Förfarande : 2005/0048(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0419/2006

Ingivna texter :

A6-0419/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2006 - 6.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0583

BETÄNKANDE     *
PDF 481kWORD 764k
27 november 2006
PE 368.066v03-00 A6-0419/2006

om förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”

(KOM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Barbara Kudrycka

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”

(KOM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0123)(1),

–   med beaktande av artikel 63.3 a i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0238/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0419/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändrat förslag till

RÅDETS BESLUT

om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare
för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna
programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar"

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 63.3 a,

med beaktande av kommissionens förslag(2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3),

 

av följande skäl:

Skäl 1

(1)       För att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa föreskrivs i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen dels åtgärder för att säkerställa den fria rörligheten för personer, tillsammans med stödåtgärder avseende kontroller vid yttre gränser, asyl och invandring, dels andra åtgärder som rör asyl, invandring och skydd av rättigheter för tredjelandsmedborgare.

Skäl 2

(2)       Vid det särskilda mötet i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 uttalade Europeiska rådet att Europeiska unionen måste säkerställa en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare i som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium. En mer kraftfull integrationspolitik bör syfta till att ge dem rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med EU-medborgarnas. Den bör också stärka icke-diskriminering i det ekonomiska och sociala livet och i kulturlivet och utarbeta åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet.

Skäl 3

(3)       Att integrera tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna är grundläggande för att främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen, ett av gemenskapens grundläggande mål enligt fördraget. Med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, är emellertid detta instrument, när det gäller medfinansiering av konkreta åtgärder till stöd för integrationsprocessen, primärt inriktat på nyanlända tredjelandsmedborgare.

Skäl 4

(4)       I Haagprogrammet av den 4–5 november 2004 framhåller Europeiska rådet att det är väsentligt att utveckla en effektiv politik för att nå stabilitet och sammanhållning i medlemsstaterna. Rådet uppmanar till bättre samordning av nationell integrationspolitik på grundval av en gemensam ram och uppmanar medlemsstaterna, rådet och kommissionen att främja det strukturella utbytet av erfarenheter och information om integration.

Skäl 5

(5)       Enligt uppmaningen i Haagprogrammet fastställde Europeiska unionens råd och företrädarna för medlemsstaternas regeringar den 19 november 2004 gemensamma grundprinciper för en integrationspolitik för invandrare inom Europeiska unionen. De gemensamma grundprinciperna hjälper medlemsstaterna att utarbeta sin integrationspolitik eftersom de ger tankeväckande vägledande grundprinciper som kan användas som måttstock för att bedöma och utvärdera de egna insatserna.

Skäl 6

(6)       De gemensamma grundprinciperna är ett komplement till och samverkar till fullo med gemenskapens rättsliga instrument om inresa och vistelse för lagligen bosatta tredjelandsmedborgare, familjeåterförening och varaktigt bosatta, samt annan befintlig lagstiftning, inklusive lagstiftning om jämställdhet mellan kvinnor och män, icke-diskriminering och social integration.

Skäl 7

(7)       Rådet erinrar om kommissionens meddelande av den 1 september 2005 om en gemensam agenda för integration och en ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen samt rådets slutsatser av den 1–2 december 2005 om en gemensam agenda för integration. Rådet understryker behovet av att förstärka medlemsstaternas integrationspolitik och erkänner vikten av att det fastställs en ram på gemenskapsnivå för integration av lagligen bosatta tredjelandsmedborgare när det gäller alla aspekter av samhället och i synnerhet konkreta åtgärder för att genomföra de gemensamma grundprinciperna.

Skäl 8

(8)       En enskild medlemsstats misslyckande med att utveckla och genomföra integrationspolitik kan på olika sätt få negativa konsekvenser för andra medlemsstater och för Europeiska unionen.

Skäl 9

(9)       För att stödja integrationsprogrammen införde budgetmyndigheten särskilda bestämmelser i Europeiska gemenskapernas allmänna budget från 2003 till 2006 för att finansiera pilotprojekt och förberedande åtgärder på integrationsområdet (INTI).

Skäl 10

utgår

Skäl 11

(11)     Mot bakgrund av INTI och med hänvisning till kommissionens meddelande om invandring, integration och sysselsättning samt den första årsrapporten om migration och integration, anses det vara nödvändigt att från och med 2007 förse gemenskapen med ett särskilt instrument i syfte att bidra till medlemsstaternas insatser för att utveckla och genomföra en integrationspolitik som gör det möjligt för tredjelandsmedborgare med olika kulturell, religiös, språklig och etnisk tillhörighet att uppfylla villkoren för bosättning och som underlättar deras integration i de europeiska samhällena, i enlighet med de gemensamma grundprinciperna och på ett sätt som kompletterar Europeiska socialfonden.

Skäl 12

(12)     För att säkerställa enhetlighet i gemenskapens arbete med att integrera tredjelandsmedborgare bör de åtgärder som finansieras genom detta instrument vara specifika och komplettera de åtgärder som finansieras genom Europeiska socialfonden och Europeiska flyktingfonden. Det kommer i samband med detta att utarbetas särskilda system för gemensam programplanering för att säkerställa enhetlighet mellan gemenskapens åtgärder för att integrera tredjelandsmedborgare genom Europeiska socialfonden respektive genom detta instrument.

Skäl 13

(13)     Eftersom det här instrumentet och Europeiska socialfonden omfattas av förvaltning tillsammans med medlemsstaterna behövs även nationella system för att genomförandet skall bli enhetligt. Därför bör det krävas att de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för genomförandet av det här instrumentet fastställer samarbets- och samordningsrutiner med medlemsstaternas förvaltningsmyndigheter för Europeiska socialfonden och Europeiska flyktingfonden och ser till att åtgärder som får stöd från den här fonden är specifika och kompletterar åtgärder som får stöd från Europeiska socialfonden och Europeiska flyktingfonden.

Skäl 14

(14)     Det här instrumentet har utformats som en del av ett sammanhängande ramverk vilket består av det här beslutet, Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013, Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för de yttre gränserna för perioden 2007–2013 samt Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013, och som syftar till en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna vad gäller de ekonomiska effekterna av införandet av integrerad förvaltning av unionens yttre gränser och genomförandet av en gemensam asyl- och invandringspolitik enligt avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(14a) Detta instrument bör primärt, när det gäller medfinansiering av konkreta åtgärder till stöd för integrationsprocessen för tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna, inriktas på åtgärder för nyanlända tredjelandsmedborgare(4). Det får [i rådets text "bör"/övers. anm.] i detta avseende hänvisas till rådets direktiv 2003/109/EG där det anges ett krav på fem års laglig bosättning som en tredjelandsmedborgare måste uppfylla för att få rätt till ställning som varaktigt bosatt.

(14b)   Detta instrument bör även stödja medlemsstaterna när det gäller att höja deras kapacitet att allmänt utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera alla strategier, all politik och alla åtgärder för integration av tredjelandsmedborgare samt främja informationsutbyte, bästa metoder och samarbetet inom och mellan medlemsstaterna för att bidra till att höja denna kapacitet.

Skäl 15

(15)     Stöd från fonden kommer att bli mer effektivt och målinriktat om medfinansieringen av stödberättigande åtgärder bygger på en strategisk flerårig programplanering som utarbetas av varje medlemsstat i samråd med kommissionen.

Skäl 16

(16)     På grundval av de strategiska riktlinjer som antagits av kommissionen bör varje medlemsstat utarbeta ett flerårigt programplaneringsdokument med beaktande av sin specifika situation och sina specifika behov, och fastställa sin utvecklingsstrategi som bör utgöra ramen för att förbereda genomförandet av de åtgärder som förtecknas i de årliga programmen.

Skäl 17

utgår

Skäl 18

utgår

Skäl 19

(19)     Beträffande förvaltning tillsammans med medlemsstaterna enligt artikel 53.1 b i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5) bör villkoren för att kommissionen skall kunna utöva sitt ansvar när det gäller genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget fastställas och skyldigheterna i samband med medlemsstaternas samarbete klargöras. Genom tillämpningen av dessa villkor bör kommissionen kunna försäkra sig om att medlemsstaterna använder fonden på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med principen om en sund ekonomisk förvaltning i den mening som avses i artikel 27 och artikel 48.2 i budgetförordningen.

Skäl 20

utgår

Skäl 21

(21)     Objektiva kriterier bör fastställas för anslagsfördelningen till medlemsstaterna. Dessa kriterier bör ta hänsyn till hur många tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i medlemsstaterna och det sammanlagda antalet nya inresor som beviljats tredjelandsmedborgare under en viss referensperiod.

Skäl 22

utgår

Skäl 23

(23)     Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa väl fungerande förvaltnings- och kontrollsystem. Därför är det nödvändigt att fastställa generella principer och nödvändiga funktioner som alla program måste uppfylla.

Skäl 24

utgår

Skäl 25

(25)     I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har medlemsstaterna huvudansvaret för genomförandet och kontrollen av insatserna.

Skäl 26

(26)     Medlemsstaternas skyldigheter när det gäller förvaltnings- och kontrollsystem, attestering av utgifter samt förebyggande, upptäckande och korrigering av oegentligheter och överträdelser av gemenskapslagstiftningen bör fastställas för att säkerställa ett effektivt och korrekt genomförande av deras fleråriga och årliga program. När det gäller förvaltning och kontroll är det särskilt viktigt att fastställa formerna för hur medlemsstaterna skall säkerställa att systemen har införts och fungerar tillfredsställande.

Skäl 27

(27)     Utan att det påverkar kommissionens befogenheter när det gäller finansiell kontroll bör samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen på detta område uppmuntras.

Skäl 28

utgår

Skäl 29

(29)     Effektiviteten hos och verkningarna av de åtgärder som stöds av detta instrument beror också på utvärderingen av dessa. Medlemsstaternas och kommissionens befogenheter i detta avseende samt närmare föreskrifter som garanterar utvärderingens tillförlitlighet bör fastställas.

Skäl 30

(30)     Åtgärderna bör utvärderas så att deras verkan kan ses över och bedömas efter halva tiden. Utvärderingen bör integreras i uppföljningen av åtgärderna.

Skäl 31

(31)     Ett finansiellt referensbelopp i den mening som avses i punkt 38 i Interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(6) har införts i beslutet för programmets hela löptid, utan att det därigenom påverkar budgetmyndighetens befogenheter såsom de anges i fördraget.

Skäl 31A

(31A)  Med tanke på betydelsen av att gemenskapsfinansiering synliggörs bör kommissionen tillhandahålla vägledning för att se till att varje myndighet, icke-statlig organisation, internationell organisation eller annat organ som får anslag från denna fond regelrätt publicerar vilket stöd som mottagits, med beaktande av praxis för andra instrument under delad förvaltning, såsom strukturfonderna.

Skäl 32

(32)     Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att inom ramen för de gemensamma grundprinciperna främja tredjelandsmedborgares integration i de mottagande medlemsstaternas samhällen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och det därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Skäl 33

(33)     De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999, ändrat genom rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006(7) om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter. Genomförandeåtgärderna kommer att omfattas av ett förfarande med förvaltningskommitté, vilket kan vara lämpligare i vissa fall för att öka effektiviteten.

(33A)  För att säkerställa att fonden genomförs i tid bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Skäl 34

(34)     I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar inte Danmark i antagandet av detta beslut, som varken är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

Skäl 35

(35)     I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Irland genom en skrivelse av den 6 september 2005 meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

Skäl 36

(36)     I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Förenade kungariket genom en skrivelse av den 27 oktober 2005 meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har lämnat ett yttrande(8).

Regionkommittén har lämnat ett yttrande(9).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
SYFTE, MÅL OCH ÅTGÄRDER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

 

1.        Genom detta beslut inrättas Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare (nedan kallad "fonden") för perioden från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013 som en del av en enhetlig ram som även inbegriper Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013, Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för de yttre gränserna för perioden 2007–2013 samt Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013, för att bidra till att stärka området för frihet, säkerhet och rättvisa och tillämpning av principen om solidaritet mellan medlemsstaterna.

I detta beslut fastställs de mål som fonden skall bidra till, hur den skall genomföras, vilka finansiella medel som står till förfogande och enligt vilka kriterier de tillgängliga medlen skall fördelas.

 

I beslutet fastställs fondens förvaltningsregler som bland annat omfattar regler för finansiell förvaltning, övervakning och kontroll, och som bygger på delat ansvar mellan kommissionen och medlemsstaterna.

 

2.        Tredjelandsmedborgare som befinner sig på ett tredjelands territorium och som uppfyller särskilda bestämmelser och/eller krav i nationell lag före avresan, inklusive krav på förmågan att integrera sig i denna medlemsstat, skall omfattas av tillämpningsområdet för detta beslut.

3.        Tredjelandsmedborgare som har ansökt om asyl och för vilka det ännu inte har fattats något slutligt beslut eller som har flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt eller som uppfyller kraven för att betecknas som flykting eller som skyddsbehövande i övrigt i enlighet med rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004, skall inte omfattas av tillämpningsområdet för detta beslut.

4.        Med tredjelandsmedborgare avses personer som inte är unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 17.1 i fördraget.

Artikel 2

Det allmänna målet för fonden

 

1.        Fondens allmänna mål är att stödja medlemsstaternas insatser för att göra det möjligt för tredjelandsmedborgare med olika ekonomisk, social, kulturell, religiös, språklig och etnisk bakgrund att uppfylla villkoren för bosättning samt att underlätta deras integration i europeiska samhällen.

 

Fonden skall huvudsakligen inriktas på åtgärder för integration av nyanlända tredjelandsmedborgare(10).

2.        För att främja det mål som avses i punkt 1 skall fonden bidra till utvecklingen och genomförandet av nationella integrationsstrategier för tredjelandsmedborgare […] när det gäller alla aspekter av samhället särskilt med beaktande av principen om att integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.

3.        På initiativ från medlemsstaterna eller kommissionen skall fonden bidra till att finansiera tekniskt stöd.

Artikel 3

Särskilda mål

Fonden skall bidra till att följande särskilda mål uppnås:

a)        Förenkla utvecklingen och genomförandet av inreseförfaranden som avser och som stöder integrationsprocessen för tredjelandsmedborgare.

b)        Utveckla och genomföra integrationsprocessen för nyligen anlända tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna.

c)        Öka medlemsstaternas förmåga att utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera politiken och åtgärderna för att integrera tredjelandsmedborgare.

d)        Utbyta information och bästa metoder samt samarbeta inom och mellan medlemsstaterna för att utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera politiken och åtgärderna för att integrera tredjelandsmedborgare.

utgår

utgår

Artikel 4

Stödberättigande åtgärder i medlemsstaterna

 

1.        I fråga om det mål som avses i artikel 3 a skall fonden stödja åtgärder i medlemsstaterna som

a)        underlättar för medlemsstaterna att utveckla och genomföra inreseförfaranden, bl.a. genom stöd till diskussioner mellan berörda aktörer, expertrådgivning eller utbyte av information om metoder där man inriktar sig på vissa nationaliteter eller kategorier av tredjelandsmedborgare,

b)        gör inreseförfarandena mer effektiva och tillgängliga för tredjelandsmedborgare, bl.a. genom användarvänlig informations- och kommunikationsteknik, informationskampanjer och urvalsförfaranden,

c)        bättre förbereder tredjelandsmedborgare för integrationen i värdlandet genom förberedelser före inresan som gör det möjligt för dem att skaffa sig den kunskap och de färdigheter som krävs för att kunna integrera sig, t.ex. via yrkesutbildning, informationspaket, omfattande medborgarfostran och språkundervisning i ursprungslandet.

2.        I fråga om det mål som avses i artikel 3 b skall fonden stödja åtgärder i medlemsstaterna för att

a)        inrätta program och åtgärder i syfte att bekanta nyligen anlända tredjelandsmedborgare med värdlandet och ge dem grundläggande kunskaper om värdlandets språk, historia, institutioner, socioekonomiska särdrag, kulturliv samt grundläggande normer och värderingar och komplettera sådana befintliga program och åtgärder,

b)        utveckla och förbättra, på såväl lokal som regional nivå, sådana programs och åtgärders kvalitet, med särskild betoning på medborgarfostran,

c)        förstärka sådana programs och åtgärders förmåga att nå ut till särskilda grupper, t.ex. familjemedlemmar till personer som omfattas av inreseförfaranden, barn, kvinnor, äldre, analfabeter eller personer med funktionshinder,

d)        öka sådana programs och åtgärders flexibilitet, särskilt genom deltidskurser, snabbutbildningar, distansundervisning eller e-lärande eller liknande så att tredjelandsmedborgarna kan fullfölja programmen och åtgärderna samtidigt som de arbetar eller studerar,

e)        utveckla och genomföra sådana program eller åtgärder med inriktning på unga tredjelandsmedborgare, med särskilda sociala och kulturella utmaningar när det gäller identitetsfrågor,

f)         utveckla sådana program eller åtgärder som främjar mottagning och stöder integrationsprocessen för högt kvalificerade och kvalificerade tredjelandsmedborgare.

3.        I fråga om de mål som avses i artikel 3 c och 3 d skall fonden stödja åtgärder i och mellan medlemsstaterna som

a)        förbättrar tillgången till offentliga och privata varor och tjänster för tredjelandsmedborgare, bl.a. genom förmedlingstjänster, tolkning och översättning och genom en ökning av personalens förmåga att hantera kontakter med andra kulturer,

b)        bygger hållbara organisationsstrukturer för integration och mångfaldshantering, främjar varaktigt och uthålligt deltagande i det medborgerliga och kulturella samhällslivet och utvecklar samarbetsformer mellan olika berörda aktörer för att tjänstemän på olika nivåer snabbt skall kunna informeras om erfarenheter och praxis på annat håll och om möjligt samordna resurser,

c)        utveckla och genomföra interkulturell utbildning, kapacitetsuppbyggnad och mångfaldshantering, personalutbildning hos offentliga och privata serviceorgan, inklusive utbildningsinstitut,

d)        stärker kapaciteten att samordna, genomföra, övervaka och utvärdera nationella integrationsstrategier för tredjelandsmedborgare på olika nivåer och avdelningar inom förvaltningen,

e)        bidrar till utvärderingen av inreseförfaranden eller de program och åtgärder som avses i punkt 2 genom stöd till representativa enkäter bland tredjelandsmedborgare som deltagit i sådana program och/eller bland berörda aktörer, t.ex. företag, icke-statliga organisationer samt regionala eller lokala myndigheter,

f)         inför och genomför system för att samla in och analysera information om behoven hos olika kategorier av tredjelandsmedborgare på lokal eller regional nivå genom samråd med tredjelandsmedborgare och informationsutbyte mellan aktörer samt genom enkäter hos invandrargrupper om hur behoven bäst kan tillgodoses,

g)        bidrar till den dubbelriktade process som ligger till grund för integrationspolitiken genom att inrätta plattformar för samråd med tredjelandsmedborgare, informationsutbyte mellan olika aktörer samt dialog mellan olika kulturer, trosinriktningar och religioner, mellan olika grupper och/eller mellan olika grupper och politiska beslutsfattare,

h)        utvecklar indikatorer och riktmärken för att mäta framstegen nationellt,

i)         utvecklar högkvalitativa övervakningsinstrument och utvärderingssystem för integrationspolitik och -åtgärder,

j)         ökar acceptansen för migration i de mottagande samhällena samt acceptansen för integrationsåtgärder genom upplysningskampanjer, särskilt i media.

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

 

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

utgår

Artikel 5

Åtgärder av intresse för gemenskapen

 

1.        På kommissionens initiativ får högst 7 % av fondens tillgängliga medel användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela gemenskapen (gemenskapsåtgärder) när det gäller invandring och integrationspolitik.

2.        För att berättiga till stöd skall gemenskapsåtgärderna särskilt uppfylla följande krav:

a)        De skall främja gemenskapssamarbete i genomförandet av gemenskapslagstiftningen och god praxis när det gäller invandring samt genomförandet av god praxis när det gäller integration.

b)        De skall stödja inrättandet av nätverk för gränsöverskridande samarbete och pilotprojekt som grundas på gränsöverskridande partnerskap mellan organ i minst två medlemsstater och som utformats för att stimulera till innovation, underlätta utbyte av erfarenheter och god praxis samt höja kvaliteten i integrationspolitiken.

c)        De skall stödja gränsöverskridande kampanjer för att höja allmänhetens medvetenhet om frågorna.

d)        De skall stödja undersökningar, spridning och utbyte av information om bästa praxis och andra aspekter av invandrings- och integrationspolitiken, bland annat om användning av den modernaste tekniken.

e)        De skall stödja pilotprojekt och studier för att undersöka möjligheten till nya former av gemenskapssamarbete och gemenskapslagstiftning i fråga om invandring.

f)         De skall stödja medlemsstaternas utveckling och tillämpning av gemensamma statistiska redskap, metoder och indikatorer för att utvärdera utvecklingen av politik på området för invandring och integration.

3.        Det årliga arbetsprogrammet, i vilket prioriteringar fastställs för gemenskapens åtgärder, skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 51.2.

Artikel 6

[Målgrupper]

 

Utgår(11)

utgår

utgår

utgår

KAPITEL II
PRINCIPER FÖR STÖD

Artikel 7

Komplementaritet, överensstämmelse och förenlighet

 

1.        Fonden skall ge stöd som kompletterar nationella, regionala och lokala åtgärder och som gör att gemenskapens prioriteringar integreras i åtgärderna.

 

För att särskilt säkerställa enhetlighet i gemenskapens arbete med att integrera tredjelandsmedborgare skall de åtgärder som finansieras genom detta instrument vara specifika och komplettera de åtgärder som finansieras genom Europeiska socialfonden och Europeiska flyktingfonden.

2.        Kommissionen och medlemsstaterna skall se till att stödet från fonden och från medlemsstaterna överensstämmer med gemenskapens verksamhet, politik och prioriteringar. Denna överensstämmelse skall särskilt anges i det fleråriga program som avses i artikel 18.

3.        Insatser som finansieras av fonden skall vara förenliga med bestämmelserna i fördraget och i rättsakter som antagits i enlighet med dessa.

Artikel 8

Programplanering

 

1.        Fondens mål skall uppnås inom ramen för en flerårig programperiod (2007–2013) som skall ses över efter halva tiden i enlighet med artikel 21a. Den fleråriga programplaneringen skall omfatta prioriteringar och ett förfarande för förvaltning, beslutsfattande, revision och attestering.

2.        De fleråriga program som har godkänts av kommissionen skall genomföras med hjälp av årliga program.

Artikel 9

Insatser enligt subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

 

1.        Genomförandet av de fleråriga och årliga program som avses i artiklarna 19 och 21 faller under medlemsstaternas ansvar på lämplig territoriell nivå i enlighet med den enskilda medlemsstatens eget institutionella system. Ansvaret skall utövas i enlighet med detta beslut.

2.        De resurser som kommissionen och medlemsstaterna använder skall variera beroende på gemenskapsstödets omfattning med hänsyn till revisionsbestämmelserna. Samma variation skall också tillämpas på bestämmelser om utvärdering och rapporter om fleråriga och årliga program.

Artikel 10

Genomförande

 

1.        Den gemenskapsbudget som avsatts till fonden skall genomföras i enlighet med artikel 53.1 b i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, med undantag av de gemenskapsåtgärder som avses i artikel 5 och det tekniska stöd som avses i artikel 16. Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att principerna för en sund ekonomisk förvaltning efterlevs.

2.        Kommissionen skall utöva sitt ansvar för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget enligt följande:

a)        Den skall kontrollera att medlemsstaterna har väl fungerande förvaltnings- och kontrollsystem i enlighet med de förfaranden som beskrivs i artikel 30.

b)        Den skall helt eller delvis avbryta eller uppskjuta betalningar i enlighet med artiklarna 40 och 41 om de nationella förvaltnings- och kontrollsystemen inte uppfyller kraven, och skall tillämpa eventuella andra nödvändiga finansiella korrigeringar i enlighet med de förfaranden som beskrivs i artiklarna 44 och 45.

Artikel 11

[Additionalitetsprincipen]

 

Utgår

utgår

Artikel 12

Partnerskap

 

1.        Varje medlemsstat skall, i enlighet med gällande nationella regler och praxis, upprätta ett partnerskap med de myndigheter och organ som deltar i genomförandet av det fleråriga programmet eller som, enligt den berörda medlemsstaten, kan ge värdefulla bidrag till dess utveckling.

 

Sådana myndigheter och organ kan inbegripa behöriga regionala och lokala myndigheter samt behöriga myndigheter i städerna och andra offentliga myndigheter,

internationella organisationer och organ som företräder det civila samhället såsom icke-statliga organisationer, inklusive invandrarorganisationer, eller arbetsmarknadens parter.

 

Detta partnerskap skall minst omfatta de förvaltningsmyndigheter som medlemsstaten utsett för att förvalta stödet från Europeiska socialfonden samt Europeiska flyktingfondens ansvariga myndighet.

2.        Partnerskapet skall genomföras i full överensstämmelse med respektive parts institutionella, rättsliga och finansiella behörighet.

KAPITEL III
FINANSIERINGSRAM

Artikel 13

Sammanlagda medel

 

1.        Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av åtgärder som finansieras av denna fond för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 skall uppgå till [825] miljoner EUR.

1a.      Budgetmyndigheten skall bevilja de årliga anslagen för fonden inom ramen för finansieringsramen.

2.        Kommissionen skall utarbeta preliminära årliga fördelningar per medlemsstat i enlighet med kriterierna i artikel 14.

Artikel 14

Årlig anslagsfördelning till stödberättigande åtgärder i medlemsstaterna

 

1.        Varje medlemsstat skall erhålla ett fast belopp på 500 000 EUR från fondens årliga tilldelning.

 

Detta belopp skall fastställas till 500 000 EUR per år för medlemsstater som ansluter sig till Europeiska unionen under 2007–2013 för den återstående delen av perioden 2007–2013 med start året efter deras anslutning.

2.        Återstoden av de årliga tillgängliga medlen skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

a)        40 %(12) i förhållande till det genomsnittliga totala antalet lagligen bosatta tredjelandsmedborgare i medlemsstaten under de tre föregående åren.

b)        60 %(13) i förhållande till det antal tredjelandsmedborgare som under de tre föregående åren fått tillstånd av medlemsstatens myndigheter att uppehålla sig på territoriet.

3.        Den beräkning som avses i punkt 2 b skall dock inte omfatta följande kategorier:

a)        Säsongsarbetare enligt definitionen i nationell rätt.

b)        Tredjelandsmedborgare som rest in för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete enligt rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004(14).

c)        Tredjelandsmedborgare som rest in för forskning enligt rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005(15).

d)        Tredjelandsmedborgare som fått ett förnyat tillstånd från myndigheterna i en medlemsstat eller som ändrat rättslig ställning, inklusive varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare enligt rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003(16).

4.        Referensuppgifterna skall utgöras av de senaste uppgifterna från Europeiska gemenskapernas statistikkontor på grundval av data som lämnats av medlemsstaterna i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

 

Om medlemsstaterna inte har förelagt kommissionen (Eurostat) den berörda statistiken skall de lägga fram preliminära uppgifter så snart som möjligt.

 

Innan kommissionen (Eurostat) godtar dessa uppgifter som referensuppgifter skall den bedöma de statistiska uppgifternas kvalitet, jämförbarhet och fullständighet i enlighet med normala operativa förfaranden. På begäran av kommissionen (Eurostat) skall medlemsstaterna lägga fram alla uppgifter som krävs för att göra detta.(17)

utgår

Artikel 15

Finansieringsstruktur

 

1.        Det ekonomiska stödet från fonden skall ges i form av bidrag.

2.        De åtgärder som stöds av fonden skall medfinansieras från offentliga eller privata källor, skall genomföras utan vinstsyfte och får inte berättiga till finansiering från andra källor i Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

3.        Anslagen från fonden skall komplettera medlemsstaternas offentliga eller motsvarande utgifter för de åtgärder som omfattas av beslutet.

4.        Gemenskapens bidrag till understödda projekt, när det gäller åtgärder som genomförs i medlemsstaterna enligt artikel 4, får inte överstiga 50 % av totalkostnaden för en särskild åtgärd.

Denna andel får ökas till 75 % för projekt som gäller särskilda prioriteringar i de strategiska riktlinjer som avses i artikel 18.

Denna andel skall ökas till 75 % i medlemsstater som omfattas av Sammanhållningsfonden.

5.        Inom ramen för genomförandet av den nationella programplaneringen enligt kapitel IV skall medlemsstaterna välja ut projekt för finansiering, på grundval av följande minimikriterier:

a)        Situationen och kraven i medlemsstaten.

b)        Utgiftens kostnadseffektivitet, bl.a. med beaktande av antalet personer som berörs av projektet.

c)        Erfarenheten, sakkunskapen och trovärdigheten hos den organisation som ansöker om finansiering och eventuella partnerorganisationer samt deras finansiella bidrag.

d)    Den omfattning i vilken projekten kompletterar andra åtgärder som finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget eller som en del av de nationella programmen.

6.        Gemenskapens finansiella stöd till åtgärder via fonden skall i allmänhet beviljas för en period av högst tre år, under förutsättning att det görs en regelbunden granskning av uppnådda resultat.

Artikel 16

Tekniskt stöd på kommissionens initiativ

 

1.        Fonden får på kommissionens initiativ och/eller för dess räkning, upp till ett tak på 500 000 EUR av fondens årliga anslag, finansiera förberedande åtgärder, övervakning, administrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll som är nödvändiga för att genomföra detta beslut […].

2.        Åtgärderna skall omfatta följande:

a)        Undersökningar, utvärderingar, expertrapporter och statistik, däribland även åtgärder av allmän karaktär som gäller fondens verksamhet.

b)        Informationsåtgärder som riktar sig till medlemsstaterna, de slutliga stödmottagarna och allmänheten, inbegripet medvetandehöjande åtgärder och en gemensam databas för projekt som finansieras genom fonden.

c)        Inrättande, drift och samkörning av datasystem för förvaltning, övervakning, kontroll och utvärdering.

d)        Utarbetande av en gemensam ram för utvärdering och övervakning samt av system för indikatorer, i förekommande fall med beaktande av nationella indikatorer.

e)        Förbättring av utvärderingsmetoder och informationsutbyte som avser praxis på detta område.

f)         Informations- och utbildningsåtgärder för de myndigheter som utses av medlemsstaterna i enlighet med kapitel V, i syfte att komplettera medlemsstaternas insatser att ge riktlinjer till sina myndigheter i enlighet med artikel 31.2.

Artikel 17

Tekniskt stöd från medlemsstaterna

 

1.        På initiativ från medlemsstaten i fråga får fonden för varje årligt program finansiera förberedande åtgärder, förvaltning, övervakning, utvärdering, information och kontroller samt åtgärder som skall stärka den administrativa kapaciteten med avseende på fondens genomförande.

2.        Det årliga belopp som anslås till tekniskt stöd får inte överstiga

a)        7 % av det sammanlagda årliga beloppet för den medfinansiering som beviljas en medlemsstat, plus 30 000 EUR för 2007–2010, och

b)        4 % av det sammanlagda årliga beloppet för den medfinansiering som beviljas en medlemsstat, plus 30 000 EUR för 2011–2013.

KAPITEL IV
PROGRAMPLANERING

Artikel 18

Antagande av strategiska riktlinjer

 

1.        […] Kommissionen skall anta strategiska riktlinjer som anger ramen för finansiering från fonden, med hänsyn till framstegen i utarbetandet och genomförandet av gemenskapslagstiftningen om invandring och andra frågor som rör integrationen av tredjelandsmedborgare samt den preliminära fördelningen av fondens medel för den aktuella perioden.

2.        Riktlinjerna skall framför allt införliva gemenskapens prioriteringar i vart och ett av fondens mål i syfte att främja genomförandet av de gemensamma grundprinciperna.

3.        Kommissionen skall senast den 31 maj 2007 anta strategiska riktlinjer för den […] fleråriga programplaneringsperioden.

4.        De strategiska riktlinjerna skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 51.2.

Artikel 19

Utarbetande och godkännande av nationella fleråriga program

 

1.        Varje medlemsstat skall på grundval av de strategiska riktlinjer som avses i artikel 18 föreslå ett utkast till flerårigt program som skall bestå av följande:

a)        En beskrivning av den aktuella situationen i medlemsstaten i fråga om genomförandet av de nationella integrationsstrategierna mot bakgrund av de gemensamma grundprinciperna och, i förekommande fall, i fråga om utvecklingen och genomförandet av de nationella mottagnings- och introduktionsprogrammen.

b)        En analys av behoven i den berörda medlemsstaten i fråga om de nationella integrationsstrategierna och, i förekommande fall, mottagnings- och introduktionsprogram samt angivande av verksamhetsmål för att tillgodose dessa behov under programperioden.

c)        En lämplig strategi för att nå målen och prioriteringarna samt en beskrivning av vilka åtgärder som planeras för att genomföra prioriteringarna.

d)        En redogörelse för om denna strategi är förenlig med andra instrument på regional och nationell nivå samt gemenskapsnivå.

e)        Uppgifter om prioriteringarna och deras specifika mål. Målen skall kvantifieras med hjälp av ett begränsat antal indikatorer […] med beaktande av proportionalitetsprincipen. Med hjälp av indikatorerna skall det vara möjligt att mäta framstegen i förhållande till utgångsläget och målens effektivitet när det gäller genomförandet av prioriteringarna.

f)         En beskrivning av det valda tillvägagångssättet för att genomföra partnerskapsprincipen enligt artikel 12.

g)        En vägledande finansieringsplan där det för varje prioritering och år anges fondens planerade bidrag samt det totala beloppet för offentlig och privat medfinansiering.

h)        Genomförandebestämmelserna för det fleråriga programmet enligt följande:

–         Medlemsstatens utseende av alla de organ som krävs enligt artikel 24.

–         En beskrivning av genomförande-, övervaknings-, kontroll- och utvärderingssystemen, bl.a. en beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att se till att åtgärderna kompletterar de som finansieras genom Europeiska socialfonden.

–         Fastställande av förfarandena för mobilisering och spridning av penningflöden i syfte att garantera insyn.

–         De bestämmelser som fastställts i syfte att säkerställa att det fleråriga programmet ges offentlighet.

 

2.        Medlemsstaterna skall, senast fyra månader efter det att kommissionen har överlämnat de strategiska riktlinjerna för den aktuella perioden, lägga fram sina utkast till fleråriga program.

3.        För att godkänna utkastet till flerårigt program skall kommissionen undersöka följande:

a)        Om det är förenligt med fondens mål och de strategiska riktlinjer som avses i artikel 18.

b)        De i utkastet övervägda åtgärdernas relevans mot bakgrund av den föreslagna strategin.

c)        Om det system för förvaltning och kontroll som medlemsstaten har inrättat för att genomföra fondens insatser följer bestämmelserna i detta beslut.

d)        Om det är förenligt med gemenskapslagstiftningen, i synnerhet bestämmelser om fri rörlighet för personer och de därmed sammanhängande stödåtgärderna för kontroll av de yttre gränserna, asyl och invandring.

4.        Om kommissionen anser att ett utkast till flerårigt program inte är förenligt med de strategiska riktlinjerna eller bestämmelserna i det här beslutet om förvaltning och kontroll eller med gemenskapslagstiftningen, skall den uppmana medlemsstaten att lägga fram alla nödvändiga uppgifter och, i förekommande fall, revidera förslaget till program i enlighet med detta.

5.        Kommissionen skall godkänna varje flerårigt program inom tre månader efter det att det formellt har lagts fram, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 51.2.

Artikel 20

Översyn av det fleråriga programmet

 

1.        På initiativ av den berörda medlemsstaten eller av kommissionen skall det fleråriga programmet granskas på nytt och vid behov ses över för den återstående programperioden i syfte att ta större eller annan hänsyn till gemenskapens prioriteringar. Det fleråriga programmet får granskas på nytt mot bakgrund av en utvärdering och/eller till följd av genomförandeproblem.

2.        Kommissionen skall fatta beslut om godkännande av översynen av det fleråriga programmet snarast möjligt efter det att den berörda medlemsstaten har lämnat in en formell begäran. Översynen av det fleråriga programmet skall genomföras i enlighet med det förfarande som avses i artikel 51.2.

Artikel 21

Årliga program

 

1.        De fleråriga program som har godkänts av kommissionen skall genomföras med hjälp av årliga program.

2.        Kommissionen skall senast den 1 juli varje år meddela medlemsstaterna vilka belopp enligt beräkningsmetoderna i artikel 14 som kommer att tilldelas dem för påföljande år från de sammanlagda budgetanslag som beviljas i samband med det årliga budgetförfarandet.

3.        Medlemsstaterna skall senast den 1 november varje år förelägga kommissionen ett utkast till årligt program för påföljande år, som upprättats i enlighet med det fleråriga programmet och som skall omfatta följande:

a)        De allmänna bestämmelserna för urval av de projekt som skall finansieras genom det årliga programmet.

b)        En beskrivning av de åtgärder som skall stödjas genom det årliga programmet.

c)        Förslaget till fördelningen av fondens bidrag mellan de olika åtgärderna inom programmet samt det belopp som begärs för tekniskt stöd enligt artikel 17 för att genomföra det årliga programmet.

4.        När kommissionen behandlar en medlemsstats utkast till årligt program, skall den beakta det slutliga beloppet för de anslag som tilldelats fonden enligt budgetförfarandet [...].

 

Inom en månad efter det att utkastet formellt har överlämnats skall kommissionen informera medlemsstaten om den kan godkänna utkastet eller ej. Om utkastet till årligt program inte är förenligt med det fleråriga programmet skall kommissionen uppmana medlemsstaten att lägga fram alla nödvändiga uppgifter och, i förekommande fall, revidera förslaget till program i enlighet med detta.

Kommissionen skall senast den 1 mars det berörda året anta beslutet om finansiering och godkänna det årliga programmet. I beslutet skall anges vilket belopp som tilldelats medlemsstaten och under vilken period utgifterna är bidragsberättigande.

Artikel 21a

Översyn efter halva tiden av det fleråriga programmet

 

1.        Kommissionen skall senast den 31 mars 2010 se över de strategiska riktlinjerna och, vid behov, anta nya strategiska riktlinjer för perioden 2011–2013.

2.        Om sådana strategiska riktlinjer antas skall varje medlemsstat se över sitt fleråriga program och, i förekommande fall, revidera det.

3.        Bestämmelserna i artikel 19 om utarbetande och godkännande av nationella fleråriga program skall med nödvändiga ändringar även gälla utarbetande och godkännande av dessa reviderade fleråriga program.

4.        De reviderade strategiska riktlinjerna skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 51.2.

KAPITEL V
FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM

Artikel 22

Genomförande

 

Kommissionen skall ansvara för genomförandet av detta beslut och anta nödvändiga genomförandebestämmelser.

Artikel 23

Allmänna principer för förvaltnings- och kontrollsystem

 

De förvaltnings- och kontrollsystem för fleråriga program som medlemsstaterna inrättar skall sörja för följande:

a)        Definitionen av arbetsuppgifterna för de organ […] som deltar i förvaltning och kontroll samt fördelningen av arbetsuppgifterna inom varje organ […].

b)        Respekt för principen om åtskillnad av funktioner mellan och inom sådana organ.

c)      Tillräckliga resurser till varje organ […] eller avdelning för att kunna utföra de uppgifter som ålagts dem under den period då åtgärder som finansieras genom fonden genomförs.

d)        Förfaranden för att säkerställa att de deklarerade utgifterna enligt de fleråriga programmen är korrekta.

e)        Tillförlitlig bokföring, övervakning och finansiell rapportering i datoriserad form.

f)         Ett system för rapportering och övervakning där det ansvariga organet överlämnar utförandet av uppgifterna till ett annat organ.

g)        Manualer med förfaranden för olika funktioner.

h)        Rutiner för att kontrollera att systemen fungerar.

i)         System och förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja.

j)         Förfaranden för rapportering och övervakning vid oegentligheter och återkrav av felaktigt utbetalda belopp.

Artikel 24

Utseende av myndigheter

 

1.        För genomförandet av det fleråriga programmet och de årliga programmen skall medlemsstaten utse följande myndigheter:

a)        En ansvarig myndighet: ett förvaltningsorgan i medlemsstaten, en nationell offentlig myndighet eller ett nationellt offentligt organ som utsetts av medlemsstaten eller ett privaträttsligt organ som omfattas av medlemsstatens lagstiftning och som har ett offentligt uppdrag, som skall ha ansvaret för att förvalta fleråriga och årliga program som får stöd från fonden och som skall handha alla kontakter med kommissionen.

b)        En attesterande myndighet: en nationell offentlig myndighet eller ett nationellt offentligt organ, eller en individ som fungerar som en sådan myndighet eller ett sådant organ, som av medlemsstaten utses att attestera utgiftsdeklarationer och ansökningar om utbetalning innan de skickas till kommissionen.

c)        En revisionsmyndighet: en nationell offentlig myndighet eller ett nationellt offentligt organ, under förutsättning att denna myndighet eller detta organ är funktionellt oberoende av den ansvariga myndigheten och den attesterande myndigheten, som utsetts av medlemsstaten för att ansvara för kontrollen av att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar effektivt.

d)        I tillämpliga fall en myndighet till vilken ansvaret delegeras.

utgår

2.        Medlemsstaten skall fastställa regler för sina förbindelser med de myndigheter som avses i punkt 1 och deras förbindelser med kommissionen.

3.        Om inte annat följer av artikel 23 b får vissa eller alla av de myndigheter som avses i punkt 1 placeras inom ett och samma organ.

4.        Tillämpningsföreskrifter för artiklarna 25–29 skall antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 51.2.

Artikel 25

Ansvarig myndighet

utgår

1.        Den ansvariga myndigheten skall uppfylla följande minimikrav. Den skall

a)        vara en juridisk person, utom i de fall då den utgörs av ett förvaltningsorgan i medlemsstaten,

b)        den skall ha en infrastruktur som gör att den lätt kan kommunicera med många olika användare och med de ansvariga myndigheterna i andra medlemsstater och med kommissionen,

 

c)        verka i en administrativ miljö där den kan utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt och undvika eventuella intressekonflikter,

d)        kunna tillämpa reglerna för förvaltningen av gemenskapens fonder,

e)        ha en ekonomisk och administrativ kapacitet som är anpassad till storleken på de gemenskapsmedel den skall förvalta, och

f)         ha personal med sådana språk- och yrkeskunskaper som krävs för administrativt arbete inom ramen för internationellt samarbete.

3.        Medlemsstaten skall säkerställa en tillräcklig finansiering av den ansvariga myndigheten så att denna kan fortsätta att utföra sina uppgifter korrekt och utan avbrott under perioden 2007–2013.

3a.      Kommissionen får biträda medlemsstaterna med personalutbildning, särskilt när det gäller den korrekta tillämpningen av kapitel V–IX i detta beslut.

Artikel 26

Den ansvariga myndighetens uppgifter

 

1.        Den ansvariga myndigheten skall ansvara för att det fleråriga programmet förvaltas och genomförs i enlighet med principen om en sund ekonomisk förvaltning.

Den skall särskilt göra följande:

a)        Samråda med partner i enlighet med artikel 12.

b)        Föreslå sådana fleråriga och årliga program som avses i artikel 19 respektive 21 för kommissionen.

c)        Inrätta samarbetsrutiner med de förvaltningsmyndigheter som medlemsstaten utsett för att förvalta stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska flyktingfonden.

d)        I förekommande fall, anordna och utlysa anbuds- och förslagsinfordringar.

e)        Anordna urvals- och tilldelningsförfaranden för åtgärder som medfinansieras genom fonden, i enlighet med principerna i artikel 15.5.

f)         Ta emot utbetalningar från kommissionen och göra utbetalningar till de slutliga stödmottagarna.

g)        Garantera samstämmighet och komplementaritet mellan medfinansiering från fonden och från andra berörda finansiella instrument på nationell nivå och på gemenskapsnivå.

h)        Kontrollera att de medfinansierade produkterna och tjänsterna har levererats och att de redovisade utgifterna för åtgärderna faktiskt har uppstått och att de överensstämmer med gemenskapens bestämmelser och nationell lagstiftning.

i)         Se till att det finns ett system för att elektroniskt registrera och spara räkenskapshandlingar för varje åtgärd i de årliga programmen och att de uppgifter om genomförandet som krävs för ekonomisk förvaltning, övervakning, kontroll och utvärdering samlas in.

j)         Se till att de slutliga stödmottagarna och andra organ som medverkar i genomförandet av åtgärder som medfinansieras av fonden antingen har ett separat redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör åtgärden utan att det påverkar nationella bokföringsregler.

k)        Se till att de utvärderingar av de fleråriga programmen som avses i artikel 48 genomförs inom de tidsfrister som fastställs i detta beslut och uppfyller de kvalitetskrav som kommissionen och medlemsstaten enats om.

l)         Införa rutiner för att se till att samtliga de dokument rörande utgifter och revision som krävs för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja sparas i enlighet med kraven i artikel 42.

m)       Se till att revisionsmyndigheten får alla uppgifter om förvaltningen och vilka projekt som medfinansierats via fonden som krävs för den revision som skall göras enligt artikel 29.1.

n)        Se till att den attesterande myndigheten inför attesteringen får all nödvändig information om de förfaranden som tillämpats och de kontroller som genomförts när det gäller utgifterna.

o)        Utarbeta och förelägga kommissionen lägesrapporter och slutrapporter om genomförandet av de årliga programmen, utgiftsredogörelser som attesterats av den attesterande myndigheten och ansökningar om utbetalning eller, när detta är lämpligt, deklaration om ersättning.

p)        Lämna information och rådgivning, och sprida resultaten av de åtgärder som fått stöd.

q)        Samarbeta med kommissionen och de ansvariga myndigheterna i övriga medlemsstater.

r)        Kontrollera att de slutliga stödmottagarna genomför de riktlinjer som avses i artikel 32.6.

2.        De ansvariga myndigheternas verksamhet i samband med förvaltningen av de projekt som genomförs i medlemsstaterna får finansieras via det tekniska stöd som avses i artikel 17.

Artikel 27

Delegering av den ansvariga myndighetens uppgifter

 

1.        När alla eller delar av den ansvariga myndighetens uppgifter har delegerats till en delegerad myndighet skall den ansvariga myndigheten noggrant ange uppgifternas omfattning och fastställa närmare förfaranden för hur uppgifterna skall genomföras, vilka skall vara förenliga med kraven i artikel 25.

2.        Förfarandena skall omfatta att lämna regelbunden information till den ansvariga myndigheten om hur de delegerade uppgifterna faktiskt fullgjorts tillsammans med en beskrivning av de resurser som använts.

Artikel 28

Attesterande myndighet

 

1.        Den attesterande myndigheten skall

a)        intyga att

–         utgiftsredogörelsen är korrekt, har utarbetats med hjälp av tillförlitliga redovisningssystem och grundar sig på kontrollerbara verifikationer, och

–         att redovisade utgifter överensstämmer med tillämpliga gemenskapsregler och nationella regler och har uppstått i samband med åtgärder som valts ut för finansiering i enlighet med de kriterier som är tillämpliga för programmet och i överensstämmelse med gemenskapsregler och nationella regler,

 

b)        med avseende på attesteringen se till att den har mottagit tillräckliga uppgifter från den ansvariga myndigheten om de förfaranden som tillämpats och de kontroller som genomförts när det gäller de utgifter som ingår i utgiftsredogörelsen,

c)        med avseende på attesteringen ta hänsyn till resultaten från samtliga revisioner som genomförts av revisionsmyndigheten eller under dess ansvar,

d)        elektroniskt spara redovisningshandlingar för utgifter som redovisats till kommissionen, och

e)        se till att allt gemenskapsstöd som till följd av uppdagade oegentligheter konstateras vara felaktigt utbetalat återkrävs, tillsammans med ränta i förekommande fall, bokföra de belopp som kan återkrävas och återbetala de återvunna beloppen till Europeiska gemenskapernas allmänna budget, om möjligt genom att dra av dem från den följande utgiftsredogörelsen.

2.        Den attesterande myndighetens verksamhet i samband med förvaltningen av de projekt som genomförs i medlemsstaterna får finansieras via det tekniska stöd som avses i artikel 17, inom ramen för denna myndighets befogenheter enligt artikel 24.

Artikel 29

Revisionsmyndighet

 

1.        Revisionsmyndigheten skall ha följande uppgifter:

a)        Säkerställa att revisioner genomförs i syfte att kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar effektivt.

b)     Säkerställa att revision görs av ett lämpligt urval åtgärder så att de redovisade utgifterna kontrolleras. Urvalet skall representera minst 10 % av de sammanlagda stödberättigande utgifterna för varje årligt program.

c)      Inom sex månader efter godkännandet av det fleråriga programmet lägga fram ett revisionsprogram för kommissionen som omfattar de organ som kommer att utföra de revisioner som avses i a och b, i syfte att se till att revision görs av de mottagare som får största delen av medfinansieringen från fonden och att revisionerna är jämnt fördelade över hela programperioden.

2.        Om den revisionsmyndighet som utsetts enligt detta beslut är densamma som har utsetts enligt beslut …, … och …(18), eller om samma system används för två eller flera av fonderna får en gemensam revisionsstrategi lämnas in enligt punkt 1 c.

3.        För varje årligt program skall revisionsmyndigheten utarbeta en rapport som skall omfatta följande:

a)        En årlig revisionsrapport med resultaten av de revisioner som genomförts i enlighet med revisionsstrategin för det årliga programmet och med en redogörelse för alla brister som konstaterats i programmets förvaltnings- och kontrollsystem.

b)        Ett yttrande, på grundval av de kontroller och revisioner som har genomförts under revisionsmyndighetens överinseende, där det anges huruvida förvaltnings- och kontrollsystemets sätt att fungera kan ge en rimlig garanti för att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

c)        Ett utlåtande med en bedömning av om ansökan om slutbetalning är giltig och om de berörda utgifterna är lagliga och korrekta.

4.        Revisionsmyndigheten skall säkerställa att revisionsarbetet genomförs i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder.

5.        Revision i samband med projekt som genomförs i medlemsstaterna får finansieras via det tekniska stöd som avses i artikel 17, inom ramen för myndighetens befogenheter enligt artikel 24.

KAPITEL VI
ANSVAR OCH KONTROLLER

Artikel 30

Medlemsstaternas ansvar

 

1.        Medlemsstaterna skall ansvara för en sund ekonomisk förvaltning av de fleråriga och årliga programmen och för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

2.        De skall se till att ansvariga myndigheter och delegerade myndigheter, attesterande myndigheter, revisionsmyndigheter och andra berörda organ får tillräcklig vägledning i hur de förvaltnings- och kontrollsystem som avses i artiklarna 23–29 skall inrättas så att gemenskapsstödet används på ett ändamålsenligt och korrekt sätt.

3.        Medlemsstaterna skall förebygga, upptäcka och korrigera oegentligheter. De skall underrätta kommissionen om dessa och hålla kommissionen underrättad om hur de administrativa och rättsliga förfarandena fortskrider.

 

Om felaktigt utbetalda belopp till den slutliga stödmottagaren inte kan återkrävas, skall medlemsstaten vara ansvarig för återbetalningen av de belopp som Europeiska gemenskapernas allmänna budget har förlorat, om det är fastställt att förlusten har uppstått på grund av misstag eller försumlighet från medlemsstatens sida.

4.        Medlemsstaterna skall vara huvudansvariga för den ekonomiska kontrollen av åtgärderna och garantera att förvaltningssystemen och revisionerna genomförs så att gemenskapsmedlen används effektivt och korrekt. De skall överlämna en beskrivning av dessa system till kommissionen.

utgår

5.        Närmare bestämmelser om genomförandet av punkterna 1–4 skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 51.2.

Artikel 31

Förvaltnings- och kontrollsystem

 

1.        Innan ett flerårigt program godkänns av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 51.2 skall medlemsstaterna se till att det har inrättats förvaltnings- och kontrollsystem i enlighet med artiklarna 23–29. De skall se till att systemen fungerar effektivt under hela programperioden.

2.        Medlemsstaterna skall till kommissionen, tillsammans med utkastet till flerårigt program, lämna in en beskrivning av organisation och rutiner vid ansvariga myndigheter, delegerade myndigheter och attesterande myndigheter samt vilka system för internrevision som används av dessa myndigheter och organ samt av revisionsmyndigheten och alla övriga organ som utför revisioner under revisionsmyndighetens ansvar.

3.        Kommissionen skall se över tillämpningen av denna bestämmelse i samband med utarbetandet av den rapport för perioden 2007–2013 som avses i artikel 49.3.

utgår

Artikel 32

Kommissionens ansvar

 

1.        Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31 förvissa sig om att medlemsstaterna har inrättat förvaltnings- och kontrollsystem som uppfyller kraven i artiklarna 23-29, och på grundval av de årliga revisionsrapporterna och sina egna revisioner kontrollera att systemen fungerar effektivt under programperioden.

2.        Utan att det påverkar de revisioner som medlemsstaterna utför får tjänstemän från kommissionen eller behöriga företrädare för denna med minst tre arbetsdagars varsel göra kontroller på plats i syfte att kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar effektivt, vilket kan omfatta revision av åtgärder som ingår i de årliga programmen. Tjänstemän i eller behöriga företrädare för den berörda medlemsstaten får delta i sådana revisioner.

3.        Kommissionen får kräva att en medlemsstat utför en kontroll på platsen för att verifiera att systemen fungerar korrekt eller att en eller flera transaktioner är korrekta. Kommissionens tjänstemän eller dess behöriga företrädare får delta i sådana revisioner.

4.        Kommissionen skall, i samarbete med medlemsstaterna, se till att de åtgärder som får stöd från fonden blir föremål för lämplig information, publicitet och uppföljning.

5.        Kommissionen skall, i samarbete med medlemsstaterna, se till att åtgärderna är förenliga med och kompletterar annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsinitiativ.

6.        Kommissionen skall fastställa riktlinjer som garanterar att den finansiering som beviljas enligt detta beslut synliggörs.

Artikel 33

Samarbete med medlemsstaternas kontrollorgan

 

1.        Kommissionen skall samarbeta med revisionsmyndigheterna i syfte att samordna deras respektive kontrollplaner och revisionsmetoder, och skall sörja för omedelbart utbyte av resultaten från revisionerna av förvaltnings- och kontrollsystem så att kontrollresurserna används på bästa möjliga sätt och onödigt dubbelarbete undviks.

 

Kommissionen skall, senast inom tre månader, lägga fram sina synpunkter på den revisionsstrategi som lämnats in enligt artikel 29.

2.        När kommissionen fastställer sin egen revisionsstrategi skall den fastställa de årliga program

 

som den anser tillfredsställande på grundval av sina befintliga kunskaper om förvaltnings- och kontrollsystemen.

När det gäller dessa program får kommissionen fastställa att den huvudsakligen kan förlita sig på de verifierande underlag som medlemsstaterna tillhandahåller och att den kommer att genomföra kontroller på plats endast om det finns uppgifter som tyder på brister hos systemen.

KAPITEL VII
FINANSIELL FÖRVALTNING

Artikel 34

Stödberättigande utgifter – utgiftsredogörelser

 

1.        Alla utgiftsredogörelser skall innehålla uppgifter om de slutliga stödmottagarnas faktiska utgifter för genomförandet av åtgärderna och motsvarande bidrag av privata eller offentliga medel.

2.        Utgifterna skall motsvara de utbetalningar som stödmottagarna gjort. De skall styrkas med kvitterade fakturor eller redovisningshandlingar med likvärdigt bevisvärde.

3.        En utgift berättigar till stöd från fonden endast om den faktiskt har betalats tidigast den 1 januari det år som anges i det beslut om finansiering och godkännande av det årliga programmet som avses i artikel 21.4. Medfinansierade åtgärder får inte ha slutförts före den dag då stödberättigandet börjar gälla.

Som ett undantag skall den period under vilken utgifterna är bidragsberättigande fastställas till tre år för utgifterna för genomförande av de åtgärder som stöds enligt de årliga programmen för 2007.

 

 

 

 

4.        Bestämmelser om vilka utgifter som skall ge rätt till stöd inom ramen för de åtgärder som genomförts i medlemsstaterna och som medfinansieras via fonden enligt artikel 4 skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 51.2.

Artikel 35

Fullständiga utbetalningar till stödmottagare

 

Medlemsstaterna skall försäkra sig om att den ansvariga myndigheten ser till att de slutliga stödmottagarna får det sammanlagda beloppet av de offentliga medlen snarast möjligt. Inga belopp får dras av eller hållas inne, och inga ytterligare särskilda avgifter eller andra avgifter med motsvarande effekt får tas ut som kan minska beloppen till de slutliga stödmottagarna, under förutsättning att de slutliga stödmottagarna uppfyller alla krav när det gäller åtgärdernas och utgifternas stödberättigande.

Artikel 36

Användning av euro

 

1.        Belopp som fastställs i medlemsstaternas utkast till fleråriga och årliga program enligt artiklarna 19 och 21, attesterade utgiftsredogörelser, ansökningar om utbetalningar enligt artikel 26.1 o samt utgifter som nämns i lägesrapporten om genomförandet av det årliga programmet enligt artikel 38.4 samt i den slutliga rapport om genomförandet av det årliga programmet enligt artikel 50 skall uttryckas i euro.

2.        Kommissionens beslut om finansiering och godkännande av medlemsstaternas årliga program enligt artikel 21.4, åtaganden och betalningar skall uttryckas och genomföras i euro.

3.        De medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta på dagen för ansökan om utbetalning skall omvandla utgiftsbeloppen i den nationella valutan till euro. Beloppet skall omvandlas till euro med hjälp av kommissionens månatliga bokföringskurs den månad under vilken utgifterna registrerades i räkenskaperna hos det berörda programmets ansvariga myndighet. Denna bokföringskurs skall varje månad publiceras elektroniskt av kommissionen.

4.        När euron blir valuta i en medlemsstat skall det omvandlingsförfarande som anges i föregående punkt fortsätta att gälla för alla utgifter som den attesterande myndigheten registrerade i räkenskaperna före den dag då den fasta omräkningskursen mellan den nationella valutan och euron trädde i kraft.

Artikel 37

Åtaganden

 

Gemenskapens budgetåtaganden skall göras årligen på grundval av beslutet om finansiering och godkännande av det årliga programmet enligt artikel 21.4.

Artikel 38

Utbetalningar – förhandsfinansiering

 

1.        Kommissionens utbetalningar av stöd från fonden skall ske i enlighet med budgetåtagandena.

2.        Betalningarna skall ske i form av förhandsfinansiering och slutbetalning. Betalningarna skall göras till den ansvariga myndighet som medlemsstaten utsett.

3.        En förhandsfinansiering på 50 % av beloppet i kommissionens beslut om finansiering och godkännande av det årliga programmet skall utbetalas till medlemsstaten inom 60 dagar efter antagandet av det beslutet.

4.        En andra förhandsfinansiering skall utbetalas inom tre månader efter det att kommissionen, inom två månader efter det formella framläggandet, har godkänt lägesrapporten om genomförandet av det årliga programmet och en attesterad utgiftsredogörelse, upprättad i enlighet med artikel 28.1 a och artikel 34, som visar att utgifterna motsvarar minst 60 % av det första förhandsfinansieringsbeloppet. Kommissionens andra utbetalning som förhandsfinansiering får inte överstiga 50 % av det totala belopp som tilldelats enligt beslutet om finansiering och godkännande av det årliga programmet och inte heller under några omständigheter när en medlemsstat nationellt har använt ett belopp som är lägre än det angivna beloppet i beslutet om finansiering och godkännande av det årliga programmet, skillnaden mellan de gemenskapsmedel som medlemsstaten faktiskt använt till de projekt som valts ut inom ramen för det årliga programmet och det första förhandsfinansieringsbeloppet.

5.        All ränta som genereras av förhandsfinansieringen skall överföras till programmet i fråga och betraktas som medlemsstatens medel i form av nationellt offentligt stöd och skall deklareras till kommissionen vid den slutliga utgiftsredogörelsen för det berörda programmet.

6.        De belopp som betalas som förhandsfinansiering skall räknas av från räkenskaperna när det årliga programmet avslutas.

Artikel 39

Slutbetalning

 

1.        Kommissionen skall göra slutbetalningen under förutsättning att den har mottagit följande handlingar senast nio månader från den sista dag utgifterna ger rätt till stöd enligt beslutet om finansiering och godkännande av det årliga programmet:

a)        En styrkt utgiftsredogörelse som upprättats i enlighet med artikel 28.1 a och artikel 34 och en ansökan om slutbetalning eller deklaration om ersättning.

b)        Slutrapporten om genomförandet av det årliga programmet enligt artikel 50.

c)        Den årliga revisionsrapport, det yttrande och det utlåtande som avses i artikel 29.3.

En förutsättning för slutbetalningen är att slutrapporten om genomförandet av det årliga programmet och utlåtandet om att ansökan om slutbetalning är giltig, godtas.

2.        Om den ansvariga myndigheten inte lämnar in de handlingar som krävs enligt punkt 1 inom utsatt tid och i godtagbart format skall kommissionen återta de belopp i budgetåtagandet för det årliga programmet som inte använts för förhandsfinansiering.

3.        Det automatiska återtagande som avses i punkt 2 skall avbrytas, för det belopp som avser de berörda projekten, under den tid rättsliga förfaranden eller ett administrativt överklagande med uppskjutande verkan pågår i medlemsstaterna när de handlingar som anges i punkt 1 skulle ha lämnats in. Medlemsstaten skall i den partiella slutrapporten lämna närmare upplysningar om sådana projekt och rapportera om hur projekten fortskrider varje halvår. Inom tre månader från det att de rättsliga förfarandena eller det administrativa överklagandet avslutats skall medlemsstaten lämna in de handlingar som krävs enligt punkt 1 för de berörda projekten.

4.        Den niomånadersperiod som avses i punkt 1 skall avbrytas om kommissionen beslutar att hålla inne utbetalningen av medfinansieringen till det årliga programmet enligt bestämmelserna i artikel 41. Perioden skall åter börja löpa från den dag då kommissionens beslut enligt artikel 41.3 har anmälts till medlemsstaten.

5.        Utan att det påverkar artikel 40 skall kommissionen, inom sex månader efter mottagandet av de handlingar som avses i punkt 1, underrätta medlemsstaten om det utgiftsbelopp som godkänts av kommissionen som kan belasta fonden, och om finansiella korrigeringar som härrör från skillnaden mellan redovisade utgifter och godkända utgifter. Medlemsstaten skall ha tre månader på sig att lägga fram sina synpunkter.

6.        Senast tre månader efter det att medlemsstaten inkommit med sina synpunkter skall kommissionen fatta ett beslut om huruvida det godkända utgiftsbeloppet skall belasta fonden och återkräva skillnaden mellan de slutligen godkända utgifterna och de belopp som redan utbetalats till medlemsstaterna.

7.        Beroende på vilka medel som finns tillgängliga skall kommissionen betala mellanskillnaden senast sextio dagar efter den dag då den godkänner de handlingar som avses i punkt 1. Det resterande beloppet av budgetåtagandet skall återtas sex månader efter utbetalningen.

Artikel 40

Avbrott

 

1.        Den delegerade utanordnaren i den mening som avses i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 skall avbryta betalningsfristen i högst sex månader om [...]

a)        det finns uppgifter i en rapport från ett nationellt revisionsorgan eller ett gemenskapsrevisionsorgan som tyder på betydande brister i hur förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar, eller [...],

b)        den delegerade utanordnaren måste genomföra ytterligare kontroller efter att tagit del av uppgifter som uppmärksammade honom på att utgifter i en attesterad utgiftsredovisning har samband med en allvarlig oegentlighet som inte har korrigerats.

2.        Medlemsstaten och den attesterande myndigheten skall omedelbart underrättas om skälen till avbrottet. Avbrottet skall upphöra så snart nödvändiga åtgärder har vidtagits av medlemsstaten.

 

Artikel 41

Betalningsinställelse

 

1.        Kommissionen får helt eller delvis ställa in betalningen av förhandsfinansiering eller slutbetalning,

a)        om det finns allvarliga brister i programmets förvaltnings- och kontrollsystem som inverkar negativt på tillförlitligheten när det gäller attesteringen av utbetalningar och för vilka det inte har vidtagits korrigerande åtgärder, eller

b)        om utgifterna i en attesterad utgiftsredogörelse har samband med en allvarlig oegentlighet som inte rättats till, eller

c)        om en medlemsstat inte har fullgjort sina skyldigheter enligt artiklarna 30 och 31.

2.        Kommissionen får besluta om att avbryta utbetalningar av förhandsfinansiering eller slutbetalning efter att ha gett medlemsstaten möjlighet att inom tre månader inkomma med sina synpunkter.

3.        De betalningar av förhandsfinansiering och slutbetalning som avbrutits kan återupptas när kommissionen anser att medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som krävs.

4.        Om medlemsstaten inte vidtar nödvändiga åtgärder får kommissionen fatta beslut om att helt eller delvis dra in gemenskapens bidrag till det årliga programmet enligt artikel 45.

Artikel 42

Arkivering av dokument

 

[...] Utan att det påverkar bestämmelserna om statligt stöd i artikel 87 i fördraget skall den ansvariga myndigheten se till att alla verifikationer som gäller utgifter och revisioner av de berörda programmen hålls tillgängliga för kommissionen och revisionsrätten under en period av fem år efter det att programmen har avslutats enligt artikel 39.1.

 

 

Denna period skall avbrytas vid rättsliga förfaranden eller på vederbörligt motiverad begäran från kommissionen.

 

Dokumenten skall sparas antingen i originalens form eller i versioner som intygats överensstämma med originalen på allmänt erkända databärare.

KAPITEL VIII
FINANSIELLA KORRIGERINGAR

Artikel 43

Medlemsstaternas finansiella korrigeringar

 

1.        Medlemsstaterna skall ha det huvudsakliga ansvaret för att utreda oegentligheter och agera vid konstaterande av betydande ändringar som påverkar sättet och förutsättningarna för genomförandet eller kontrollen av program och genomföra de nödvändiga finansiella korrigeringarna.

2.        Medlemsstaterna skall göra de finansiella korrigeringar som krävs när enskilda eller systematiska oegentligheter upptäckts i åtgärder eller årliga program. Medlemsstaternas korrigeringar skall gå ut på att återvinna hela eller delar av gemenskapsbidraget. Medlemsstaterna skall ta hänsyn till oegentligheternas art och allvar och till den ekonomiska förlusten för fonden.

3.        Medlemsstaterna skall i den slutrapport om genomförandet av det årliga programmet som avses i artikel 50 a inkludera en förteckning över de förfaranden för indragning av stöd som inletts för det berörda årliga programmet.

 

De finansiella korrigeringarna innebär en indragning av hela eller delar av fondens bidrag till de berörda insatserna och leder till dröjsmålsränta enligt den sats som föreskrivs i artikel 46.2 om bidraget inte återbetalats inom den tidsfrist som fastställts av medlemsstaten.

4.        Beträffande systematiska oegentligheter skall medlemsstaten utvidga sina utredningar till att omfatta samtliga insatser som kan vara berörda.

Artikel 44

Kommissionens revision och finansiella korrigeringar

 

1.        Utan att det påverkar revisionsrättens befogenheter eller de kontroller som utförs av medlemsstaterna i enlighet med nationella lagar och andra författningar, får kommissionens tjänstemän eller behöriga företrädare för kommissionen med minst tre arbetsdagars varsel utföra kontroller på plats, inklusive stickprovskontroller, beträffande insatser som finansieras av fonden samt av förvaltnings- och kontrollsystem. Kommissionen skall underrätta den berörda medlemsstaten för att få all hjälp som behövs. Tjänstemän eller behöriga företrädare från den berörda medlemsstaten får delta i kontrollerna.

 

Kommissionen får begära att den berörda medlemsstaten utför en kontroll på plats för att kontrollera korrektheten i en eller flera transaktioner. Tjänstemän eller andra företrädare för kommissionen får delta i dessa kontroller.

2.        Om kommissionen, efter att ha slutfört de nödvändiga kontrollerna, finner att en medlemsstat inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 30, skall den ställa in utbetalningen av förhandsfinansieringen eller slutbetalningen enligt artikel 41.

Artikel 45

Kriterier för korrigeringarna

 

1.        Kommissionen får göra finansiella korrigeringar genom att helt eller delvis dra in gemenskapens bidrag till ett årligt program om den efter nödvändig granskning kommer fram till följande:

a)        Programmets förvaltnings- och kontrollsystem uppvisar allvarliga brister vilket har äventyrat det redan utbetalade gemenskapsstödet.

b)        Det finns utgifter i en attesterad utgiftsredogörelse som inte är korrekta och som inte hade korrigerats av medlemsstaten innan korrigeringsförfarandet enligt denna punkt inleddes.

c)        En medlemsstat har inte fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 30 innan korrigeringsförfarandet enligt denna punkt inleddes.

Kommissionen skall fatta sitt beslut med hänsyn till medlemsstatens eventuella synpunkter.

2.        Kommissionen skall basera sina finansiella korrigeringar på konstaterade enskilda fall av oegentligheter och ta hänsyn till om det gäller systematiska oegentligheter när den avgör huruvida en korrigering med fast belopp eller en extrapolerad korrigering skall tillämpas. Om oegentligheten har samband med en utgiftsredogörelse för vilken ett positivt utlåtande tidigare avgetts i enlighet med artikel 29.3 b i en årsrapport kommer det att förmodas att det gäller ett systematiskt problem vilket leder till en korrigering med fast belopp eller en extrapolerad korrigering såvida medlemsstaten inte inom tre månader kan motbevisa detta antagande.

3.        Kommissionen skall när den beslutar med vilket belopp korrigeringen skall göras ta hänsyn till oegentlighetens omfattning och till de finansiella effekterna av bristerna i de berörda årliga programmen.

4.        Om kommissionen grundar sin ståndpunkt på uppgifter från externa revisorer, skall den dra sina egna slutsatser beträffande de ekonomiska följderna efter att ha granskat de åtgärder som den berörda medlemsstaten vidtagit enligt artikel 31, rapporter om anmälda oegentligheter samt eventuella svar från medlemsstaten.

Artikel 46

Återbetalning

 

1.        Alla återbetalningar till Europeiska gemenskapernas allmänna budget skall göras före den förfallodag som anges i det återbetalningskrav som upprättas i enlighet med artikel 72 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(19). Denna förfallodag skall vara den sista dagen i den andra månaden som följer efter det att betalningskravet utfärdades.

2.        Varje försening av en återbetalning skall leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med förfallodagen till och med den dag då betalning sker. Räntan skall beräknas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina större refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning; den räntesats som skall användas är den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, plus tre och en halv procentenheter.

Artikel 47

Medlemsstaternas skyldigheter

 

Kommissionens beslut om finansiell korrigering påverkar inte medlemsstatens skyldighet att genomföra återvinning enligt artikel 45.

KAPITEL IX
ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING OCH RAPPORTER

Artikel 48

Övervakning och utvärdering

 

1.        Kommissionen skall regelbundet övervaka fonden i samarbete med medlemsstaterna.

2.        Kommissionen skall tillsammans med medlemsstaterna [...] regelbundet utvärdera fonden med avseende på hur relevanta, effektiva och verkningsfulla åtgärderna har varit i förhållande till det allmänna mål som avses i artikel 2, i samband med utarbetandet av den rapport som avses i artikel 49.3.

3.        Kommissionen skall också bedöma komplementariteten mellan åtgärder genomförda inom fondens ram och åtgärder genomförda i enlighet med gemenskapens övriga berörda politik, instrument och initiativ.

Artikel 49

Rapporteringsskyldighet

 

1.        Den ansvariga myndigheten i varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för att övervaka och utvärdera åtgärderna.

 

För detta ändamål skall de överenskommelser och kontrakt som den ansvariga myndigheten ingår med de organisationer som ansvarar för genomförandet av åtgärderna innehålla en skyldighet att regelbundet lämna in en detaljerad redogörelse för genomförandet av åtgärden och om förverkligandet av dess mål, vilken skall ligga till grund för läges- respektive slutrapporter om genomförandet av det årliga programmet.

utgår

2.        Medlemsstaterna skall överlämna följande till kommissionen:

a)        Senast den 30 juni 2010: en utvärderingsrapport om genomförandet av de insatser som medfinansierats av fonden.

b)        Senast den 30 juni 2012 (för perioden 2007–2010) och den 30 juni 2015 (för perioden 2011-2013): en utvärdering av resultaten och effekterna av de insatser som medfinansierats av fonden.

3.        Kommissionen skall till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna följande:

a)        Senast den 30 juni 2009: en rapport om och en översyn av tillämpningen av kriterierna i artikel 14 för den årliga resursfördelningen mellan medlemsstaterna, och vid behov förslag till ändringar.

b)        Senast den 31 december 2010: en delrapport om uppnådda resultat och om de kvalitativa och kvantitativa aspekterna på genomförandet av fonden, och ett förslag om fondens framtida utveckling.

c)        Senast den 31 december 2012 (för perioden 2007–2010) respektive den 31 december 2015 (för perioden 2011–2013): en utvärderingsrapport efter periodens slut.

Artikel 50

Slutrapport om genomförandet av det årliga programmet

 

1.        För att ge en klar överblick över genomförandet av programmet skall rapporten innehålla följande uppgifter:

a)        Hur det årliga programmet genomförts med avseende på finansiering och verksamhet.

b)        Hur långt man kommit i genomförandet av det fleråriga programmet och av prioriteringarna i förhållande till deras särskilda, verifierbara mål, med kvantifiering, om och när detta är möjligt, av indikatorerna.

c)        Vilka åtgärder som har vidtagits av den ansvariga myndigheten i syfte att säkerställa genomförandets kvalitet och effektivitet, särskilt följande:

–         Åtgärder för övervakning och utvärdering, inbegripet åtgärder för insamling av uppgifter.

–         En sammanfattning av de problem av betydelse som uppstått vid genomförandet av det operativa programmet och de åtgärder som vidtagits.

–         Användning av tekniskt stöd.

d)        De åtgärder som vidtagits för att informera om och ge offentlighet åt de årliga och de fleråriga programmen.

2.        Rapporten skall anses godtagbar om den innehåller samtliga uppgifter som förtecknas i punkt 1. Kommissionen skall, inom två månader efter mottagandet av alla uppgifter som avses i punkt 1, fatta beslut om innehållet i [...]rapporten [...] från den ansvariga myndigheten vilket skall meddelas medlemsstaterna. Om kommissionen inte yttrar sig inom den fastställda tiden skall rapporten anses vara godkänd.

KAPITEL X

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 50a

Förberedelser för det fleråriga programmet

 

1.        Genom undantag från artikel 19 skall medlemsstaterna

a)     så snart som möjligt efter det att detta beslut har trätt i kraft och senast den 1 mars 2007 utse den nationella ansvariga myndighet som avses i artikel 25.1 a samt, i förekommande fall, den myndighet till vilken ansvaret delegeras,

b)     senast den 1 maj 2007 lägga fram den beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemen som avses i artikel 32.2.

2.        Senast den 31 maj 2007 skall kommissionen förelägga medlemsstaterna

a)        en uppskattning av de belopp som skall tilldelas dem för budgetåret 2007,

b)        en uppskattning av de belopp som skall tilldelas dem för budgetåren 2008–2013, på grundval av en extrapolering av det uppskattade beloppet för budgetåret 2007 och med beaktande av förslagen till årliga anslag för åren 2007–2013 enligt budgetplanen.

Artikel 50b

Förberedelser för det årliga programmet för 2007

 

1.        Genom undantag från artikel 21 skall följande tidtabell gälla för genomförandet under budgetåret 2007:

a)     Senast den 31 maj 2007 skall kommissionen förelägga medlemsstaterna en uppskattning av de belopp som skall tilldelas dem för budgetåret 2007.

b)     Senast den 1 september 2007 skall medlemsstaterna förelägga kommissionen ett utkast till årligt program.

2.        De utgifter som faktiskt har betalats mellan den 1 januari 2007 och dagen för antagande av beslutet om finansiering och godkännande av den berörda medlemsstatens årliga program, kan få stöd från fonden.

3.        För att möjliggöra att finansieringsbeslut antas 2008, och godkänna det årliga programmet för 2007, skall kommissionen fastställa gemenskapens budgetåtagande för 2007 på grundval av beräkningen av det belopp som skall tilldelas medlemsstaterna, enligt beräkningsmetoderna i artikel 14.

KAPITEL XI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 51

Kommitté

 

1.        Kommissionen skall biträdas av den gemensamma kommittén "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" (nedan kallad "kommittén") som inrättas genom beslutet om inrättandet av fonden för de yttre gränserna under perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" .../...(20).

2.        När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

3.        Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 52

Översyn

 

Rådet skall på förslag av kommissionen göra en översyn av detta beslut senast den 30 juni 2013.

Artikel 53

Ikraftträdande

 

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 54

Adressater

 

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

(1)

EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

              EUT C

(3)

              EUT C

(4)

             UTGÅR vidhöll sitt förbehåll beträffande hänvisningen till nyanlända tredjelandsmedborgare.

(5)

              EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

              EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(7)

              EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(8)

              EUT C

(9)

              EUT C

(10)

           UTGÅR vidhöll sitt förbehåll beträffande fondens allmänna mål inom fondens dubbla inriktning och betonade att medlemsstaterna kan ha olika prioriteter i sin integrationspolitik.

(11)

            UTGÅR påpekade att man även bör ta hänsyn till andra kategorier (förutom nyanlända personer) i fondens dubbelriktade process. Delegationen betonade att medlemsstaterna kan ha olika behov och vara i olika stadier när det gäller att utarbeta sin integrationspolitik och att de därför bör ges utrymme att själva avgöra när de ska fokusera på tredjelandsmedborgare.

(12)

            UTGÅR föredrog 60 % för denna uppgift

(13)

            UTGÅR föredrog 40 % för denna uppgift

(14)

            EUT L 375, 23.12.2004, s. 12.

(15)

            EUT L 289, 3.11.2005, s. 15.

(16)

            EUT L 16, 23.1.2004, s. 44.
  UTGÅR vidhöll att man bör ta hänsyn till denna kategori tredjelandsmedborgare vid beräkning av fördelningsnyckeln. Kommissionen påpekade att de uteslutits enbart av statistiska skäl (för att undvika att de räknas två gånger) och att denna kategori tredjelandsmedborgare kan omfattas av integreringsåtgärder som finansieras genom fonden.

(17)

            Kommissionen förklarade att den reviderade formuleringen avspeglar såväl den nuvarande (arrangemang mellan medlemsstaterna och Eurostat, där Eurostat är bundet av allmänna bestämmelser som fastställs i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik) som den kommande situationen (särskild förordning om gemenskapsstatistik om migration och internationellt skydd). Data avseende fonderna bör behandlas på samma sätt som andra data (hänvisning till normala operativa förfaranden).

(18)

            Det kommer att föras in hänvisningar till besluten om inrättande av Europeiska flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna och återvändandefonden.

(19)

            EGT L 248, 16.9.2002.

(20)

            Det kommer att föras in hänvisningar till besluten om inrättande av Europeiska flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna och återvändandefonden.


YTTRANDE från budgetutskottet (28.3.2006)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”

(KOM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS))

Föredragande: Louis Grech

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens och parlamentets förslag(1) till ny utgiftskategori 3 om ”medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa” i nästa finansieringsram för unionen (2007–2013) har utsatts för betydande nedskärningar genom Europeiska rådets överenskommelse av den 15-16 december 2005 (med 51 procent).

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Detta förslag är ett av de fyra förslag till beslut som omfattas av ramprogrammet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”(2), vilket kommissionen lade fram i april 2005 och föreslog för en period från januari 2007 till december 2013 med ett sammanlagt anslag på 5 866 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden. Följande fyra fonder har inrättats som delar av ramprogrammet: Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare, Fonden för de yttre gränserna, Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden.

Det aktuella förslaget till en fond för integration för tredjelandsmedborgare är huvudsakligen inriktat på mottagande och social, samhällelig och kulturell integration av tredjelandsmedborgare för att göra det möjligt för dem att etablera sig och aktivt delta i alla aspekter av det europeiska samhällslivet.

Fondens prioriteringar är följande:

· Förenkla organisationen och förfarandena i samband med migranternas inresa.

· Bidra till organisationen och genomförandet av introduktionsprogram och verksamheter för tredjelandsmedborgare.

· Öka tredjelandsmedborgarnas deltagande i samhällslivet, kulturlivet och det politiska livet i värdlandet.

· Öka statliga och privata tjänsteleverantörers förmåga att hantera tredjelandsmedborgare och deras organisationer och bättre uppfylla behoven hos olika grupper av tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna.

· Öka värdlandets förmåga att anpassa sig till ökad mångfald genom integrationsåtgärder med inriktning på mottagarbefolkningen.

· Öka medlemsstaternas förmåga att utveckla, följa upp och utvärdera integrationspolitiken.

På kommissionens initiativ får högst 7 procent av fondens tillgängliga medel användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela gemenskapen när det gäller integrationspolitiken. Dessa åtgärder skall stödja erfarenhetsutbyte, samarbete och utbyte av goda arbetsmetoder mellan medlemsstaterna.

Enligt kommissionens förslag kommer medlemsstaterna att erhålla ett fast belopp varje år (300 000 EUR). Beloppet kommer att vara högre för stater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 och för stater som ansluter sig till Europeiska unionen under perioden 2007–2013 (500 000 EUR).

Tilldelningen till medlemsstaterna kommer att avgöras med hjälp av en fördelningsnyckel som fastställer medlemsstaternas relativa börda när det gäller tredjelandsmedborgare som lagligen uppehåller sig inom EU. De årliga tillgängliga anslagen skall fördelas enligt följande:

· 40 procent i förhållande till genomsnittet av det totala antalet tredjelandsmedborgare som lagligen uppehållit sig i medlemsstaten under de tre föregående åren.

· 60 procent i förhållande till det antal tredjelandsmedborgare som fått tillstånd att uppehålla sig på medlemsstatens territorium under de tre föregående åren (nykomlingar).

Anslagstilldelningen för fonden för perioden 2007–2013 är 1 771 miljoner EUR som fördelas enligt följande:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014...

Totalt

Driftsutgifter

 

Åtagandebemyndiganden

 

Betalningsbemyndiganden

95

126

205

265

305

360

400

 

1 756

47,5

110,5

165,5

235

285

332,5

380

200

1 756

Administrativa utgifter

1,1

1,75

1,7

2,15

2,55

2,85

2,9

 

15

Åtagandebemyndiganden + administrativa utgifter

96,1

127,75

206,7

267,15

307,55

362,85

402,9

 

1 771

FÖREDRAGANDENS FÖRSLAG

Kommissionens förslag kan välkomnas eftersom det innebär en mer strukturerad utveckling av politiken inom integrationsområdet som inleddes genom pilotprojekt för integrering av tredjelandsmedborgare, vilka existerar sedan 2001, och som begränsas av den otillräckliga marginal som finns tillgänglig under utgiftskategori 3 i den nuvarande budgetplanen. Genom kommissionens förslag undviks också risken för överlappning med de integreringsåtgärder som faller under Europeiska socialfonden.

Förslaget föranleder dock ett antal synpunkter.

1. Inga anslag anges för närvarande i förslaget till beslut. Eftersom ärendet behandlas enligt samrådsförfarandet kan rådet när som helst frångå förslaget. Därför måste det påminnas om att eventuella anslag enbart är preliminära tills en överenskommelse uppnåtts om budgetplanen för perioden 2007 och framåt. När det gäller just denna punkt har två ändringsförslag ingivits till förslaget till lagstiftningsresolution.

2. Varje förändring av reglerna för den gemensamma förvaltningen enligt artikel 53.3 i budgetförordningen bör behandlas på ett övergripande sätt inom ramen för den pågående översynen av budgetförordningen. Därför föreslås en ändring till förslaget till resolution.

3. Med tanke på att detta beslut är föremål för samrådsförfarandet, kommer det inte att innehålla ett belopp som anses nödvändigt enligt det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet. Därför föreslås en ändring till skäl 31.

4. Bestämmelserna i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser är uttömmande och tillräckliga för förvaltningen av samtliga gemenskapsmedel. Undantagen till budgetförordningens regler bör vara så få som möjligt och i princip återfinnas i budgetförordningen. Därför har fem ändringsförslag inlämnats till artiklarna 34, 38, 39, 40 och 44.

5. I syfte att garantera samstämmighet och förenkling föreslås en gemensam artikel om genomförandeåtgärder för fonden som skall diskuteras inom den rådgivande kommittén. Denna artikel inbegriper det årliga arbetsprogrammet, riktlinjerna och förslagen till val av projekt bland andra åtgärder som skall antas av den ovannämnda kommittén i syfte att garantera öppenheten. Ett ändringsförslag föreslås således för att skapa en ny artikel 21a.

6. I avsikt att säkerställa ett effektivt kommittéförfarande bör man följa budgetutskottets traditionella synsätt att man skall använda det rådgivande förfarandet. Därför föreslås en ändring till artikel 51.

7.  Det är viktigt att tillse att det sker en demokratisk granskning genom lämpliga arrangemang för uppföljning och utvärdering av fonden. Flera ändringsförslag har inlämnats i detta hänseende till artiklarna 48, 49 och 50.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1

Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 skall inledas om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt. Parlamentet betonar att om en hänvisning till anslagen inkluderas i förslaget till beslut, är detta enbart vägledande tills en överenskommelse uppnåtts om budgetplanen för perioden 2007 och framåt.

Ändringsförslag 2

Punkt 1b (ny)

1b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när nästa budgetplan väl har antagits, bekräfta de belopp som anges i förslaget till beslut eller, om nödvändigt, överlämna den justerade finansieringsöversikten till Europaparlamentet och rådet för godkännande och därigenom försäkra sig om att beloppen är förenliga med taken.

Ändringsförslag 3

Punkt 1c (ny)

1c. Europaparlamentet upprepar att varje förändring av reglerna för den gemensamma förvaltningen enligt artikel 53.3 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (”budgetförordningen”) skall behandlas på ett övergripande sätt inom ramen för den pågående översynen av budgetförordningen.

Motivering

Bestämmelserna i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser avseende gemensam förvaltning är tillräckligt uttömmande för förvaltningen av samtliga gemenskapsmedel. Undantagen till budgetförordningens regler bör vara så få som möjligt och i princip återfinnas i budgetförordningen.

Förslag till beslut

Kommissionens förslag(3)  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 4

Skäl 31

(31) I detta beslut fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet.

(31) I detta beslut fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som är ett uttryck för lagstiftningsmyndighetens vilja och som inte inskränker budgetmyndighetens befogenheter, såsom fastställda i fördraget, enligt punkt 34 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet.

Motivering

Detta beslut är inte föremål för medbeslutandeförfarandet och kommer därför inte att innehålla ett belopp som anses nödvändigt enligt det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet.

Ändringsförslag 5

Artikel 15a (ny)

 

Artikel 15a

 

Bestämmelserna i budgetförordningen skall tillämpas. Om kommissionen har för avsikt att göra undantag från dessa bestämmelser på grund av att fonden har särskilda behov, måste den uttryckligen och separat informera Europaparlamentets ansvariga utskott för budgetfrågor om detta.

Motivering

Insyn och öppenhet när det gäller tillämpningen av budgetförordningens bestämmelser. Detta ändringsförslag bör betraktas tillsammans med ändringsförslag 3 om artikel 53 punkt -1 (ny) som möjliggör en översyn efter halva tiden.

Ändringsförslag 6

Artikel 21a (ny)

 

Artikel 21a

 

Genomförandeåtgärder

 

De nödvändiga åtgärderna för genomförandet av programmet i samband med följande frågor skall antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarandet som avses i artikel 51:

 

(a) Det årliga arbetsprogrammet.

 

(b) Den årliga budgeten och fördelningen av medel mellan olika åtgärder inom fonden.

 

(c) De allmänna riktlinjerna för genomförandet av fonden samt kriterierna och förfarandena för urvalet.

 

(d) Fördelningen av medel mellan medlemsstaterna till de åtgärder som skall förvaltas genom motsvarande nationella myndigheter.

 

(e) Arrangemangen för uppföljning och utvärdering av åtgärderna och för spridning och överföring av resultat.

 

(f) Förslagen till val av projekt.

Motivering

I syfte att göra rättsakten tydligare är en artikel om genomförandeåtgärderna nödvändig.

Budgetutskottets traditionella synsätt är att man skall använda det rådgivande förfarandet för att säkerställa effektiva och snabba förfaranden.

Det årliga arbetsprogrammet, den årliga budgeten och fördelningen av medel till åtgärderna, de allmänna riktlinjerna och förslagen till val av projekt kan överlämnas till kommittén för att garantera öppenheten.

Ändringsförslag 7

Artikel 29, punkt 1, led b

(b) Säkerställa att revision görs på ett lämpligt urval åtgärder så att de redovisade utgifterna kontrolleras. Urvalet skall representera minst 10 procent av de sammanlagda stödberättigande utgifterna för varje årligt program.

(b) Säkerställa att revision görs på ett lämpligt urval åtgärder så att de redovisade utgifterna kontrolleras. Urvalet skall representera minst 20 procent av de sammanlagda stödberättigande utgifterna för varje årligt program.

Motivering

Revisionsrätten har i sina årsrapporter för 2003 respektive 2004 fastställt att det i samband med Europeiska flyktingfonden förekommer brister i kontrollsystemet. I syfte att förebygga sådana brister när det gäller de framtida fonderna, bör medlemsstaterna genom kontroller av minst 20 procent av samtliga bidragsberättigade utgifter säkerställa att åtgärderna förvaltas i överensstämmelse med gällande gemenskapsföreskrifter. Detta motsvarar också Europeiska revisionsrättens rekommendation.

Ändringsförslag 8

Artikel 48, punkt 1, stycke 1a (nytt)

 

Kommissionen skall tillse att de åtgärder som omfattas av detta beslut utsätts för förhandsbedömning, uppföljning och slutlig utvärdering. Den skall tillse att programmet är tillgängligt och genomförs med full insyn.

Motivering

Programmet måste följas upp och utvärderas vid lämpliga tillfällen för att garantera en demokratisk granskning.

Ändringsförslag 9

Artikel 48, punkt 3a (ny)

 

3a. Kommissionen skall ge Europaparlamentet och rådet regelbunden och aktuell information om programgenomförandet, särskilt om användningen av tillgängliga resurser.

Motivering

Budgetmyndighetens två grenar skall få regelbunden och aktuell information för att kunna tillse att programmet följs upp och utvärderas på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 10

Artikel 49, punkt 4

4. Kommissionen skall till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna följande:

4. Kommissionen skall till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna följande:

(a) Senast den 30 juni 2009 en rapport om hur kriterierna i artikel 14 tillämpats på den årliga fördelningen av medlen mellan medlemsstaterna tillsammans med förslag på ändringar, vid behov.

(a) Senast den ...*:en detaljerad rapport om hur kriterierna i artikel 14 tillämpats på den årliga fördelningen av medlen mellan medlemsstaterna tillsammans med förslag på ändringar, vid behov.

(b) Senast den 31 december 2010: en delrapport om uppnådda resultat och de kvalitativa och kvantitativa aspekterna på genomförandet av fonden, eventuellt tillsammans med förslag på hur fonden kan utvecklas i framtiden.

(b) Senast den ...*:en detaljerad delrapport om uppnådda resultat och de kvalitativa och kvantitativa aspekterna på genomförandet av fonden, med beaktande av programmålen, eventuellt tillsammans med förslag på hur fonden kan utvecklas i framtiden. Dessutom skall kommissionen årligen lägga fram en kort rapport om situationen för genomförandet av fonden.

(c) Senast den 31 december 2012 för perioden 2007–2010 och den 31 december 2015 för perioden 2011-2013: en slutlig utvärderingsrapport.

(c) Senast den 31 december 2012 för perioden 2007–2010 och den 31 december 2015 för perioden 2011-2013: en slutlig utvärderingsrapport, som behandlar programmets genomförande och resultat, när dess genomförande är fullbordat.

 

__________

* Tre år efter att detta beslut antagits.

Motivering

Fonden måste följas upp och utvärderas vid lämpliga tillfällen för att garantera en demokratisk granskning.

Ändringsförslag 11

Artikel 51

1. Kommissionen skall biträdas av den gemensamma kommittén ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (nedan ”kommittén”) som inrättas genom beslutet om inrättande av Fonden för de yttre gränserna för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna handlingsprogrammet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” ../…

1. Kommissionen skall biträdas av den gemensamma kommittén ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (nedan ”kommittén”) för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna handlingsprogrammet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” ../…

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

 

Motivering

Budgetutskottets traditionella synsätt är att man skall använda det rådgivande förfarandet för att säkerställa att förfarandena är effektiva.

Ändringsförslag 12

Artikel 52

 

1. Kommissionen kan låta detta beslut bli föremål för en halvtidsöversyn vid utgången av 2010 i avsikt att förbättra genomförandet av fonden.

Rådet skall på förslag av kommissionen göra en översyn av detta beslut senast den 30 juni 2013.

2. Europaparlamentet och rådet skall på förslag av kommissionen göra en översyn av detta beslut senast den 30 juni 2013.

Motivering

Tillhandahåller viss flexibilitet och förbättring vid genomförandet av fonden.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”

Referensnummer

KOM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS)

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG
6.9.2005

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

0.0.0000

Föredragande av yttrande Utnämning

Louis Grech
9.6.2005

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

1.12.2005

23.3.2006

 

 

 

Antagande

23.3.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Jan Mulder, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Nina Škottová, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kathalijne Maria Buitenweg, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

 

(1)

Resolution av den 8 juni 2005 om politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013, (Antagna texter, P6_TA(2005)0224).

(2)

KOM(2005)0123.

(3)

EGT/EUT C .., .., s. ...


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (23.3.2006)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”

(KOM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS))

Föredragande: Jan Jerzy Kułakowski

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska kommissionens förslag till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 är en av fyra förslag som ingår som en del av ramprogrammet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” för perioden 2007-2013.

· Budgetramar

Det totala belopp som är avsatt för ramprogrammet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” uppgår till 5 866 miljoner EUR för perioden 2007–2013(1). Där ingår:

1.  Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare: 1 771 miljoner EUR.

2.  Europeiska flyktingfonden: 1 184 miljoner EUR.

3.  Europeiska återvändandefonden: 759 miljoner EUR.

4.  Europeiska fonden för de yttre gränserna: 2 152 miljoner EUR.

Föredraganden  välkomnar att det inrättas en oberoende fond som i enlighet med Europeiska unionens grundläggande värderingar, såsom fri rörlighet för personer och solidaritet, syftar till att säkra tredjelandsmedborgares intressen i värdlandet. Föredraganden stöder de principer som fastställts för fonden, som i stort uppfyller integrationspolitikens mål. Dessa mål är bland annat att öka medlemsstaternas möjligheter att övervaka integrationspolitiken och att stärka värdländernas förmåga att acceptera och anpassa sig till ökad mångfald. Föredraganden anser att detta mål är prioriterat.

Anmärkningar, förbehåll, kritik

1.  Fördelning av medlen. Medeltilldelningen kommer att vara högre för de nya medlemsstaterna (dvs. de som anslöt sig den 1 maj 2004 och de som kommer att ansluta sig den 1 januari 2007 (Bulgarien och Rumänien)). Stöd till integrering av tredjelandsmedborgare, i synnerhet i de nya medlemsstaterna, är ett riktigt uttryck för solidaritet. Icke desto mindre är denna integration också ett viktigt problem i de gamla medlemsstaterna, såväl socialt som politiskt och ekonomiskt. Den senaste tidens händelser i Frankrike vittnar om detta, trots det faktum att det inte bara rörde sig om tredjelandsmedborgare utan också om fransmän med ursprung i tredje land.

2.  Bakom begreppet ”tredjelandsmedborgare” döljer sig frågan om personerna kommit lagligt eller olagligt till värdlandet. Detta är inte bara ett problem för dem som anländer lagligt utan också ett problem när det gäller planer och åtgärder som syftar till att legalisera uppehället för tredjelandsmedborgare som inte omfattas av återvändandefonden.

3.  Man kan ställa sig frågan om huvudsyftet med förslaget är ett område med säkerhet för Europeiska unionen eller en socialt fördelaktig integration av tredjelandsmedborgare i värdländerna. Enligt föredragandens uppfattning är dessa båda skäl likvärdiga. Icke desto mindre ger en jämförelse av de belopp som avsatts till de enskilda fonderna vid handen att den största delen avsatts till att säkra Europeiska unionens säkerhet, dvs. fonden för unionens yttre gränser.

4.  Man måste erkänna det faktum att komplementariteten mellan Europeiska socialfonden och integrationsfonden är beroende av att EU inte bara ägnar sig åt sina egna angelägenheter utan också känner ett medansvar för sociala frågor i länder som inte tillhör unionen. Istället kan det ömsesidiga beroendet mellan integrationsfonden och Europeiska socialfonden innebära att storleken på integrationsfonden villkoras av Europeiska socialfonden.

5.  Det är viktigt att det görs en klar åtskillnad mellan flykting- och emigrationsbegreppet, även om detta är en svår fråga då gränsen ofta är flytande mellan socialekonomiska och politisk motiv på flykting- och emigrationsområdet.

6.  Det är viktigt att fastställa huruvida tyngdpunkten för integrationsfondens verksamhet skall vara att stärka integrationsstrukturerna i medlemsstaterna eller att förbättra integrationspotentialen för tredjelandsmedborgare. Detta framkommer inte klart i förslaget. Enligt föredraganden är detta dock två viktiga och jämbördiga mål.

7.  Inom Europeiska unionen talar man ofta om kampen mot olaglig immigration. Föredraganden anser att detta begrepp bör utvidgas till problematiken kring kampen mot orsakerna till olaglig invandring, något som knyter an till principen om solidaritet mellan Europeiska unionen och tredje länder.

8.  Förslaget handlar framför allt, för att inte säga uteslutande, om nyanlända tredjelandsmedborgare. Man borde emellertid beakta möjligheten att fonden får utnyttjas av de medborgare som endast befunnit sig en viss tid på EU:s territorium. Frågan tas inte upp på ett klart sätt i förslaget.

9.  Med hänvisning till Lissabonstrategin kan man hävda att integrationen av tredjelandsmedborgare i EU:s samhällen också bidrar till social sammanhållning i dessa stater. Integrationen är därmed också viktig för EU:s politik för ökad konkurrenskraft.

10.  En slutanmärkning: Europaparlamentet bör stödja förslagen som är rationella och gynnsamma för såväl tredjelandsmedborgare som värdländernas medborgare. Föredraganden skulle ännu en gång vilja understryka att förslaget om integrationsfonden, förutom målet för medlemsstaternas samhällen, är eller i varje fall borde vara ett uttryck för solidaritet och Europeiska unionens öppenhet gentemot tredjeländer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag(2)  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2

(2) Vid det särskilda mötet i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 uttalade Europeiska rådet att Europeiska unionen måste säkerställa en rättvis behandling av medborgare i tredje land som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium. En mer kraftfull integrationspolitik bör syfta till att ge dem rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med EU-medborgarnas. Den bör också stärka icke-diskriminering i det ekonomiska och sociala livet och i kulturlivet och utarbeta åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet.

(2) Vid det särskilda mötet i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 uttalade Europeiska rådet att Europeiska unionen måste säkerställa en rättvis behandling av medborgare i tredje land som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium. En mer kraftfull integrationspolitik bör syfta till att ge dem tydliga rättigheter och skyldigheter. Den bör också stärka icke-diskriminering i det ekonomiska och sociala livet och i kulturlivet och utarbeta åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet.

Motivering

En integrationspolitik för tredjelandsmedborgare bör ha som mål att dessa inte skall diskrimineras i förhållande till EU-medborgarna i värdlandet.

Ändringsförslag 2

Artikel 1, stycke 1

Genom det här beslutet inrättas Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare, nedan kallad ”fonden” för perioden 1 januari 2007 till 31 december 2013 som en del av det allmänna handlingsprogrammet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” för att bidra till att stärka området för frihet, säkerhet och rättvisa samt bidra till Europeiska unionens allmänna mål.

Genom det här beslutet inrättas Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare, nedan kallad ”fonden” för perioden 1 januari 2007 till 31 december 2013 som en del av det allmänna handlingsprogrammet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” för att bidra till att stärka integrationen av invandrare och den sociala sammanhållningen samt bidra till Europeiska unionens allmänna mål.

Motivering

Bland huvudprioriteringarna i programmet ”hanteringen av migrationsströmmar” bör även integration av invandrare och förstärkt social sammanhållning ingå. Resurstilldelningen bör återspegla detta ökade behov, och därför behövs en mer välavvägd tilldelning av medel.

Ändringsförslag 3

Artikel 1, stycke 2

I det här beslutet fastställs vilka åtgärder som kan få stöd från fonden, hur den skall genomföras, vilka anslag som står till förfogande och enligt vilka kriterier de tillgängliga medlen skall tilldelas.

I det här beslutet fastställs vilka åtgärder som kan få stöd från fonden, hur den skall genomföras, vilka anslag som står till förfogande, varvid hänsyn skall tas till det ökade behovet att stärka integrationen av invandrare och den sociala sammanhållningen, och enligt vilka kriterier de tillgängliga medlen skall tilldelas.

Motivering

Bland huvudprioriteringarna i programmet ”hanteringen av migrationsströmmar” bör även integration av invandrare och förstärkt social sammanhållning ingå. Resurstilldelningen bör återspegla detta ökade behov, och därför behövs en mer välavvägd tilldelning av medel.

Ändringsförslag 4

Artikel 2, punkt 1

1. Fondens allmänna mål är att stödja medlemsstaternas insatser för att ge tredjelandsmedborgare med olika kulturell, religiös, språklig och etnisk bakgrund möjlighet att bosätta sig och aktivt delta i alla delar av det europeiska samhällslivet med avseende på inreseförfaranden, grundläggande introduktionsprogram och verksamheter, deltagande i samhällslivet och det politiska livet samt respekt för mångfald och samhällsmedborgarskap.

1. Fondens allmänna mål är att stödja medlemsstaternas insatser för att ge tredjelandsmedborgare med olika politisk, ekonomisk, social, kulturell, religiös, språklig och etnisk bakgrund möjlighet att bosätta sig och aktivt delta i alla delar av det europeiska samhällslivet med avseende på inreseförfaranden, grundläggande introduktionsprogram och verksamheter.

Motivering

Beslut som rör tredjelandsmedborgares deltagande i en medlemsstats politiska liv och respekten för samhällsmedborgarskapet bör fattas av medlemsstaten i fråga.

Ändringsförslag 5

Artikel 3, led b

(b) Bidra till organisationen och genomförandet av introduktionsprogram och verksamheter för tredjelandsmedborgare i syfte att bekanta nyligen anlända tredjelandsmedborgare med värdlandet och ge dem grundläggande kunskaper om värdlandets språk, historia, institutioner, socioekonomiska särdrag, kulturliv samt grundläggande normer och värderingar.

(b) Bidra till organisationen och genomförandet av introduktionsprogram och verksamheter för tredjelandsmedborgare i syfte att i första hand bekanta nyligen anlända tredjelandsmedborgare, och vid behov tidigare anlända, med värdlandet och ge dem grundläggande kunskaper om deras sociala rättigheter och skyldigheter, värdlandets språk, historia, institutioner, socioekonomiska särdrag, kulturliv samt grundläggande normer och värderingar.

Ändringsförslag 6

Artikel 3, led c

(c) Öka tredjelandsmedborgarnas deltagande i samhällslivet, kulturlivet och det politiska livet i värdlandet och förbättra dialogen mellan olika grupper av tredjelandsmedborgare, regeringen och det civila samhället för att främja ett aktivt medborgarskap och respekten för grundläggande värderingar.

(c) Öka tredjelandsmedborgarnas deltagande i samhällslivet, kulturlivet och det socioekonomiska livet i värdlandet och förbättra dialogen mellan olika grupper av tredjelandsmedborgare, myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, det civila samhället och arbetsmarknadens parter för att främja fredlig samexistens och respekten för grundläggande värderingar.

Motivering

Tredjelandsmedborgares deltagande i det politiska livet bör vara medlemsstaternas behörighet. Även arbetsmarknadens parter måste medverka till att förbättra mottagandet och integrationen för tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag 7

Artikel 3, led e

(e) Öka värdlandets förmåga att anpassa sig till ökad mångfald genom att integrationsåtgärder med inriktning på mottagarbefolkningen för att betona den ömsesidiga process som är en förutsättning för framgångsrik integration, med hänsyn till hur mångfaldshanteringen utvecklas.

(e) Öka värdlandets förmåga att anpassa sig till mångfald genom informations- och upplysningskampanjer mot rasism och främlingsfientlighet och genom att betona den ömsesidiga process som är en förutsättning för framgångsrik integration, med hänsyn till hur mångfaldshanteringen utvecklas.

Motivering

En attitydförändring i värdländerna främjar strömmarna av tredjelandsmedborgare och hanteringen av dem.

Ändringsförslag 8

Artikel 3, led f

(f) Öka medlemsstaternas förmåga att utveckla, övervaka och utvärdera integrationspolitiken för tredjelandsmedborgare.

(f) Öka medlemsstaternas förmåga att utveckla, övervaka och utvärdera integrationspolitiken för tredjelandsmedborgare och underlätta utbytet av erfarenheter och god praxis mellan medlemsstaterna, särskilt när det gäller politiken för integrering.

Ändringsförslag 9

Artikel 3, led fa (nytt)

 

(fa) Öka medlemsstaternas förmåga att anpassa integrationsstrategierna och integrationspolitiken till nya villkor utifrån resultaten från utvärderingen.

Motivering

För att medlemsstaternas strategier och politik för integration av tredjelandsmedborgare skall fungera effektivt måste de ses över och anpassas till nya samhällsförhållanden på grundval av en övervaknings- och utvärderingsprocess.

Ändringsförslag 10

Artikel 4, punkt 2, led a

(a) utveckla och höja kvaliteten på introduktionsprogram och aktiviteter för nyanlända tredjelandsmedborgare lokalt och regionalt, med särskild inriktning på samhällsorientering,

(a) utveckla och höja kvaliteten, lokalt och regionalt, på introduktionsprogram och aktiviteter både för nyanlända tredjelandsmedborgare som står inför integrationsproblem och för dem som redan är etablerade, med särskild inriktning på samhällsorientering och social- och arbetsrätt,

Motivering

Utvecklingen och förbättringen av introduktionsprogram och aktiviteter bör även omfatta tredjelandsmedborgare som sedan länge bor inom EU och som har problem att komma in i samhället.

Ändringsförslag 11

Artikel 4, punkt 2, led b

(b) öka introduktionsprogrammens och verksamhetens förmåga att nå ut till olika grupper, t.ex. anhöriga till personer som omfattas av inresebestämmelser, barn, kvinnor, äldre, analfabeter eller personer med funktionsnedsättningar, med hänsyn till deras särskilda behov enligt kriterierna för att framgångsrikt fullgöra introduktionsprogrammen,

(b) öka introduktionsprogrammens och verksamhetens förmåga att nå ut till olika grupper, t.ex. anhöriga till personer som omfattas av inresebestämmelser, analfabeter och personer som kan komma att diskrimineras dubbelt på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, med hänsyn till deras särskilda behov enligt kriterierna för att framgångsrikt fullgöra introduktionsprogrammen,

Ändringsförslag 12

Artikel 4, punkt 2, led c

(c) öka introduktionsprogrammens och verksamhetens flexibilitet i fråga om samhällsorientering, särskilt genom deltidskurser, snabbutbildningar, distansundervisning eller datorstyrd undervisning eller liknande så att tredjelandsmedborgarna kan följa programmen samtidigt som de arbetar eller studerar,

(c) öka introduktionsprogrammens och verksamhetens flexibilitet i fråga om samhällsorientering, särskilt genom deltidskurser, snabbutbildningar, distansundervisning eller datorstyrd undervisning eller liknande, företrädesvis på grannskapsnivå, i nära samarbete med grannskapsorganisationer, så att tredjelandsmedborgarna kan följa programmen samtidigt som de arbetar eller studerar eller införa kombinerade program för studier och arbete eller praktikprogram för att underlätta integreringen på arbetsmarknaden,

Motivering

Det första steget mot invandrarnas integration skall ske i grannskapet för att öka samspelet mellan nykomlingarna och värdsamhället, samtidigt som invandrarna förses med de verktyg som behövs för att de bättre skall integreras.

Ändringsförslag 13

Artikel 4, punkt 2, led ca (nytt)

 

(ca) identifiera långsiktiga behov på arbetsmarknaden och i industrisektorerna för att utveckla långsiktiga handlingsprogram för sysselsättningen också bland tredjelandsmedborgare och därigenom underlätta deras integrering och förebygga arbetslöshet,

Motivering

Utarbetandet av långsiktiga sysselsättningsåtgärder för tredjelandsmedborgare är i hög grad beroende av att man identifierar behovet av arbetskraft per sektor och näringsgren.

Ändringsförslag 14

Artikel 4, punkt 2, led d

(d) utveckla och genomföra introduktionsprogram eller verksamhet med inriktning på samhällsorientering med inriktning på unga tredjelandsmedborgare, i synnerhet nyanlända sådana, med särskilda sociala och kulturella problem som beror på identitetsfrågor och brottsförebyggande verksamhet, inklusive fadderverksamhet och positiva förebilder.

(d) utveckla och genomföra introduktionsprogram eller verksamhet med inriktning på samhällsorientering och förberedelse för anställning med inriktning på unga tredjelandsmedborgare, i synnerhet nyanlända sådana, de som skulle kunna ha integrationssvårigheter och de med särskilda sociala och kulturella problem som beror på identitetsfrågor och brottsförebyggande verksamhet, inklusive fadderverksamhet och positiva förebilder.

Motivering

a) Även om möjligheten att stanna är osäker, bör unga tredjelandsmedborgare ges framtidsutsikter. Detta bör innebära någon form av förberedelse för anställning.

b) Det finns speciella problem för de nyanlända och dessa bör därför bilda en särskild målgrupp.

Ändringsförslag 15

Artikel 4, punkt 2, led da (nytt)

 

(da) utveckla och genomföra utbildningsprogram och verksamhetsprogram som riktar sig till missgynnade befolkningsgrupper,

Motivering

Medlemsstaterna måste erbjuda utbildningsprogram och aktiviteter för vissa utsatta grupper såsom anhöriga till personer som omfattas av inresebestämmelser, barn, kvinnor, äldre, analfabeter eller personer med funktionsnedsättningar för att främja deras deltagande och integration i det ekonomiska, sociala och kulturella livet och garantera deras respektive rättigheter.

Ändringsförslag 16

Artikel 4, punkt 2, led db (nytt)

 

(db) organisera samarbetet mellan utbildningssektorn och de olika näringslivssektorerna på ett bättre sätt.

Motivering

För att undvika arbetslöshet bland tredjelandsmedborgare som kommit till och bor i EU måste man öka investeringarna i humankapital genom lämplig utbildning.

Ändringsförslag 17

Artikel 4, punkt 3, led a

(a) bidra till utvecklingen av plattformar för dialog mellan olika trosinriktningar och religioner, mellan olika grupper samt mellan olika grupper och politiska beslutsfattare för att åstadkomma respekt för samhällsmedborgarskap och mångfald,

(a) bidra till utvecklingen av plattformar för dialog mellan olika trosinriktningar och kulturer, mellan olika grupper samt mellan olika grupper och politiska beslutsfattare för att åstadkomma respekt för samhällsmedborgarskap och mångfald,

Motivering

Dialog mellan trosinriktningar och religioner är två termer för samma begrepp och det är även viktigt med en dialog mellan olika kulturer som är oberoende av religion.

Ändringsförslag 18

Artikel 4, punkt 3, led aa (nytt)

 

(aa) bekämpa diskriminering, särskilt, men inte enbart, på arbetsmarknaden,

Ändringsförslag 19

Artikel 4, punkt 3, led c

(c) öka vissa grupper av tredjelandsmedborgares deltagande i samhällslivet, t.ex. anhöriga till personer som valts ut för inresa, barn, kvinnor, äldre, analfabeter eller personer med funktionsnedsättningar,

(c) öka vissa grupper av tredjelandsmedborgares deltagande i samhällslivet, t.ex. anhöriga till personer som valts ut för inresa eller personer som kan komma att diskrimineras dubbelt på grund av sex, ras eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, med särskilt hänsyn till deras särskilda behov,

Ändringsförslag 20

Artikel 4, punkt 3, led e

(e) öka tredjelandsmedborgarnas deltagande i lokala val och i den demokratiska processen genom att stödja därför avsedda medvetandegörande kampanjer och information samt kapacitetsuppbyggnadsprogram,

(e) öka tredjelandsmedborgarnas deltagande i den demokratiska processen genom att förbättra kontakterna med och synligheten för politiska partier och valda ledamöter av lokala, regionala och nationella folkrepresentationer, stödja därför avsedda medvetandegörande kampanjer och information samt kapacitetsuppbyggnadsprogram,

Motivering

Tredjelandsmedborgares deltagande i det politiska livet via val bör fortsatt falla under medlemsstaternas exklusiva behörighet. För att öka tredjelandsmedborgares deltagande i den demokratiska processen är det viktigt att stärka kontakten med politiska partier och valda ledamöter av nationella, regionala och lokala folkrepresentationer.

Ändringsförslag 21

Artikel 4, punkt 3, led fa (nytt)

 

(fa) underlätta integreringen av tredjelandsmedborgare på arbetsmarknaden, till exempel genom praktikprogram eller kombinerade program för studier och arbete, och bekämpa diskriminering i alla medlemsstater, särskilt, men inte enbart, på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 22

Artikel 4, punkt 4, led a

(a) göra tjänsteleverantörer mer lättillgängliga för tredjelandsmedborgare bl.a. genom tolkning och översättning mellan olika språk och kulturer, fadderprogram, mellantjänster från företrädare för grupper, samt utveckla och förbättra tillgången till informationsknutpunkter och öka personalens förmåga att hantera kontakter med andra kulturer,

(a) göra fadderprogram och mellantjänster från företrädare för grupper mer tillgängliga samt utveckla och förbättra tillgången till informationsknutpunkter och öka personalens förmåga att hantera kontakter med andra kulturer,

Motivering

Tanken att det skall finnas lättillgängliga nationella tjänsteleverantörer för översättning och tolkning åt tredjelandsmedborgare är inte realistisk, men program kan däremot genomföras.

Ändringsförslag 23

Artikel 4, punkt 5, led a

(a) öka värdlandets kunskaper om innehållet i och följderna av introduktionsprogrammen, verksamheten och inreseprogram samt hur de samverkar med offentliga och privata tjänsteleverantörer, arbetsgivare, inklusive små och medelstora företag, utbildningsorgan m.fl,

(a) öka värdlandets kunskaper om innehållet i och följderna av introduktionsprogrammen, verksamheten och inreseprogram samt hur dessa program samverkar med offentliga och privata tjänsteleverantörer, arbetsgivare, inklusive små och medelstora företag, arbetsmarknadens parter, utbildningsorgan m.fl,

Ändringsförslag 24

Artikel 4, punkt 5, led ba (nytt)

 

(ba) utveckla värdsamhällets och invandrargruppernas gemensamma normer och värderingar, till exempel genom att underlätta en dialog,

Ändringsförslag 25

Artikel 4, punkt 5, led d

(d) främja dialogen och utbytet mellan (ungdoms)organisationer från olika kulturer,

(d) främja dialogen och utbytet mellan organisationer (i synnerhet ungdomsorganisationer) och stöd till alla organisationer som beaktar kulturell mångfald eller som har sitt ursprung i olika kulturer,

Motivering

Detta gäller inte bara för ungdomsorganisationer utan för alla organisationer som beaktar kulturell mångfald.

Ändringsförslag 26

Artikel 4, punkt 5, led ga (nytt)

 

(ga) skapa en anda av förtroende genom att med mentorsprogram stödja kontakter mellan medborgare från tredjeländer och medlemmar i värdlandet.

Motivering

Det har visat sig att frivilliga mentorsprogram där enskilda personer eller hela familjer från värdlandet deltar i mentorsprogram för enskilda eller familjer bidrar till slutlig framgång för integreringen av tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag 27

Artikel 4, punkt 6, led b

(b) bidra till utvärdering av tredjelandsmedborgares invandring och integrationspolitiken för dem genom stöd till nationella konsekvensutredningar, samråd med aktörer som t.ex. arbetsgivare och utbildningsorgan, utvärdering och övervakning,

(b) bidra till utvärdering av tredjelandsmedborgares invandring och integrationspolitiken för dem genom stöd till nationella konsekvensutredningar, samråd med aktörer som t.ex. arbetsgivare, fackföreningar, berörda myndigheter, invandrarorganisationer och utbildningsorgan, utvärdering och övervakning, varvid hänsyn måste tas till de erfarenheter som tidigare gjorts på detta område,

Ändringsförslag 28

Artikel 4, punkt 6, led ea (nytt)

 

(ea) främja utbyte mellan medlemsstaterna, särskilt utbyte av god praxis, varvid särskild uppmärksamhet skall fästas vid medlemsstaternas politik för större städer.

Ändringsförslag 29

Artikel 5, punkt 1

1. På kommissionens initiativ får högst 7 procent av fondens tillgängliga anslag användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela gemenskapen (gemenskapsåtgärder) när det gäller invandring och integrationspolitik samt åtgärder för de målgrupper som avses i artikel 6.

1. På kommissionens initiativ får högst 15 procent av fondens tillgängliga anslag användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela gemenskapen (gemenskapsåtgärder) när det gäller invandring och integrationspolitik samt åtgärder för de målgrupper som avses i artikel 6.

Motivering

På detta sätta minskas disproportionen mellan integrationsfonden, fonden för de yttre gränserna och återvändandefonden.

Ändringsförslag 30

Artikel 6, punkt 1, led a

(a) Tredjelandsmedborgare som från myndigheterna i någon av medlemsstaterna fått tillstånd att uppehålla sig på dess territorium för att arbeta, driva förvärvsverksamhet, familjeåterförening eller något annat syfte enligt nationell lag, frånsett tredjelandsmedborgare eller statslösa med flyktingstatus eller som beviljats subsidiärt skydd enligt rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004.

(a) Tredjelandsmedborgare som från myndigheterna i någon av medlemsstaterna fått tillstånd att uppehålla sig på dess territorium för att arbeta, driva förvärvsverksamhet, familjeåterförening eller något annat syfte enligt nationell lag.

Motivering

I flera medlemsstater kan förfarandena för tredjelandsmedborgare att erhålla flyktingstatus vara mycket långdragna, ända upp till 12 år. Dessutom kan erkända flyktingar potentiellt bli kvar i värdlandet i många år eller till och med för alltid, eftersom det inte finns någon garanti för att de kommer att få tillåtelse att återvända till sina hemländer. Därför bör de inkluderas i integrationsprocessen, oavsett hur länge deras vistelse varar.

Ändringsförslag 31

Artikel 19, punkt 1, led b

(b) En analys av behoven i den berörda medlemsstaten i fråga om de nationella integrationsstrategierna och eventuella mottagnings- och introduktionsprogram samt uppgifter om verksamhetsmål för att tillgodose dessa behov under den period som det fleråriga programmet omfattar.

(b) En analys av behoven i den berörda medlemsstaten i fråga om de nationella integrationsstrategierna och eventuella mottagnings- och introduktionsprogram samt uppgifter om verksamhetsmål för att tillgodose dessa behov under den period som det fleråriga programmet omfattar. Vid utarbetandet av de nationella fleråriga programmen skall särskild hänsyn tas till de särskilda behoven hos tredjelandsmedborgare med funktionshinder.

Motivering

Vid utarbetandet av de nationella fleråriga programmen skall varje medlemsstat se till att dessa svarar mot de särskilda behoven hos tredjelandsmedborgare med funktionshinder.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”

Referensnummer

KOM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS)

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

EMPL
6.9.2005

Föredragande av yttrande Utnämning

Jan Jerzy Kułakowski
15.6.2005

Behandling i utskott

25.1.2006

20.3.2006

 

 

 

Antagande

21.3.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

3

17

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Iles Braghetto, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, José Albino Silva Peneda, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Dimitrios Papadimoulis, Leopold Józef Rutowicz, Agnes Schierhuber, Elisabeth Schroedter, Georgios Toussas, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber, Tadeusz Zwiefka

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

(1)

KOM(2005)0123.

(2)

EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”

Referensnummer

KOM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

20.7.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

LIBE
6.9.2005

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

DEVE
6.9.2005

BUDG
6.9.2005

EMPL
6.9.2005

CULT 6.9.2005

 

Inget yttrande avges
  Beslut

DEVE
31.8.2005

CULT 16.6.2005

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Barbara Kudrycka
6.6.2005

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande – beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

4.10.2005 1.6.2006

1.12.2005 23.10.2006

22.2.2006 6.11.2006

3.4.2006

18.4.2006

Antagande

6.11.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mihael Brejc, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ole Krarup, Barbara Kudrycka, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Salvatore Tatarella

Ingivande

27.11.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

 

Senaste uppdatering: 1 december 2006Rättsligt meddelande