jitqies il-bżonn għal reġjunijiet anqas żviluppati li jattiraw riċerkaturi sabiex jgħinuhom jilħqu l-istrateġiji tagħhom għall-iżvilupp fit-tul jew f'perjodu medju.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-proposta tal-Kummissjoni tippjana biex tiffoka speċifikament fuq il-'mainstreaming' tas-sess, għandu jkun ċar, fejn xieraq, li l-attivitajiet japplikaw kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel.

Emenda 33

Anness, Introduzzjoni, paragrafu 7a (ġdid)

Se jkun essenzjali li jissaħħu r-rabtiet bejn ir-riċerka u r-riforma ta' l-universita u l-proċess ta' konverġenza (il-'Proċess ta' Bologna') sabiex tiġi mħeġġa l-mobilita tal-ħaddiema ta' riċerka u jkun żgurat li din ma twassalx għal sistema mfassla biss biex tiżgura t-tlestija mgħaġġla ta' l-istudji ta' l-universita a skapitu ta' esperjenza barra mill-pajjiż.

Emenda 34

Anness, Attivitajiet, Taħriġ inizzjali tar-riċerkaturi, paragrafu 1

This action supports the initial training of researchers, typically directed at the first four years of researchers’ careers, plus up to one additional year if necessary for the completion of the initial training. Through a trans-national networking mechanism, aimed at structuring a substantial share of the high-quality initial research training capacity throughout Member States and associated countries in both public and private sectors, the action aims to improve researchers’ career perspectives in both sectors, thereby also enhancing the attraction of young researchers to research careers.

Din l-azzjoni tappoġġja t-taħriġ inizzjali tar-riċerkaturi, li tipikament huwa ta' erba' snin (ekwivalenti għal 'full-time') tal-karrieri tagħhom, u sena oħra żejda jekk hemm bżonn għat-tlestija tat-taħriġ inizzjali. Permezz ta' mekkaniżmu ta' netwerking trans-nazzjonali, immirat għall-istrutturazzjoni ta' parti sostanzjali ta' kapaċita ta' taħriġ ta' riċerka inizzjali ta' kwalita għolja fl-Istati Membri u pajjiżi assoċjati fis-setturi pubbliċi u privati, l-azzjoni timmira li ttejjeb perspettivi ta' karriera fiż-żewġ setturi, u fl-istess ħin tkabbar l-attrazzjoni taż-żgħażagħ lejn karrieri ta' riċerka.

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-frażi 'ekwivalenti għal 'full-time'' tipprevjeni kwalunkwe diskriminazzjoni li tista' toħloq kunflitt ma' politiki għaż-żamma tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. L-attivita Marie Curie għal 'Taħriġ inizzjali għal riċerkaturi' għandha l-għan li tiffaċilita u tkabbar l-attrazzjoni taż-żgħażagħ biex isegwu karriera fir-riċerka. Għalhekk hija indirizzata lejn iż-żgħażagħ li għandhom ħajra għar-riċerka.

Emenda 35

Anness, Attivitajiet, Taħriġ inizzjali tar-riċerkaturi, paragrafu 3

The joint research training programme should be coherent in terms of quality standards, with due provision for supervision and mentoring arrangements. The joint training programme shall exploit complementary competences of the participants in the network, including from enterprises, as well as other synergies. It shall require the mutual recognition of the quality of the training and, if possible, of diplomas and other certificates awarded.

Il-programm konġunt ta' taħriġ ta' riċerka għandu jkun koerenti f'termini ta' standards ta' kwalita, u għandu jkollu dispożizzjoni għal arranġamenti ta' superviżjoni u konsulenza esperta ta' fiduċja ('mentoring'). Il-programm konġunt ta' taħriġ ta' riċerka għandu jesplojta kompetenzi komplementari tal-parteċipanti fin-netwerk, inklużi minn intrapriżi, kif ukoll sinerġiji oħra. Għandu jirrikjedi r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalità tat-taħriġ u, jekk ikun possibbli, ta' diplomi u ċertifikati oħra maħruġa. Għandha tingħata attenzjoni partikulari lill-problemi ta' madwar l-impjieg fit-tul tar-riċerkaturi.

Ġustifikazzjoni

It-taħriġ ta' riċerkaturi jinvolvi l-użu ta' numru konsiderevoli ta' riżorsi, u m'għandhomx ikunu moħlija. Għalhekk, hemm il-bżonn li jittieħdu numru ta' miżuri għall-impjieg tan-nies li għandhom l-aktar talent fis-suq Ewropew ta' riċerka.

Emenda 36

Anness, Attivitajiet, Taħriġ inizzjali tar-riċerkaturi, paragrafu 5, bulit 2a (ġdid)

·  il-possibilta li jitwaqqfu postijiet f'universitajiet għal perjodu limitat għal riċerkaturi li jaħdmu f'intrapriżi bl-intenzjoni li jissaħħu l-koperazzjoni bejn l-akkademju u n-negozju, u t-trasferiment ta' l-għarfien;

Ġustifikazzjoni

Din għandha żżid il-mobilita tar-riċerkaturi bejn l-industrija/negozju u l-akkademja, kif ukoll ittejjeb l-iskambu ta' għarfien bejn ir-riċerka akkademika u dik industrijali.

Emenda 37

Anness, Attivitajiet, Taħriġ inizzjali tar-riċerkaturi, paragrafu 5, bulits 3a u 3b (ġodda)

 

· attivitajiet li għandhom jintlaħqu b'koperazzjoni ma' pajjiżi terzi għall-iskop ta' taħriġ bikri ta' riċerkaturi;

 

· il-provvediment ta' assistenza biex ikunu promossi pubblikazzjonijiet, studji u kotba minn riċerkaturi bil-għan li jinxtered l-għarfien u jkun appoġġjat l-iżvilupp teoretiku u xjentifiku tar-riċerkaturi.

Ġustifikazzjoni

Il-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi għandha tkun mħeġġa fejn din tista' ġġib magħha valur miżjud lit-taħriġ bikri tar-riċerkaturi.

Il-pubblikazzjoni ta' l-opinjonijiet teoretiċi u xjentifiċi tar-riċerkaturi, partikolarment dawk ta' riċerkaturi li għadhom żgħar, għandha tingħata appoġġ speċjali għax din mhux biss tippromwovi opinjonijiet ġodda iżda toħloq ukoll il-kundizzjonijiet adegwati għal rivalita kreattiva u xjentifika.

Emenda 38

Anness, Attivitajiet, Taħriġ tul il-ħajja u l-iżvilupp tal-karriera, paragrafu 2

Researchers addressed under this action should have at least four years of full-time research experience; as the action is directed at life-long training and career development, it is however expected that the researchers will typically have a more senior profile in terms of experience.

Riċerkaturi indirizzati taħt din l-azzjoni għandu jkollhom għallinqas erba' snin (jew ekwivalenti) esperjenza ta' riċerka. peress li l-azzjoni hija diretta għal taħriġ tul il-ħajja u l-iżvilupp tal-karriera, madankollu huwa mistenni li r-riċerkaturi tipikament ikollhom profil aktar avvanzat mil-lat ta' esperjenza.

Ġustifikazzjoni

Biż-żieda tat-terminu 'ekwivalenti' (li tippermetti għal ritorn wara waqfa fil-karriera) l-emenda hija maħsuba biex tipprevjeni kwalunkwe diskriminazzjoni li tista toħloq kunflitt ma' politiki għaż-żamma tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja.

Emenda 39

Anness, Attivitajiet, Taħriġ tul il-ħajja u l-iżvilupp tal-karriera, paragrafu 4, bulit 2

· Other public or private bodies, including large research organisations, that finance and manage fellowship programmes either with an official mandate or recognised by public authorities, such as agencies established by governments under private law with a public service mission, charities, etc.;

· Korpi pubbliċi u privati oħrajn, inklużi organizzazzjonijiet kbar ta' riċerka, universitajiet jew organizzazzjonijiet oħra li jiffinanzjaw u jimmaniġġjaw programmi ta' 'fellowship' b'mandat uffiċjali jew rikonoxxuti mill-awtoritajiet pubbliċi, bħalma huma aġenziji stabbiliti mill-gvernijiet skond il-liġi privata b'missjoni ta' servizz pubbliku, karitajiet, intrapriżi b'koperazzjoni ma' awtoritajiet pubbliċi eċċ.;

Ġustifikazzjoni

Ta' min jinkludi b'mod espliċitu l-universitajiet fl-organizzazzjonijiet u korpi ta' riċerka li huma eliġibbli biex jibbenefikaw mill-modalita ta' ko-finanzjament, peress li dawn jinfluwenzaw il-ħolqien u t-taħriġ ta' riżorsi umani fis-settur tar-riċerka.

Intrapriżi li għandhom riżorsi u xewqa li jipparteċipaw fi skema ta' ko-finanzjament bħal din m'għandhomx ikunu esklużi, allavolja ma jistgħux ikollhom impatt deċiżiv fuq il-programm innifsu.

Emenda 40

Anness, Attivitajiet, Taħriġ tul il-ħajja u l-iżvilupp tal-karriera, paragrafu 6

Both implementation modes will initially be run in parallel. In the course of the Framework Programme an impact assessment of the two modes will determine the implementation modalities for the remainder of the programme.

Iż-żewġ modi ta' implimentazzjoni se jitwettqu inizzjalment b'mod paralleli permezz ta' modalita ta' ko-finanzjament, li tipprovdi fażi inizzjali mfassla biex tippermetti li dawn jittwettqu. Tul il-Programm ta' Qafas, evalwazzjoni ta' l-impatt taż-żewġ modi se tiddetermina l-modalitajiet ta' implimentazzjoni tal-bqija tal-programm.

Ġustifikazzjoni

Mhux il-pajjiżi u r-reġjuni kollha għandhom programmi ta' mobilita, u għalhekk jista' jkun hemm diskrepanza fit-trattament, li tista' tiġi evitata b'fażi pilota.

Emenda 41

Anness, Attivitajiet, Sħubijiet u linji bejn l-industrija u l-akkademja, paragrafu 1

This action seeks to open and foster dynamic pathways between public research organizations and private commercial enterprises, including in particular SMEs, based on longer term cooperation programmes with a high potential for increasing knowledge-sharing and mutual understanding of the different cultural settings and skill requirements of both sectors.

Din l-azzjoni tfittex li toħloq u tħaddan linji bejn organizzazzjonijiet ta' riċerka pubbliċi u intrapriżi kummerċjali privati, inklużi b'mod partikulari SMEs, ibbażati fuq programmi ta' koperazzjoni fit-tul b'potenzjal għoli għal żieda fl-iskambju ta' għarfien u fil-komprensjoni reċiproka ta' ambjenti kulturali differenti u rekwiżiti differenti ta' ħiliet taż-żewġ setturi. L-azzjoni se tkun imfassla sabiex ma tillimitax il-mobilita tar-riċerkaturi li qed jipparteċipaw, permezz ta' restrizzjonijiet fuq il-pubblikazzjoni ta' riżultati tar-riċerka jew fuq ħidma ta' intrapriża għal ċerti organizzazzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet ta' proprjeta intellettwali għandhom jissolvew minn qabel, meta tkun qed tiżdied il-koperazzjoni bejn l-industrija u l-akkademja. Fondi ta' l-UE għandhom jintefqu biex tissaħħaħ l-Unjoni kollha. għalhekk għandu jkun hemm kjarifkazzjoni li ftehimiet fuq koperazzjoni m'għandhomx jillimitaw il-mobilita, bħalma huma perjodi ta' "kwarantina", u jassumu pożizzjonijiet futuri jew jippubblikaw ir-riżultat tar-riċerka.

Emenda 42

Anness, Attivitajiet, Sħubijiet u linji bejn l-industrija u l-akkademja, paragrafu 2 parti introduttorja

The action will be implemented in a flexible way through co-operation programmes between organisations from both sectors from at least two different Member States or associated States, with support for human resources interactions within that framework. Community support will take one or more of the following forms:

L-azzjoni se tkun implimentata b'mod flessibbli, u se tibbaża fuq l-esperjenza li nkisbet minn sħubijiet eżistenti bejn l-industrija u l-akkademja madwar l-Unjoni Ewropea, permezz ta' programmi ta' koperazzjoni bejn organizzazzjonijiet miż-żewġ setturi mill-anqas minn żewġ Stati Membri jew Stati assoċjati differenti, b'appoġġ għall-interazzjonijiet ta' riżorsi umani fi ħdan dak il-qafas. Appoġġ Komunitarju se jieħu x-xejra ta' wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Ħafna universitajiet diġa għandhom sħubija stabbilita sew ma' industrija jew negozju. Din l-esperjenza, jiġifieri dwar il-ħtieġa għal ċerti kapaċitajiet u regolamenti għal drittijiet ta' proprjeta intellettwali, għandha tintuża bħala pjattaforma għal azzjonijiet futuri.

Emenda 43

Anness, Attivitajiet, Sħubijiet u linji bejn l-industrija u l-akkademja, paragrafu 2, bulit 3a (ġdid)

·  azzjonijiet biex jissaħħaħ l-iżvilupp ta' raggruppamenti reġjonali instigati mir-riċerka.

Ġustifikazzjoni

Li jsiru sforzi konxji f'reġjuni fejn raggruppamenti reġjonali jistgħu jinsabu viċin ta' universitajiet huma miżura importanti għat-tisħiħ tar-Riċerka u l-Iżvilupp f'SMEs. Ħafna drabi, strateġija mmirata għal raggruppamenti hija ħafna aktar ta' suċċess minn approċċ tradizzjonali li jibbaża fuq li jintlaħqu intrapriżi żgħar individwali.

Emenda 44

Anness, Attivitajiet, Id-dimensjoni internazzjonali, paragrafu 1

Recognising the international dimension as a fundamental component of human resources in R&D in Europe, this dimension is addressed through dedicated actions both in terms of career development of European researchers and in terms of strengthening international co-operation through researchers.

Id-dimensjoni internazzjonali, bħala komponent fundamentali tar-riżorsi umani fir-riċerka u l-iżvilupp fl-Ewropa, se tkun indirizzata permezz ta' azzjonijet dedikati kemm f'termini ta' żvilupp tal-karriera ta' riċerkaturi Ewropej u kemm f'termini ta' tisħiħ tal-koperazzjoni internazzjonali permezz ta' riċerkaturi fuq livell nazzjonali jew reġjonali.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal ko-finanzjament ta' programmi ta' mobilita jista' jkollha effett ta' lieva, li jippermetti li jitqiesu l-ħtiġijiet differenti ta' riċerkaturi li se jibdew il-karriera tagħhom u dawk li għandhom aktar esperjenza. Ir-reġjuni huma parteċipanti importanti fil-mobilita tar-riċerkaturi, u għalhekk għandhom jissemmew f'din il-kwistjoni.

Emenda 45

Anness, Attivitajiet, Id-dimensjoni internazzjonali, paragrafu 2, punti (i)

i) outgoing international fellowships, with mandatory return, for experienced researchers within the framework of life-long training and competence diversification, to acquire new skills and knowledge;

i) 'fellowships' internazzjonali għal barra li huma mogħtija fondi xierqa, b'ritorn obbligatorju lejn l-Unjoni Ewropea, għal riċerkatrui b'esperjenza fil-qafas ta' taħriġ tul il-ħajja u diversifikazzjoni ta' kompetenza, u għal riċerkaturi li għadhom fil-bidu, sabiex jgħinuhom biex jiksbu ħiliet u għarfien ġodda.

Ġustifikazzjoni

Ħafna drabi il-mobilita hija ostakolata minn nuqqas ta' fondi xierqa, kemm fil-forma ta' 'fellowships' ta' riċerka jew ta' għotjiet għar-ritorn u għall-integrazzjoni mill-ġdid, speċjalment meta riċerkaturi laħqu l-fażi tan-nofs, jew fażi avvanzata fil-karriera tagħhom. Riċerkaturi li għadhom fil-bidu xorta għandhom ikunu eliġibbli bl-istess mod għal 'fellowships', sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u biex jiġu lura b'kwalifiki għolja.

Ir-riċerkaturi m'għandhomx ikunu obbligati jiġu lura fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom jew xi mkien ieħor. Minflok, għandu jkollhom l-għażla li jżidu ma' l-esperjenza tagħhom qabel jidħlu lura fi kwalunkwe Stat Membru ieħor ta' l-Unjoni.

Emenda 46

Anness, Attivitajiet, Id-dimensjoni internazzjonali, paragrafu 2, punti (ii)

ii) return and international reintegration grants for experienced researchers after an international experience. Under this action the networking of researchers from Member States and associated countries abroad will also be supported with a view to keep them actively informed about and involved in developments in the European Research Area.

ii) għotjiet iffinanzjati b'mod adegwat għar-ritorn jew għotjiet internazzjonali għall-integrazzjoni mill-ġdid għal riċerkaturi b'esperjenza jew dawk li għadhom fil-bidu wara esperjenza internazzjonali. Taħt din l-azzjoni, in-netwerking ta' riċerkaturi minn Stati Membri jew pajjiżi assoċjati se jkun appoġġjat ukoll bil-ħsieb li dawn jinżammu infurmati b'mod attiv dwar żviluppi fiz-Zona Ewropea ta' Riċerka, kif ukoll involuti fiha, kif ukoll inċentivi għar-ritorn ta' riċerkaturi bbażata barra mill-Ewropa.

Ġustifikazzjoni

Ħafna drabi l-mobilita hija ostakolata minn nuqqas ta' fondi xierqa, kemm fil-forma ta' 'fellowships' ta' riċerka jew ta' għotjiet għar-ritorn u għall-integrazzjoni mill-ġdid, speċjalment meta riċerkaturi laħqu l-fażi tan-nofs, jew fażi avvanzata fil-karriera tagħhom. Riċerkaturi li għadhom fil-bidu xorta għandhom ikunu eliġibbli bl-istess mod għal 'fellowships', sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u biex jiġu lura b'kwalifiki għolja. Riċerkaturi Ewropej espatrijati għandhom ikunu mħeġġa jirriturnaw fl-Ewropa.

Emenda 47

Anness, Attivitajiet, Id-dimensjoni internazzjonali, paragrafu 3, punti (i)

i) incoming international fellowships in order to attract highly qualified third-country researchers to Member States and associated countries, for knowledge enhancement and to build up high-level connections. Researchers from developing countries or from countries with emerging economies may benefit from support for a return phase. Networking of third-country researchers in Member States and associated countries, with a view to structuring and developing their contacts with their regions of origin, will also be supported;

i) 'fellowships' internazzjonali lejn l-UE sabiex ikunu attirati riċerkaturi bi kwalifiki għolja minn pajjiżi terzi lejn Stati Membri u pajjiżi assoċjati, sabiex jikber l-għarfien u jinbnew konnessjonijiet ta' livell għoli. Riċerkaturi minn pajjiżi li qed jiżviluppaw jew minn pajjiżi li għandhom ekonomiji li qed jikbru, jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ għal fażi ta' ritorn. In-netwerking ta' riċerkaturi minn pajjiż terz fi Stati Membri u pajjiżi assoċjati, bil-ħsieb għall-istrutturazzjoni u l-iżvilupp tal-kuntatti tagħhom mar-reġjuni ta' oriġini tagħhom, se jkun appoġġjat ukoll, u se jiġu offruti inċentivi lil riċerkaturi tajbin fid-dinja kollha biex ikunu mħeġġa jgħixu fl-Ewropa.

Ġustifikazzjoni

Ġeneralment, għandhom ikunu offruti inċentivi biex riċerkaturi jiġu mħeġġa jgħixu, jew jirritornaw, fl-Ewropa.

Emenda 48

Anness, Attivitajiet, Azzjonijiet Speċifiċi

In support of the creation of a genuine European labour market for researchers, a coherent set of accompanying actions is to be implemented, with a view to removing obstacles to mobility and to enhancing the career perspectives of researchers in Europe. These actions will aim, in particular, at raising stakeholders and general public awareness, including through ‘Marie Curie’ awards, at stimulating and supporting action at Member State level and at complementing Community actions.

Għandu jiġi implimentat sett koerent ta' azzjonijiet komplementari bħala appoġġ għal ħolqien ta' suq tax-xogħol Ewropew ġenwin għar-riċerkaturi, sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-mobilita professjonali, speċjalment dawk relatati mas-sigurta soċjali u l-kwistjonijiet ta' taxxa, li ħafna drabi jkunu ta' detriment biex jidħlu fil-qasam tar-riċerka, u biex jitkabbru l-perspettivi tal-karriera ta' riċerkaturi fl-Ewropa, sabiex tkun aktar faċli biex jiġu rikonċiljati x-xogħol u l-ħajja tal-familja, mhux ta' l-anqas billi jippermettilhom li jibbenefikaw minn kundizzjonijiet ta' finanzjament u salarju adegwati kif ukoll minn arranġamenti ta' sigurta soċjali. Dawn l-azzjonijiet se jimmiraw, b'mod partikulari, biex tiżdied il-kuxjenza tal-partijiet interessati u tal-pubbliku ġenerali, biex permezz, ukoll, ta' l-għotjiet 'Marie Curie', tiġi stimulata u appoġġjata l-azzjoni fuq livell ta' Stat Membru, u jiġu komplementati l-azzjonijiet Komunitarji. Barra minn hekk, se jkun hemm provvediment għal inizjattivi Ewropej biex tkun faċilitata l-mobilita ta' riċerkaturi u l-familiji tagħhom, u l-integrazzjoni tagħhom fil-pajjiżi ospitanti. L-inizjattivi kollha' Marie Curie' għandhom jiggarantixxu opportunitajiet ugwali u jeliminaw l-ostakoli kollha li jiffaċċjaw ħaddiema ta' riċerka b'diżabilita.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun imħeġġeġ l-appoġġ għan-netwerk Ewropew ta' ċentri ta' mobilita, biex jgħinu fl-integrazzjoni ta' riċerkaturi u l-familji tagħhom fil-pajjiżi ospitanti. kif ukoll biex, permezz ta' kampanji pubbliċitarji u 'workshops', l-attenzjoni pubblika ddur fuq ix-xogħol ta' riċerkatur u lejn l-azzjonijiet Marie Curie.

Id-differenzi bejn l-Istati Membri rigward sistemi ta' sigurta soċjali u livelli ta' taxxa jistgħu jostakolaw il-mobilita, u passi kkonċertati xierqa jridu jittieħdu bħala kwistjoni ta' urġenza. Peress li s-salarju huwa wieħed mis-sinjali esterni ovvji ta' rikonoxximent professjonali, ħlas deċenti u attraenti għandhu jkun garantit sabiex iqajjem interess f'karrieri ta' riċerka.

Introduzzjoni

F'Liżbona, l-Ewropa ppjanat li teffettwa ritorn kbir fix-xena dinjija permezz ta' l-iżvilupp sas-sena 2010 ta' soċjeta bbażata fuq l-għarfien, u l-aktar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni.

Issa, ħames snin minn Liżbona u ħames snin 'il bogħod mill-2010, hemm bżonn li jsiru ftit osservazzjonijiet, peress li ma rnexxilniex innaqqsu d-distanza bejnietna u l-qawwiet li jmexxu fl-iżvilupp dinji.

L-Istati Uniti poġġew lilhom infushom f'qagħda vantaġġuża billi d-direzzjonaw riżorsi massivi fir-riċerka filwaqt li, sussegwentament, l-iskoperti tat-testijiet militari tagħhom (bħalma huma l-Internet u l-GPS) iddawru sabiex jitqiesu fis-suq dinji; in-nazzjonijiet emerġenti Ażjatiċi, min-naħa l-oħra, qed jibbenefikaw minn impjiegi b'paga baxxa ħafna flimkien ma' progress teknoloġiku li huwa wkoll irħis, u mhux imfixkel minn miżuri għalja biex ikunu protetti l-ambjent, l-impjiegi u s-saħħa.

Minħabba li dan kollu jpoġġi lill-Ewropa f'pożizzjoni diffiċli, l-Ewropa qed taġġorna l-proċess ta' Liżbona, żżid l-investimenti tagħha fir-riċerka, it-teknoloġija, it-taħriġ u l-innovazzjoni sabiex issir aktar kompetittiva u biex tiżgura aktar tkabbir u figuri ta' impjiegi aħjar.

F'dan il-kuntest, l-emerġenza ġdida ta' l-Ewropa hija mmexxija mir-riċerka, peress li l-ħaddiema tar-riċerka jirrappreżentaw is-soluzzjoni għal għarfien akbar, li huwa meħtieġ sabiex issir aktar kompetittiva. L-istrateġija l-ġdida ta' Liżbona tiffoka fuq in-nies bħala l-mezz prinċipali biex tikseb tkabbir u impjiegi.

Huwa għalhekk utli u neċessarju li jitkomplew l-inizzjattivi Marie Curie, li diġa emfasizzaw l-importanza tal-mobilita tal-ħaddiem tar-riċerka sabiex ikun żgurat kwalunkwe skambju ta' għarfien u ideat. Madankollu, dan waħdu mhuwiex biżżejjed biex jilqa' l-isfida ta' dawn id-dimensjonijiet.

Fl-opinjoni tagħna, huwa neċessarju li tinħoloq zona Ewropea ta' riċerka ta' vera, li tibda sensiela twila u bla waqfien ta' ideat li jistgħu jservu bħala gwida għall-Karta Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta' Kondotta tagħhom, ideat li jduru l-Istati Membri kollha u jiġu attirati minnhom f'dan il-proċess. Huwa neċessarju li jinħoloq suq kbir ta' riċerka Ewropew li fih l-aqwa mħuħ ikunu jistgħu jikkontendu liberament u jirbħu r-rikonoxximent li jistħoqqilhom, flimkien ma' rikonoxximent ta' l-ambizzjonijiet leġittimi tagħhom għall-karriera. Biex tattira ħaddiema ta' riċerka (lura) għal karriera ta' riċerka fl-Ewropa, huwa neċessarju li toffrilhom l-attrazzjoni ta' proġett kbir, irid ikollhom il-mezzi u l-prospetti għat-tlestija ta' dan il-proġett, u jridu jkunu jistgħu jikkontemplaw il-futur b'mod kunfidenti, u mingħajr il-biża' li jridu jabbandunaw il-familji tagħhom għax m'għandhomx il-mezzi biex iġibuhom magħhom.

Il-karriera ta' riċerkatur

Il-proposta tal-Kummissjoni għall-programm tan-Nies tqis l-esperjenza pożittiva ta' l-inizzjattivi Marie Curie, li stimulaw ħafna t-tkabbir fl-ogħla livell tar-riċerka. u f'dawn il-każijiet veru wrew li huma laboratorji ta' ħidma intellettwali.

Meta wieħed jikkunsidra din l-esperjenza inkoraġġanti, kien xieraq li tiġi aġġustata l-istruttura ta' appoġġ billi twettqu l-bidliet li l-esperjenza matura nnifisha kienet qed tissuġġerixxi.

L-objettivi ta' dan il-programm speċifiku 'In-Nies' huma ambizzjużi ħafna, u jfittxu li jtejbu u jżidu r-riżorsi umani fis-settur Ewropew tar-riċerka u l-iżvilupp.

Il-programm għandu l-għan li jħeġġeġ individwi li għandhom talent biex jagħżlu karriera ta' riċerka, li jħeġġeġ ħaddiema ta' riċerka Ewropej biex jibqgħu fl-Ewropa, u li jattira ħaddiema oħra ta' riċerka minn madwar id-dinja kollha. Biex jinkiseb dan, il-karriera ta' riċerka trid issir professjoni u għandha tiġi rrispettata u mħallsa bħala tali. Il-paga ta' riċerkatur hija fattur importanti biex tiżdied l-attrazzjoni tal-karriera. Għalhekk hemm il-bżonn li jinħolqu kundizzjonijiet ta' ħlas għal riċerkaturi li jqisu l-aqwa standards internazzjoni u jagħtu aktar attenzjoni lis-sigurta soċjali u l-assikurazzjoni li huma relatati. Dan jgħin biex ikun żgurat li r-riċerka hija indipendenti.

Biex tkun valida, hemm bżonn li r-riċerka tkun indipendenti kemm jista' jkun u li jkollha effett strutturali fuq Iz-Zona Ewropea ta' Riċerka, li fiha r-riċerkaturi jkunu jistgħu jiċċaqalqu b'liberta assoluta sabiex jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom u jtejbu l-ħiliet tagħhom. għandu jkollhom ukoll l-opportunita li jiltaqgħu ma', u jakkwistaw, aktar għarfien, li jkabbru l-kapaċitajiet tagħhom u interaġixxu mas-soċjeta f''workshops', konferenzi u skambji speċjalizzati, li jxerrdu r-riżultati tar-riċerka tagħhom u jaġixxu daqs li kieku huma stess kienu laboratorji ta' riċerka.

Dan għandu jkun possibbli permezz ta' netwerk speċjali ffinanzjat mill-Azzjonijiet Marie Curie.

In-netwerk għandu jservi biex jinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-karriera tar-riċerkaturi u l-impenn professjonali tagħhom meta jitlesta t-taħriġ tagħhom.

Peress li l-objettiv tal-programm tan-'Nies' huwa li jinkoraġġixxi karrieri ta' riċerka, huwa neċessarju li jassisti l-ħaddiema ta' riċerka f'kull fażi tal-karriera tagħhom, u dan għandu jibda mit-taħriġ bikri tagħhom.

L-importanza tal-ħaddiema ta' riċerka nisa m'għandhiex tkun minsija u għandhom isiru sforzi speċjali sabiex ikunu mħeġġa l-prospetti tal-karriera ta' riċerka tagħhom mingħajr ma jkunu sfurzati jissagrifikaw il-ħajja tagħhom tal-familja. Din tirrikjedi miżuri speċjali biex ikun possibbli li l-ħajja tal-familja tkun rikonċiljata mal-karriera, u biex tippermetti lin-nisa jerġgħu jibdew jaħdmu wara waqfa leġġittima fil-karriera.

Il-mod kif inhuma integrati r-riċerkaturi u l-familji tagħhom fil-pajjiż ospitanti huwa marbut sew mat-titjib fis-suq Ewropew tar-riċerka, li jfisser li huwa essenzjali li jkun appoġġjat in-netwerk Ewropew ta' ċentri ta' mobilita. Dan ix-xogħol jinvolvi li jkunu faċilitati l-kundizzjonijiet ta' l-għajxien tal-ħaddiema f'pajjiż ospitanti u fl-istess ħin tiżdied il-kuxjenza pubblika dwar il-ħaddiem ta' riċerka u s-sehem ta' l-Azzjonijiet Marie Curie.

Ko-finanzjament

Il-mekkaniżmu ta' ko-finanzjament jistħoqqlu intestatura għalih; dan huwa diskuss ħafna u ta' spiss għaliex l-aktar aspett diffiċli hu li jiġu ddeterminati objettivi komuni ta' riċerka, kemm jekk huma l-objettivi ta' korpi pubbliċi jew dawk privati.

Dan ifisser li l-kontribuzzjoni li ssir minn programmi nazzjonali u investiment privat għandha tippermetti l-implimentazzjoni ta' riżorsi umani u għandha tagħti attenzjoni speċjali lill-eċċellenza, il-valur miżjud li jkollu effett strutturali għaz-Zona Ewropea ta' Riċerka. Għalhekk hemm il-bżonn ta' koordinament mil-qrib bejn il-programm tan-Nies, programmi nazzjonali, politiki strutturali u politiki Komunitarji għall-edukazzjoni u t-taħriġ, sabiex l-isforzi jkunu mtejba kemm jista' jkun u jkunu ffukati fuq l-istess għan, jiġifieri li riċerkaturi jkunu motivati sabiex tiġi motivata r-riċerka.

Li r-riċerka tkun motivata tfisser li tiġi mħarsa permezz ta' strumenti leġiżlattivi, u peress li m'hemmx standard biex il-proprjeta intellettwali tkun kontrollata, għandha tingħata attenzjoni speċjali, fl-Azzjonijiet Marie Curie, lill-ħarsien u l-iskambju ta' proprjeta intellettwali li jinħolqu permezz ta' klawżoli kuntrattwali biex ikunu mħarsa r-riżultati li huma l-prodott ta' riċerka u tar-riċerkatur individwali.

Fl-aħħarnett, peress li mhux kulħadd huwa lest li juża mekkaniżmu daqshekk kumpless għall-ko-finanzjament ta' programmi ta' mobilita, għandu jkun hemm provvediment għall-fażi pilota biex jiġu evitati diskrepanzi fit-trattament ta' riċerkaturi minn pajjiżi jew reġjuni li m'għandhomx programmi ta' mobilita tagħhom stess.

Ir-riċerka għandha tkun miftuħa għas-suġġetti kollha li jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa, u għalhekk huwa importanti li l-programm għas-selezzjoni ta' riżorsi umani għar-riċerka jkun aċċessibbli b'mod faċli. Il-Kummissjoni għalhekk għandha tagħmel arranġamenti, meta tkun qed tfassal il-programm ta' ħidma tagħa, u b'konformita mar-regoli għal parteċipazzjoni b'offerti, sabiex tissimplifika u tħaffef il-proċeduri burokratiċi, sabiex tiżgura li l-ostakoli ta' proċedura ma jikkompromettux l-inizzjattivi xjentifiċi importanti.

Il-Parlament Ewropew għandu jkun kostantament infurmat mir-riżultati miksuba mill-azzjonijiet tal-programm speċifiku 'In-Nies', li jista' jitjieb u jiġi aġġustat jekk l-esperjenza inizzjali ta' l-introduzzjoni tiegħu tissuġġerixxi li dan huwa meħtieġ.

Il-Baġit

Il-kisba ta' l-objettivi ambizzjużi tal-programm speċifiku 'In-Nies' hija marbuta ħafna ma' fattur kruċjali, baġit konsistenti.

L-Istati Membru għandhom l-impenn li jinvestu 3% tal-PGD tagħhom fis-settur tar-riċerka; l-UE għandha turi d-direzzjoni 'l quddiem, filwaqt li tiżgura li l-istrateġija kollha ta' żvilupp ma tiġix ippenalizzata minn nuqqas ta' riżorsi finanzjarji fil-baġit tagħha. Ikun verament paradoss jekk l-Istati Membri jżidu l-investiment tagħhom fir-riċerka u l-UE tiddeċiedi li tnaqqas tagħha, u b'hekk iddgħajjef il-programm li qed jitwettaq jew il-mezzi ta' ko-finanzjament.

L-investiment fl-għarfien ifisser, fuq kollox, investiment fiż-żgħażagħ, fit-taħriġ tagħhom, u jippermettilhom li jikkompetu internazzjonalment u jaffaċċjaw l-isfida tal-futur. Din l-isfida tissejjaħ riċerka.

(1)

Għadu mhux ippublikat fil-ĠU.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġit (23.6.2006)

for the Committee on Industry, Research and Energy

on the proposal for a Council decision concerning the specific programme “People” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Draftswoman: Marilisa Xenogiannakopoulou

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Main elements of the proposal

The proposal for the specific programmes is based on Title XVIII of the Treaty, Articles 163 to 173, and in particular Article 166(3) concerning implementation of the Framework Programme through specific programmes.

The Commission intends to set up an executive agency which will be entrusted with certain tasks required to implement the “Cooperation”, “People” and “Capacities” specific programmes. This approach will also be taken for the implementation of the “Ideas” programme.

The People specific programme will stimulate people to embark on and pursue research careers, encourage researchers to stay in Europe, and attract the best brains to Europe.

The activities build on the long and successful experience of the Marie Curie actions in responding to researchers' needs for training, mobility, and career development. While offering considerable continuity, a stronger focus is given to the following aspects:

· An increased structuring effect, for example through the introduction of co-funding of regional, national and international programmes in the action line “Life-long training and career development”.

· Participation of industry: while the bottom-up character of the Marie Curie actions will be preserved, a stronger orientation will be placed on training and career development for and in different sectors, in particular in the private sector. This will be enhanced by stimulating inter-sectoral experiences through active participation of industry in all the actions and by putting in place the dedicated scheme for knowledge- sharing in partnerships between the public and private sector, including SMEs in particular.

· The international dimension will be reinforced. Besides outgoing fellowships with a mandatory return, aimed at contributing to the life long training and career development of EU-researchers, the international co-operation through researchers from third countries will be further expanded.

2. Recommendations by the draftswoman

For reasons of coherence, the draftswoman proposes the same set of amendments to all 7 specific research programmes.

A standard amendment refers to the multiannual financial framework and the need to respect the ceiling of heading 1 a.

The following proposed amendments include the idea of sound financial management and efficient implementation of the actions financed under the specific programme.

In order to improve the financial monitoring of Community financed research activities, the draftswoman considers that the Commission should inform the budgetary authority on the implementation of the specific programmes on a regular basis and provide prior information whenever it intends to depart from the breakdown of expenditure stated in the general budget.

EMENDI

The Committee on Budgets calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Draft legislative resolution

Amendment 1

Paragraph 1 a (new)

1a.      Considers that the indicative financial reference amount indicated in the legislative proposal must be compatible with the ceiling of heading 1a of the new multiannual financial framework (MFF) and points out that the annual amount will be decided within the annual budgetary procedure in accordance with the provisions of point 38 of the IIA of 17 May 2006;

Justification

Standard amendment.

Proposal for a decision

Text proposed by the Commission(1)  Amendments by Parliament

Amendment 2

Article 3, paragraph 1 a (new)

 

The Commission shall take all necessary steps to verify that the actions financed are carried out effectively and in compliance with the provisions of the Financial Regulation.

Amendment 3

Article 3, paragraph 1 b (new)

 

The overall administrative expenditure of the programme including internal and management expenditure for the Executive Agency should be proportional to the tasks provided for in the programme concerned and is subject to the decision of the budgetary and legislative authorities.

Justification

The appropriations allocated to the Executive Agency should comply with the provisions of the Code of conduct on the setting up of an Executive agency and Council Regulation N°58/2003 laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programs. This will ensure appropriate financing of the actions of the programme.

Amendment 4

Article 3, paragraph 1 c (new)

 

Budget appropriations shall be used in accordance with the principle of sound financial management, namely in accordance with the principles of economy, efficiency and effectiveness, as well as the principle of proportionality.

Amendment 5

Article 5 a (new)

 

Article 5a

 

The Commission shall provide prior information to the budgetary authority whenever it intends to depart from the breakdown of expenditure stated in the remarks and annex of the annual budget.

Justification

This procedure was introduced as a result of an agreement between the Committee on Budgets and the Commission in October 1999. The draftswoman considers that the procedure should be maintained to improve the follow-up of the use of funds in the specific programmes of FP7.

Amendment 6

Article 8, paragraph 5 a (new)

 

5a. The evaluation report shall contain an assessment of the soundness of financial management. It shall contain an evaluation of the efficiency and regularity of the budgetary and economic management of the programme.

PROĊEDURA

Title

Proposal for a Council decision concerning the specific programme “People” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

References

COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS)

Committee responsible

ITRE

Opinion by
  Date announced in plenary

BUDG
17.11.2005

Enhanced cooperation – date announced in plenary

0.0.0000

Drafts(wo)man
  Date appointed

Marilisa Xenogiannakopoulou
20.9.2004

Previous drafts(wo)man

 

Discussed in committee

22.6.2006

 

 

 

 

Date adopted

22.6.2006

Result of final vote

+:

–:

0:

16

0

0

Members present for the final vote

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter

Substitute(s) present for the final vote

 

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

 

Comments (available in one language only)

...

(1)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 37.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (25.4.2006)

for the Committee on Industry, Research and Energy

on the proposal for a Council decision concerning the specific programme ‘People’ implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Draftswoman: Jamila Madeira

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Introduction

In March 2002 the Barcelona European Council charted the goal of raising overall innovation and R & D expenditure to 3% of GDP by 2010. One of the ways in which the framework programme is seeking to attain this goal, which has been singled out as the principal challenge, is to tap human resources commensurate with European research. It has been estimated that if it is to meet the ‘3% target’ by 2010, the EU will need, broadly speaking, more than 600 000 researchers.

To surmount the challenge, which applies to public and private research alike, the different objectives have to be combined in order to

- increase the number of graduates and the proportion of science degrees;

- mobilise all sources of research potential, especially women, at international level;

- help reduce the number of scientists who change from research to other occupations;

- encourage scientists to stay in the EU.

The programme

‘People’ is one of the five proposed specific programmes stemming from the Commission’s proposed seventh framework programme (2007-2013). The structure put forward breaks down into four main specific programmes – Cooperation, Ideas, People, and Capacities – each corresponding to a major European research policy objective; a future specific programme will cover the direct actions to be carried out by the Joint Research Centre. The People programme thus builds on the successful experience of the Marie Curie actions by responding to researchers’ training, mobility, and career development needs.

As well as offering continuity, it also focuses more especially on the following aspects:

a more marked structuring effect, for example through the introduction of co-funding of regional, national, and international programmes under the heading of lifelong training and career development;

participation of industry: while maintaining the impetus generated by the Marie Curie actions, the programme will be oriented more strongly towards career development for and in various sectors, first and foremost in the private sector;

the international dimension is to be strengthened. In addition to fellowships with a mandatory return arrangement, intended to promote lifelong training and career development for researchers, international cooperation involving third-country researchers is to be expanded.

The Committee on Employment and Social Affairs welcomes the Commission proposals relating to the seventh research framework programme in general and to the ‘People’ specific programme in particular. Investment in human capital is vital in order to meet the challenge of a knowledge-based economy and society.

The crisis affecting the production of human resources for SET (science, engineering, and technology) has assumed alarming proportions(1). That is why greater efforts must be brought to bear to eliminate the root causes, thus ensuring that research work in the EU will be considered interesting, stimulating, financially attractive, and rewarding.

The committee is pleased to note the proposals to expand the Marie Curie actions and increase their structuring effect. It hopes that this will also act as a catalyst for more generous public funding, since ‘the level of public funding per researcher in Europe is clearly well below that in the US. It is not surprising, therefore, that the number of European researchers, namely in the public sector, does not translate into the same level of working conditions and, consequently, of results. Scientists – especially young ones – need better salaries’.

The committee believes researcher mobility to be a sine qua non of successful science. To follow up new discoveries, teams of researchers from all parts of Europe need to meet with a view to exchanging ideas and working together. Other factors that would do much to make a research career in Europe more attractive and productive include, first of all, improvements to the legal, regulatory, and administrative context in which mobility takes place, especially as regards the conditions of entry and residence for third-country researchers, and, secondly, coordination of social security systems and the removal of further obstacles to mobility related to taxation and the recognition of diplomas and qualifications.

One final point to bear in mind is that the Commission will be responsible for implementing the specific programme, assisted and guided for that purpose by a committee. The Committee on Employment and Social Affairs urges the Commission to provide for the appropriate involvement of Parliament, as proposed in the amendments set out in this opinion.

EMENDI

The Committee on Employment and Social Affairs calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Text proposed by the Commission(2)  Amendments by Parliament

Amendment 1

Recital 4

(4) The Framework Programme should complement the activities carried out in the Member States as well as other Community actions that are necessary for the overall strategic effort for the implementation of the Lisbon objectives, alongside in particular with those on structural funds, agriculture, education, training, competitiveness and innovation, industry, health, consumer protection, employment, energy, transport and environment.

(4) The Framework Programme should complement the activities carried out in the Member States as well as other Community actions that are necessary for the overall strategic effort for the implementation of the Lisbon objectives, alongside in particular of those on structural funds, agriculture, education, lifelong training, competitiveness and innovation, ) employment, equal opportunities and equal treatment, appropriate working conditions, industry, health, consumer protection, employment, energy, transport and environment.

Justification

Lifelong training is essential, especially in research careers, given the growing tendency to shed researchers in the middle of their careers under early or compulsory retirement schemes (see COM(2003)0436).

Ensuring appropriate working conditions, with everything that entails, is one of the most important conditions for promoting research.

Equal opportunities and equal treatment in the field of employment is a fundamental social principle which must be applied in order to achieve the Lisbon objectives, towards which the framework programme must contribute.

Amendment 2

Recital 7

(7) The international dimension is a fundamental component of human resources in research and development in Europe. As provided for under Article 170 of the Treaty, this specific programme is open to the participation of countries having concluded the necessary agreements to this effect, and is also open on the project level, and on the basis of mutual benefit, to the participation of entities from third countries and of international organisations for scientific cooperation. Moreover, all actions, as well as dedicated actions in this specific programme are open to participation of individual researchers from third countries.

(7) International cooperation and the international experience acquired by researchers are fundamentally important to research and development in Europe. As provided for under Article 170 of the Treaty, this specific programme is open to the participation of countries having concluded the necessary agreements to this effect, and is also open on the project level, and on the basis of mutual benefit, to the participation of entities from third countries and of international organisations for scientific cooperation. Moreover, all actions, as well as dedicated actions in this specific programme, are open to participation, without any form of discrimination, of individual researchers from third countries and European researchers living in third countries. The adoption of a policy providing incentives should not be focused only on the remuneration of researchers but also on their working conditions. Efforts should be made to speed up the mutual recognition of professional qualifications acquired in third countries.

Justification

It is necessary to attract ‘European brains’ who left Europe in order to acquire specialist expertise and have stayed on to do research in the countries where they lived while they were studying.

Participation in the programme should not be subject to discrimination. Moreover, in order to attract researchers from abroad, mutual recognition of professional qualifications acquired in third countries should be speeded up in order to avoid using the human potential in research and technology in Europe and obstructing the free movement of researchers within the Community.

Experience thus far shows that researchers, in particular, wish to relocate only in circumstances which meet certain fundamental principles, such as their quality of life and the quality of their work.

Amendment 3

Recital 9

(9) The Framework Programme should contribute towards promoting sustainable development.

(9) The Framework Programme should contribute towards promoting sustainable development and reducing unemployment.

Justification

The importance of employment-related objectives should be stressed.

Amendment 4

Recital 13

(13) In the implementation of this programme adequate attention needs to be paid to gender mainstreaming, as well as to, inter alia, the working conditions, transparency of recruitment processes, and career development as regards the researchers recruited on projects and programmes funded under the actions of this programme, for which the Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers offers a reference framework.

(13) In the implementation of this programme adequate attention needs to be paid to gender mainstreaming, as well as to, inter alia, the working conditions, social welfare amenities, transparency of recruitment processes, and career development as regards the researchers recruited on projects and programmes funded under the actions of this programme, for which the Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers offers a reference framework

Justification

The importance of social welfare amenities should be highlighted, given that researchers’ families are often called upon to deal with practical matters such as health care or children’s schooling (kindergartens, nursery schools, etc.).

Amendment 5

Article 2

The Specific Programme shall support the activities for “People”, strengthening, quantitatively and qualitatively, the human potential in research and technology in Europe. The activities supporting training and career development of researchers, referred to as “Marie Curie Actions”, will be reinforced with a better focus on the key aspects of skills and career development and strengthened links with national systems.

The Specific Programme shall support the activities for “People”, strengthening, quantitatively and qualitatively, the human potential in research and technology and shall promote knowledge and innovation in Europe. The activities supporting training and career development of researchers, referred to as “Marie Curie Actions”, will be reinforced with a better focus on the key aspects of skills and career development and strengthened links with national systems.

The objectives and the broad lines of those activities are set out in Annex.

The objectives and the broad lines of those activities are set out in Annex.

Justification

There must be express reference to the result required from the perspective of a quantitative and qualitative strengthening of human potential. In this case, the promotion of scientific knowledge and innovation is the most important result, which also produces a constant cycle of improvement in human skills.

Amendment 6

Article 4, paragraph 1

1. All research activities carried out under the Specific Programme shall be carried out in compliance with fundamental ethical principles.

1. All research activities carried out under the specific programme shall be carried out in compliance with fundamental ethical principles and with the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Justification

Spells out the need to observe the EU Charter of Fundamental Rights.

Amendment 7

Article 8

1. The Commission shall be assisted by a Committee.

1. The Commission shall be assisted by a Committee.

2. Where reference is made to this paragraph, the management procedure laid down in Article 4 of Decision 1999/468/EC shall apply, in compliance with
Article 7(3) thereof
.

2. Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.

3. Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.

3. Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.

4. The period provided for in Article 4(3) of Decision 1999/468/EC shall be two months.

4. The period provided for in Article 4(3) of Decision 1999/468/EC shall be two months.

5. The Commission shall regularly inform the Committee of the overall progress of the implementation of the Specific Programme, and shall provide it with information about all RTD actions funded under this programme.

5. The Commission shall regularly inform the Committee and the European Parliament of the overall progress of the implementation of the specific programme, and shall provide them with information about the Risk-Sharing Finance Facility and all RTD actions funded under this programme.

Justification

The advisory procedure set out in Council Decision 1999/468/EC is preferable because the Commission retains the implementing powers conferred on it by the Treaties. If Parliament as an arm of the legislative authority has no say in the comitology procedure, then the same should apply to the Council or official bodies of the Member States. The restriction implied in Article 7 is unjustified.

Furthermore, Parliament must be informed about all the RTD actions financed under the programme.

The Risk-Sharing Finance Facility is an important new opportunity provided by the framework programme to which reference should be made.

Amendment 8

Annex, Introduction, paragraph 1

One of the main competitive edges in science and technology is the quantity and quality of its human resources. As a prerequisite for increasing Europe’s capacity and performance in research and technological development and for consolidating and further developing the European Research Area, the overall strategic aim of this programme is to make Europe more attractive to researchers. This shall be done by pursuing a considerable structuring effect throughout Europe on the organisation, performance and quality of research training, on the active career development of researchers, on knowledge-sharing through researchers between sectors and research organisations, and on strong participation by women in research and development.

The presence of many scientists of high calibre gives Europe a competitive edge. As a prerequisite for increasing Europe’s capacity and performance in research and technological development and for consolidating and further developing the European Research Area, the overall strategic aim of this programme is, inter alia, the constant improvement of university research centres to make Europe more attractive to researchers. This shall be done by pursuing a considerable structuring effect throughout Europe on the organisation, performance and quality of research training, on the active career development of researchers, on knowledge-sharing through researchers between sectors and research organisations, encouraging practices involving movement from academia to industry and in the opposite direction, and on strong participation by women and young researchers in research and development.

Justification

Scientists are people, not ‘human resources’ ideally meant to attain the highest possible level in terms of their ‘quantity and quality’. That fact should likewise be reflected in the choice of words.

In many sectors, research projects carried out in a business environment are still considered to have lower status, and it is therefore often the case that academic researchers working for companies are not regarded as serious candidates for academic advancement.

University research centres can and should be the main regulatory mechanism for producing and reproducing contemporary knowledge. One of the most characteristic advantages of university research centres is the possibility they have of receiving funding from the State as well as private organisations, undertaking to carry out relevant studies. The knowledge produced can then be disseminated to universities and to the collaborating private organisation.

In many sectors, research projects carried out in the business world still have lower status, and, as a result, academic researchers who work with firms are rarely considered genuine candidates for academic advancement.

Amendment 9

Annex, Introduction, paragraph 2

The programme will be implemented by systematic investments in people, mainly through a coherent set of “Marie Curie Actions”, addressing researchers in terms of their skills and competence development at all stages of their careers, from initial research training to career development and life-long training. Mobility, both trans-national and intersectoral, recognition of experiences acquired in different sectors and countries, and adequate working conditions are key elements throughout the “Marie Curie Actions”.

The programme will be implemented by systematic investments in people, mainly through a coherent set of “Marie Curie Actions”, addressing researchers in terms of their skills and competence development at all stages of their careers, from initial research training to career development and life-long training. Mobility, both trans-national and intersectoral, recognition of experience and professional qualifications acquired in different sectors and countries, and adequate working conditions are key elements throughout the “Marie Curie Actions”.

Justification

To enable researchers from third countries to take part, it is absolutely essential to take measures to recognise the professional qualifications they have acquired in those countries. The 'Marie Curie Actions' should also promote working conditions which take account not only of gender equality but also the need to combine work and family life.

Amendment 10

Annex, Introduction, paragraph 5

The international dimension, as a fundamental component of human resources in research and development in Europe, will be addressed in terms of career development, as well as of strengthening and enriching international cooperation through researchers and attracting research talent to Europe. The international dimension will be incorporated throughout the “Marie Curie Actions” and in addition will be subject to self-standing actions.

The international dimension, as a fundamental component of human resources in research and development in Europe, will be addressed in terms of career development, as well as of strengthening and enriching international cooperation through researchers and attracting research talent to Europe by providing appropriate incentives to this end. The international dimension will be incorporated throughout the “Marie Curie Actions” and in addition will be subject to self-standing actions.

Justification

Experience thus far shows that researchers, in particular, wish to relocate only in circumstances which meet certain fundamental principles, such as their quality of life and the quality of their work.

Amendment 11

Annex, Introduction, paragraph 6

Due account will be taken of the principles of sustainable development and gender equality. The programme aims to ensure gender mainstreaming by encouraging equal opportunities in all “Marie Curie Actions” and by benchmarking gender participation (a target of at least 40% participation by women). In addition, the actions will be designed to ensure that researchers can achieve an appropriate work/life balance and to contribute to facilitate resuming a research career after a break. Furthermore, considerations of the ethical, social, legal and wider cultural aspects of the research to be undertaken and its potential applications, as well as socio-economic impacts of scientific and technological development and foresight, will be addressed under this specific programme where relevant.

Due account will be taken of the principles of sustainable development and gender equality. The programme aims to ensure gender mainstreaming by encouraging equal opportunities in all “Marie Curie Actions” and by benchmarking gender participation (a target of at least 40% participation by women). In addition, the actions will be designed to remove obstacles to mobility, to ensure that researchers can achieve an appropriate work-life balance by making the necessary provision to assist researchers’ families and helping to facilitate resuming a research career after a break. Furthermore, considerations of the ethical, social, legal and wider cultural aspects of the research to be undertaken and its potential applications, as well as socio-economic impacts of scientific and technological development and foresight, will be addressed under this specific programme where relevant.

Justification

The importance of social welfare amenities should be highlighted, given that researchers’ families are often called upon to deal with practical matters such as health care or children’s schooling (kindergartens, nursery schools, etc.).

The Marie Curie actions must be such as to rule out every difficulty that might prevent a researcher from engaging in research activity during a spell abroad.

Amendment 12

Annex, Introduction, paragraph 7

In order to fully exploit Europe’s potential for becoming more attractive to researchers, the “Marie Curie Actions” will create concrete synergies with other actions both within the framework of the Community research policy, as well as within actions under other Community policies, e.g. on education, cohesion and employment. Such synergies will also be sought with actions at national and international level.

In order to fully exploit Europe’s potential for becoming more attractive to researchers, the “Marie Curie Actions” will create concrete synergies with other actions both within the framework of the Community research policy, as well as within actions under other Community policies, e.g. on education, cohesion and employment. Such synergies will also be sought with actions at regional, national, and international level specifically with a view to attaining regional cohesion, taking into account the need for the less developed regions to attract researchers to enable them to pursue their own medium and long-term development strategies.

Justification

It must be ensured that less developed areas will not be placed at a disadvantage by rising demand for highly qualified researchers.

Amendment 13

Annex, Activities, Initial training of researchers, paragraph 5, bullet points 3 a and 3 b (new)

 

· activities to be pursued in cooperation with third countries for the purpose of training early-stage researchers.

 

· the provision of assistance to promote publications, studies and books by researchers aimed at disseminating knowledge and supporting the theoretical and scientific development of researchers.

Justification

Cooperation with third countries should be encouraged where it could bring added value to the training of our early-stage researchers.

The publication of researchers' theoretical and scientific views, particularly those of young researchers, should be given special support as it would not only promote new views but also create the appropriate conditions for creative, scientific rivalry.

Amendment 14

Annex, Activities, Lifelong training and career development, paragraph 2

Researchers addressed under this action should have at least four years of full-time research experience; as the action is directed at life-long training and career development, it is however expected that the researchers will typically have a more senior profile in terms of experience.

Researchers addressed under this action should have at least four years’ research experience; as the action is directed at lifelong training and career development, it is, however, expected that the researchers will typically have a more senior profile in terms of experience.

Justification

The criterion of four years’ full-time experience might prove unduly restrictive if a researcher, as well as being actively engaged in academic research, were pursuing a separate career in another field.

Amendment 15

Annex, Activities, The international dimension, paragraph 2, point (i)

i) outgoing international fellowships, with mandatory return, for experienced researchers within the framework of life-long training and competence diversification, to acquire new skills and knowledge;

i) appropriately funded outgoing international fellowships, with mandatory return to the European Union, for experienced researchers within the framework of lifelong training and competence diversification, and for early-stage researchers, to enable them to acquire new skills and knowledge;

Justification

Mobility is often hampered by inadequate funding, whether in the form of research fellowships or of return and reintegration grants, especially when researchers have reached the middle of, or an advanced stage in, their careers. Early-stage researchers should be equally eligible for fellowships, to enable them to develop their skills and come back highly qualified.

Researchers should not be obliged to come back to their country of origin and nowhere else. Instead, they should have the option of adding to their experience before returning to any other Union Member State.

Amendment 16

Annex, Activities, The international dimension, paragraph 2, point (ii)

ii) return and international reintegration grants for experienced researchers after an international experience. Under this action the networking of researchers from Member States and associated countries abroad will also be supported with a view to keep them actively informed about and involved in developments in the European Research Area.

ii) appropriately funded return and international reintegration grants for experienced or early-stage researchers after an international experience. Under this action the networking of researchers from Member States and associated countries abroad will also be supported with a view to keeping them actively informed about and involved in developments in the European Research Area, as will incentives to return for researchers based outside Europe.

Justification

Mobility is often hampered by inadequate funding, whether in the form of research fellowships or of return and reintegration grants, especially when researchers have reached the middle of, or an advanced stage in, their careers. Early-stage researchers should be equally eligible for fellowships, to enable them to develop their skills and come back highly qualified. Expatriate European researchers must be encouraged to return to Europe.

Amendment 17

Annex, Activities, The international dimension, paragraph 3, point (i)

i) incoming international fellowships in order to attract highly qualified third-country researchers to Member States and associated countries, for knowledge enhancement and to build up high-level connections. Researchers from developing countries or from countries with emerging economies may benefit from support for a return phase. Networking of third-country researchers in Member States and associated countries, with a view to structuring and developing their contacts with their regions of origin, will also be supported;

i) incoming international fellowships in order to attract highly qualified third-country researchers to Member States and associated countries, for knowledge enhancement and to build up high-level connections. Researchers from developing countries or from countries with emerging economies may benefit from support for a return phase. Networking of third-country researchers in Member States and associated countries, with a view to structuring and developing their contacts with their regions of origin, will also be supported and incentives will be offered to good researchers in all parts of the world to encourage them to settle in Europe;

Justification

In general, incentives should be offered to encourage researchers to settle in, or return to, Europe.

Amendment 18

Annex, Activities, The international dimension, paragraph 3, point (ii), bullet point -1 a (new)

 

· candidate countries

Justification

Explicit reference to the special status of candidate countries where partnerships are concerned.

Amendment 19

Annex, Activities, Specific actions

In support of the creation of a genuine European labour market for researchers, a coherent set of accompanying actions is to be implemented, with a view to removing obstacles to mobility and to enhancing the career perspectives of researchers in Europe. These actions will aim, in particular, at raising stakeholders and general public awareness, including through “Marie Curie” awards, at stimulating and supporting action at Member State level and at complementing Community actions.

In support of the creation of a genuine European labour market for researchers, a coherent set of accompanying actions is to be implemented, with a view to removing obstacles to professional mobility, especially those related to researchers’ social security and tax affairs, which often act as a disincentive to entering the research field, and to enhancing the career perspectives of researchers in Europe, not least by enabling them to benefit from appropriate financial and salary terms as well as from social security arrangements. These actions will aim, in particular, at raising stakeholders’ and general public awareness, including through “Marie Curie” awards, at stimulating and supporting action at Member State level and at complementing Community actions.

Justification

Differences between Member States as regards social security systems and taxation levels can impede mobility, and concerted steps accordingly need to be taken as a matter of urgency. Given that salary is one of the most obvious outward signs of professional recognition, a decent, attractive income must be guaranteed in order to arouse interest in research careers.

PROĊEDURA

Title

Specific programme ‘People’ implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

References

COM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)

Committee responsible

ITRE

Opinion by
  Date announced in plenary

EMPL
17.11.2005

Enhanced cooperation – date announced in plenary

 

Drafts(wo)man
  Date appointed

Jamila Madeira
12.1.2006

Previous drafts(wo)man

 

Discussed in committee

21.3.2006

19.4.2006

 

 

 

Date adopted

20.4.2006

Result of final vote

+:

–:

0:

38

0

0

Members present for the final vote

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz

Substitute(s) present for the final vote

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Marian Harkin, Anne E. Jensen, Jamila Madeira, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Evangelia Tzampazi, Yannick Vaugrenard, Anja Weisgerber

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

 

Comments (available in one language only)

 

(1)

Europe needs more scientists. Increasing human resources for science and technology in Europe. Report of the High Level Group on Human Resources for Science and Technology in Europe. Chaired by Prof. José Mariano Gago. European Commission, 2004.

(2)

Not yet published in OJ.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (27.3.2006)

for the Committee on Industry, Research and Energy

on the proposal for a Council decision concerning the specific programme ‘People’ implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Draftsman: Giovanni Berlinguer

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

The Committee on Culture and Education wishes to make the following points:

–       Welcomes as a whole the Commission proposal concerning the specific programme ‘People’ implementing the 7th Framework Programme (2007-2013), since it continues to build on initiatives under the 6th Framework Programme currently under way. The ‘People’ programme seeks to encourage young research workers to pursue a scientific career by means of the ‘Marie Curie’ initiatives, which have without doubt proved to be the most substantial and effective means of developing human resources in the scientific sector.

–       Endorses the objective of the programme but calls for specific measures to prevent future shortages of research workers and the fragmentation and duplication of research work and to ensure that research teams do not become isolated, particularly in remote and less favoured areas of the Community. In order to promote the development of this pool of knowledge and encourage in particular the training and mobility of research workers, it is necessary to improve access to research infrastructures.

–       Stresses the need for equal opportunities for men and women in the research sector.

–       Stresses the need to ensure gender mainstreaming, both by encouraging equal opportunities in connection with all the ‘Marie Curie’ initiatives and by carrying out a comparative analysis regarding participation by males and females, bearing in mind that female research workers respond positively when encouraged to put themselves forward for the programmes concerned. Since 1999, a Commission awareness campaign seeking gender equality regarding the allocation of ‘Marie Curie’ grants has helped to correct the imbalance.

–       Notes that the mobility of research workers underpinning measures to encourage partnership arrangements between the academic and industrial sectors is an essential element regarding the acquisition and transfer of knowledge.

–       Stresses the need to support initiatives specifically seeking to promote the emergence of a new generation of research workers who must be given training and preparation in pure and applied sciences.

–       Reaffirms the need to create a welcoming environment for research workers within their countries of origin by improving their terms of employment and guaranteeing them fair treatment in respect of benefits.

–       Stresses that mobility should be considered not as an escape route but as a choice and an opportunity to work abroad so as to acquire and impart knowledge and experience. Greater advantage should be taken at national and European level of the opportunities offered by mobility as a means of sharing knowledge and technological know-how.

–       Takes the view that one of the Community’s strengths resides in the quality of its research workers and engineers, both as individuals and collectively, and that this is a major resource which Europe must not allow to go to waste.

EMENDI

The Committee on Culture and Education calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Text proposed by the Commission(1)  Amendments by Parliament

Amendment 1

Recital 8

(8) Research activities carried out within this programme should respect fundamental ethical principles, including those which are reflected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

(8) Research activities carried out within this programme should respect fundamental ethical principles, including those which are reflected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and reconfirm the civic and humanistic value of research while respecting ethical and cultural diversity.

Justification

The tension affecting the research sector, sometimes fruitful and sometimes destructive, arising from the impressive progress made by research on the one hand and the requirements of society in economic, political and cultural terms on the other, is now greater than ever, requiring a pause for thought regarding the ethical issues and questions of cultural diversity facing he world of research.

Amendment 2

Recital 9

(9) The Framework Programme should contribute towards promoting sustainable development.

(9) The Framework Programme must contribute towards promoting sustainable development.

Amendment 3

Recital 10 a (new)

 

(10a) To simplify calls for proposals and reduce costs, the Commission should set up a database as a prerequisite for notifying participants in calls for proposals.

Justification

Easier access to the programme for European research institutions and interested parties in a call for proposals.

Amendment 4

Article 8, paragraph 5

5. The Commission shall regularly inform the Committee of the overall progress of the implementation of the Specific Programme, and shall provide it with information about all RTD actions funded under this programme.

5. The Commission shall regularly inform the Committee and the European Parliament's committee responsible of the overall progress of the implementation of the Specific Programme, and shall provide it with information about all RTD actions funded under this programme.

Justification

The Commission is presenting provisions for a comitology procedure in the context of cooperation with the Council here. It is appropriate to inform the other arm of the budgetary authority, as well, of the implementation of the programme.

Amendment 5

Article 8, paragraph 5 a (new)

 

5a. The Commission shall submit this Decision and a report on the implementation of the Specific Programme to the competent bodies for review in sufficient time to ensure that the procedure for modifying this Decision can be completed by the end of 2010.

 

 

Justification

The review of the decision during its projected term (mid-term review) makes it possible, in the context of an evaluation and, possibly, corrective action, to react to problems with implementation or to other developments. Owing to the running-in phase of the programme which exists in practice, the review takes place a year after the mid-point of the period covered by the programme. This amendment is intended to make the evaluation more reliable.

Amendment 6

Annex, Introduction, paragraph 1

One of the main competitive edges in science and technology is the quantity and quality of its human resources. As a prerequisite for increasing Europe’s capacity and performance in research and technological development and for consolidating and further developing the European Research Area, the overall strategic aim of this programme is to make Europe more attractive to researchers. This shall be done by pursuing a considerable structuring effect throughout Europe on the organisation, performance and quality of research training, on the active career development of researchers, on knowledge-sharing through researchers between sectors and research organisations, and on strong participation by women in research and development.

Human resources are of great importance for increasingly knowledge-based competitiveness and development in science and technology. As a prerequisite for increasing Europe’s capacity and performance in research and technological development and for consolidating and further developing the European Research Area, the overall strategic aim of this programme is to make Europe more attractive to researchers. This shall be done by pursuing a considerable structuring effect throughout Europe on the organisation, performance and quality of research training, on the active career development of researchers, on knowledge-sharing through researchers between sectors and research organisations, and on strong participation by women in research and development.

Amendment 7

Annex, Introduction, paragraph 2

The programme will be implemented by systematic investments in people, mainly through a coherent set of “Marie Curie Actions”, addressing researchers in terms of their skills and competence development at all stages of their careers, from initial research training to career development and life-long training. Mobility, both trans-national and intersectoral, recognition of experiences acquired in different sectors and countries, and adequate working conditions are key elements throughout the “Marie Curie Actions”.

The programme will be implemented by systematic investments in people, mainly through a coherent set of “Marie Curie Actions”, addressing researchers in terms of their skills and competence development at all stages of their careers, from initial research training to career development and life-long training. Mobility, both trans-national and intersectoral, recognition of experiences acquired in different sectors and countries, and adequate working conditions are key elements throughout the “Marie Curie Actions”. Research worker mobility is of fundamental importance for the acquisition and transfer of knowledge. It is necessary to encourage both the mobility of European research workers in other parts of the world and admission and transfer arrangements for third country research workers seeking to enter the European Union.

Amendment 8

Annex, Introduction, paragraph 3

The “Marie Curie Actions” are open to all domains of research and technological development addressed under the Treaty. Research fields are chosen freely by the applicants. Nevertheless the possibility is retained to target certain activities under the programme, for example regarding scientific disciplines and technological areas, participating regions, types of research organisations and researcher population, in order to respond to the evolution of Europe’s requirements in the area of research training, mobility, career development and knowledge-sharing. This includes the possibility for joint calls with other parts of the Framework Programme.

The “Marie Curie Actions” are open to all domains of research and technological development addressed under the Treaty. Research fields are chosen freely by the applicants. Nevertheless the possibility is retained to target certain activities under the programme, for example regarding scientific disciplines and technological areas, participating regions, types of research organisations and researcher population, in order to respond to the evolution of Europe’s requirements in the area of research training, mobility, career development and knowledge-sharing. The ‘Marie Curie’ grant should help to develop fresh potential within research bodies located in less favoured areas. This includes the possibility for joint calls with other parts of the Framework Programme.

Amendment 9

Annex, Introduction, paragraph 4

A strong participation by enterprises, including SMEs, is considered a crucial added value for this programme. The enhancement of industry-academia cooperation in terms of research training, career development and knowledge-sharing is encouraged throughout the “Marie Curie Actions”, while a dedicated action is addressing industry-academia pathways and partnerships.

Participation by enterprises, including SMEs, is considered a crucial added value for this programme. The enhancement of industry-academia cooperation in terms of research training, career development and knowledge-sharing is encouraged throughout the “Marie Curie Actions”, while a dedicated action is addressing industry-academia pathways and partnerships. It is necessary to conserve the academic freedom of research workers under cooperation arrangements between industry and universities.

Justification

Partnership arrangements between the academic and business worlds should not be subject to pressures of a political or financial nature.

Amendment 10

Annex, Introduction, paragraph 6

Due account will be taken of the principles of sustainable development and gender equality. The programme aims to ensure gender mainstreaming by encouraging equal opportunities in all “Marie Curie Actions” and by benchmarking gender participation (a target of at least 40% participation by women). In addition, the actions will be designed to ensure that researchers can achieve an appropriate work-life balance and to contribute to facilitate resuming a research career after a break. Furthermore, considerations of the ethical, social, legal and wider cultural aspects of the research to be undertaken and its potential applications, as well as socio-economic impacts of scientific and technological development and foresight, will be addressed under this specific programme where relevant.

Due account will be taken of the principles of sustainable development and gender equality. The programme aims to ensure gender mainstreaming by encouraging equal opportunities in all “Marie Curie Actions” and by benchmarking gender participation (a target of at least 40% participation by women). Measures will be taken to introduce more effective monitoring arrangements concerning gender equality and related initiatives to promote equal opportunities for men and women within the programme as a whole. Financial assistance in the form of ‘Marie Curie’ grants to female research workers is a major factor, particularly for those returning to the sector following absence due to maternity. In addition, the actions will be designed to ensure that researchers can achieve an appropriate work-life balance and to contribute to facilitate resuming a research career after a break. Furthermore, considerations of the ethical, social, legal and wider cultural aspects of the research to be undertaken and its potential applications, as well as socio-economic impacts of scientific and technological development and foresight, will be addressed under this specific programme where relevant.

Justification

An innovative strategy is necessary to encourage female research workers. A research career should not be considered as incompatible with family obligations. It is necessary to promote good practices such as flexible working hours.

Amendment 11

Annex, Introduction, paragraph 8a (new)

It will be essential to strengthen links between research and the university reform and convergence process (Bologna Process) so as to encourage the mobility of research workers and ensure that it does not lead to a system designed solely to ensure the rapid completion of university studies at the expense of experience abroad.

Amendment 12

Annex, section on 'The international dimension', paragraph 2, point i)

i) outgoing international fellowships, with mandatory return, for experienced researchers within the framework of life-long training and competence diversification, to acquire new skills and knowledge;

i) outgoing international fellowships, accompanied by measures designed to remove obstacles to a return to the country of origin and to guarantee continuity of work, or, if, and only if, this condition has been accepted beforehand by the party concerned, with mandatory repayment in the case of a long-term stay abroad, for experienced researchers within the framework of life-long training and competence diversification, to acquire new skills and knowledge;

Justification

A researcher (or any other person) cannot legally be obliged to return to his/her country of origin.

Amendment 1

Annex, Activities, Specific Actions

In support of the creation of a genuine European labour market for researchers, a coherent set of accompanying actions is to be implemented, with a view to removing obstacles to mobility and to enhancing the career perspectives of researchers in Europe. These actions will aim, in particular, at raising stakeholders' and general public awareness, including through “Marie Curie” awards, at stimulating and supporting action at Member State level and at complementing Community actions.

In support of the creation of a genuine European labour market for researchers, a coherent set of accompanying actions is to be implemented, with a view to removing obstacles to mobility and to enhancing the career perspectives of researchers in Europe. These actions will aim, in particular, at raising stakeholders' and general public awareness, including through “Marie Curie” awards, at stimulating and supporting action at Member State level and at complementing Community actions. All ‘Marie Curie’ initiatives must guarantee equal opportunities and eliminate all obstacles facing disabled research workers.

PAĠNA PROĊEDURALI

Title

Specific programme ‘People’ implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

References

COM(2005)0442 – C­6-0383/2005 – 2005/0187(CNS)

Committee responsible

ITRE

Opinion by
  Date announced in plenary

CULT
17.11.2005

Enhanced cooperation – date announced in plenary

 

Drafts(wo)man
  Date appointed

Giovanni Berlinguer
4.10.2005

Previous drafts(wo)man

 

Discussed in committee

23.1.2006

23.2.2006

0.0.0000

 

 

Date adopted

21.3.2006

Result of final vote

+: 25

–: 1

0: 0

 

Members present for the final vote

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Rolandas Pavilionis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise

Substitute(s) present for the final vote

Gyula Hegyi, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

 

Comments (available in one language only)

...

(1)

Not yet published in OJ.


OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (22.3.2006)

for the Committee on Industry, Research and Energy

on the proposal for a Council decision concerning the specific programme “People” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Draftswoman: Amalia Sartori

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

The European Community's Seventh Framework Programme (2007-2013) for research, technological development and demonstration activities is part of an integrated human resources strategy for research and development in the European Union.

With regard to the principle of equality between women and men, in this opinion the European Parliament's Committee on Women's Rights and Gender Equality draws attention to the underused potential of women in scientific disciplines and calls for more specific measures to promote their participation. In most EU Member States, the number of women graduates is proportionally higher than for men. Despite this success in terms of education, the labour market in the scientific field is still dominated by men, while women are in a minority in the sciences and in decision-making bodies concerned with scientific issues. The framework programme should therefore encourage more people to study science, above all by persuading women to go into science and technology, and should foster the participation of women on an equal footing in all scientific disciplines and at all levels.

Consequently, the research activities carried out under this programme should respect fundamental ethical principles, including those enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, for instance the right to the integrity of the person, equality between men and women and reconciling work and family life.

The framework programme is divided into four types of activities. One of these, entitled 'People', supports the training and career development of individual researchers. We take the view that it is of the utmost importance to ensure gender mainstreaming in the 'People' programme, for example by promoting new undertakings and innovation by women entrepreneurs; it is also vital that such initiatives should be properly reflected in the financial framework.

EMENDI

The Committee on Women's Rights and Gender Equality calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Draft legislative resolution

Text proposed by the Commission(1)  Amendments by Parliament

Amendment 1

Recital 2

(2) The Framework Programme is structured in four types of activities: trans-national cooperation on policy-defined themes (“Cooperation”), investigator-driven research based on the initiative of the research community (“Ideas”), support of training and career development of researchers (“People”), and support of research capacities (“Capacities”). Activities under “People” as regards indirect actions should be implemented by this specific programme.

Does not apply to the English version - the term 'researcher' is gender neutral in English.

Amendment 2

Recital 4

(4) The Framework Programme should complement the activities carried out in the Member States as well as other Community actions that are necessary for the overall strategic effort for the implementation of the Lisbon objectives, alongside in particular with those on structural funds, agriculture, education, training, competitiveness and innovation, industry, health, consumer protection, employment, energy, transport and environment.

(4) The Framework Programme should complement the activities carried out in the Member States as well as other Community actions that are necessary for the overall strategic effort for the implementation of the Lisbon objectives, alongside in particular with those on structural funds, agriculture, education, training, employment, equal opportunities and equal treatment, competitiveness and innovation, industry, health, consumer protection, employment, energy, transport and environment.

Justification

Equal opportunities and equal treatment are fundamental Community principles which must be implemented in the interests of achieving the Lisbon objectives, to which the framework programme should contribute.

Amendment 3

Recital 5

(5) Innovation and SME-related activities supported under this Framework Programme should be complementary to those undertaken under the framework programme for Competitiveness and Innovation.

(5) Innovation and SME-related activities supported under this Framework Programme should be complementary to those undertaken under the framework programme for Competitiveness and Innovation and should help to support small family enterprises and SMEs run by women.

Justification

Difficulties in accessing appropriate forms of financing can be an obstacle to participation in research, technological development and demonstration activities, particularly for SMEs, small family enterprises and small enterprises run by women.

Amendment 4

Recital 7

(7) The international dimension is a fundamental component of human resources in research and development in Europe. As provided for under Article 170 of the Treaty, this specific programme is open to the participation of countries having concluded the necessary agreements to this effect, and is also open on the project level, and on the basis of mutual benefit, to the participation of entities from third countries and of international organisations for scientific cooperation. Moreover, all actions, as well as dedicated actions in this specific programme are open to participation of individual researchers from third countries.

(7) The international dimension is a fundamental component of human resources in research and development in Europe. As provided for under Article 170 of the Treaty, this specific programme is open to the participation of countries having concluded the necessary agreements to this effect, and is also open on the project level, and on the basis of mutual benefit, to the participation of entities from third countries and of international organisations for scientific cooperation. Moreover, all actions, as well as dedicated actions in this specific programme are open, without discrimination of any kind, to participation of individual researchers from third countries. To that effect, efforts should be made to speed up mutual recognition of professional qualifications acquired in third countries.

Justification

Participation in the programme should not be subject to any form of discrimination. Moreover, in order to attract foreign researchers it is essential to speed up the mutual recognition of qualifications acquired in third countries so as to fully utilise the human potential in research and technology in Europe and avoid hindering the free movement of researchers within the European Union.

Amendment 5

Recital 8

(8) Research activities carried out within this programme should respect fundamental ethical principles, including those which are reflected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

(8) Research activities carried out within this programme should respect fundamental ethical principles, including those which are reflected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, such as the right to the integrity of the person, equality between men and women and the possibility of reconciling family and professional life.

Justification

As the Commission proposal plans to focus specifically on gender mainstreaming, it should be made clear where appropriate that the activities apply to both women and men.

Amendment 6

Recital 9 a (new)

 

(9a) The Framework Programme should encourage people to study science, above all by persuading women to go into science and technology.

Justification

Amendment 7

Recital 13

(13) In the implementation of this programme adequate attention needs to be paid to gender mainstreaming, as well as to, inter alia, the working conditions, transparency of recruitment processes, and career development as regards the researchers recruited on projects and programmes funded under the actions of this programme, for which the Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers offers a reference framework.

(13) In the implementation of this programme adequate attention needs to be paid to equal treatment and equal opportunities for men and women, equal rights, with appropriate funding, as well as to, inter alia, working conditions, particularly with a view to enabling reconciliation of work and family life, transparency and non-discrimination in recruitment processes, and career development as regards researchers recruited on projects and programmes funded under the actions of this programme, for which the Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers offers a reference framework, paying particular attention to the needs of disabled researchers.

Justification

As the Commission proposal plans to give particular consideration to gender mainstreaming, it should be made clear, where necessary and with appropriate terminology, that the activities apply to both women and men and that this principle will have specific consequences in terms of funding. Furthermore, the disabled should enjoy equal access to all activities and special facilities should be provided for them to this end. Consideration must also be given in the implementation of the programme to the need to reconcile work and family life, as well as to respect for the principle of non-discrimination in the selection of researchers.

Amendment 8

Recital 13 a (new)

 

 

(13a) In most EU countries the number of women graduates is proportionally higher than for men. However, the labour market in science is dominated by men. The gap between women and men aged 20-24 attaining higher education was 5 percentage points in the EU 20041. It is therefore necessary to boost the presence and women in the research sector, with gender mainstreaming except for specific reasons.

_____________________

1Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on equality between women and men, 2005 (COM(2005)0044).

Justification

Measures should be taken to promote the representation of women in the research sector at all levels given that in some areas it is still not possible to apply a policy of equal opportunities because of the small percentage of women.

Amendment 9

Recital 14

(14) This programme is in conformity with and underpins the further development and implementation of the integrated strategy on human resources in research and development in Europe on the basis of the “Mobility Strategy for the ERA” and the “Researchers in the ERA: one profession, multiple careers” , as well as takes into account the Council conclusions on human resources in R&D of 18 April 2005.

(14) This programme is in conformity with and underpins the further development and implementation of the integrated strategy on human resources in research and development in Europe on the basis of the “Mobility Strategy for the ERA”, which, in relation to the principle of equality between men and women, draws specific attention to the underused potential of women in scientific careers in Europe, and the “Researchers in the ERA: one profession, multiple careers” , as well as takes into account the Council conclusions on human resources in R&D of 18 April 2005

Justification

This amendment seeks to focus the programme on rectifying the shortcomings identified in the Mobility Strategy for the ERA.

Amendment 10

Article 2, subparagraph 1

The Specific Programme shall support the activities for “People”, strengthening, quantitatively and qualitatively, the human potential in research and technology in Europe. The activities supporting training and career development of researchers, referred to as “Marie Curie Actions”, will be reinforced with a better focus on the key aspects of skills and career development and strengthened links with national systems.

The Specific Programme shall support the activities for “People”, encouraging people to take up a career as a researcher and strengthening, quantitatively and qualitatively, the human, and especially female, potential in research and technology in Europe, while ensuring equal access for men and women and paying special attention to the needs of disabled researchers. The activities supporting training and career development of researchers, referred to as “Marie Curie Actions”, will be reinforced with a better focus on the key aspects of skills and career development and strengthened links with national systems.

Amendment 11

Article 4, paragraph 1

1. All research activities carried out under the Specific Programme shall be carried out in compliance with fundamental ethical principles.

1. All research activities carried out under the Specific Programme shall be carried out in compliance with fundamental ethical principles. Research shall receive financial support only where it is in conformity with human rights, in particular human dignity.

Amendment 12

Article 4, paragraph 3, 1st indent

- research activities that are prohibited in all Member States

- research activities that are prohibited in Member States on the basis of fundamental considerations relating to human rights and constitutional principles

Amendment 13

Article 6, paragraph 3

3. The work programme will specify the criteria on which proposals for indirect actions under the funding schemes shall be evaluated and projects selected. The criteria will be those assessing qualitative aspects of the proposers (researchers/organisations) and their potential for further progression, including where appropriate their implementing capacity; the quality of the proposed activity in scientific training and/or transfer of knowledge terms; the Community added value and the structuring effect of the proposed activity in terms of contribution to the objectives of the specific programme and Work Programme. These criteria and any weightings and thresholds may be further specified or complemented in the work programme.

3. The work programme will specify the criteria on which proposals for indirect actions under the funding schemes shall be evaluated and projects selected. The criteria will be those assessing qualitative aspects of the proposers (researchers/organisations) and their potential for further progression, including where appropriate their implementing capacity; the quality of the proposed activity in scientific training and/or transfer of knowledge terms; the Community added value and the structuring effect of the proposed activity in terms of contribution to the objectives of the specific programme and Work Programme and the implementation of the principle of equal treatment and equal opportunities for women and men. These criteria and any weightings and thresholds may be further specified or complemented in the work programme.

Justification

Consistent with Recital 13 of the Commission proposal using appropriate terminology.

Amendment 14

Annex, Introduction, paragraph 1

One of the main competitive edges in science and technology is the quantity and quality of its human resources. As a prerequisite for increasing Europe’s capacity and performance in research and technological development and for consolidating and further developing the European Research Area, the overall strategic aim of this programme is to make Europe more attractive to researchers. This shall be done by pursuing a considerable structuring effect throughout Europe on the organisation, performance and quality of research training, on the active career development of researchers, on knowledge-sharing through researchers between sectors and research organisations, and on strong participation by women in research and development.

 

One of the main competitive edges in science and technology is the quantity and quality of its human resources. As a prerequisite for increasing Europe’s capacity and performance in research and technological development and for consolidating and further developing the European Research Area, the overall strategic aim of this programme is to make Europe more attractive to researchers. This shall be done by pursuing a considerable structuring effect throughout Europe on the organisation, performance and quality of research training, on knowledge-sharing through researchers between sectors and research organisations, on the active career development of researchers, with particular reference to participation by women in research and development while promoting the reconciliation of work and family life.

Justification

As the Commission proposal plans to focus specifically on gender mainstreaming, it should be made clear where appropriate that the activities apply to both women and men. In addition, efforts should be made to create the conditions that will enable women to play a more active part in the world of research, while enjoying scope for reconciling work and family life.

Amendment 15

Annex, Introduction, paragraph 2

The programme will be implemented by systematic investments in people, mainly through a coherent set of 'Marie Curie Actions', addressing researchers in terms of their skills and competence development at all stages of their careers, from initial research training to career development and life-long training. Mobility, both trans-national and intersectoral, recognition of experiences acquired in different sectors and countries, and adequate working conditions are key elements throughout the 'Marie Curie Actions'.

The programme will be implemented by systematic investments in people, mainly through a coherent set of 'Marie Curie Actions', addressing researchers in terms of their skills and competence development at all stages of their careers, from initial research training to career development and life-long training. Mobility, both trans-national and intersectoral, recognition of experiences and qualifications acquired in different sectors and countries, and adequate working conditions are key elements throughout the 'Marie Curie Actions', taking account of the principle of gender equality and the need for special facilities for disabled researchers.

Or. pl

Justification

As the Commission proposal plans to focus specifically on gender mainstreaming, it should be made clear where appropriate that the activities apply to both women and men. Moreover, the disabled should enjoy equal access to all activities and special facilities should be provided for them to this end. To enable researchers from third countries to participate it is essential to take measures ensuring recognition of qualifications acquired in those countries. In addition, ‘Marie Curie Actions’ should encourage working conditions to be implemented which take into account not only gender equality but also the need to reconcile work and family life.

Amendment 16

Annex, Introduction, paragraph 4

A strong participation by enterprises, including SMEs, is considered a crucial added value for this programme. The enhancement of industry-academia cooperation in terms of research training, career development and knowledge-sharing is encouraged throughout the “Marie Curie Actions”, while a dedicated action is addressing industry-academia pathways and partnerships.

A strong participation by enterprises, including SMEs, is considered a crucial added value for this programme. The enhancement of industry-academia cooperation in terms of research training, career development and knowledge-sharing is encouraged throughout the “Marie Curie Actions”, while a dedicated action is addressing industry-academia pathways and partnerships, encouraging the setting up of new undertakings and innovations by women entrepreneurs.

Justification

The digital divide is particularly marked in the small-business sector, which does not help the competitiveness of small and medium-sized businesses in which many women are involved. Specific attention should be paid to this aspect when implementing the programme.

Amendment 17

Annex, Introduction, paragraph 5

The international dimension, as a fundamental component of human resources in research and development in Europe, will be addressed in terms of career development, as well as of strengthening and enriching international cooperation through researchers and attracting research talent to Europe. The international dimension will be incorporated throughout the “Marie Curie Actions” and in addition will be subject to self-standing actions.

The international dimension, as a fundamental component of human resources in research and development in Europe, will be addressed in terms of career development, for both women and men, as well as of strengthening and enriching international cooperation through researchers and attracting research talent to Europe. The international dimension will be incorporated throughout the “Marie Curie Actions” and in addition will be subject to self-standing actions.

Justification

As the Commission proposal plans to focus specifically on gender mainstreaming, it should be made clear where appropriate that the activities apply to both women and men.

Amendment 18

Annex, Introduction, paragraph 6

Due account will be taken of the principles of sustainable development and gender equality. The programme aims to ensure gender mainstreaming by encouraging equal opportunities in all ‘Marie Curie Actions’ and by benchmarking gender participation (a target of at least 40% participation by women). In addition, the actions will be designed to ensure that researchers can achieve an appropriate work/life balance and to contribute to facilitate resuming a research career after a break. Furthermore, considerations of the ethical, social, legal and wider cultural aspects of the research to be undertaken and its potential applications, as well as socio-economic impacts of scientific and technological development and foresight, will be addressed under this specific programme where relevant.

Due account will be taken of the principles of sustainable development and gender equality. The programme aims to ensure gender mainstreaming by encouraging equal opportunities in all ‘Marie Curie Actions’ and by benchmarking gender participation (a target of at least 40% participation by women). In addition, the actions will be designed to ensure that researchers, particularly women, can achieve an appropriate balance between work and family life and to contribute to facilitate resuming a research career after a break, particularly after a period of maternity leave or parental leave, also taking particular account of the importance of demographic change. Furthermore, considerations of the ethical, social, legal and wider cultural aspects of the research to be undertaken and its potential applications, as well as socio-economic impacts of scientific and technological development and foresight, will be addressed under this specific programme where relevant.

Justification

Women do not enjoy the same promotion opportunities as men in the field of research. Measures therefore need to be adopted to allow them to resume their careers after a break, particularly after a period of parental or maternity leave.

Amendment 19

Annex, Introduction, paragraph 7

In order to fully exploit Europe’s potential for becoming more attractive to researchers, the 'Marie Curie Actions' will create concrete synergies with other actions both within the framework of the Community research policy, as well as within actions under other Community policies, e.g. on education, cohesion and employment. Such synergies will also be sought with actions at national and international level.

In order to fully exploit Europe’s potential for becoming more attractive to researchers, the 'Marie Curie Actions' will create concrete synergies with actions both within the framework of the Community research policy, as well as within actions under other Community policies, making sure to include gender mainstreaming in fields such as education, cohesion and employment. Such synergies will also be sought with actions at national and international level.

Justification

As the Commission proposal plans to focus specifically on gender mainstreaming, it should be made clear where appropriate that the activities apply to both women and men.

Amendment 20

Annex, Ethical aspects, paragraph 1

During the implementation of this specific programme and in the research activities arising from it, fundamental ethical principles are to be respected. These include, inter alia, the principles reflected in the Charter of fundamental Rights of the EU, including the following: protection of human dignity and human life, protection of personal data and privacy, as well as animals and the environment in accordance with Community law and the latest versions of relevant international conventions, guidelines and codes of conduct, e.g. the Helsinki Declaration, the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Biomedicine signed in Oviedo on 4 April 1997 and its Additional Protocols, the UN Convention on the Rights of the Child, the Universal Declaration on the human genome and human rights adopted by UNESCO, UN Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and the relevant World Health Organisation (WHO) resolutions.

During the implementation of this specific programme and in the research activities arising from it, fundamental ethical principles are to be respected. These include, inter alia, the principles reflected in the Charter of fundamental Rights of the EU, including the following: protection of human dignity and human life, protection of personal data and privacy, as well as animals and the environment in accordance with Community law and the latest versions of relevant international conventions, guidelines and codes of conduct, e.g. the Helsinki Declaration, the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Biomedicine signed in Oviedo on 4 April 1997 and its Additional Protocols, the UN Convention on the Rights of the Child, the Universal Declaration on the human genome and human rights adopted by UNESCO, UN General Assembly resolution 59/280 of 8 March 2005, UN Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and the relevant World Health Organisation (WHO) resolutions.

Amendment 21

Annex, Ethical aspects, paragraph 3

In compliance with the principle of subsidiarity and the diversity of approaches existing in Europe, participants in research projects must conform to current legislation, regulations and ethical rules in the countries where the research will be carried out. In any case, national provisions apply and no research forbidden in any given Member State or other country will be supported by Community funding to be carried out in that Member State or country.

In compliance with the principle of subsidiarity and the diversity of approaches existing in Europe, participants in research projects must conform to current legislation, regulations and ethical rules in the countries where the research will be carried out. In any case, national provisions apply and no research forbidden in any given Member State or other country will be supported by Community funding to be carried out in that Member State or country. As a matter of principle, research shall receive financial support from the Community only where it is in conformity with human rights, in particular human dignity.

Amendment 22

Annex, Activities, Initial training of researchers, paragraph 1

This action supports the initial training of researchers, typically directed at the first four years of researchers’ careers, plus up to one additional year if necessary for the completion of the initial training. Through a trans-national networking mechanism, aimed at structuring a substantial share of the high-quality initial research training capacity throughout Member States and associated countries in both public and private sectors, the action aims to improve researchers’ career perspectives in both sectors, thereby also enhancing the attraction of young researchers to research careers.

This action supports the initial training of researchers, typically directed at the first four years of researchers’ careers, plus up to one additional year if necessary for the completion of the initial training, ensuring a fair gender balance in participation. Through a trans-national networking mechanism, aimed at structuring a substantial share of the high-quality initial research training capacity throughout Member States and associated countries in both public and private sectors, the action aims to improve researchers’ career perspectives in both sectors, thereby also enhancing the attraction of young researchers, and of women in particular, to research careers.

Justification

As the Commission proposal plans to focus specifically on gender mainstreaming, it should be made clear where appropriate that the activities apply to both women and men.

Amendment 23

Annex, Activities, Life-long training and career development, paragraph 1

This action targets experienced researchers at different stages of their careers, by enhancing their individual competence diversification in terms of acquisition of multi- or interdisciplinary skills or the undertaking of inter-sectoral experiences. The aim is to support researchers in attaining and/or strengthening a leading independent position, e.g. principal investigator, professor or other senior position in education or enterprise. It will also assist researchers to resume a career in research after a break or to (re)integrate researchers into a research career in Member States and associated countries, including in their country of origin, after a mobility experience.

This action targets experienced researchers at different stages of their careers, by enhancing their individual competence diversification in terms of acquisition of multi- or interdisciplinary skills or the undertaking of inter-sectoral experiences. The aim is to support researchers in attaining and/or strengthening a leading independent position, e.g. principal investigator, professor or other senior position in education or enterprise. It will also assist researchers to resume a career in research after a break, particularly after a period of maternity leave or parental leave, or to (re)integrate researchers into a research career in Member States and associated countries, including in their country of origin, after a mobility experience, while promoting better reconciliation of work and family life to take account of, inter alia, demographic change. To that end, mutual recognition of qualifications acquired in the European Union and of those acquired in third countries will need to be improved.

Justification

As the Commission proposal plans to focus specifically on gender mainstreaming, it should be made clear where appropriate that the activities apply to both women and men.

Amendment 24

Annex, Activities, Lifelong training and career development,

Paragraph 2

Researchers addressed under this action should have at least four years of full-time research experience; as the action is directed at life-long training and career development, it is however expected that the researchers will typically have a more senior profile in terms of experience.

Researchers addressed under this action should have in total four years of research experience; as the action is directed at life-long training and career development, it is however expected that the researchers will typically have a more senior profile in terms of experience.

Justification

The experience possessed by the researchers in question should be four years in total and take into account all previous experience before and after parental leave in the case of women researchers.

Amendment 25

Annex, Activities, specific actions, paragraph 1

In support of the creation of a genuine European labour market for researchers, a coherent set of accompanying actions is to be implemented, with a view to removing obstacles to mobility and to enhancing the career perspectives of researchers in Europe. These actions will aim, in particular, at raising stakeholders and general public awareness, including through 'Marie Curie' awards, at stimulating and supporting action at Member State level and at complementing Community actions.

In support of the creation of a genuine European labour market for researchers, a coherent set of accompanying actions is to be implemented, with a view to removing obstacles to mobility and to enhancing the career perspectives of researchers in Europe, making it easier to reconcile work and family life. These actions will aim, in particular, at raising stakeholders and general public awareness, including through 'Marie Curie' awards, at stimulating and supporting action at Member State level and at complementing Community actions.

Justification

Efforts should be made to create the conditions that will enable women to play a more active part in the world of research, while enjoying scope for reconciling work and family life.

PROĊEDURA

Titolu

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm speċifiku “Nies” li jimplimenta s-Seba’ Programm ta' Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni

Proċedura numru

(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Kumitat responsabbli

ITRE

Opinjoni mogħtija minn
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

FEMM
17.11.2005

Koperazzjoni aktar mill-qrib - data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

 

Rapporteur għal opinjoni
  Data tal-ħatra

Amelia Sartori
30.11.2005

Rapporteur għal opinjoni preċedenti

 

Eżami fil-kumitat

24.1.2006

0.0.0000

0.0.0000

 

 

Data ta' l-adozzjoni

23.3.2006

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

19

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, María Esther Herranz García, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2) preżenti għall-votazzjoni finali)

 

Kummenti (informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)

...

(1)

Not yet published in OJ.


PROĊEDURA

Titolu

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm speċifiku 'Nies' li jimplimenta s-Seba’ Programm ta' Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni

Referenzi

COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

14.11.2005

Kumitat responsabbli
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE
17.11.2005

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG
17.11.2005

EMPL
17.11.2005

CULT
17.11.2005

FEMM

17.11.2005

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija
  Data tad-deċiżjoni

 

 

 

 

 

Koperazzjoni aktar mill-qrib
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Data tal-ħatra

Umberto Pirilli
5.10.2005

 

Rapporteur(s) preċedenti

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni  Data tad-deċiżjoni

 

Bażi legali kkontestata
  Data ta' l-opinjoni tal-JURI

 

 

 

Dotazzjoni finanzjarja emendata
  Data ta' l-opinjoni tal-BUDG

 

 

 

Konsultazzjoni mill-PE mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew - data tad-deċiżjoni fis-seduta plenarja

 

Konsulatazzjoni mill-PE mal-Kumitat tar-Reġjuni - data tad-deċiżjoni fis-seduta plenarja

 

Eżami fil-kumitat

31.1.2006

21.2.2006

4.5.2006

30.5.2006

20.6.2006

 

13.7.2006

 

 

 

 

Data ta' l-adozzjoni

3.10.2006

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

45

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Šarūnas Birutis, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Alexander Alvaro, Jean-Pierre Audy, María del Pilar Ayuso González, Peter Liese, Erika Mann, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, John Purvis

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2) preżenti għall-votazzjoni finali)

Iles Braghetto

Data tat-tressiq

16.10.2006

 

Kummenti (informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)

...

Aġġornata l-aħħar: 31 t'Ottubru 2006Avviż legali