Procedure : 2005/0046(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0437/2006

Ingediende teksten :

A6-0437/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/12/2006 - 6.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0581

VERSLAG     ***I
PDF 600kWORD 545k
29 november 2006
PE 368.063v03-00 A6-0437/2006

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"

(COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Barbara Kudrycka

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken
 ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"

(COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0123)(1),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 63, lid 2, letter b) van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0124/2005),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A6-0437/2006),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT

Gewijzigd voorstel voor een

BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 63, lid 2, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie, (2)

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag, (3)

Overwegende hetgeen volgt:

(1)     Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voorziet het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap in de aanneming, enerzijds van maatregelen die erop gericht zijn het vrije verkeer van personen te waarborgen, in samenhang met begeleidende maatregelen met betrekking tot controles aan de buitengrenzen, asiel en immigratie, en anderzijds van maatregelen op het gebied van asiel, immigratie en de vrijwaring van de rechten van onderdanen van derde landen.

(2)     De Europese Raad heeft tijdens zijn speciale bijeenkomst in Tampere van 15 en 16 oktober 1999 zijn streven bevestigd om een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen. Met het oog hierop dient een gemeenschappelijk Europees beleid inzake asiel en migratie tegelijkertijd gericht te zijn op een eerlijke behandeling van onderdanen van derde landen en een beter beheer van de migratiestromen. Een gemeenschappelijk asielbeleid, dat een gemeenschappelijk Europees asielstelsel omvat, is een wezenlijk aspect van de doelstelling van de Europese Unie om geleidelijk een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die openstaat voor diegenen die onder druk van de omstandigheden op wettige wijze in de Europese Unie bescherming zoeken.

(2 bis) Deze beschikking eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het Verdrag van Genève zijn erkend.

(2 ter) Met betrekking tot de behandeling van personen die onder de werkingssfeer van deze beschikking vallen, zijn de lidstaten gebonden aan de verplichtingen uit hoofde van de instrumenten van internationaal recht waarbij zij partij zijn en die discriminatie verbieden.

(2 quater) Bij de toepassing van deze beschikking moeten de lidstaten, voor zover van toepassing, in eerste instantie de "belangen van het kind" in overweging nemen, in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (CRC).

(3)     De uitvoering van een dergelijk beleid moet berusten op solidariteit tussen de lidstaten en veronderstelt het bestaan van mechanismen die een evenwicht bevorderen tussen de inspanningen van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van vluchtelingen en ontheemden. Daartoe is voor de periode 2000-2004 bij Beschikking 2000/596/EG(4) het Europees Vluchtelingenfonds ingesteld. Deze beschikking is vervangen door Beschikking 2004/904/EG van de Raad van 2 december 2004 tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010(5). Hiermee werd blijvende solidariteit tussen de lidstaten gewaarborgd in het licht van de recent goedgekeurde Gemeenschapswetgeving op het gebied van asiel, rekening houdend met de bij de uitvoering van het fonds in de periode 2000-2004 opgedane ervaring.

(4)     In het Haags Programma heeft de Europese Raad van 4-5 november 2004 een reeks doelstellingen en prioriteiten vastgesteld om het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in de tweede fase verder te ontwikkelen.

(5)     De Europese Raad wees er met name op dat de EU in een geest van gedeelde verantwoordelijkheid een bijdrage moet leveren aan een beter toegankelijk, rechtvaardiger en doeltreffender internationaal systeem van bescherming en in een zo vroeg mogelijke fase toegang moet verschaffen tot bescherming en duurzame oplossingen, en drong aan op de ontwikkeling van regionale beschermingsprogramma's van de EU, waaronder een gezamenlijk hervestigingsprogramma voor de lidstaten die aan een dergelijk programma wensen deel te nemen.

(6)     De Europese Raad drong er tevens op aan passende structuren op te richten waarbij de nationale asieldiensten van de lidstaten zijn betrokken, ter vergemakkelijking van de praktische en constructieve samenwerking, de uitwerking van één enkele in de gehele EU geldende procedure, het gezamenlijk vergaren, beoordelen en hanteren van informatie over landen van herkomst en het aanpakken van bijzondere omstandigheden waardoor asielstelsels en opvangfaciliteiten onder druk komen te staan, onder meer als gevolg van geografische ligging.

(6 bis)Het doel en de werkingssfeer van het fonds laten in geen geval de ondersteuning toe van maatregelen ten behoeve van gebieden en centra om mensen in derde landen vast te houden.

(7)     In het licht van de voorstellen van de Commissie tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen, het Fonds voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal in de EU verblijven (hierna "Terugkeerfonds") en het Fonds voor de buitengrenzen voor de periode 2007-2013, als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen", met name met het oog op de vaststelling van gemeenschappelijke regelingen inzake beheer, controle en evaluatie, dient een nieuw Europees Vluchtelingenfonds te worden ingesteld.

(8)     De duur van het fonds moet worden aangepast aan de duur van het meerjarig financieel kader zoals dit in het Interinstitutioneel Akkoord voor de periode 2008-2013 is vastgelegd.

(9)     Dit instrument maakt deel uit van een coherent kader - bestaande uit deze beschikking, de beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013, de beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Terugkeerfonds voor de periode 2008-2013 en de beschikking van de Raad tot instelling van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 - dat gericht is op een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de lidstaten, met name de financiële lasten die voortvloeien uit de invoering van een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de Unie en uit het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid dat is ontwikkeld overeenkomstig titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

(10)   De door de lidstaten geleverde inspanningen om vluchtelingen, ontheemden en begunstigden van subsidiaire bescherming, overeenkomstig Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van de verleende bescherming (6), passende opvang te bieden, billijke en doeltreffende asielprocedures toe te passen en goede praktijken inzake asielaangelegenheden te bevorderen, moeten worden gesteund en verbeterd, teneinde de rechten van hen die internationale bescherming behoeven, te beschermen en ervoor te zorgen dat de asielstelsels van de lidstaten efficiënt werken.

(11)   De integratie van vluchtelingen in de samenleving van het land waarin zij zijn gevestigd, is een van de doelstellingen van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, dat is aangevuld met het Protocol van New York van 31 januari 1967. Voor deze personen moeten ook de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie opgenomen waarden gelden. Met het oog daarop dienen maatregelen van de lidstaten waarmee hun sociale, economische en culturele integratie wordt bevorderd, te worden gesteund, daar die integratie bijdraagt aan de economische en sociale samenhang waarvan de handhaving en de versterking in artikel 2 en in artikel 3, lid 1, onder k), van het Verdrag als een van de fundamentele doelstellingen van de Gemeenschap worden genoemd.

(geschrapt)

(13)   In het licht van het Haags Programma moet ervoor worden gezorgd dat de middelen van het fonds zo doeltreffend mogelijk worden besteed om de doelstellingen van het EU-asielbeleid te verwezenlijken, waarbij rekening dient te worden gehouden met het feit dat financiële bijstand nodig is voor hervestiging en praktische samenwerking tussen de lidstaten, omdat met deze twee instrumenten de druk op de opvangcapaciteit en het asielstelsel kan worden verlicht.

(14)   Het fonds moet ook steun geven aan de inspanningen van de lidstaten ter vergroting van de capaciteit om asielbeleid te ontwikkelen, te monitoren en te evalueren, in het licht van hun verplichtingen in het kader van de communautaire wetgeving, en met name met het oog op praktische samenwerking tussen de lidstaten.

(15)   Het fonds dient bijstand te verlenen voor de vrijwillige inspanningen van de lidstaten om vluchtelingen en ontheemden die volgens het Hoge Commissariaat voor de vluchtelingen (UNHCR) in aanmerking komen voor hervestiging, op hun grondgebied internationale bescherming en een duurzame oplossing te bieden, zoals de maatregelen die de lidstaten nemen om de behoefte aan hervestiging te beoordelen en de betrokken personen naar hun grondgebied over te brengen teneinde hen een duidelijke rechtspositie te bieden en hun integratie te bevorderen.

(16)   Gezien de aard van het fonds dient bijstand te kunnen worden verleend voor vrijwillige, door de lidstaten overeengekomen initiatieven om de lasten te verdelen door personen die internationale bescherming genieten en degenen die om internationale bescherming verzoeken, van de ene lidstaat over te brengen naar een andere waar zij vergelijkbare bescherming genieten.

(17)   Het fonds dient tevens in staat te zijn om bijstand te verlenen voor gezamenlijke inspanningen van de lidstaten om vast te stellen welke methoden goed werken, deze informatie uit te wisselen en deze methoden te bevorderen, en om doeltreffende samenwerkingsstructuren te ontwikkelen om de kwaliteit van de besluitvorming in het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te verbeteren.

(18)   Voor de uitvoering van noodmaatregelen in verband met het bieden van tijdelijke bescherming in geval van een massale toestroom van ontheemden dient een financiële reserve te worden aangelegd overeenkomstig Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanningen van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (7).

(19)   Deze financiële reserve dient ook te kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten om situaties op te vangen waarin grote aantallen personen hun land binnenkomen die mogelijk internationale bescherming nodig hebben, waardoor de opvangfaciliteiten of het asielstelsel onder grote druk komen te staan. Er dient te worden vastgesteld onder welke voorwaarden en volgens welke procedure in dergelijke situaties financiële bijstand kan worden toegekend.

(20)   De steun uit het fonds zal doeltreffender en gerichter zijn indien de medefinanciering van de subsidiabele acties gebaseerd wordt op een meerjarenprogramma, dat tussentijds wordt herzien, en een jaarlijks programma, door elke lidstaat opgesteld op grond van de situatie waarin hij verkeert en de geconstateerde behoeften.

(21)   Aan elke lidstaat dient een vast bedrag te worden toegekend, maar tegelijkertijd blijft het billijk de middelen te verdelen naar evenredigheid van de last die elke lidstaat te dragen heeft als gevolg van de inspanningen die hij zich getroost om vluchtelingen en ontheemden op te vangen, met inbegrip van vluchtelingen die internationale bescherming genieten in het kader van nationale programma's.

(22)   Personen die internationale bescherming genieten en een duurzame oplossing krijgen aangeboden in de vorm van hervestiging, dienen te worden meegerekend bij het aantal begunstigden van internationale bescherming dat meetelt voor de toewijzing van de middelen aan de lidstaten.

(23)   Om ervoor te zorgen dat voldoende middelen beschikbaar zijn voor hervestiging, dient, gezien het dalende aantal asielzoekers in de Europese Unie, het deel van de beschikbare middelen dat wordt toegewezen op basis van het aantal personen aan wie internationale bescherming is verleend, onder andere in de vorm van hervestiging, te worden verhoogd. (8)

(24)   Gezien het strategische belang van hervestiging van personen uit landen of regio's waarin regionale beschermingsprogramma's zullen worden uitgevoerd, dient extra financiële bijstand beschikbaar te zijn voor de hervestiging van personen uit de Westelijke Nieuwe Onafhankelijke Staten en uit Afrika bezuiden de Sahara, gebieden die daarvoor werden aangewezen in de mededeling van de Commissie over regionale beschermingsprogramma's van 1 september 2005 en in de conclusies van de Raad van 12 oktober 2005, en uit andere landen of regio's die in de toekomst worden aangewezen. (9)

(25)   Tevens dient extra financiële bijstand beschikbaar te zijn voor de hervestiging van bepaalde bijzonder kwetsbare categorieën personen voor wie hervestiging het best beantwoordt aan hun bijzondere behoeften. (10)

(26)   In het kader van het gedeeld beheer zoals bedoeld in artikel 53, lid 1, onder b), van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (11) moeten de voorwaarden waaronder de Commissie haar verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de begroting kan uitoefenen, worden vastgesteld en de samenwerkingsverplichtingen van de lidstaten worden verduidelijkt. Door deze voorwaarden toe te passen kan de Commissie zich ervan vergewissen dat de lidstaten het fonds op een wettige en correcte manier gebruiken volgens het beginsel van goed financieel beheer in de zin van artikel 27 en artikel 48, lid 2, van het Financieel Reglement.

(geschrapt)

(geschrapt)

(27)   De lidstaten dienen de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het beheers- en controlesysteem goed werkt en om de kwaliteit van de uitvoering te verzekeren. Daartoe moet worden vastgesteld welke algemene beginselen en functies in alle programma's moeten zijn terug te vinden.

(geschrapt)

(28)   Overeenkomstig het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel zijn in de eerste plaats de lidstaten verantwoordelijk voor de uitvoering van en de controle op de bijstandsverlening.

(29)   De verplichtingen van de lidstaten op het gebied van de beheers- en controlesystemen, de certificering van de uitgaven en de preventie, opsporing en correctie van onregelmatigheden en inbreuken op het Gemeenschapsrecht moeten nader worden geregeld om ervoor te zorgen dat de meerjaren- en de jaarprogramma's efficiënt en correct ten uitvoer worden gelegd. Voor het beheer en de controle moet worden vastgesteld op welke manier de lidstaten ervoor zorgen dat de systemen worden ingevoerd en naar tevredenheid werken.

(30)   Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie inzake financiële controle dient de samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten op dit gebied te worden aangemoedigd.

(31)   De doeltreffendheid en het effect van de acties die met geld uit het fonds worden ondersteund, hangen mede af van de evaluatie en de verspreiding van de resultaten. Er moet formeel worden geregeld welke verantwoordelijkheden de lidstaten en de Commissie op dit gebied hebben, en hoe de betrouwbaarheid van de evaluaties en de kwaliteit van de betreffende informatie worden gewaarborgd.

(31 bis) Het belang van de zichtbaarheid van de financiering door de Gemeenschap indachtig, dient de Commissie richtsnoeren te verstrekken om te bevorderen dat autoriteiten, niet-gouvernementele organisaties, internationale organisaties en andere entiteiten die een subsidie uit dit fonds krijgen, de ontvangen steun terdege erkennen, rekening houdend met de praktijk voor andere instrumenten in het kader van gezamenlijk beheer, zoals de Structuurfondsen.

(32)   De acties dienen te worden geëvalueerd met het oog op de tussentijdse herziening en effectbeoordeling, en in de regelingen voor het volgen van projecten dient evaluatie een vast onderdeel te zijn.

(33)   Bij dit besluit wordt voor de gehele looptijd van het programma een financieel kader vastgesteld dat voor de begrotingsautoriteit het voornaamste referentiepunt vormt in de zin van punt 37 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer. (12)

(34)   Aangezien de doelstelling van deze beschikking, namelijk het bevorderen van een evenwicht tussen de inspanningen van de lidstaten voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, wegens de omvang en de gevolgen van de actie, beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze beschikking niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(35)   De voor de uitvoering van deze beschikking vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 (13) tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.

(35 bis) Met name is het noodzakelijk gebruik te maken van de regelgevingsprocedure met toetsing voor maatregelen van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, ook wanneer de wijziging behelst dat sommige van deze niet-essentiële onderdelen worden geschrapt of dat deze verordening wordt aangevuld met nieuwe niet-essentiële onderdelen. Deze maatregelen zijn vermeld in artikel 18, lid 4, van deze beschikking. Om redenen van doelmatigheid dienen voor de aanneming van de strategische richtsnoeren de normale termijnen voor de regelgevingsprocedure met toetsing te worden ingekort.

(36)   Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft Ierland bij brief van 6 september 2005 kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van deze beschikking.

(37)  Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft het Verenigd Koninkrijk bij brief van 27 oktober 2005 kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van deze beschikking.

(38)   Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze beschikking, die derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken.

(39)   Overeenkomstig artikel 67, lid 2, tweede streepje, van het Verdrag, is de in artikel 251 van het Verdrag bedoelde procedure bij Besluit 2004/927/EG van de Raad van 22 december 2004 betreffende de toepassing van de procedure zoals vastgelegd in artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op sommige gebieden die onder titel IV van het derde deel van dat Verdrag vallen, toepasselijk gemaakt op artikel 62, punt 1, punt 2, onder a), en punt 3, en artikel 63, punt 2, onder b), en punt 3, onder b), van het Verdrag.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft advies uitgebracht (14).

Het Comité van de Regio's heeft advies uitgebracht (15).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ONDERWERP, DOELSTELLINGEN EN ACTIES

Artikel 1

Onderwerp en werkingssfeer

Om de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te versterken, en met het oog op de toepassing van het solidariteitsbeginsel tussen de lidstaten, wordt bij deze beschikking voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2013 het Europees Vluchtelingenfonds (hierna "het fonds" genoemd) opgericht, als onderdeel van een coherent kader dat ook de beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013, de beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Terugkeerfonds voor de periode 2008-2013 en de beschikking van de Raad tot instelling van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 omvat.

Bij deze beschikking wordt vastgesteld welke doelstellingen het fonds nastreeft, hoe het fonds ten uitvoer wordt gelegd, welke financiële middelen beschikbaar zijn en volgens welke criteria deze verdeeld worden.

Daarnaast worden de regels voor het beheer van het fonds, ook op financieel gebied, en de toezicht- en controlemechanismen vastgesteld, uitgaande van gedeelde verantwoordelijkheden van de Commissie en de lidstaten.

Artikel 2

Algemene doelstelling van het fonds

1.      De algemene doelstelling van het fonds is de inspanningen van de lidstaten op het gebied van de opvang van vluchtelingen en ontheemden en bij het dragen van de gevolgen van die opvang te steunen en aan te moedigen door medefinanciering van de in deze beschikking bedoelde maatregelen, rekening houdend met de communautaire wetgeving op deze gebieden.

2.      Het fonds draagt bij aan de financiering van technische bijstand die wordt verleend op initiatief van de lidstaten of de Commissie.

Artikel 3

Subsidiabele acties in de lidstaten

1.      Het fonds ondersteunt in de lidstaten uitgevoerde acties met betrekking tot een of meer van de onderstaande punten:

a)      voorzieningen voor opvang en asielprocedures;

b)      de integratie van de in artikel 6 bedoelde personen wier verblijf in de betrokken lidstaat een duurzaam en stabiel karakter heeft;

c)     de vergroting van hun capaciteit om asielbeleid te ontwikkelen, te monitoren en te evalueren, in het licht van hun verplichtingen in het kader van de vigerende en toekomstige communautaire wetgeving op het gebied van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, en met name met het oog op praktische samenwerking tussen de lidstaten;

d)     de hervestiging van de personen, bedoeld in artikel 6, onder e);

        In de zin van deze beschikking wordt onder "hervestiging" verstaan, het proces waarbij na een verzoek van het UNHCR op basis van de behoefte aan internationale bescherming, onderdanen van derde landen of staatlozen vanuit een derde land worden overgebracht naar een lidstaat waar zij mogen verblijven met een van de volgende statussen:

-       een vluchtelingenstatus in de zin van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad (16), of

-       een status die dezelfde rechten en voordelen verleent op grond van de nationale en de communautaire wetgeving als de vluchtelingenstatus;

e)     de overbrenging van onder de categorieën, bedoeld in artikel 6, onder a) en b), vallende personen van de lidstaat die hen internationale bescherming heeft verleend, naar een andere lidstaat waar zij vergelijkbare bescherming zullen genieten, en van onder de categorie, bedoeld in artikel 6, onder c), vallende personen naar een andere lidstaat die hun verzoeken om internationale bescherming zal behandelen.

2.      Wat de opvangvoorzieningen en de asielprocedures betreft, zijn subsidiabele acties onder meer de volgende:

a)    infrastructuur of diensten in verband met huisvesting;

a bis) structuren en opleiding om de toegang van asielzoekers tot asielprocedures te garanderen;

b)    materiële steun en medische of psychologische zorg;

c)    sociale bijstand, voorlichting of hulp bij administratieve en/of gerechtelijke formaliteiten en voorlichting of advies over het mogelijke resultaat van de asielprocedure, en over zaken zoals vrijwillige terugkeer;

d)    rechtsbijstand en taalkundige bijstand;

e)    onderwijs, taalonderricht en andere initiatieven die aansluiten bij de status van de persoon;

f)     het verlenen van ondersteunende diensten, zoals vertaling en opleiding, ter verbetering van de opvangvoorzieningen en de doeltreffendheid en de kwaliteit van de asielprocedures;

g)    informatie voor de lokale gemeenschappen, alsmede opleiding voor het personeel van de lokale autoriteiten, die te maken krijgen met degenen die in het land van ontvangst worden opgevangen

h)     overbrenging van onder de categorie, bedoeld in artikel 6, onder c), vallende personen van de lidstaat waar zij zich effectief bevinden, naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het betreffende asielverzoek.

3.      Ten aanzien van de integratie in de samenleving van de lidstaat van de in artikel 3, lid 1, onder b) bedoelde personen en hun gezinnen zijn subsidiabele acties onder meer:

a)      advies en bijstand op gebieden als huisvesting, bestaansmiddelen, integratie in de arbeidsmarkt en medische, psychologische en sociale zorg;

b)      acties die de begunstigden in staat stellen zich op sociaal-cultureel vlak aan te passen aan de samenleving van de lidstaat en de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerde waarden te onderschrijven;

c)      acties die moeten bevorderen dat de begunstigden duurzaam deelnemen en blijven deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven;

d)      maatregelen die gericht zijn op onderwijs, beroepsopleiding, erkenning van kwalificaties en diploma's;

e)      acties om de zelfredzaamheid te bevorderen en om deze personen in staat te stellen zelf in hun onderhoud te voorzien;

f)       acties ter bevordering van verrijkende contacten en een constructieve dialoog tussen deze personen en de samenleving van het gastland, inclusief acties die bevorderen dat daarbij belangrijke partners worden betrokken, zoals het grote publiek, plaatselijke autoriteiten, vluchtelingenorganisaties, vrijwilligersgroepen, sociale partners en de ruimere civiele samenleving;

g)      maatregelen om deze personen te ondersteunen bij het verwerven van vaardigheden, waaronder taallessen;

h)      acties ter bevordering van gelijke toegang en gelijke behandeling bij de contacten van deze personen met overheidsinstellingen.

4.       Voor acties op het gebied van de vergroting van de capaciteit van de lidstaten om asielbeleid te ontwikkelen, te monitoren en te evalueren, kan uit het fonds met name bijstand worden verstrekt voor:

a)     acties ter bevordering van het verzamelen, bundelen, gebruiken en verspreiden van informatie over landen van oorsprong, met inbegrip van de vertaling ervan;

b)     acties ter vergroting van de capaciteit om statistieken over asielprocedures, opvang, integratie en personen die internationale bescherming genieten, te verzamelen, te analyseren en te verspreiden;

c)     acties ter vergroting van de capaciteit om asielaanvragen, inclusief beroepsprocedures, te beoordelen;

d)     acties die verband houden met de evaluatie van het asielbeleid, zoals nationale effectbeoordelingen, onderzoeken onder doelgroepen en de ontwikkeling van indicatoren en criteria.

5.       Voor acties op het gebied van hervestiging kan uit het fonds met name bijstand worden verstrekt voor:

a)     acties betreffende de opzet en de ontwikkeling van een hervestigingsprogramma;

b)     acties in verband met de beoordeling van mogelijke hervestigingsgevallen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals bezoeken aan het gastland, gesprekken, medische onderzoeken en veiligheidsonderzoeken;

c)     gezondheidsonderzoek en medische behandeling voorafgaand aan het vertrek;

d)     materiële voorzieningen voorafgaand aan het vertrek;

e)     informatieverstrekking voorafgaand aan het vertrek;

f)      planning van de reis, met inbegrip van medische begeleiding;

g)     informatie en bijstand bij aankomst, zoals de diensten van een tolk.

6.       Voor acties op het gebied van het overbrengen van personen die internationale bescherming genieten, van de ene lidstaat naar een andere, kan uit het fonds met name bijstand worden verstrekt voor:

a)      informatieverstrekking voorafgaand aan het vertrek;

b)      planning van de reis, met inbegrip van medische begeleiding;

c)      informatie en bijstand bij aankomst, zoals de diensten van een tolk.

7.       Voor acties, bedoeld in de leden 2, 3 en 4, kan uit het fonds ook bijstand worden verstrekt indien zij gericht zijn op de in artikel 6, onder e), bedoelde personen.

8.      De in lid 1 tot en met lid 4 bedoelde acties dienen voornamelijk te bevorderen dat de bepalingen van de communautaire wetgeving op het gebied van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden uitgevoerd.

9.      Acties moeten rekening houden met genderkwesties, de belangen van kinderen, de specifieke situatie van kwetsbare personen, zoals kinderen, niet-begeleide kinderen, lichamelijk gehandicapten, bejaarden, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en slachtoffers van foltering of verkrachting of andere ernstige vormen van psychisch, fysiek of seksueel geweld, slachtoffers van mensenhandel of vormen van seksueel misbruik, en personen die spoedeisende behandeling en essentiële behandeling van ziekten behoeven.

10.    Bijstand uit het fonds wordt uitsluitend verstrekt voor acties met betrekking tot logies voor de personen, bedoeld in artikel 6, onder c), dat gescheiden is van faciliteiten of centra die uitsluitend bestemd zijn voor personen wier binnenkomst is geweigerd en voor personen die zijn aangetroffen nadat zij illegaal de grens hadden overschreden of terwijl zij de buitengrenzen naderden om illegaal op het grondgebied van de lidstaten binnen te komen.

Artikel 4

Acties die van belang zijn voor de Gemeenschap 

1.      Op initiatief van de Commissie kan maximaal 10% van de voor het fonds beschikbare middelen worden gebruikt ter financiering van transnationale acties of acties van communautair belang (hierna "communautaire acties") met betrekking tot het asielbeleid en maatregelen ten aanzien van de in artikel 6 bedoelde doelgroepen.

2.      Om voor bijstand uit het fonds in aanmerking te komen, moeten communautaire acties met name gericht zijn op:

a)      het bevorderen van communautaire samenwerking bij de toepassing van communautaire wetgeving en goede praktijken, inclusief vertaling en vertolking ten behoeve van deze samenwerking;

b)      het steunen van transnationale samenwerkingsnetwerken en proefprojecten op basis van transnationale partnerschappen tussen instanties in twee of meer lidstaten die gericht zijn op innovatie, uitwisseling van ervaringen en goede praktijken en verbetering van de kwaliteit van het asielbeleid;

c)      het steunen van transnationale bewustmakingscampagnes;

d)      het steunen van studies en van de verspreiding en uitwisseling van informatie over beste praktijken en over alle andere aspecten van het asielbeleid, onder meer over het gebruik van de modernste technologie, en over de samenwerking op nationaal niveau tussen de belangrijkste partners, zoals lokale en regionale autoriteiten, vluchtelingenorganisaties en vrijwilligersgroepen;

e)      het steunen van proefprojecten, inclusief innoverende projecten, en studies waarin wordt gezocht naar nieuwe vormen van communautaire samenwerking en Gemeenschapsrecht op dit gebied;

f)       het ondersteunen van de ontwikkeling en toepassing door de lidstaten van gemeenschappelijke statistische hulpmiddelen, methoden en […] indicatoren voor het meten van beleidsontwikkelingen op asielgebied;

f bis) het verlenen van structurele steun aan netwerken van niet-gouvernementele organisaties die vluchtelingen en asielzoekers bijstaan en in ten minste tien lidstaten vertegenwoordigd zijn, met de bedoeling de uitwisseling van ervaringen en beproefde methoden te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat bij de ontwikkeling van het beleid en de praktijk van de Gemeenschap op asielgebied rekening wordt gehouden met de ervaringen van niet-gouvernementele organisaties, alsook met de belangen van vluchtelingen en asielzoekers;

g)      het bieden van ondersteunende diensten aan de lidstaten indien zich duidelijke noodsituaties voordoen die dringend om actie vragen.

3.      Het jaarlijkse werkprogramma met de prioriteiten voor de communautaire acties wordt vastgesteld volgens de in artikel 52, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 5

Noodmaatregelen

1.      Bij de toepassing van tijdelijke beschermingsmechanismen in de zin van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad kunnen uit het fonds, als aanvulling op de in artikel 3 bedoelde maatregelen, noodmaatregelen ten gunste van de lidstaten worden gefinancierd.

2.       Onverminderd lid 1 verleent het fonds ook bijstand aan de lidstaten voor noodmaatregelen om bijzondere situaties die tot extra druk op de voorzieningen leiden, te ondervangen. Deze situaties doen zich voor wanneer op bepaalde punten aan de grenzen sprake is van een plotselinge toestroom van grote aantallen onderdanen van derde landen die wellicht internationale bescherming nodig hebben, waardoor de opvangfaciliteiten, het asielstelsel of de infrastructuur van de betrokken lidstaten onder uitzonderlijk grote druk komen te staan en mensenlevens, het welzijn of de toegang tot bescherming die voortvloeien uit het Gemeenschapsrecht, in gevaar kunnen komen.

3.       Acties om de in lid 2 bedoelde situaties op te vangen, komen in aanmerking voor bijstand uit het fonds indien zij:

a)     bedoeld zijn om onmiddellijk te worden uitgevoerd en praktisch gezien niet kunnen worden opgenomen in het jaarprogramma, en

b)     niet langer duren dan zes maanden.

4.      Subsidiabele noodmaatregelen hebben betrekking op de volgende soorten acties:

a)      opvang en huisvesting;

b)      verstrekking van middelen van bestaan, met inbegrip van voedsel en kleding;

c)      medische, psychologische of andere bijstand;

d)      personeels- en administratiekosten in het kader van de opvang van de betrokkenen en de uitvoering van de noodmaatregelen;

e)      logistieke en vervoersuitgaven;

f)      rechtsbijstand en taalkundige bijstand;

g)     vertaal- en tolkdiensten, deskundigheid op het gebied van landen van oorsprong en andere maatregelen die bijdragen tot een snelle identificatie van personen die wellicht internationale bescherming behoeven en tot een eerlijke en efficiënte behandeling van asielverzoeken.

5.      De maatregelen, bedoeld in lid 4, kunnen door deskundigenteams worden ondersteund.

Artikel 6

Doelgroepen

In deze beschikking bestaan de doelgroepen uit onderstaande categorieën:

a)     onderdanen van een derde land of staatlozen die de in het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en het bijbehorende Protocol van 1967 omschreven status bezitten en aan wie het is toegestaan als vluchteling in een van de lidstaten te verblijven;

b)     onderdanen van een derde land of staatlozen die een vorm van subsidiaire bescherming in de zin van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad(17) genieten;

c)     onderdanen van een derde land of staatlozen die een verzoek hebben ingediend om een van de in de punten a) en b) bedoelde vormen van bescherming;

d)     onderdanen van een derde land of staatlozen die onder een regeling inzake tijdelijke bescherming in de zin van Richtlijn 2001/55/EG vallen;

e)       onderdanen van een derde land of staatlozen die worden hervestigd in een lidstaat.

HOOFDSTUK II

BIJSTANDSBEGINSELEN

Artikel 7

Complementariteit, samenhang en conformiteit

1.      De bijstand uit het fonds dient als aanvulling op nationale, regionale en plaatselijke acties waarin de prioriteiten van de Gemeenschap zijn overgenomen.

2.      De Commissie en de lidstaten zorgen ervoor dat de bijstand uit het fonds en de lidstaten aansluit bij de activiteiten, beleidslijnen en prioriteiten van de Gemeenschap. Deze samenhang moet in het bijzonder tot uiting komen in het in artikel 19 bedoelde meerjarenprogramma.

3.       Uit het fonds gefinancierde acties moeten in overeenstemming zijn met het Verdrag en met alle krachtens het Verdrag vastgestelde besluiten.

Artikel 8

Programmering

1.      De doelstellingen van het fonds worden nagestreefd in het kader van een meerjarige programmeringsperiode (2008-2013), die tussentijds wordt herzien overeenkomstig artikel 22 bis. Dit meerjarig programmeringssysteem omvat de prioriteiten en een beheers-, besluitvormings-, audit- en certificeringsproces.

2.      De door de Commissie goedgekeurde meerjarenprogramma's worden uitgevoerd door middel van jaarlijkse programma's.

Artikel 9

Subsidiaire en evenredige bijstandsverlening

1.      De lidstaten zijn, op het passende territoriale niveau en in overeenstemming met hun eigen specifieke institutionele stelsels, verantwoordelijk voor de uitvoering van de in de artikelen 19 en 21 bedoelde meerjaren- en jaarprogramma's. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend in overeenstemming met deze beschikking.

2.      De middelen die door de Commissie en de lidstaten worden ingezet op het gebied van audit, variëren naar gelang van de omvang van de bijdrage van de Gemeenschap. Deze differentiatie is ook van toepassing op de evaluatievoorschriften en de verslagen over de meerjaren- en de jaarprogramma's.

Artikel 10

Uitvoering

1.      De communautaire begroting van het fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 53, lid 1, onder b), van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, met uitzondering van de in artikel 4 bedoelde communautaire acties en de in artikel 16 bedoelde technische bijstand.

2.      De Commissie oefent haar verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen uit door:

a)      te controleren of er in de lidstaten beheers- en controlesystemen bestaan die goed functioneren, overeenkomstig de procedures in artikel 32;

b)      de betalingen overeenkomstig de artikelen 41 en 42 geheel of gedeeltelijk uit te stellen of op te schorten indien de nationale beheers- en controlesystemen niet naar behoren functioneren, en door de nodige financiële correcties toe te passen volgens de procedures van de artikelen 45 en 46.

Artikel 11

Additionaliteit

(geschrapt)

Artikel 12

Partnerschap

1.      Elke lidstaat organiseert overeenkomstig de nationale voorschriften en praktijken een partnerschap met de autoriteiten en instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het meerjarenprogramma of die, volgens de lidstaat in kwestie, een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling ervan.

         Deze autoriteiten en instanties kunnen de bevoegde regionale, plaatselijke, stedelijke en andere overheden zijn, internationale organisaties en instanties, met name het UNHCR, die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, zoals niet-gouvernementele organisaties of sociale partners.

2.      Het partnerschap wordt uitgeoefend met volledige inachtneming van de respectieve institutionele, juridische en financiële bevoegdheden van elke afzonderlijke categorie partners.

HOOFDSTUK III

FINANCIEEL KADER

Artikel 13

Totale middelen

1.      De financiële middelen voor de uitvoering van het fonds voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 belopen [628] miljoen euro.

2.      De jaarlijkse toewijzing voor het fonds wordt door de begrotingsautoriteit binnen de grenzen van het financiële raamwerk goedgekeurd.

3.      De Commissie maakt elk jaar een indicatieve verdeling per lidstaat aan de hand van de in artikel 14 vastgestelde criteria.

Artikel 14

Jaarlijkse verdeling van de middelen voor subsidiabele acties in de lidstaten

1.      Iedere lidstaat ontvangt een vast bedrag van 300.000 euro uit de jaarlijkse toewijzing aan het fonds.

         Voor de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, beloopt dit bedrag voor de periode 2008-2013 500.000 euro per jaar.

         Voor de lidstaten die in de periode 2007-2013 tot de Europese Unie toetreden, beloopt dit bedrag vanaf het jaar volgend op hun toetreding gedurende het resterende gedeelte van genoemde periode 500.000 euro per jaar.

2.      De rest van de jaarlijks beschikbare middelen wordt als volgt onder de lidstaten verdeeld:

a)      30% van deze middelen: naar verhouding van het aantal personen in één van de categorieën van artikel 6, onder a), b) en e), dat in de loop van de drie voorgaande jaren is toegelaten;

b)      70% van deze middelen: naar verhouding van het aantal personen, bedoeld in artikel 6, onder c) en d), dat in de loop van de drie voorgaande jaren is geregistreerd.

Ten behoeve van deze verdeling worden de personen, bedoeld in artikel 6, onder e), niet meegerekend in de categorie, bedoeld in artikel 6, onder a).

3.       De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 4.000 euro (18) per hervestigde persoon die onder één van de volgende categorieën valt:

a)     personen die afkomstig zijn uit landen of regio's die zijn aangewezen voor een regionaal beschermingsprogramma;

b)     niet-begeleide minderjarigen;

c)     minderjarigen en vrouwen die worden bedreigd, met name met psychologisch, fysiek of seksueel geweld en uitbuiting;

d)     personen met ernstige medische problemen die alleen door middel van hervestiging kunnen worden opgelost.

4.          Indien lidstaten personen hervestigen die onder meer dan een van de in lid 3 bedoelde categorieën vallen, ontvangen zij het vaste bedrag per persoon slechts één keer.

5.      Als referentiecijfers gelden de meest recente statistieken die het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen overeenkomstig de communautaire wetgeving heeft opgesteld op basis van door de lidstaten verstrekte gegevens.

Indien de lidstaten de Commissie (Eurostat) de statistische gegevens in kwestie niet hebben geleverd, leveren zij zo spoedig mogelijk voorlopige gegevens.

         Alvorens deze gegevens als referentiecijfers te aanvaarden, beoordeelt de Commissie (Eurostat) volgens de normale operationele procedures de kwaliteit, vergelijkbaarheid en volledigheid van de statistische informatie. Op verzoek van de Commissie (Eurostat) leveren de lidstaten de daarvoor benodigde informatie (19).

6.       Elk jaar verstrekken de lidstaten de Commissie uiterlijk op 1 mei een raming van het aantal in lid 3 bedoelde personen dat zij het volgende jaar zullen hervestigen, met een verdeling naar de in dat lid bedoelde categorieën. De Commissie deelt deze inlichtingen mee aan het comité.

Artikel 15

Financieringsstructuur

1.      Financiële bijdragen uit het fonds worden verstrekt in de vorm van subsidies.

2.      De acties die uit het fonds worden gefinancierd, worden medegefinancierd uit publieke of particuliere middelen, hebben geen winstoogmerk en komen niet in aanmerking voor financiering uit andere bronnen die onder de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen vallen.

3.      De kredieten uit het fonds dienen ter aanvulling van de overheidsuitgaven of daarmee gelijk te stellen uitgaven van de lidstaten voor de maatregelen waarop deze beschikking betrekking heeft.

4.      De bijdrage van de Gemeenschap aan ondersteunde projecten, wat betreft acties in de lidstaten in de zin van artikel 3, bedraagt ten hoogste 50% van de totale kosten van een specifieke actie.

         Dit maximum kan worden verhoogd tot 75% voor projecten die betrekking hebben op specifieke prioriteiten die zijn vastgesteld in de in artikel 18 bedoelde strategische richtsnoeren.

         Dit percentage wordt in de lidstaten die onder het Cohesiefonds vallen, verhoogd tot 75.

5.      In het kader van de uitvoering van nationale programmering zoals bedoeld in Hoofdstuk IV, selecteren de lidstaten projecten voor financiering aan de hand van de volgende minimumcriteria:

(a) de situatie en de behoeften in de lidstaat;

(b) de kosteneffectiviteit van de uitgaven, onder meer in verhouding tot het aantal personen dat bij het project is betrokken;

(c) de ervaring, deskundigheid, betrouwbaarheid en financiële bijdrage van de organisatie die financiering aanvraagt en van eventuele partnerorganisaties;

(d) de mate waarin de projecten een aanvulling vormen op andere acties die uit de algemene begroting van de Europese Unie of als onderdeel van nationale programma's worden gefinancierd.

6.      De financiële steun van de Gemeenschap voor acties in het kader van het fonds wordt in de regel voor ten hoogste drie jaar toegekend, onder voorbehoud van periodieke voortgangsverslagen.

6.       De bijdrage van de Gemeenschap aan de acties die worden uitgevoerd in het kader van artikel 3, lid 4, kan niet hoger zijn dan 15% van het totaalbedrag van de jaarlijkse middelen die overeenkomstig artikel 14 aan elke lidstaat worden toegekend.

Artikel 16

Technische bijstand op initiatief van de Commissie

1.      Met inachtneming van een maximum van 500.000 euro uit de jaarlijkse toewijzing van het fonds, kan het fonds op initiatief en/of namens de Commissie worden gebruikt voor de financiering van de maatregelen op het gebied van voorbereiding, toezicht, administratieve en technische ondersteuning, evaluatie, audit en inspectie die voor de uitvoering van deze beschikking nodig zijn.

2.      De maatregelen omvatten:

a)      studies, evaluaties, deskundigenverslagen en statistieken, ook van algemene aard, betreffende de werking van het fonds;

b)      voorlichtingsmaatregelen voor de lidstaten, de eindbegunstigden en het grote publiek, inclusief bewustmakingscampagnes en een gemeenschappelijke gegevensbank over de uit het fonds gefinancierde projecten;

c)      het opzetten, doen functioneren en onderling koppelen van computersystemen voor beheer, toezicht, inspectie en evaluatie;

d)      het ontwerpen van een gemeenschappelijk kader voor evaluatie en toezicht, alsmede een systeem van indicatoren dat, in voorkomend geval, rekening houdt met nationale indicatoren;

e)      verbeteringen van de evaluatiemethoden en de uitwisseling van informatie over de praktijken op dit gebied;

f)       voorlichtings- en opleidingsmaatregelen voor de door de lidstaten overeenkomstig Hoofdstuk V aangewezen instanties, als aanvulling op de inspanningen van de lidstaten om hun instanties richtsnoeren te geven overeenkomstig artikel 31, lid 2.

Artikel 17

Technische bijstand van de lidstaten

1.      Op initiatief van de betrokken lidstaat kunnen uit het fonds voor elk jaarprogramma maatregelen op het gebied van voorbereiding, beheer, toezicht, evaluatie, voorlichting en controle worden gefinancierd, alsmede maatregelen om de bestuurlijke capaciteit voor de uitvoering van het fonds te versterken.

2.      Het bedrag dat per jaar wordt uitgetrokken voor technische bijstand mag niet hoger zijn dan

a) 7% van de aan de lidstaat toegekende jaarlijkse medefinanciering, vermeerderd met 30.000 euro voor 2008-2010, en

b) 4% van de aan de lidstaat toegekende jaarlijkse medefinanciering, vermeerderd met 30.000 euro voor 2011-2013.

HOOFDSTUK IV

PROGRAMMERING

Artikel 18

Vaststelling van strategische richtsnoeren

1.      De Commissie stelt strategische richtsnoeren vast die het kader vormen voor de bijstandsverlening uit het fonds, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling en toepassing van het Gemeenschapsrecht op het gebied van het asielbeleid, alsmede met de indicatieve verdeling van de financiële middelen van het fonds voor de periode in kwestie.

2.      In deze richtsnoeren worden, voor elk van de doelstellingen van het fonds, de prioriteiten van de Gemeenschap vastgelegd met het oog op de bevordering van de toepassing van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

3.      De Commissie stelt de strategische richtsnoeren voor de meerjarenprogrammerings­periode uiterlijk op 31 mei 2007 vast.

4.       De strategische richtsnoeren worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 52, lid 3. Wanneer deze strategische richtsnoeren zijn vastgesteld, worden zij als bijlage aan deze beschikking gehecht.

Artikel 19

Opstelling en goedkeuring van de nationale meerjarenprogramma's

1.      Elke lidstaat stelt op basis van de in artikel 18 […] bedoelde strategische richtsnoeren een ontwerpmeerjarenprogramma voor dat bestaat uit:

a)      een beschrijving van de actuele situatie in de lidstaat met betrekking tot regelingen in verband met opvang, asielprocedures, begeleiding van vrijwillige terugkeer, integratie en hervestiging en de overbrenging van in artikel 6 bedoelde personen uit andere lidstaten, en de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van het asielbeleid;

b)      een analyse van de behoeften van de betrokken lidstaat op het gebied van regelingen in verband met opvang, asielprocedures, begeleiding van vrijwillige terugkeer, integratie en hervestiging en de overbrenging van in artikel 6 bedoelde personen uit andere lidstaten, en de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van het asielbeleid;

c)      de presentatie van een goede strategie om deze doelstellingen te verwezenlijken, met de prioriteiten in verband met de realisering van de doelstellingen en een beschrijving van de acties om uitvoering te geven aan deze prioriteiten;

d)      een aanwijzing of deze strategie strookt met andere regionale, nationale en communautaire instrumenten;

e)      gegevens over de prioriteiten en de bijbehorende specifieke doelen. Deze doelen worden gekwantificeerd aan de hand van een beperkt aantal […] indicatoren, waarbij rekening wordt gehouden met het evenredigheidsbeginsel. Met deze indicatoren moeten de vorderingen ten opzichte van de uitgangssituatie kunnen worden gemeten en moet kunnen worden nagegaan in hoeverre deze doelen effectief uitvoering geven aan de prioriteiten;

f)       een beschrijving van de aanpak die wordt gekozen voor de uitvoering van het beginsel van partnerschap, omschreven in artikel 12;

g)      een ontwerpfinancieringsplan met per prioriteit en per jaar de voorgestelde financiële bijdrage uit het fonds en met het totaalbedrag van de publieke of particuliere medefinanciering;

h)      de uitvoeringsbepalingen voor het meerjarenprogramma, zoals:

· de aanwijzing door de lidstaat van de in artikel 25 genoemde instanties;

· een beschrijving van de systemen voor de uitvoering, het toezicht, de controle en de evaluatie;

· een omschrijving van de procedures voor de beschikbaarstelling en de overmaking van de financiële middelen, om de doorzichtigheid van deze geldstromen te waarborgen,

· de voorschriften die ervoor moeten zorgen dat aan het meerjarenprogramma bekendheid wordt gegeven.

2.      Uiterlijk vier maanden nadat de Commissie de strategische richtsnoeren voor de betreffende periode heeft bekendgemaakt, dienen de lidstaten hun ontwerpmeerjarenprogramma in.

3.      Met het oog op de goedkeuring van het ontwerpmeerjarenprogramma gaat de Commissie na of:

a)      het programma strookt met de doelstellingen van het fonds en de in artikel 18 bedoelde strategische richtsnoeren;

b)      de in het ontwerp beoogde acties relevant zijn in het licht van de voorgestelde strategie;

c)      de beheers- en controlesystemen die door de lidstaat zijn ingevoerd voor de uitvoering van de bijstand uit het fonds, stroken met de bepalingen van deze beschikking;

d)      het programma in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht en in het bijzonder met het Gemeenschapsrecht dat het vrije verkeer van personen moet waarborgen in samenhang met de daarmee rechtstreeks verband houdende begeleidende maatregelen inzake de controles aan de buitengrenzen, asiel en immigratie.

4.      Indien de Commissie van oordeel is dat een ontwerpmeerjarenprogramma niet strookt met de strategische richtsnoeren en/of met de bepalingen van deze beschikking betreffende de beheers- en controlesystemen of met het Gemeenschapsrecht, verzoekt zij de lidstaat alle noodzakelijke bijkomende informatie te verstrekken en het voorgestelde programma in voorkomend geval dienovereenkomstig aan te passen.

5.      De Commissie keurt ieder meerjarenprogramma uiterlijk drie maanden na de formele indiening ervan goed volgens de in artikel 52, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 20

Herziening van meerjarenprogramma's

1.      Op initiatief van de betrokken lidstaat of van de Commissie wordt het meerjarenprogramma opnieuw bekeken en, indien nodig, voor het resterende gedeelte van de programmeringsperiode herzien om meer of op een andere wijze rekening te houden met de communautaire prioriteiten. De meerjarenprogramma's kunnen opnieuw worden bekeken in het licht van een evaluatie en/of wegens moeilijkheden bij de uitvoering.

2.      De Commissie neemt zo snel mogelijk nadat een lidstaat een formeel verzoek tot herziening van een meerjarenprogramma heeft ingediend, een besluit tot goedkeuring van de herziening. De herziening van het meerjarenprogramma gebeurt volgens de in artikel 52, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 21

Jaarprogramma's

1.      Het door de Commissie goedgekeurde meerjarenprogramma wordt uitgevoerd door middel van jaarlijkse programma's.

2.      De Commissie verstrekt de lidstaten jaarlijks uiterlijk op 1 juli een raming van de bedragen die hun voor het volgende jaar worden toegekend uit de totale kredieten die in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure aan het fonds worden toegewezen, waarbij de in artikel 14 beschreven verdeelsleutel wordt toegepast.

3.      De lidstaten dienen jaarlijks uiterlijk op 1 november bij de Commissie een ontwerpjaarprogramma voor het volgende jaar in, dat wordt opgesteld op basis van het meerjarenprogramma en bestaat uit:

a)      de algemene regels voor de selectie van projecten die worden gefinancierd in het kader van het jaarprogramma;

b)      een beschrijving van de acties die krachtens het jaarprogramma worden gesteund;

c)      de voorgestelde verdeling van de bijdrage van het fonds over de verschillende acties in het kader van het programma; en een indicatie van het bedrag dat nodig is voor de in artikel 17 bedoelde technische bijstand voor de uitvoering van het jaarprogramma.

4.      Bij de behandeling van het ontwerpjaarprogramma van een lidstaat houdt de Commissie rekening met het definitieve bedrag dat in het kader van de begrotingsprocedure aan het fonds is toegekend.

         Binnen een maand na de formele indiening van het ontwerp laat de Commissie de lidstaat weten of zij het ontwerp kan goedkeuren. Indien het ontwerpjaarprogramma niet strookt met het meerjarenprogramma, verzoekt de Commissie de lidstaat alle noodzakelijke bijkomende informatie te verstrekken en het voorgestelde programma in voorkomend geval dienovereenkomstig aan te passen.

         De Commissie neemt uiterlijk op 1 maart van het betreffende jaar het financieringsbesluit ter goedkeuring van het jaarprogramma aan. In dat besluit wordt vermeld welk bedrag aan de lidstaat wordt toegewezen en gedurende welke termijn de uitgaven subsidiabel zijn.

5.      Teneinde rekening te houden met duidelijke noodsituaties die ten tijde van de goedkeuring van het jaarprogramma niet zijn voorzien en die dringend om actie vragen, kan een lidstaat maximaal 10% van de financiële verdeling van de bijdrage uit het fonds over de verschillende acties van het jaarprogramma herschikken of maximaal 10% van de verdeling toewijzen aan andere acties overeenkomstig deze beschikking. De Commissie wordt op de hoogte gebracht van het herziene jaarprogramma.

Artikel 22

Bijzondere bepalingen betreffende noodmaatregelen

1.      De lidstaten dienen bij de Commissie een overzicht in van de behoeften en een plan voor de uitvoering van de in artikel 5 bedoelde noodmaatregelen, met inbegrip van een beschrijving van de geplande maatregelen en van de organisaties die zijn belast met de uitvoering daarvan.

2.       Lidstaten die bijstand uit het fonds vragen om een situatie zoals beschreven in artikel 5, lid 2, te ondervangen, dienen bij de Commissie een verzoek in met alle relevante informatie, zoals:

a)     een uitvoerige beschrijving van de bestaande situatie, met name van het aantal betrokken personen, de gevolgen voor de opvangcapaciteit en het asielstelsel of de infrastructuur, de dringende behoeften en een gemotiveerde prognose van de mogelijke ontwikkeling van de situatie op de korte termijn;

b)     een staving van het uitzonderlijke karakter van de situatie aan de hand van gegevens zoals recente statistieken en andere gegevens over de instroom van personen op het betrokken deel van de grens;

c)     een uitvoerige beschrijving van de geplande noodmaatregelen, de omvang en de aard ervan, en de betrokken partners;

d)     een uitsplitsing van de geraamde kosten van de geplande acties.

De Commissie beslist of aan de voorwaarden voor financiële bijstand uit het fonds voor noodmaatregelen is voldaan en stelt op basis van de hierboven bedoelde informatie en eventuele andere gegevens waarover zij beschikt, vast welk bedrag aan financiële bijstand wordt toegekend. De Commissie stelt de lidstaten op de hoogte van de bedoelde beslissing.

3.      De financiële steun uit het fonds voor de in artikel 5 bedoelde noodmaatregelen wordt ten hoogste gedurende zes maanden verleend en bedraagt niet meer dan 80% van de kosten van iedere maatregel.

4.      Indien het om de in artikel 5, lid 1, bedoelde tijdelijke beschermingsmechanismen gaat, worden de beschikbare middelen tussen de lidstaten verdeeld in verhouding tot het aantal personen dat in elke lidstaat de in artikel 5, lid 1, bedoelde tijdelijke bescherming geniet.

Artikel 22 bis

Tussentijdse herziening van het meerjarenprogramma

1.      De Commissie herziet de strategische richtsnoeren en neemt, in voorkomend geval, uiterlijk op 31 maart 2010 nieuwe strategische richtsnoeren aan voor de periode 2011-2013.

2.      Indien zulke strategische richtsnoeren worden aangenomen, bekijkt iedere lidstaat zijn meerjarenprogramma opnieuw en herziet hij dit in voorkomend geval.

3.      De regels van artikel 19 over de voorbereiding en de goedkeuring van nationale meerjarenprogramma's gelden mutatis mutandis voor de voorbereiding en goedkeuring van deze herziene meerjarenprogramma's.

4.      De herziene strategische richtsnoeren worden aangenomen volgens de in artikel 52, lid 3, bedoelde procedure.

HOOFDSTUK V

BEHEERS- EN CONTROLESYSTEMEN

Artikel 23

Uitvoering

De Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze beschikking en stelt de nodige uitvoeringsbepalingen vast.

Artikel 24

Algemene beginselen in de beheers- en controlesystemen

De door de lidstaten opgezette beheers- en controlesystemen voor de meerjarenprogramma's voorzien in:

a)      de omschrijving van de functies van de bij het beheer en de controle betrokken instanties en de toewijzing van de functies binnen elke instantie;

b)     de naleving van het beginsel van functiescheiding tussen dergelijke instanties en binnen elke instantie;

c)      voldoende middelen voor elke instantie opdat deze de aan haar opgedragen functies kan uitoefenen gedurende de periode waarin de uit het fonds gefinancierde acties worden uitgevoerd;

d)     procedures om te zorgen voor de juistheid en regelmatigheid van de in het kader van de meerjarenprogramma's gedeclareerde uitgaven;

e)      betrouwbare geautomatiseerde systemen voor de boekhouding, het toezicht en de financiële verslaglegging;

f)      in de gevallen waarin de verantwoordelijke instantie de uitvoering van taken aan een andere instantie toevertrouwt, een systeem voor de verslaglegging en het toezicht;

g)      procedurehandleidingen met betrekking tot de uit te oefenen functies;

h)      regelingen voor het uitvoeren van audits in verband met de werking van het systeem;

i)       systemen en procedures om voor een toereikend auditspoor te zorgen;

j)      procedures voor de verslaglegging over en het toezicht op onregelmatigheden en voor de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen.

Artikel 25

Aanwijzing van instanties

1.      Voor de uitvoering van zijn meerjarenprogramma en jaarprogramma's wijst de lidstaat de volgende instanties aan:

a)      een verantwoordelijke instantie: een functioneel orgaan van de lidstaat of een door de lidstaat aangewezen nationale overheidsinstantie of -organisatie of een privaatrechtelijke organisatie met een openbaredienstverleningstaak, die verantwoordelijk is voor het beheer van de uit het fonds ondersteunde meerjaren- en de jaarprogramma's en voor alle communicatie met de Commissie;

b)      een certificeringsinstantie: een nationale overheidsinstantie of -organisatie, of een persoon die optreedt als zo'n instantie of organisatie, door de lidstaat aangewezen om uitgavendeclaraties en betalingsverzoeken te certificeren voordat zij aan de Commissie worden toegezonden;

c)      een auditinstantie: een door de lidstaat aangewezen nationale overheidsinstantie of -organisatie, mits deze functioneel onafhankelijk is van de verantwoordelijke instantie en de certificerende instantie, die is belast met het verifiëren van de goede werking van het beheers- en controlesysteem;

d)      indien nodig, een instantie waaraan taken zijn gedelegeerd.

2.      De lidstaat stelt voorschriften vast waarbij zijn betrekkingen met de in lid 1 bedoelde instanties, alsmede de betrekkingen van deze instanties met de Commissie worden geregeld.

3.      Onverminderd artikel 24, punt b), kunnen sommige of alle in lid 1 bedoelde instanties in dezelfde organisatie zijn ondergebracht.

4.      De uitvoeringsbepalingen voor de artikelen 26 tot en met 30 worden vastgesteld volgens de in artikel 52, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 26

Verantwoordelijke instantie

1.      De verantwoordelijke instantie moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen Zij moet:

a)      rechtspersoonlijkheid hebben, behalve wanneer het gaat om een functioneel orgaan van de lidstaat;

b)      beschikken over de vereiste infrastructuur voor een vlotte communicatie met een groot scala aan gebruikers, de verantwoordelijke instanties van de andere lidstaten en de Commissie;

c)      functioneren binnen een administratief kader dat haar in staat stelt zich naar behoren van haar taken te kwijten en belangenconflicten te vermijden;

d)      in staat zijn de regels voor het beheer van financiële middelen van de Gemeenschap toe te passen;

e)      op financieel gebied en op het gebied van het beheer beschikken over een capaciteit die in verhouding staat tot de omvang van de communautaire middelen die zij moet beheren;

f)       beschikken over personeel met voldoende beroepskwalificaties […] om administratieve werkzaamheden te verrichten in een internationale omgeving.

2.      De lidstaat zorgt voor adequate financiering van de verantwoordelijke instantie, zodat deze haar taken in de periode 2008-2013 naar behoren kan blijven vervullen.

3.       De Commissie kan de lidstaten bijstaan bij de opleiding van personeel, met name wat de correcte toepassing van de hoofdstukken V tot en met IX van deze beschikking betreft.

Artikel 27

Taken van de verantwoordelijke instantie

1.      De verantwoordelijke instantie is ervoor verantwoordelijk dat het meerjarenprogramma overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer wordt beheerd en uitgevoerd.

         Dit houdt met name in dat zij:

a)      de partners raadpleegt overeenkomstig artikel 12;

b)      bij de Commissie de in de artikelen 19 en 21 bedoelde voorstellen voor meerjaren- en jaarprogramma's indient;

c)      aanbestedingen en oproepen tot het indienen van voorstellen organiseert en publiceert, in voorkomend geval;

d)      procedures voor selectie voor en toekenning van medefinancieringsacties uit het fonds instelt, met inachtneming van de beginselen van artikel 15, lid 5;

e)      de betalingen van de Commissie ontvangt en betalingen aan de eindbegunstigden verricht;

f)       zorgt voor samenhang en complementariteit tussen de medefinanciering uit het fonds en die uit andere nationale en communautaire financieringsinstrumenten;

g)      erop toeziet dat de medegefinancierde producten en diensten zijn geleverd en de voor de acties gedeclareerde uitgaven daadwerkelijk zijn gedaan en met de communautaire en nationale voorschriften in overeenstemming zijn;

h)      zorgt voor een systeem om boekhoudkundige gegevens over elke actie in het kader van de jaarprogramma's in geïnformatiseerde vorm te registreren en te bewaren en waarborgt dat de gegevens over de uitvoering die nodig zijn voor financieel beheer, toezicht, controle en evaluatie, worden verzameld;

i)       ervoor zorgt dat de eindbegunstigden en de andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van acties die uit het fonds worden medegefinancierd, voor alle trans­acties die verband houden met een actie, een afzonderlijk boekhoudsysteem of een passende boekhoudkundige code gebruiken, onverminderd nationale boekhoudregels;

(j)      ervoor zorgt dat de in artikel 49 bedoelde evaluaties van de meerjarenprogramma's binnen de in deze beschikking gestelde termijnen plaatsvinden en voldoen aan de kwaliteitsnormen die de Commissie en de lidstaat hebben vastgesteld;

(k)     procedures instelt om te garanderen dat alle documenten met betrekking tot uitgaven en controles die nodig zijn om voor een toereikend auditspoor te zorgen, worden bewaard overeenkomstig artikel 43;

(l)      ervoor zorgt dat de auditinstantie met het oog op de in artikel 30, lid 1, bedoelde audits de nodige informatie ontvangt over de beheersprocedures die worden toegepast en de projecten die uit het fonds worden medegefinancierd;

(m)    ervoor zorgt dat de certificeringsinstantie met het oog op de certificering de nodige informatie ontvangt over de in verband met de uitgaven gevolgde procedures en verrichte verificaties;

(n)     voortgangsverslagen en eindverslagen over de uitvoering van de jaarprogramma's, door de certificeringsinstantie gecertificeerde uitgavendeclaraties, en betalingsverzoeken of eventueel terugbetalingsverklaringen opstelt en indient bij de Commissie;

(o)     activiteiten op het gebied van voorlichting en advies verricht; en de resultaten van medegefinancierde acties verspreidt;

(p)     samenwerkt met de Commissie en met de verantwoordelijke instanties in de andere lidstaten.

(q)     de toepassing door de eindbegunstigden van de in artikel 33, lid 6, bedoelde richtsnoeren verifieert.

2.      De werkzaamheden van de verantwoordelijke instanties in verband met het beheer van de in de lidstaten uitgevoerde projecten kunnen worden gefinancierd in het kader van de in artikel 17 bedoelde regeling voor technische bijstand.

Artikel 28

Delegatie van taken door de verantwoordelijke instantie

1.      Indien de taken van de verantwoordelijke instantie geheel of gedeeltelijk worden gedelegeerd aan een andere instantie, legt de verantwoordelijke instantie vast wat de gedelegeerde taken inhouden en volgens welke nadere procedures zij moeten worden uitgevoerd, waarbij de voorwaarden van artikel 26 in acht worden genomen.

2.      Deze procedures omvatten het regelmatig verstrekken van informatie over de effectieve uitvoering van de gedelegeerde taken en van een beschrijving van de gebruikte middelen aan de verantwoordelijke instantie.

Artikel 29

Certificeringsinstanties

1.        De certificeringsinstantie:

a)      verklaart dat:

-        de uitgavendeclaratie juist is, afkomstig is van een betrouwbaar boekhoudsysteem en gebaseerd is op controleerbare bewijsstukken,

-        de gedeclareerde uitgaven in overeenstemming zijn met de geldende communautaire en nationale voorschriften en zijn gedaan voor acties die aan de hand van de voor het programma geldende criteria zijn geselecteerd en die in overeenstemming zijn met de communautaire en de nationale voorschriften;

b)      zorgt er, met het oog op de certificering, voor dat zij van de verantwoordelijke instantie toereikende informatie krijgt over de procedures die zijn gevolgd en de verificaties die zijn verricht in verband met de in de uitgavendeclaraties vermelde uitgaven;

c)      houdt voor de certificering rekening met de uitkomst van alle audits die door of onder de verantwoordelijkheid van de auditinstantie zijn verricht;

d)      houdt boekhoudkundige gegevens in geïnformatiseerde vorm bij over de bij de Commissie gedeclareerde uitgaven;

e)      zorgt ervoor dat alle communautaire bijstand waarvan blijkt dat hij wegens geconstateerde onregelmatigheden onverschuldigd is betaald, wordt teruggevorderd, in voorkomend geval verhoogd met rente, waarbij zij een boekhouding bijhoudt van de te innen bedragen en de geïnde bedragen aan de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen terugbetaalt, indien mogelijk door ze in mindering te brengen op de volgende uitgavendeclaratie.

2.      De werkzaamheden van de certificeringsinstantie in verband met projecten die in de lidstaten worden uitgevoerd, kunnen worden gefinancierd in het kader van de in artikel 17 bedoelde regeling voor technische bijstand, mits de in artikel 25 beschreven prerogatieven van deze instantie in acht worden genomen.

Artikel 30

Auditinstantie

1.      De auditinstantie:

a)      zorgt ervoor dat er audits worden verricht om na te gaan of het beheers- en controlesysteem effectief functioneert;

b)      zorgt ervoor dat er aan de hand van een adequate steekproef audits worden verricht om de voor bepaalde maatregelen gedeclareerde uitgaven te verifiëren; de steekproef bestrijkt ten minste 10% van de totale subsidiabele uitgaven van elk jaarprogramma;

c)      legt binnen zes maanden na de goedkeuring van het meerjarenprogramma aan de Commissie een auditstrategie voor waarin wordt uiteengezet welke organisaties de onder a) en b) bedoelde audits zullen uitvoeren; doel hiervan is te garanderen dat audits worden verricht ten aanzien van de belangrijkste begunstigden van de medefinanciering uit het fonds en dat de audits gelijkelijk over de programmeringsperiode worden gespreid.

2.      Indien de op grond van deze beschikking aangewezen auditinstantie tevens als auditinstantie is aangewezen op grond van de beschikkingen ....., ...... en ......., of indien twee of meer van de bij die beschikkingen ingestelde fondsen bepaalde systemen gemeenschappelijk hebben, kan één enkele gecombineerde auditstrategie in de zin van lid 1, onder c), worden ingediend.

3.      De auditinstantie stelt voor elk jaarprogramma een verslag op met daarin

a)      een jaarlijks auditverslag met de uitkomst van de audits die overeenkomstig de auditstrategie met betrekking tot het jaarprogramma zijn verricht, waarbij eventuele tekortkomingen in de beheers- en controlesystemen voor het programma worden vermeld;

b)      een oordeel, op basis van de onder de verantwoordelijkheid van de auditinstantie verrichte controles en audits, over de vraag of de wijze waarop het beheers- en controlesysteem heeft gefunctioneerd, een redelijke garantie biedt omtrent de correctheid van de uitgavendeclaraties die tijdens dat jaar bij de Commissie zijn ingediend, alsmede omtrent de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende transacties.

c)      een verklaring over de geldigheid van het verzoek om betaling van het eindsaldo, alsmede over de wettigheid en de regelmatigheid van de betrokken uitgaven.

4.      De auditinstantie ziet erop toe dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens internationaal aanvaarde auditnormen.

5.      De auditwerkzaamheden in verband met projecten die in de lidstaten worden uitgevoerd, kunnen worden gefinancierd in het kader van de in artikel 17 bedoelde regeling voor technische bijstand, mits de in artikel 25 beschreven prerogatieven van deze instantie in acht worden genomen.

HOOFDSTUK VI

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN CONTROLES

Artikel 31

Verantwoordelijkheden van de lidstaten

1.      De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het goed financieel beheer van de meerjaren- en de jaarprogramma's en voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende transacties.

2.      Zij zien erop toe dat de verantwoordelijke instanties en de instanties waaraan taken zijn gedelegeerd, de certificeringsinstanties, de auditinstanties en alle andere betrokken instanties adequate richtsnoeren ontvangen voor het opzetten van de in de artikelen 24 tot en met 30 bedoelde beheers- en controlesystemen, die moeten garanderen dat de financiële middelen van de Gemeenschap doelmatig en correct worden gebruikt.

3.      De lidstaten voorkomen onregelmatigheden, sporen ze op en corrigeren ze. Zij stellen de Commissie in kennis van onregelmatigheden en houden haar op de hoogte van het verloop van administratieve en gerechtelijke procedures.

         Wanneer ten onrechte aan een eindbegunstigde betaalde bedragen niet kunnen worden terug­gevorderd, is de lidstaat verantwoordelijk voor de terugbetaling van die voor de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen verloren gegane bedragen, indien is aangetoond dat het verlies door zijn fout of nalatigheid is berokkend.

4.      De lidstaten zijn als eerste verantwoordelijk voor de financiële controle van de acties en zien erop toe dat de beheerssystemen en de audits zodanig worden toegepast dat wordt gegarandeerd dat de communautaire middelen correct en effectief worden gebruikt. Zij verstrekken de Commissie een beschrijving van deze systemen.

5.      De nadere uitvoeringsbepalingen voor de leden 1 tot en met 4 worden vastgesteld volgens de in artikel 52, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 32

Beheers- en controlesystemen

1.      Voordat een meerjarenprogramma door de Commissie wordt goedgekeurd, overeenkomstig de procedure van artikel 52, lid 2, zorgen de lidstaten ervoor dat de beheers- en controle­systemen zijn opgezet overeenkomstig de artikelen 24 tot en met 30. Zij zijn verantwoordelijk voor de effectieve werking van deze systemen gedurende de hele programmeringsperiode.

2.      Tegelijk met hun ontwerpmeerjarenprogramma dienen de lidstaten bij de Commissie een beschrijving van de organisatie en de procedures van de verantwoordelijke instanties, de instanties waaraan taken zijn gedelegeerd en de certificeringsinstantie in, alsmede van de interne auditsystemen die worden toegepast binnen deze instanties, de auditinstantie en alle andere instanties die onder haar verantwoordelijkheid audits verrichten.

3.      De Commissie toetst de toepassing van deze bepaling in het kader van de voorbereiding van het verslag, genoemd in artikel 50, lid 3.

Artikel 33

Verantwoordelijkheden van de Commissie

1.      De Commissie vergewist zich er volgens de procedure van artikel 32 van dat de lidstaten beheers- en controlesystemen hebben opgezet die in overeenstemming zijn met de artikelen 24 tot en met 30, en, op basis van jaarlijkse auditverslagen en haar eigen audits, dat de systemen effectief functioneren tijdens de programmeringsperiode.

2.      Onverminderd de audits van de lidstaten kunnen ambtenaren van de Commissie of gemachtigde vertegenwoordigers van de Commissie ter plaatse audits verrichten om na te gaan of de beheers- en controlesystemen effectief functioneren, waarbij ook acties uit de jaarprogramma's aan een audit kunnen worden onderworpen, mits deze audits ten minste drie werkdagen van tevoren worden aangekondigd. Aan deze audits mogen ambtenaren of gemachtigde vertegenwoordigers van de lidstaat deelnemen.

3.      De Commissie kan een lidstaat verzoeken controles ter plaatse uit te voeren om de goede werking van de systemen of de correctheid van een of meer transacties te verifiëren. Aan deze audits mogen ambtenaren van de Commissie of gemachtigde vertegenwoordigers van de Commissie deelnemen.

4.      De Commissie zorgt in samenwerking met de lidstaten voor passende voorlichting en publiciteit over en follow-up van de uit het fonds ondersteunde acties.

5.      De Commissie zorgt er in samenwerking met de lidstaten voor dat de maatregelen aansluiten bij en een aanvulling vormen op andere relevante communautaire beleidsmaatregelen, instrumenten en initiatieven.

6.      De Commissie stelt richtsnoeren vast om de zichtbaarheid van de in het kader van deze beschikking verstrekte financiering te garanderen.

Artikel 34

Samenwerking met de controle-instanties van de lidstaten

1.      De Commissie werkt met de auditinstanties samen om hun respectieve controleplannen en auditmethoden te coördineren en zij wisselt onmiddellijk de uitkomst van de audits van de beheers- en controlesystemen uit om zo goed mogelijk gebruik te maken van de voor de controle beschikbare middelen en om dubbel werk te voorkomen.

         De Commissie maakt haar opmerkingen over de krachtens artikel 30 voorgelegde auditstrategie binnen drie maanden kenbaar.

2.      Bij het bepalen van haar eigen auditstrategie stelt de Commissie vast welke jaarprogramma's zij bevredigend acht, op basis van de kennis die zij heeft van de beheers- en controlesystemen […].

         Voor deze programma's kan de Commissie concluderen dat zij zich hoofdzakelijk kan verlaten op het door de lidstaten geleverde auditbewijs en dat zij uitsluitend eigen audits ter plaatse zal verrichten indien er bewijzen zijn die tekortkomingen in het systeem doen vermoeden.

HOOFDSTUK VII

FINANCIEEL BEHEER

Artikel 35

Subsidiabiliteit - uitgavendeclaraties

1.      Alle uitgavendeclaraties bevatten het bedrag van de uitgaven die de eindbegunstigden hebben gedaan in verband met de uitvoering van de acties, alsmede de bijbehorende bijdrage uit publieke of private middelen.

2.      De uitgaven komen overeen met de betalingen die door de begunstigden zijn verricht. Zij worden gestaafd met facturen die zijn voldaan of met vergelijkbare boekhoudkundige bewijsstukken.

3.      Alleen uitgaven die zijn verricht op of na 1 januari van het jaar waarop het in artikel 21, lid 4, bedoelde financieringsbesluit, waarbij het jaarprogramma wordt goedgekeurd, betrekking heeft, komen in aanmerking voor bijstand uit het fonds. De medegefinancierde acties mogen niet vóór de begindatum van de subsidiabiliteit zijn voltooid.

4.      De regels voor de subsidiabiliteit van de uitgaven in het kader van de in artikel 3 bedoelde acties in de lidstaten die worden medegefinancierd uit het fonds, worden vastgesteld volgens de in artikel 52, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 36

Volledigheid van de betalingen aan de begunstigden

De lidstaten vergewissen zich ervan dat de verantwoordelijke instantie het volledige bedrag van de bijdrage uit overheidsmiddelen zo snel mogelijk aan de eindbegunstigden laat overmaken. Er mogen geen bedragen in mindering worden gebracht of worden ingehouden, noch specifieke extra heffingen of andere heffingen met gelijke werking worden toegepast die het totale bedrag voor de eindbegunstigden verminderen, op voorwaarde dat alle eindbegunstigden voldoen aan alle vereisten inzake de subsidiabiliteit van acties en uitgaven.

Artikel 37

Gebruik van de euro

1.      De bedragen in het ontwerpmeerjarenprogramma en de ontwerpjaarprogramma's van de lidstaten, bedoeld in respectievelijk artikel 19 en artikel 21, gecertificeerde uitgavendeclaraties, betalingsverzoeken, bedoeld in artikel 27, lid 1, onder n), en uitgaven als vermeld in de voortgangsverslagen over de uitvoering van het jaarprogramma, bedoeld in artikel 39, lid 4, alsmede het eindverslag over de uitvoering van het jaarprogramma, bedoeld in artikel 51, luiden in euro's.

2.      In artikel 21, lid 4, bedoelde financieringsbesluiten van de Commissie waarbij het jaarprogramma van de lidstaten wordt goedgekeurd, en vastleggingen en betalingen, luiden in euro's en worden in euro's uitgevoerd.

3.      De lidstaten die op de datum van het betalingsverzoek de euro niet als munteenheid hebben aangenomen, rekenen de bedragen van de in de nationale munteenheid gedane uitgaven om in euro's. Dit gebeurt aan de hand van de maandelijkse boekhoudkundige wisselkoers voor de euro van de Commissie in de maand waarin de uitgave in de rekeningen van de verantwoordelijke instantie van het betrokken programma is opgenomen. Deze boekhoudkundige wisselkoers wordt maandelijks langs elektronische weg door de Commissie bekendgemaakt.

4.      Wanneer de euro de munteenheid van een lidstaat wordt, blijft de in het vorige lid beschreven omrekeningsprocedure van toepassing op alle uitgaven die vóór de datum van inwerkingtreding van de vaste omrekeningskoers tussen de nationale munteenheid en de euro zijn opgenomen in de rekeningen van de certificeringsinstantie.

Artikel 38

Vastleggingen

De communautaire begrotingskredieten worden jaarlijks vastgelegd op basis van het in artikel 21, lid 4, bedoelde financieringsbesluit van de Commissie waarbij het in artikel 21, lid 4, bedoelde jaarprogramma wordt goedgekeurd.

Artikel 39

Betalingen - Voorfinanciering

1.      De Commissie betaalt de bijdrage uit het fonds overeenkomstig de vastleggingen in de begroting.

2.      De betalingen gebeuren in de vorm van een voorfinanciering en een saldobetaling. De bijdragen worden betaald aan de door de lidstaat aangewezen verantwoordelijke instantie.

3.      Van het bedrag dat in het financieringsbesluit waarbij het jaarprogramma wordt goedgekeurd, wordt toegekend, wordt 50% binnen 60 dagen na de aanneming van dat besluit aan de lidstaat uitbetaald als voorschot.

4.      Een tweede voorschot wordt uitbetaald uiterlijk drie maanden nadat de Commissie, binnen twee maanden na de formele indiening, haar goedkeuring heeft gehecht aan een voortgangsverslag over de uitvoering van het jaarprogramma en aan een gecertificeerde uitgavendeclaratie, die is opgesteld overeenkomstig artikel 29, lid 1, onder a), en artikel 35, en die betrekking heeft op ten minste 60% van het bedrag van het eerste voorschot. Het tweede voorschot van de Commissie bedraagt ten hoogste 50% van het in het financieringsbesluit waarbij het jaarprogramma wordt goedgekeurd, toegewezen totaalbedrag, en, in ieder geval, wanneer een lidstaat op nationaal niveau een kleiner bedrag uittrekt dan het bedrag dat is vermeld in het financieringsbesluit waarbij het jaarprogramma wordt goedgekeurd, het verschil tussen het bedrag aan communautaire middelen dat daadwerkelijk door de lidstaat is uitgetrokken voor in het kader van het jaarprogramma geselecteerde projecten en het bedrag van het eerste voorschot.

5.      De renteopbrengsten van de voorschotten worden voor het betrokken programma bestemd, aangezien deze worden beschouwd als middelen voor de lidstaat als nationale overheidsbijdrage, en worden bij de Commissie gedeclareerd op het tijdstip van de definitieve uitgavendeclaratie van het betrokken programma.

6.      Bij de afsluiting van het jaarprogramma worden de bedragen van de voorfinanciering vereffend.

Artikel 40

Saldobetaling

1.      De Commissie betaalt het saldo uit mits zij uiterlijk negen maanden na de in het financierings­besluit waarbij het jaarprogramma wordt goedgekeurd, vastgestelde uiterste datum voor de subsidiabiliteit van de uitgaven, onderstaande documenten heeft ontvangen:

a)      een gecertificeerde uitgavendeclaratie, opgesteld overeenkomstig artikel 29, lid 1, onder a), en artikel 35, en een saldobetalingsverzoek of een terugbetalingsverklaring;

b)      het eindverslag over de uitvoering van het jaarprogramma, zoals bedoeld in artikel 51;

c)      het jaarlijkse auditverslag, het oordeel en de verklaring zoals bedoeld in artikel 30, lid 3.

         Het saldo wordt uitgekeerd op voorwaarde dat het eindverslag over de uitvoering van het jaarprogramma en de verklaring over de geldigheid van het saldobetalingsverzoek worden aanvaard.

2.      Indien de verantwoordelijke instantie de in lid 1 bedoelde documenten niet tijdig in een aanvaardbaar formaat verstrekt, wordt het gedeelte van de vastlegging voor het betrokken jaarprogramma dat niet voor de betaling van een voorschot is gebruikt, door de Commissie vrijgemaakt.

3.      De in lid 2 bedoelde procedure voor het ambtshalve vrijmaken van de kredieten wordt voor het bedrag dat met de betrokken projecten overeenkomt, geschorst indien op het moment dat de in lid 1 bedoelde documenten worden ingediend, in de lidstaat een gerechtelijke procedure of een administratief beroep met schorsende werking loopt. De lidstaat verstrekt in het   gedeeltelijke eindverslag uitvoerige informatie over dergelijke projecten en dient elke zes maanden een voortgangsverslag in. Uiterlijk drie maanden na de afronding van de gerechtelijke procedure of het administratief beroep dient de lidstaat voor de betrokken projecten de in lid 1 genoemde documenten in.

4.      De in lid 1 genoemde termijn van negen maanden wordt geschorst indien de Commissie een besluit tot opschorting van de betalingen voor het betrokken jaarprogramma heeft genomen overeenkomstig artikel 42. De termijn loopt verder vanaf de datum waarop het in artikel 42, lid 3, bedoelde besluit van de Commissie ter kennis van de lidstaat is gebracht.

5.      Onverminderd de bepalingen van artikel 41 laat de Commissie de lidstaat binnen zes maanden na de ontvangst van de in lid 1 bedoelde documenten weten welk bedrag zij ten laste van het fonds aanvaardt en welke financiële correcties eventueel worden toegepast als gevolg van het verschil tussen de gedeclareerde en de aanvaarde uitgaven. De lidstaat heeft drie maanden de tijd om te reageren.

6.      Binnen drie maanden na ontvangst van de opmerkingen van de lidstaat besluit de Commissie welk bedrag zij aanvaardt ten laste van het fonds en vordert zij het verschil tussen de uiteindelijk aanvaarde uitgaven en het reeds aan de lidstaat betaalde bedrag terug.

7.      Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van begrotingsmiddelen betaalt de Commissie het saldo uiterlijk zestig dagen na de datum waarop zij de in lid 1 bedoelde documenten aanvaardt. Het saldo van de vastlegging wordt uiterlijk zes maanden na de betaling vrijgemaakt. (20)

Artikel 41

Uitstel

1.      De gedelegeerde ordonnateur in de zin van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 stelt de betaling maximaal zes maanden uit indien:

a) er in een verslag van een nationale of communautaire auditinstantie bewijzen zijn die significante tekortkomingen in de werking van de beheers- en controlesystemen doen vermoeden;

b) de gedelegeerde ordonnateur aanvullende verificaties moet verrichten naar aanleiding van te zijner kennis gekomen informatie die hem doet vermoeden dat uitgaven in een gecertificeerde uitgavendeclaratie verband houden met een ernstige onregelmatigheid ten aanzien waarvan geen corrigerende maatregelen zijn genomen.

2.      De lidstaat en de certificeringsinstantie worden onmiddellijk in kennis gesteld van de redenen voor dit uitstel. Het uitstel wordt beëindigd zodra de lidstaat de nodige maatregelen heeft genomen.

Artikel 42

Opschorting

1.      De Commissie kan de voorfinancieringen en de saldobetalingen geheel of gedeeltelijk opschorten indien:

a)      de beheers- en controlesystemen van het programma ernstige tekortkomingen vertonen die afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van de procedure voor de certificering van de betalingen, en er in dat verband geen corrigerende maatregelen zijn genomen; of

b)      uitgaven in een gecertificeerde uitgavendeclaratie verband houden met een ernstige onregel­matigheid ten aanzien waarvan geen corrigerende maatregelen zijn genomen; of

c)      een lidstaat zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen 31 en 32 niet is nagekomen.

2.      De Commissie kan besluiten de voorfinancierings- en saldobetalingen op te schorten na de lidstaat in de gelegenheid te hebben gesteld binnen drie maanden zijn opmerkingen te maken.

3.      De Commissie heft de opschorting van de voorfinancierings- en saldobetalingen op als zij van mening is dat de lidstaat de nodige maatregelen heeft genomen om opheffing van de opschorting mogelijk te maken.

4.      Indien de lidstaat niet de vereiste maatregelen neemt, kan de Commissie een besluit aannemen om de bijdrage van de Gemeenschap aan het jaarprogramma geheel of gedeeltelijk in te trekken overeenkomstig artikel 46.

Artikel 43

Bewaring van documenten

Onverminderd de in artikel 87 van het Verdrag opgenomen voorschriften voor staatssteun zorgt de verantwoordelijke instantie ervoor dat alle bewijsstukken betreffende uitgaven en audits in verband met de programma's ter beschikking van de Commissie en de Rekenkamer worden gehouden gedurende een periode van vijf jaar volgende op de afsluiting van de programma's zoals omschreven in artikel 40, lid 1.

       Deze periode wordt onderbroken in geval van een rechtsvordering of op een met redenen omkleed verzoek van de Commissie.

       De bewijsstukken worden hetzij als originele stukken, hetzij als voor authentiek gewaarmerkte versies op algemeen aanvaarde gegevensdragers bewaard.

HOOFDSTUK VIII

FINANCIËLE CORRECTIES

Artikel 44

Financiële correcties door de lidstaten

1.      De lidstaten zijn als eerste verantwoordelijk om onregelmatigheden te onderzoeken, op te treden bij aanwijzingen voor belangrijke wijzigingen die gevolgen hebben voor de aard van of de voorwaarden voor de uitvoering of de controle van de programma's, en de nodige financiële correcties te verrichten.

2.      De lidstaten verrichten de nodige financiële correcties voor de bij de maatregelen of de jaarprogramma's geconstateerde incidentele of systematische onregelmatigheden. De door de lidstaten verrichte correcties behelzen een gehele of gedeeltelijke terugvordering van de communautaire bijdrage. De lidstaat houdt rekening met de aard en de ernst van de onregelmatigheden en met het financiële verlies voor het fonds.

         De lidstaten nemen in het eindverslag over de uitvoering van het in artikel 51 bedoelde jaar­programma een overzicht op van de intrekkingsprocedures die voor het betrokken jaarprogramma zijn ingeleid.

         De financiële correcties van de lidstaten bestaan uit het geheel of gedeeltelijk intrekken van de communautaire bijdrage; indien het betrokken bedrag niet wordt terugbetaald binnen de daarvoor door de lidstaat gestelde termijn, is achterstandsrente verschuldigd tegen de in artikel 47, lid 2, bedoelde rentevoet.

3.      Bij systematische onregelmatigheden breidt de lidstaat zijn onderzoek uit tot alle acties die daarbij betrokken kunnen zijn.

Artikel 45

Audits en financiële correcties door de Commissie

1.      Onverminderd de bevoegdheden van de Rekenkamer en de controles van de lidstaten overeenkomstig de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, mogen ambtenaren of gemachtigde vertegenwoordigers van de Commissie de uit het fonds gefinancierde acties en de beheers- en controlesystemen ter plaatse controleren, ook door middel van steekproeven, mits deze controles ten minste drie werkdagen van tevoren worden aangekondigd. De Commissie stelt de betrokken lidstaat in kennis van de controle teneinde de nodige medewerking te verkrijgen. Aan deze controles mogen ambtenaren of gemachtigde vertegenwoordigers van de betrokken lidstaat deelnemen.

  De Commissie kan van een lidstaat verlangen dat hij een controle ter plaatse verricht om voor een of meer transacties na te gaan of ze correct zijn verlopen. Aan deze controles mogen ambtenaren of gemachtigde vertegenwoordigers van de Commissie deelnemen.

2.      Indien de Commissie, nadat zij de nodige verificaties heeft verricht, concludeert dat een lidstaat de krachtens artikel 31 op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, wordt de betaling van de voorfinanciering of van het saldo overeenkomstig artikel 42 opgeschort.

Artikel 46

Criteria voor de correcties

1.      De Commissie kan financiële correcties toepassen door de bijdrage van de Gemeenschap aan een jaarprogramma volledig of gedeeltelijk in te trekken als zij, na het nodige onderzoek, tot de conclusie komt dat:

a)      het beheers- en controlesysteem van het programma ernstige tekortkomingen vertoont die de reeds voor het programma betaalde communautaire bijdrage in gevaar brengen;

b)      de uitgaven in een gecertificeerde uitgavendeclaratie onregelmatigheden vertonen die niet door de lidstaat zijn gecorrigeerd voordat de in dit lid bedoelde correctieprocedure werd ingeleid;

c)      een lidstaat niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 31 heeft voldaan voordat de in dit lid bedoelde correctieprocedure werd ingeleid.

 De Commissie houdt rekening met de eventuele opmerkingen van de lidstaat voordat zij een besluit neemt.

2.      De Commissie baseert haar financiële correcties op geconstateerde afzonderlijke onregelmatigheden, waarbij zij rekening houdt met het systematische karakter van de onregelmatigheid, om te bepalen of er een forfaitaire dan wel een geëxtrapoleerde correctie moet worden toegepast. Indien de onregelmatigheid betrekking heeft op een uitgavendeclaratie waarvoor eerder overeenkomstig artikel 30, lid 3, onder b), een positieve garantie in het jaarlijkse controleverslag was gegeven, wordt aangenomen dat het om een systematisch probleem gaat dat aanleiding geeft tot een forfaitaire of een geëxtrapoleerde correctie, tenzij de lidstaat deze veronderstelling binnen drie maanden met bewijzen kan weerleggen.

3.      De Commissie houdt bij het vaststellen van het bedrag van een correctie rekening met de ernst van de onregelmatigheid en met de omvang en de financiële consequenties van de tekortkomingen die in het betrokken jaarprogramma zijn geconstateerd.

4.      Indien de Commissie haar standpunt baseert op feiten die zijn geconstateerd door andere controleurs dan die van haar eigen diensten, trekt zij met betrekking tot de financiële consequenties haar eigen conclusies, na onderzoek van de op grond van artikel 32 door de betrokken lidstaat genomen maatregelen, de verslagen over de gemelde onregelmatigheden en de eventuele antwoorden van de lidstaat.

Artikel 47

Terugbetaling

1.      Terugbetalingen aan de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen geschieden vóór de vervaldag die is vermeld in de invorderingsopdracht die is opgesteld overeenkomstig artikel 72 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (21). Deze vervaldatum is de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de invorderingsopdracht is gegeven.

2.       Elke vertraging van de terugbetaling geeft aanleiding tot rente wegens te late betaling, te rekenen vanaf de vervaldatum tot en met de datum van de daadwerkelijke betaling. Deze rente wordt berekend op basis van de door de Europese Centrale Bank op haar belangrijkste herfinancieringsoperaties toegepaste en in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C, bekendgemaakte rentevoet die gold op de eerste kalenderdag van de maand waarin de vervaldatum valt, vermeerderd met drieëneenhalf procentpunt.

Artikel 48

Verplichtingen van de lidstaten

Een financiële correctie door de Commissie laat de verplichting van de lidstaat tot terugvordering van bedragen op grond van artikel 46 onverlet.

HOOFDSTUK IX

TOEZICHT, EVALUATIE EN VERSLAGEN

Artikel 49

Toezicht en evaluatie

1.      De Commissie zorgt in samenwerking met de lidstaten voor een regelmatig toezicht op het fonds.

2.      Er vindt een evaluatie van het fonds plaats, waarbij de Commissie in samenwerking met de lidstaten de relevantie, de doeltreffendheid en het effect van de uitgevoerde maatregelen toetst aan de in artikel 2 geformuleerde algemene doelstelling in de context van de voorbereiding voor het verslag, bedoeld in artikel 50, lid 3.

3.      De evaluatie van de Commissie heeft tevens betrekking op de complementariteit van de acties die in het kader van het fonds worden uitgevoerd en acties uit hoofde van andere relevante communautaire beleidsterreinen, instrumenten en initiatieven.

Artikel 50

Verslagleggingsplicht

1.      In elke lidstaat neemt de verantwoordelijke instantie de nodige maatregelen met het oog op het toezicht op en de evaluatie van de acties.

         Daartoe wordt in de overeenkomsten die deze instantie sluit met de organisaties die zijn belast met de uitvoering van de acties, de verplichting opgenomen om geregeld gedetailleerde verslagen in te dienen over de vorderingen bij de uitvoering van de acties en de verwezenlijking van de doelstellingen, die de basis worden voor respectievelijk het voortgangsverslag en het eindverslag over de uitvoering van het jaarprogramma.

2.      De lidstaten dienen uiterlijk op 30 juni 2012 (voor de periode 2008-2010) respectievelijk op 30 juni 2015 (voor de periode 2011-2013) bij de Commissie een evaluatieverslag in over de resultaten en het effect van de acties die medefinanciering uit het fonds hebben ontvangen.

3.      Uiterlijk op 31 december 2012 (voor de periode 2008-2010) respectievelijk op 31 december 2015 (voor de periode 2011-2013) dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's een verslag in van de evaluatie achteraf.

Artikel 51

Eindverslag over de uitvoering van het jaarprogramma

1.      Het verslag bevat de volgende gegevens die een duidelijk beeld moeten geven van de uit­voering van het programma:

a)      de financiële en de operationele uitvoering van het jaarprogramma;

b)      de vorderingen die bij de uitvoering van het meerjarenprogramma en de prioriteiten zijn gemaakt in het licht van specifieke controleerbare doelstellingen door middel van een kwantificering, voor zover en wanneer zij zich daartoe lenen, van de indicatoren;

c)      de maatregelen die de verantwoordelijke instantie heeft genomen om de kwaliteit en de doeltreffendheid van de uitvoering te waarborgen, en met name:

-        de maatregelen op het gebied van toezicht en evaluatie, met inbegrip van regelingen voor gegevensverzameling,

-        een samenvatting van eventuele belangrijke problemen die bij de uitvoering van het programma zijn ondervonden, en de maatregelen die eventueel zijn genomen,

-        het gebruik van technische bijstand.

d)      de maatregelen om informatie te verstrekken over en bekendheid te geven aan de meerjaren- en de jaarprogramma's.

2.       Het verslag wordt ontvankelijk geacht als het alle in lid 1 genoemde gegevens bevat. De Commissie neemt een besluit over de inhoud van het door de verantwoordelijke instantie ingediende verslag binnen twee maanden na ontvangst van alle in lid 1 bedoelde gegevens, en deelt dat besluit mee aan de lidstaten. Als de Commissie niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, worden de verslagen geacht aanvaard te zijn.

HOOFDSTUK X

SLOTBEPALINGEN

Artikel 52

Comité

1.      De Commissie wordt bijgestaan door het gemeenschappelijk comité "Solidariteit en beheer van de migratiestromen", dat is opgericht bij de Beschikking tot oprichting van het Europees Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen ../… (deze beschikking en de beschikkingen ….., …… en …..) (22) (hierna "het comité" genoemd).

2.      Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

3.      Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en lid 5, onder b), en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5 bis, lid 3, onder c), en lid 4, onder b) en e), van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijnen worden vastgesteld op zes weken.

4.      Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 53

Evaluatie

Op voorstel van de Commissie bezien het Europees Parlement en de Raad deze beschikking uiterlijk op 30 juni 2013 opnieuw.

Artikel 54

Overgangsbepalingen

1       Deze beschikking laat de voortzetting of wijziging, met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke intrekking, van bijstand die door de Commissie is goedgekeurd krachtens Beschikking 2004/904/EG of andere wetgeving die op 31 december 2007 op die bijstand van toepassing is, onverlet.

2.      Wanneer zij besluiten neemt over medefinanciering door dit fonds neemt de Commissie de maatregelen in aanmerking die vóór de inwerkingtreding van onderhavige beschikking op grond van Beschikking 2004/904/EG zijn genomen en die financiële gevolgen hebben tijdens de door die medefinanciering bestreken periode.

3.      De voor medefinanciering vastgelegde bedragen die door de Commissie tussen 1 januari 2005 en 31 december 2007 zijn goedgekeurd en waarvoor de voor afsluiting van de programma's vereiste documenten op de uiterste datum voor indiening van het eindverslag nog niet bij de Commissie zijn ingediend, worden door de Commissie uiterlijk op 31 december 2010 ambtshalve doorgehaald en geven aanleiding tot terugbetaling van de onverschuldigd betaalde bedragen.

         Bedragen die verband houden met concrete acties of programma's die zijn geschorst wegens een gerechtelijke procedure of administratief beroep met opschortend effect, worden bij de berekening van de ambtshalve door te halen bedragen niet meegerekend.

4.      De lidstaten dienen uiterlijk op 30 juni 2009 bij de Commissie een evaluatieverslag in over de resultaten en het effect van de maatregelen die medefinanciering uit het Fonds hebben ontvangen voor de periode 2005-2007.

5.      De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2009 bij het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's een tussentijds verslag in over de bereikte resultaten en over de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de uitvoering van het fonds in de periode 2005-2007.

Artikel 55

Intrekking

Beschikking 2004/904/EG wordt met ingang van 1 januari 2008 ingetrokken.

Artikel 55 bis

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 56

Toepassing

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 2008, met uitzondering van de artikelen 14, 18, 19, 21, 23, 25, 31, lid 2, artikel 31, lid 5, artikel 32, artikel 35, lid 4, en artikel 52, die van toepassing zijn vanaf de dag waarop de beschikking in werking treedt.

Artikel 57

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

______________

(1)

PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.

(2)

PB C ….

(3)

PB C ….

(4)

PB L 252 van 6.10.2002, blz. 12.

(5)

PB L 381 van 28.12.2004.

(6)

PB L 304 van 30.9.2004, blz. 12.

(7)

PB L 212 van 7.8.2001, blz. 12.

(8)

EL: voorbehoud in samenhang met het voorbehoud bij artikel 14.

(9)

EL: voorbehoud in samenhang met het voorbehoud bij artikel 14.

(10)

EL: voorbehoud in samenhang met het voorbehoud bij artikel 14.

(11)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(12)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

(13)

PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

(14)

PB L 396 van 31.12.2004, blz. 45-46.

(15)

PB C ….

(16)

PB L 304 van 30.9.2004, blz. 12.

(17)

PB L 304 van 30.9.2004, blz. 12.

(18)

Voorbehoud van EL in verband met het feit dat de hervestiging wordt gefinancierd uit het totale bedrag van het fonds, en niet alleen uit de jaarlijkse toewijzing van het fonds aan de lidstaten op basis van artikel 14.

(19)

De herziene formulering geeft zowel de huidige situatie (regelingen tussen de lidstaten en Eurostat, waarbij Eurostat gebonden is door algemene regels die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 322/97 van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek) als de toekomstige situatie (specifieke verordening betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming) weer. De gegevens voor de fondsen moeten op dezelfde wijze worden behandeld als andere gegevens (verwijzing naar de normale operationele procedures).

(20)

SE stelde de toevoeging van het volgende nieuwe lid voor:

"Elke vertraging van de betaling geeft aanleiding tot rente wegens te late betaling, te rekenen vanaf de vervaldatum tot en met de datum van de daadwerkelijke betaling. Deze rente wordt berekend op basis van de door de Europese Centrale Bank op haar belangrijkste herfinancieringsoperatie toegepaste en in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C, bekendgemaakte rentevoet die gold op de eerste kalenderdag van de maand waarin de vervaldatum valt, vermeerderd met 3,5%.".

(21)

PB L 248 van 16.09.2002.

(22)

(Er zullen verwijzingen naar beschikkingen tot oprichting van het Terugkeerfonds, het Buitengrenzenfonds en het Integratiefonds worden opgenomen).


ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (22.3.2006)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"

(COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD))

Rapporteur voor advies: Tatjana Ždanoka

BEKNOPTE MOTIVERING

Om meer coherentie en eenvoud aan te brengen in het migratiebeleid van de EU doet de Commissie een voorstel voor een kaderprogramma voor solidariteit en beheer van de migratiestromen in de periode 2007-2013. Dit programma voorziet in de oprichting van vier fondsen: het Europees Fonds voor vluchtelingen, het Europees Fonds voor terugkeer, het Fonds voor de buitengrenzen en het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen.

Het nieuwe programma is bedoeld ter ondersteuning van het interne beleid van de EU en om een mechanisme te creëren om de lasten van de opvang van de migranten en asielzoekers over de lidstaten te verdelen door een correcte controle aan de buitengrenzen van de Europese Unie te garanderen en een coherent visumbeleid.

De hoofdmoot van het voorstel voor een beschikking inzake het Fonds voor vluchtelingen is van technische aard en valt buiten het mandaat van de Commissie buitenlandse zaken. Versterking van de externe dimensie van de zone van vrijheid, veiligheid, welvaart en justitie van de EU en haar buurlanden is echter een kwestie die tot de kern van het Europees buitenlands beleid behoort. Het spreekt vanzelf dat het welslagen van het migratie- en asielbeleid van de EU afhankelijk is van de effectiviteit van de samenwerking met de landen van herkomst en transit.

Uw rapporteur voor advies ondersteunt de voorgestelde structuur van het kaderprogramma en benadrukt dat de fondsen een coherent pakket moeten vormen. Verder veronderstelt een coherente en alomvattende aanpak van het migratiebeleid van de EU complementariteit en synergie tussen alle daarmee samenhangende interne reguleringsinstrumenten, even als tussen de nieuwe externe beleidsinstrumenten, met name met het Europees Nabuurschap- en Partnerschapinstrument en een nieuw thematisch programma voor bijstand aan derde landen. Daarom bestaat er dringend behoefte aan nauwe samenwerking met de Hoge VN-Commissaris voor mensenrechten en een volledige uitvoering van de internationale overeenkomsten, met het oog op een billijk, coherent en succesvol beleid.

Het voorstel voor een Europees fonds voor vluchtelingen voorziet in voortzetting van het reeds lopende programma, waarvan het tweede stadium inmiddels is ingegaan (2005 - 2010), maar in die zin gewijzigd dat een deel van de middelen voor vrijwillige terugkeer voortaan onder het Fonds voor terugkeer zal vallen.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst(1)  Amendementen van het Parlement

Amendement 1

Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Deze beschikking neemt de grondrechten in acht, alsmede de beginselen die met name zijn erkend in de Universele Verklaring van de rechten van de mens, de het Europees Verdrag over de mensenrechten, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen en het Verdrag over de rechten van het kind.

Amendement 2

Overweging 3

(3) De uitvoering van een dergelijk beleid moet berusten op solidariteit tussen de lidstaten en veronderstelt het bestaan van mechanismen die een evenwicht bevorderen tussen de inspanningen van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van vluchtelingen en ontheemden. Daartoe is voor de periode 2000-2004 bij Beschikking 2000/596/EG het Europees Vluchtelingenfonds ingesteld. Deze beschikking is vervangen door Beschikking 2004/904/EG van de Raad van 2 december 2004 tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010. Hiermee werd blijvende solidariteit tussen de lidstaten gewaarborgd in het licht van de recent goedgekeurde Gemeenschapswetgeving op het gebied van asiel, rekening houdend met de bij de uitvoering van het Fonds in de periode 2000-2004 opgedane ervaring.

(3) De uitvoering van een dergelijk beleid moet berusten op solidariteit tussen de lidstaten en moet, met volledige inachtneming van internationale normen en beginselen op het gebied van de mensenrechten zoals met name gedefinieerd in het Verdrag van Genève, plaatsvinden in samenwerking met maatschappelijke organisaties in de lidstaten en met de Hoge VN-Commissaris voor de vluchtelingen. De uitvoering veronderstelt tevens het bestaan van mechanismen die een evenwicht bevorderen tussen de inspanningen van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van vluchtelingen en ontheemden. Daartoe is voor de periode 2000-2004 bij Beschikking 2000/596/EG het Europees Vluchtelingenfonds ingesteld. Deze beschikking is vervangen door Beschikking 2004/904/EG van de Raad van 2 december 2004 tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010. Hiermee werd blijvende solidariteit tussen de lidstaten gewaarborgd in het licht van de recent goedgekeurde Gemeenschapswetgeving op het gebied van asiel, rekening houdend met de bij de uitvoering van het Fonds in de periode 2000-2004 opgedane ervaring.

Amendement 3

Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Bij de uitvoering van deze beschikking houden de Commissie en de lidstaten rekening met de bijzondere behoeften van de meest kwetsbare personen, zoals minderjarigen (met name niet-vergezelde minderjarigen), gehandicapten, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met kinderen, slachtoffers van marteling of verkrachting of andere ernstige vormen van geestelijk en/of lichamelijk geweld, slachtoffers van mensenhandel of vormen van seksuele uitbuiting, en personen die bijzondere medische zorg nodig hebben.

Amendement 4

Artikel 2, lid 1

1. De algemene doelstelling van het fonds is de inspanningen van de lidstaten op het gebied van de opvang van vluchtelingen en ontheemden te steunen en aan te moedigen en de gevolgen van de opvang te dragen door medefinanciering van de in deze beschikking bedoelde maatregelen, rekening houdend met de communautaire wetgeving op deze gebieden.

1. De algemene doelstelling van het fonds is de maatregelen van de lidstaten op het gebied van de opvang van vluchtelingen en ontheemden te bevorderen en te ondersteunen en het hoofd te bieden aan de gevolgen daarvan, in het licht van de communautaire wetgeving en de wetgeving van de landen van herkomst en transit. De in deze richtlijn genoemde maatregelen komen voor medefinanciering in aanmerking .

Motivering

Bij de definitie van de doelstellingen van het Fonds moet rekening worden gehouden met de situatie van de vluchtelingen en ontheemden in hun landen van herkomst of transit. Er moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden tot preventieve actie, d.w.z. voordat mensen hun land verlaten.

Amendement 5

Artikel 3, lid -1 (nieuw)

-1. Financiering van detentiecentra buiten het grondgebied van de Europese Unie mag niet uit het Fonds worden verstrekt.

Amendement 6

Artikel 3, lid 5

5. De in lid 1 tot en met lid 4 bedoelde acties dienen voornamelijk te bevorderen dat de bepalingen van de communautaire wetgeving op het gebied van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden uitgevoerd.

5. De in lid 1 tot en met lid 4 bedoelde acties moeten worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de internationale normen op het gebied van mensenrechten en het Verdrag van Genève. Zij dienen te bevorderen dat de bepalingen van de communautaire wetgeving op het gebied van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden uitgevoerd.

Motivering

De gefinancierde acties moeten worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de internationale normen op het gebied van mensenrechten en het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen.

Amendement 7

Artikel 3, lid 6

6. Deze acties houden rekening met de specifieke situatie van kwetsbare personen zoals minderjarigen, alleenstaande minderjarigen, personen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en personen die folteringen hebben ondergaan, zijn verkracht of aan andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld zijn blootgesteld.

6. Deze acties houden rekening met genderkwesties, de belangen van minderjarigen en de specifieke situatie van kwetsbare personen zoals minderjarigen, niet-vergezelde minderjarigen, personen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen, slachtoffers van marteling of verkrachting of andere ernstige vormen van geestelijk en/of lichamelijk geweld, slachtoffers van mensenhandel of vormen van seksuele uitbuiting, en personen die bijzondere medische zorg nodig hebben.

Amendement 8

Artikel 3, lid 6 bis (nieuw)

 

6 bis. De lidstaten streven ernaar de relevante maatschappelijke organisaties te betrekken bij de uitvoering van de maatregelen genoemd in de leden 1 tot en met 4.

Motivering

Participatie van de maatschappelijke organisaties is van uiterst belang voor een succesvolle tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid van de Europese Unie.

Amendement 9

Artikel 4, lid 1

1. Op initiatief van de Commissie kan maximaal 7% van de voor het Fonds beschikbare middelen worden gebruikt ter financiering van transnationale acties of acties van communautair belang ("Communautaire acties") met betrekking tot het asielbeleid en maatregelen ten aanzien van de in artikel 6 bedoelde doelgroepen.

1. Op initiatief van de Commissie kan maximaal 15% van de voor het Fonds beschikbare middelen worden gebruikt ter financiering van transnationale acties of acties van communautair belang ("Communautaire acties") met betrekking tot het asielbeleid en maatregelen ten aanzien van de in artikel 6 bedoelde doelgroepen.

Motivering

Een hoger percentage van de beschikbare middelen van het Fonds is noodzakelijk voor een verdergaande communautaire samenwerking bij de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht en goede praktijken en ook ter ondersteuning van de oprichting van internationale samenwerkingsnetwerken.

Amendement 10

Artikel 6, lid 2

2. "onderdaan van een derde land": eenieder die geen burger van de Unie is in de zin van artikel 17, lid 1, van het Verdrag.

2. "onderdaan van een derde land": eenieder die geen burger van de Unie is in de zin van artikel 17, lid 1, van het Verdrag, en die geen stateloos persoon is.

Motivering

Voor de doeleinden van deze beschikking omvatten de doelgroepen de volgende in artikel 6, lid 1, genoemde categorieën: onderdanen van derde landen of stateloze personen, die een vorm van subsidiaire bescherming genieten, in de zin van Richtlijn 2004/83/EG[23] van de Raad; onderdanen van derde landen of stateloze personen die tijdelijke bescherming genieten in de zijn van Richtlijn 2001/55/EG. Daarom omvat voor de doeleinden van onderhavige beschikking het begrip "onderdaan van een derde land" niet de categorie "stateloze persoon".

Amendement 11

Artikel 7, lid 2

2. De Commissie en de lidstaten zorgen ervoor dat de bijstand uit het fonds en de lidstaten aansluit bij de activiteiten, beleidslijnen en prioriteiten van de Gemeenschap. Deze samenhang moet duidelijk tot uiting komen in het in artikel 19 bedoelde meerjarenprogramma.

2. De Commissie en de lidstaten zorgen ervoor dat de bijstand uit het fonds en de lidstaten aansluit bij de activiteiten, beleidslijnen en prioriteiten van de Gemeenschap, en met name op het in artikel 19 bedoelde meerjarenprogramma. De acties bedoeld in lid 1 van dit artikel worden uitgevoerd in synergie met de instrumenten van de Europese Unie voor externe steun, en in het bijzonder het Instrument voor het Europees Nabuurschapbeleid.

Motivering

De verordening inzake het nieuwe Instrument voor het Europees Nabuurschapbeleid (ENPI) voorziet in samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, met inbegrip van kwesties als asiel- en migratiebeleid en de bestrijding en preventie van terrorisme en georganiseerde misdaad. Een nieuw thematisch programma om het hoofd te bieden aan de gemeenschappelijke uitdagingen waarvoor de nabuurlanden en de lidstaten zich gesteld zien, moet een werking hebben die complementair is aan die van de fondsen, welke gericht zijn op interne beleidsmaatregelen en de oprichting van een mechanisme voor solidariteit tussen de lidstaten.

Amendement 12

Artikel 7, lid 3 bis (nieuw)

 

3 bis. De lidstaten moeten streven naar nauwe samenwerking met de Hoge VN -Commissaris voor de vluchtelingen en naar synergie in hun maatregelen op het gebied van immigratie- en asielbeleid.

Motivering

Er is synergie bij de planning van maatregelen op het gebied van migratie- en asielbeleid tussen de lidstaten, die betrokken zijn bij de dagelijkse uitvoering van het beleid, en de UNHCR, het VN-orgaan dat in het veld opereert en de lidstaten kan bijstaan.

Amendement 13

Artikel 12, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) de Hoge VN-Commissaris voor de vluchtelingen.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"

Document- en procedurenummers

(COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD))

Commissie ten principale

LIBE

Advies uitgebracht door
  Datum bekendmaking

AFET
22.6.2005

Nauwere samenwerking – datum bekendmaking

 

Rapporteur voor advies
  Datum benoeming

Tatjana Ždanoka
21.7.2005

Vervangen rapporteur voor advies

 

Behandeling in de commissie

23.2.2006

20.3.2006

 

 

 

Datum goedkeuring

21.3.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

44

2

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Toomas Hendrik Ilves, Michał Tomasz Kamiński, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Maciej Siwiec, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Miguel Angel Martínez Martínez, Aloyzas Sakalas, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

 

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...

(1)

Nog niet in het PB gepubliceerd.


ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (1.2.2006)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemene programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"

(COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD))

Rapporteur voor advies: Fernando Fernández Martín

BEKNOPTE MOTIVERING

1. Een kaderprogramma voor solidariteit

De Europese Commissiestelt onder de naam "kaderprogramma voor solidariteit en beheer van de migratiestromen voor de periode 2007-2013"(1) drie beschikkingen van de Raad en het Europees Parlement (medebeslissingsprocedure) en een beschikking van de Raad (raadplegingsprocedure) voor. Het doel van deze voorstellen is het immigratiebeleid van de Europese Unie coherenter te maken en te harmoniseren. Dit zou gemakkelijker zijn geweest als het grondwettelijk verdrag door alle lidstaten was geratificeerd, maar ook de juridische instrumenten waarover de Unie thans beschikt, zouden voldoende moeten zijn.

Het voorstel beoogt de solidariteit tussen de lidstaten met betrekking tot het beheer en de financiering van de door de opvang van immigranten veroorzaakte kosten te versterken. Immigratie is een prioriteit voor de Europese Unie, zoals de Commissie en het Parlement herhaaldelijk hebben verklaard. Er wordt op gewezen dat de middelen van de vier fondsen van het pakket niet onderling overgedragen mogen worden. Daarom moet de Commissie ontwikkelingssamenwerking er bij het debat over de financiële vooruitzichten op toezien dat de huidige financiële middelen van deze instrumenten, die een gemeenschappelijk beheer ten doel hebben, in geen geval verlaagd worden. Integendeel, een verhoging zou wenselijk zijn.

2. Instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013

Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF), dat mede op verzoek van het Europees Parlement in 2000 is opgericht, legt de grondslag voor communautaire solidariteit bij de opvang van asielzoekers en voor tijdelijke bescherming in geval van een massale toevloed van ontheemden. De tweede fase van het EVF, van 2005 tot 2010, is onlangs ingegaan. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nieuwe communautaire regelgeving inzake asielbeleid. Gezien dit feit voorziet het onderhavige voorstel in een verlenging van dit instrument tot 2013, met een eerste tranche die loopt tot 2007, zoals bepaald in de huidige regeling, en vervolgens twee tranches, respectievelijk van 2008 tot 2010 en van 2011 tot 2013, die onder het nieuwe kaderprogramma vallen. De middelen van het fonds bedragen in totaal 1.184 miljoen euro voor de periode 2008-2013.

3. Het standpunt van de rapporteur

Gezien het feit dat de toepassing van de in de Europese Unie ingevoerde normen (bijvoorbeeld het acquis van Schengen) op dit moment ongelijke lasten oplevert voor de verschillende lidstaten is een solidariteitsmechanisme nodig, dat in de eerste plaats moet zorgen voor gelijke behandeling van de vluchtelingen, de asielzoekers en de migranten, natuurlijk met volledige eerbiediging van de erkende normen op het gebied van de mensenrechten. Ook mag niet uit het oog worden verloren dat de discussie omtrent het thema "solidariteit" niet alleen de lidstaten betreft, maar dat solidariteit moet gelden voor alle betrokken landen, met inbegrip van derde landen. In dit perspectief verheugt de rapporteur zich over de verdieping van de discussie die gaande is over de voordelen die het ontwikkelingsbeleid kan opleveren voor een doeltreffend migratiebeleid. De gebeurtenissen van de laatste maanden in de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla hebben eens te meer aangetoond dat "more development for less migration" nodig is. In deze optiek is de rapporteur van mening dat er evenwicht moet zijn tussen veiligheid enerzijds en solidariteit met de immigranten anderzijds.

Gezien het feit dat het hier gaat om de grote lijnen van kaderprogramma's voor een hele financiële periode, vormen deze teksten slechts een globale schets, die later in de meerjarenprogramma's concreet zal worden ingevuld. Daarom lenen deze voorstellen zich slecht voor concrete wijzigingen op dit moment. Over het algemeen lijken de teksten rekening te houden met de in de afgelopen jaren gevoerde discussies, maar wij zullen moeten zien hoe deze voorstellen daadwerkelijk gestalte zullen krijgen.

Niettemin stelt de rapporteur voor het belang van bepaalde aspecten van het Vluchtelingenfonds nu al te onderstrepen. In de eerste plaats moet het verband dat er is tussen vluchtelingen en ontwikkelingsbeleid worden opgenomen in het artikel over de algemene doelstellingen van het voorstel. Het immigratiebeleid heeft twee dimensies, een interne en een externe. Daarom is het onontbeerlijk dat er duidelijke mechanismen komen, zodat de twee dimensies een operationeel en gecoördineerd karakter krijgen. De rapporteur is van mening dat regulering van de immigratie een garantie vormt voor eerbiediging van de mensenrechten en behoorlijke levens- en arbeidsomstandigheden van de immigranten. In ieder geval zijn steunverlening aan de ontwikkelingslanden en volledige samenwerking tussen de Europese Unie en deze landen van primordiaal belang voor het welslagen van welk immigratiebeleid dan ook.

Gezien de voortdurende inspanningen om tot grotere harmonisatie van de communautaire acties te komen lijkt het de rapporteur al te bescheiden slechts 7% van de begroting te reserveren voor communautaire maatregelen, vooral als men bedenkt dat een van de doelstellingen van het programma van Den Haag(2) is - en dat is in het voorstel overgenomen - "passende structuren op te richten waarbij de nationale asieldiensten van de lidstaten zijn betrokken, ter vergemakkelijking van de praktische en constructieve samenwerking". Ook is het niet voldoende asielprocedures te creëren, men moet ook de toegang tot deze procedures verzekeren. Een ander sleutelelement in de discussie over een Vluchtelingenfonds is, naar de mening van de rapporteur, versterking van de eerbiediging van de mensenrechten. De mensenrechten moeten absoluut de hun toekomende plaats krijgen in de bepalingen tot vaststelling van de strategische richtsnoeren, alsmede bij de uitwerking van de meerjarenprogramma's.

Onder voorbehoud van deze opmerkingen en van een correcte toepassing in de praktijk, kan de rapporteur dit voorstel voor een beschikking alleen maar toejuichen, als zijnde een noodzakelijke stap naar een gemeenschappelijk asielbeleid in de Europese Unie.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst(3)  Amendementen van het Parlement

Amendement 1

Artikel 2, lid 1

1. De algemene doelstelling van het fonds is de inspanningen van de lidstaten op het gebied van de opvang van vluchtelingen en ontheemden te steunen en aan te moedigen en de gevolgen van de opvang te dragen door medefinanciering van de in deze beschikking bedoelde maatregelen, rekening houdend met de communautaire wetgeving op deze gebieden.

1. De algemene doelstelling van het fonds is de inspanningen van de lidstaten op het gebied van de opvang van vluchtelingen en ontheemden te steunen en aan te moedigen en de gevolgen van de opvang te dragen door medefinanciering van de in deze beschikking bedoelde maatregelen, rekening houdend met de communautaire wetgeving op deze gebieden, alsmede met de wetgeving van de landen van oorsprong en de algemene beginselen van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Motivering

De algemene doelstellingen van het Vluchtelingenfonds kunnen alleen op reële wijze worden gedefinieerd als ook rekening wordt gehouden met de motieven van de vluchtelingen voor het verlaten van hun land. Daarom moeten de doelstellingen niet alleen gericht zijn op ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten, maar ook op de mogelijkheden die er zijn om actie te ondernemen voordat de vluchtelingen hun land verlaten, zoals bijvoorbeeld bilaterale overeenkomsten tussen de Unie en het land van oorsprong en de positieve effecten van de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling.

Amendement 2

Artikel 3, lid 2, letter -a) (nieuw)

 

(-a) informatie over en toegang tot de asielprocedures voor de aanvragers;

Motivering

Het volstaat niet structuren te creëren voor de asielprocedures, er dient ook en vooral gewaarborgd te zijn dat de asielzoekers ook toegang hebben tot deze structuren. Dat kan impliceren dat reeds in het land van oorsprong van de asielzoeker informatie wordt verstrekt. Daarom is het belangrijk dit recht op informatie en op toegang daartoe op te nemen in de subsidiabele acties van het financieel instrument.

Amendement 3

Artikel 3, lid 2, letter g)

(g) informatie voor de lokale gemeenschappen die te maken krijgen met degenen die in het land van ontvangst worden opgevangen.

(g) informatie voor de lokale gemeenschappen en scholing van het personeel van de lokale autoriteiten en van de opvangstructuren die te maken krijgen met degenen die in het land van ontvangst worden opgevangen.

Motivering

Het is zeer belangrijk dat degenen die worden opgevangen in lokale gemeenschappen een positief imago hebben. Om een dergelijk positief imago te laten ontstaan is sensibilisering van de plaatselijke bevolking ongetwijfeld belangrijk, maar daarvoor is in de eerste plaats een passende scholing van het personeel van de plaatselijke autoriteiten en de opvangstructuren nodig.

Amendement 4

Artikel 3, lid 6

6. Deze acties houden rekening met de specifieke situatie van kwetsbare personen zoals minderjarigen, alleenstaande minderjarigen, personen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en personen die folteringen hebben ondergaan, zijn verkracht of aan andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld zijn blootgesteld.

6. Deze acties houden rekening met de specifieke situatie van kwetsbare personen zoals minderjarigen, alleenstaande minderjarigen, personen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en personen die folteringen hebben ondergaan, zijn verkracht of aan andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld zijn blootgesteld, waarbij in de eerste plaats en bij iedere actie volledige eerbiediging van de normen inzake de mensenrechten verzekerd moet zijn.

Motivering

Bij iedere actie moet de hoogste prioriteit worden gegeven aan de volledige eerbiediging van de mensenrechten. Gezien de vaak hachelijke omstandigheden waarin de asielzoekers verkeren, is het absoluut noodzakelijk dat in de te volgen procedures de menselijke waardigheid wordt gerespecteerd, hetgeen in de huidige praktijk helaas nog vaak niet het geval is.

Amendement 5

Artikel 4, lid 1

1. Op initiatief van de Commissie kan maximaal 7% van de voor het Fonds beschikbare middelen worden gebruikt ter financiering van transnationale acties of acties van communautair belang ("Communautaire acties") met betrekking tot het asielbeleid en maatregelen ten aanzien van de in artikel 6 bedoelde doelgroepen.

1. Op initiatief van de Commissie kan maximaal 15% van de voor het Fonds beschikbare middelen worden gebruikt ter financiering van transnationale acties of acties van communautair belang ("Communautaire acties") met betrekking tot het asielbeleid en maatregelen ten aanzien van de in artikel 6 bedoelde doelgroepen.

Motivering

Slechts 7% van de begroting te besteden voor de communautaire acties van dit financieel instrument voldoet in geen geval aan de ambitie die in het voorstel onder woorden wordt gebracht: "... dat de uitvoering van gecoördineerde of gezamenlijke acties de Gemeenschap als geheel ten goede komt" (blz.7). Om te komen tot "vergemakkelijking van de praktische en constructieve samenwerking" (blz. 9) is een hoger bedrag beslist noodzakelijk.

Amendement 6

Artikel 5, lid 2, letter e bis) (nieuw)

 

(e bis) juridische bijstand, alsmede tolk- en vertaaldiensten.

Motivering

In artikel 5 over noodmaatregelen noemt het voorstel onder letter (c) van lid 2 "medische, psychologische of andere bijstand". De formulering "of andere" is zeer vaag. Naar onze mening is het net zo belangrijk dat de asielzoeker geïnformeerd wordt over zijn rechten en plichten. Daarom is juridische bijstand in een taal die door de asielzoeker begrepen wordt onontbeerlijk, en moet expliciet onder de noodmaatregelen worden opgenomen.

Amendement 7

Artikel 9, lid 1

1. De lidstaten zijn, op het passende territoriale niveau en in overeenstemming met hun eigen specifieke institutionele stelsels, verantwoordelijk voor de uitvoering van de in de artikelen 19 en 21 bedoelde meerjaren- en jaarprogramma's. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend in overeenstemming met deze beschikking.

1. De bevoegde autoriteiten in de lidstaten zijn, in overeenstemming met hun eigen specifieke institutionele stelsels, verantwoordelijk voor de uitvoering van de in de artikelen 19 en 21 bedoelde meerjaren- en jaarprogramma's. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend in overeenstemming met deze beschikking.

Motivering

De interne structuren van de lidstaten zijn zeer uiteenlopend. Daarom moeten het beheer en de tenuitvoerlegging van de meerjarenprogramma's plaatsvinden volgens de wetgeving en met de interne structuren van de lidstaat in kwestie (al dan niet op territoriaal niveau).

Amendement 8

Artikel 18, lid 2

2. In deze richtsnoeren zullen, voor elk van de doelstellingen van het Fonds, de prioriteiten van de Gemeenschap worden vastgelegd met het oog op de bevordering van de toepassing van het Gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

2. In deze richtsnoeren zullen, voor elk van de doelstellingen van het Fonds, de prioriteiten van de Gemeenschap worden vastgelegd met het oog op de bevordering van de toepassing van het Gemeenschappelijk Europees asielstelsel, onder waarborging van volledige eerbiediging van de mensenrechtennormen.

Motivering

Bij de programmering en de nationale meerjarenprogramma's moet de hoogste prioriteit worden gegeven aan de volledige eerbiediging van de mensenrechten. Gezien de vaak hachelijke omstandigheden waarin de asielzoekers verkeren, is het absoluut noodzakelijk dat in de te volgen procedures de menselijke waardigheid wordt gerespecteerd, hetgeen in de huidige praktijk helaas nog vaak niet het geval is.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemene programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"

Document- en procedurenummers

COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD)

Commissie ten principale

LIBE

Advies uitgebracht door
  Datum bekendmaking

DEVE
22.6.2005

Nauwere samenwerking – datum bekendmaking

 

Rapporteur voor advies
  Datum benoeming

Fernando Fernández Martín
31.8.2005

Vervangen rapporteur voor advies

 

Behandeling in de commissie

14.11.2005

1.12.2005

25.1.2005

 

 

Datum goedkeuring

25.1.2005

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Milan Gaľa, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

 

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...

(1)

COM(2005)0123, 6.4.2005

(2)

Gezien de conclusies van de Europese Raad van 4 en 5 november 2004 te Brussel.

(3)

Nog niet in het PB gepubliceerd.


ADVIES van de Begrotingscommissie (28.3.2006)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"

(COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD))

Rapporteur voor advies: Kathalijne Maria Buitenweg

BEKNOPTE MOTIVERING

In haar voorstellen voor de nieuwe financiële vooruitzichten van de Unie (2007-2013) die de Commissie heeft voorgelegd aan het Parlement en de Raad(1), heeft zij een nieuw hoofdstuk 3 opgenomen over Burgerschap, Vrijheid, Veiligheid en Rechtvaardigheid, met een totale voorziening van 24.705 miljard euro, waarvan 65% bestemd is voor de voltooiing van de Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Rechtvaardigheid. In zijn resolutie van 8 juni 2005 "Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013"(2) stelde het Parlement een verhoging van 1 miljard euro (in prijzen van 2004) voor, te bestemmen voor de bevordering van de fundamentele rechten en voor de misdaadbestrijding. De Europese Raad van 15/16 december stelde echter voor dit beleidsgebied een bedrag van slechts 6.630 miljard euro voor.

1. VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Dit voorstel is een van de vier ontwerpbeschikkingen die deel uitmaken van het op 6 april 2005 door de Commissie ingediende kaderprogramma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"(3), dat bestemd is voor de periode januari 2007 tot en met december 2013 en waarvoor in totaal 5.866 miljoen euro aan vastleggingskredieten zijn gereserveerd. De vier fondsen van het kaderprogramma zijn: het Integratiefonds, het Buitengrenzenfonds, het Europees Vluchtelingenfonds en het Terugkeerfonds.

Het onderhavige voorstel betreft het Europees Vluchtelingenfonds, dat hoofdzakelijk ten doel heeft de inspanningen van de lidstaten die bestaan in de opvang van vluchtelingen en ontheemden en in het dragen van de gevolgen van deze opvang, te steunen en aan te moedigen, ook in geval van een plotselinge massale toestroom van ontheemden. De kwestie van financiële steun voor bepaalde aspecten van een communautair systeem van hervestiging (verslag-Lambert)(4) is echter niet opgenomen in het Commissievoorstel.

De doelgroep omvat:

· vluchtelingen in de zin van het Verdrag van Genève van 1951, zoals gewijzigd door het Protocol van New York van 1967, aan wie het is toegestaan in een van de lidstaten te verblijven, alsmede degenen die deze status hebben aangevraagd;

· onderdanen van een derde land of staatlozen die een vorm van subsidiaire bescherming in de zin van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad genieten, alsmede degenen die deze status hebben aangevraagd;

· onderdanen van een derde land of staatlozen die tijdelijke bescherming genieten in de zin van Richtlijn 2001/55/EG (massale instroom van ontheemden).

Het Fonds ondersteunt acties in de lidstaten (subsidiabele acties) met betrekking tot:

· voorzieningen voor opvang en asielprocedures;

· de integratie van personen uit de doelgroep wier verblijf in de betrokken lidstaat een duurzaam en stabiel karakter heeft;

· de vrijwillige terugkeer van personen van de doelgroep, uitgezonderd degenen die een negatieve beslissing hebben gekregen op hun verzoek om internationale bescherming uit hoofde van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het protocol van 1967 daarbij, of een vorm van subsidiaire bescherming in de zin van Richtlijn van de Raad 2004/83/EG.

Een bedrag van 10 miljoen euro zal jaarlijks worden gereserveerd voor de eerste weken van een actie in geval van een massale instroom van vluchtelingen of ontheemden (noodmaatregelen).

Volgens het Commissievoorstel zal ieder jaar aan de lidstaten een vast bedrag worden toegekend (300.000 euro). Dit bedrag zal hoger zijn voor de landen die op 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de Unie en voor de landen die in de periode 2007-2013 tot de Unie zullen toetreden (500.000 euro).

De rest van de jaarlijks beschikbare middelen zal als volgt tussen de lidstaten worden verdeeld:

· 30% naar rato van het aantal personen die in de afgelopen drie jaar zijn toegelaten als vluchtelingen of als subsidiair beschermde personen;

· 70% naar rato van het aantal personen die in de afgelopen drie jaar zijn geregistreerd als aanvragers van de status van vluchteling of subsidiair beschermde persoon, of die zijn toegelaten als tijdelijk beschermd persoon.

De financiële toewijzing voor het Fonds voor de periode 2007-3013 bedraagt 1.184 miljoen euro, onderverdeeld als volgt:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014...

TOTAAL

Operationele uitgaven

V.K.

 

B.K.

60

140

140

150

200

204,2

208,6

 

1.102,8

54,77

105

150

145

175

202,1

206,4

64,52

1.102,8

Administratieve uitgaven

1,3

1,6

1,5

1,6

1,85

1,55

1,8

 

11,2

Noodmaatregelen

10

10

10

10

10

10

10

 

70

V.K. + admin. uitgaven + noodmaatregelen

71,3

151,6

151,5

161,6

211,85

215,75

220,4

 

1.184

II. VOORSTELLEN VAN DE RAPPPORTEUR

Het Commissievoorstel is welkom, maar geeft niettemin aanleiding tot een aantal opmerkingen:

1. De in het voorstel voor een beschikking aangegeven kredieten zijn zuiver indicatief, zolang er geen overeenstemming is bereikt over de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013. Over dit punt zijn diverse amendementen ingediend.

2. Omwille van de samenhang en ter vereenvoudiging wordt een gemeenschappelijk artikel voorgesteld voor de uitvoeringsmaatregelen voor het Fonds, die binnen het raadgevend comité moeten worden besproken. Dit artikel omvat het jaarlijkse werkprogramma, de richtsnoeren, de voorstellen voor de projectselectie en andere maatregelen die door voornoemd comité moeten worden aangenomen, teneinde transparantie te verzekeren. Derhalve wordt voorgesteld een nieuw artikel 21 bis te creëren.   

3. Omwille van een efficiënte comitologieprocedure dient de traditionele benadering van de Begrotingscommissie te worden gevolgd, die altijd pleit voor het inzetten van een raadgevend comité. Derhalve is een amendement op artikel 51 ingediend. Tegelijkertijd dient het Parlement echter de garantie te hebben dat zijn wetgevende bevoegdheden worden geëerbiedigd. Te dien einde zijn amendementen ingediend die ervoor moeten zorgen dat het Parlement niet zijn zeggenschap verliest over de strategische richtsnoeren, die van politieke aard zijn en derhalve geen technische uitvoeringsmaatregelen behelzen.

4. Het is belangrijk te zorgen voor democratische controle door middel van passende regelingen voor toezicht op en evaluatie van het fonds. Daarom zijn amendementen in deze zin ingediend op de desbetreffende artikelen.

5. Het verdient de voorkeur de noodmaatregelen buiten de hoofdstukken van de financiële vooruitzichten te houden, om te voorkomen dat ieder jaar kredieten beschikbaar moeten zijn in de begroting, zonder garantie dat ze ook gebruikt zullen worden. Met het oog hierop zijn verschillende amendementen ingediend.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

I. Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement 1

Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis.  stelt vast dat de in het voorstel voor een beschikking vermelde kredieten zuiver indicatief zijn, zolang er geen overeenstemming is bereikt over de financiële vooruitzichten voor 2007 en de daaropvolgende jaren;

Amendement 2

Paragraaf 1 ter (nieuw)

1 ter.   verzoekt de Commissie zo nodig een voorstel tot aanpassing van het bedrag van het financieel referentiekader voor dit programma in te dienen, zodra het volgende meerjarig financieel kader is aangenomen;

Motivering

Dit is een van de amendementen die erop wijzen dat de voorgestelde bedragen nog bevestigd moeten worden in een mogelijk meerjarig financieel kader. Wanneer dat eenmaal is aangenomen, moet de Commissie een nieuw wetgevingsvoorstel indienen om het uiteindelijk referentiebedrag vast te stellen.

Amendement 3

Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis.  wijst er nogmaals op dat iedere wijziging van de regels voor gezamenlijk beheer overeenkomstig artikel 53, lid 3 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (het "Financieel Reglement") horizontaal, binnen het kader van de huidige herziening van het Financieel Reglement, dient te worden geregeld;

Motivering

De bepalingen van het Financieel Reglement en de uitvoeringsbepalingen ervan betreffende gedeeld beheer zijn uitvoerig en zijn voldoende om het beheer van alle communautaire fondsen te regelen. Uitzonderingen op de regels van het Financieel Reglement moeten tot een minimum worden beperkt en in principe in de tekst van het Financieel Reglement zelf worden geïncorporeerd.

II. Voorstel voor een beschikking

Door de Commissie voorgestelde tekst(5)  Amendementen van het Parlement

Amendement 4

Overweging 10 bis (nieuw)

 

(10 bis) Aanvragende staten kunnen behoefte hebben aan onmiddellijke financiële bijstand om de kosten te kunnen dekken van een massale toestroom van vluchtelingen, zoals beschreven in de richtlijn van de Raad 2001/55/EG. Indien een aanvragende staat daarom verzoekt, dient derhalve na ontvangst van de aanvraag voorschotfinanciering te worden verstrekt, mits de benodigde begrotingsmiddelen beschikbaar zijn.

Motivering

Voorkomt dat ieder jaar kredieten beschikbaar moeten zijn in de begroting, zonder garantie dat ze gebruikt zullen worden, terwijl de marge in het nieuwe hoofdstuk 3 A wordt opgesoupeerd. Het verdient de voorkeur deze maatregelen buiten de hoofdstukken van de financiële vooruitzichten te financieren, naar analogie van het Solidariteitsfonds (Verordening van de Raad 2012/2002/EG van 11 november 2002, PB L 311 van 14.11.2002 en wijzigingsvoorstel COM(2005)108 van 6 april 2005).

Amendement 5

Overweging 10 ter (nieuw)

 

(10 ter) Het is passend de mogelijkheid te scheppen dat een snel besluit wordt genomen om specifieke financiële middelen toe te wijzen en deze zo spoedig mogelijk beschikbaar te maken. De administratieve procedures moeten dienovereenkomstig worden aangepast en tot het absolute minimum worden beperkt. Met het oog hierop hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie gesloten.

Motivering

Voorkomt dat ieder jaar kredieten beschikbaar moeten zijn in de begroting, zonder garantie dat ze gebruikt zullen worden, terwijl de marge in het nieuwe hoofdstuk 3 A wordt opgesoupeerd. Het verdient de voorkeur deze maatregelen buiten de hoofdstukken van de financiële vooruitzichten te financieren, naar analogie van het Solidariteitsfonds (Verordening van de Raad 2012/2002/EG van 11 november 2002, PB L 311 van 14.11.2002 en wijzigingsvoorstel COM(2005)108 van 6 april 2005).

Amendement 6

Overweging 10 quater (nieuw)

 

(10 quater) De mechanismen voor de betaling en het gebruik van subsidies uit hoofde van deze beschikking dienen de urgentie van de situatie te weerspiegelen. Derhalve moet een termijn worden vastgelegd voor het gebruik van de verleende financiële bijstand.

Motivering

Voorkomt dat ieder jaar kredieten beschikbaar moeten zijn in de begroting, zonder garantie dat ze gebruikt zullen worden, terwijl de marge in het nieuwe hoofdstuk 3 A wordt opgesoupeerd. Het verdient de voorkeur deze maatregelen buiten de hoofdstukken van de financiële vooruitzichten te financieren, naar analogie van het Solidariteitsfonds (Verordening van de Raad 2012/2002/EG van 11 november 2002, PB L 311 van 14.11.2002 en wijzigingsvoorstel COM(2005)108 van 6 april 2005).

Amendement 7

Artikel 5 bis (nieuw)

 

Artikel 5 bis

Aanvragen

 

Zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 10 weken na het begin van een massale toestroom van vluchtelingen, kan een in aanmerking komende staat bij de Commissie een aanvraag indienen voor bijstand uit het Fonds, mits hij alle nodige informatie beschikbaar stelt.

Motivering

Voorkomt dat ieder jaar kredieten beschikbaar moeten zijn in de begroting, zonder garantie dat ze gebruikt zullen worden, terwijl de marge in het nieuwe hoofdstuk 3 A wordt opgesoupeerd. Het verdient de voorkeur deze maatregelen buiten de hoofdstukken van de financiële vooruitzichten te financieren, naar analogie van het Solidariteitsfonds (Verordening van de Raad 2012/2002/EG van 11 november 2002, PB L 311 van 14.11.2002 en wijzigingsvoorstel COM(2005)108 van 6 april 2005).

Amendement 8

Artikel 5 ter (nieuw)

 

Artikel 5 ter

Voorschotfinanciering

Onmiddellijk na ontvangst van de in artikel 5 bis bedoelde aanvraag kan de Commissie, mits begrotingsmiddelen beschikbaar zijn, voor de meest dringende subsidiabele acties besluiten tot het verlenen van voorschotfinanciering en het voorschot in één tranche onmiddellijk aan de betrokken staat uitbetalen.

Zulks geldt alleen indien de aanvraag een expliciet verzoek om voorschotfinanciering bevat.

Motivering

Voorkomt dat ieder jaar kredieten beschikbaar moeten zijn in de begroting, zonder garantie dat ze gebruikt zullen worden, terwijl de marge in het nieuwe hoofdstuk 3 A wordt opgesoupeerd. Het verdient de voorkeur deze maatregelen buiten de hoofdstukken van de financiële vooruitzichten te financieren, naar analogie van het Solidariteitsfonds (Verordening van de Raad 2012/2002/EG van 11 november 2002, PB L 311 van 14.11.2002 en wijzigingsvoorstel COM(2005)108 van 6 april 2005).

Amendement 9

Artikel 5 quater (nieuw)

 

Artikel 5 quater

Begrotingsprocedure

 

1. Als de Commissie heeft besloten dat financiële bijstand uit het Fonds dient te worden verleend, legt zij aan de begrotingsautoriteit de voorstellen voor die nodig zijn voor de goedkeuring van de kredieten die beantwoorden aan het overeenkomstig artikel 22 vastgestelde bedrag.

 

2. Zodra de kredieten door de begrotingsautoriteit beschikbaar zijn gesteld, neemt de Commissie een besluit inzake de subsidie, rekening houdend met eventuele voorschotbetalingen overeenkomstig artikel 5 ter.

Motivering

Voorkomt dat ieder jaar kredieten beschikbaar moeten zijn in de begroting, zonder garantie dat ze gebruikt zullen worden, terwijl de marge in het nieuwe hoofdstuk 3 A wordt opgesoupeerd. Het verdient de voorkeur deze maatregelen buiten de hoofdstukken van de financiële vooruitzichten te financieren, naar analogie van het Solidariteitsfonds (Verordening van de Raad 2012/2002/EG van 11 november 2002, PB L 311 van 14.11.2002 en wijzigingsvoorstel COM(2005)108 van 6 april 2005).

Amendement 10

Artikel 13, lid 1

1. Het referentiebedrag voor de tenuitvoerlegging van het fonds voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2013 beloopt 1,112.7 miljard EUR.

1. Het indicatieve referentiebedrag voor de tenuitvoerlegging van dit instrument is vastgesteld op 1,112.7 miljard EUR voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 januari 2008.

Motivering

Dit is een van de amendementen die erop wijzen dat de voorgestelde bedragen nog bevestigd moeten worden in een mogelijk meerjarig financieel kader. Wanneer dat eenmaal is aangenomen, moet de Commissie een wetgevingsvoorstel indienen om het uiteindelijk referentiebedrag vast te stellen.

Amendement 11

Artikel 14, lid 1, alinea 3

Voor de lidstaten die in de periode 2008–2013 tot de Europese Unie toetreden beloopt dit bedrag vanaf het jaar van hun toetreding gedurende het resterende gedeelte van genoemde periode 500 000 EUR per jaar.

Voor de lidstaten die in de periode 2007–2013 tot de Europese Unie toetreden beloopt dit bedrag vanaf het jaar van hun toetreding gedurende het resterende gedeelte van genoemde periode 500 000 EUR per jaar.

Motivering

De beslissing over de datum van toetreding van Roemenië en Bulgarije staat voor de deur. Deze twee landen mogen niet worden bestraft met € 200.000 gedurende zes jaar, alleen omdat ze in staat waren toe te treden in juni 2007.

Amendement 12

Artikel 15 bis (nieuw)

 

Artikel 15 bis

 

De bepalingen van het Financieel Reglement zijn van toepassing. Als de Commissie voornemens is voor een specifieke behoefte van het Fonds af te wijken van deze bepalingen, stelt zij de commissie van het Europees Parlement die verantwoordelijk is voor begrotingszaken expliciet en apart daarvan in kennis.

Motivering

Transparantie wat betreft de toepassing van de bepalingen van het Financieel Reglement. Dit amendement moet worden gezien in samenhang met amendement 21 op artikel 53, lid -1 (nieuw), dat voorziet in een halftijdse evaluatie.

Amendement 13

Artikel 18 bis (nieuw)

 

Artikel 18 bis

Vóór aanneming van de in artikel 18 genoemde strategische richtsnoeren waarop het meerjarenprogramma gebaseerd zal zijn legt de Commissie de ontwerptekst voor aan het Europees Parlement en de Raad. Binnen drie maanden na ontvangst van de ontwerptekst kan elk van beide instellingen hetzij amendementen voorstellen, als zij van mening is dat de ontwerptekst niet beantwoordt aan de door de wetgevende autoriteit vastgestelde doelstellingen, hetzij bezwaar aantekenen tegen aanneming van deze tekst en eventueel de Commissie verzoeken een voorstel voor een overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag aan te nemen wetgevend besluit in te dienen.

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk dat het EP greep houdt op de strategische richtsnoeren, aangezien deze van politieke aard zijn en het niet gaat om zuiver technische uitvoeringsmaatregelen. In principe zou het EP erop moeten aandringen dat de medebeslissingsprocedure van artikel 251 voor de goedkeuring van de strategische documenten wordt gehandhaafd. Maar om de Commissie enige flexibiliteit te bieden, wordt een procedure voorgesteld waarbij over de strategische documenten kan worden beslist in een comitologieprocedure, op voorwaarde dat geen van beide instellingen bezwaren heeft. Dat zou betekenen dat alleen ingeval de ontwerpteksten van de Commissie op ernstige tegenstand van de co-wetgevers stuiten, de wetgevende procedure dient te worden gevolgd.

Amendement 14

Artikel 21 bis (nieuw)

 

Artikel 21 bis

Uitvoeringsmaatregelen

 

De voor de uitvoering van het programma nodige maatregelen betreffende onderstaande aangelegenheden worden door de Commissie vastgesteld overeenkomstig de in artikel 52 bedoelde raadplegingsprocedure:

 

a) het jaarlijks werkprogramma;

 

b) de jaarlijkse begroting en de verdeling van de middelen over de verschillende acties van het Fonds;

 

c) de algemene richtsnoeren voor de toepassing van het Fonds, alsmede de selectiecriteria en -procedures;

 

d) de verdeling van de middelen over de door de betreffende nationale autoriteiten te beheren acties;

 

e) de regelingen voor het toezicht op en de evaluatie van de acties en voor de verspreiding en overdracht van de resultaten;

 

f) de voorstellen voor projectselectie.

Motivering

Er moet een artikel over de uitvoeringsmaatregelen worden opgenomen, om onderscheid te maken tussen technische aanpassingen via comités en politiek gevoelige wijzigingen, die moeten worden vastgesteld door de gezamenlijke wetgevers, EP en Raad. De traditionele aanpak van de Begrotingscommissie is de raadplegingsprocedure, overeenkomstig het besluit van de Raad 468/1999, zulks om efficiënte en snelle procedures te verzekeren. De voorstellen van de Commissie voor de selectie van projecten kunnen om redenen van transparantie worden voorgelegd aan het comité.

Amendement 15

Artikel 30, lid 1, letter b)

b) ziet erop toe dat er aan de hand van een adequate steekproef controles worden verricht om de voor bepaalde maatregelen gedeclareerde uitgaven te verifiëren; de steekproef bestrijkt ten minste 10% van de totale subsidiabele uitgaven van elk jaarprogramma;

b) ziet erop toe dat er aan de hand van een adequate steekproef controles worden verricht om de voor bepaalde maatregelen gedeclareerde uitgaven te verifiëren; de steekproef bestrijkt ten minste 20% van de totale subsidiabele uitgaven van elk jaarprogramma;

Motivering

De Rekenkamer heeft in haar jaarverslagen over 2003 en 2004 vastgesteld dat er bij het Europees Vluchtelingenfonds zwakke plekken in het controlesysteem zitten. Om dit in de toekomst te voorkomen, dienen de lidstaten minstens 20% van de totale subsidiabele uitgaven te controleren, om te garanderen dat de maatregelen in overeenstemming met de geldende communautaire bepalingen worden uitgevoerd. Dit beantwoordt tevens aan de aanbeveling van de Europese Rekenkamer.

Amendement 16

Artikel 49, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

 

De Commissie draagt er zorg voor dat de onder deze beschikking vallende acties worden onderworpen aan evaluatie vooraf, toezicht gedurende de uitvoering en evaluatie ex-post. Zij waarborgt dat het programma toegankelijk is en op transparante wijze wordt uitgevoerd.

Motivering

Om de democratische controle te waarborgen dient het programma op passende momenten te worden getoetst en geëvalueerd.

Amendement 17

Artikel 49, lid 3 bis (nieuw)

 

3 bis. De Commissie informeert het Europees Parlement en de Raad regelmatig en tijdig over de tenuitvoerlegging van het programma, in het bijzonder over de besteding van de beschikbare middelen.

Motivering

De twee takken van de begrotingsautoriteit dienen regelmatig en tijdig geïnformeerd te worden, opdat gewaarborgd is dat het programma op effectieve wijze wordt getoetst en geëvalueerd.

Amendement 18

Artikel 50, lid 4

4. Uiterlijk op 31 december 2012 (voor de periode 2008-2010) respectievelijk op 31 december 2015 (voor de periode 2011-2013) dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's een verslag in van de evaluatie achteraf.

4. De Commissie dient bij het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's in:

 

a) uiterlijk ...*, een tussentijds verslag over de bereikte resultaten en over de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de tenuitvoerlegging van het Fonds, gelet op zijn doelstellingen, vergezeld van een voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van het Fonds. Daarnaast legt de Commissie jaarlijks een kort verslag voor over de stand van de tenuitvoerlegging van het Fonds;

 

b) Uiterlijk op 31 december 2012 (voor de periode 2008-2010) respectievelijk op 31 december 2015 (voor de periode 2011-2013) een verslag van de evaluatie achteraf betreffende de tenuitvoerlegging en de resultaten van het programma, wanneer de tenuitvoerlegging voltooid is.

_____
* drie jaar na de aanneming van deze beschikking.

Motivering

Om de democratische controle te waarborgen dient het programma op passende momenten te worden getoetst en geëvalueerd.

Amendement 19

Artikel 51, lid 2

2. De verslagen worden ontvankelijk geacht als ze alle in lid 1 genoemde gegevens bevatten. De Commissie neemt binnen twee maanden een besluit over de inhoud van het door de verantwoordelijke instantie ingediende uitvoeringsverslag. Als de Commissie niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, worden de verslagen geacht aanvaard te zijn.

2. De Commissie neemt binnen twee maanden een besluit over de inhoud van het door de verantwoordelijke instantie ingediende uitvoeringsverslag. Als de Commissie niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, worden de verslagen geacht aanvaard te zijn.

Amendement 20

Artikel 52, leden 1 en 2

1. De Commissie wordt bijgestaan door het gemeenschappelijk comité "Solidariteit en beheer van de migratiestromen", dat is opgericht bij de Beschikking tot oprichting van het Europees Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen ../… ("het comité").

1. De Commissie wordt bijgestaan door het gemeenschappelijk comité "Solidariteit en beheer van de migratiestromen", dat is opgericht voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen ../… ("het comité").

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van dat besluit.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

Motivering

In afwachting van een besluit van de Raad over het voorstel van de Commissie betreffende hervorming van het comitologiestelsel is de raadplegingsprocedure, overeenkomstig de artikelen 3 en 7 van het besluit van de Raad 1999/468/EG, de standaard aanpak van de Begrotingscommissie, om te verzekeren dat de comitologieprocedures doeltreffend en transparant zijn.

Amendement 21

Artikel 53

 

1. De Commissie kan deze beschikking eind 2010 voorleggen voor een halftijdse evaluatie, teneinde de implementatie van het Fonds te verbeteren.

Op voorstel van de Commissie bezien het Europees Parlement en de Raad deze beschikking uiterlijk op 30 juni 2013 opnieuw.

2. Op voorstel van de Commissie bezien het Europees Parlement en de Raad deze beschikking uiterlijk op 30 juni 2013 opnieuw.

Motivering

Dit biedt een zekere flexibiliteit en verbetert de implementatie van het Fonds.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"

Document- en procedurenummers

COM(2005)0123 – C6 0124/2005 – 2005/0046(COD)

Commissie ten principale

LIBE

Advies uitgebracht door
  Datum bekendmaking

BUDG
22.6.2005

Nauwere samenwerking – datum bekendmaking

 

Rapporteur voor advies
  Datum benoeming

Kathalijne Maria Buitenweg
22.6.2005

Vervangen rapporteur voor advies

 

Behandeling in de commissie

23.6.2005

 

 

 

 

Datum goedkeuring

23.6.2005

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

26

Bij de eindstemming aanwezige leden

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Jan Mulder, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Nina Škottová, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Kathalijne Maria Buitenweg, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

 

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...

(1)

1 COM(2004)0101.

(2)

2 P6_TA(2005)0224.

(3)

3 COM(2005)0123.

(4)

Par. 8 van resolutie P6_TA(2004)0100 van 15.12.2004

(5)

PB C ... van 8.12.2005, blz. .


PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"

Document- en procedurenummers

(COM(2005)0123 – C6 0124/2005 – 2005/0046(COD))

Datum indiening bij EP

6.4.2005

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

LIBE
22.6.2005

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

AFET
22.6.2005

DEVE
22.6.2005

BUDG
22.6.2005

EMPL
22.6.2005

CULT
22.6.2005

Geen advies
  Datum besluit

EMPL
12.1.2006

CULT
16.6.2005

 

 

 

Nauwere samenwerking
Datum bekendmaking

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Barbara Kudrycka
6.6.2005

 

Vervangen rapporteur(s)

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

 

Betwisting rechtsgrondslag
  Datum JURI-advies

 

 

 

 

 

Wijziging financiële voorzieningen
  Datum BUDG-advies

 

 

 

 

 

Raadpleging Europees Economisch en Sociaal Comité – datum EP-besluit

 

Raadpleging Comité van de regio's – datum EP-besluit

 

Behandeling in de commissie

4.10.2006
1.6.2006

1.12.2005
23.10.2006

22.2.2006
6.11.2006

3.4.2006

18.4.2006

Datum goedkeuring

6.11.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

19
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mihael Brejc, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ole Krarup, Barbara Kudrycka, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Maria da Assunção Esteves, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid  2)

Salvatore Tatarella

Datum indiening

29.11.2006

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...

Laatst bijgewerkt op: 4 december 2006Juridische mededeling