Menettely : 2006/2238(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0022/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0022/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/02/2007 - 5.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0037

MIETINTÖ     
PDF 152kWORD 119k
1. helmikuuta 2007
PE 380.836v02-00 A6-0022/2007

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 6/2005 Euroopan laajuisista liikenneverkoista (TEN-T)

(2006/2238(INI))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Margarita Starkevičiūtė

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 PERUSTELUT
 liikenne- ja matkailuvaliokunnAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 6/2005 Euroopan laajuisista liikenneverkoista (TEN-T)

(2006/2238(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 6/2005 Euroopan laajuisista liikenneverkoista (TEN-T) sekä komission vastaukset(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan, 276 artiklan 3 kohdan ja 280 artiklan 5 kohdan,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan työasiakirjan(2),

–   ottaa huomioon 26. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman esityksestä yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007(3),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A6-0022/2007),

1.   pitää myönteisenä komission ja tilintarkastustuomioistuimen TEN-T -ohjelmassa tekemää tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä;

2.   on tyytyväinen tarkkaan analyysiin ja selkeään erityiskertomukseen ja toteaa olevansa suurelta osin samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen huolenaiheista ja ehdotuksista;

3.   panee merkille komission korjaavat toimet, kuten neuvoston asetusten tarkistamisen vuonna 2004 ja joidenkin tilintarkastustuomioistuimen aiempien havaintojen huomioon ottamisen;

4.   toteaa, että uusi rahoituskehys vuosiksi 2007–2013 tulee vaikuttamaan merkittävästi Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin, koska sovitut määrärahat ovat noin 40 prosenttia komission 14. heinäkuuta 2004 tekemästä alkuperäisestä ehdotuksesta (KOM(2004)0475), jossa Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin ehdotettiin 20 350 miljoonaa euroa vuosiksi 2007–2013, kun taas rahoituskehyksessä niille annettiin vain 8 013 miljoonaa euroa; uskoo, että hankkeiden valinnasta ja priorisoinnista ja niiden täytäntöönpanon tehokkuuden takaamisesta tulee tämän vuoksi entistä tärkeämpää;

5.   pahoittelee, että käytettävissä olevia TEN-T-määrärahoja on korotettu vain hieman;

6.   on huolissaan ensisijaisten TEN-T-hankkeiden hitaasta toteutuksesta;

7.   katsoo, että komission on edelleen parannettava jäsenvaltioiden kanssa tekemäänsä yhteistyötä valittaessa ensisijaisia hankkeita kansallisella ja EU:n tasolla;

8.   pitää tärkeänä, että muita kuin suunnitelman mukaan toteutettavia hankkeita valvotaan entistä tarkemmin ja että monivuotisen ohjelman yhteydessä maksettavat tuet voidaan tarvittaessa osoittaa myös nopeammin toteutettaville hankkeille;

9.   korostaa komission suorittaman hankkeiden asianmukaisen seurannan ja siihen kuuluvan paikalla tapahtuvan valvonnan tärkeyttä;

10. pitää tässä yhteydessä myönteisenä eurooppalaisten koordinaattorien ensimmäistä vuosittaista kertomusta(4), ja on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että epäonnistuminen Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kokonaisvaltaiseen päätökseen saattamisessa johtaisi taloudellisen kilpailukyvyn heikkenemiseen;

11. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään yhdentyneen liikenneverkkopolitiikan, jotta voidaan taata Euroopan laajuisten liikenneverkkojen toimivuus ja kansallisten verkkojen tehokkuus sekä edistää lisäarvoa tuovaa eurooppalaista lähestymistapaa pikemminkin kuin taistella "oikeudenmukaisen jaon" periaatteesta;

12. korostaa, että eurooppalaisten liikennehankkeiden valinnan on perustuttava laaja-alaisiin tutkimuksiin, joissa arvioidaan tietyn ohjelman tarpeellisuus jo hyvin varhaisessa vaiheessa;

13. toteaa, että eurooppalaisen koordinaattorin läsnäolo on yleensä parantanut jäsenvaltioiden välistä koordinointia sekä osoittanut, että tarvitaan yhteisiä suunnittelu- ja hallintorakenteita;

14. korostaa siksi, että rahoituskehyksessä 2007–2013 käytettävissä olevat määrärahat olisi kohdennettava siten, että otetaan huomioon eurooppalaisten koordinaattorien tekemät kommentit, analyysit ja suositukset;

15. pyytää komissiota selkeyttämään eurooppalaisten koordinaattorien nimittämiseen käytettäviä menettelyjä laadittaessa koordinaattorien kertomusten sisältöä koskevat säännöt;

16. katsoo, että nykyisessä rahoitustilanteessa olisi asetettava etusijalle ensisijaisten hankkeiden rajat ylittävät osuudet, jotka tuovat yhteisölle paljon lisäarvoa, sekä tietyt pahimmat "pullonkaulat", jotta voidaan merkittävästi edistää Euroopan laajuisten, yhteenliitettyjen ja yhteentoimivien liikenneverkkojen päätökseen saattamista; pitää tässä mielessä tervetulleena yhteistyösopimusta Euroopan investointipankin (EIP) kanssa;

17. kehottaa komissiota jatkamaan ponnistelujaan selkeiden oikeudellisten kehysten ja menettelyjen vahvistamiseksi ja hankkeiden ja ohjelmien tiukan valvonnan ja perusteellisen arvioinnin takaamiseksi sekä laatimaan luettelon selkeistä kriteereistä, jotka mahdollistavat hankkeiden priorisoinnin avoimella tavalla;

18. painottaa tarvetta selkeyttää käsitteiden "selvitys" ja "työ" määritelmiä yhdenmukaistamalla töiden kuvauksen rakennetta sekä standardoimalla teknisten ja rahoitusta koskevien selvitysten antamista;

19. pitää olennaisena, että hankkeiden valinnassa ja arvioinnissa otetaan huomioon ulkoisten asiantuntijoiden sekä EIP:n kokemus ja edistetään kokemusten ja tietojen vaihtoa aluepolitiikasta vastaavan pääosaston kanssa;

20. vaatii komissiota selkeästi ja avoimesti vahvistamaan toimielinten vastuunjaon sekä määrittelemään puitteet aluepolitiikan pääosaston ja energian ja liikenteen pääosaston toimien koordinoinnille samojen hankkeiden päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi; pitää hyvänä käytäntönä jäsenvaltioiden ja komission välisiä sopimuksia eri EU-lähteistä peräisin olevan rahoituksen erottamisesta toisistaan;

21. puoltaa sitä, että hanketta hallinnoi yksi yksikkö, joka keskittyy pääasialliseen toimintaan, pitää saatavilla keskitettyä tietoa, helpottaa komission suorittamaa valvontaa ja parantaa oikeudellisten, hallinnollisten ja teknisten asioiden koordinointia asianomaisten jäsenvaltioiden välillä; uskoo, että se, että hankkeiden hallinnoinnista vastaa yksi yksikkö, voi vähentää päällekkäisen rahoituksen riskiä;

22. toteaa, että komission maksujen saapuminen lopullisille edunsaajille on kestänyt liian kauan; kehottaa siksi suorittamaan maksut nopeasti ja tehokkaasti; toteaa, että tässä yhteydessä suora maksujen virta komissiolta edunsaajalle voisi olla parempi ratkaisu;

23. pitää Euroopan laajuisten liikennehankkeiden yhteensovittamista ensisijaisen tärkeänä erityisesti rajat ylittävien hankkeiden tapauksessa ja toivoo, että komission esittämän TEN-T-täytäntöönpanoviraston luominen vaikuttaa osaltaan Euroopan laajuisten liikennehankkeiden toteutukseen;

24. huomauttaa, että tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003(5) 3 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että ennen täytäntöönpanoviraston perustamisen pyytämistä tehdään kustannusvaikuttavuustutkimus, jossa otetaan huomioon useita tekijöitä; pahoittelee, että komissio ei aikaisemmin ole pystynyt esittämään Euroopan tilintarkastustuomioistuinta tyydyttävää kustannusvaikuttavuustutkimusta täytäntöönpanoviraston luomisesta; epäilee kuitenkin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tavoin sitä, millaista laatua voidaan odottaa tarkistetulta kustannusvaikuttavuustutkimukselta, joka koskee TEN-T-verkostoille osoitettavan yhteisön taloudellisen tuen hallinnoinnin ulkoistamista; vaatii, että komissio tulevaisuudessa hankkii Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta myönteisen lausunnon kustannusvaikuttavuustutkimuksesta jo ennen kuin se osoittaa täytäntöönpanoviraston perustamista koskevan ehdotuksen budjettivallan käyttäjille;

25. pahoittelee, että energian ja liikenteen pääosaston henkilöstöluettelossa ei oteta paremmin huomioon sitä, että 54 prosenttia sen määrärahoista on varattu TEN-T-hankkeisiin mutta että vain 5 prosenttia sen henkilöstöstä työskentelee tällä alalla;

26. painottaa nykyaikaisen hankkeiden seurantajärjestelmän (GPS) käyttöä ja hankkeiden täytäntöönpanon seurantajärjestelmiä koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

27. panee tässä yhteydessä merkille aikomuksen perustaa vuonna 2007 täytäntöönpanovirasto, jonka henkilöstö komission mukaan koostuisi kahdeksasta komissiosta siirretystä virkamiehestä, 32 tilapäisestä työntekijästä ja 48 sopimussuhteisesta työntekijästä; ottaa myös huomioon, että viraston perustamisen on arvioitu maksavan 78,6 miljoonaa euroa;

28. painottaa, että TEN-T-yhteisrahoituksen pitäisi olla avointa ja siksi olisi taattava säännöllinen tiedonkulku asiasta Euroopan parlamentille ja kansalaisille;

29. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tarkastamaan sopivana ajankohtana ennen vuotta 2009 täytäntöönpanovirastojen tehokkuuden ja antamaan siitä selvityksen talousarvion valvontavaliokunnalle;

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

(1)

EUVL C 94, 21.4.2006, s. 1.

(2)

PE 374.326v02-00.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0451.

(4)

http://ec.europa.eu/ten/transport/coordinators/index_en.htm.

(5)

EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.


PERUSTELUT

1.        Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T) 2000–2006

Yhteisö edistää Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) rakentamista edistääkseen yhteenkuuluvuutta, kansallisten verkkojen yhteenliittämistä ja yhteentoimivuutta sekä mahdollisuuksia käyttää tällaisia verkkoja ympäri Eurooppaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhteisö rahoittaa infrastruktuurihankkeita sekä teitä, rautateitä, sisävesiliikennettä, lentokenttiä, satamia, satelliittinavigointia ja liikenteen hallintajärjestelmiä koskevia tutkimuksia.

Euroopan laajuisten liikenneverkkojen määrärahat ovat kasvaneet 182 miljoonasta eurosta (1993) 661 miljoonaan euroon (2005). Energian ja liikenteen pääosaston vuosiksi 2000–2006 myöntämät määrärahat ovat 4 425 miljoonaa euroa (4 875 miljoonan kokonaisbudjetista).

Yhteisön rahoitustukea voidaan antaa yhdessä tai useammassa seuraavista muodoista: selvitysten yhteisrahoituksena, investointeihin tai töihin tehtävinä suorina tukina, Euroopan investointipankin tai muiden rahoituslaitosten myöntämien lainojen korkotukina, Euroopan investointirahaston tai muun rahoituslaitoksen myöntämien lainojen takuiden maksujen avustuksina, investointirahastojen tai niihin verrattavissa olevien rahoitusyritysten riskipääoman osana.

2.        Tarkastuksen laajuus, tavoitteet ja menettely

Tilintarkastustuomioistuimen suorittamassa tarkastuksessa arvioitiin, missä määrin komission hallinnointijärjestelmä – mukaan lukien oikeudellisen kehyksen, hallinnollisten menettelyjen ja sisäisen valvontajärjestelmän rakenne ja täytäntöönpano – edisti Euroopan laajuisten liikenneverkkojen taloudellista, tehokasta ja tarkoituksenmukaista täytäntöönpanoa.

Tarkastuksen tavoitteena oli erityisesti arvioida, missä määrin

a)  yhteisön rahoitustuen myöntäminen, tuen muodot ja yhteisön rahoitusosuuteen sovellettavat säännöt mahdollistavat TEN-T-hankkeiden tehokkaan toteuttamisen;

b)  rahoitusta koskevat komission päätökset ja hallinnolliset menettelyt sekä niiden täytäntöönpano olivat asianmukaisia hankkeiden arvioinnin, valinnan ja seurannan toteuttamiseksi avoimesti ja tehokkaasti;

c)  organisaatiorakenteet ja henkilöstöresurssit edistävät TEN-T-hankkeiden tehokasta hallinnointia;

d)  yhteisön rahoittamien liikenneinfrastruktuurihankkeiden koordinointiin tarkoitetut komission mekanismit olivat tarkoituksenmukaisia liian suuren tai päällekkäisen rahoituksen havaitsemiseen.

Tilintarkastustuomioistuin tutki myös, onko komissio toteuttanut korjaavia toimia tilintarkastustuomioistuimen aikaisempien TEN-T-havaintojen perusteella, ja missä määrin se on niitä toteuttanut.

Yhteensä 72 TEN-T-toimenpidettä tutkittiin komission sisäisten tarkastusten sääntöjenmukaisuuden tarkastamiseksi. Tutkitut kohteet kattoivat laaja-alaisten päätelmien mahdollistamiseksi kaikki liikennemuodot ja kaikki EU:n 15 jäsenvaltiota, ja niistä aiheutuneet kustannukset olivat 577 miljoonaa euroa. Näistä 72 toimenpiteestä 35 tarkastettiin paikan päällä.

3.        Euroopan tilintarkastustuomioistuimen havainnot

3.1.     Yhteisön rahoitustuen myöntäminen

·   Ensisijaisten TEN-T-hankkeiden hidas täytäntöönpano: Vain 14 vuosina 1994 ja 1996 hyväksytyistä ensisijaisista hankkeista on saatettu päätökseen tähän mennessä ja viisi muuta ensisijaista hanketta sekä suuri osa kolmesta muusta hankkeesta saataneen päätökseen vuoteen 2010 mennessä. Erityisesti TEN-T-hankkeiden rajat ylittävien osuuksien toteuttamisessa on viivästyksiä, koska niitä ei priorisoida yhtä paljon kansallisella tasolla ja koska ne edellyttävät enemmän koordinointia kyseisiltä jäsenvaltioilta. Viivästykset johtuvat pääasiassa riittämättömästä rahoituksesta EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla sekä eri rahoituslähteiden (EU-rahastot, kansalliset tai alueelliset julkiset rahastot) välisen koordinoinnin puutteesta.

·   Määrärahojen riittämätön kohdentaminen hankkeiden rajatylittäviin osuuksiin: Vaikuttaa siltä, että määrärahojen jakamista ohjailee pääasiassa toive maksaa takaisin "oikeudenmukainen osa" EU-rahoista jäsenvaltioille ja että priorisointi siksi laiminlyödään. Lisäksi vain 118 monivuotisiin indikatiivisiin ohjelmiin sisältyvistä infrastruktuurihankkeiden osista kattaa useamman kuin yhden jäsenvaltion. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mukaan komissio ei rahoituksessaan riittävästi priorisoinut rajatylittäviä hankkeita, kun taas komission mukaan hankkeet olivat jäsenvaltioiden ehdottamia ja hyväksymiä. Komissio korosti myös, että taloudelliset resurssit olivat riittämättömät EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla.

3.2.     Oikeudellinen kehys ja hallinnolliset menettelyt

·   Komissio alkoi vasta vuonna 2002 ilmoittaa edunsaajille TEN-T-rahoitustuen laajuutta, ajoitusta, muotoa ja rahoitusta koskevista ehdoista, eikä se silloinkaan tehnyt sitä järjestelmällisesti. Tästä oli seurauksena, että kertomusten antaminen ei ollut standardoitua ja arviointi oli vaikeaa.

·   Hankkeiden tilaa koskevien mallikertomusten puuttuminen teki hankkeiden arvioinnista vaikeaa edunsaajien teknisten ja taloudellisten raporttien perusteella.

·   "Selvitykset" ja "työt" olisi määriteltävä yksiselitteisesti virheiden välttämiskesi.

·   TEN-T-rahoitustuen hakemista, arviointia ja valintaa koskevat menettelyt monivuotisissa maa- ja aluekohtaisissa ohjelmissa oli vaikeaa. Monivuotisten maa- ja aluekohtaisten ohjelmien priorisointi viivästytti muiden alojen määrärahojen jakoa. Vuoteen 2004 saakka käytössä olleissa lomakkeissa ei velvoitettu hakijoita ilmoittamaan kaikkia niitä tietoja, joita edellytetään TEN-rahoitusasetuksessa.

·   Tilintarkastustuomioistuin havaitsi yleisesti heikkouksia hankkeiden arvioinnissa ja seurannassa. Varoja on tästä syystä voitu myöntää ilman sääntöjen mukaisten kriteerien asianmukaista arviointia.

·   Tilintarkastustuomioistuin suositteli myös ulkopuolisen asiantuntemuksen käytön lisäämistä arviointiprosessissa.

3.3      Organisaatiorakenne ja henkilöstön määrä

·   TEN-T-budjetti oli vuonna 2004 54 prosenttia (672 miljoonaa euroa 1 243 miljoonasta eurosta) energian ja liikenteen pääosaston budjetista. TEN-T-hankkeita hallinnoi kuitenkin vain 5 prosenttia (55 työntekijää 1 009 kokopäivätoimisesta energian ja liikenteen pääosaston työntekijästä). Hankkeiden vetäjät hoitivat keskimäärin 26 toimenpidettä vuonna 2004.

·   EU-virkamiehiltä puuttui usein asianmukainen työkokemus.

3.4.     EU:n liikenneinfrastruktuurirahoituksen koordinointi

·   Eri lähteistä peräisin olevaa EU-rahoitusta koskevat säännökset olivat puutteellisia.

·   Hankkeita koskevissa hakemuksissa ja arvioinneissa käytetty terminologia ei ollut selkeää ja johdonmukaista.

·   Energian ja liikenteen pääosasto käytti vain rajallisesti muiden komission yksiköiden tai Euroopan investointipankin asiantuntemusta arviointitarkoituksiin.


liikenne- ja matkailuvaliokunnAN LAUSUNTO (20.12.2006)

talousarvion valvontavaliokunnalle

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta 6/2005 Euroopan laajuisista liikenneverkoista (TEN-T)

(2006/2238(INI))

Valmistelija: Jaromír Kohlíček

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pahoittelee, että käytettävissä olevia TEN-T-määrärahoja on korotettu vain hieman;

2.  on tyytyväinen tarkkaan analyysiin ja selkeään kertomukseen ja on suurelta osin samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen huolenaiheista ja ehdotuksista;

3.  on huolissaan ensisijaisten TEN-T-hankkeiden hitaasta toteutuksesta;

4.  katsoo, että TEN-T-tuet pitäisi keskittää pienempään määrään hankkeita, joissa keskimääräinen rahoitusosuus olisi korkeampi, jotta voitaisiin tehostaa yhteisön rahoituksen vipuvaikutusta, ja samalla tulisi varata entistä merkittävämpi osa rajat ylittäville osuuksille;

5.  katsoo, että TEN-T-tukien jakamisessa tulisi ottaa huomioon vain TEN-rahoitusta koskevassa asetuksessa ja TEN-T-suuntaviivoissa määritetyt perusteet yksittäisten jäsenvaltioiden "oikeudenmukaisen osuuden" periaatteen asemesta;

6.  katsoo, että jäsenvaltioiden tulisi asettaa etusijalle ensisijaisten hankkeiden toteuttaminen ja niiden tulisi toteuttaa kaikki tarvittavat rahoitukseen liittyvät sekä tekniset toimet valittujen hankkeiden toteuttamiseksi;

7.  pitää tärkeänä, että muita kuin suunnitelman mukaan toteutettavia hankkeita valvotaan entistä tarkemmin ja että monivuotisen ohjelman yhteydessä maksettavat tuet voidaan tarvittaessa osoittaa myös nopeammin toteutettaville hankkeille;

8.  pitää olennaisena, että hankkeiden valinnassa ja arvioinnissa otetaan huomioon ulkoisten asiantuntijoiden sekä EIP:n kokemus niin, että samalla pyritään edistämään myös kokemusten ja tietojen vaihtoa aluepolitiikasta vastaavan pääosaston kanssa;

9.  korostaa komission suorittaman hankkeiden asianmukaisen seurannan ja paikalla tapahtuvan valvonnan tärkeyttä;

10. pitää TEN-T-hankkeiden koordinointia välttämättömänä etenkin rajat ylittävissä hankkeissa ja katsoo, että komission esittämän TEN-T-toimeenpanoviraston perustaminen voi parantaa ratkaisevasti TEN-T-hankkeiden toteutusta;

11. painottaa, että TEN-T-yhteisrahoituksen pitäisi olla avointa ja siksi olisi taattava säännöllinen tiedonkulku asiasta Euroopan parlamentille ja kansalaisille.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 6/2005 Euroopan laajuisista liikenneverkoista (TEN-T)

Menettelynumero

2006/2238(INI)

Asiasta vastaava valiokunta

CONT

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN
28.9.2006

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Jaromír Kohlíček
9.10.2006

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

23.11.2006

18.12.2006

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.12.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Roland Gewalt, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Zita Pleštinská, Vladimír Remek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

 


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 6/2005 Euroopan laajuisista liikenneverkoista (TEN-T)

Menettelynumero

2006/2238(INI)

Asiasta vastaava valiokunta
  Luvasta ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

28.9.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

28.9.2006

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Margarita Starkevičiūtė

25.1.2006

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Valiokuntakäsittely

27.11.2006

20.12.2006

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.1.2007

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, James Elles, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Joel Hasse Ferreira

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.1.2007

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

 

Päivitetty viimeksi: 12. helmikuuta 2007Oikeudellinen huomautus