Διαδικασία : 2006/2113(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0426/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0426/2006

Συζήτηση :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.35
CRE 14/12/2006 - 6.35
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0603

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 461kWORD 502k
28 Νοεμβρίου 2006
PE 378.549v02-00 A6-0426/2006

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια – Πράσινη Βίβλος

(2006/2113 (INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Eluned Morgan

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια – Πράσινη Βίβλος

(2006/2113 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής – Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια (COM (2006)0105)(1),

–   έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου σχετικά με τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής πολιτικής που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15-16 Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 8 Μαρτίου 2005 για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου(2),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου(3),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 2005 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες, και την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2006 για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης 96/391/ΕΚ και της απόφασης αριθ. 1229/2003/ΕΚ(5),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε στις 18 Μαΐου 2006 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί της υπογραφής από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα(6),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 9, το οποίο προσαρτάται στην πράξη περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τον πυρηνικό σταθμό Bohunice V1 της Σλοβακίας(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2005 με τίτλο «Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί»(9)

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 14ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (κωδικοποιημένη έκδοση)(10),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2005 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής(11),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου(12),

-    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(13)

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το μερίδιο της ανανεώσιμης ενεργείας της ΕΕ και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις(14),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση(15),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα - Πράσινη Βίβλος(16),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την έγκριση της Πράσινης Βίβλου για μια Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά με το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου για τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης που οργάνωσε η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για το θέμα αυτό στις 12 Σεπτεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, προβλέπει ότι στον τομέα της ενέργειας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0426/2006),

1.  χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να αναγνωριστούν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στην ευρύτερη παγκόσμια αγορά ενέργειας και τονίζει τη σπουδαιότητα της επέκτασης της διάστασης του παραγωγού σε μια συστηματική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση προκειμένου να χαραχθεί μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή ενέργεια η οποία θα παράγεται κατά το δυνατό περισσότερο από πόρους χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα σε βραχυπρόθεσμη βάση και μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα σε μεσοπρόθεσμη βάση καθώς και από εγχώριους πόρους, τηρώντας τους μηχανισμούς της αγοράς και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον, καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή και προωθώντας την ενεργειακή απόδοση·

2.  τονίζει ότι η Επιτροπή δήλωσε στην Πράσινη Βίβλο της ότι πρέπει να επενδυθεί 1 τρισεκατ. ευρώ στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, προκειμένου να διασφαλιστούν οι προμήθειες ενέργειας μακροπρόθεσμα στην Ευρώπη· επισημαίνει επίσης ότι δεν μπορεί να υποτεθεί ότι οι εν λόγω πόροι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το δημόσιο ταμείο και ότι είναι κατά συνέπεια σημαντικό να συμμετάσχουν οι φορείς εκμετάλλευσης της ενεργειακής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην περαιτέρω ανάπτυξη της συναίνεσης σχετικά με την ενεργειακή πολιτική·

3.  προτρέπει το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007 να υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: τοποθέτηση των καταναλωτών στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής, ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ)της ΕΕ ώστε να οδηγηθεί η αγορά στο να επενδύσει σε μια οικονομία χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα βάσει ενός καθορισμένου στόχου για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ έως το 2020, περιλαμβανομένου του στόχου να προέρχεται το 25% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 και ενός δεσμευτικού στόχου για τις εκπομπές των οχημάτων, αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης, ενισχυμένους νόμους αναφορικά με την πολιτική ανταγωνισμού και τον πλήρη διαχωρισμό των ιδιοκτησιακών σχέσεων των ενεργειακών δικτύων, ελάχιστες δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις ρυθμιστικές αρχές, μεταξύ άλλων για τη διαδικασία του διορισμού των ρυθμιστικών αρχών, ανεξαρτησία, διαφάνεια και λογοδοσία, μια φιλόδοξη στρατηγική Ε&Α στον τομέα των καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών, μια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική και την πλήρη εφαρμογή του συνόλου της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα ενέργειας·

Αειφορία

Κλιματική αλλαγή

4.      αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί σοβαρά προβλήματα που απαιτούν άμεση δράση από την ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ πρέπει να προέρχεται από πηγές από ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα ή να παράγεται από τεχνολογίες που περιορίζουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στοχεύοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, και ότι είναι συνεπώς ανάγκη να χαραχθεί ένας σαφής χάρτης πορείας για την επίτευξη του στόχου αυτού· προτρέπει τους ηγέτες της ΕΕ να συμφωνήσουν, έως τα τέλη του προσεχούς έτους, σχετικά με δεσμευτικό στόχο για το CO2 έως το 2020 και ενδεικτικό στόχο για το CO2 έως το 2050 και πιστεύει επίσης ότι:

α)    η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει την αναθεώρηση του ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά αποδεκτής διαχείρισης μονάδων ΣΕΕ, όπως είναι η σταδιακή προσέγγιση της δημοπράτησης ή συγκριτικής αξιολόγησης βάσει της απόδοσης· το σύστημα ΣΕΕ θα πρέπει να βασίζεται σε προσεκτική αξιολόγηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε συνεκτική αξιολόγηση των μεθοδολογιών κατανομής, στην ευρεία χρήση ελαστικών μηχανισμών και την αναθεώρηση συστημάτων επιβολής κυρώσεων·

β)    κατά τη δεύτερη περίοδο χρηματοδότησης του ΣΕΕ (2008-2012), οι χρηματοδοτικοί πόροι θα πρέπει να κατανεμηθούν κατά τρόπο που να ευνοεί την ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης ενέργειας, μέσω του εκσυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής ενέργειας·

γ)    ένα σύστημα ανώτατων ορίων και εμπορίας εκπομπών θα πρέπει να επεκταθεί σε διεθνές επίπεδο και να λειτουργήσει για μεγαλύτερη περίοδο από ότι ισχύει προς το παρόν·

δ)    το ΣΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει πρόσθετους μεγάλους τομείς εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων όλων των μέσων εμπορευματικών μεταφορών· θα πρέπει να χαραχθεί στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών που προέρχονται από πλοία, μετά από αξιολόγηση των επιπτώσεων και ξεχωριστό σύστημα θα πρέπει να καταρτιστεί το ταχύτερο δυνατόν για τις αεροπορικές μεταφορές·

ε)    δεδομένης της αστάθειας των τιμών των πιστοποιητικών εκπομπών, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επιλογές μετριασμού τους· αυτές οι επιλογές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προαγωγή της εμπιστοσύνης στην αγορά με την αύξηση της διαφάνειας της αγοράς, π.χ. μέσω της έγκαιρης και ομοιόμορφης δημοσίευσης των δεδομένων των εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και μέσω μιας εκτεταμένης χρήσης των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (κοινή εφαρμογή και καθαρή ανάπτυξη) για την αύξηση της ρευστότητας της αγοράς·

στ)  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει έως το 2007 με ποιον τρόπο θα πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω οι εθνικές μέθοδοι κατανομής και με ποιο τρόπο μπορεί να απλουστευτεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια η μεθοδολογία του ΣΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του χρηματιστηρίου·

5.      υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του με τίτλο «Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πως μπορεί να κερδηθεί », το οποίο καλεί τις ανεπτυγμένες χώρες να μειώσουν αισθητά τις εκπομπές –κατά 30% έως το 2020 και κατά 60-80% έως το 2050,– τονίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να δομηθεί επί δεσμευτικών στόχων για εκπομπές αερίων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εσωτερικοποιήσουν το εξωτερικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του σχετιζόμενου με την κλιματική αλλαγή, στην τιμή της παραγωγής ενέργειας και να καταργήσουν «στρεβλά» κίνητρα όπως οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων·

Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία

6.  καλεί το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 να εξασφαλίσει ότι η μελλοντική ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης στηρίζεται με μια φιλόδοξη στρατηγική Ε&Α στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας επαρκέστερη δημόσια χρηματοδότηση και ισχυρά κίνητρα για αυξημένες ιδιωτικές δαπάνες Ε&Α, τηρώντας τις υποχρεώσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χαράξουν στρατηγική για την αύξηση του προϋπολογισμού για την έρευνα στον τομέα της ενέργειας, ιδίως κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισμού στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (7 ΠΠ) και στο ειδικό πρόγραμμα ευφυούς ενέργειας· ζητεί να καταρτιστεί ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακής τεχνολογίας και ελπίζει ότι το περιεχόμενό του θα καλύπτει ενεργειακούς τομείς που θα εστιάζονται σε νέες τεχνολογίες ενέργειας με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της αποθήκευσης ενέργειας·

Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

7.      καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συμβολή των εφαρμογών του υδρογόνου και των εφαρμογών των κυψελών καυσίμου στην επιτάχυνση της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα σε ένα σύστημα ενέργειας και μεταφορών χαμηλής περιεκτικότητας σε CO2 αντικατοπτρίζεται στις βραχυπρόθεσμες δράσεις πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών και στους συναφείς φορείς·

8.      υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει βασικός παράγοντας σε πρωτοβουλίες όπως η Διεθνής Εταιρική Σχέση για την Οικονομία του Υδρογόνου (IPHE)(17) ή ο Διεθνής Πειραματικός Θερμοπυρηνικός Αντιδραστήρας (ITER)(18) ·

9.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν έναν χάρτη πορείας για την καινοτομία που θα είναι φιλική προς το κλίμα και το περιβάλλον, βάσει όχι μόνο τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά και της ανάπτυξης στρατηγικών ώστε να αυξηθεί η διείσδυση στην αγορά για τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και τις οργανωτικές βελτιώσεις π.χ. στον τομέα της διοικητικής μέριμνας·

10.    καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενεργειακό έλεγχο των υφιστάμενων τεχνολογικών πλατφόρμων προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης·

11.    διαπιστώνει ότι η έρευνα στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών αποτελεί θεμέλιο λίθο για το άνοιγμα των εξαγωγικών αγορών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξακολουθεί να στηρίζει την έρευνα σχετικά με όλες τις πηγές ενέργειας (συμβατικής, πυρηνικής και ανανεώσιμης), ώστε η Ευρώπη να επιτύχει και το άνοιγμα των εξαγωγικών αγορών, πέρα από τη δυνατότητα της αυτόνομης χρήσης σε κάθε επιμέρους κράτος μέλος της ΕΕ·

Επενδύσεις

12.    υπενθυμίζει την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· ζητεί από την Επιτροπή:

α) να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος,

β) να διασφαλίσει ότι επιτρέπεται στις αγορές να στέλνουν τα σωστά επενδυτικά σήματα στους επενδυτές·

13.    καθώς τα δίκτυα ηλεκτροδότησης θα πρέπει να προσαρμοστούν στο αυξανόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποκεντρωμένης παραγωγής, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την έρευνα επί των απαραίτητων τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας·

14.    ενθαρρύνει τη συμμετοχή περιφερειακών ενδιαφερομένων φορέων σε ενεργειακά θέματα, καθώς πολλά προβλήματα ανευρίσκουν λύση μέσω των επενδύσεων σε περιφερειακό και αστικό επίπεδο, ιδίως λύσεων που ευνοούν τη χρήση ποικίλων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει τις δυνατότητες των ΜΜΕ να επενδύουν στην ενέργεια και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επενδύσεις στην αειφόρο ενέργεια (όπως είναι η βιομάζα, τα βιοκαύσιμα κα η αστική θέρμανση) στην περιφερειακή και αστική ανάπτυξη· ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε αυτά τα θέματα ώστε να δεσμευθούν ακόμη περισσότερο στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της συνολικής σύνθεσης ενεργειακών πηγών·

15.    εφιστά την προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες περιοχές λόγω των διαφορών που παρατηρούνται στην εθνική ενεργειακή πολιτική, της έλλειψης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των παρόχων ενέργειας των κρατών μελών και της έλλειψης εναρμονισμένης κοινοτικής ενεργειακής πολιτικής·

16.    τονίζει τη θετική επίδραση της προώθησης και ανάπτυξης της τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη δημιουργία νέων, μακροπρόθεσμων και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας·

Ασφάλεια εφοδιασμού

Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

17.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν μέτρα προκειμένου να αποτελέσει η ΕΕ την αποδοτικότερη από πλευράς ενέργειας οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2020 και να καθορίσουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης ως οριζόντια προτεραιότητα για όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα αυτό και προτρέπει το Συμβούλιο να θεσπίσει τις προτάσεις στο σχέδιο δράσης ενεργειακής απόδοσης, και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν βέλτιστες πρακτικές ως βάση των εθνικών σχεδίων δράσης τους στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης που θα υποβληθούν έως τον Ιούνιο 2007· προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει επαρκές προσωπικό σε όλα τα επίπεδα για την υλοποίηση των μέτρων που προτείνονται στο σχέδιο δράσης σε συγκεκριμένες ενέργειες· υπενθυμίζει ότι εάν εφάρμοζαν τα κράτη μέλη πλήρως την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, το 50% του κοινοτικού στόχου για την εξοικονόμηση του 20% της ενέργειας έως το 2020 θα είχε ήδη επιτευχθεί· καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να προωθήσει παγκόσμια συμφωνία ενεργειακής απόδοσης·

18.  τονίζει το γεγονός ότι διατίθενται πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμένες μεθόδους παραγωγής θέρμανσης, ενέργειας και ψύξης και ότι η αστική θέρμανση παρέχει επίσης την υποδομή για μελλοντικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

19.  υπενθυμίζει ότι το 40% της συνολικής ενέργειας της ΕΕ χρησιμοποιείται σε κτήρια ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό μείωσης της κατανάλωσης αυτής κατά το σχεδιασμό νέων κτηρίων και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κτηρίων· προτρέπει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ισχύουσα οδηγία για τα κτήρια προκειμένου να συμπεριληφθούν κτήρια κάτω του ορίου των 1000 m2· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα κτήρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα δίνουν το παράδειγμα επιτυγχάνοντας το καθεστώς ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2012· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευθούν να εξασφαλίσουν ότι τούτο θα ισχύει επίσης για όλα τα κυβερνητικά τους κτήρια και ότι το στόχος αυτός θα επεκταθεί στα κτήρια της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης έως το 2015· προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει πρόγραμμα με στόχο μιας μεγάλης κλίμακας οικοδόμηση οικιών και κτηρίων παθητικής και καθαρής θετικής ενέργειας στην ΕΕ·

20.  καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να συγκαλέσει συνεδρίαση εκπροσώπων των μεγαλύτερων πόλεων των κρατών μελών με σκοπό την ανταλλαγή των εμπειριών τους στον τομέα των τοπικών έργων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με στόχο τη μείωση και αποτελεσματικότερη κατανάλωση αστικής ενέργειας· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για την αύξηση της ενέργειας από τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας, ενέργειας και ψύξης και την αστική θέρμανση· προσθέτει ότι οι εν λόγω τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες όσον αφορά την αυξημένη χρήση βιομάζας και βιοκαυσίμων και τονίζει ότι η αστική θέρμανση προσφέρει υποδομές και για μελλοντικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με το ζήτημα αυτό·

21.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τα εκτελεστικά μέτρα για προϊόντα με υψηλές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (οδηγία EuP)(19), έως την άνοιξη του 2007 το αργότερο·

22.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τη βιομηχανία να διαμορφώσει και να αναπτύξει συστήματα ευφυούς μέτρησης και χρέωσης, ιδίως μέσω συστήματος ευφυούς μέτρησης με τηλεχειρισμό (AMM -αυτόματη διαχείριση μετρήσεων)· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους – ωφέλειας των μέτρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών·

23.  θεωρεί ότι η φορολογία διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε τα εθνικά φορολογικά συστήματα των κρατών μελών να ευνοούν τις πρακτικές για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·

24.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη χρήσης κοινοτικών διαρθρωτικών πόρων για τον εκσυγχρονισμό σε μεγάλη κλίμακα, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, της θερμομόνωσης των κατοικιών, ο οποίος θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές CO2·

25.  ζητεί να χαραχθεί συνεκτική στρατηγική στον τομέα της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το πετρέλαιο και τη σταδιακή χρήση καθαρών ενεργειών στις μεταφορές· τάσσεται υπέρ της μετάβασης προς τα ενεργειακά αποδοτικότερα και καθαρά μέσα μεταφορών, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω νέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομοθεσίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, μεταξύ άλλων με την προώθηση της διείσδυσης στην αγορά υβριδικών οχημάτων με συνδεόμενη μονάδα (plug in) και οχημάτων που λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια·

26.  τονίζει ότι πολλές απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες έχουν σημαντικές δυνατότητες από την άποψη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, που συνδέονται με τα γεωγραφικά ή τα κλιματολογικά τους χαρακτηριστικά (ηλιακή, αιολική ενέργεια καθώς και ενέργεια από βιομάζα και κύματα)· ευελπιστεί ότι θα αξιοποιηθεί περαιτέρω η εξέχουσα αυτή ευκαιρία, ιδίως προκειμένου να σημειωθεί ενεργή συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Κιότο·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πρακτικά μέτρα ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα, μέτρων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και δράσεις για τη διασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία, την ΕΤΑΑ και την ΕΤΕπ, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να επενδύσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας·

28.  ελπίζει να ενθαρρυνθεί η αυξημένη ενεργειακή απόδοση σε τρίτες χώρες, και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να προωθηθεί η έγκριση διεθνούς συμφωνίας για την ενεργειακή απόδοση·

29.  είναι της άποψης ότι το σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, το οποίο συμφωνήθηκε στην οδηγία προκειμένου να επιτευχθεί η τελική ενεργειακή απόδοση, αποτελεί ένα οικονομικά ορθολογικό, μη γραφειοκρατικό και αποτελεσματικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, και προτείνει το εν λόγω σύστημα να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό σε άλλους ενεργειακούς τομείς· ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες ώστε να επισπευσθεί η θέσπιση κοινών κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης για το σύνολο της ΕΕ σε όλους τους συναφείς τομείς βάσει τομεακών δεικτών ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες (2006/32/ΕΚ)·

Σύνθεση ενεργειακών πηγών

30.  πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων από κοινού με την αυξημένη χρήση εγχώριων πόρων και την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας θα συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού αλλά αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση ενεργειακών πηγών σε ένα κράτος μέλος μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του εφοδιασμού σε άλλα κράτη μέλη· θεωρεί η εξάρτηση της ΕΕ από περιορισμένο αριθμό παραγωγών ενέργειας και οδών εφοδιασμού συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη σταθερότητα και ευημερία της ΕΕ· επιδοκιμάζει τη θέσπιση ενός μηχανισμού ικανού να διασφαλίσει την ταχεία αλληλεγγύη και αρωγή προς κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατόπιν καταστροφών στις υποδομές τους·

31.  θεωρεί ζωτικής σημασίας η ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική να βασίζεται στον μέγιστο βαθμό επικουρικότητας και οι αποφάσεις που αφορούν τη σύνθεση των ενεργειακών πηγών θα πρέπει να παραμείνουν προνόμιο των κρατών μελών της ΕΕ·

32.  επικροτεί το σενάριο σχετικά με την υψηλή απόδοση και το υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υπέβαλε η ΓΔ Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής τον Ιούλιο 2006 και τη μελέτη που ανατέθηκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και η οποία υποβλήθηκε στην εν λόγω επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου· παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να λάβει αμφότερα σενάρια ως βάση για την ενεργειακή αναθεώρηση που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2007·

33.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, χωρίς να παραβλέπουν το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο κόστος, να δώσουν προτεραιότητα στις μορφές ενέργειας που μειώνουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές –ιδίως από τα ορυκτά καύσιμα–, και σέβονται το περιβάλλον, είναι αειφόρες και μειώνουν τους κινδύνους του συνεχούς εφοδιασμού, ιδίως μέσω της αποκέντρωσης της παραγωγής·

34.  ζητεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να υλοποιήσει το σχέδιο δημοσίευσης σε μηνιαία βάση των αριθμητικών στοιχείων που αφορούν τα χρηματιστήρια, τις εισαγωγές και εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στην Ευρώπη, ανά τύπο προϊόντος (αργό πετρέλαιο, βενζίνη, ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα)· πιστεύει ότι τέτοιους είδους στοιχεία (τα οποία θα είναι δημόσια, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες) θα επέτρεπαν μια καλύτερη εκτίμηση των πιέσεων που ασκούνται στην παγκόσμια αγορά και θα έδιναν μια σαφέστερη εικόνα της κατανάλωσης στην Ευρώπη, μειώνοντας παράλληλα την εμμονή των φορέων εκμετάλλευσης με τις αμερικανικές μετοχές, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο λιγότερο ασταθείς τις τιμές του πετρελαίου·

35.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει έναν διαφανή και αντικειμενικό διάλογο για τη μελλοντική σύνθεση των ενεργειακών πηγών, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μορφής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των επιπτώσεων στην οικονομία και το περιβάλλον·

36.  καλεί την Επιτροπή να οριστικοποιήσει, το αργότερο έως το τέλος του 2008, ένα νέο μέσο διαμόρφωσης προτύπων για την ενέργεια και τις μεταφορές για την ΕΕ· πιστεύει ότι ένα τέτοιο μοντέλο τύπου «εκ των κάτω προς τα άνω» θα πρέπει να αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής, του ΔΟΕ και των εθνικών κυβερνήσεων και να έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό όλων των στατιστικών στοιχείων που αφορούν την ενέργεια και τις μεταφορές, ότι το εν λόγω πρότυπο θα αντικαταστήσει εν συνεχεία την πληθώρα προτύπων που υπάρχουν σήμερα μεταξύ άλλων των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής και επίσης θα εναρμονίσει τις ενεργειακές στατιστικές στο σύνολο της Ευρώπης· πιστεύει επίσης ότι το πρότυπο αυτό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από το κοινό, και ότι όπως ισχύει σήμερα στις ΗΠΑ, θα μπορεί να χρησιμοποιείται κατά παραγγελία από τους διάφορους ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη διαφόρων σεναρίων για το ενεργειακό μέλλον της ΕΕ·

37.  προτείνει, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, να χαράξει η ΕΕ ένα μακροπρόθεσμο σταθερό πλαίσιο πολιτικής προκειμένου να δημιουργηθεί το απαραίτητο επενδυτικό κλίμα· πιστεύει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινοτικό στόχο για βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον ύψους 20% έως το 2020, καλεί την Επιτροπή να προτείνει πλαίσιο δυνατοτήτων εναρμονισμένων συστημάτων στήριξης για ανανεώσιμες ενέργειες ως μέρος του χάρτη πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς επίσης, να καθορίσει δεσμευτικούς τομεακούς στόχους για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 25% της αναλογίας των ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020 και ένα χάρτη πορείας - σε επίπεδο Συμβουλίου και Επιτροπής για την επίτευξη του στόχου του 50% της αναλογίας των ανανεώσιμων πηγών έως το 2040, τη μείωση κατά 30% σε επίπεδο ΕΕ του στόχου για το CO2 έως το 2020 και μείωση κατά 60-80% έως το 2050·

38.  τονίζει ότι η ανάγκη αλλαγής της σημερινής παραγωγής σύνθετης μορφής ενέργειας δεν είναι επιβάρυνση, αλλά ευκαιρία· η χρήση ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής ενέργειας ή ενέργειας από βιομάζα ή υδροηλεκτρικές μονάδες, καθώς και οι πιο αποδοτικές ενεργειακά τεχνολογίες θα συμβάλουν στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο Κιότο και δυνάμει της σύμβασης πλαισίου του ΟΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές και θα ενισχύσουν επίσης την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη·

39.  πιστεύει ότι η προτεινόμενη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση (Stategic Energy Review - SER) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το έργο του προτεινόμενου Παρατηρητηρίου Ενεργειακού Εφοδιασμού (το οποίο δεν θα πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο φορέα) και ότι η SER θα πρέπει να αναλύει την ασφάλεια του εφοδιασμού σε μόνιμη βάση· πιστεύει ότι στις αρμοδιότητες της SER θα πρέπει να περιλαμβάνεται η στρατηγική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον ενεργειακό τομεά, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών ζητημάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την SER για την ανάπτυξη φόρμουλας που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αναλύουν τα θετικά και αρνητικά σημεία των διαφόρων επιλογών πολιτικής όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων· επιδοκιμάζει την προσπάθεια της Επιτροπής να αναλάβει την εκπόνηση εμπεριστατωμένης μελέτης σχετικά με την επιδότηση και το κόστος όλων των ενεργειακών πηγών, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους στο πλαίσιο της SER, εφαρμόζοντας την προσέγγιση του κύκλου ζωής και όλα τα στάδια από την παραγωγή έως τη χρήση· ζητεί τη δημοσίευση της μελέτης αυτής με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης· προτείνει να διεξαχθεί πανευρωπαϊκή προοπτική μελέτη της προσφοράς και ζήτησης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, προκειμένου να εντοπιστούν οι επενδυτικές ανάγκες, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, και να βελτιωθεί το προφίλ των φορέων εκμετάλλευσης· προτείνει μια ανάλυση κόστους-οφέλους που θα εστιαστεί στη συνεισφορά κάθε ενεργειακού πόρου στους τρεις κοινοτικούς στόχους στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική αειφορία·

40.  πιστεύει ότι η SER θα πρέπει επίσης να καλύπτει εμπορικά ζητήματα, με την έννοια ότι θα πρέπει να αναλύει τον αντίκτυπο της διεθνούς συνεργασίας και των μακροπρόθεσμων συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί ή πρόκειται να υπογραφούν και να αξιολογεί τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και των πολιτικών που εφαρμόζονται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο·

41.  υπενθυμίζει ότι το πετρέλαιο εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτογενή ενεργειακή πηγή στην ΕΕ, για την οποία η ΕΕ εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής δεν αποδίδει επαρκή προσοχή σε αυτό το δεδομένο• καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την ανάγκη να μειωθεί η χρήση του πετρελαίου, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές και συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO2·

42.  ζητεί επίμονα να αναπτύξουν τα κράτη μέλη συστηματική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, οικολογικών και τεχνολογικών ζητημάτων, της παραγωγής, της διανομής, της κατανάλωσης και της διείσδυσης στην αγορά των υγρών αερίων βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στα βιοκαύσιμα και να προωθηθεί το εμπόριό τους· ζητεί επίμονα να εφαρμοστεί πλήρως η ισχύουσα δεσμευτική νομοθεσία· προτρέπει την Επιτροπή να άρει τα τεχνικά και διοικητικά εμπόδια που περιορίζουν τα επίπεδα ανάμιξης και να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής, λ.χ. μεταφορές, γεωργία, εμπόριο, και ότι θα αναγνωρίζονται τόσο τα υγρά όσο και τα αέρια βιοκαύσιμα ως επιλογή για τον τομέα των μεταφορών και όχι μόνο ως καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη ένα υποχρεωτικό και συνεκτικό σύστημα πιστοποίησης που πρόκειται να θεσπιστεί από την Επιτροπή και θα επιτρέπει την αειφόρο παραγωγή βιοκαυσίμων σε όλα τα στάδια, καθώς και για τη συνολική ισορροπία του κύκλου ζωής των αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εισάγονται σε αυτή·

43.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας σχετικά με τη θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το ταχύτερο δυνατόν και υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

44.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα το σημαντικό ρόλο των ορυκτών καυσίμων και να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση της έντασης άνθρακα σύμφωνα με το στόχο των 2° C για τη μείωση του CO2· πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να περιληφθεί ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της απόδοσής τους, η ανάπτυξη νέας γενιάς εγκαταστάσεων βάση της αεριοποίησης και της παράλληλης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χημικής παραγωγής, την περαιτέρω ανάπτυξη οικονομικής μεθόδου δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με το γαιάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για μονάδες παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα με μηδενικές εκπομπές και την άρση των φραγμών που θέτει η νομοθεσία της ΕΕ·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την κοινωνικο-οικονομική σημασία των τοπικών και εγχώριων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξή τους ως μέσου συνεισφοράς στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη·

46.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός στην Πράσινη Βίβλο δεν εφιστάται η προσοχή στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, ενώ τα προϊόντα πετρελαίου εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη πρωτογενή πηγή ενέργειας στην ΕΕ και ενώ η ΕΕ εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις εισαγωγές·

47.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και να καταρτίσει σχέδιο διασυνδέσεων προτεραιότητας, ενόψει της πρόσφατα τροποποιημένης απόφασης που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, χωρίς να παραβλέπει τις υποδομές υποδοχής/επαναεριοποίησης και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου· πιστεύει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να παρέχεται δίκαια και μη διακριτική πρόσβαση όλων των ενεργειακών πηγών, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα ηλεκτροδότησης ούτως ώστε να προωθηθεί η ολοκλήρωση των αγορών και να παρασχεθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού· πιστεύει ότι οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας ανοικτής θαλάσσης πρέπει να ενσωματωθούν αρχικά σε ένα περιφερειακό δίκτυο ηλεκτροδότησης και τελικά στο διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ιδιαίτερα το ενδεχόμενο ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βάση τη θάλασσα (αιολική ενέργεια ανοικτής θαλάσσης, ενέργεια από κύματα και παλιρροϊκή), ιδίως στη Βόρεια Θάλασσα, τη Βαλτική, τη θάλασσα της Ιρλανδίας και τη Μεσόγειο, καθώς και της ηλιακής ενέργειας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πηγές αυτές θα βρίσκονται στον χάρτη πορείας του 2007 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι θα γνωρίσουν ταχύτατα πλήρη ανάπτυξη·

49.  πιστεύει ότι η πυρηνική ενέργεια συνιστά τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου για τη σύνθεση ενεργειακών πηγών· αναγνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζει επί του παρόντος η πυρηνική ενέργεια σε ορισμένα κράτη μέλη ως προς της διατήρηση της ασφάλειας του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέρους του ενεργειακού μίγματος και ως μέσου αποφυγής εκπομπών CO2· θεωρεί ότι οι αποφάσεις ως προς το εάν η παραγωγή της ενέργειας θα πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί μόνο να λαμβάνεται σε επίπεδο κράτους μέλους, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

50.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το ζήτημα της ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας (μικρή αστάθεια του κόστους παραγωγής και μηδενικές εκπομπές CO2) όσο και τους κινδύνους που σχετίζονται με την ύπαρξη σταθμών πυρηνικής ενέργειας (βλάβες και διάθεση αποβλήτων)·

51.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, δεδομένου του υψηλού βαθμού εξάρτησης από τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αυξηθεί η ποικιλία των χωρών προέλευσης και των διαύλων μεταφοράς·

52.  αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση των ενεργειακών πηγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα εθνικά και περιφερειακά δεδομένα· θεωρεί, συνεπώς, ότι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να συνδεθεί με τις εκάστοτε γεωγραφικές, κλιματικές και οικονομικές συνθήκες·

Υποδομές και επενδύσεις για ασφαλή εφοδιασμό

53.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις πολιτικές τους δεσμεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη των ενεργειακών διασυνδέσεων που δεν υπάρχουν, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απομονωμένες και παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ, όπως είναι τα κράτη της Βαλτικής· υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού, και καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγορές στέλνουν σωστά μηνύματα στους επενδυτές· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν ενδελεχώς τις περιβαλλοντικές πτυχές, προτού εγκρίνουν περαιτέρω μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, όπως είναι επί παραδείγματι ο σχεδιαζόμενος αγωγός της Βόρειας Ευρώπης - North Stream·

54.  είναι της άποψης ότι, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, και η οικονομική αποδοτικότητα θα πρέπει να είναι καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οικονομική επιβάρυνση του τελικού χρήστη·

Εξωτερικές πτυχές

55.  πιστεύει ότι η κοινή στάση της ΕΕ σε ένα διάλογο με τρίτες χώρες θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια και ότι ο αρμόδιος για θέματα ενέργειας Επίτροπος θα πρέπει να ακολουθεί σαφώς προσδιορισμένη εντολή που θα καθορίζει ένα ευρωπαϊκό όραμα μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού·

56.  προτρέπει τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, να καθορίσουν κατάλογο τομέων προτεραιότητας στους οποίους έχουν καταλήξει σε συμφωνίες στο πλαίσιο εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

       α)  στόχους για την αλλαγή του κλίματος, για την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων τεχνολογιών,

       β)  τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον κοινωνικό διάλογο στην προσπάθεια καθορισμού προτύπων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τομέα αυτό, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και Ηνωμένων Εθνών,

       γ)  τη συμπερίληψη σε όλες τις νέες εμπορικές και διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ τμήματος για την ενέργεια, αναγνωρίζοντας την αρχή της αμοιβαιότητας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου,

       δ)  την καθιέρωση ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με επί σημαντικών συμβάσεων αερίου ή επί της πώλησης ενεργειακών υποδομών με τρίτες χώρες,

       ε)  τη διαφοροποίηση των προμηθειών και των διαύλων μεταφοράς για το πετρέλαιο και το αέριο αναγνωρίζοντας την πολιτική γειτονίας της ΕΕ·

57.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξαγορά μεριδίων της αγοράς της από εταιρείες πετρελαιοπαραγωγών χωρών, μόνο με τον όρο της αμοιβαιότητας, δηλαδή την ασφάλεια επενδύσεων σε αυτές τις χώρες, με στρατηγική που θα συνδυάζει τη μεταφορά των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών με τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου για τις επενδύσεις βάσει διεθνών κανόνων, κάνοντας χρήση τόσο των συμφωνιών στο πλαίσιο του ΠΟΕ όσο και των διμερών οικονομικών συμφωνιών·

58.  θεωρεί ότι είναι ζωτικό να συνεχίσει η ΕΕ να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής και να επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του Κυότο· θεωρεί απαραίτητο οι προσπάθειες της ΕΕ για την ανάπτυξη ανανεώσιμων και καθαρών ενεργειακών πόρων και τεχνολογιών και οι τεχνολογίες για εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση να ενσωματωθούν στις εξωτερικές σχέσεις, σύμφωνα με το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη που συμφωνήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002·

59.  τονίζει την ανάγκη θέσπισης κοινής ενεργειακής πολιτικής με γνώμονα τους κανονισμούς της εσωτερικής αγοράς, καθώς και τις εξωτερικές πτυχές που θα λαμβάνει υπόψη τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα όλων των κρατών μελών·

60.  υπογραμμίζει τη σημασία ανάπτυξης μιας Συνθήκης για μια πανευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα·

61.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο της πράσινης βίβλου, την πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναλάβει μια μελέτη με θέμα την αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της διαχείρισης των φυσικών πόρων και των συγκρούσεων στις εξωτερικές σχέσεις της Επιτροπής και τονίζει ιδιαίτερα τους δεσμούς μεταξύ της ενεργειακής και της κλιματικής ασφάλειας·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει ως απώτερο στόχο της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα που προέρχονται από λίγους μεγάλους προμηθευτές και να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές πηγές, και για τον σκοπό αυτόν· πιστεύει ότι θα πρέπει να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο με ενδεικτικές ημερομηνίες·

63.  τονίζει το γεγονός ότι μια νέα μορφή πολιτικού διαλόγου και πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών που καταναλώνουν ενέργεια έχει καταστεί απαραίτητη, ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία· επισημαίνει ότι ένας παρόμοιος διάλογος μεταξύ βασικών χωρών που καταναλώνουν και που παράγουν ενέργεια έχει επίσης καταστεί απαραίτητος, ώστε να αναπτυχθεί μια παγκόσμια προσέγγιση στην ενέργεια· πιστεύει ότι αυτές οι νέες μορφές διαλόγων για την ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να έχουν ως στόχο να καταστήσουν σταθερές, ασφαλείς και διαφανείς τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και παράλληλα να προσφέρουν συνεχή ώθηση υπέρ των καθαρών πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης·

64.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μια στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της ενέργειας με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Νότιος Αφρική, η Βραζιλία και το Μεξικό, για την οικονομική υποστήριξη των χωρών αυτών ώστε να διαμορφώσουν βιώσιμες ενεργειακές στρατηγικές και, με τον τρόπο αυτόν, να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στις προσπάθειες για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος·

65.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εστιαστεί όχι μόνο στη στενότερη συνεργασία με τη Ρωσία, αλλά και να εντείνει τη συνεργασία με άλλους εξαγωγείς ενέργειας και ιδιαίτερα τις χώρες του ΟΠΕΚ· χαιρετίζει τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας·

66.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τον πραγματικό κίνδυνο του ελλείμματος στις προμήθειες αερίου από τη Ρωσία μετά το 2010 λόγω, μεταξύ άλλων, της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών διαρροών και της σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· ζητεί επίμονα να καταστήσουν σαφές τα κράτη μέλη ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι απίθανο να πραγματοποιηθούν χωρίς μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας για τις επενδύσεις δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθούν χωρίς μακροπρόθεσμες συμβάσεις· καλεί τα κράτη μέλη και την Ένωση, στις συζητήσεις τους με τη Ρωσία σχετικά με την ενέργεια, να ζητήσουν την κύρωση του Μεταβατικού Πρωτοκόλλου και της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας, που είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για τη διασφάλιση των απαιτούμενων μελλοντικών ξένων επενδύσεων στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και για τη διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού αερίου στην ΕΕ στο μέλλον·

67.  επισημαίνει ότι το ανεπίσημο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Λάτι συμφώνησε ως προς το ότι οι αρχές του ενεργειακού κεφαλαίου και των συμπερασμάτων της G8 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προσεχή συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, η οποία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει:

       α)  μηχανισμό, παρεμφερή με εκείνον στο πλαίσιο του ΠΟΕ, για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ της ΕΕ και Ρωσίας και/ή μεμονωμένων επενδυτών,

       β)  διάταξη αμοιβαίας πρόσβασης σε υποδομές,

       γ)  κανόνες ανταγωνισμού για τον περιορισμό της ισχύος μονοπωλιακών εταιρειών στις οποίες δεν έχει γίνει διαχωρισμός δραστηριοτήτων και οι οποίες έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές ενέργειάς τους,

       δ)  αντιμετώπιση του ζητήματος τεχνικών βλαβών στις τρίτες χώρες που πλήττουν τις διασυνοριακές προμήθειες σε κράτη μέλη της ΕΕ·

68.  επισημαίνει ότι μία επισφαλής κατάσταση ενεργειακής και κλιματικής ασφάλειας αποτελεί συχνά το έναυσμα διεθνών κρίσεων και συγκρούσεων, με σοβαρές συνέπειες για την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την φτώχεια·

69.  αναφέρει ότι η ανωμαλία που παρατηρήθηκε κατά τον παρελθόντα χειμώνα στην αγορά ενέργειας του φυσικού αερίου σε πολλά κράτη μέλη, έχει ήδη ως αποτέλεσμα την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στον κλάδο των βιομηχανιών υψηλής έντασης ενέργειας· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο σε αυτό το πλαίσιο να εξετάσει τις ευκαιρίες για την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα κατά προτεραιότητα με σκοπό να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών διασυνδέσεων·

70.  καλεί την ΕΕ να επιδιώξει να συμπεριλάβει στους κανονισμούς του ΠΟΕ διατάξεις που διέπουν την ενέργεια, επιτρέποντας στον οργανισμό αυτό να καταστεί διεθνής διαμεσολαβητής ικανός να διευθετεί αντιδικίες σχετικά με την παράδοση και διανομή ενέργειας·

71.  πιστεύει ότι η ΕΕ έχει ευθύνη να αναπτύξει μαζί με τις ενδιαφερόμενες χώρες αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις προσαρμοσμένες στις αγροτικές περιοχές·

72.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να αντιμετωπίσει το ζήτημα των τεχνικών βλαβών σε τρίτες χώρες, οι οποίες πλήττουν τις διασυνοριακές προμήθειες στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως στην περίπτωση των διαταραχών στον εφοδιασμό πετρελαίου από τον αγωγό Druzhba·

73.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διαφοροποίηση στην αγορά αερίου της ΕΕ με την αναζήτηση τρόπων διασφάλισης μεγαλύτερων άμεσων ενεργειακών προμηθειών από παραγωγούς στην Κεντρική Ασία, όπως το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν·

74.  ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλισθεί ότι η Πανευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα (ΠΕΕΚ) θα αναπτυχθεί με την επέκταση της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα ώστε να συμπεριληφθεί η Τουρκία, και εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προσχωρήσουν στην ΠΕΕΚ οι χώρες του Μασρέκ και του Μαγκρέμπ·

Ενιαία αγορά ενέργειας και ανταγωνιστικότητα

75.  καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η αγορά ενέργειας της ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει πλήρως απελευθερωθεί και ότι απαιτείται πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας· υποστηρίζει την άποψη ότι είναι απαραίτητο ένα σαφές και σταθερό πολιτικό πλαίσιο και μια ανταγωνιστική και δίκαια ενεργειακή αγορά για την επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης σταθερότητας, αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του εφοδιασμού· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν προσεκτικά κατά πόσον απαιτούνται ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτό·

76.  επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν προωθήσει τις πολιτικές ελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας κατά τρόπο ανομοιογενή και αυτή η ανομοιογένεια αντανακλάται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του εκάστοτε κράτους μέλους·

77.  καλεί το Εαρινό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007, να προβεί σε ευρύτερη θεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος στον ενεργειακό τομέα, προκειμένου η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς να ενταχθεί σε ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο, κάτι που επί του παρόντος δεν υπάρχει·

78.  καλεί την Επιτροπή να ασκήσει τις εξουσίες της σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ για να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά τον διαχωρισμό της υποδομής φυσικού αερίου, προκειμένου να προαχθεί ο ανταγωνισμός στο τομέα των δικτύων διαμετακόμισης φυσικού αερίου και να δοθούν κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης να ανοίξουν τις αγορές και σε άλλους φορείς, πέρα από τους παραδοσιακούς προμηθευτές φυσικού αερίου·

79.  συγχαίρει την Επιτροπή για την έρευνά της στον τομέα της ενέργειας και την καλεί να προχωρήσει στη λήψη μέτρων επιβολής συμπεριλαμβανομένων και των προστίμων σε βάρος εταιρειών που παραβαίνουν τους κανόνες ανταγωνισμού· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διώκει κράτη μέλη που προστατεύουν με αθέμιτους τρόπους τις μεγάλες εθνικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας και οι οποίες επιχειρούν να ρυθμίσουν εκ νέου τις τελικές τιμές σε επίπεδο χαμηλότερο της τιμής αγοράς ή να παρεμποδίσουν συγχωνεύσεις και εξαγορές που παραβλάπτουν την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κατάλληλες μορφές μακροπρόθεσμων συμβάσεων και τους όρους υπό τους οποίους οι ρυθμίσεις αυτές είναι αποδεκτές·

80.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι μικρομεσαίες εταιρείες παραγωγής ενέργειας θα τύχουν ισότιμης μεταχείρισης με τους μεγάλους παραγωγούς στην αγορά, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών ενέργειας από τις επιπτώσεις των μονοπωλίων της αγοράς·

81.  καλεί την Επιτροπή στην αξιολόγηση των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής (ΕΣΚ) να απορρίψει τις στρεβλώσεις της αγοράς που απορρέουν από τα ΕΣΚ και να επιμείνει στην εναρμόνιση των ΕΣΚ, πολλά από τα οποία, επί του παρόντος, υπονομεύουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

82.  καλεί την Επιτροπή να τερματίσει την πρακτική των ρυθμισμένων τιμών ενέργειας, καθόσον αυτή υπονομεύει την καθαυτή ουσία των ανοιχτών αγορών ενέργειας· καλεί, πάνω απ' όλα, την Επιτροπή να αντιμετωπίσει όλα τα ρυθμισμένα συστήματα τιμολόγησης της ενέργειας για τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας, καθόσον αυτά υπονομεύουν όχι μόνο την ενεργειακή αγορά της ΕΕ αλλά και την εσωτερική αγορά σε άλλα βασικά προϊόντα· δέχεται ότι, ενδεχομένως, θα ήταν απαραίτητα ειδικά μέτρα για τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας της ΕΕ, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό αλλά τα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν συντονισμένα στην ΕΕ· καλεί, συνεπώς, τη ΓΔ Ανταγωνισμού να υποβάλει μια σαφή δέσμη κριτηρίων που θα καθορίζουν τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας που είναι εκτεθειμένες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και την αξιοποίηση των κριτηρίων αυτών για την αξιολόγηση της εγκυρότητας των ειδικών εθνικών καθεστώτων ενέργειας για τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας·

83.  καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συγκεντρώσεων στην ενεργειακή αγορά·

84.  προτείνει τη σημαντική ενίσχυση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών, που θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητες από την κυβέρνηση και τη βιομηχανία, και να εναρμονιστούν οι εξουσίες τους, πράγμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη διαφάνεια, τη δημοσιοποίηση και τη λογοδοσία, που πρέπει να ελέγχονται από την Επιτροπή και, σε ετήσια βάση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να καθοριστούν ελάχιστες δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία διορισμού των ρυθμιστικών αρχών· πιστεύει ότι στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ανατεθεί επίσης ο ρόλος της συμβουλευτικής αρωγής των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών και η διασφάλιση της προβλεπόμενης από το νόμο υποχρέωσης των εταιρειών ενέργειες να παρέχουν συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας στους καταναλωτές·

85.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε αναθεώρηση των εξουσιών και της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών· και μόνο στη συνέχεια να εκπονήσει η Επιτροπή συστάσεις σχετικά με την εναρμονισμένη προώθηση κανονισμού σχετικά με την εσωτερική αγορά·

86.  καλεί τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν εξουσίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, κατόπιν συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να λειτουργούν κατά τη διασυνοριακή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της μη διακριτικής πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, των τιμών μεταφοράς ενέργειας, της κατανομής ικανότητας, της σύναψης συμβάσεων για τη διαχείριση της συμφόρησης και λειτουργίας των δικτύων, καθώς και ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υποβολή προσφορών στην αγορά ενέργειας· πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει επίσης να εμμένουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων πρέπει να δρουν προς το συμφέρον των ευρωπαίων καταναλωτών· πιστεύει ότι, πριν από τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής, οι τομείς αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών θα πρέπει να εναρμονιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη συνοχή της δράσης που αποσκοπεί στη βελτίωση του τρόπου εργασίας της αγοράς·

87.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη βελτίωση της συνεργασίας των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ), ιδίως σε τομείς όπως η κατανομή της διασυνοριακής ικανότητας, η διαφάνεια, οι ενδο-ημερήσιες αγορές, ο σχεδιασμός των δικτύων και οι επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει, από κοινού με τους ΔΣΜ, ένα ευρωπαϊκό κώδικα δικτύων·

88.  καλεί την Επιτροπή να εξεύρει λύση στα προβλήματα που σχετίζονται με την ανεξαρτησία/σύγκρουση συμφερόντων και τη διαφάνεια όσον αφορά τους ΔΣΜ και να υποβάλει προτάσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στους ΔΣΜ να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους ως παράγοντες διευκόλυνσης της αγοράς και να εναρμονίσει τους διεθνείς κανονισμούς για τους ΔΣΜ, ώστε να βελτιωθεί η διασυνοριακή μεταφορά·

89.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρή συμμόρφωση των κρατών μελών με τους όρους του άρθρου 7 (6) της οδηγίας 2001/77/EΚ, και συγκεκριμένα ότι οι δαπάνες μεταφοράς που εφαρμόζουν οι φορείς εκμετάλλευσης για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δικτύου, δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε περιφερειακές περιοχές, όπως νησιωτικές περιοχές και περιοχές με μικρή πυκνότητα πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει τον τερματισμό των υφισταμένων εσωτερικών διακρίσεων εντός των κρατών μελών·

90.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν με προσοχή κατά πόσον απαιτούνται νέοι οργανισμοί, όπως ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ενεργειακών Δικτύων, για την επίτευξη ισότιμων συνθηκών στην αγορά, λόγω του ήδη σημαντικού αριθμού των υφιστάμενων οργανισμών επί των οποίων μπορεί να στηριχτεί·

91.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη στους φορείς διασύνδεσης στα κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδίως εντός των κρατών μελών, καθιστώντας έτσι δυνατή την καλύτερη πρόσβαση των φορέων μεταφοράς ενέργειας στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, στα δίκτυα της ενδοχώρας·

92.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει επακριβώς τα υφιστάμενα προβλήματα όσον αφορά τη χορήγηση άδειας κατασκευής στα σύνορα και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί τα κράτη μέλη να αποφασίζουν για την εκχώρηση άδειας κατασκευής στα σύνορα εντός διαστήματος τεσσάρων ετών από την υποβολή σχετικής αίτησης· προσθέτει ότι ένας πιθανός τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου θα μπορούσε να είναι η θέσπιση νομοθεσίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο·

93.  πιστεύει ότι η δημιουργία περιφερειακών ενεργειακών αγορών θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειακών αγορών της ΕΕ και ότι επ’ ουδενί δεν θα υψώσει περαιτέρω εμπόδια στην ολοκλήρωση όλων των ενεργειακών αγορών·

94.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στις περιπτώσεις που η διασυνοριακή μεταφορά παραγωγικής δυνατότητας είναι περιορισμένη, θα αξιοποιηθούν περισσότερο τα συστήματα κατανομής που θα βασίζονται στην αγορά· πιστεύει ότι τα έσοδα από τη διαχείριση της συμφόρησης μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία περισσότερων φορέων διασύνδεσης·

95.  καλεί την Επιτροπή να αναγάγει σε προτεραιότητα τη δημιουργία εύρυθμων εναρμονισμένων περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2009, με στόχο την ολοκλήρωση των αγορών με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως το 2012 και να προωθήσει τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτροδότησης·

96.  επισημαίνει ότι οι διασυνοριακές διασυνδέσεις απαιτούν τη λήψη ειδικών μέτρων, π.χ. προτιμησιακή μεταχείριση της χρηματοδότησης ή φορολογικές απαλλαγές· καλεί την ΕΕ να προωθήσει τάχιστα τα σχέδια διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων (ΔΕΔ)· σημειώνει ότι η συμπλήρωση των συνδέσουν που λείπουν στα ΔΕΔ, θα βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς·

97.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να αναβληθεί η πιθανή επέκταση του ρυθμιστικού πλαισίου και ότι, αντί αυτού, πρέπει να επισπευστεί η εφαρμογή των ισχυόντων κοινοτικών κανόνων στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι τα επιπλέον ρυθμιστικά μέτρα όπως οι διατάξεις για τον πλήρη διαχωρισμό ιδιοκτησίας θα πρέπει να εξεταστούν μόνο σε περίπτωση που οι μηχανισμοί που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εσωτερική αγορά αποδεχθούν αναποτελεσματικοί· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και να διασφαλιστεί η κατάλληλη και συνεκτική εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το διαχωρισμό δραστηριοτήτων που προβλέπεται στις ισχύουσες οδηγίες·

98.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων για τον διαχωρισμό που προβλέπονται τόσο στην οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια, όσο και στην οδηγία για το φυσικό αέριο• χαιρετίζει τις διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή για να επιβάλει την εφαρμογή των οδηγιών·

99.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να χαράξει μια συνεκτική στρατηγική για το φυσικό αέριο η οποία θα εξετάζει την ανάγκη της μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων προβλέποντας την οικονομική και αποτελεσματική χρήση του φυσικού αερίου, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και των διαύλων μεταφοράς και τη βελτίωση των υποδομών φυσικού αερίου (λ.χ. αποθήκευση του φυσικού αερίου, τις εγκαταστάσεις LNG και τους ελλείποντες κόμβους φυσικού αερίου), σε στάδιο προετοιμασίας για την καθιέρωση του βιοαερίου – και την ανάγκη σε ορισμένα κράτη μέλη να αντιστρέψουν την κατεύθυνση της ροής του φυσικού αερίου, και, επίσης, να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αποθήκευσης και των αποθεμάτων μετά τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης ανάλυσης κόστους/ωφέλειας λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς και οικονομικούς περιορισμούς του τομέα φυσικού αερίου·

100. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μια οδηγία για το φυσικό αέριο ώστε να εξισορροπηθούν αυτά που προβλέπονται για τα βιοκαύσιμα και το υδρογόνο·

101. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τον ορισμό του μεγάλου χρήστη ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ειδικά το ζήτημα των μεγάλων χρηστών ενέργειας στην Ε.Ε. που ανταγωνίζονται στην παγκόσμια οικονομία·

102. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που διαθέτει σε θέματα ανταγωνισμού για να αντιμετωπίσει την ύπαρξη των ρητρών διαχωρισμού της αγοράς στις συμβάσεις εφοδιασμού μεταξύ παραγωγών φυσικού αερίου και εθνικών φορέων παροχής ενέργειας στην ΕΕ, που απαγορεύουν στους εθνικούς φορείς παροχής ενέργειας στην ΕΕ να μεταπωλούν πλεονάζον φυσικό αέριο παραγωγών φυσικού αερίου σε άλλες αγορές της ΕΕ, και να διερευνήσει την νομιμότητα των μακροπρόθεσμων συμβάσεων εφοδιασμού, που στεγανοποιούν την πρόσβαση άλλων προμηθευτών στην αγορά·

Ενεργειακή ένδεια και δικαιώματα του καταναλωτή

103. πιστεύει ότι οι καταναλωτές πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο κάθε μελλοντικής ενεργειακής πολιτικής και ότι η ενεργειακή ένδεια θα πρέπει να εμφανίζεται σαφέστερα στις προτάσεις της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές, και ιδίως οι δημόσιες αρχές, που πρέπει να δίνουν το παράδειγμα στον τομέα αυτό, έχουν επίσης υποχρεώσεις από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας· αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ευφυής μέτρηση και χρέωση όσον αφορά τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε σχέση με τον τρόπο και τους λόγους χρήσης της ενέργειας και, κατά συνέπεια, στην αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς των καταναλωτών· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προτείνουν μέτρα που θα βοηθούν τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τους λογαριασμούς τους για την κατανάλωση ενέργειας και την έκθεσή του σε μελλοντικές αυξήσεις τιμών·

104. εμμένει στην ανάγκη να διεξαχθεί εκστρατεία με σκοπό την εκπαίδευση και την αλλαγή της συμπεριφοράς του κοινού, υπέρ της βιώσιμότερης κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών·

105. απαιτεί να δοθεί ολοκληρωμένη και συνεχής υποστήριξη στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές σε σχέση με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας στο πλαίσιο όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, ιδίως τα διαρθρωτικά ταμεία, το ΠΠ7, το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη», και, γενικά, όλα τα μέτρα περιφερειακής πολιτικής και χρηματοοικονομικής τεχνικής που περιλαμβάνονται στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013, καθώς και σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ·

106. καλεί την Επιτροπή να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της τόσο ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας υπογραμμίζοντας τις πολιτικές αυτές σε όλες τις πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής (main streaming) και ιδιαίτερα εκείνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τις περιφέρειες της Ένωσης, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, και να εκπονήσει πρόταση σχετικά με δυνατότητα άρσης του περιορισμού που θέτει στην πρόοδο εξοικονόμησης ενέργειας το όριο του 3% στη διαρθρωτική χρηματοδότηση που καταβάλλεται για ενεργειακή απόδοση από τους πόρους αυτούς και να εξεταστεί το ενδεχόμενο άρσης του ορίου αυτού μετά το 2013·

107. επιβεβαιώνει την άποψή του ότι ο εφοδιασμός με ενέργεια για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ατόμων είναι απαραίτητος και ότι πρέπει να διασφαλιστεί· ζητεί, συνεπώς, από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των κρατών μελών να διασφαλίσουν την τήρηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και την αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων και φτωχών καταναλωτών·

108. επιδοκιμάζει τη συμπερίληψη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής στη διατύπωση των κριτηρίων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, όπου είναι εφικτό για την αναθέτουσα αρχή, λογικό για τον εκάστοτε προσφέροντα και δεν αποτελεί αθέμιτη παρέμβαση στον ανταγωνισμό·

109. τονίζει τη σπουδαιότητα της εύκολης πρόσβασης των καταναλωτών σε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις επιλογές, σε εύκολη μέθοδο αλλαγής φορέων παροχής ενέργειας και στο δικαίωμα διατύπωσης γνώμης στις ρυθμιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους·

Ανάπτυξη

110. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ενέργειας και ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσει μια πολιτική για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης και την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας·

111. χαιρετίζει την πρωτοβουλία για το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμης Ενέργειας, ως τμήμα της πολιτικής ευθύνης που αναλαμβάνεται για την προώθηση της ανάπτυξης·

112. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους καθώς και τις σχέσεις βοήθειας και εμπορίου με τις χώρες που εφοδιάζουν ενέργεια, προκειμένου να προωθηθεί η φορολογική διαφάνεια· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει επίσημα και να προωθήσει την πρωτοβουλία διαφάνειας των εξορυκτικών βιομηχανιών (EITI) και να καταρτίσει μια στρατηγική για την ενσωμάτωση των αρχών της EITI και του συστήματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις συμφωνίες με τρίτες χώρες· πιστεύει ότι ειδικές διατάξεις σε αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να υποστηρίζουν τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών ως ανεξάρτητο φύλακα της διαχείρισης των εσόδων από την ενέργεια·

113. θεωρεί ότι ο αντίκτυπος των δράσεων θα ενισχυόταν σημαντικά μέσω μιας ισχυρής εξωτερικής πολιτικής, σκοπός της οποίας θα ήταν να πειστούν όλες οι βιομηχανικές χώρες να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και μέσω της συμπερίληψης περισσότερων προγραμμάτων για καθαρή και αποδοτική ενέργεια στην αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης·

114. πιστεύει, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τις πλέον «εξελιγμένες» αναπτυσσόμενες χώρες, θα πρέπει να διερευνήσει τρόπους ώστε να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση του φαινομένου της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, επί παραδείγματι βάσει ενός ευρύτερου μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης και με την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων για την προώθηση της καθαρής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με μια τομεακή προσέγγιση, που πιθανώς να συμπεριλαμβάνει στόχους που θα λειτουργούν ως κίνητρα για την επέκταση της παγκόσμιας αγοράς άνθρακα, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να εξετάσει τα μέτρα που πρέπει να λάβει ώστε να ενισχυθεί η παγκόσμια αλληλεγγύη ενώπιον των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες·

115. υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα όλων των αναπτυσσόμενων χωρών· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα πρέπει να επαναλάβουν τη ρυπογόνο συμπεριφορά των βιομηχανικών χωρών και, συνεπώς, ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική συνεργασία και την ανάπτυξη των ικανοτήτων στον τομέα της βιώσιμης παραγωγής ενέργειας, καθώς και σε παγκόσμια πρότυπα αποδοτικότητας για προϊόντα που χρησιμοποιούν ενέργεια·

116. ζητεί να υποστηριχθεί περισσότερο, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, η χρησιμοποίηση αειφόρων μορφών ενέργειας που είναι διαθέσιμες επί τόπου και αποκεντρωμένων ενεργειακών δικτύων, μεταξύ άλλων και με τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ενέργεια, να γίνει εξοικονόμηση πόρων, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να μειωθεί η εξάρτηση και να υποστηριχθεί η δημιουργία λειτουργικών οικονομιών της αγοράς·

°

°          °

117.αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

(2)

ΕΕ C 320E της 15.12.2005, σελ. 36.

(3)

ΕΕ C 272 E της 9.11.2006, σελ. 404.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0496.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0118.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0219.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0429.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0432.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν,P6_TA(2005)0433.

(10)

ΕΕ C 226E της 15.9.2005, σελ.44.

(11)

ΕΕ C 157E της 6.7.2006, σελ.61.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0300.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0058

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0365.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0110.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0243.

(17)

www.iphe.net

(18)

www.iter.org

(19)

ΕΕ L 191, 22.7.2005, σελ. 29.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (12.10.2006)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος (2006/2113(ΙΝΙ))]

Συντάκτης γνωμοδότησης: Josef Zieleniec

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο χάραξης μίας ολοκληρωμένης και αειφόρου κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και υπογραμμίζει ότι αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα συνεκτικό, στρατηγικό και επικεντρωμένο εξωτερικό τμήμα, όπως τονίζεται στο έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ του Συμβουλίου σχετικά με μία «Εξωτερική πολιτική για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας»·

2.   υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια οικονομική και πολιτική τάξη υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές, οι οποίες, σε συνδυασμό με μια ραγδαία αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης σε ενέργεια και των τιμών του αργού πετρελαίου, θα οδηγήσει σε μία κατάσταση κατά την οποία η ενεργειακή αγορά θα καθορίζεται από τα στρατηγικά συμφέροντα των κύριων παγκόσμιων παραγόντων και η γεωπολιτική ισορροπία δυνάμεων θα επηρεάζεται από διαμάχες στον τομέα της ενέργειας·

3.  υπενθυμίζει ότι σημαντικό μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου είναι συγκεντρωμένο σε ασταθείς περιοχές και σε κράτη με αυταρχικά καθεστώτα· τονίζει ότι η μειωμένη προβλεψιμότητα του πολιτικού περιβάλλοντος και οι κακές επιδόσεις των εν λόγω κυβερνήσεων σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενισχύουν τον κίνδυνο κακομεταχείρισης των ξένων επενδυτών και των καταναλωτών ενέργειας και παρακωλύουν την ανάπτυξη ειλικρινών και μακρόπνοων σχέσεων· επισημαίνει ότι η ΕΕ και οι ενεργειακοί προμηθευτές της είναι τμήμα της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, στο πλαίσιο της οποίας είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλεξαρτημένοι·

4.  τονίζει ότι η σημερινή τρωτότητα και η υψηλή ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από χώρες με αυταρχικά καθεστώτα υπονομεύουν σημαντικά την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης, αποτελεσματικής και συνεπούς κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, ειδικότερα όσον αφορά τον σεβασμό, την στήριξη και την προαγωγή των θεμελιακών αξιών της ΕΕ·

5.  θεωρεί ότι η εξάρτηση της ΕΕ από περιορισμένο αριθμό παραγωγών ενέργειας και οδών εφοδιασμού συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη σταθερότητα και την ευημερία της· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι μειώνεται, ως εκ τούτου, η δυνατότητα της ΕΕ να προωθεί αποτελεσματικά την τήρηση των διεθνών κανόνων, να επιφέρει σταθεροποίηση στην παγκόσμια τάξη και να ενθαρρύνει το κράτος δικαίου σε χώρες παραγωγής ενέργειας·

6.  πιστεύει ότι η εξασφάλιση προβλεψιμότητας στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά και η εγγύηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού δεν αποτελεί μόνον ζήτημα οικονομικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αλλά, καταρχάς και πρωτίστως, ζήτημα στρατηγικής σημασίας με σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις·

7.  θεωρεί ζωτικής σημασίας η κοινή ενεργειακή πολιτική που θα θεσπισθεί από την ΕΕ να αυξήσει την ισχύ και την αξιοπιστία της ως παγκόσμιου παράγοντα, να της επιτρέψει να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της, με εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη και να ενισχύσει την αυτονομία της· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση μιας τέτοιας κοινής πολιτικής·

8.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να προβεί σε στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση της ΕΕ· ζητεί, ωστόσο, να μην οδηγήσει σε ένα σχέδιο δράσης αλλά σε μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική με συγκεκριμένους στόχους, υποχρεώσεις και δράσεις που θα εγγυώνται την εφαρμογή κοινών μέτρων, θα ενισχύουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου, και θα διασφαλίζουν τη συνεκτική δράση ολόκληρης της ΕΕ στις εξωτερικές σχέσεις της στον τομέα της ενέργειας και στις εσωτερικές ενεργειακές πολιτικές των κρατών μελών·

9.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κινήσουν, μετά την πρώτη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση, μια ταχεία πολιτική διαδικασία για την προετοιμασία της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής ως πρώτο βήμα προς μία πλήρως αποτελεσματική κοινή ενεργειακή πολιτική· ζητεί να ληφθούν δεόντως υπόψη οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από το πετρέλαιο και το αέριο· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να ορίσει έναν γενικό στρατηγικό στόχο για ένα ελάχιστο ποσοστό ενέργειας που θα προέρχεται από ασφαλείς και χαμηλών εκπομπών άνθρακα πηγές ενέργειας στη σύνθεση του μείγματος ενεργειών της ΕΕ· σημειώνει ότι ένας τέτοιος στόχος πρέπει να αποτελεί τμήμα της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής· υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα ενδεικτικό και στοχοθετημένο χρονοδιάγραμμα για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ κατά τις επερχόμενες δεκαετίες·

11. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι η ενεργειακή αυτάρκεια της ΕΕ είναι ανέφικτη αυτή τη στιγμή, η ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ πρέπει να στηριχτεί σε συνδυασμό της διαφοροποίησης των πηγών, των προμηθευτών και των διαδρομών εφοδιασμού ενέργειας, καθώς και σε διεθνικές επενδύσεις, έτσι ώστε να ενισχυθεί -λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις- η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς·

12. τονίζει ότι ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες της στρατηγικής πρέπει να είναι η κοινή κατανόηση όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών εφοδιασμού της ΕΕ σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που θα εξασφαλίζει τον συντονισμό των στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη· τάσσεται υπέρ της διαφοροποίησης της γεωγραφικής προέλευσης του εφοδιασμού και των οδών διέλευσης·

13. επισημαίνει ότι η ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των εθνικών υποδομών ηλεκτρισμού και αερίου ενισχύει τη δυνατότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης· ζητεί από την Επιτροπή να εμβαθύνει και να διευρύνει την ανάλυσή της και την αξιολόγηση της ευπάθειας του ενεργειακού εφοδιασμού κρατών μελών και περιφερειών, έτσι ώστε μια τέτοια ανάλυση να χρησιμεύσει στη συνέχεια ως βάση για ένα σχέδιο συγκεκριμένων και ταχέων μέτρων για την άρση των τεχνικών εμποδίων στην ενεργειακή ροή στην ΕΕ·

14. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πρόγραμμα σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη για τη στήριξη της κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού·

15. συνιστά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην πρόληψη διακοπών του ενεργειακού εφοδιασμού και σε περιπτώσεις κρίσεων ενεργειακού εφοδιασμού· υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικό, ολοκληρωμένο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης της ΕΕ·

16. χαιρετίζει το σχέδιο της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα ως ουσιαστική συμβολή στη σταθεροποίηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο άνοιγμα των ενεργειακών αγορών και στην ασφάλεια των οδών διέλευσης στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο για τη σταδιακή επέκταση της ενεργειακής κοινότητας στη Νορβηγία και την Τουρκία, καθώς και σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

17. προτρέπει την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά σε στενό διάλογο με όλες τις χώρες υψηλής κατανάλωσης πετρελαίου και αερίου, ειδικότερα τις ΗΠΑ αλλά και την Ιαπωνία, την Κίνα και την Ινδία, προκειμένου να εδραιωθεί μια σταθερή και προβλέψιμη παγκόσμια ενεργειακή αγορά, που θα βασίζεται στους κανόνες της αγοράς· καλεί την ΕΕ να επιδιώξει να συμπεριλάβει στους κανονισμούς του ΠΟΕ διατάξεις που διέπουν την ενέργεια, επιτρέποντας στον οργανισμό αυτό να καταστεί διεθνής διαμεσολαβητής ικανός να διευθετεί αντιδικίες σχετικά με την παράδοση και διανομή ενέργειας· θεωρεί ότι η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα συνεισφέρει στη διαφάνεια και τον εφοδιασμό των συμβάσεων εφοδιασμού και σε βελτιωμένο κλίμα για επενδύσεις·

18. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα της ενεργειακής ασφάλειας κατά τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία·

19. θεωρεί ότι είναι ζωτικό να συνεχίσει η ΕΕ να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής και να προσπαθεί για την επίτευξη των στόχων του Κυότο· θεωρεί απαραίτητο οι προσπάθειες της ΕΕ για την ανάπτυξη ανανεώσιμων και καθαρών ενεργειακών πόρων και τεχνολογιών και οι τεχνολογίες για εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση να ενσωματωθούν σε όλα τα επίπεδα των εξωτερικών σχέσεων, σύμφωνα με το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη που συμφωνήθηκε στο Johannesburg το 2002;

20. υπογραμμίζει την ανάγκη σύναψης σχέσεων με τις κύριες χώρες προμήθειας ενέργειας στη βάση ενός διαφανούς, αμοιβαία επωφελούς στρατηγικού πλαισίου· στηρίζει τον διάλογο ΕΕ-Ρωσίας στον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι απαραίτητες επενδύσεις στις ρωσικές και τις ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, υπό τον όρο ότι το κράτος δικαίου και οι κανόνες της αγοράς γίνονται σεβαστοί και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια του εφοδιασμού όσο και η ασφάλεια της ζήτησης· τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα αυτού του διαλόγου μέσω μιας συνεκτικής πολιτικής, που θα βασίζεται στον στενό συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών και στην ανάπτυξη μιας πραγματικά γνήσιας εταιρικής σχέσης βασισμένης σε κοινές αξίες·

21. αντιλαμβάνεται την αμοιβαιότητα της πρόσβασης στην αγορά και την τήρηση των κανόνων της αγοράς ως θεμελιώδεις αρχές της ενεργειακής συνεργασίας· για τον λόγο αυτό, είναι της άποψης ότι η αμοιβαιότητα πρόσβασης δεν δύναται να εφαρμοσθεί σε μια κατάσταση όπου η ενεργειακή αγορά της Ρωσίας υπόκειται στον έλεγχο ενός κρατικού μονοπωλίου που λειτουργεί ως όργανο των κρατικών συμφερόντων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τη Ρωσία να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της για άνοιγμα, διαφάνεια και θεμιτό ανταγωνισμό και να επικυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας του 1991· θεωρεί περαιτέρω ότι οι ενεργειακές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανανεωμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος

Αριθμός διαδικασίας

2006/2113(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET
15.6.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Josef Zieleniec
21.6.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.9.2006

10.10.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angelika Beer, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Monika Beňová, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Ιωάννης Κασουλίδης, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Lydie Polfer, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Hélène Flautre, Michael Gahler, Tunne Kelam, Miguel Angel Martínez Martínez, Γιαννάκης Μάτσης, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Elspeth Attwooll, Christopher Beazley, Hanna Foltyn-Kubicka, Toomas Savi, Diana Wallis

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (5.10.2006)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος (2006/2113(ΙΝΙ))]

Συντάκτης γνωμοδότησης: Anders Wijkman

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των φτωχών σε υπηρεσίες φθηνής και καθαρής ενέργειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, καθώς και ότι οι χώρες χαμηλού εισοδήματος επηρεάζονται σοβαρότερα από την ταχεία αύξηση των τιμών του πετρελαίου,

Β.  εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος θέτει σημαντικά εμπόδια στην προσπάθεια για μείωση της φτώχειας, στις περισσότερες χώρες χαμηλού εισοδήματος, ιδίως εξαιτίας της ταχείας αύξησης των κινδύνων φυσικών καταστροφών, όπως ισχυρές καταιγίδες, πλημμύρες ή ξηρασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές χώρες έχουν σοβαρή ευθύνη για τη συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και, συνεπώς, θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια για τον περιορισμό του φαινομένου, αλλά και στην τεχνική και οικονομική υποστήριξη των χωρών χαμηλού εισοδήματος, ώστε αυτές να προσαρμοσθούν στις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος,

Γ.  εκτιμώντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να συμβαδίζει με την κλιματική ασφάλεια και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή και η κλιματική ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τις αποφάσεις που λαμβάνουν μεγάλες χώρες με σημαντικές οικονομίες, όπως η Κίνα και η Ινδία· εκτιμώντας ότι η προσπάθεια περιορισμού των κλιματικών αλλαγών μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν οι αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδιαίτερα οι μεγάλες και ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομικά χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, συμμετάσχουν ενεργά στις προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

1.  υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα όλων των αναπτυσσόμενων χωρών· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα πρέπει να επαναλάβουν τη ρυπογόνο συμπεριφορά των βιομηχανικών χωρών και, συνεπώς, ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική συνεργασία και την ανάπτυξη των ικανοτήτων στον τομέα της βιώσιμης παραγωγής ενέργειας, καθώς και σε παγκόσμια πρότυπα αποδοτικότητας για προϊόντα που χρησιμοποιούν ενέργεια·

2.  υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τηρήσει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την πολιτική της όσον αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη: καταπολέμηση της φτώχειας, διαφάνεια, προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και της αξιοπρεπούς εργασίας· ζητεί δε να δοθεί προτεραιότητα σε αυτή τη προσέγγιση, ιδίως στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του άρθρου 32 της Συμφωνίας του Κοτονού της 23ης Ιουνίου 2000·

3.  επισημαίνει ότι μία επισφαλής κατάσταση ενεργειακής και κλιματικής ασφάλειας αποτελεί συχνά το έναυσμα διεθνών κρίσεων και συγκρούσεων, με σοβαρές συνέπειες για την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την φτώχεια·

4.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν ως προτεραιότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ την πρόσβαση σε αποδοτικές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί, ταυτόχρονα, τις συνεργαζόμενες χώρες να θέσουν ως προτεραιότητα, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για τη μείωση της φτώχειας, τη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας·

5.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μια στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της ενέργειας με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Νότιος Αφρική, η Βραζιλία και το Μεξικό, για την οικονομική υποστήριξη των χωρών αυτών ώστε να διαμορφώσουν βιώσιμες ενεργειακές στρατηγικές και, με τον τρόπο αυτόν, να συμμετάσχουν στις προσπάθειες για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος·

6.  υπογραμμίζει ότι, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχουν εξαιρετικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών και ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών θα αποτελούσε αποτελεσματικό μέσο περιορισμού του διαρκώς επαχθέστερου κόστους των εισαγωγών πετρελαίου, μειώνοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση συμβατικών καυσίμων, αλλά και δημιουργώντας μια νέα εξαγωγική αγορά· προτείνει να τεθεί ως πρώτη προτεραιότητα για τα πιστωτικά ιδρύματα με αναπτυξιακό προσανατολισμό (ΕΤΕπ, οργανισμοί ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, ΔΤΠ (Διεθνές Ταμείο για το Περιβάλλον), CDM (μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης) κ.λπ.) η υποστήριξη της παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα αιθανόλης και βιοντήζελ και άλλων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις συνεργαζόμενες χώρες, σε ένα πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων·

7.  σημειώνει το σημαντικό δυναμικό που προσφέρουν φυτά όπως η Portulacaria afra και η Jethropa για την παραγωγή βιοκαυσίμων, μεταξύ άλλων επειδή τα φυτά αυτά ευδοκιμούν σε άγονα εδάφη και δεν χρειάζονται πολύ νερό· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις συνεργαζόμενες χώρες να αναπτύξουν περαιτέρω αυτό το δυναμικό·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας στη διαχείριση των εξορυκτικών βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις συνεργαζόμενες χώρες να προωθήσουν τη φορολογική διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση σε σχέση με τη διαχείριση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας, καθώς και τον δημοκρατικό έλεγχο της χρήσης των εσόδων αυτών· καλεί, ακόμη, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενστερνισθούν δημοσίως και σαφώς την Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια στην Εξορυκτική Βιομηχανία·

9.  επισημαίνει ότι η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές ενέργειας δεν πρέπει να αποτελέσει αιτία μεταβολής της θέσης της όσον αφορά την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες προέλευσης και διέλευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος

Αριθμός διαδικασίας

2006/2113(ΙΝΙ)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
18.5.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Anders Wijkman
11.7.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

Reimer Böge

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.8.2006

25.9.2006

3.10.2006

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

27

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Milan Gaľa, Μανώλης Μαυρομμάτης, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (10.10.2006)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος (2006/2113(ΙΝΙ))]

Συντάκτης γνωμοδότησης: Helmuth Markov

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   υπογραμμίζει την παγκόσμια διάσταση των στόχων της αειφόρου χρησιμοποίησης της ενέργειας, του θεμιτού ανταγωνισμού, της δίκαιης πρόσβασης στους πόρους και της ασφάλειας του εφοδιασμού και τη συνακόλουθη ανάγκη μιας πολυμερούς προσέγγισης στην ενεργειακή πολιτική, στα Ηνωμένα Έθνη και σε διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στη ΔΟΕ, τον ΟΟΣΑ, τον ΠΟΕ, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ταχθούν, στο πλαίσιο της εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ και, ιδίως, των εν λόγω φορέων, υπέρ μιας παγκόσμιας ατζέντας και μίας κοινής στρατηγικής που θα έχει ως βάση τη συστηματική αξιολόγηση της παγκόσμιας κατάστασης όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα και θα στηρίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, στη χρησιμοποίηση αποκεντρωμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην αποσύνδεση της ζήτησης ενέργειας από την οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν, στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς της διαφοροποίησης, της αποκέντρωσης και της ενεργειακής απόδοσης· υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ενέργειας και τονίζει ότι θα πρέπει να διαθέτει μια συνεκτική, στρατηγική και στοχοθετημένη εξωτερική διάσταση, περιλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής·

2.   στηρίζει το προοδευτικό άνοιγμα των αγορών ως προς τις υπηρεσίες στον ενεργειακό τομέα, και ειδικότερα την πληρέστερη ένταξη του εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, στους κανόνες και στις πειθαρχίες του πολυμερούς εμπορικού συστήματος·

3.   υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του διεθνούς εμπορικού συστήματος και των εμπορικών συμφωνιών στη δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου για την αύξηση των επενδύσεων και τη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος για νέες καινοτόμες ενεργειακές λύσεις·

4.   επισημαίνει ότι το πεπερασμένο των παραδοσιακών πηγών ενέργειας, η πολύ μεγάλη και αυξανόμενη κατανάλωση σε μεγάλες βιομηχανικές χώρες και σε ανερχόμενες οικονομίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω άνοδο των τιμών, γεγονός που ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στο κόστος παραγωγής, την προστιθέμενη αξία, τις τιμές εξαγωγής και το εμπορικό ισοζύγιο· θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαία την μετάβαση στον ενεργειακό εφοδιασμό από ανανεώσιμες και άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τη μεταφορά ενέργειας με λιγότερες απώλειες, την πιο εντατική προώθηση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και υποδομών ενέργειας·

5.   υποστηρίζει την πιο εκτεταμένη παραγωγή και χρήση των βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που προκύπτουν από τη βιομηχανική μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, και των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

6.   θεωρεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και οι συμβάσεις ενεργειακού εφοδιασμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρητά την παροχή μιας δέσμης στην οποία διάφορες πηγές ενέργειας θα πρέπει να συνδυάζονται σύμφωνα με κριτήρια αποδοτικότητας και εξοικονόμησης κόστους·

7.   είναι της γνώμης ότι η μη τήρηση και η μη επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο συνιστούν συγκριτικά μειονεκτήματα για την οικονομία της ΕΕ εξαιτίας της επίδρασής του στο κόστος παραγωγής και τον όγκο των συναλλαγών· ζητεί να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια του ΠΟΕ οι συμφωνίες για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος· τονίζει την υποχρέωση εφαρμογής των διεθνών και ευρωπαϊκών κανόνων ασφάλειας κατασκευής και λειτουργίας των σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας·

8.   θεωρεί αναγκαίες τις σοβαρές προσπάθειες για ένα διεθνές καθεστώς προστασίας του κλίματος μετά το 2012·

9.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και επομένως θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, μέσω της εξαγωγής τεχνολογίας στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης και απόδοσης·

10. καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στο πλαίσιο του ΠΟΕ για ειδικούς κανόνες για τη διαφάνεια της αγοράς ενέργειας, καθώς και για τις κρατικές ενισχύσεις και άλλα μέτρα που στρεβλώνουν το εμπόριο, προκειμένου να προωθήσει τον δίκαιο ανταγωνισμό· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν τη θέσπιση ενός μηχανισμού καθορισμού των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο και να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτίμηση για τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός Παγκόσμιου Συστήματος Παρακολούθησης της Αγοράς Ενέργειας·

11. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει και να προωθήσει μια διεθνή συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση·

12. διαπιστώνει ότι η έρευνα στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών αποτελεί θεμέλιο λίθο για το άνοιγμα των εξαγωγικών αγορών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω την έρευνα όλων των πηγών ενέργειας (συμβατικής, πυρηνικής και ανανεώσιμης), ώστε η Ευρώπη να επιτύχει και το άνοιγμα των εξαγωγικών αγορών, πέρα από τη δυνατότητα της αυτόνομης χρήσης σε κάθε επιμέρους κράτος μέλος της ΕΕ·

13. θεωρεί ότι η εμπορία εκπομπών μπορεί να συμβάλει σε μια πιο συνειδητή συμπεριφορά σε θέματα ενέργειας εάν τα ανώτατα όρια εκπομπών αποτελέσουν πραγματικά κίνητρα εξοικονόμησης ενέργειας, εάν συμμετάσχουν όλοι οι σημαντικοί οικονομικοί χώροι και εάν μέσω της εμπορίας εκπομπών δεν προκληθούν στρεβλώσεις της αγοράς ή σαφείς διαρροές των εκπομπών·

14. θεωρεί ότι ο ενεργειακός χάρτης μπορεί να αποτελέσει πιθανή αφετηρία για την επίτευξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα·

15. υποστηρίζει τα αιτήματα για αποσύνδεση των τιμών του φυσικού αερίου από την εξέλιξη των τιμών του αργού πετρελαίου·

16. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να προωθηθεί ο αποκεντρωμένος ενεργειακός εφοδιασμός με βραχείες ενεργειακές αλυσίδες, ο οποίος θα στηρίζεται στη χρησιμοποίηση πόρων που είναι διαθέσιμοι επί τόπου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βιομάζας και της ανάπτυξης βιοκαυσίμων, προκειμένου να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές και στην ελαχιστοποίηση των δαπανών παρέμβασης που έχουν ως κίνητρο την ενεργειακή πολιτική·

17. θεωρεί ότι το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας πρέπει να συνδεθεί στενά με μια συμπαγή στρατηγική σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο για την ασφάλεια του πυρηνικού υλικού, τη ραδιολογική προστασία και κοινά προγράμματα Ε&Α για την αξιόπιστη διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων·

18. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει βασικός παράγοντας σε πρωτοβουλίες όπως η Διεθνής Εταιρική Σχέση για την Οικονομία του Υδρογόνου ή ο Διεθνής Πειραματικός Θερμοπυρηνικός Αντιδραστήρας·

19. ζητεί να υποστηριχθεί περισσότερο, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, η χρησιμοποίηση αειφόρων μορφών ενέργειας που είναι διαθέσιμες επί τόπου και αποκεντρωμένων ενεργειακών δικτύων, μεταξύ άλλων και με τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ενέργεια, να γίνει εξοικονόμηση πόρων, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να μειωθεί η εξάρτηση και να υποστηριχθεί η δημιουργία λειτουργικών οικονομιών της αγοράς·

20. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, να εμπλακούν, κατεπειγόντως, σε στενό διάλογο και συνεργασία με όλες τις μεγάλες χώρες καταναλωτές και παραγωγούς, ιδίως τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, προκειμένου να διαμορφώσουν αποτελεσματικά και συνεκτικά πλαίσια και εταιρικές σχέσεις, που θα συμβάλουν σε μια περισσότερο σταθερή, προβλέψιμη, διαφανή και άνευ διακρίσεων αγορά η οποία θα βασίζεται σε παγκόσμιους κανόνες·

21. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει καταρχήν να απαιτεί τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθολικών υπηρεσιών, τόσο στις προσφορές της όσο και στις απαιτήσεις της σε σχέση με τις υπηρεσίες ενέργειας στο πλαίσιο συμφωνιών για τις υπηρεσίες σε διμερές και πολυμερές επίπεδο·

22. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την εφαρμογή του προγράμματος των Διευρωπαϊκών Δικτύων το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των διασυνδέσεων μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της MEDA και των περιοχών της Κασπίας Θάλασσας, επί τη βάσει κοινών στρατηγικών για την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων και για την αξιολόγηση της υποδομής μεταφορών·

23. υπογραμμίζει την πολύτιμη συνεισφορά της χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην επίτευξη των στόχων σχετικά με την ενέργεια και προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της επαρκούς ανάπτυξής της στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες·

24. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η Ευρώπη δεν έχει αναπτύξει ακόμη πλήρως ανταγωνιστικές εσωτερικές αγορές ενέργειας και ότι βάσει των υφιστάμενων τάσεων η συγκέντρωση των ενεργειακών εισαγωγών της ΕΕ θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς επίσης ότι οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται μαζικά σε διεθνές επίπεδο· ζητεί, ως εκ τούτου, εντατική παρακολούθηση της διαδικασίας απορύθμισης στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

25. χαιρετίζει την τομεακή μελέτη της Επιτροπής για τις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού· επισημαίνει ότι η αυξημένη συγκέντρωση στον εσωτερική αγορά της ΕΕ μπορεί να επιτείνει τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, ζητώντας ως εκ τούτου τη βελτίωση των ρυθμιστικών ικανοτήτων των κρατών μελών και της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και η συμμόρφωση με την ενεργειακή απόδοση της ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινο Βιβλίο

Αριθμός διαδικασίας

2006/2113(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA
18.5.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

Όχι

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Helmuth Markov
18.4.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.7.2006

11.9.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

20

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Françoise Castex, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Sajjad Karim, Alain Lipietz, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Γεώργιος Παπαστάμκος, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Παναγιώτης Μπεγλίτης, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Pierre Jonckheer, Zuzana Roithová, Antolín Sánchez Presedo

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (3.10.2006)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος (2006/2113(ΙΝΙ))]

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jan Christian Ehler

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, η οποία εκκινεί από την αρχή ότι προϋπόθεση για την οικονομική ανταγωνιστικότητα είναι ένα σταθερό και αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο σέβεται τους μηχανισμούς της αγοράς·

2.  υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, η οποία λαμβάνει υπόψη κατά τρόπο ισόρροπο τους στόχους της ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας και του σεβασμού του περιβάλλοντος·

3.  υπογραμμίζει ότι η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα, που συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα διεύρυνσης με τη συμπερίληψη τρίτων χωρών, συνιστά σημαντική συμβολή στην ασφάλεια του εφοδιασμού·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να μην αναζητήσουν λύσεις για υποτιθέμενα εθνικά συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού που θα αποβαίνουν εις βάρος μιας λειτουργικής ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς·

5.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σπουδαιότητα αποτελεσματικών ρυθμιστικών δομών και την παροχή κατάλληλων αρμοδιοτήτων στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές ανταγωνισμού προς αποφυγήν δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και προκειμένου να υπάρξει μια λειτουργική εσωτερική αγορά για τη διασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την υποστήριξή του προς την τομεακή έρευνα της Επιτροπής και την καλεί να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη συνεπή αντιμετώπιση παραβάσεων του δικαίου ανταγωνισμού·

6.  επισημαίνει ότι το σημερινό φορολογικό βάρος αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό των δαπανών για την ενέργεια και υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα πρέπει να υποστηρίζεται με την εφαρμογή στόχων ενεργειακής πολιτικής –όπως η βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας ή η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- και συνεπώς θα πρέπει να επιλέγονται μηχανισμοί θετικών κινήτρων, όπως π.χ. οι «πράσινοι φόροι».

7.  θεωρεί καθοριστικής σπουδαιότητας τον στόχο για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγόμενο πετρέλαιο προκειμένου να μετριασθεί ο αντίκτυπος υψηλότερων διεθνών τιμών ενέργειας στην οικονομία της ΕΕ και τους πολίτες της·

8.  ζητεί την εφαρμογή δίκαιων κανόνων του ανταγωνισμού στον ενεργειακό τομέα ως μέσον για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας·

9.  εκτιμά ως κατάλληλο, να αναβληθεί η διεύρυνση του ρυθμιστικού πλαισίου και ότι, αντ’ αυτού, πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προδιαγραφών στα κράτη μέλη· πιστεύει, ότι περαιτέρω ρυθμιστικά μέτρα δεν θα πρέπει να εξετάζονται παρά μόνο εάν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί στην υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα της εσωτερικής αγοράς αποδεχθούν μη λειτουργικοί στην πράξη·

10. καθιστά σαφές, ότι η δημιουργία νέων θεσμικών δομών σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι κατάλληλη, εφόσον αυτή συνδέεται με την ύπαρξη επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και νέας γραφειοκρατίας, ή εφόσον τα καθήκοντα αυτών των νέων δομών μπορούν να αναληφθούν από τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών ή ήδη υφιστάμενα δίκτυα· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο βελτιστοποιώντας το δυναμικό παρόμοιων δομών·

11. καθιστά σαφές, ότι θεωρεί την αυξημένη υποστήριξη για έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με τη χρήση ανταγωνιστικών, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, σε βάση που δεν θα πραγματοποιεί διακρίσεις και που θα είναι ανοικτή σε τεχνολογικές λύσεις, ως ουσιώδη συμβολή στην εξασφάλιση ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού και προσιτών τιμών στον τομέα της ενέργειας·

12. πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη βελτίωσης των επενδυτικών συνθηκών σχετικά με το δυναμικό των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής και της υποδομής στην προμήθεια ενέργειας μέσω απλοποιημένων και μη γραφειοκρατικών διαδικασιών έγκρισης καθώς και απλουστευμένων νομικών διαδικασιών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι αποκεντρωμένες υποδομές ενέργειας και παραγωγή ενέργειας μπορεί να συμβάλουν σε βελτιωμένη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και ότι θα πρέπει να προωθηθούν κατά τη διατύπωση των στρατηγικών ενεργειακής πολιτικής·

13. προειδοποιεί κατά του κρατικά ελεγχόμενου περιορισμού των προμηθειών που δημιουργείται από διακρίσεις σε βάρος μεμονωμένων ενεργειακών φορέων· επισημαίνει επίσης τις δυσμενείς συνέπειες μιας πρακτικής τέτοιου είδους για την ασφάλεια του εφοδιασμού, τις τιμές ενέργειας και την ανταγωνιστικότητα·

14. επιδοκιμάζει τη συμπερίληψη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής στη διατύπωση των κριτηρίων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, εάν είναι εφικτό για την αναθέτουσα αρχή, λογικό για τον εκάστοτε προσφέροντα και εάν δεν αποτελεί αθέμιτη παρέμβαση στον ανταγωνισμό·

15. αναφέρει ότι η ανωμαλία που παρατηρήθηκε κατά τον παρελθόντα χειμώνα στην αγορά ενέργειας του φυσικού αερίου σε πολλά κράτη μέλη, έχει ήδη ως αποτέλεσμα την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στον κλάδο των βιομηχανιών υψηλής έντασης ενέργειας· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο σε αυτό το πλαίσιο να εξετάσει τις ευκαιρίες για την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα κατά προτεραιότητα με σκοπό να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών διασυνδέσεων· επισημαίνει ότι για μια πλήρως λειτουργούσα αγορά και την παροχή αμοιβαίας βοήθειας στην περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, είναι απαραίτητο να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό κριτηρίων μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις στις δαπάνες·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μα ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος

Αριθμός διαδικασίας

2006/2113(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

18.5.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Jan Christian Ehler

18.5.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.9.2006

2.10.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Lars Wohlin.

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Satu Hassi, Sergej Kozlík, Alain Lipietz, Jules Maaten, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Sérgio Marques, Gilles Savary, Andreas Schwab.

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (11.10.2006)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος (2006/2113(ΙΝΙ))]

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ευαγγελία Τζαμπάζη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για μια αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια·

2.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αφοσιωμένη στον στόχο της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και κατά συνέπεια του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά 2°C κατ’ ανώτατο όριο πάνω από τα επίπεδα που επικρατούσαν κατά την προβιομηχανική εποχή·

3.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υπάρξει μία νομική βάση προκειμένου να ακολουθηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ενέργειας, η οποία θα διασφαλίσει μια ασφαλή, οικονομικά προσιτή και αποκεντρωμένη αποδοτική ενεργειακή οικονομία, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον· εμμένει στην άποψη ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί βασική συνιστώσα μιας τέτοιας βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής και πρέπει επομένως να εξεταστεί εξαντλητικά·

4.  προτρέπει την Επιτροπή, δεδομένης της παρούσας κατάστασης με τις 25 χωριστές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας στα κράτη μέλη, να ολοκληρώσει μια επισκόπηση του ρόλου των ρυθμιστικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος και να αξιολογήσει πλήρως το ενδεχόμενο της ανάγκης σύστασης μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής ρυθμιστικής αρχής·

5.  τονίζει ότι η τρέχουσα χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας επηρεάζει αρνητικά το κλίμα και πρωτίστως οδηγεί στη μείωση και την εξάντληση των πόρων αυτών, με αποτέλεσμα ο ενεργειακός εφοδιασμός των κρατών μελών να εξαρτάται από εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ· για το λόγο αυτό, ζητεί τα προτεινόμενα προγράμματα δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα και για την αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια να είναι επαρκώς φιλόδοξα ώστε να οδηγήσουν σε μείωση κατά 20% της τρέχουσας ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2020, να συνοδεύονται από έναν μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου και να είναι συνεκτικά μεταξύ τους·

6.  τονίζει ότι η ενεργειακή και η κλιματική ασφάλεια πρέπει να θεωρούνται αλληλένδετες και ότι όλες οι προσπάθειες διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα, με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

7.  τονίζει ότι η ενεργειακή και η κλιματική ασφάλεια για την ΕΕ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εξελίξεις σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία κ.α., και προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν τις προσπάθειες για συμμετοχή των εν λόγω χωρών στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής· θεωρεί ότι μια σημαντική πρωτοβουλία θα ήταν η οικονομική ενίσχυση αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Κίνα και η Ινδία, ώστε να επενδύσουν σε αποδοτικότερες ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα·

8.  υπογραμμίζει ότι η γεωθερμική ενέργεια καθώς και η ενέργεια κυμάτων προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες ενεργειακού εφοδιασμού, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη, και πρέπει να επιδιωχθεί δυναμικά η εφαρμογή τους·

9.  υπενθυμίζει τη σημασία ευαισθητοποίησης τόσο της βιομηχανίας όσο και των πολιτών για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την πρόληψη της ενεργειακής σπατάλης και ζητεί να υλοποιηθούν γενναίες εκστρατείες πληροφόρησης και εκπαίδευσης· απευθύνει επίσης έκκληση για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

10. ζητεί όπως η ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική συμπεριλάβει φιλόδοξους στόχους με σκοπό τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου των πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών CO2 στη σύνθεση των ενεργειακών πηγών της· υποστηρίζει την ιδέα της συνομολόγησης ενός συνολικού στρατηγικού στόχου όπως η επιδίωξη της συμπερίληψης στη συνολική σύνθεση ενεργειακών πηγών της ΕΕ ενός ελάχιστου επιπέδου ασφαλών πηγών ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα·

11. υπογραμμίζει ότι η εξάρτηση της ΕΕ από την εισαγόμενη ενέργεια είχε ήδη σημαντικό αντίκτυπο και θα εξακολουθήσει να αποδυναμώνει την ανεξαρτησία της ΕΕ κατά τη λήψη αποφάσεων σε άλλους τομείς πολιτικής, αν δεν ληφθούν ισχυρά μέτρα στήριξης της ανάπτυξης και της χρήσης εγχώριων πηγών ενέργειας·

12. χαιρετίζει, στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου, την πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναλάβει μια μελέτη με θέμα την αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της διαχείρισης των φυσικών πόρων και των συγκρούσεων στις εξωτερικές σχέσεις της Επιτροπής και τονίζει ιδιαίτερα τους δεσμούς μεταξύ της ενεργειακής και της κλιματικής ασφάλειας·

13. υπενθυμίζει ότι το 40% της ενέργειας της ΕΕ χρησιμοποιείται σε κτίρια· υποστηρίζει την ιδέα της επέκτασης της ισχύουσας οδηγίας για τα κτίρια σε όλα τα κτίρια· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού συστήματος "λευκών πιστοποιητικών" στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας·

14. ζητεί να δοθεί επαρκής προσοχή στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο της στρατηγικής·

15. απευθύνει έκκληση για καθορισμό δεσμευτικών στόχων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα, π.χ. 120 γρ. CO2 ανά όχημα/χιλιόμετρο έως το 2012· θεωρεί ότι οι εν λόγω τιμές στόχοι θα πρέπει να μειώνονται στη συνέχεια περαιτέρω τουλάχιστον κατά 10 γρ. ανά χιλιόμετρο κάθε δύο έτη, έως ότου επιτευχθεί το ανώτατο όριο των 80 γρ./Km για όλα τα οχήματα οδικής μεταφοράς το 2020·

16. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τα εκτελεστικά μέτρα για προϊόντα με υψηλές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο της οδηγίας EUP (οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 Ιουλίου 2005 για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σελ. 29) έως την άνοιξη του 2007 το αργότερο·

17. θεωρεί ανησυχητικό το ότι οι στόχοι τους οποίους έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2010 πιθανώς να μην επιτευχθούν για όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί·

18. εμμένει στην άποψη ότι χρειάζονται αυξημένες προσπάθειες έρευνας και τεχνολογικής επίδειξης, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη, προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί με τρόπο ακόμα πιο αποδοτικό η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπογραμμίζει τη σημασία της θέσπισης φορολογικών κινήτρων για τη χρήση των βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών, κάτι που ενδέχεται να έχει θετική συμβολή και ως εναλλακτική πηγή εισοδήματος σε ορισμένες αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

19. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη αυξημένης προσέγγισης και εναρμόνισης της στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ώστε να χρησιμοποιούνται πρωτίστως όπου ευνοούν περισσότερο οι φυσικές συνθήκες· πιστεύει ότι, εξ όσων γνωρίζουμε σήμερα, ένας ευρωπαϊκός νόμος περί τροφοδότησης θα αποτελούσε την καλύτερη επιλογή, αλλά μπορούν να εξεταστούν και άλλα συστήματα·

20. ευελπιστεί ο οδικός χάρτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπεται από την Πράσινη Βίβλο να επιδεικνύει πνεύμα φιλοδοξίας, να δίνει έμφαση στην έρευνα και να περιλαμβάνει έναν ετήσιο μηχανισμό αξιολόγησης των επιτευχθέντων στόχων·

21. ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο διασφάλισης πρόσβασης και παροχής προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο στην ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές· απευθύνει έκκληση για μια συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας ενός ευνοϊκότερου πλαισίου για την παραγωγή σε μικρή κλίμακα και την εξέταση γενικά των πιθανών πλεονεκτημάτων της αποκεντρωμένης παραγωγής·

22. εφιστά την προσοχή στην υψηλή ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας και στις μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά την θέρμανση κτιρίων και, για τον λόγο αυτό, χαιρετίζει την ανακοίνωση του Επιτρόπου Piebalg ότι πρόκειται να υποβάλει πρόταση οδηγίας σχετικά με φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα θέρμανσης πριν από τα τέλη του 2006·

23. υπενθυμίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ήδη ανταγωνιστικές σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις και απαιτούν μόνον χρηματοδότηση εκκίνησης ή άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την είσοδό τους στην αγορά και ότι, όπου το κόστος εξακολουθεί να είναι υψηλότερο, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στους κινδύνους που συνδέονται με τις άλλες πηγές ενέργειας, όπως η παραγωγή CO2 και η εισαγωγή πρώτων υλών από πολιτικά ασταθείς περιοχές·

24. υπενθυμίζει ότι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας θα ωφεληθεί από την εφαρμογή ίσων όρων ανταγωνισμού, δηλαδή από τη διασφάλιση ότι οι συγκρίσεις ανάμεσα στις πηγές γίνονται επί τη βάσει της πλήρους εσωτερίκευσης του εξωτερικού τους κόστους (απόβλητα, αποσυναρμολόγηση, εξάντληση πόρων) και συνεκτιμώντας τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά τους οφέλη·

25. καλεί την Επιτροπή, επιδεικνύοντας το ενδιαφέρον της τόσο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας, να ενσωματώσει αυτές τις πολιτικές σε όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής (mainstreaming) και ιδιαίτερα αυτές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για όλες ανεξαρτήτως τις περιφέρειες της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, κατά την προσεχή προγραμματική περίοδο 2007-2013·

26. τονίζει την ανάγκη καθορισμού πιο φιλόδοξων στόχων για την αναθεώρηση της οδηγίας περί εμπορίας εκπομπών στο πλαίσιο της στρατηγικής που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο σχετικά με την αλλαγή του κλίματος·

27. ζητεί από την Επιτροπή να καταθέσει το 2010 ενδιάμεση αξιολόγηση της προτεινόμενης στην παράγραφο 25 δράσης, και στο τέλος της προγραμματικής περιόδου αξιολόγηση ex post·

28. θεωρεί ότι ο αντίκτυπος των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχυόταν σημαντικά μέσω μιας ισχυρής εξωτερικής πολιτικής, σκοπός της οποίας θα ήταν να πειστούν όλες οι βιομηχανικές χώρες να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και μέσω της συμπερίληψης περισσότερων προγραμμάτων για καθαρή και αποδοτική ενέργεια στην αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ποτέ ξανά, μετά τις ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του '70, δεν ήταν τα ενεργειακά ζητήματα τόσο ψηλά στην πολιτική και κοινωνική ημερήσια διάταξη. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στον ενεργειακό τομέα είναι σημαντικές και δραματικές και θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την οικονομική πορεία όλων των χωρών. Χωρίς μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό, η Ένωση κινδυνεύει να υποστεί τις συνέπειες της επώδυνης γέννησης μιας νέας ενεργειακής εποχής.

Σε κοινωνικό επίπεδο, ο δημόσιος διάλογος εστιάζεται κυρίως στις υψηλές τιμές του πετρελαίου (που δεν προβλέπεται να επιστρέψουν στα χαμηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών). Σε καθαρά ενεργειακό επίπεδο, ο διάλογος μεταξύ των εμπειρογνωμόνων καλύπτει διάφορα πεδία. Η κυριότερη διαμάχη αφορά το κατά πόσον ή όχι η παραγωγή αργού έχει ήδη φτάσει στο ανώτατο επίπεδό της ή εάν θα υπάρξει ένα νέο ανώτατο επίπεδο την επόμενη δεκαετία. Η συζήτηση αυτή πάντως έχει σχετικώς μικρή μόνο σημασία για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Γι' αυτό και η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί σημαντικό το να δημιουργηθεί τουλάχιστον μια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Η Ευρώπη οφείλει να καταπολεμήσει την ενεργειακή σπατάλη σε όλες τις κατευθύνσεις. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, αμέσως μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, η Ευρώπη ξεκίνησε μια γιγαντιαία προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, που απέφερε τη μείωση κατά 10% περίπου της κατανάλωσης πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ μέσα σε τρία έτη, με ταυτόχρονη διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης. Ο περιορισμός της σπατάλης και η ορθολογική χρήση της ενέργειας αποτελούν επιτακτική και παγκόσμια ανάγκη, εάν θέλουμε να κάνουμε τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή όσο το δυνατόν λιγότερο επώδυνη και να προστατεύσουμε ταυτόχρονα το περιβάλλον. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τονίζουν την ανάγκη μιας προσπάθειας για ορθολογική χρήση της ενέργειας. Μιας προσπάθειας που βραχυπρόθεσμα θα δημιουργήσει ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στην ΕΕ (ενεργειακοί επιθεωρητές, ηλεκτρολόγοι, μόνωση κτιρίων, ανακαίνιση κατοικιών κλπ.).

Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα μπορούσε να πετύχει μέχρι και κατά 20% μείωση της τρέχουσας ενεργειακής κατανάλωσης, σε κτίρια, μεταφορές και βιομηχανία. Η μισή από αυτή την οικονομία μπορεί να γίνει εάν τα κράτη μέλη θέσουν σε εφαρμογή το υπάρχον ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Το άλλο μισό θα προέλθει από καινοτομίες. Γι' αυτό και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει την ελάχιστη δυνατή ανοχή απέναντι στη μη εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών των κανονισμών περί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Ο στόχος αυτός της κατά 20% μείωσης θα πρέπει, σύμφωνα με τη συντάκτρια του παρόντος, να είναι δεσμευτικός για τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, παραμένει επιτακτική ανάγκη η πλήρης μεταφορά και εφαρμογή στα εθνικά δίκαια των οδηγιών που ήδη υπάρχουν περί κτιρίων, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, οικολογικού σχεδιασμού, ενεργειακής απόδοσης, σήμανσης της ενεργειακής κατανάλωσης των ηλεκτρικών συσκευών σε όλα τα κράτη μέλη. Καλούμε επί πλέον την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη σήμανση της απόδοσης των κλιματιστικών συσκευών στα κτίρια.

Λαμβανομένου υπόψη ότι τα δημόσια κτίρια συμμετέχουν και αυτά στην ενεργειακή σπατάλη, θα πρέπει να προβλεφθούν συνεχείς ετήσιες ενεργειακές επιθεωρήσεις και τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, ώστε ο δημόσιος έλεγχος να είναι πιο εφικτός. Σκόπιμη θεωρούμε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα, που θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης του σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας, της επιτήρησης και του ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κοινοτικό στόχο της κατά 20% μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης. Επί πλέον, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί απαραίτητο να δημοσιεύεται μια ετήσια αξιολόγηση των ανωτέρω και να ενημερώνονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στον τομέα των μεταφορών, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης επικροτεί τις προσπάθειες για εξοικονόμηση πετρελαίου χάρη σε υβριδικά οχήματα ή χάρη σε οχήματα STOP-START. Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί πάντως ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλα στοιχεία των οχημάτων, όπως π.χ. στα κλιματιστικά. Γι' αυτό και καλεί την αυτοκινητοβιομηχανία να μεριμνήσει επ' αυτού αφού πρώτα συνεννοηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο «εθελοντικών συμφωνιών».

Η ΕΕ έχει πάντως στη διάθεσή της χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο : τα διαρθρωτικά ταμεία. Η συντάκτρια της παρούσας θεωρεί ότι για κάθε χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Ταμείο για την κατασκευή κτιρίων ή για οποιαδήποτε επέμβαση στον κτιριακό τομέα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων και η δυνατότητα χρήσης εσωτερικών ενεργειακών πηγών (γεωθερμίας, βιοκλιματισμού κλπ.).

Καλούμε συνεπώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει στις προϋποθέσεις χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία όχι μόνο τη γενική απαίτηση περί ορθολογικής χρήσης της ενέργειας αλλά και την προαγωγή των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, και τούτο για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Με τον τρόπο αυτό, θα προωθηθούν οι «Στόχοι της Λισαβόνας», θα ενισχυθεί η Εσωτερική Αγορά Κατανάλωσης Ενέργειας και ταυτόχρονα θα βελτιωθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε έναν τομέα όπου η ΕΕ έχει ηγετικό ρόλο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή στρατηγική για μια αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος

Αριθμός διαδικασίας

2006/2113(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
18.5.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Ευαγγελία Τζαμπάζη
16.5.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.9.2006

10.10.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

44

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

María del Pilar Ayuso González, Hélène Goudin, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Bart Staes

 

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Fausto Correia

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

12.10.2006


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος (2006/2113(ΙΝΙ))]

Συντάκτης γνωμοδότησης: Hannu Takkula

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής ζήτησης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αποτελούν τον δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα ζήτησης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρεί συνεπώς ότι η θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων για την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας σε κάθε τομέα μεταφορών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς αειφόρου χρήσης της ενέργειας στον τομέα των μεταφορών Υπενθυμίζει ότι, αν δεν προωθηθούν σημαντικές αλλαγές, η δραστηριότητα των επιβατικών μεταφορών θα συνεχίσει να αυξάνεται σε όλα τα μέσα μεταφορών, αλλά ιδιαίτερα στους τομείς των οδικών και αεροπορικών μεταφορών

2.  υπογραμμίζει την τεράστια εξάρτηση του τομέα των μεταφορών από τα καύσιμα παράγωγα του πετρελαίου, ιδιαίτερα από τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και την κηροζίνη, που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 98% της τελικής ζήτησης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών· επισημαίνει ότι τα καύσιμα αυτά εισάγονται σε συντριπτικό ποσοστό από τρίτες χώρες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και την αειφορία· σημειώνει ότι η μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, η οποία αναγνωρίζεται ως ουσιώδης στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, πρέπει να επιτευχθεί πρωτίστως και κατά κύριο λόγο στον τομέα των μεταφορών, όπου το 80% της κατανάλωσης αναλογεί στον κλάδο των οδικών μεταφορών, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα·

3.  υποστηρίζει την άποψη ότι το ποσοστό των πρόσθετων υλών στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θα πρέπει να αυξηθεί και, αν θεωρηθεί αναγκαίο, να καταστεί υποχρεωτικό, ώστε να είναι δυνατή η χρήση βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς·

4.  θεωρεί συνεπώς ότι οι μεταφορές μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της αειφόρου, ανταγωνιστικής και ασφαλούς προσφοράς και χρήσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένης της δυνατότητας να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα μια συγκεκριμένη και μετρήσιμη μείωση της κατανάλωσης και της δυνατότητας να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα μια αποτελεσματική και αειφόρος βελτίωση των υποδομών· επισημαίνει ότι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ενεργειακής στρατηγικής και της πολιτικής μεταφορών είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί βιομηχανική ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

5.  χαιρετίζει τις νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες που λήφθηκαν από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, οι οποίες οδήγησαν στη βελτίωση της έντασης της ενέργειας (ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας ανά μονάδα ΑΕΠ) στον τομέα των μεταφορών· ζητεί, αντιστοίχως, τη θέσπιση μέτρων με σκοπό την προώθηση μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την μείωση της ενέργειας και την εναλλακτική κατανάλωση ιδίως για τον τομέα των μεταφορών, η οποία θα ισχύει όχι μόνο για τις οδικές μεταφορές, αλλά και για τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές·

6.  υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν: μέτρα για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορικών μεταφορών (Marco Polo II)· χρέωση των φορτηγών οχημάτων για τη χρήση ορισμένων υποδομών· την ενθάρρυνση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων· μέτρα για τη διευκόλυνση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών (Naiades)· την πρωτοβουλία CARS 21 για την επιτάχυνση της κατασκευής οχημάτων με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων· αναδιάρθρωση του συστήματος φορολόγησης οχημάτων για την ενθάρρυνση της χρήσης οχημάτων με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων· ενέργειες για τη διευκόλυνση της εισαγωγής και χρήσης βιολογικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών· την ανάπτυξη ενός «Ενιαίου ουρανού» και του συστήματος SESAR, που θα μειώσουν την κατανάλωση κηροζίνης από τα αεροσκάφη, περιλαμβανομένων των αεροσκαφών που εντάσσονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· και το πρόγραμμα Galileo, για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας·

7.  εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος μέσω της ανάπτυξης ενός ενιαίου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών κατά κύριο λόγο στις σιδηροδρομικές μεταφορές, στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, μέσω της επίτευξης της σωστής ισορροπίας για τη μελλοντική ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς και με την ενθάρρυνση της έρευνας και των τεχνολογικών καινοτομιών για τη βελτίωση της αποδοτικότερης κατανάλωσης καυσίμων, τη μείωση της εξάρτησης από τα παράγωγα πετρελαίου και τη μείωση της απώλειας μέσω της αντιμετώπισης της συμφόρησης και του φαινομένου της αναμονής αεροσκαφών για προσγείωση και μέσω της περαιτέρω έρευνας για οχήματα αποδοτικότερης κατανάλωσης ενέργειας και οχήματα που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και μέσω μέτρων για την ενθάρρυνση της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον δημόσιων και ιδιωτικών συγκοινωνιών, ειδικότερα στις αστικές περιοχές·

8.  θεωρεί ότι η μεγαλύτερη απόδοση των αεροπορικών μεταφορών και ο μειωμένος χρόνος πτήσης, η κατασκευή και η χρήση υβριδικών οχημάτων με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία στοιχείων καυσίμου και τα βιοκαύσιμα, για παράδειγμα, και η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, σε συνδυασμό με βελτιωμένους συντελεστές φορτίου για τα εμπορεύματα γενικά, θα συνέβαλαν σε μια πιο περιορισμένη και αποδοτική κατανάλωση ενέργειας·

9.  εμμένει στην αναγκαιότητα να διεξαχθεί εκστρατεία με σκοπό την εκπαίδευση και την αλλαγή της συμπεριφοράς του κοινού, υπέρ της βιώσιμότερης κινητικότητας του ευρωπαίου πολίτη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

ερωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος

Αριθμός διαδικασίας

2006/2113(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN
18.5.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Hannu Takkula
21.3.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.9.2006

9.10.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Roland Gewalt, Luis de Grandes Pascual, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Γεώργιος Τούσσας, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Den Dover, Elisabeth Jeggle, Sepp Kusstatscher, Rosa Miguélez Ramos

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

7.11.2006


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος (2006/2113(ΙΝΙ))]

Συντάκτης γνωμοδότησης: Oldřich Vlasák

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   ενθαρρύνει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να θεσπίσει κοινή προσέγγιση στην ενεργειακή πολιτική, η οποία θα οδηγήσει σε πλήρως αειφόρες, ανταγωνιστικές εσωτερικές αγορές, ασφάλεια εφοδιασμού, μειωμένο κόστος για τον καταναλωτή και καθολική πρόσβαση, υπογραμμίζει δε ότι η πολιτική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μια αειφόρο, συνεκτική, στρατηγική συνιστώσα η οποία θα εστιάζει στο υπο-εθνικό επίπεδο·

2.  προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους άλλους συνομιλητές που συμμετέχουν, τόσο ως τμήμα των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς, όσο και στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013, και σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνήθηκαν με το Κοινοβούλιο, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η πολιτική συνοχής για τη στήριξη αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια·

3.  προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις προτάσεις δυνάμει αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής στην εκπόνηση της τέταρτης έκθεσης για τη συνοχή, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο της ασφαλούς πρόσβασης στην ενέργεια και στη διαφοροποιημένη, αειφόρο και αποδοτική χρήση της ενέργειας ως συμπληρωματικού δείκτη οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής· καλεί την Επιτροπή, προς τούτο, να ενισχύσει την παρουσία και τη δραστηριότητα τόσο της ΕΤΕπ, όσο και των νέων χρηματοδοτικών μέσων συνοχής (JASPERS, JEREMIE και JESSICA) σε σχέδια που περιλαμβάνουν την ενεργειακή απόδοση και τη στήριξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

4.  θεωρεί αναγκαίο να αξιολογηθούν πλήρως τα υφιστάμενα μέτρα και οι πρακτικές που εμπίπτουν στο πεδίο της ενεργειακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη, και μόνο μετά την αξιολόγηση αυτή να διατυπωθούν προτάσεις για νέους κανόνες και θεσμικά όργανα, εάν κριθεί αναγκαίο·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προτεινόμενη ενεργειακή πολιτική προσανατολίζεται κυρίως στην πλευρά του εφοδιασμού και ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής, δεν δίδεται επαρκής έμφαση στα ζητήματα ενεργειακής απόδοσης· επιμένει ότι μια κοινή ενεργειακή πολιτική θα έπρεπε να δίδει σαφή προτεραιότητα στην αειφόρο ενεργειακή απόδοση, η οποία ακόμη και τώρα μπορεί να επιτύχει πραγματική και υπολογίσιμη εξοικονόμηση, καθώς και στις ανανεώσιμες και τις αποκεντρωμένες πηγές ενέργειας· υποστηρίζει ότι μια κοινή ενεργειακή πολιτική πρέπει να δημιουργεί επίσης τις προϋποθέσεις που θα παρέχουν τη δυνατότητα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα·

6.  ζητεί η περιφερειακή διάσταση να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης προκειμένου να ευνοηθεί η πιο ισόρροπη διανομή της ενεργειακής παραγωγής και κατανάλωσης σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη εξάπλωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και του πληθυσμού·

7.  τονίζει ότι πολλές απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες έχουν σημαντικές δυνατότητες από την άποψη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, που συνδέονται με τα γεωγραφικά ή τα κλιματολογικά τους χαρακτηριστικά (ενέργεια από ηλιοφάνεια, άνεμο, βιομάζα, κύματα)· ευελπιστεί ότι θα αξιοποιηθεί περαιτέρω η εξέχουσα αυτή ευκαιρία, ιδίως προκειμένου να σημειωθεί ενεργή συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Κιότο·

8.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές και τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σε σχέση με την εισαγωγή και εφαρμογή μέτρων που αφορούν την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας στα έργα που πραγματοποιούν και τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή και εθνικούς πόρους, όπως είναι η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, αξιοποιώντας πλήρως την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων(1)· καλεί τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιήσουν τις περισσότερο αποδοτικές ως προς την ενέργεια υποδομές και υπηρεσίες, για παράδειγμα για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων και τα συστήματα δημόσιας συγκοινωνίας·

9.  απαιτεί να δοθεί ολοκληρωμένη και συνεχής υποστήριξη στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές σε σχέση με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας στο πλαίσιο όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, ιδίως τα διαρθρωτικά ταμεία, το ΠΠ7, το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη», και, γενικά, όλα τα μέτρα περιφερειακής πολιτικής και χρηματοοικονομικής τεχνικής που περιλαμβάνονται στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013, καθώς και σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ·

10. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, έπειτα από δομημένο διάλογο, μια ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην ενεργειακή πολιτική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες ή/και τις αποκεντρωμένες πηγές ενέργειας που δεν παράγουν CO2, καθώς και τις βιώσιμες μεταφορές και την αστική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής·

11. καλεί την Επιτροπή να παράσχει πλήρη στήριξη σε μια εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα λειτουργεί εύρυθμα προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών, τουλάχιστον προκειμένου να ξεπεραστεί η κυριαρχία των προηγούμενων μονοπωλιακών παρόχων· ζητεί, επιπλέον, τη μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των εθνικών αγορών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα αποβεί ιδιαιτέρως επωφελής για τις μεθοριακές περιφέρειες της Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια – Πράσινη Βίβλος

Αριθμός διαδικασίας

2006/2113(INI)]

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI
18.5.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Oldřich Vlasák
11.7.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.10.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

24

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Graham Booth, Bernadette Bourzai, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Miroslav Mikolášik, Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Mojca Drčar Murko, Emanuel Jardim Fernandes

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Chris Davies

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

(1)

Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σελ. 64).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια – Πράσινη Βίβλος

Αριθ. διαδικασίας

2006/2113(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

ITRE
18.5.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET
15.6.2006

DEVE
18.5.2006

INTA
18.5.2006

ECON
18.5.2006

ENVI
18.5.2006

 

TRAN
18.5.2006

REGI
18.5.2006

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

        Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)

        Ημερομηνία ορισμού

Eluned Morgan
20.3.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.7.2006

2.10.2006

9.10.2006

23.10.2006

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+

-

0

34

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Lena Ek, Nicole Fontaine, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Neena Gill, Matthias Groote, Pier Antonio Panzeri, Manuel António dos Santos, Esko Seppänen, Αντώνιος Τρακατέλλης

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Esther Herranz García, Francisco José Millán Mon

Ημερομηνία κατάθεσης

28.11.2006

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου