Menetlus : 2005/0223(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0400/2006

Esitatud tekstid :

A6-0400/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2006 - 14.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0536

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 125kWORD 62k
23. november 2006
PE 380.741v02-00 A6-0400/2006

Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb statistiliste andmete esitamist kalandustoodete lossimise kohta liikmesriikides ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1382/91

(14283/1/2006 – C6-0421/2006 – 2005/0223(COD))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Philippe Morillon

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb statistiliste andmete esitamist kalandustoodete lossimise kohta liikmesriikides ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1382/91 (14283/1/2006 – C6-0421/2006 – 2005/0223(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (14283/1/2006 – C6–0421/2006);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0566)(2) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0400/2006),

1.  kiidab ühise seisukoha heaks;

2.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks allkirjastada õigusakt koos nõukogu eesistujaga vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks allkirjastada õigusakt pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, 15.6.2006, P6_TA(2006)0264.

(2)

ELTs seni avaldamata.


MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb statistiliste andmete esitamist kalandustoodete lossimise kohta liikmesriikides ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1382/91

Viited

14283/1/2006 – C6-0421/2006 - 2005/0223(COD)

EP 1. lugemise kuupäev
– P-number

15.6.2006

P6_TA-PROV(2006)0264

Komisjoni ettepanek

KOM(2005)0566

Komisjoni muudetud ettepanek

 

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

17.11.2006

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

PECH
29.11.2006

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Philippe Morillon
24.11.2005

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

21.11.2006

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:
–:

0:

20

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Giorgio Carollo, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Chris Davies, Duarte Freitas

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Ole Christensen, Siiri Oviir, Anders Samuelsen

Esitamise kuupäev

23.11.2006

 

Märkused
(andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...

Viimane päevakajastamine: 30. november 2006Õigusalane teave