Postup : 2003/0168(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0481/2006

Předložené texty :

A6-0481/2006

Rozpravy :

PV 18/01/2007 - 4
CRE 18/01/2007 - 4

Hlasování :

PV 18/01/2007 - 9.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0006

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 238kWORD 198k
22. prosince 2006
PE 378.852v02-00 A6-0481/2007

ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu použitelném na mimosmluvní závazky („ŘÍM II“)

(9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Diana Wallis

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu použitelném na mimosmluvní závazky („ŘÍM II“)

(9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (9751/7/2006 – C6-0317/2006),

–   s ohledem na stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2003)0427)(2),

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2006)0083),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní záležitosti 

     (A6-0481/2006),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj Rady  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 7

(7) Věcná působnost a ustanovení tohoto nařízení by měly být v souladu s nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I) a s Římskou úmluvou o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

(7) Věcná působnost a ustanovení tohoto nařízení by měly být v souladu s nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I), s Římskou úmluvou o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy a s budoucím nařízením o právu použitelném pro smluvní závazkové vztahy („Řím I“).

Odůvodnění

Je samozřejmé, že nařízení by mělo být v souladu nejen s Římskou úmluvou z roku 1980 – která bude pokračovat v důsledku skutečnosti, že se Dánsko neúčastní přijetí tohoto nařízení a Spojené království se rozhodlo, alespoň prozatím, neúčastnit se úmluvy Řím I – ale také s novým nařízením, které teď čeká na přijetí. Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu přijatému v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Snaha o soudržnost práva Společenství vyžaduje, aby se toto nařízení nevztahovalo na ustanovení týkající se rozhodného práva nebo na ustanovení, která mají na právo obsažené v právních nástrojích sekundárního práva jiných než nařízení vliv, jako např. normy kolizního práva ve zvláštních oblastech, kogentní normy komunitárního původu nebo základní právní zásady vnitřního trhu. Výsledkem tohoto nařízení musí být podpora řádného fungování vnitřního trhu a zejména volného pohybu zboží a služeb.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh, který vychází ze znění bodu odůvodnění 19 původního návrhu Komise, je třeba vidět ve vztahu k pozměňovacímu návrhu k článku 27. Je velmi důležité, aby pravidla tohoto nařízení nenarušovala řádné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Pravidla kolizních norem stanovená v tomto nařízení se týkají také mimosmluvních závazků založených na objektivní odpovědnosti a harmonizovaná pravidla pro spojující prvky platí i pro způsobilost k protiprávním úkonům.

Odůvodnění

Zejména (avšak nejen) vzhledem k závazkům vznikajícím v souvislosti s dopravními nehodami a založeným na objektivní odpovědnosti majitele vozidla je důležité dát jasně najevo, že se kolizní normy týkají i objektivní odpovědnosti. Je vhodné jasně stanovit, že harmonizovaná pravidla pro spojující prvky se týkají otázky způsobilosti k protiprávním úkonům. Tento pozměňovací návrh byl přijat v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 12a (nový)

(12a) Před nutností předejít narušení hospodářské soutěže a zajistit právní jistotu musí mít přednost snaha rozhodovat v jednotlivých případech spravedlivě, a soudy proto musí mít možnost uplatnit vlastní uvážení.

Odůvodnění

Pravidlům je třeba dodat jistou flexibilitu, aby soudy mohly spravedlivě rozhodovat v jednotlivých případech. Soudy již označují některé otázky jako „procedurální“, aby získaly prostor pro vlastní uvážení. Je vhodnější a více v souladu s potřebou zajistit právní jistotu, když bude soudům přiznána jistá omezená pravomoc rozhodovat podle vlastního uvážení. Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu přijatého v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 19

(19) Zvláštní pravidlo uvedené v článku 6 není výjimkou z obecného pravidla stanoveného v čl. 4 odst. 1, ale spíše jeho vyjasněním. V případě nekalé hospodářské soutěže by kolizní norma měla chránit soutěžitele, spotřebitele a veřejnost a zaručit řádné fungování tržního hospodářství. Tyto cíle obecně splňuje uplatnění práva země, ve které dochází nebo pravděpodobně dojde k narušení soutěžních vztahů nebo společných zájmů spotřebitelů.

vypouští se

Odůvodnění

Má se za to, že pro případy týkající se nekalé hospodářské soutěže naprosto stačí obecné pravidlo. V bodech odůvodnění 20 a 21 navíc Rada jasně stanoví, že nekalou hospodářskou soutěží a činnostmi, které omezují hospodářskou soutěž, se míní porušení vnitrostátních předpisů a předpisů Společenství pro hospodářskou soutěž, zejména porušení článků 81 a 82 Smlouvy. Komise však ve svém pozměněném návrhu (KOM(2006)0083, v konečném znění) stanovila pravidlo pro „mimosmluvní závazky vzniklé z nekalé hospodářské soutěže“ a zvolila tak zcela odlišný přístup. Komise raději používá pro praktiky odporující pravidlům hospodářské soutěže ve smyslu článků 81 a 82 Smlouvy i nadále obecná pravidla na základě probíhající diskuse o Zelené knize o opatřeních přijatých k náhradě újmy způsobené porušením antimonopolních pravidel ES, v důsledku čehož „by Komise možná chtěla podporovat jiné řešení v průběhu postupu spolurozhodování“. Přístup Rady ve společném postoji by narušil právo iniciativy Komise a zabránil by Parlamentu účastnit se debaty o jakýchkoli budoucích legislativních návrzích Komise týkajících se konkrétně pravidel hospodářské soutěže. Je třeba poznamenat, že odpovídající pozměňovací návrh byl přijat v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 20

(20) Mimosmluvní závazkové vztahy, které vyplývají z omezení hospodářské soutěže podle čl. 6 odst. 3, by se měly vztahovat jak na porušení vnitrostátního soutěžního práva, tak na porušení soutěžního práva Společenství. Rozhodným právem pro takové mimosmluvní závazkové vztahy by mělo být právo země, jejíž trh byl ovlivněn nebo pravděpodobně bude ovlivněn takovým omezením, za předpokladu, že tento účinek je přímý a závažný. Vznikla-li škoda ve více zemích, mělo by se právo kterékoli z nich použít pouze v rozsahu škody, která vznikla v dané zemi.

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 21

(21) Příklady případů, na něž se vztahuje čl. 6 odst. 3, zahrnují zákaz dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž cílem nebo důsledkem je zamezení hospodářské soutěži v členském státě nebo na vnitřním trhu, její omezení nebo narušení, jakož i zákaz zneužití dominantního postavení v členském státě nebo na vnitřním trhu.

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 22

(22) Pokud jde o škody na životním prostředí, odůvodňuje článek 174 Smlouvy, který usiluje o vysokou úroveň ochrany, založenou na zásadě obezřetnosti a prevence, na zásadě přednosti nápravných opatření u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí“, plně užití zásady diskriminace ve prospěch poškozeného. Otázka okamžiku, ve kterém si může osoba uplatňující nárok na náhradu škody zvolit rozhodné právo, by se měla řídit právem soudu členského státu, u něhož je nárok uplatňován.

vypouští se

Odůvodnění

Má se za to, že pro případy týkající se poškození životního prostředí naprosto stačí obecné pravidlo. Navíc není jasné, co se míní „poškozením životního prostředí“, a toto nařízení by se mělo týkat výhradně toho, jaké právo by mělo být rozhodné, a nikoli hmotným právem pro odpovědnosti za životní prostředí. V případě, že bude zvláštní pravidlo pro poškození životního prostředí považováno za nezbytné, bude přidáno vymezující ustanovení. Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu přijatému v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 25a (nový)

(25a) Pokud jde o narušení soukromí nebo osobnostních práv, toto nařízení nebrání členským státům v uplatňování jejich ústavních předpisů týkajících se svobody tisku a svobody projevu v médiích. Za zemi, v níž dochází nebo pravděpodobně dojde k nejpodstatnější části či částem ztráty či škody, by měla být považována země, pro niž je zveřejněný materiál nebo vysílací služba především určeno, nebo, pokud není možno stanovit, pro kterou zemi je publikace nebo vysílání především určeno, země, v níž je prováděn redakční dohled a právo této země by mělo být právem rozhodným. Země, pro niž je zveřejněný materiál nebo vysílání určeno, by se měla určit zejména prostřednictvím jazyka takového materiálu nebo vysílání nebo prostřednictvím podílu tržby nebo velikosti publika v dané zemi na celkovém objemu tržby nebo na celkové velikosti publika, nebo kombinací těchto faktorů. Podobně by se mělo uvažovat v případě materiálů zveřejněných na internetu a jiných elektronických sítích.

 

Odůvodnění

Zatímco Komise ve svém pozměněném návrhu a Rada ve společném postoji upustily od záměru začlenit do nařízení pravidla pro právo rozhodné pro soukromí či osobnostní práva, zpravodajka je toho názoru, že by se tato problematika neměla obcházet. Zpravodajka má za to, že postoj Parlamentu z prvního čtení představuje citlivý přístup v souladu s rozsudkem ve věci C-68/93 Fiona Shevill and Others [1995] Sb. rozh. I-415. Pravidlo je formulováno tak, aby platilo pro situace, v nichž je možno uvažovat o zjevně užším spojení se zemí hlavního sídla publikace nebo vysílání. To přispěje k větší právní jistotě vydavatelů a provozovatelů vysílání a povede k jasnějšímu pravidlu, které bude platit pro všechny publikace, dokonce i pro materiály zveřejněné na internetu.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 28

(28) V zájmu respektování vůle stran a posílení právní jistoty by strany měly mít možnost výslovné volby rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy. Slabší strany by měly být chráněny tím, že možnost volby bude podléhat určitým podmínkám.

(28) V zájmu respektování vůle stran a posílení právní jistoty by strany měly mít možnost výslovné volby rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy. Slabší strany by měly být chráněny tím, že možnost volby bude podléhat určitým podmínkám.

Dále je nutno respektovat vůli stran tam, kde rozhodné právo k otázce trestného činu nebo deliktu může soud přiměřeně dovodit.

Odůvodnění

Je důležité respektovat samostatnost strany i tam, kde je volba spíše odvozená než vyjádřená. Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu přijatému v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 29a (nový)

(29a) Je vhodné jasně stanovit, že by příslušný soud měl při stanovování výše náhrady škod v případech újmy na zdraví uplatnit zásadu navrácení do původního stavu a současně by měl brát zřetel na momentální situaci v zemi obvyklého bydliště poškozeného. To by mělo zahrnovat zejména skutečné náklady na následnou péči a lékařskou pomoc.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Rada zamítla pozměňovací návrh Parlamentu v prvním čtení, v němž byl požadavek, aby bylo při vypočítávání výše nároku v případech dopravních nehod uplatňováno vnitrostátní právo poškozeného, navrhla zpravodajka dva nové pozměňovací návrhy (jeden k úvodní části a jeden k normativní části), v nichž má být dosaženo stejného výsledku jinými prostředky. Vzhledem k tomu, že původní omezení pouze na dopravní nehody bylo kritizováno, rozšířila zpravodajka ustanovení, aby se nařízení týkalo případů újmy na zdraví obecně.

V případě újmy na zdraví je nezbytné přihlédnout k situaci, v níž se poškozený bude nacházet v zemi svého obvyklého bydliště: skutečné náklady na péči, následnou lékařskou pomoc atd. Toto ustanovení napomůže tomu, aby se volný pohyb osob v rámci vnitřního trhu stal zajímavějším pro občany, a současně ukáže vnímavost k obavám občanů. Toto ustanovení také předchází nespravedlivému zatížení systémů sociální péče v zemi obvyklého bydliště poškozeného, kterému vznikla škoda při dopravní nehodě.

Tento pozměňovací návrh má usnadnit dosažení dohody s Radou.

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 29b (nový)

 

(29b) Jakákoli strana ve sporu uplatňující nárok nebo protinárok u národního soudu nebo tribunálu, který spadá do působnosti tohoto nařízení, může zvažovat jakékoli otázky týkající se rozhodného práva, jež se objevily v souladu s jeho nárokem nebo protinárokem, a podle toho případně oznámí soudu nebo tribunálu nebo jakýmkoli jiným stranám právní předpis nebo předpisy, o kterých strana ve sporu tvrdí, že platí pro veškeré nebo některé složky jejího nároku.

Odůvodnění

Toto jednoduché ustanovení zavedené v pozměňovacím návrhu v prvním čtení zajistí, že otázka rozhodného práva bude řádně posouzena oběma stranami a soudem, a tak se zajistí právní jistota.

Pozměňovací návrh 13

Bod odůvodnění 30a (nový)

(30a) Tak jako v Římské dohodě platí zásada „iura novit curia“. Soud by měl z vlastního podnětu určit cizí právo. Při určování cizího práva smějí strany soudu pomáhat a soud by měl mít možnost strany také vyzvat ke spoluúčasti.

Pozměňovací návrh 14

Bod odůvodnění 31

(31) Je třeba zabránit stavu, kdy jsou kolizní normy rozptýlené do více nástrojů a kdy jsou mezi nimi rozdíly. Toto nařízení však nevylučuje možnost začlenit kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy do právních předpisů Společenství týkající se konkrétních otázek.

Tímto nařízením by nemělo být dotčeno používání jiných nástrojů obsahujících ustanovení, jejichž účelem je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu, pokud nemohou být použity ve spojení s právem určeným podle pravidel tohoto nařízení.

(31) Je třeba zabránit stavu, kdy jsou kolizní normy rozptýlené do více nástrojů a kdy jsou mezi nimi rozdíly. Toto nařízení však nevylučuje možnost začlenit kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy do právních předpisů Společenství týkající se konkrétních otázek.

Odůvodnění

Viz nový bod odůvodnění 7a a pozměňovací návrh k článku 27.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 1 odst. 2 písm. g)

g) mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z narušení soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy.

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu, kterým se vkládá bod odůvodnění 25a.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 1 odst. 3

3. Toto nařízení se nevztahuje na dokazování a soudní řízení s výhradou článků 21 a 22.

3. Toto nařízení se nevztahuje na dokazování a soudní řízení s výhradou článků 15a, 21 a 22.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat společně s pozměňovacím návrhem, kterým se vkládá článek 15a a bod odůvodnění 30a.

Pozměňovací návrh 17

Článek 6

Článek 6

vypouští se

Nekalá soutěž a jednání omezující volnou hospodářskou soutěž

 

1. Rozhodným právem pro mimosmluvní závazky, které vznikají z jednání z nekalé soutěže, je právo země, ve které dochází nebo pravděpodobně dojde k narušení soutěžních vztahů nebo společných zájmů spotřebitelů.

 

2. Postihuje-li jednání z nekalé soutěže výlučně zájmy určitého soutěžitele, použije se článek 4.

 

3. Rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z omezení hospodářské soutěže, je právo země, na jejímž trhu se účinky tohoto omezení projevují nebo pravděpodobně projeví.

 

4. Rozhodné právo určené podle tohoto článku nelze vyloučit dohodou podle článku 14.

 

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 18

Článek 7

Článek 7

Škoda na životním prostředí

Rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají ze škody na životním prostředí nebo škody na zdraví nebo na majetku v důsledku takové škody, je právo určené podle čl. 4 odst. 1, pokud si osoba, která uplatňuje nárok na náhradu škody, nezvolí za rozhodné právo pro svůj nárok právo země, kde došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody.

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 19

Článek 7a (nový)

Článek 7a

 

Narušení soukromí nebo osobnostních práv

 

1. Pro mimosmluvní závazky vyplývající z porušení soukromí či osobnostních práv je rozhodné právo země, v níž dochází nebo pravděpodobně dojde k nejpodstatnější části či částem ztráty či škody.

 

Tam, kde je narušení způsobeno zveřejněním tiskoviny nebo vysíláním, se za zemi, v níž dochází nebo pravděpodobně dojde k nejpodstatnější části či částem ztráty či škody, považuje země, pro niž je zveřejněný materiál nebo vysílací služba především určena, nebo, pokud není možno stanovit, pro kterou zemi je publikace nebo vysílání především určeno, mělo by být rozhodným právem země, v níž je prováděn redakční dohled a právo této země by mělo být právem rozhodným. Země, pro niž je zveřejněný materiál nebo vysílání určeno, se určí zejména prostřednictvím jazyka takového materiálu nebo vysílání nebo prostřednictvím podílu tržby nebo velikosti publika v dané zemi na celkovém objemu tržby nebo na celkové velikosti publika, nebo kombinací těchto faktorů.

 

Toto ustanovení platí obdobně pro materiály zveřejňované na internetu a jiných elektronických sítích.

 

2. Pro právo na odpověď či obdobná opatření a na jakákoli preventivní opatření nebo soudní zákazy vydavatelů či provozovatelů vysílání v souvislosti s obsahem publikovaných či vysílaných materiálů je rozhodné právo země, v níž má vydavatel nebo provozovatel vysílání obvyklé sídlo.

 

3. Odstavec 2 platí také pro narušení soukromí nebo osobnostních práv, které vzniklo ze zpracování osobních údajů.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 25a.

Druhý odstavec týkající se soudního zákazu vychází z původního návrhu Komise, je však realističtější, vzhledem k tomu, že tento zákaz má být požadován a přiznán okamžitě a je v podstatě předběžný.

Odstavec 3 má zaplnit zjevnou mezeru v původním návrhu nařízení.

Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu přijatému v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 8 odst. 3

3. Rozhodné právo určené podle tohoto článku nelze vyloučit dohodou podle článku 14.

3. Rozhodné právo určené podle tohoto článku lze vyloučit dohodou podle článku 14 pouze tehdy, jestliže byla dohoda individuálně sjednána smluvními stranami.

 

Dohoda je považována za individuálně sjednanou tehdy, pokud její návrh nebyl vypracován předem, smluvní strany tedy mohly ovlivnit věcný obsah jejích ustanovení.

Pozměňovací návrh 21

Článek 15a (nový)

Článek 15a

 

Určování obsahu cizího práva

 

Příslušný soud určí obsah cizího práva z vlastního podnětu. Soud může s tímto cílem v případě potřeby také vyzvat strany ke spoluúčasti.

Odůvodnění

Platí zásada „iura novit curia“. Soud musí určit z vlastního podnětu cizí právo. Při určování cizího práva smějí strany soudu pomáhat a soud může strany také ve vhodných případech vyzvat ke spoluúčasti.

Pozměňovací návrh 22

Článek 21a (nový)

Článek 21a

 

Náhrada škody

 

Příslušný soud uplatní při stanovování náhrady škod v případech újmy na zdraví zásadu navrácení do původního stavu a současně zohlední momentální situaci v zemi obvyklého bydliště poškozeného.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu, kterým se vkládá bod odůvodnění 29a.

Pozměňovací návrh 23

Článek 26

Použití některého ustanovení práva kterékoli země určeného na základě tohoto nařízení může být odmítnuto pouze v případě, že by bylo zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem místa soudu.

 

1. Použití některého ustanovení práva kterékoli země určeného na základě tohoto nařízení může být odmítnuto pouze v případě, že by bylo zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem místa soudu.

 

 

1a. Dále může být jako porušení veřejného pořádku ( „ordre public“) příslušného soudu posuzován případ, kdy by byla v důsledku uplatnění práva příslušného podle tohoto nařízení uložena nekompenzační náhrada škody, jako je exemplární náhrada či trest.

Odůvodnění

Pokud jde o nový druhý odstavec, existence exemplární náhrady či trestu může působit jako podnět pro tzv. forum shopping, a proto doložka o přezkumu obsahuje povinnost Komise, aby v rámci posuzování plnění tohoto nařízení přezkoumala celou problematiku náhrady škod.

Tento pozměňovací návrh byl přijat v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 24

Článek 27

Tímto nařízením není dotčeno použití právních předpisů Společenství, které ve zvláštních případech stanoví kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy.

Tímto nařízením není dotčeno použití nebo přijetí právních předpisů orgánů Evropských společenství, které:

 

 

a) ve zvláštních případech stanoví kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy; nebo

 

b) určují předpisy platné bez ohledu na vnitrostátní právo, jímž se na základě tohoto nařízení řídí předmětné mimosmluvní závazky; nebo

 

c) vylučují uplatnění právních norem příslušného soudu nebo práva určeného tímto nařízením; nebo

 

d) obsahují ustanovení na podporu řádného fungování vnitřního trhu, pokud nemohou být použita ve spojení s příslušnými normami mezinárodního práva soukromého.

Odůvodnění

Toto nařízení musí být schopno existovat spolu s právními předpisy pro vnitřní trh, a musí podporovat, nikoli brzdit řádné fungování vnitřního trhu. Podrobně byl zvažován vztah mezi tímto nařízením a směrnicemi o televizi bez hranic, elektronickém obchodování a o službách.

Tento pozměňovací návrh byl přijat v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 25

Článek 28

Vztah ke stávajícím mezinárodním úmluvám

vypouští se

(1) Tímto nařízením není dotčeno použití mezinárodních úmluv, jejichž stranou je jeden nebo více členských států ke dni přijetí tohoto nařízení a které stanoví kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy.

 

(2) Toto nařízení se však použije mezi členskými státy přednostně ve vztahu k úmluvám uzavřeným výlučně mezi dvěma a více členskými státy v rozsahu, ve kterém se týkají předmětu právní úpravy tohoto nařízení.

 

Pozměňovací návrh 26

Článek 30

Komise do ...* předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování tohoto nařízení. V případě potřeby ke zprávě přiloží návrhy na jeho změny. Zpráva se bude zabývat zejména mimosmluvními závazkovými vztahy, které vznikají v souvislosti s dopravními nehodami a s narušením soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy.

Komise do ...* předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování tohoto nařízení. V případě potřeby ke zprávě přiloží návrhy na jeho změny.

 

Při vypracovávání zprávy Komise věnuje zvláštní pozornost zejména důsledkům způsobu, jakým různé právní řády používají cizí právo, a problematice náhrady škody, včetně možnosti ukládat exemplární náhrady či tresty, uplatňované v některých státech.

 

Součástí zprávy musí být analýza rozsahu, v jakém soudy členských států v praxi používají cizí právo, včetně doporučení týkající se vhodnosti jednotného přístupu k používání cizího práva.

 

Nejpozději do… a po rozsáhlé diskusi s příslušnými kruhy předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o situaci v oblasti narušování soukromí a osobnostních práv, se zohledněním svobody názoru a svobody tisku. Zpráva bude obsahovat rozsáhlé posouzení rozsahu tohoto jevu, problémů a také rozsáhlé hodnocení dopadů. V případě potřeby budou ve zprávě návrhy na úpravu tohoto nařízení a/nebo přijetí zvláštních právních předpisů.

 

Komise předloží nejpozději do... Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru po rozsáhlé diskusi s příslušnými kruhy, včetně Haagské konference o mezinárodním právu soukromém, zprávu o situaci v oblasti práva rozhodného pro dopravní nehody. Zpráva bude obsahovat rozsáhlé posouzení rozsahu tohoto jevu, problémů a také rozsáhlé hodnocení dopadů. V případě potřeby budou ve zprávě návrhy na úpravu tohoto nařízení a/nebo přijetí zvláštních právních předpisů.

Odůvodnění

Sdílí se základní požadavek zpravodajky na rozšířenou doložku o přezkumu. Současně má tato doložka umožnit nalezení shody s Radou. Neboť v Radě a po odvolání odpovídajícího návrhu Komisí není i přes intenzivní diskusi možné nalézt řešení pro oblast narušení soukromí a osobnostních práv, nemá tato otázka bránit přijetí celého nařízení. Je ale třeba, aby zákonodárci Společenství tuto oblast pro její zásadní význam i nadále pečlivě sledovali. Dále není třeba, aby byly jmenovány zvláštní skupiny zaměstnání partnerů při konzultacích.

(1)

Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 370.

(2)

Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka posuzovala společný postoj Rady obzvlášť pečlivě. Oceňuje pozornost, kterou Rada a Komise věnovala stanovisku Evropského parlamentu z prvního čtení, a skutečnost, že mnohé z pozměňovacích návrhů Parlamentu se nějakým způsobem promítají ve společném postoji.

Při přípravě návrhu doporučení pro druhé čtení si však zpravodajka byla velmi dobře vědoma, že v Parlamentu získalo stanovisko v rámci prvního čtení převážnou většinu hlasů. Zpravodajka by ráda upozornila zejména na význam, který přikládají členské státy ustanovením pro dopravní nehody a ustanovením pro narušení soukromí a osobnostních práv. Z tohoto důvodu se rozhodla, že bude nadále prosazovat začlenění příslušných ustanovení pro tyto otázky do konečného znění nařízení.

Pokud jde o soukromí a osobnostní práva, je zpravodajka zklamána, že se Komise rozhodla příslušná ustanovení ze svého pozměněného návrhu stáhnout. Ačkoli si je zpravodajka vědoma politických problémů, se kterými se Rada setkala, a má pro ně porozumění, považuje za správné a vhodné trvat na pozměňovacích návrzích Parlamentu z prvního čtení, aby se Parlament mohl touto důležitou otázkou dále zabývat a případně zvážil jiné možnosti.

Pokud jde o otázku dopravních nehod, zpravodajka hodnotí kladně vůli Rady přimět Komisi k tomu, aby se touto záležitostí zabývala, domnívá se však, že je nezbytné přistupovat k doložce o přezkumu rozhodněji. Zpravodajka se rovněž domnívá, že je třeba více a efektivněji konzultovat se zainteresovanými stranami a že nyní, kdy Společenství přistupuje k Haagské konferenci, je na čase, aby v oblasti soukromého mezinárodního práva více sladilo své činnosti s tímto orgánem. Zpravodajka také zastává názor, že otázka náhrady škody v případech újmy na zdraví může být řádně upravena v rámci nařízení Řím II, a navrhla nové řešení odpovídající záměrům Parlamentu v prvním čtení, které má umožnit dosažení dohody s Radou.

Zpravodajka kromě toho i nadále soudí, že by měla být vypuštěna zvláštní ustanovení o nekalé hospodářské soutěži a poškození životního prostředí, a to na základě důvodů uvedených v odůvodněních k příslušným pozměňovacím návrhům.

V otázce vztahů mezi Římem II a jinými právními nástroji Společenství může pouze citovat to, co uvedla ve vysvětlujícím prohlášení ke zprávě k prvnímu čtení, tedy že „zpravodajka vyvinula velké úsilí k zajištění toho, aby nařízení mohlo existovat současně s právními předpisy pro vnitřní trh, a aby nebrzdilo, ale podporovalo řádné fungování vnitřního trhu. Podrobně byl zvažován vztah mezi tímto nařízením a směrnicemi o televizi bez hranic a o elektronickém obchodování. Zpravodajka se obávala navrhnout zásadní holistický přístup, který měl předejít nezbytným zavádějícím vybočením a zvláštním režimům, ať už v současnosti nebo v budoucnosti, protože to by vedlo pouze k menší transparentnosti našich právních předpisů a k větším problémům při snaze poradit si s nimi.“

Co se týká ostatních otázek, pozměňovací návrhy předložené spolu se svými odůvodněními v návrhu zprávy hovoří samy za sebe.


POSTUP

Název

Společný postoj Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu použitelném na mimosmluvní závazky(„ŘÍM II“)

Referenční údaje

9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

6.7.2005

P6_TA(2005)0284

Návrh Komise

KOM(2003)0427 – C5-0338/2003

Pozměněný návrh Komise

 

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

28.9.2006

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

JURI
28.9.2006

Zpravodaj

Datum jmenování

Diana Wallis
14.9.2004

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Projednání ve výboru

2.10.2006

20.11.2006

20.12.2006

 

 

Datum přijetí

20.12.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:
–:

0:

13

2

6

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Malcolm Harbour, Wolf Klinz, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Sharon Bowles

Datum předložení

22.12.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

Poslední aktualizace: 8. ledna 2007Právní upozornění