Διαδικασία : 2006/0271(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0008/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0008/2007

Συζήτηση :

PV 14/02/2007 - 11
CRE 14/02/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2007 - 6.7
CRE 15/02/2007 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0048

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 162kWORD 107k
25 Ιανουαρίου 2007
PE 382.509v02-00 A6-0008/2007

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών

(COM(2006)0815 – C6-0036/2007 – 2006/0271(CNS))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Jan Andersson

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών

(COM(2006)0815 – C6-0036/2007 – 2006/0271(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0815)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 128, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0036/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0008/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

 

3α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τον απαιτούμενο χρόνο, επ' ουδενί κατώτερο των πέντε μηνών, προκειμένου να διαδραματίσει τον συμβουλευτικό του ρόλο όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 128, παράγραφος 2, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθ' όλη τη διάρκεια της αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση η οποία έχει προγραμματισθεί για το 2008.

Αιτιολόγηση

Το αίτημα λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο σημαντικής μεταβολής των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση του 2008 και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο αναγκαίος χρόνος προκειμένου να διαδραματίσει το συμβουλευτικό του ρόλο όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 128 παράγραφος 2 της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής και οι συντονιστές της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων αποφάσισαν να υποβάλουν απλώς μια τροπολογία διαδικαστικού χαρακτήρα αναφορικά με το δικαίωμα του Κοινοβουλίου για μια ορθή διαβούλευση σε σχέση με το κείμενο των προσεχών κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση. Το αίτημα αυτό λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο σημαντικής μεταβολής των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση του 2008 και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο αναγκαίος χρόνος προκειμένου να διαδραματίσει το συμβουλευτικό του ρόλο όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 128 παράγραφος 2 της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο νέος τριετής κύκλος διακυβέρνησης που ξεκίνησε το 2005 με την αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και συνενώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση με τις ευρείες κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής, επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας εις τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στην κατάσταση που επικρατεί σε εθνικό επίπεδο.

Η ετήσια αυτή αξιολόγηση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων από την Επιτροπή δείχνει αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας. Η ανάπτυξη ωστόσο της παραγωγικότητας και η ποιότητα των θέσεων εργασίας εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ευρώπης. Πράγματι, μολονότι οι εκθέσεις εφαρμογής αποδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη έχουν λάβει πολλά από τα αναγκαία εκείνα μέτρα για την εφαρμογή των προγραμμάτων , λίγα μόλις κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη "προσέγγιση κύκλου ζωής" σε σχέση με την απασχόληση. Χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να θιγεί ο στόχος που συμφωνήθηκε κατά το παρελθόν έτος, να προσφέρεται δηλαδή σε κάθε νέο που αποφοιτά από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο μια θέση εργασίας, κατάρτιση ή άλλο μέτρο δημιουργίας απασχόλησης εντός έξι μηνών αφότου κατέστη άνεργος. Το χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει επίσης ευρύ και η διαθεσιμότητα προσιτής μέριμνας για το παιδί εξακολουθεί να είναι προβληματική σε ορισμένα κράτη μέλη , γεγονός που καθιστά περισσότερο δυσχερή το συνδυασμό της εργασίας με τον ιδιωτικό βίο. Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη έχουν να επιδείξουν περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας τους για την προστασία της απασχόλησης.

Λαμβάνοντας υπόψη την όλη κατάσταση, ο εισηγητής πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να συμβάλει περισσότερο στην ορθή διαχείριση της στρατηγικής της Λισαβόνας στην περίπτωση που του δοθεί ο αναγκαίος χρόνος (όχι κάτω των έξι μηνών) προκειμένου να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο του στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την κατάρτιση των κατευθυντηρίων γραμμών που τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν στις πολιτικές τους για την απασχόληση. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, περιλαμβανομένου του ΕΚ, πρέπει σήμερα να επισημαίνουν με περισσότερο κατηγορηματικό τρόπο τις αδυναμίες των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των κρατών μελών, το ΕΚ θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ισχυρότερο ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο της προόδου που επιτελούν τα κράτη μέλη. Αναφορικά με τις συγκεκριμένες για την κάθε χώρα συστάσεις, τα θέματα που θα μπορούσε να θίξει το ΕΚ συνίστανται στο ποιες περιστάσεις και σε ποια μορφή μια προσαρμοσμένη στις εθνικές ιδιομορφίες σύσταση θα μπορούσε να είναι χρησιμότερη. Ως ένας εκ των βασικών παραγόντων στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει επίσης την πολιτική εξουσία να εντείνει τις προσπάθειές του προκειμένου να καταστεί ποιοτικότερη η δημόσια συζήτηση για την οικονομική μεταρρύθμιση και την ενίσχυση της απασχόλησης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0815 – C6-0036/2007 –2006/0271(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

12.1.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL
17.1.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM
17.1.2007

ITRE
17.1.2007

ECON
17.1.2007

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

FEMM
22.1.2007

ITRE
22.1.2007

ECON
23.1.2007

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

Όχι

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Jan Andersson
13.12.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

22.11.2006

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2007

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

38

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Μαρία Ματσούκα, Csaba Őry, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Castex, Richard Howitt, Gabriele Stauner, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Bösch, Pedro Guerreiro

Ημερομηνία κατάθεσης

25.1.2007

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

Τελευταία ενημέρωση: 1 Φεβρουαρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου