Διαδικασία : 2006/2252(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0436/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0436/2006

Συζήτηση :

PV 13/12/2006 - 4
CRE 13/12/2006 - 4

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0568

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 159kWORD 115k
29 Νοεμβρίου 2006
PE 380.814v02-00 A6-0436/2006

σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κύριες προκλήσεις 2006-2007

(2006/2252 (INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Elmar Brok

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κύριες προκλήσεις 2006-2007

(2006/2252 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κύριες προκλήσεις 2006-2007 (COM(2006)0649),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0436/2006),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολιτικό σχέδιο βασιζόμενο σε κοινές αξίες και σε από κοινού επιδιωκόμενους στόχους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εξελιχθεί σε μια πολιτική ένωση δημοκρατιών, η οποία είναι προσηλωμένη στα δημοκρατικά πρότυπα και στην ανάπτυξη μιας ζωντανής δημοκρατικής κουλτούρας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνητρο που παρέχει η προοπτική ένταξης στην ΕΕ έχει συμβάλει αναντίρρητα στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, την εδραίωση της δημοκρατίας, τη βελτίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αύξηση της σταθερότητας στις γειτονικές χώρες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να ενεργεί με βάση την αναπότρεπτη προσήλωσή της στη δημοκρατία και τη γνώση ότι η δημοκρατία λειτουργεί μόνον εάν ο δήμος - ήτοι οι πολίτες της Ευρώπης - αναγνωρίζει και στηρίζει τη διεύρυνσή της μέσω της ένταξης νέων κρατών μελών και των πολιτών τους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και με τη στήριξη των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της διαδικασίας διεύρυνσης και, ως εκ τούτου, να αυξήσει τη συναίνεση της κοινής γνώμης επ’ αυτού του ζητήματος,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση δεν θα πρέπει να υπονομεύει την πολιτική φύση αυτού του σχεδίου· αντιθέτως, θα πρέπει – όπως ορίζεται στη Συνθήκη – να συμβάλλει στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στην επίτευξη ακόμη στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης, ενώ θα πρέπει επίσης να προωθεί την ειρήνη, την ασφάλεια, τη δημοκρατία και την ευημερία στην Ευρώπη,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, η ικανότητα ολοκλήρωσης της Ένωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση του μέλλοντος της Ένωσης,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης, τον Ιούνιο του 1993, θεωρούσε ως σημαντικό στοιχείο την ικανότητα της Ένωσης να δέχεται νέα μέλη, διατηρώντας παράλληλα την ορμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν με θάρρος τους θεσμικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες που περιλαμβάνονται στην ικανότητα της Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό προϋποθέτει μία εις βάθος ανάλυση των επιπτώσεων που ενδεχομένως συνεπάγεται η αύξηση του αριθμού των μελών της Ένωσης για τις πολιτικές συνοχής της και για τα οικονομικά της,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης αποτελεί εξελικτική έννοια, η οποία πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα και, συνεπώς, δεν πρέπει να συγχέεται με την αντίληψη που έχει η κοινή γνώμη για τον αντίκτυπο μελλοντικών διευρύνσεων,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η "ικανότητα ολοκλήρωσης" δεν αποτελεί νέο κριτήριο για τις υποψήφιες χώρες αλλά προϋπόθεση για την επιτυχία της διεύρυνσης και την εμβάθυνση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· η ευθύνη για τη βελτίωση της "ικανότητας ολοκλήρωσής" της εναπόκειται στην Ένωση και όχι στις υποψήφιες χώρες,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό προσχώρηση και οι υποψήφιες χώρες πρέπει να συμμορφούνται με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και με όλες τις άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες ΕΕ και τις διμερείς συμφωνίες,

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι προηγούμενες διευρύνσεις ήταν επιτυχείς, ενδυνάμωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση τονώνοντας την οικονομική της ανάπτυξη, ενισχύοντας το ρόλο της ανά τον κόσμο και προωθώντας την ανάπτυξη νέων πολιτικών ΕΕ, και προώθησαν τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία στην Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι το επίτευγμα αυτό βασίστηκε στην ευρεία υποστήριξη της οποίας έτυχαν οι προηγούμενες διευρύνσεις, ως εκπλήρωση της αρχικής αποστολής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να επανενώσει την ευρωπαϊκή ήπειρο μετά τις πολιτικές διαιρέσεις του 20ού αιώνα·

2.  σημειώνει, ωστόσο, ότι μπορούν να αντληθούν διδάγματα από την προηγούμενη πείρα, και ιδίως από την ανάγκη κάθε χώρα να κρίνεται σύμφωνα με τη δική της αξία και η διαπραγμάτευση για την ένταξή της να γίνεται σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα βασιζόμενο στην πραγματική τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης , καθώς και την ανάγκη να αποφευχθεί ο ορισμός ημερομηνίας της τελικής ένταξης υπερβολικά νωρίς·

3.  πιστεύει ότι τα διδάγματα αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν, προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας διεύρυνσης·

4.  θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της έναντι των χωρών που έχουν ήδη προοπτικές ένταξης, υπό τον όρο ότι οι χώρες αυτές πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για ένταξη στην ΕΕ και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά· υπογραμμίζει ότι η τήρηση των δεσμεύσεων αυτών αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τις συγκεκριμένες χώρες προκειμένου να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις τους·

5.  συμφωνεί ότι η παγιοποίηση, η υπαγωγή σε όρους και η επικοινωνία αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής διεύρυνσης της ΕΕ· θεωρεί ότι κάθε περαιτέρω δέσμευση για διεύρυνση θα απαιτήσει έναν περισσότερο εμπεριστατωμένο έλεγχο από ό,τι στο παρελθόν σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ικανότητας ολοκλήρωσης, τόσο από θεσμική όσο και από οικονομική και πολιτική σκοπιά·

6.  εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του που η Επιτροπή αδυνατεί να παράσχει μια επαρκώς εμπεριστατωμένη ανάλυση των ζητημάτων που χρήζουν επίλυσης προκειμένου να είναι σε θέση η Ένωση να προβεί σε περαιτέρω διευρύνσεις·

7.  θεωρεί ότι το τμήμα σχετικά με την ικανότητα ολοκλήρωσης της Ένωσης αποτελεί ανεπαρκή απάντηση στο αίτημα του Κοινοβουλίου να υποβληθεί «έκθεση... η οποία να παραθέτει τις αρχές που στηρίζουν την έννοια αυτή(2)»·

8.  είναι της άποψης ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης της Ένωσης βασίζεται κυρίως σε τρεις πυλώνες, ήτοι στα θεσμικά της όργανα και τη νομιμότητα και την ικανότητά τους να ενεργούν και να λαμβάνουν αποφάσεις δημοκρατικά και αποτελεσματικά βάσει νέων συνθηκών, στους χρηματοδοτικούς της πόρους και τη συνολική τους συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθώς και στην ικανότητα μιας διευρυμένης Ένωσης να επιδιώκει τους πολιτικούς στόχους της·

9.  υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για τη βελτίωση της ικανότητας ολοκλήρωσής της εναπόκειται στην Ένωση και όχι στις υποψήφιες χώρες·

10. πιστεύει ότι η Ένωση μπορεί να αναμένει από τους πολίτες της να υιοθετήσουν θετική στάση έναντι της διεύρυνσης μόνον εάν δουν μια Ευρώπη που επιτυγχάνει αποτελέσματα· τονίζει, συνεπώς, ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης δεν πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα από την ικανότητα δράσης της ΕΕ· θεωρεί ότι η διεύρυνση θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της Ατζέντας Πολιτών της Ένωσης και να τύχει της ανάλογης επικοινωνιακής πολιτικής·

11. θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να λειτουργεί σωστά, μόνον εάν όλα τα μέλη της μοιράζονται κοινές αξίες που απορρέουν από μια ευρωπαϊκή ταυτότητα·

12. πιστεύει ότι, εάν δεν διασφαλισθεί ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης της ΕΕ συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα της διεύρυνσής της, τούτο θα αποδυνάμωνε την Ένωση εσωτερικά και εξωτερικά και θα μείωνε τα οφέλη όλων των μελών της από την αύξηση του συνολικού αριθμού μελών, κάτι που δεν θα αντισταθμιζόταν από το αυξημένο εξωτερικό μέγεθος·

13. επικρίνει την Επιτροπή για τον επιφανειακό τρόπο αντιμετώπισης των θεσμικών πτυχών, και παραπέμπει στη σχετική έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων·

14. υπενθυμίζει τα όσα αναφέρονται στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την περίοδο προβληματισμού(3) και επαναβεβαιώνει ότι, ύστερα από την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η Συνθήκη της Νίκαιας δεν παρέχει πλέον την κατάλληλη βάση για μελλοντικές διευρύνσεις·

15. ζητεί, κατά συνέπεια, από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ολοκληρώσουν τη συνταγματική διαδικασία πριν τα τέλη του 2008, όπως όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2006, προκειμένου η Ένωση να μπορεί να εργάζεται πιο αποτελεσματικά, με μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο δημοκρατικά, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για περαιτέρω διευρύνσεις·

16. υπενθυμίζει στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το καθήκον τους να περατώσουν τη διαδικασία αυτή πριν από τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές, ώστε να αποφευχθεί καθυστέρηση στις τρέχουσες ενταξιακές διαπραγματεύσεις·

17. τονίζει ότι η επανεξέταση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης είναι μία ανάγκη αυτή καθαυτή, ανεξαρτήτως των περαιτέρω διευρύνσεων, και ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί αυστηρά και έγκαιρα·

18. επιβεβαιώνει ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν ανάλογα με την αξία και τα επιτεύγματα κάθε διαπραγματευόμενου εταίρου·

19. χαιρετίζει και στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να βελτιώσει την ποιότητα της ενταξιακής διαδικασίας υιοθετώντας μια προσέγγιση που θα βασίζεται περισσότερο σε δείκτες αναφοράς καθώς και στη διαφάνεια, και διεξάγοντας συστηματικά αξιολογήσεις αντικτύπου στους βασικούς τομείς πολιτικής και σε καίρια στάδια της διαδικασίας αυτής·

20. είναι της άποψης ότι η προγραμματισμένη αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2008/2009 πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη μελλοντική ολοκλήρωση των σημερινών υποψηφίων και προ-υποψήφιων χωρών·

21. επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζει εμπεριστατωμένα τις οικονομικές επιπτώσεις των περαιτέρω διευρύνσεων, και καλεί την Επιτροπή να παρέχει σαφείς και αξιόπιστες εκτιμήσεις του δημοσιονομικού αντικτύπου πριν από κάθε μελλοντική προσχώρηση·

22. επαναλαμβάνει ότι η εν λόγω συζήτηση αφορά δύσκολες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των κοινών πολιτικών της Ένωσης και της αναδιανομής των πόρων μεταξύ των κρατών μελών·

23. είναι της άποψης ότι ο οικονομικός αντίκτυπος των περαιτέρω διευρύνσεων, η πολυπλοκότητα του οποίου έχει αναγνωριστεί εμμέσως από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων όταν αρνήθηκαν να τον λάβουν υπόψη στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013, πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως· καλεί τα Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Οικονομίας και Οικονομικών (ECOFIN) να πραγματοποιήσουν κοινή συζήτηση επί του θέματος αυτού·

24. τονίζει ότι θα πρέπει να δίνεται υψηλότερη προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τα πολιτικά κριτήρια που τέθηκαν κατά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του κράτους δικαίου, από αυτήν που δινόταν έως σήμερα κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, και ότι πρέπει να θεσπιστεί άμεση σύνδεση μεταξύ αυτών των κριτηρίων και της έναρξης και της συνολικής προόδου των διαπραγματεύσεων·

25. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εισαγωγή, στο τρέχον διαπραγματευτικό πλαίσιο, ενός κεφαλαίου για τα δικαστικά και θεμελιώδη δικαιώματα που καλύπτει τα πολιτικά θέματα, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρακολουθούν στενά την πρόοδο που συντελείται στους καίριους αυτούς τομείς·

26. υπενθυμίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα, περιλαμβανομένου του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπήρξαν υπερβολικά επιεική και συγκαταβατικά κατά το παρελθόν, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόοδο στους τομείς της δικαιοσύνης, της διαφθοράς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κατά τα πρώτα στάδια των διαπραγματεύσεων· ζητεί να αναλάβει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της διαδικασίας προσχώρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές πτυχές της, και καλεί το Συμβούλιο να πράξει το ίδιο και να εκδίδει σαφείς και δεόντως αιτιολογημένες συστάσεις προς τις υποψήφιες χώρες αντί να επισημαίνει απλώς την τεχνική πρόοδο των διαπραγματεύσεων·

27. υπενθυμίζει τις σαφείς προοπτικές ένταξης στην ΕΕ, τις οποίες η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής της Θεσσαλονίκης προσέφερε στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων· θεωρεί ότι οι προοπτικές αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν, προκειμένου να εδραιωθούν η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή· υπενθυμίζει στις εν λόγω χώρες ότι θα αξιολογηθούν καθεμιά με βάση την αξία της, αξιολόγηση η οποία θα καθορίσει το ρυθμό ένταξής τους στην ΕΕ·

28. χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2006 να εγκρίνει τις διαπραγματευτικές εντολές για τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίου και τις συμφωνίες επανεισδοχής με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ως ένα πρώτο βήμα για την προώθηση των άμεσων επαφών μεταξύ των χωρών αυτών και της ΕΕ·

29. χαιρετίζει τη συνεχή πρόοδο που επιτελεί η Κροατία, η οποία είναι υποψήφια χώρα, προς την κατεύθυνση της ένταξής της στην ΕΕ και καλεί τους διαπραγματευτές και των δύο μερών να διατηρήσουν το ρυθμό που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις αυτές, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωσή τους·

30. σημειώνει την Έκθεση Προόδου του 2006 για την Τουρκία που συνέταξε η Επιτροπή, η οποία αναφέρει μεν ότι συνεχίζονται οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, αλλά επισημαίνει ότι ο ρυθμός τους έχει επιβραδυνθεί και επιβεβαιώνει τις αδυναμίες της διαδικασίας μεταρρύθμισης, οι οποίες αναφέρονται ήδη στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη(4)· εμμένει στην άποψη ότι στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνεται και η κύρωση και πλήρης εφαρμογή, από την Τουρκία, του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου το οποίο επεκτείνει τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας στα δέκα νέα κράτη μέλη και υπεγράφη από την Τουρκία τον Ιούλιο του 2005, σύμφωνα με τη Δήλωση της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005·

31. στηρίζει τις προσπάθειες της Φινλανδικής Προεδρίας να εξεύρει λύση στο υφιστάμενο αδιέξοδο και καλεί την Τουρκία να συνεργασθεί εποικοδομητικά ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου πριν από το τέλος του 2006·

32. ζητεί από το Συμβούλιο να αναλάβει νέες δεσμεύσεις μόνο βάσει μιας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των θεσμικών, οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών τους· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να παρέχει ολοκληρωμένες εκτιμήσεις των επιπτώσεων κάθε φορά που εξετάζει νέες αιτήσεις προσχώρησης και όταν υποβάλλει τις συστάσεις της για την έναρξη και το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων·

33. ζητεί όπως το δικαίωμα σύμφωνης γνώμης του Κοινοβουλίου εφαρμόζεται όχι μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας αλλά και πριν από την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

34. σημειώνει ότι, καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να διεξάγει, και να αρχίζει, διαπραγματεύσεις με τις βαλκανικές χώρες, η αντιμετώπιση της ενδημικής διαφθοράς και των περιφερειακών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, θα καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικό στοιχείο της πορείας προς την ένταξη· συνιστά, κατά συνέπεια, με έμφαση την ενίσχυση και τον αναπροσανατολισμό των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων διεύρυνσης, τα οποία θα πρέπει κατά πρώτη προτεραιότητα να αποβλέπουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση του δικαστικού μηχανισμού, την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας·

35. υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών ότι είναι ευθύνη τους να ενημερώνουν επαρκώς την κοινή γνώμη για τα οφέλη των προηγούμενων διευρύνσεων και τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι περαιτέρω διευρύνσεις και να παρέχουν σε αυτήν τους λόγους για τις αποφάσεις που λαμβάνουν, ομόφωνα, καθ’ όλη την ενταξιακή διαδικασία·

36. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εργασθεί με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου νε ενημερώσει πιο αποτελεσματικά την κοινή γνώμη για το χρονοδιάγραμμα της διεύρυνσης, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας·

37. χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής να δημοσιοποιούνται οι εκθέσεις παρακολούθησης, οι δείκτες αναφοράς για το άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων και η τελική κοινή θέση της ΕΕ·

38. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει έναν ακριβέστερο ορισμό της «ενισχυμένης Πολιτικής Γειτονίας» και να καθορίσει λεπτομερώς τι θα περιελάμβανε αυτός ο τύπος σχέσης·

39. επαναλαμβάνει την προηγούμενη έκκλησή του στην Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που επί του παρόντος δεν έχουν προοπτικές προσχώρησης, προτάσεις για στενή διμερή ή πολυμερή σχέση με την ΕΕ, η οποία να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους· τονίζει ότι εναπόκειται σε όλες τις χώρες με αναγνωρισμένες προοπτικές προσχώρησης να ενταχθούν σε αυτό το πολυμερές πλαίσιο ως ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη προσχώρηση·

40. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν τη σύσταση, ως μέρος της ενισχυμένης Στρατηγικής Γειτονίας, μιας Κοινότητας ΕΕ-Μαύρης Θάλασσας, έτσι ώστε να οικοδομηθούν ισχυρότερες διμερείς ή πολυμερείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Πολιτικής Γειτονίας στην περιοχή αυτή, ιδίως σε ό,τι αφορά το ελεύθερο εμπόριο, όπως συμβαίνει με την Κεντροευρωπαϊκή Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, τις επενδύσεις, την ενεργειακή ασφάλεια και τη μεταναστευτική πολιτική·

41. είναι της άποψης ότι οι ανωτέρω επιλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δυνατοτήτων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πραγματική και ελκυστική επιλογή η οποία, χωρίς να αποκλείει την πλήρη ένταξη, θα παρείχες στις χώρες-εταίρους μια σταθερή μακροπρόθεσμη προοπτική θεσμοθετημένων σχέσεων με την ΕΕ και θα προσέφερε το κίνητρο που είναι απαραίτητο για να προωθηθούν οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στις εν λόγω χώρες·

42. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσουν τη διαμόρφωση της κοινοτικής βοήθειας υπό το πρίσμα της προόδου που συντελείται από τις χώρες δικαιούχους σχετικά με την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωσή τους·

43. υπογραμμίζει ότι, αν και η Ρωσία δεν είναι ούτε υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα ούτε συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Γειτονίας, οι σχέσεις με τον μεγαλύτερο γείτονα της ΕΕ παραμένουν ωστόσο ζωτικές στο πλαίσιο κάθε μελλοντικής στρατηγικής διεύρυνσης της ΕΕ· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει όλες τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας ενιαίας και ευρείας εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία, η οποία θα περιλαμβάνει το εμπόριο και την ενέργεια αλλά, κυρίως, όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό·

44. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6­_ΤΑ(2006)0381.

(2)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση του 2005, Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0096, παράγραφος 5.

(3)

Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6­_ΤΑ(2006)0027.

(4)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0381.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κύριες προκλήσεις 2006-2007

Αριθ. διαδικασίας

2006/2252(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

AFET

29.11.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Elmar Brok

17.10.2006

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

44

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Παναγιώτης Μπεγλίτης, Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Pierre Moscovici, Pasqualina Napoletano, Baroness Nicholson of Winterbourne, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Carlo Fatuzzo, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Alexander Lambsdorff, Jaime Mayor Oreja, Íñigo Méndez de Vigo, Doris Pack

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Pilar Ayuso, Παναγιώτης Δημητρίου, Antonio López-Istúriz White, Μάριος Ματσάκης, Neil Parish, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Ημερομηνία κατάθεσης

29.11.2006

 

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου