Διαδικασία : 2006/0075(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0428/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0428/2006

Συζήτηση :

PV 11/12/2006 - 15
CRE 11/12/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2006 - 14.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0538

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 329kWORD 334k
28 Νοεμβρίου 2006
PE 378.798v02-00 A6-0428/2006

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013)

(COM(2006)0201 – C6-0158/2006 – 2006/0075(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Janelly Fourtou

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013)

(COM(2006)0201 – C6-0158/2006 – 2006/0075(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0201)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0158/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0428/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  θεωρεί ότι η ανώτατη συνολική χρηματοδότηση που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατή με το ανώτατο όριο του τομέα 1α του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), επισημαίνει δε ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους για την Κοινότητα κατά τα προσεχή έτη είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της επαναδρομολόγησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας Τα προηγούμενα προγράμματα στον τελωνειακό τομέα, και ιδίως η απόφαση αριθ. 253/2003/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα1, (εφεξής «Τελωνεία 2007»), συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του εν λόγω στόχου και των γενικών στόχων της τελωνειακής πολιτικής. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστούν οι δραστηριότητες που άρχισαν στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να θεσπιστεί για εξαετή περίοδο, ούτως ώστε η διάρκειά του να συμπίπτει με τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο περιέχεται στη διοργανική συμφωνία της (να συμπληρωθεί η ημερομηνία) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

(1) Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους για την Κοινότητα κατά τα προσεχή έτη είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της επαναδρομολόγησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας Τα προηγούμενα προγράμματα στον τελωνειακό τομέα, και ιδίως η απόφαση αριθ. 253/2003/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα1, (εφεξής «Τελωνεία 2007»), συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του εν λόγω στόχου και των γενικών στόχων της τελωνειακής πολιτικής. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστούν οι δραστηριότητες που άρχισαν στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να θεσπιστεί για εξαετή περίοδο, ούτως ώστε η διάρκειά του να συμπίπτει με τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο περιέχεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση2.

____________________________

1 ΕΕ L 36 της 12.2.2003, σελ. 1. Απόφαση τροποποιηθείσα με την από 21 Απριλίου 2004 Απόφαση αριθ. 787/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

__________________________

1 ΕΕ L 36 της 12.2.2003, σελ. 1. Απόφαση τροποποιηθείσα με την από 21ης Απριλίου 2004 Απόφαση αριθ. 787/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Οι τελωνειακές διοικήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία των συμφερόντων της Κοινότητας, και ιδίως των οικονομικών της συμφερόντων. Παρέχουν επίσης ισοδύναμο επίπεδο προστασίας στους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς της Κοινότητας, σε κάθε σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας όπου διεκπεραιώνονται διατυπώσεις εκτελωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική την οποία καθορίζει η Ομάδα Τελωνειακής Πολιτικής πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εθνικές τελωνειακές διοικήσεις λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά και, συγχρόνως, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου τελωνειακού περιβάλλοντος σαν να ήταν μία ενιαία διοίκηση. Επομένως, είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό να είναι συνεπές με τη συνολική τελωνειακή πολιτική και να την υποστηρίζει καθώς και να προωθηθεί, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, η δημιουργία της Ομάδας Τελωνειακής Πολιτικής, η οποία απαρτίζεται από τους επικεφαλής των τελωνειακών διοικήσεων και τους αναπληρωτές τους. Την εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να συντονίζουν και να οργανώνουν από κοινού η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής την οποία καθορίζει η Ομάδα Τελωνειακής Πολιτικής.

(2) Οι τελωνειακές διοικήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία των συμφερόντων της Κοινότητας, και ιδίως των οικονομικών της συμφερόντων. Παρέχουν επίσης ισοδύναμο επίπεδο προστασίας στους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς της Κοινότητας, σε κάθε σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας όπου διεκπεραιώνονται διατυπώσεις εκτελωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική την οποία καθορίζει η Ομάδα Τελωνειακής Πολιτικής πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εθνικές τελωνειακές διοικήσεις λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά και, συγχρόνως, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου τελωνειακού περιβάλλοντος σαν να ήταν μία ενιαία διοίκηση. Επομένως, είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό να είναι συνεπές με τη συνολική τελωνειακή πολιτική και να την υποστηρίζει, η δε Ομάδα Τελωνειακής Πολιτικής, απαρτιζόμενη από την Επιτροπή και τους επικεφαλής των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών ή τους εκπροσώπους τους να υποστηριχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Την εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να συντονίζουν και να οργανώνουν από κοινού η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής την οποία καθορίζει η Ομάδα Τελωνειακής Πολιτικής.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι τελωνειακοί υπάλληλοι πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται και να συμμετέχουν στο τελωνειακό πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή της αναγκαίας γλωσσικής κατάρτισης στους υπαλλήλους τους.

(9) Οι τελωνειακοί υπάλληλοι πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται και να συμμετέχουν στο τελωνειακό πρόγραμμα. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι υπεύθυνες για την παροχή της αναγκαίας γλωσσικής κατάρτισης στους υπαλλήλους τους.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Η παρούσα απόφαση καθορίζει χρηματοδοτικό πλαίσιο για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, που θα αποτελέσει πρωταρχικό σημείο αναφοράς για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(12) Η παρούσα απόφαση καθορίζει χρηματοδοτικό πλαίσιο για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, που θα αποτελέσει πρωταρχικό σημείο αναφοράς για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1.

(13) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1.

______________________

1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σελ. 23.

________________________

1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σελ. 23. Απόφαση τροποποιηθείσα με την Απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.07.2006, σελ. 11).

Τροπολογία 6

Άρθρο 1, παράγραφος 1

Θεσπίζεται πολυετές πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (Τελωνεία 2013), εφεξής καλούμενο "το πρόγραμμα", για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, με σκοπό τη στήριξη και συμπλήρωση των δράσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη στον τελωνειακό τομέα.

Θεσπίζεται πολυετές πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (Τελωνεία 2013), εφεξής καλούμενο "το πρόγραμμα", για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, με σκοπό τη στήριξη και συμπλήρωση των δράσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τελωνειακό τομέα.

Τροπολογία 7

Άρθρο 3, παράγραφος 4

Οι συμμετέχουσες χώρες εκπροσωπούνται από μέλη της σχετικής διοίκησης.

Οι συμμετέχουσες χώρες εκπροσωπούνται από υπαλλήλους της σχετικής διοίκησης.

Τροπολογία 8

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) διασφάλιση ότι οι τελωνειακές δραστηριότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού·

α) διασφάλιση ότι οι τελωνειακές δραστηριότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και της απλοποίησης των συναλλαγών, και ότι στηρίζουν τη στρατηγική της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

Τροπολογία 9

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) αποτελεσματική συνεργασία και εκπλήρωση των καθηκόντων των τελωνειακών διοικήσεων, σαν να πρόκειται για μια ενιαία διοίκηση, προβαίνοντας στη διενέργεια ισοδύναμων ελέγχων σε κάθε σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και προωθώντας τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα·

β) οι κοινοτικές τελωνειακές διοικήσεις οφείλουν να αλληλεπιδρούν και να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους το ίδιο αποτελεσματικά όσο εάν συγκροτούσαν μια ενιαία διοίκηση, να διενεργούν ελέγχους με αποτελέσματα ισοδύναμου επιπέδου σε κάθε σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και να στηρίζουν τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα·

Τροπολογία 10

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

δ) ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας των πολιτών·

δ) ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας·

Τροπολογία 11

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο ε)

ε) προετοιμασία για τη διεύρυνση, και ιδίως την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τις τελωνειακές διοικήσεις των ενδιαφερομένων χωρών.

ε) προετοιμασία των αναφερομένων στο άρθρο 3, παράγραφος2 χωρών για τη διεύρυνση, και ιδίως την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τις τελωνειακές διοικήσεις των ενδιαφερομένων χωρών.

Τροπολογία 12

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 13

Άρθρο 5, στοιχείο α)

α) μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τους οικονομικούς φορείς, χάρη στη βελτίωση της τυποποίησης και της απλούστευσης των τελωνειακών συστημάτων και ελέγχων, ιδίως σε ό,τι αφορά την εισαγωγή δεδομένων και τη διαχείριση του κινδύνου·

α) μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τους οικονομικούς φορείς, χάρη στη βελτίωση της τυποποίησης και της απλούστευσης των τελωνειακών συστημάτων και ελέγχων, και διατήρηση μιας ανοικτής και διάφανης συνεργασίας με τους εμπορικούς παράγοντες ·

Τροπολογία 14

Άρθρο 5, στοιχείο γ)

γ) διατήρηση ενός συστήματος μέτρησης των επιδόσεων των κρατών μελών στις τελωνειακές διοικήσεις με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων αυτών·

γ) διατήρηση ενός συστήματος μέτρησης των επιδόσεων των κρατών μελών στις τελωνειακές διοικήσεις με σκοπό τη βελτίωση της έμπρακτης εφαρμογής τους και της αποτελεσματικότητάς τους·

Τροπολογία 15

Άρθρο 5, στοιχείο δ)

δ) στήριξη δράσεων για την πρόληψη των παρατυπιών, με την ταχεία παροχή πληροφοριών ελέγχου στα τελωνεία πρώτης γραμμής·

δ) στήριξη δράσεων για την πρόληψη των παρατυπιών, ειδικότερα με την ταχεία παροχή πληροφοριών για τους κινδύνους στα τελωνεία πρώτης γραμμής·

Τροπολογία 16

Άρθρο 5, στοιχείο δ α) (νέο)

δ α) κατοχύρωση ομοιόμορφης και σαφούς ταξινόμησης των δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα με τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εργαστηρίων·

Τροπολογία 17

Άρθρο 5, παράγραφος 5, στοιχείο η)

η) συμβολή στη δημιουργία τελωνειακών διοικήσεων υψηλής ποιότητας στις τρίτες χώρες·

η) συμβολή στην ανάπτυξη τελωνειακών διοικήσεων υψηλής ποιότητας στις τρίτες χώρες·

Τροπολογία 18

Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο β)

β) το νέο μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης (NCTS/NSTI

β) το μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης (NCTS)·

Τροπολογία 19

Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) τα συστήματα δασμολογίου·

γ) τα συστήματα δασμολογίου , ειδικότερα το σύστημα διάδοσης δεδομένων (DSS), τη συνδυασμένη ονοματολογία (NC), το σύστημα ενημέρωσης για το ενιαίο δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (TARIC), το σύστημα ευρωπαϊκών δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών (EBTI), το σύστημα διαχείρισης της επιτήρησης δασμολογικών ποσοστώσεων (TQS), το σύστημα πληροφοριών SUSPENSIONS, το σύστημα διαχείρισης δειγμάτων (SMS), το μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών(ISPP), το Τελωνειακό Ευρετήριο των Χημικών Προϊόντων (ECICS) και το σύστημα καταχωρημένων εξαγωγέων (REX)·

Τροπολογία 20

Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

δ) τα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα·

Διαγράφεται

Τροπολογία 21

Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο ε)

ε) τα συστήματα για τις τροποποιήσεις όσον αφορά την ασφάλεια·

ε) τα συστήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2005 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.° 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα1, ιδιαίτερα δε το κοινοτικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων, το σύστημα ελέγχου κατά τις εξαγωγές (SCE), το σύστημα ελέγχου κατά τις εισαγωγές (SCI) και το σύστημα για τους εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς ·

 

____________________

1 ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σελ. 13.

Τροπολογία 22

Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο στ)

στ) κάθε νέο σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών στον τελωνειακό τομέα, το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6.

στ) κάθε νέο σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών στον τελωνειακό τομέα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων), το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6.

Τροπολογία 23

Άρθρο 7, παράγραφος 5

5. Η Επιτροπή συντονίζει, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, όλα τα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας των κοινοτικών και μη κοινοτικών στοιχείων των συστημάτων και υποδομών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα οποία είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστούν η λειτουργικότητα και η διασύνδεσή τους καθώς και η συνεχής βελτίωσή τους. Οι συμμετέχουσες χώρες τηρούν τις προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται για το σκοπό αυτό.

5. Η Επιτροπή συντονίζει, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, όλα τα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας των κοινοτικών και μη κοινοτικών στοιχείων των συστημάτων και υποδομών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα οποία είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστούν η λειτουργικότητα και η διασύνδεσή τους καθώς και η συνεχής βελτίωσή τους. Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρήσουν τις προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία 24

Άρθρο 7, παράγραφος 6

6. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση στα συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, είτε για τελωνειακούς είτε για μη τελωνειακούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα.

6.Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει σε άλλες δημόσιες διοικήσεις να έχουν πρόσβαση στο CCN/CSI είτε για τελωνειακούς είτε για μη τελωνειακούς σκοπούς. Μια χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να απαιτηθεί για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες.

Τροπολογία 25

Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Οι συμμετέχουσες χώρες μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοι που πραγματοποιούν την επίσκεψη να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της διοίκησης υποδοχής. Προς το σκοπό αυτό, οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε ενέργειες σχετικές με τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τη διοίκηση υποδοχής, σύμφωνα με το νομικό της σύστημα.

2. Οι συμμετέχουσες χώρες μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοι που πραγματοποιούν την επίσκεψη να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της διοίκησης υποδοχής. Προς το σκοπό αυτό, οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε ενέργειες σχετικές με τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Εάν το απαιτήσουν οι περιστάσεις και ειδικότερα προκειμένου να συνυπολογισθούν οι ειδικές απαιτήσεις του νομικού συστήματος της κάθε συμμετέχουσας χώρας, οι αρμόδιες αρχές των χωρών που συμμετέχουν μπορούν να θέσουν περιορισμούς στο εν λόγω δικαίωμα.

Τροπολογία 26

Άρθρο 11, παράγραφος 3

3. Καθόλη τη διάρκεια της επίσκεψης εργασίας, η αστική ευθύνη του υπαλλήλου που πραγματοποιεί την επίσκεψη, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εξομοιώνεται με την αστική ευθύνη των υπαλλήλων της διοίκησης υποδοχής. Οι υπάλληλοι που πραγματοποιούν επίσκεψη υπόκεινται στους κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου στους οποίους υπόκεινται και οι εθνικοί υπάλληλοι.

3. Καθόλη τη διάρκεια της επίσκεψης εργασίας, η αστική ευθύνη του υπαλλήλου που πραγματοποιεί την επίσκεψη, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εξομοιώνεται με την αστική ευθύνη των υπαλλήλων της διοίκησης υποδοχής. Οι υπάλληλοι που πραγματοποιούν επίσκεψη υπόκεινται στους κανόνες περί επαγγελματικής εχεμύθειας στους οποίους υπόκεινται και οι εθνικοί υπάλληλοι.

Τροπολογία 27

Άρθρο 12, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, διευκολύνει τη δομημένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορέων κατάρτισης και των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση στις τελωνειακές διοικήσεις, και ιδίως με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Οι συμμετέχουσες χώρες, σε συνεργασία με την Επιτροπή, διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορέων κατάρτισης και ειδικότερα:

Τροπολογία 28

Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) τον καθορισμό πρότυπων κατάρτισης, την ανάπτυξη των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης και, όπου ενδείκνυται, νέων προγραμμάτων που παρέχουν μια κοινή βάση κατάρτισης υπαλλήλων για όλο το φάσμα των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών, έτσι ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν να αποκτούν τις αναγκαίες επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις·

α) τον καθορισμό πρότυπων κατάρτισης, την ανάπτυξη των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης και, εάν χρειαστεί, την περαιτέρω ανάπτυξη των υπαρχόντων μαθημάτων κατάρτισης και νέων μαθημάτων που να χρησιμοποιούν την τηλεματική μαθητεία, κατά τρόπο που να παρέχει μια κοινή βάση κατάρτισης υπαλλήλων για όλο το φάσμα των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών, έτσι ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν να αποκτούν τις αναγκαίες επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις·

Τροπολογία 29

Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) όπου κρίνεται σκόπιμο, το συντονισμό της συμμετοχής υπαλλήλων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στα προγράμματα κατάρτισης στον τελωνειακό τομέα που διοργανώνει μια συμμετέχουσα χώρα για τους δικούς της υπαλλήλους·

β) όπου κρίνεται σκόπιμο, την προώθηση των προγραμμάτων κατάρτισης στον τελωνειακό τομέα και την πρόσβαση σε αυτά υπαλλήλων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στον τελωνειακό τομέα για τον οποίο μια συμμετέχουσα χώρα προσφέρει τέτοια προγράμματα στους δικούς της υπαλλήλους·

Τροπολογία 30

Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) όπου ενδείκνυται, την ανάπτυξη της υποδομής και των εργαλείων που απαιτούνται για την κοινή τελωνειακή κατάρτιση και τη διαχείρισή της·

γ) όπου ενδείκνυται, την προσφορά της υποδομής και των εργαλείων που απαιτούνται για μια κοινή τηλεματική τελωνειακή μαθητεία και τη διαχείριση της τελωνειακής κατάρτισης·

Τροπολογία 31

Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

δ) την εξέταση των δυνατοτήτων ανάπτυξης δράσεων κατάρτισης με άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Διαγράφεται

Τροπολογία 32

Άρθρο 12, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Οι συμμετέχουσες χώρες μεριμνούν για την πλήρη ενσωμάτωση στα εθνικά τους προγράμματα κατάρτισης τόσο των προγραμμάτων κοινής κατάρτισης όσο και της κοινής υποδομής που απαιτείται για την τελωνειακή κατάρτιση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

2. Οι συμμετέχουσες χώρες, εάν χρειαστεί, ενσωματώνουν στα εθνικά τους προγράμματα κατάρτισης τα κατά την παράγραφο 1, στοιχείο α) τηλεματικά μαθήματα που δημιουργούν από κοινού.

Τροπολογία 33

Άρθρο 12, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Επίσης, οι συμμετέχουσες χώρες μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοί τους να έχουν την αρχική και διαρκή κατάρτιση που απαιτούνται για την απόκτηση των κοινών επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων, σύμφωνα με τα προγράμματα κατάρτισης, καθώς και τη γλωσσική κατάρτιση που θα τους εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Επίσης, οι συμμετέχουσες χώρες μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοί τους να έχουν την αρχική και διαρκή κατάρτιση που απαιτούνται για την απόκτηση των κοινών επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων, σύμφωνα με τα προγράμματα κατάρτισης. Οι συμμετέχουσες χώρες προωθούν επίσης τη γλωσσική κατάρτιση που είναι αναγκαία για τους υπαλλήλους προκειμένου να τους εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Τροπολογία 34

Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, αποφασίζει ποιοι συγκεκριμένοι τομείς της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας ενδέχεται να υπόκεινται σε παρακολούθηση.

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αποφασίζει ποιοι συγκεκριμένοι τομείς της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας ενδέχεται να υπόκεινται σε παρακολούθηση.

Τροπολογία 35

Άρθρο 14

Εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, διοικήσεις τρίτων χωρών, οικονομικοί φορείς και οι οργανώσεις τους μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, οσάκις αυτό κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5.

Εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, διοικήσεις τρίτων χωρών, οικονομικοί φορείς και οι οργανώσεις τους μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, οσάκις αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5.

Τροπολογία 36

Άρθρο 15

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, αναπτύσσει τη συστηματική και δομημένη ανταλλαγή πληροφοριών που προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών που προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τροπολογία 37

Άρθρο 16, παράγραφος 2

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του πολυετούς σχεδίου δημοσιονομικών προοπτικών.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του πολυετούς σχεδίου δημοσιονομικών πλαισίων σύμφωνα με το σημείο 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής σαφήνειας έχει σημασία να εμφαίνονται οι σχετικές διατάξεις.

Τροπολογία 38

Άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο β)

β) τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής στα οποία υποβάλλονται οι υπάλληλοι από τις συμμετέχουσες χώρες για δράσεις συγκριτικής ανάλυσης, επισκέψεις εργασίας, σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας («workshops»), ομάδες έργου και δράσεις κατάρτισης και παρακολούθησης·

β) τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής στα οποία υποβάλλονται οι υπάλληλοι από τις συμμετέχουσες χώρες για δράσεις συγκριτικής ανάλυσης, επισκέψεις εργασίας, σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας («workshops»), ομάδες έργου και ομάδες καθοδήγησης, δράσεις κατάρτισης και παρακολούθησης·

Τροπολογία 39

Άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) το κόστος διοργάνωσης σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής που έχουν σχέση με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και συμμετεχόντων που αναφέρονται στο άρθρο 14·

γ) το κόστος διοργάνωσης σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας·

Τροπολογία 40

Άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο γ α) (νέο)

γ α) τις δαπάνες ταξιδίου και διαμονής λόγω συμμετοχής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και συμμετεχόντων κατά την έννοια του άρθρου 14·

Τροπολογία 41

Άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο ε)

(ε) το κόστος κάθε άλλης δραστηριότητας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η).

(ε) το κόστος κάθε άλλης δραστηριότητας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η) έως ένα ανώτατο ποσοστό που ισοδυναμεί με το 5% του συνολικού κόστους του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα στήριξης " άλλων δραστηριοτήτων που θα κριθούν αναγκαίες για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος" έχει διατυπωθεί με τρόπο που επιδέχεται ποικίλες ερμηνείες.. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιδιωκόμενη ευελιξία χωρίς αρνητικές επιπτώσεις σε άλλους στόχους του προγράμματος «Τελωνεία 2013» θα ήταν σκόπιμο να συμφωνηθεί ανώτατο όριο της τάξης του 5%, όπως στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, και να ενσωματωθεί και στο κείμενο της απόφασης.

Τροπολογία 42

Άρθρο 17, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Οι συμμετέχουσες χώρες αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δαπάνες:

 

α) το κόστος αγοράς, ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης και καθημερινής λειτουργίας των μη κοινοτικών δομικών μερών των συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4·

 

β) το κόστος της αρχικής και της διαρκούς κατάρτισης των υπαλλήλων τους, και ειδικότερα της γλωσσικής τους κατάρτισης.

Τροπολογία 43

Άρθρο 17, παράγραφος 4

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, κάθε μέτρο το οποίο είναι αναγκαίο για τη δημοσιονομική διαχείριση του προγράμματος.

Διαγράφεται

Τροπολογία 44

Άρθρο 17, παράγραφος 6

6. Οι συμμετέχουσες χώρες αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δαπάνες:

Διαγράφεται

α) το κόστος ανάπτυξης, αγοράς, εγκατάστασης, συντήρησης και καθημερινής λειτουργίας των μη κοινοτικών δομικών μερών των συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4·

 

β) το κόστος που συνδέεται με την αρχική και διαρκή κατάρτιση των υπαλλήλων τους, καθώς και τη γλωσσική τους κατάρτιση.

 

Τροπολογία 45

Άρθρο 17 α (νέο)

 

Άρθρο 17α

 

Δυνατότητα εφαρμογής του Δημοσιονομικού Κανονισμού

 

Για όλες τις επιχορηγήσεις που διατίθενται δυνάμει της παρούσας απόφασης κατά την έννοια του τίτλου 6 του Δημοσιονομικού Κανονισμού είναι δυνατόν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου. Προϋποθέτουν κυρίως την ύπαρξη προηγούμενης γραπτής συμφωνίας εκ μέρους των δικαιούχων κατά την έννοια του άρθρου 108 του Δημοσιονομικού Κανονισμού και με βάση τις εκτελεστικές διατάξεις που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν. Τέτοιου είδους συμφωνία περιλαμβάνει την αποδοχή, εκ μέρους των δικαιούχων, της διενέργειας λογιστικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της χορηγηθείσας χρηματοδότησης.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκδίδει κανονισμούς πλαίσια εταιρικών σχέσεων θα ήταν σκόπιμο να τηρεί χωρίς εξαιρέσεις τις συναφείς διατάξεις του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Δεδομένου ότι δεν πρόκειται αποκλειστικά για διατάξεις σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο, θα πρέπει να αναφερθεί σε ειδική για τον σκοπό αυτό παράγραφο η δυνατότητα εφαρμογής του Δημοσιονομικού Κανονισμού.

Τροπολογία 46

Άρθρο 18

Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις και οι τυχόν συμφωνίες ή συμβάσεις που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση υπόκεινται σε δημοσιονομικό έλεγχο, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται από την Επιτροπή, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι επιχορηγήσεις που διατίθενται δυνάμει της παρούσας απόφασης προϋποθέτουν την ύπαρξη προηγούμενης γραπτής συμφωνίας εκ μέρους των δικαιούχων. Τέτοιου είδους συμφωνία περιλαμβάνει την αποδοχή, εκ μέρους των δικαιούχων, της διενέργειας λογιστικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της χορηγηθείσας χρηματοδότησης.

Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις και οι τυχόν συμφωνίες ή συμβάσεις που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση υπόκεινται σε δημοσιονομικό έλεγχο, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται από την Επιτροπή, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι έλεγχοι αυτοί είναι δυνατόν να διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση.

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί, όταν διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτόν θα ήταν σκόπιμο να ενσωματωθεί στο κείμενο της απόφασης σχετική υποχρέωση των κρατών μελών. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό δεν αφορούν μόνο τον δημοσιονομικό έλεγχο και για τον λόγο αυτόν αναφέρονται σε ειδικό άρθρο, στο άρθρο 17α νέο "Δυνατότητα εφαρμογής του Δημοσιονομικού Κανονισμού".

Τροπολογία 47

Άρθρο 21, παράγραφος 3, στοιχείο α)

το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης, καθώς και ανακοίνωση για ενδεχόμενη συνέχιση του προγράμματος·

το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2011, την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης, καθώς και ανακοίνωση για ενδεχόμενη συνέχιση του προγράμματος·

Αιτιολόγηση

Οι ημερομηνίες παράδοσης των εκθέσεων από την Επιτροπή στο ΕΚ, την ΟΚΕ και στην ΕτΠ δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους τις προθεσμίες της διαδικασίας του προϋπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προθεσμία παράδοσης εκ μέρους της Επιτροπής θα πρέπει ως εκ τούτου να μετατεθεί από την 30ή Σεπτεμβρίου στην 31η Ιουλίου.

Τροπολογία 48

Άρθρο 21, παράγραφος 3, στοιχείο β)

(β) το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, την τελική έκθεση αξιολόγησης.

(β) το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014, την τελική έκθεση αξιολόγησης.

Αιτιολόγηση

Οι ημερομηνίες παράδοσης των εκθέσεων από την Επιτροπή στο ΕΚ, την ΟΚΕ και στην ΕτΠ δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους τις προθεσμίες της διαδικασίας του προϋπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προθεσμία παράδοσης εκ μέρους της Επιτροπής θα πρέπει ως εκ τούτου να μετατεθεί από την 30ή Σεπτεμβρίου στην 31η Ιουλίου.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές εμπορευμάτων, με όγκο που σχεδόν διπλασιάστηκε μετά την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων, αντιπροσωπεύουν σήμερα κάπου 1,5 δις ευρώ ετησίως. Οι τελωνειακές υπηρεσίες παίζουν κεφαλαιώδη ρόλο στην Κοινότητα, διαφυλάσσοντας και αναπτύσσοντας την εσωτερική αγορά, διενεργώντας ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και προστατεύοντας τα οικονομικά και λοιπά συμφέροντα της Κοινότητας.

Τα τελωνειακά προγράμματα κατέχουν κεντρική θέση σε αυτό το έργο διότι, χωρίς αυτά, η Ευρώπη θα έβλεπε το εμπόριό της αναστατώνεται σοβαρά, την ανταγωνιστικότητά της να πέφτει και την ασφάλεια των πολιτών της να απειλείται. Απέναντι σε νέα προβλήματα και σε νέες αλλαγές που συντελούνται, πρέπει να «ανεβάσουμε ταχύτητα» και να αναλάβουμε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, ιδίως στον τομέα της πληροφορικής.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Τελωνεία 2007 (που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2007) έδειξε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι καλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τελωνειακών υπηρεσιών, ότι είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι παίζει βασικότατο ρόλο βοηθώντας τις συμμετέχουσες χώρες να γνωριστούν μεταξύ τους.

Η αξιολόγηση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δραστηριότητες στους τομείς της κατάρτισης και της διάχυσης των πληροφοριών. Γι΄ αυτό, το Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 δημιουργείται υπό μορφή επέκτασης του Προγράμματος Τελωνεία 2007, και με πρόσθετους οικονομικούς πόρους, ώστε αφενός να υποστηρίξει νέες πολιτικές πρωτοβουλίες και αφετέρου να προβλέψει μια περιθωριακή αύξηση του προϋπολογισμού όλων των άλλων επί μέρους κεφαλαίων.

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στα εξής :

- να βοηθήσει τις τελωνειακές υπηρεσίες των χωρών που συμμετέχουν ώστε να προωθήσουν τις θεμιτές συναλλαγές,

- να απλοποιήσει και να επιταχύνει τις τελωνειακές διαδικασίες,

- να παράσχει την ασφάλεια και προστασία των πολιτών και των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού τελωνείου και με την εφαρμογή ενός εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, με την ενίσχυση της διεθνούς τελωνειακής συνεργασίας, με την υποστήριξη, ανάπτυξη και εφαρμογή της έννοιας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, με τον εκσυγχρονισμό των διευρωπαϊκών πληροφορικών συστημάτων και με την ενίσχυση της συνεργασίας και των ανταλλαγών πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών με τις τελωνειακές υπηρεσίες των τρίτων χωρών, και ειδικότερα των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, των πιθανών υποψηφίων προς ένταξη, και των χωρών που υπάγονται στην ευρωπαϊκή πολιτική καλής γειτονίας.

Ο προτεινόμενος για το Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 προϋπολογισμός δείχνει μια αισθητή αύξηση σε έξη χρόνια, αφού πέρασε από 157,435 σε 323,8 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επεξεργασία νέων πληροφορικών συστημάτων για τη στήριξη των νέων εμπορικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών:

- 77 εκατομμύρια ευρώ απαιτούνται για τη λειτουργία και εξέλιξη του συστήματος της διαμετακόμισης και του δασμολογικού συστήματος,

- 104,5 εκατομμύρια ευρώ σε έξη χρόνια για το υπό εκπόνηση σχέδιο ηλεκτρονικού τελωνείου,

- θα απαιτηθούν 38,7 εκατομμύρια ευρώ για τα συστήματα διαχείρισης των πρωτοβουλιών που αφορούν τις πτυχές της τελωνειακής πολιτικής που σχετίζονται με την ασφάλεια,

- ένα ποσόν 46 εκατομμυρίων ευρώ έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση των κοινών δράσεων,

- τέλος, το πρόγραμμα προβλέπει ποσόν 11,4 εκατομμυρίων ευρώ σε έξη χρόνια ως συμβολή στην δημιουργία κοινών μηχανισμών κατάρτισης, προς στήριξη των προαναφερθέντων στόχων της τελωνειακής πολιτικής.

Συνεπώς, το Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους και δημιουργεί διευρωπαϊκά πληροφορικά δίκτυα που επιτρέπουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους εντός της αγοράς. Το πρόγραμμα παίζει βασικό ρόλο στην αρμονική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και συμβάλλει έτσι στην υλοποίηση των στόχων 2005-2009 της Επιτροπής και της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Η ανανέωση του προγράμματος είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού εμπορίου, για την είσπραξη και την προστασία των εσόδων της Κοινότητας και για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ.

Πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια του προγράμματος. Γι΄ αυτό, πρέπει η ψηφοφορία να γίνει το συντομότερο. Μέσα από αυτό το πρίσμα, και με στόχο να υπάρξει μια και μοναδική ανάγνωση, η εισηγήτριά σας προτείνει τροπολογίες σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις εργασίες του Συμβουλίου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (20.11.2006)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013)

(COM(2006)0201 – C6-0158/2006 – 2006/0075(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Wojciech Roszkowski

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα Τελωνεία 2013 είναι ο διάδοχος του επί του παρόντος εν ισχύι προγράμματος Τελωνεία 2007, το οποίο πρόκειται να λήξει στα τέλη του έτους 2007. Η διάρκειά του έχει σχεδιασθεί να καλύπτει το διάστημα 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2013, άρα πρόκειται να περατωθεί ταυτοχρόνως με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο επί του οποίου επετεύχθη συμφωνία εφέτος.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί συνολικά στα εξής: διασφάλιση ότι οι τελωνειακές δραστηριότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, λειτουργία των διαφορετικών τελωνειακών διοικήσεων ως εάν ήταν μία διοίκηση, προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας των πολιτών. Οι στόχοι αυτοί, από κοινού με τους ειδικότερους στόχους, θα επιτυγχάνονται στην πράξη μέσω, μεταξύ άλλων, συστημάτων επιχειρησιακής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, συγκριτικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών, δράσεων κατάρτισης, κοινών έργων και παρακολούθησης των δράσεων.

Το ποσό αναφοράς που προτείνεται για τα 6 έτη διαρκείας του προγράμματος είναι 323,8 εκατομμύρια ευρώ· ποσόν που αντιπροσωπεύει αύξηση των πόρων σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση του προγράμματος. Σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής, η αύξηση των πόρων είναι απαραίτητη για να υλοποιηθούν οι νέες στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίες (ηλεκτρονικά τελωνεία – eCustoms) και σε μικρότερο βαθμό για τον εκσυγχρονισμό των διευρωπαϊκών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας και για άλλους στόχους.

Σύμφωνα με το δημοσιονομικό δελτίο που επισυνάπτεται στην πρόταση της Επιτροπής, ποσοστό 2,1% του ποσού αναφοράς (6,8 εκατ. ευρώ) προορίζεται για διοικητικές δαπάνες. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφαίνεται η κατανομή των δαπανών στα έξι έτη της διαρκείας του προγράμματος με χωριστές κατηγορίες για τις διοικητικές δαπάνες και τις επιχειρησιακές δαπάνες.

σε εκατ. ευρώ

 

Είδος δαπάνης

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014-2015

Σύνολο
2008-13

Επιχειρησιακές δαπάνες

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ)

(1)

41.868

48.368

50.318

54.768

59.568

62.118

-

317.008

Πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ)

(2)

15.417

35.276

47.368

51.253

55.133

59.328

53.233

317.008

Διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς

Τεχνική και διοικητική βοήθεια (ΜΔΠ)

(3)

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

-

6.792

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

(1+3)

43.000

49.500

51.450

55.900

60.700

63.250

-

323.800

Πιστώσεις πληρωμών

(2+3)

16.549

36.408

48.500

52.385

56.265

60.460

53.233

323.800

Το πρόγραμμα ΤΕΛΩΝΕΙΑ αποτελεί επιτυχές εργαλείο για τη στήριξη των τελωνειακών υπηρεσιών στην Ευρώπη σε επίπεδο τόσο συνεργασίας όσο και κατάρτισης. Το πρόγραμμα προέβλεπε τη διοργάνωση συμποσίων, διεθνείς ομάδες εργασίας, περιόδους πρακτικής ασκήσεως, συγκριτική αποτίμηση και δυνατότητες καταρτίσεως.

Το πρόγραμμα ΤΕΛΩΝΕΙΑ2007 εξασφαλίζει επίσης τη λειτουργία συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν σε αυτό.

Στα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος ΤΕΛΩΝΕΙΑ 2007 η Επιτροπή αποφαίνεται: «...είναι γενική η ικανοποίηση από πλευράς αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προγράμματος. Τούτο φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα ποσοτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την παρούσα αποτίμηση».

Ο συντάκτης πιστεύει ότι, εάν ληφθούν υπόψη οι κάτωθι τροπολογίες, η πρόταση της Επιτροπής για ανανέωση του προγράμματος θα αποτελέσει ένα ακόμη αποτελεσματικότερο εργαλείο στήριξης των ευρωπαϊκών τελωνειακών υπηρεσιών για τα έτη 2008-2013.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών που είναι αρμόδια επί της ουσίας να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1

Παράγραφος 1 α (νέα)

1α.   θεωρεί ότι η συνολική χρηματοδότηση που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατή με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1α του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, επισημαίνει δε ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

Πρόταση απόφασης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους για την Κοινότητα κατά τα προσεχή έτη είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της επαναδρομολόγησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Τα προηγούμενα προγράμματα στον τελωνειακό τομέα, και ιδίως η απόφαση αριθ. 253/2003/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα, (εφεξής «Τελωνεία 2007»), συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του εν λόγω στόχου και των γενικών στόχων της τελωνειακής πολιτικής. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστούν οι δραστηριότητες που άρχισαν στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να θεσπιστεί για εξαετή περίοδο, ούτως ώστε η διάρκειά του να συμπίπτει με τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο περιέχεται στη διοργανική συμφωνία της (να συμπληρωθεί η ημερομηνία) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση2.

(1) Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους για την Κοινότητα κατά τα προσεχή έτη είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της επαναδρομολόγησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Τα προηγούμενα προγράμματα στον τελωνειακό τομέα, και ιδίως η απόφαση αριθ. 253/2003/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα, (εφεξής «Τελωνεία 2007»), συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του εν λόγω στόχου και των γενικών στόχων της τελωνειακής πολιτικής. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστούν οι δραστηριότητες που άρχισαν στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να θεσπιστεί για εξαετή περίοδο, ούτως ώστε η διάρκειά του να συμπίπτει με τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο περιέχεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση2.

2 Να προστεθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

2 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί στο κείμενο αναφορά στην εν ισχύι διοργανική συμφωνία.

                                                                Τροπολογία 3                       

Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Η παρούσα απόφαση καθορίζει χρηματοδοτικό πλαίσιο για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, που θα αποτελέσει πρωταρχικό σημείο αναφοράς για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού10.

 

(12) Η παρούσα απόφαση καθορίζει χρηματοδοτικό πλαίσιο για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, που θα αποτελέσει πρωταρχικό σημείο αναφοράς για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

10 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την απόφαση 2003/429/EΚ (ΕΕ L 147, 14.6.2003, σ. 25).

 

Αιτιολόγηση

Η διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 δεν είναι πλέον εν ισχύι.

Τροπολογία 4

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) διασφάλιση ότι οι τελωνειακές δραστηριότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού·

α) διασφάλιση ότι οι τελωνειακές δραστηριότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και της διευκόλυνσης του εμπορίου, και στηρίζουν τη στρατηγική για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης·

Αιτιολόγηση

Οι συνολικοί στόχοι του προγράμματος πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να συμφωνούν με τη στρατηγική της Λισσαβόνας.

Τροπολογία 5

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) αποτελεσματική συνεργασία και εκπλήρωση των καθηκόντων των τελωνειακών διοικήσεων, σαν να πρόκειται για μια ενιαία διοίκηση, προβαίνοντας στη διενέργεια ισοδύναμων ελέγχων σε κάθε σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και προωθώντας τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα·

β) διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας των τελωνειακών διοικήσεων στην Κοινότητα και επιτέλεσης των καθηκόντων τους εξ ίσου αποτελεσματικά ως εάν συγκροτούσαν μια ενιαία διοίκηση, προβαίνοντας στη διενέργεια ελέγχων με ισοδύναμα αποτελέσματα σε κάθε σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και προωθώντας τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίδεται έμφαση στην ισοδυναμία των αποτελεσμάτων αντί σε εκείνη των ελέγχων.

Τροπολογία 6

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

δ) ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας των πολιτών·

δ) ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας·

Αιτιολόγηση

Είναι σκοπιμότερη μια ευρύτερη διατύπωση που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία.

Τροπολογία 7

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο ε)

ε) προετοιμασία για τη διεύρυνση, και ιδίως την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τις τελωνειακές διοικήσεις των ενδιαφερομένων χωρών.

ε) προετοιμασία των κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2 για τη διεύρυνση, και ιδίως την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τις τελωνειακές διοικήσεις των ενδιαφερομένων χωρών.

Αιτιολόγηση

Με την αναφορά στο άρθρο 3 η διάταξη καθίσταται ακριβέστερη.

Τροπολογία 8

Άρθρο 14

Εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, διοικήσεις τρίτων χωρών, οικονομικοί φορείς και οι οργανώσεις τους μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, οσάκις αυτό κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5.

Εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, διοικήσεις τρίτων χωρών, οικονομικοί φορείς και οι οργανώσεις τους μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, οσάκις αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5.

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εκπροσώπων εξωτερικών φορέων πρέπει να είναι ολιγότερο περιοριστικές.

Τροπολογία 9

Άρθρο 16, παράγραφος 2

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του πολυετούς σχεδίου δημοσιονομικών προοπτικών.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του πολυετούς σχεδίου δημοσιονομικών πλαισίων, σύμφωνα με το σημείο 37 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής σαφήνειας είναι σημαντικό να αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις.

Τροπολογία 10

Άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο ε)

ε) το κόστος κάθε άλλης δραστηριότητας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η).

ε) το κόστος κάθε άλλης δραστηριότητας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η) έως ένα ανώτατο ποσοστό που ισοδυναμεί με το 5% του συνολικού κόστους του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα στήριξης «άλλων δραστηριοτήτων που θα κριθούν αναγκαίες για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος» έχει διατυπωθεί με τρόπο που επιδέχεται ποικίλες ερμηνείες. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιδιωκόμενη ευελιξία χωρίς αρνητικές επιπτώσεις σε άλλους στόχους του προγράμματος «Τελωνεία 2013», θα ήταν σκόπιμο να ενσωματωθεί και στο κείμενο της απόφασης ανώτατο όριο της τάξης του 5%, όπως συμφωνήθηκε στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου.

Τροπολογία 11

Άρθρο 17 α (νέο)

 

Άρθρο 17α

 

Δυνατότητα εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού

 

Οι διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού μπορούν να εφαρμόζονται για όλες τις επιχορηγήσεις που διατίθενται δυνάμει της παρούσας απόφασης κατά την έννοια του τίτλου VI του δημοσιονομικού κανονισμού1. Προϋποθέτουν κυρίως την ύπαρξη προηγούμενης γραπτής συμφωνίας εκ μέρους των δικαιούχων κατά την έννοια του άρθρου 108 του δημοσιονομικού κανονισμού και με βάση τις εκτελεστικές διατάξεις που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν2. Τέτοιου είδους συμφωνία περιλαμβάνει την αποδοχή, εκ μέρους των δικαιούχων, της διενέργειας λογιστικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της χορηγηθείσας χρηματοδότησης.

 

1Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1.

 

2Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σελ. 1. Τροποποιήθηκε τελευταία φορά από τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1248/2006 (ΕΕ L 227 της 19.8.2006, σελ. 3).

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκδίδει κανονισμούς πλαίσια εταιρικών σχέσεων, πρέπει να τηρεί χωρίς εξαιρέσεις τις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεδομένου ότι δεν πρόκειται αποκλειστικά για διατάξεις σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο, η δυνατότητα εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού πρέπει να αναφέρεται σε ειδική για τον σκοπό αυτό παράγραφο.

Τροπολογία 12

Άρθρο 18

Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις και οι τυχόν συμφωνίες ή συμβάσεις που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση υπόκεινται σε δημοσιονομικό έλεγχο, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται από την Επιτροπή, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι επιχορηγήσεις που διατίθενται δυνάμει της παρούσας απόφασης προϋποθέτουν την ύπαρξη προηγούμενης γραπτής συμφωνίας εκ μέρους των δικαιούχων. Τέτοιου είδους συμφωνία περιλαμβάνει την αποδοχή, εκ μέρους των δικαιούχων, της διενέργειας λογιστικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της χορηγηθείσας χρηματοδότησης.

Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις και οι τυχόν συμφωνίες ή συμβάσεις που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση υπόκεινται σε δημοσιονομικό έλεγχο, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται από την Επιτροπή, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι έλεγχοι αυτοί είναι δυνατόν να διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση.

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί, όταν διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτόν θα ήταν σκόπιμο να ενσωματωθεί στο κείμενο της απόφασης σχετική υποχρέωση των κρατών μελών. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, δεν αφορούν μόνο τον δημοσιονομικό έλεγχο και για τον λόγο αυτόν αναφέρονται σε ειδικό άρθρο, στο άρθρο 17α νέο "Δυνατότητα εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού".

Τροπολογία 13

Άρθρο 19, παράγραφος 2

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, ισχύει η διαδικασία που ορίζει το άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/EΚ, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 αυτής. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, ισχύει η διαδικασία που ορίζει το άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/EΚ, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 αυτής.

Αιτιολόγηση

Ακόμα και στην περίπτωση ενός προγράμματος, το οποίο προορίζεται κατά κύριο λόγο να παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη, παράλληλα όμως θέτει σε εφαρμογή κοινοτική πολιτική και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το Συμβούλιο δεν πρέπει να ευρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια, μια συμβουλευτική επιτροπή είναι πιο κατάλληλη από μια διοικητική επιτροπή.

Τροπολογία 14

Άρθρο 21, παράγραφος 3, στοιχείο α)

α) το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης, καθώς και ανακοίνωση για ενδεχόμενη συνέχιση του προγράμματος·

α) το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2011, την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης, καθώς και ανακοίνωση για ενδεχόμενη συνέχιση του προγράμματος·

Αιτιολόγηση

Οι ημερομηνίες υποβολής των εκθέσεων από την Επιτροπή στο ΕΚ, την ΟΚΕ και στην ΕτΠ δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους τις προθεσμίες της διαδικασίας του προϋπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, η προθεσμία υποβολής των εκθέσεων εκ μέρους της Επιτροπής πρέπει να μετατεθεί από την 30ή Σεπτεμβρίου στην 31η Ιουλίου.

Τροπολογία 18

Άρθρο 21, παράγραφος 3, στοιχείο β)

β) το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, την τελική έκθεση αξιολόγησης.

β) το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014, την τελική έκθεση αξιολόγησης.

Αιτιολόγηση

Οι ημερομηνίες υποβολής των εκθέσεων από την Επιτροπή στο ΕΚ, την ΟΚΕ και στην ΕτΠ δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους τις προθεσμίες της διαδικασίας του προϋπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, η προθεσμία υποβολής των εκθέσεων εκ μέρους της Επιτροπής πρέπει να μετατεθεί από την 30ή Σεπτεμβρίου στην 31η Ιουλίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0201 – C6-0158/2006 – 2006/0075(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

IMCO

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
15.6.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Wojciech Roszkowski
15.6.2006

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

20.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Αντώνης Σαμαράς, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Hans-Peter Martin, Margarita Starkevičiūtė

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

(1)

Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0201 – C6-0158/2006 – 2006/0075(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.5.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO
15.6.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
15.6.2006

CONT

15.6.2006

INTA

15.6.2006

ITRE

15.6.2006

LIBE

15.6.2006

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

CONT INTA

20.6.2006 30.5.2006

ITRE LIBE

12.9.2006 20.6.2006

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Janelly Fourtou
12.6.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

0.0.0000

Εξέταση στην επιτροπή

10.10.2006

13.09.2006

21.11.2006

22.11.2006

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

André Brie, Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Othmar Karas, Μαρία Ματσούκα, Olle Schmidt, Anja Weisgerber

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Line Reynaud

μηνία κατάθεσης

28.11.2006

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου