Eljárás : 2006/0166(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0027/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0027/2007

Viták :

PV 12/03/2007 - 21
CRE 12/03/2007 - 21

Szavazatok :

PV 13/03/2007 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0061

JELENTÉS     ***I
PDF 486kWORD 526k
2007. február 5.
PE 380.776v03-00 A6-0027/2007

a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékelésének eljárási szabályai és értékelési kritériumai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2006)0507 – C6-0298/2006 - 2006/0166(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Wolf Klinz

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékelésének eljárási szabályai és értékelési kritériumai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2006)0507 – C6-0298/2006 - 2006/0166(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0507)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 47. cikke (2) bekezdésére és 55. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0298/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0027/2006),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(2) E jogszabályok azonban nem szabnak meg részletes kritériumokat a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés felügyeleti értékelésére, és a kritériumok alkalmazására sem adnak meg eljárást. Ez a jogbiztonság, a világosság és a kiszámíthatóság hiányát eredményezte mind az értékelési folyamat, mind annak eredménye tekintetében.

(2) A jogszabályok eddig nem határoztak meg részletes kritériumokat a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés felügyeleti értékelésére, és a kritériumok alkalmazására sem adnak meg eljárást. A szükséges jogbiztonság, a világosság és a kiszámíthatóság biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni a felügyeleti értékelés kritériumait és eljárásait mind az értékelési folyamat, mind annak eredménye tekintetében.

Indokolás

A preambulumbekezdés újrafogalmazása objektívebb indokolást ad.

Módosítás: 2

(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) Az illetékes hatóságok szerepének mind a hazai, mind a határokon átnyúló ügyekben a világos értékelési kritériumok és eljárások keretében végrehajtott felügyeleti értékelésből kell állnia. Ennek következtében a javasolt részesedésszerzéssel vagy befolyásoló részesedés növelésével kapcsolatban meg kell határozni a részvényesek és a vezetés felügyeleti értékelésére szolgáló kritériumokat és az alkalmazásukra szolgáló eljárást. A következetesség érdekében e kritériumoknak összhangban kell lenniük a kezdeti engedélyezési folyamat során a részvényesekkel és a vezetéssel kapcsolatban alkalmazott kritériumokkal.

(3) Az illetékes hatóságok szerepének mind a hazai, mind a határokon átnyúló ügyekben a világos értékelési kritériumok és világos eljárások keretében végrehajtott felügyeleti értékelésből kell állnia. Ennek következtében a javasolt részesedésszerzéssel vagy befolyásoló részesedés növelésével kapcsolatban meg kell határozni a részvényesek és a vezetés felügyeleti értékelésére szolgáló kritériumokat és az alkalmazásukra szolgáló eljárást. Egyaránt rendkívül fontos biztosítani a felügyeleti értékelésre vonatkozó kritériumok és a kezdeti engedélyezési folyamat során a részvényesekkel és a vezetéssel kapcsolatban alkalmazott kritériumok közötti összhangot abban a tagállamban, ahol a részesedésszerzést végre kívánják hajtani. Nem szabad lehetővé tenni az eredeti engedélyezési feltételek oly módon történő kijátszását, hogy többségi részesedést szereznek a megcélzott vállalatban. Ez az irányelv nem akadályozhatja meg az illetékes hatóságokat abban, hogy figyelembe vegyék a részesedést szerezni kívánó személy által azzal a céllal tett kötelezettségvállalásokat, hogy teljesítse a felügyeleti értékelésre vonatkozó kritériumok szerinti prudenciális kritériumokat, feltéve, hogy ez nem érinti a részesedést szerezni kívánó személy ezen irányelv szerinti jogait.

Módosítás: 3

(3 A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(3a) A tervezett részesedésszerzés felügyeleti értékelése semmilyen formában nem függesztheti fel vagy léphet a folyamatos prudenciális felügyelet és azon egyéb vonatkozó rendelkezések követelményeinek helyébe, amelyek a megcélzott vállalkozásra eredeti engedélyezése óta vonatkoznak.

Módosítás: 4

(3 B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(3b) A javasolt rendelkezések nem akadályozhatják a piaci résztvevőket az értékpapírpiacon való hatékony működésben. A tervezett részesedésszerzés értékeléséhez szükséges információknak, valamint a különböző kritériumoknak való megfelelés értékelésének ezért arányosnak kell lenniük többek között a részesedést szerezni kívánó személynek a részesedésszerzésben érintett intézet vezetésében való részvételének mértékével. Az illetékes hatóságoknak továbbá – a bevált igazgatási gyakorlatnak megfelelően – értékelésüket késedelem nélkül el kell végezniük, és képesnek kell lenniük a részesedést szerezni kívánó személy kedvező értékelés esetén történő értesítésére is bármikor, amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy ezt kéri.

Módosítás: 5

(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) A fokozottan integrált piacok esetében, ahol a csoportstruktúrák több tagállamra is kiterjedhetnek, a befolyásoló részesedés megszerzését több tagállamban is vizsgálják, emiatt döntő fontosságú, hogy az eljárásokat és a felügyeleti értékeléseket közösségi szinten harmonizálják, és hogy a tagállamok ne állapítsanak meg szigorúbb szabályozást.

(4) A fokozottan integrált piacok esetében, ahol a csoportstruktúrák több tagállamra is kiterjedhetnek, a befolyásoló részesedés megszerzését több tagállamban is vizsgálják. Ezért döntő fontosságú, hogy az eljárásokat és a felügyeleti értékeléseket közösségi szinten maximálisan harmonizálják, és hogy a tagállamok ne állapítsanak meg szigorúbb szabályozást.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az eljárás és a felügyeleti értékelések tekintetében maximális harmonizáció alkalmazandó.

Módosítás: 6

(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A felügyeleti értékelés vonatkozásában a „részesedést szerezni kívánó személy jó hírnevére” vonatkozó követelmény magában foglalja annak meghatározását, hogy kétely áll-e fenn a részesedést szerezni kívánó személy tisztessége és szakmai kompetenciája tekintetében és ezek a kételyek megalapozottak-e; ilyen kételyek alapulhatnak például a múltbeli üzleti magatartáson. Különösen fontos a jó hírnév vizsgálata, ha a részesedést szerezni kívánó fél nem szabályozott jogi személy.

(5) A felügyeleti értékelés vonatkozásában a „részesedést szerezni kívánó személy jó hírnevére” vonatkozó követelmény magában foglalja annak meghatározását, hogy kétely áll-e fenn a részesedést szerezni kívánó személy tisztessége és szakmai kompetenciája tekintetében és ezek a kételyek megalapozottak-e; ilyen kételyek alapulhatnak például a múltbeli üzleti magatartáson. Különösen fontos a jó hírnév vizsgálata, ha a részesedést szerezni kívánó fél nem szabályozott jogi személy, azonban meg kell könnyíteni, ha a részesedésszerző felet az EU-ban engedélyezik és felügyelik.

Módosítás: 7

(5A.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(5a.) A tagállamok által létrehozott, az értékeléshez kérhető információkat szigorúan ezen irányelvben rögzített kritériumok szerint meghatározó jegyzékeknek az értékelt eset összetettségéhez mérten arányosnak kell lenniük, és biztosítaniuk kell az illetékes hatóságok számára a szükséges rugalmasságot a további vonatkozó információk kérése tekintetében, különösen abban az esetben, amikor a részesedést szerezni kívánó személy nem szabályozott jogi személy vagy egy harmadik országban van a székhelye. Azt is lehetővé kell tennie, hogy indokolt esetben kevésbé részletes tájékoztatást kérhessenek.

Módosítás: 8

(5B.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(5b.) Az értékelési eljárás átláthatósága és kiszámíthatósága érdekében ez az irányelv megállapítja az értékelés elvégzésének maximális időtartamát. Az értékelési eljárás során az illetékes hatóság csak egyszer állíthatja meg a folyamatot, kizárólag a további tájékoztatás kérése céljából. Az értékelési időszak lejárta előtt egy ésszerű időpontban az illetékes hatóság bármikor további pontosítást kérhet, a részesedést szerezni kívánó személy pedig benyújthatja a kiegészítő információt.

Indokolás

A jó együttműködés érdekében el kell kerülni az utolsó pillanatban feltett kérdéseket és az ilyen válaszokat. Ezen túlmenően pedig a felügyeleti szerveknek elegendő időre van szükségük a megfelelő értékeléshez. Biztosítani kell, hogy az értékelés gördülékeny folyamatát ne veszélyeztessék az utolsó pillanatban kért információk, illetve a kért információk késedelmes benyújtása.

Módosítás: 9

(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A Szerződésben foglalt feladatának teljesítése és annak megítélése érdekében, hogy az alkalmassági feltételek további tisztázást igényelnek-e, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bekérje az illetékes hatóságok által a felügyeleti értékelések alapjául használt dokumentumokat.

(6) A Bizottságnak a Szerződésben rá nézve megállapított jogoknak és kötelezettségeknek megfelelően képesnek kell lennie a részesedésszerzés felügyeleti értékelésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásának felügyeletére, hogy eleget tegyen a közösségi jog végrehajtása tekintetében ráruházott feladatoknak. A Szerződés 296. cikkétől eltérve a tagállamoknak együtt kell működniük a Bizottsággal úgy, hogy eljuttatják részére az illetékes hatóságaik által végzett felügyeleti értékelésekre vonatkozó információkat, amennyiben ezeket az információkat kizárólag annak megállapításához kérik, hogy egy tagállam megsértette-e az ezen irányelv szerinti kötelezettségeit.

Módosítás: 10

(8 a) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(8a) A Közösség szándéka, hogy a világ többi része számára nyitva tartsa pénzügyi piacait, és ezáltal segítse a globális pénzügyi piac liberalizációját a harmadik országokban. Valamennyi piaci szereplő számára előnyös lenne a befektetéshez való azonos hozzáférés az egész világon. A tagállamoknak jelenteniük kell a Bizottságnak azokat az eseteket, amikor a közösségi hitelintézetek, befektetési vállalkozások vagy más pénzintézetek vagy biztosítótársaságok számára harmadik országokban található hitelintézetekben, befektetési vállalkozásokban vagy más pénzintézetekben vagy biztosítótársaságokban való részesedés megszerzésekor nem biztosítanak egyenlő elbánást a részesedést szerezni kívánó helyi jogalanyokkal, és jelentős akadályokba ütköznek. A Bizottságnak olyan intézkedéseket kell javasolnia, amely megoldást jelent az ilyen esetekre, illetve megfelelő fórumokon fel kell vetnie e problémákat.

Módosítás: 11

1. CIKK 1 A) PONT (új)
1. cikk g) pont (2 a) albekezdés (92/49/EGK irányelv)

 

(1a) Az 1. cikk g) pontja a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

„Annak megállapítására, hogy teljesülnek-e a befolyásoló részesedés e cikkben meghatározott feltételei, valamint bármilyen szintű részesedés 15. cikktől a 15. cikk a) pontjában meghatározott feltételei, a tagállamok nem veszik figyelembe azokat a szavazati jogokat vagy részvényeket:

i) a szavazati jogok vagy a biztosítótársaság tőkéje 20%-áig, amelyeket a 2004/109/EK irányelv 9. cikk (4)–(6) bekezdésében meghatározott körülmények között szereztek meg vagy birtokolnak (és ennek értelmében figyelmen kívül kell hagyni a 2004/109/EK irányelv 9. cikkének (4)–(6) bekezdésében megállapított 5%-os küszöbértéket), vagy

ii) amelyeket ideiglenesen birtokolnak, feltéve, hogy a szavazati jogokat nem gyakorolják, illetve nem használják fel másként arra, hogy a kibocsátó irányításába beavatkozzanak, illetve mindaddig, amíg ezeket a részesedésszerzéstől számított egy éven belül elidegenítik.”

Módosítás: 12

1. CIKK 1 B) PONT (új)
1. cikk g) pont (2 b) albekezdés (92/49/EGK irányelv)

 

(1b) A 12. cikk (1) bekezdése a következő negyedik albekezdéssel egészül ki:

„Ezen túlmenően a befolyásoló részesedés, valamint az e cikkben és a 15. cikktől a 15. cikk c) pontjáig említett egyéb részesedési arányok meghatározása céljából az anyavállalat nem köteles összegezni a 2004/109/EK irányelv 9. és 10. cikke szerinti részesedéseit a leányvállalat által kezelt részesedésekkel azon körülmények esetén, amikor a leányvállalat:

i) a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság, amely:

– értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapított feltételek között;

– a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelési szolgáltatás nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás, amely ügyfelenkénti mérlegelés alapján értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között; vagy

– olyan vállalkozás, amelynek a létesítő okirat szerinti székhelye harmadik országban van, amely engedélyezést követelne meg a 85/611/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete 1. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelés tekintetében, ha a létesítő okirat szerinti székhelye, vagy kizárólag befektetési vállalkozás esetén a központi irodája a Közösségen belül van, és amely ügyfelenkénti mérlegelés alapján értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között; és

ii) az anyavállalattól függetlenül gyakorolja szavazati jogait.

Az anyavállalat számára azonban elő kell írni, hogy összesítse az értékpapír-állományát a leányvállalata által kezelt értékpapír-állománnyal, amennyiben az anyavállalat vagy az anyavállalat más ellenőrzött vállalata ilyen alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás vagy harmadik országbeli vállalkozás által kezelt értékpapír-állományba fektet be, és az utóbbi az ilyen értékpapír-állományokhoz fűződő szavazati jogokat nem gyakorolhatja szabadon, és az ilyen szavazati jogokat az anyavállalat vagy az anyavállalat más ellenőrzött vállalata által adott közvetlen vagy közvetett utasításoknak megfelelően gyakorolhatja.

Módosítás: 13

1. CIKK 3. PONT

15a. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés (92/49/EGK irányelv)

Az illetékes hatóságoknak az írásos átvételi elismervény napjától számított legfeljebb harminc munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendelkezésére, hogy kifogással éljenek a részesedést szerezni kívánó személy javaslatával szemben.

Az illetékes hatóságoknak az írásos átvételi elismervény napjától számított legfeljebb negyvenhét munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendelkezésére, hogy kifogással éljenek a részesedést szerezni kívánó személy javaslatával szemben.

Indokolás

A felügyeleti hatóságoknak elégséges idővel kell rendelkezniük, hogy a határozathozatalhoz értékelni tudják valamennyi dokumentumot. Ez különösen lényeges akkor, amikor ugyanazt az időtartamot kell alkalmazni a határokon átnyúló és az ágazatokon átnyúló esetekre.

Módosítás: 14

1. CIKK 3. PONT

15a. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés (92/49/EGK irányelv)

(2) Az illetékes hatóságok szükség esetén az (1) bekezdés első albekezdésében említett átvételi elismervény napjától számított öt munkanapon belül további információkat kérhetnek annak érdekében, hogy végrehajthassák a 15b. cikk (1) bekezdésében említett értékelést.

(2) Az illetékes hatóságok szükség esetén az (1) bekezdés első albekezdésében említett átvételi elismervény napjától számított öt munkanapon belül további, a 15b. cikk (1) bekezdésében rögzített kritériumokkal közvetlenül kapcsolatos információkat kérhetnek annak érdekében, hogy végrehajthassák az e cikkben említett értékelést.

Indokolás

Azzal, hogy a további információkérésre hosszabb időszakot állapítanak meg, az illetékes hatóságoknak az eljárás megállítása előtt több idejük lesz a megfelelő értékeléshez szükséges információ elemzésére. Lényegében ennek következtében egyáltalán nem lesz hosszabb a maximális értékelési időszak. Az értékelési időszak tartama nem változik, mivel a folyamat csak egyszer állítható meg egy legfeljebb tíz munkanapos időszakra.

Módosítás: 15

1. CIKK 3. PONT (új)
15a. cikk (2) bekezdés (3) albekezdés (92/49/EGK irányelv)

A kért információkat tíz munkanapon belül az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot megszakítják. A megszakítás nem tarthat tovább tíz munkanapnál. Az illetékes hatóságok bármely további információkérése nem jár az értékelési időszak megszakításával.

A kért információkat az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot megszakítják. A megszakítás nem tarthat tovább tíz munkanapnál. Az illetékes hatóságok bármely további információkérése kizárólag azzal a céllal történik, hogy a már rendelkezésükre álló információkat kiegészítsék vagy tisztázzák és nem jár az értékelési időszak megszakításával.

Módosítás: 16

1. CIKK 1 B) PONT (új)
1. cikk g) pont (2 b) albekezdés (92/49/EGK irányelv)

(3) Ha az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor a javasolt részesedésszerzéssel vagy javasolt részesedésnöveléssel szembeni kifogás mellett döntenek, erről két munkanapon belül és a 15a. cikk (1) bekezdése második albekezdésében említett határidőt nem meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó személyt, a döntés indoklásával.

(3) Amikor az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor a javasolt részesedésszerzéssel vagy javasolt részesedésnöveléssel szembeni kifogásról vagy annak engedélyezéséről hoznak döntést, erről két munkanapon belül és a 15a. cikk (1) bekezdése második albekezdésében említett határidőt nem meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó személyt, a döntés indokainak megfelelő kinyilvánításával, amely a nyilvánosság számára is elérhető;

Módosítás: 17

1. CIKK 3. PONT

15a. cikk (5) bekezdés (92/49/EGK irányelv)

(5) Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot legfeljebb ötven munkanapra meghosszabbíthatják, ha a részesedést szerezni kívánó személy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik és olyan harmadik országban székel, ahol a szükséges információk átadásának jogi akadályai vannak.

(5) Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot legfeljebb hetvenhét munkanapra meghosszabbíthatják, ha a részesedést szerezni kívánó személy Közösségen kívüli székhellyel rendelkezik vagy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik.

Indokolás

A felügyeleti hatóságoknak elégséges idővel kell rendelkezniük, hogy a határozathozatalhoz értékelni tudják valamennyi dokumentumot. Ez különösen lényeges akkor, amikor ugyanazt az időtartamot kell alkalmazni a határokon átnyúló és az ágazatokon átnyúló esetekre. Ezenkívül ha a részesedést szerezni kívánó személynek – akár szabályozott, akár nem szabályozott jogi személy vagy természetes személy – egy harmadik országban van a székhelye, a megfelelő értékeléshez több időre van szükség.

Módosítás: 18

1. CIKK 3. PONT

15a. cikk (6) bekezdés (92/49/EGK irányelv)

(6) Az illetékes hatóságok megszabhatják a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés végrehajtásának maximális időtartamát.

(6) Az illetékes hatóságok legalább 90 napban megszabhatják a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés végrehajtásának maximális időtartamát, és adott esetben ezen időtartamot meghosszabbíthatják.

Indokolás

A javasolt részesedésszerzés végrehajtása maximális időtartamának meghosszabbíthatónak kell lennie, mert nehéz lehet bizonyossággal értékelni a részesedésszerzés végrehajtására vonatkozó időszakot. A végrehajtási kérdések rendezése piacorientált és különböző változókkal érintett elemektől függhet. Az ilyen maximális végrehajtási időpontokra vonatkozó, minimálisan 90 napos időszak előírása megakadályozza a szándékosan akadályt állító, rövid határidők kitűzését.

Módosítás: 19

1. CIKK 3. PONT

15a. cikk (6a) bekezdés (új) (92/49/EGK irányelv)

 

(6a) A részesedést szerezni kívánó személy, aki a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelés nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás és értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között, azt is választhatja, hogy az (1) bekezdésben említett értesítést azelőtt nyújtja be, hogy meghozta volna az abban a bekezdésben említett döntést, a részesedésszerzésre vagy a befolyásoló részesedés 10%-os küszöbérték fölé növelésére vonatkozó előzetes jóváhagyás megszerzése céljából. Az illetékes hatóságok a részesedésszerzés vagy -növelés után megfelelő esetekben korlátozásokat szabhatnak a befolyásoló részesedés általános szintjére.

Módosítás: 20

1. CIKK 3. PONT

15a. cikk (6b) bekezdés (új) (92/49/EGK irányelv)

 

(6b) A részesedést szerezni kívánó személy, aki a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelési szolgáltatás nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás és értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között, az (1) bekezdésben említett értesítést a befolyásoló részesedés javasolt megszerzésének vagy növelésének befejezése után is benyújthatja, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

i) a részesedést szerezni kívánó személy a részesedésszerzés vagy növelés befejezésétől számított öt munkanapon belül benyújtja az értesítést; és

ii) a befolyásoló részesedéshez kapcsolódó szavazati jogokat, amennyiben a részesedés meghaladja a 10%-os küszöbértéket, nem gyakorolják, amíg az illetékes hatóság meghatározza az alkalmazást.

Ha az illetékes hatóságok ezután úgy határoznak, hogy ellenzik a részesedésszerzést vagy növelést, előírhatják a részesedést szerezni kívánó személynek, hogy csökkentse a részesedését a vonatkozó küszöbérték alá, és az ilyen csökkentésig rendelkezzen a kapcsolódó szavazati jogok gyakorlásának felfüggesztéséről, a leadott szavazatok érvénytelenségéről, vagy érvénytelenítésének lehetőségéről.

Módosítás: 21

1. CIKK 3. PONT

15a. cikk (6c) bekezdés (új) (92/49/EGK irányelv)

 

(6c) A tagállamok nem állapíthatnak meg a szavazati jogokban vagy a tőkében való közvetlen vagy közvetett részesedésszerzések illetékes hatóságoknak történő értesítésére és az azok általi jóváhagyásra az e cikkben megállapítottaknál szigorúbb követelményeket.

Módosítás: 22

1. CIKK 3. PONT

15b. cikk (1) bekezdés a) pont (92/49/EGK irányelv)

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve;

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve. A Közösségen belül szabályozott bármilyen, részesedést szerezni kívánó személy e kritérium szerinti értékelése könnyített módon történik;

 

Módosítás: 23

1. CIKK 3. PONT

15b. cikk (1) bekezdés d) pont (92/49/EGK irányelv)

d) a biztosítóintézet képessége a javasolt részesedésszerzés után az ezen irányelvből, továbbá a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (7) bekezdése szerinti bármely alkalmazandó ágazati szabályból adódó kötelezettségei folyamatos teljesítésére;

d) a biztosítóintézet képessége az ezen irányelven és adott esetben más irányelveken – különösen a 2002/87/EK irányelven – alapuló felügyeleti követelmények folyamatos betartására, adott esetben különösen akkor, ha az a csoport, amelynek részévé válik olyan struktúrával rendelkezik, ami lehetségessé teszi a hatékony felügyelet gyakorlását, az illetékes hatóságok közötti hatékony információcserét, valamint a felügyelet hatékony meghatározását;

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a részesedést szerezni kívánó személy teljesíteni tudjon majd minden felügyeleti követelményt. Ezen túlmenően az összetett struktúrák esetében létfontosságú a jogalany átláthatóságának megteremtése és hatékony felügyelete.

Módosítás: 24

1. CIKK 3. PONT

15b. cikk (2) bekezdés (92/49/EGK irányelv)

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha úgy találják, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes.

2) Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alapján ésszerűen indokolt, hogy ezt tegyék vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes. Az illetékes hatóság 10 nappal az értékelési időszak vége előtt tájékoztatja a részesedést szerezni kívánó személyt, ha úgy véli, hogy a szolgáltatott információ nem teljes. Ha a részesedést szerezni kívánó személy eddig az időpontig nem kap ilyen kérést, a nyújtott információk teljes körűnek tekintendők.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a részesedést szerezni kívánó személy azon kötelezettségét, hogy be kell nyújtania a célvállalat felügyeleti szervének a szükséges információkat, továbbá a felügyeleti szerv azon kötelezettségét is, hogy az ebben a javaslatban megállapított kritériumok szerint értékelje a részesedést szerezni kívánó személyt. Ezen túlmenően az elutasító határozat kötelező indoklására és a fellebbezési jogra vonatkozó általános követelmény megakadályozza az önkényes döntéseket. A célvállalat felügyeleti szervének az elutasító határozat érthetősége érdekében megfelelő indokolást kell adnia.

Módosítás: 25

1. CIKK 3. PONT

15b. cikk (4) bekezdés (2) albekezdés (92/49/EGK irányelv)

A kért információk mélységét arányosan a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez igazítják.

A kért információk mélységét arányosan a részesedést szerezni kívánó személy természetéhez és a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez igazítják.

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében a tagállamok határozzák meg a jegyzéket. A belső piacon az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében valamennyi jegyzéknek összehasonlíthatónak kell lennie, és azokat arányosan hozzá kell igazítani nem csak a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez, hanem a részesedést szerezni kívánó személy természetéhez is.

Módosítás: 26

1. CIKK 3. PONT

15b. cikk (4) bekezdés (3) albekezdés (92/49/EGK irányelv)

A tagállamok nem kérnek a felügyeleti értékelés szempontjából nem lényeges információkat.

A tagállamok bekérik mindazokat a szükséges információkat, amelyek lehetővé teszik számukra a megfelelően tájékozott felügyeleti értékelés elvégzését.

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak meg kell kapniuk minden szükséges adatot, amelyek alapján megfelelően tájékozott döntést hozhatnak.

Módosítás: 27

1. CIKK 3. PONT

15b. cikk (4) bekezdés (3a) albekezdés (új) (92/49/EGK irányelv)

A Bizottság …-ig+ értékeli, hogy a tagállamok jegyzékei összehasonlíthatók-e. Adott esetben, a Bizottság megteszi a szükséges lépéseket egy közösségi megközelítés biztosításához.

 

+ két évvel az ezen irányelv végrehajtására előírt határidőt követően.

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében a tagállamok határozzák meg a jegyzéket. A belső piacon az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében valamennyi jegyzéknek összehasonlíthatónak kell lennie. Ezért ezt a Bizottságnak kell ellenőriznie, amely adott esetben megteheti a szükséges lépéseket, ha jelentős eltérések vannak a jegyzékek között.

Módosítás: 28

1. CIKK 3. PONT

15c. cikk (1) bekezdés bevezető rész (92/49/EGK irányelv)

A 15. cikk (1) bekezdését és a 15a. és 15b. cikket kiegészítve, továbbá egyéb rendelkezés hiányában az érintett illetékes hatóságoknak a részesedésszerzésnek a 15b. cikk (1) bekezdése szerinti értékelésekor egymás között konzultálniuk kell, ha a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak közé tartozik:

Azon biztosítóintézet felügyeletéért felelős illetékes hatóságok, amelyben részesedést kívánnak szerezni, valamint a részesedést szerezni kívánó személy felügyeletéért felelős illetékes hatóságok a részesedésszerzéseknek a 15b. cikk (1) bekezdése szerinti értékelésekor egymással teljes körű konzultációt folytatnak, ha a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak közé tartozik:

Indokolás

A biztosításról szóló 1992/49/EGK irányelv tükrében fontos kifejezetten kimondani a valamennyi érintett felügyeleti szerv közötti megfelelő együttműködést és gyors információcserét. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy melyik felügyeleti szerv hozza a határozatot.

Módosítás: 29

1. CIKK 3. PONT

15c. cikk (2) bekezdés bevezető rész (92/49/EGK irányelv)

Az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek. Minden, az eljárás szempontjából alapvető vagy tárgyhoz tartozó információt megadnak egymásnak. E tekintetben az illetékes hatóságok az alapvető információkat kérés nélkül, a tárgyhoz tartozó információkat pedig kérésre közlik egymással.

Az illetékes hatóságok a részesedésszerzés értékeléséhez szükséges, alapvető vagy tárgyhoz tartozó információt haladéktalanul megadnak egymásnak. E tekintetben az illetékes hatóságok az alapvető információkat kérés nélkül, a tárgyhoz tartozó információkat pedig kérésre közlik egymással. Minden, az illetékes hatóságok által kifejezett véleményt vagy fenntartást feltüntetnek az illetékes hatóság azon határozatában, amellyel engedélyezte azt a biztosítóintézetet, amelyre a javasolt részesedésszerzés irányul.

Indokolás

A biztosításról szóló 1992/49/EGK irányelv tükrében fontos kifejezetten kimondani a valamennyi érintett felügyeleti szerv közötti megfelelő együttműködést és gyors információcserét. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy melyik felügyeleti szerv hozza a határozatot. Az utolsó mondat célja a felügyeleti szervek közötti együttműködés, valamint az átláthatóság növelése.

Módosítás: 30

1. CIKK 3. PONT

15d. cikk(92/49/EGK irányelv)

(1) A Bizottság felszólíthatja az illetékes hatóságokat, hogy haladék nélkül nyújtsák be neki azokat a dokumentumokat, amelyekre a 15. cikk (1) bekezdése, a 15a., 15b. és 15c. cikk szerinti értékelést alapozták, valamint a részesedést szerezni kívánó személynek adott indokokat.

 

(2) A Bizottságnak benyújtott információk szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak és csak annak megállapítására használhatók fel, hogy a tagállamok teljesítették-e az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket.

Minden olyan személyt, aki a Bizottság alkalmazásban áll vagy állt, valamint a Bizottság nevében eljáró könyvvizsgálókat és szakértőket a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli.

(1) A felügyeleti értékelésre vonatkozó, a tagállamok által a Bizottságnak benyújtott információk szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak, és csak annak megállapítására használhatók fel, hogy a tagállamok teljesítették-e az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket.

Minden olyan személyt, aki a Bizottság alkalmazásban áll vagy állt, valamint a Bizottság nevében eljáró könyvvizsgálókat és szakértőket a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli. Az értékelt iparágban ezek a személyek munkavállalóként vagy tanácsadóként nem vállalhatnak szerepet az megbízatásukból való távozást követő 18 hónapos időszakban

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság tudomására jutó bizalmas információk semmilyen személynek vagy hatóságnak nem adhatók ki, kivéve olyan összefoglalásként vagy összegzett formában, amelyből a részesedést szerezni kívánó személyek vagy az érintett biztosítóintézetek nem azonosíthatók.

(2) A bizalmas információkat semmilyen személynek vagy hatóságnak nem adják ki, kivéve olyan összefoglalásként vagy összegzett formában, amelyből a részesedést szerezni kívánó személyek vagy az érintett biztosítóintézetek nem azonosíthatók.

Módosítás: 31

2. CIKK 1 A. PONT (új)

1. cikk j) pont (2a) albekezdés (új) (92/49/EGK irányelv)

 

(1a) Az 1. cikk j) pontja a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

„Annak megállapítására, hogy teljesülnek-e a befolyásoló részesedés e cikkben meghatározott feltételei, valamint bármilyen szintű részesedés 15. cikktől a 15. cikk a) pontjában meghatározott feltételei, a tagállamok nem veszik figyelembe azokat a szavazati jogokat vagy részesedéseket, amelyek:

i) a szavazati jogok vagy a biztosítótársaság tőkéje 20%-áig, amelyeket a 2004/109/EK irányelv 9. cikk (4)–(6) bekezdésében meghatározott körülmények között szereztek meg vagy birtokolnak (és ennek értelmében figyelmen kívül kell hagyni a 2004/109/EK irányelv 9. cikkének (4)–(6) bekezdésében megállapított 5%-os küszöbértéket), vagy

ii) amelyeket ideiglenesen birtokolnak, feltéve, hogy a szavazati jogokat nem gyakorolják, illetve nem használják fel másként arra, hogy a kibocsátó irányításába beavatkozzanak, illetve mindaddig, amíg ezeket a részesedésszerzéstől számított egy éven belül elidegenítik.”

Módosítás: 32

2. CIKK 1 B. PONT (új)

1. cikk j) bekezdés (2b) albekezdés (új) (2002/83/EK irányelv)

 

(1b) Az 1. cikk j) pontja a következő negyedik albekezdéssel egészül ki:

„Ezen túlmenően a befolyásoló részesedés, valamint az e cikkben és a 15. cikktől a 15. cikk c) pontjáig említett egyéb részesedési arányok meghatározása céljából az anyavállalat számára nem szabad előírni, hogy összesítse a 2004/109/EK irányelv 9. 10. cikke szerinti értékpapír-állományát a leányvállalata által kezelt értékpapír-állománnyal, amennyiben a leányvállalata:

i) a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság, amely:

– értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapított feltételek között,

– a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelési szolgáltatás nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás, amely ügyfelenkénti mérlegelés alapján értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között, vagy

– olyan vállalkozás, amelynek a létesítő okirat szerinti székhelye harmadik országban van, amely engedélyezést követelne meg a 85/611/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelés tekintetében, ha a létesítő okirat szerinti székhelye, vagy kizárólag befektetési vállalkozás esetén a központi irodája a Közösségen belül van, és amely ügyfelenkénti mérlegelés alapján értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között; és

ii) az anyavállalattól függetlenül gyakorolja szavazati jogait.

Az anyavállalat számára azonban elő kell írni, hogy összesítse az értékpapír-állományát a leányvállalata által kezelt értékpapír-állománnyal, amennyiben az anyavállalat vagy az anyavállalat más ellenőrzött vállalata ilyen alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás vagy harmadik országbeli vállalkozás által kezelt értékpapír-állományba fektet be, és az utóbbi az ilyen értékpapír-állományokhoz fűződő szavazati jogokat nem gyakorolhatja szabadon, és az ilyen szavazati jogokat az anyavállalat vagy az anyavállalat más ellenőrzött vállalata által adott közvetlen vagy közvetett utasításoknak megfelelően gyakorolhatja.”

Módosítás: 33

2. CIKK 3. PONT

15a. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés (2002/83/EK irányelv)

Az illetékes hatóságoknak az írásos átvételi elismervény napjától számított legfeljebb harminc munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendelkezésére, hogy kifogással éljenek a részesedést szerezni kívánó személy javaslatával szemben.

Az illetékes hatóságoknak az írásos átvételi elismervény napjától számított legfeljebb negyvenhét munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendelkezésére, hogy kifogással éljenek a részesedést szerezni kívánó személy javaslatával szemben.

Indokolás

A felügyeleti hatóságoknak elégséges idővel kell rendelkezniük, hogy a határozathozatalhoz értékelni tudják valamennyi dokumentumot. Ez különösen lényeges akkor, amikor ugyanazt az időtartamot kell alkalmazni a határokon átnyúló és az ágazatokon átnyúló esetekre.

Módosítás: 34

2. CIKK 3. PONT

15a. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés (2002/83/EK irányelv)

(2) Az illetékes hatóságok szükség esetén az (1) bekezdés első albekezdésében említett átvételi elismervény napjától számított öt munkanapon belül további információkat kérhetnek annak érdekében, hogy végrehajthassák a 15b. cikk (1) bekezdésében említett értékelést.

(2) Az illetékes hatóságok szükség esetén az (1) bekezdés első albekezdésében említett átvételi elismervény napjától számított tíz munkanapon belül a 15b. cikk (1) bekezdéséhez közvetlenül kapcsolódó további információkat kérhetnek annak érdekében, hogy végrehajthassák a jelen cikkben említett értékelést.

Módosítás: 35

2. CIKK 3. PONT

15a. cikk (2) bekezdés (3) albekezdés (2002/83/EK irányelv)

(2) A kért információkat tíz munkanapon belül az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot megszakítják. A megszakítás nem tarthat tovább tíz munkanapnál. Az illetékes hatóságok bármely további információkérése nem jár az értékelési időszak megszakításával.

(2) A kért információkat tíz munkanapon belül az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot megszakítják. A megszakítás nem tarthat tovább tíz munkanapnál. Az illetékes hatóságok bármely további információkérése kizárólag azzal a céllal történik, hogy a már rendelkezésükre álló információkat kiegészítsék vagy tisztázzák és nem jár az értékelési időszak megszakításával.

Módosítás: 36

2. CIKK 3. PONT

15a. cikk (3) bekezdés (2002/83/EK irányelv)

(3) Ha az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor a javasolt részesedésszerzéssel vagy javasolt részesedésnöveléssel szembeni kifogás mellett döntenek, erről két munkanapon belül és a 15a. cikk (1) bekezdése második albekezdésében említett határidőt nem meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó személyt, a döntés indoklásával.

(3) Amikor az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor a javasolt részesedésszerzéssel vagy javasolt részesedésnöveléssel szembeni kifogásról vagy annak engedélyezéséről hoznak döntést, erről két munkanapon belül és a 15a. cikk (1) bekezdése második albekezdésében említett határidőt nem meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó személyt, a döntés indokainak megfelelő kinyilvánításával, amely a nyilvánosság számára is elérhető;

Módosítás: 37

2. CIKK 3. PONT

15a. cikk (5) bekezdés (2002/83/EK irányelv)

(5) Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot legfeljebb ötven munkanapra meghosszabbíthatják, ha a részesedést szerezni kívánó személy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik és olyan harmadik országban székel, ahol a szükséges információk átadásának jogi akadályai vannak.

(5) Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot legfeljebb hetvenhét munkanapra meghosszabbíthatják, ha a részesedést szerezni kívánó személy Közösségen kívüli székhellyel rendelkezik vagy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik.

Indokolás

A felügyeleti hatóságoknak elégséges idővel kell rendelkezniük, hogy a határozathozatalhoz értékelni tudják valamennyi dokumentumot. Ez különösen lényeges akkor, amikor ugyanazt az időtartamot kell alkalmazni a határokon átnyúló és az ágazatokon átnyúló esetekre. Ezenkívül ha a részesedést szerezni kívánó személynek – akár szabályozott, akár nem szabályozott jogi személy vagy természetes személy – egy harmadik országban van a székhelye, a megfelelő értékeléshez több időre van szükség.

Módosítás: 38

2. CIKK 3. PONT

15a. cikk (6) bekezdés (2002/83/EK irányelv)

(6) Az illetékes hatóságok megszabhatják a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés végrehajtásának maximális időtartamát.

(6) Az illetékes hatóságok legalább 90 napban megszabhatják a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés végrehajtásának maximális időtartamát, és adott esetben ezen időtartamot meghosszabbíthatják.

Indokolás

A javasolt részesedésszerzés végrehajtása maximális időtartamának meghosszabbíthatónak kell lennie, mert nehéz lehet bizonyossággal értékelni a részesedésszerzés végrehajtására vonatkozó időszakot. A végrehajtási kérdések rendezése piacorientált és különböző változókkal érintett elemektől függhet. Az ilyen maximális végrehajtási időpontokra vonatkozó, minimálisan 90 napos időszak előírása megakadályozza a szándékosan akadályt állító, rövid határidők kitűzését.

Módosítás: 39

2. CIKK 3. PONT

15a. cikk (6a) bekezdés (új) (2002/83/EK irányelv)

 

(6a) A részesedést szerezni kívánó személy, aki a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelés nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás és értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között, azt is választhatja, hogy az (1) bekezdésben említett értesítést azelőtt nyújtja be, hogy meghozta volna az abban a bekezdésben említett döntést, a részesedésszerzésre vagy a befolyásoló részesedés 10%-os küszöbérték fölé növelésére vonatkozó előzetes jóváhagyás megszerzése céljából. Az illetékes hatóságok a részesedésszerzés vagy növelés után megfelelő esetekben korlátozásokat szabhatnak a befolyásoló részesedés általános szintjére.

Módosítás: 40

2. CIKK 3. PONT

15a. cikk (6b) bekezdés (új) (2002/83/EK irányelv)

 

(6b) A részesedést szerezni kívánó személy, aki a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelési szolgáltatás nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás és értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között, az (1) bekezdésben említett értesítést a befolyásoló részesedés javasolt megszerzésének vagy növelésének befejezése után is benyújthatja, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

i) a részesedést szerezni kívánó személy a részesedésszerzés vagy növelés befejezésétől számított öt munkanapon belül benyújtja az értesítést; és

ii) a befolyásoló részesedéshez kapcsolódó szavazati jogokat, amennyiben a részesedés meghaladja a 10%-os küszöbértéket, nem gyakorolják, amíg az illetékes hatóság meghatározza az alkalmazást.

Ha az illetékes hatóságok ezután úgy határoznak, hogy ellenzik a részesedésszerzést vagy növelést, előírhatják a részesedést szerezni kívánó személynek, hogy csökkentse a részesedését a vonatkozó küszöbérték alá, és az ilyen csökkentésig rendelkezzen a kapcsolódó szavazati jogok gyakorlásának felfüggesztéséről, a leadott szavazatok érvénytelenségéről, vagy érvénytelenítésének lehetőségéről.

Módosítás: 41

2. CIKK 3. PONT

15a. cikk (6c) bekezdés (új) (2002/83/EK irányelv)

 

(6c) A tagállamok nem állapíthatnak meg a szavazati jogokban vagy a tőkében való közvetlen vagy közvetett részesedésszerzések illetékes hatóságoknak történő értesítésére és az azok általi jóváhagyásra az e cikkben megállapítottaknál szigorúbb követelményeket.

Módosítás: 42

2. CIKK 3. PONT

15b. cikk (1) bekezdés a) pont (új) (2002/83/EK irányelv)

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve;

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve. A Közösségen belül szabályozott bármilyen, részesedést szerezni kívánó személy e kritérium szerinti értékelése könnyített módon történik;

Módosítás: 43

2. CIKK 3. PONT

15a. cikk (6a) bekezdés (új) (2002/83/EK irányelv)

d) a biztosítóintézet képessége a javasolt részesedésszerzés után az ezen irányelvből, továbbá a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének (7) bekezdése szerinti bármely alkalmazandó ágazati szabályból adódó kötelezettségei folyamatos teljesítésére;

d) a biztosítóintézet képessége az ezen irányelven és adott esetben más irányelveken – különösen a 2002/87/EK irányelven – alapuló felügyeleti követelmények folyamatos betartására, adott esetben különösen akkor, ha az a csoport, amelynek részévé válik olyan struktúrával rendelkezik, ami lehetségessé teszi a hatékony felügyelet gyakorlását, az illetékes hatóságok közötti hatékony információcserét, valamint a felügyelet hatékony meghatározását;

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a részesedést szerezni kívánó személy teljesíteni tudjon majd minden felügyeleti követelményt. Ezen túlmenően az összetett struktúrák esetében létfontosságú a jogalany átláthatóságának megteremtése és hatékony felügyelete.

Módosítás: 44

2. CIKK 3. PONT

15b. cikk (2) bekezdés (2002/83/EK irányelv)

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha úgy találják, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes.

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes. Az illetékes hatóság 10 nappal az értékelési időszak vége előtt tájékoztatja a részesedést szerezni kívánó személyt, ha úgy véli, hogy a szolgáltatott információ nem teljes. Ha a részesedést szerezni kívánó személy eddig az időpontig nem kap ilyen kérést, a nyújtott információk teljes körűnek tekintendők.

 

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a részesedést szerezni kívánó személy azon kötelezettségét, hogy be kell nyújtania a célvállalat felügyeleti szervének a szükséges információkat, továbbá a felügyeleti szerv azon kötelezettségét is, hogy az ebben a javaslatban megállapított kritériumok szerint értékelje a részesedést szerezni kívánó személyt. Ezen túlmenően az elutasító határozat kötelező indoklására és a fellebbezési jogra vonatkozó általános követelmény megakadályozza az önkényes döntéseket. A célvállalat felügyeleti szervének az elutasító határozat érthetősége érdekében megfelelő indokolást kell adnia.

Módosítás: 45

2. CIKK 3. PONT

15b. cikk (4) bekezdés (2) albekezdés (2002/83/EK irányelv)

A kért információk mélységét arányosan a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez igazítják.

A kért információk mélységét arányosan a részesedést szerezni kívánó személy természetéhez és a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez igazítják.

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében a tagállamok határozzák meg a jegyzéket. A belső piacon az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében valamennyi jegyzéknek összehasonlíthatónak kell lennie, és azokat arányosan hozzá kell igazítani nem csak a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez, hanem a részesedést szerezni kívánó személy természetéhez is.

Módosítás: 46

2. CIKK 3. PONT

15b. cikk (4) bekezdés (3) albekezdés (2002/83/EK irányelv)

A tagállamok nem kérnek a felügyeleti értékelés szempontjából nem lényeges információkat.

A tagállamok bekérik mindazokat a szükséges információkat, amelyek lehetővé teszik számukra a megfelelően tájékozott felügyeleti értékelés elvégzését.

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak meg kell kapniuk minden szükséges adatot, amelyek alapján megfelelően tájékozott döntést hozhatnak.

Módosítás: 47

2. CIKK 3. PONT

15b. cikk (4) bekezdés (3a) albekezdés (új) (2002/83/EK irányelv)

A Bizottság …-ig+ értékeli, hogy a tagállamok jegyzékei összehasonlíthatók-e. Adott esetben a Bizottság megteszi a szükséges lépéseket egy közösségi megközelítés biztosításához.

 

+ két évvel az ezen irányelv végrehajtására előírt határidőt követően.

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében a tagállamok határozzák meg a jegyzéket. A belső piacon az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében valamennyi jegyzéknek összehasonlíthatónak kell lennie. Ezért ezt a Bizottságnak kell ellenőriznie, amely adott esetben megteheti a szükséges lépéseket, ha jelentős eltérések vannak a jegyzékek között.

Módosítás: 48

2. CIKK 3. PONT

15c. cikk (1) bekezdés bevezető rész (2002/83/EK irányelv)

A 15. cikk (1) bekezdését és a 15a. és 15b. cikket kiegészítve, továbbá egyéb rendelkezés hiányában az érintett illetékes hatóságoknak a részesedésszerzésnek a 15b. cikk (1) bekezdése szerinti értékelésekor egymás között konzultálniuk kell, ha a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak közé tartozik:

Azon biztosítóintézet felügyeletéért felelős illetékes hatóságok, amelyben részesedést kívánnak szerezni, valamint a részesedést szerezni kívánó személy felügyeletéért felelős illetékes hatóságok a részesedésszerzéseknek a 15b. cikk (1) bekezdése szerinti értékelésekor egymással teljes körű konzultációt folytatnak, ha a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak közé tartozik:

Indokolás

Az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelv tükrében fontos kifejezetten kimondani a valamennyi érintett felügyeleti szerv közötti megfelelő együttműködést és gyors információcserét. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy melyik felügyeleti szerv hozza a határozatot.

Módosítás: 49

2. CIKK 3. PONT

15c. cikk (2) bekezdés (2002/83/EK irányelv)

Az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek. Minden, az eljárás szempontjából alapvető vagy tárgyhoz tartozó információt megadnak egymásnak. E tekintetben az illetékes hatóságok az alapvető információkat kérés nélkül, a tárgyhoz tartozó információkat pedig kérésre közlik egymással.

Az illetékes hatóságok a részesedésszerzés értékeléséhez szükséges minden, alapvető vagy tárgyhoz tartozó információt haladéktalanul megadnak egymásnak. E tekintetben az illetékes hatóságok az alapvető információkat kérés nélkül, a tárgyhoz tartozó információkat pedig kérésre közlik egymással. Minden, az illetékes hatóságok által kifejezett véleményt vagy fenntartást feltüntetnek az illetékes hatóság azon határozatában, amellyel engedélyezte azt a biztosítóintézetet, amelyre a javasolt részesedésszerzés irányul.

Indokolás

Az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelv tükrében fontos kifejezetten kimondani a valamennyi érintett felügyeleti szerv közötti megfelelő együttműködést és gyors információcserét. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy melyik felügyeleti szerv hozza a határozatot. Az utolsó mondat célja a felügyeleti szervek közötti együttműködés, valamint az átláthatóság növelése.

Módosítás: 50

2. CIKK 3. PONT

15d. cikk (2002/83/EK irányelv)

(1) A Bizottság felszólíthatja az illetékes hatóságokat, hogy haladék nélkül nyújtsák be neki azokat a dokumentumokat, amelyekre a 15. cikk (1) bekezdése, a 15a., 15b. és 15c. cikk szerinti értékelést alapozták, valamint a részesedést szerezni kívánó személynek adott indokokat.

 

(2) A Bizottságnak benyújtott információk szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak és csak annak megállapítására használhatók fel, hogy a tagállamok teljesítették-e az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket.

Minden olyan személyt, aki a Bizottság alkalmazásban áll vagy állt, valamint a Bizottság nevében eljáró könyvvizsgálókat és szakértőket a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli.

(1) A felügyeleti értékelésre vonatkozó, a tagállamok által a Bizottságnak benyújtott információk szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak és csak annak megállapítására használhatók fel, hogy a tagállamok teljesítették-e az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket.
Minden olyan személyt, aki a Bizottság alkalmazásban áll vagy állt, valamint a Bizottság nevében eljáró könyvvizsgálókat és szakértőket a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli. Az értékelt iparágban ezek a személyek munkavállalóként vagy tanácsadóként nem vállalhatnak szerepet a megbízatásukból való távozást követő 18 hónapos időszakban.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság tudomására jutó bizalmas információk semmilyen személynek vagy hatóságnak nem adhatók ki, kivéve olyan összefoglalásként vagy összegzett formában, amelyből a részesedést szerezni kívánó személyek vagy az érintett biztosítóintézetek nem azonosíthatók.

(2) A bizalmas információkat semmilyen személynek vagy hatóságnak nem adják ki, kivéve olyan összefoglalásként vagy összegzett formában, amelyből a részesedést szerezni kívánó személyek vagy az érintett biztosítóintézetek nem azonosíthatók.

Módosítás: 51

3. CIKK 2. PONT

10. cikk (3) bekezdés (2a) albekezdés (új) (2002/83/EK irányelv)

 

Annak megállapítására, hogy teljesülnek-e a befolyásoló részesedés e cikkben meghatározott feltételei, valamint bármilyen szintű részesedés 10. cikk a)–b) pontjában meghatározott feltételei, a tagállamok nem veszik figyelembe azokat a szavazati jogokat vagy részesedéseket, amelyek:

a) a szavazati jogok vagy a befektetési vállalat tőkéje 20%-áig, amelyeket a 2004/109/EK irányelv 9. cikk (4)–(6) bekezdésében meghatározott körülmények között szereztek meg vagy birtokolnak (és ennek értelmében figyelmen kívül kell hagyni a 2004/109/EK irányelv 9. cikkének (4)–(6) bekezdésében megállapított 5%-os küszöbértéket), vagy

b) amelyeket ideiglenesen birtokolnak, feltéve, hogy a szavazati jogokat nem gyakorolják, illetve nem használják fel másként arra, hogy a kibocsátó irányításába beavatkozzanak, illetve mindaddig, amíg ezeket a részesedésszerzéstől számított egy éven belül elidegenítik.

Módosítás: 52

3. CIKK 2. PONT

10. cikk (3) bekezdés (2b) albekezdés (új) (2004/39/EK irányelv)

 

Ezen túlmenően a befolyásoló részesedés, valamint az e cikkben és a 10. cikk a)–b) pontjában említett egyéb részesedési arányok meghatározása céljából az anyavállalat számára nem szabad előírni, hogy összesítse a 2004/109/EK irányelv 9. 10. cikke szerinti értékpapír-állományát a leányvállalata által kezelt értékpapír-állománnyal, amennyiben a leányvállalata:

i) a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság, amely:

– értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapított feltételek között;

– a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelési szolgáltatás nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás, amely ügyfelenkénti mérlegelés alapján értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között; vagy

– olyan vállalkozás, amelynek a létesítő okirat szerinti székhelye harmadik országban van, amely engedélyezést követelne meg a 85/611/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelés tekintetében, ha a létesítő okirat szerinti székhelye, vagy kizárólag befektetési vállalkozás esetén a központi irodája a Közösségen belül van, és amely ügyfelenkénti mérlegelés alapján értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között; és

ii) az anyavállalattól függetlenül gyakorolja szavazati jogait.

Az anyavállalat számára azonban elő kell írni, hogy összesítse az értékpapír-állományát a leányvállalata által kezelt értékpapír-állománnyal, amennyiben az anyavállalat vagy az anyavállalat más ellenőrzött vállalata ilyen alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás vagy harmadik országbeli vállalkozás által kezelt értékpapír-állományba fektet be, és az utóbbi az ilyen értékpapír-állományokhoz fűződő szavazati jogokat nem gyakorolhatja szabadon, és az ilyen szavazati jogokat az anyavállalat vagy az anyavállalat más ellenőrzött vállalata által adott közvetlen vagy közvetett utasításoknak megfelelően gyakorolhatja.

Módosítás: 53

3. CIKK 3. PONT

10a. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés (2004/39/EK irányelv)

Az illetékes hatóságoknak az írásos átvételi elismervény napjától számított legfeljebb harminc munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendelkezésére, hogy kifogással éljenek a részesedést szerezni kívánó személy javaslatával szemben.

Az illetékes hatóságoknak az írásos átvételi elismervény napjától számított legfeljebb negyvenhét munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendelkezésére, hogy kifogással éljenek a részesedést szerezni kívánó személy javaslatával szemben.

Indokolás

A felügyeleti hatóságoknak elégséges idővel kell rendelkezniük, hogy a határozathozatalhoz értékelni tudják valamennyi dokumentumot. Ez különösen lényeges akkor, amikor ugyanazt az időtartamot kell alkalmazni a határokon átnyúló és az ágazatokon átnyúló esetekre.

Módosítás: 54

3. CIKK 3. PONT

10a. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés (2004/39/EK irányelv)

(2) Az illetékes hatóságok szükség esetén az (1) bekezdés első albekezdésében említett átvételi elismervény napjától számított öt munkanapon belül további információkat kérhetnek annak érdekében, hogy végrehajthassák a 10b. cikk (1) bekezdésében említett értékelést.

(2) Az illetékes hatóságok szükség esetén az (1) bekezdés első albekezdésében említett átvételi elismervény napjától számított tíz munkanapon belül további, a 10b. cikk (1) bekezdésében szereplő kritériumokkal közvetlenül kapcsolatos információkat kérhetnek annak érdekében, hogy végrehajthassák a jelen cikkben említett értékelést.

Indokolás

Azzal, hogy a további információkérésre hosszabb időszakot állapítanak meg, az illetékes hatóságoknak az eljárás megállítása előtt több idejük lesz a megfelelő értékeléshez szükséges információ elemzésére. Lényegében ennek következtében egyáltalán nem lesz hosszabb a maximális értékelési időszak. Az értékelési időszak tartama nem változik, mivel a folyamat csak egyszer állítható meg egy legfeljebb tíz munkanapos időszakra.

Módosítás: 55

3. CIKK 3. PONT

10a. cikk (2) bekezdés (3) albekezdés (2004/39/EK irányelv)

A kért információkat tíz munkanapon belül az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot megszakítják. A megszakítás nem tarthat tovább tíz munkanapnál. Az illetékes hatóságok bármely további információkérése nem jár az értékelési időszak megszakításával.

A kért információkat az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot megszakítják. A megszakítás nem tarthat tovább tíz munkanapnál. Az illetékes hatóságok bármely további információkérése kizárólag azzal a céllal történik, hogy a már rendelkezésükre álló információkat kiegészítsék vagy tisztázzák és nem jár az értékelési időszak megszakításával.

Módosítás: 56

3. CIKK 3. PONT

10a. cikk (3) bekezdés (2004/39/EK irányelv)

(3) Ha az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor a javasolt részesedésszerzéssel vagy javasolt részesedésnöveléssel szembeni kifogás mellett döntenek, erről két munkanapon belül és a 10a. cikk (1) bekezdése második albekezdésében említett határidőt nem meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó személyt, a döntés indoklásával.

(3) Amikor az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor a javasolt részesedésszerzéssel vagy javasolt részesedésnöveléssel szembeni kifogásról vagy annak engedélyezéséről hoznak döntést, erről két munkanapon belül és a 10a. cikk (1) bekezdése második albekezdésében említett határidőt nem meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó személyt, a döntés indokainak megfelelő kinyilvánításával, amely a nyilvánosság számára is elérhető;

Módosítás: 57

3. CIKK 3. PONT

10a. cikk (5) bekezdés (2004/39/EK irányelv)

(5) Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot legfeljebb ötven munkanapra meghosszabbíthatják, ha a részesedést szerezni kívánó személy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik és olyan harmadik országban székel, ahol a szükséges információk átadásának jogi akadályai vannak.

(5) Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot legfeljebb hetvenhét munkanapra meghosszabbíthatják, ha a részesedést szerezni kívánó személy Közösségen kívüli székhellyel rendelkezik vagy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik.

Indokolás

A felügyeleti hatóságoknak elégséges idővel kell rendelkezniük, hogy a határozathozatalhoz értékelni tudják valamennyi dokumentumot. Ez különösen lényeges akkor, amikor ugyanazt az időtartamot kell alkalmazni a határokon átnyúló és az ágazatokon átnyúló esetekre. Ezenkívül ha a részesedést szerezni kívánó személynek – akár szabályozott akár nem szabályozott jogi személy vagy természetes személy – egy harmadik országban van a székhelye, a megfelelő értékeléshez több időre van szükség.

Módosítás: 58

3. CIKK 3. PONT

10a. cikk (6) bekezdés (2004/39/EK irányelv)

(6) Az illetékes hatóságok megszabhatják a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés végrehajtásának maximális időtartamát.

(6) Az illetékes hatóságok megszabhatják a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés végrehajtásának legalább 90 napos maximális időtartamát, és adott esetben ezen időtartamot meghosszabbíthatják.

Indokolás

A javasolt részesedésszerzés végrehajtása maximális időtartamának meghosszabbíthatónak kell lennie, mert nehéz lehet bizonyossággal értékelni a részesedésszerzés végrehajtására vonatkozó időszakot. A végrehajtási kérdések rendezése piacorientált és különböző változókkal összefüggő elemektől függhet. Az ilyen maximális végrehajtási időpontokra vonatkozó, minimálisan 90 napos időszak előírása megakadályozza a szándékosan akadályt állító, rövid határidők kitűzését.

Módosítás: 59

3. CIKK 3. PONT

10a. cikk (6a) bekezdés (új) (2004/39/EK irányelv)

 

(6a) A részesedést szerezni kívánó személy, aki a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelés nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás és értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között, azt is választhatja, hogy az (1) bekezdésben említett értesítést azelőtt nyújtja be, hogy meghozta volna az abban a bekezdésben említett döntést, a részesedésszerzésre vagy a befolyásoló részesedés 10%-os küszöbérték fölé növelésére vonatkozó előzetes jóváhagyás megszerzése céljából. Az illetékes hatóságok a részesedésszerzés vagy növelés után megfelelő esetekben korlátozásokat szabhatnak a befolyásoló részesedés általános szintjére.

Módosítás: 60

3. CIKK 3. PONT

10a. cikk (6b) bekezdés (új) (2004/39/EK irányelv)

 

(6b) A részesedést szerezni kívánó személy, aki a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelési szolgáltatás nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás és értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között, az (1) bekezdésben említett értesítést a befolyásoló részesedés javasolt megszerzésének vagy növelésének befejezése után is benyújthatja, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

i) a részesedést szerezni kívánó személy a részesedésszerzés vagy növelés befejezésétől számított öt munkanapon belül benyújtja az értesítést; és

ii) a befolyásoló részesedéshez kapcsolódó szavazati jogokat, amennyiben a részesedés meghaladja a 10%-os küszöbértéket, nem gyakorolják, amíg az illetékes hatóság meghatározza az alkalmazást.

Ha az illetékes hatóságok ezután úgy határoznak, hogy ellenzik a részesedésszerzést vagy növelést, előírhatják a részesedést szerezni kívánó személynek, hogy csökkentse a részesedését a vonatkozó küszöbérték alá, és az ilyen csökkentésig rendelkezzen a kapcsolódó szavazati jogok gyakorlásának felfüggesztéséről, a leadott szavazatok érvénytelenségéről, vagy érvénytelenítésének lehetőségéről.

Módosítás: 61

3. CIKK 3. PONT

10a. cikk (6c) bekezdés (új) (2004/39/EK irányelv)

 

(6c) A tagállamok nem állapíthatnak meg a szavazati jogokban vagy a tőkében való közvetlen vagy közvetett részesedésszerzések illetékes hatóságoknak történő értesítésére és az azok általi jóváhagyásra az ezen irányelvben megállapítottaknál szigorúbb követelményeket.

Módosítás: 62

3. CIKK 3. PONT

10b. cikk (1) bekezdés a) pont (2004/39/EK irányelv)

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve;

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve. A Közösségben szabályozott, részesedést szerezni kívánó személy értékelését ezen kritérium tekintetében megkönnyítik;

Módosítás: 63

3. CIKK 3. PONT

10b. cikk (1) bekezdés d) pont (2004/39/EK irányelv)

d) a befektetési vállalkozás képessége a javasolt részesedésszerzés után az ezen irányelvből, továbbá a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének (7) bekezdése szerinti bármely alkalmazandó ágazati szabályból adódó kötelezettségei folyamatos teljesítésére;

d) a befektetési vállalkozás képessége az ezen irányelven és adott esetben más irányelveken – különösen a 2002/87/EK irányelven – alapuló prudenciális követelmények folyamatos betartására, adott esetben különösen akkor, ha az a csoport, amelynek részévé válik, olyan struktúrával rendelkezik, amely lehetségessé teszi a hatékony felügyelet gyakorlását, az illetékes hatóságok közötti hatékony információcserét, valamint az illetékes hatóságok közötti felügyelet meghatározását.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a részesedést szerezni kívánó személy teljesíteni tudjon majd minden prudenciális követelményt. Ezen túlmenően az összetett struktúrák esetében létfontosságú a jogalany átláthatóságának megteremtése és a jogalany hatékony felügyelete.

Módosítás: 64

3. CIKK 3. PONT

10b. cikk (2) bekezdés (2004/39/EK irányelv)

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha úgy találják, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes.

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alapján ennek megtétele ésszerűen indokolt, vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes. Az illetékes hatóság az értékelési időszak vége előtt legalább 10 nappal tájékoztatja a részesedést szerezni kívánó személyt arról, hogy a beérkezett információk teljesek-e, és ha nem teljesek, akkor milyen további ésszerű és arányos információkra van szükség az értékelés befejezéséhez. Ha a részesedést szerezni kívánó személy nem kap ilyen irányú kérést addig az időpontig, a szolgáltatott információkat teljesnek kell tekinteni.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a részesedést szerezni kívánó személy azon kötelezettségét, hogy be kell nyújtania a célvállalat felügyeleti szervének az összes szükséges információt, továbbá a felügyeleti szerv azon kötelezettségét is, hogy az ebben a javaslatban megállapított kritériumok szerint értékelje a részesedést szerezni kívánó személyt. Ezen túlmenően az elutasító határozat indoklására és a fellebbezési jogra vonatkozó általános követelmény megakadályozza az önkényes döntéseket. A célvállalat felügyeleti szervének az elutasító határozat érthetősége érdekében megfelelő indokolást kell adnia.

Módosítás: 65

3. CIKK 3. PONT

10b. cikk (4) bekezdés (2) albekezdés (2004/39/EK irányelv)

A kért információk mélységét arányosan a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez igazítják.

A kért információk mélységét arányosan a részesedést szerezni kívánó személy természetéhez és a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez igazítják.

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében a tagállamok határozzák meg a jegyzéket. A belső piacon az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében valamennyi jegyzéknek összehasonlíthatónak kell lennie, és azokat arányosan hozzá kell igazítani nem csak a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez, hanem a részesedést szerezni kívánó személy természetéhez is.

Módosítás: 66

3. CIKK 3. PONT

10b. cikk (4) bekezdés (3) albekezdés (2004/39/EK irányelv)

A tagállamok nem kérnek a felügyeleti értékelés szempontjából nem lényeges információkat.

A tagállamok bekérik mindazokat a szükséges információkat, amelyek lehetővé teszik számukra a megfelelően tájékozott felügyeleti értékelés elvégzését.

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak meg kell kapniuk minden szükséges adatot, amelyek alapján megfelelően tájékozott döntést hozhatnak.

Módosítás: 67

3. CIKK 3. PONT

10b. cikk (4) bekezdés (3a) albekezdés (új) (2004/39/EK irányelv)

A Bizottság …-ig+ értékeli, hogy a tagállamok jegyzékei összehasonlíthatók-e, és adott esetben megteszi a szükséges lépéseket egy közösségi megközelítés biztosításához.

 

+ két évvel az ezen irányelv végrehajtására előírt határidőt követően.

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében a tagállamok határozzák meg a jegyzéket. A belső piacon az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében valamennyi jegyzéknek összehasonlíthatónak kell lennie. Ezért ezt a Bizottságnak kell ellenőriznie, amely adott esetben megteheti a szükséges lépéseket, ha jelentős/lényeges eltérések vannak a jegyzékek között.

Módosítás: 68

3. CIKK 3. PONT

10c. cikk (2004/39/EK irányelv)

(1) A Bizottság felszólíthatja az illetékes hatóságokat, hogy haladék nélkül nyújtsák be neki azokat a dokumentumokat, amelyekre a 10 cikk (3), 10. cikk (4) bekezdése és a 10b. cikk alapján a felügyeleti értékelést alapozták, valamint a részesedést szerezni kívánó személynek adott indokokat

 

(2) A Bizottságnak benyújtott információk szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak és csak annak megállapítására használhatók fel, hogy a tagállamok teljesítették-e az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket.

Minden olyan személyt, aki a Bizottság alkalmazásban áll vagy állt, valamint a Bizottság nevében eljáró könyvvizsgálókat és szakértőket a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli.

(1) A Bizottságnak a tagállamok által benyújtott, a felügyeleti értékelésre vonatkozó információk szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak és csak annak megállapítására használhatók fel, hogy a tagállamok teljesítették-e az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket.
Minden olyan személyt, aki a Bizottság alkalmazásban áll vagy állt, valamint a Bizottság nevében eljáró könyvvizsgálókat és szakértőket a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli. Az értékelt iparágban ezek a személyek munkavállalóként vagy tanácsadóként nem vállalhatnak szerepet a megbízásukból való távozást követő 18 hónapos időszakban.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság tudomására jutó bizalmas információk semmilyen személynek vagy hatóságnak nem adhatók ki, kivéve olyan összefoglalásként vagy összegzett formában, amelyből a részesedést szerezni kívánó személyek vagy az érintett befektetési vállalkozások nem azonosíthatók.

(2) A bizalmas információkat semmilyen személynek vagy hatóságnak nem adják ki, kivéve olyan összefoglalásként vagy összegzett formában, amelyből a részesedést szerezni kívánó személyek vagy az érintett befektetési vállalkozások nem azonosíthatók.

Módosítás: 69

4. CIKK 1 A. PONT (új)

2. cikk (2) bekezdés (3a) albekezdés (2004/39/EK irányelv)

 

(1a) A 2. cikk (2) bekezdése a következő negyedik albekezdéssel egészül ki:

„Az e cikkben említett befolyásoló részesedés, valamint a 19–21. cikkben említett egyéb részesedési arányok teljesítésének meghatározása során a tagállamok nem veszik figyelembe az olyan szavazati jogokat vagy részvényeket, amelyeket:

– a szavazati jogok vagy a viszontbiztosítási intézet tőkéjének 20%-os határáig a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének (4)–(6) bekezdésében említett körülmények között szerezték meg vagy birtokolják (ennek alkalmazásában figyelmen kívül hagyják a 2004/109/EK irányelv 9. cikkének (5) és (6) bekezdésében lévő, 5%-os küszöbértékre vonatkozó hivatkozásokat); vagy

– ideiglenesen birtokolnak értékpapírok kibocsátásának jegyzési garanciavállalása vagy az értékpapírok felajánlásának eredményeként feltéve, hogy a szavazati jogokat nem gyakorolják, illetve nem használják fel másként arra, hogy a kibocsátó irányításába beavatkozzanak, valamint mindaddig, amíg ezeket a részesedésszerzés időpontjától számított egy éven belül elidegenítik.”

Módosítás: 70

4. CIKK 1 B. PONT (új)

2. cikk (2) bekezdés (3 b) albekezdés (új) (2004/39/EK irányelv)

 

(1b) A 2. cikk (1) bekezdése a következő ötödik albekezdéssel egészül ki:

„Ezen túlmenően a befolyásoló részesedés, valamint az e cikkben és a 19–20. cikkben említett egyéb részesedési arányok meghatározása céljából az anyavállalat nem köteles összegezni a 2004/109/EK irányelv 9. és 10. cikke szerinti értékpapír-állományait a leányvállalatok által kezelt értékpapír-állományokkal azon körülmények esetén, amikor a leányvállalata:

i) a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerinti vagyonkezelő társaság, amely:

– értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapított feltételek között;

– a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelési szolgáltatás nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás, amely ügyfelenkénti mérlegelés alapján értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között; vagy

– olyan vállalkozás, amelynek a létesítő okirat szerinti székhelye harmadik országban van, amely engedélyezést követelne meg a 85/611/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelés tekintetében, ha a létesítő okirat szerinti székhelye, vagy kizárólag befektetési vállalkozás esetén a központi irodája a Közösségen belül van, és amely ügyfelenkénti mérlegelés alapján értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között; és

ii) az anyavállalattól függetlenül gyakorolja szavazati jogait.

Az anyavállalat számára azonban elő kell írni, hogy összesítse az értékpapír-állományát a leányvállalata által kezelt értékpapír-állománnyal, amennyiben az anyavállalat vagy az anyavállalat más ellenőrzött vállalata ilyen alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás vagy harmadik országbeli vállalkozás által kezelt értékpapír-állományba fektet be, és az utóbbi az ilyen értékpapír-állományokhoz fűződő szavazati jogokat nem gyakorolhatja szabadon, és az ilyen szavazati jogokat az anyavállalat vagy az anyavállalat más ellenőrzött vállalata által adott közvetlen vagy közvetett utasításoknak megfelelően gyakorolhatja.”

Módosítás: 71

4. CIKK 2. PONT

19. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés (2005/68/EK irányelv)

Az illetékes hatóságoknak az írásos átvételi elismervény napjától számított legfeljebb harminc munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendelkezésére, hogy kifogással éljenek a részesedést szerezni kívánó személy javaslatával szemben.

Az illetékes hatóságoknak az írásos átvételi elismervény napjától számított legfeljebb negyvenhét munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendelkezésére, hogy kifogással éljenek a részesedést szerezni kívánó személy javaslatával szemben.

Indokolás

A felügyeleti hatóságoknak elégséges idővel kell rendelkezniük, hogy a határozathozatalhoz értékelni tudják valamennyi dokumentumot. Ez különösen lényeges akkor, amikor ugyanazt az időtartamot kell alkalmazni a határokon átnyúló és az ágazatokon átnyúló esetekre.

Módosítás: 72

4. CIKK 2. PONT

19. cikk (3) bekezdés (1) albekezdés (2005/68/EK irányelv)

(3) Az illetékes hatóságok szükség esetén az (2) bekezdés első albekezdésében említett átvételi elismervény napjától számított öt munkanapon belül további információkat kérhetnek annak érdekében, hogy végrehajthassák a 19a. cikk (1) bekezdésében említett értékelést.

(3) Az illetékes hatóságok szükség esetén az (2) bekezdés első albekezdésében említett átvételi elismervény napjától számított tíz munkanapon belül további, a 19a. cikk (1) bekezdésében található kritériumokhoz közvetlenül kapcsolódó információkat kérhetnek annak érdekében, hogy végrehajthassák az ebben a cikkben említett értékelést.

Indokolás

Azzal, hogy a további információkérésre hosszabb időszakot állapítanak meg, az illetékes hatóságoknak az eljárás megállítása előtt több idejük lesz a megfelelő értékeléshez szükséges információk elemzésére. Lényegében ennek következtében egyáltalán nem lesz hosszabb a maximális értékelési időszak. Másképpen fogalmazva, az értékelési időszak hossza nem változik, mivel a folyamat csak egyszer állítható meg egy legfeljebb tíz munkanapos időszakra.

Módosítás: 73

4. CIKK 2. PONT

19. cikk (3) bekezdés (3) albekezdés (2005/68/EK irányelv)

A kért információkat tíz munkanapon belül az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot megszakítják. A megszakítás nem tarthat tovább tíz munkanapnál. Az illetékes hatóságok bármely további információkérése nem jár az értékelési időszak megszakításával.

A kért információkat az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot megszakítják. A megszakítás nem tarthat tovább tíz munkanapnál. Az illetékes hatóságok bármely további információkérése kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a már birtokukban lévő információkat kiegészítsék vagy egyértelműsítsék, és nem járhat az értékelési időszak megszakításával.

Módosítás: 74

4. CIKK 2. PONT

19. cikk (4) bekezdés (2005/68/EK irányelv)

(4) Ha az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor a javasolt részesedésszerzéssel vagy javasolt részesedésnöveléssel szembeni kifogás mellett döntenek, erről két munkanapon belül és a 12. cikk (2) bekezdése második albekezdésében említett határidőt nem meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó személyt, a döntés indoklásával.

(4) Ha az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor úgy határoznak, hogy elutasítják vagy engedélyezik a javasolt részesedésszerzést, erről két munkanapon belül és a 12. cikk (2) bekezdése második albekezdésében említett határidőt nem meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó személyt, a döntés indokainak megfelelő kinyilvánításával, amely a nyilvánosság számára hozzáférhető.

Módosítás: 75

4. CIKK 2. PONT

19. cikk (6) bekezdés (2005/68/EK irányelv)

(6) Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot legfeljebb ötven munkanapra meghosszabbíthatják, ha a részesedést szerezni kívánó személy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik és olyan harmadik országban székel, ahol a szükséges információk átadásának jogi akadályai vannak.

(6) Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot legfeljebb hetvenhét munkanapra meghosszabbíthatják, ha a részesedést szerezni kívánó személy Közösségen kívüli székhellyel rendelkezik vagy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik.

Indokolás

A felügyeleti hatóságoknak elégséges idővel kell rendelkezniük, hogy a határozathozatalhoz értékelni tudják valamennyi dokumentumot. Ez különösen lényeges akkor, amikor ugyanazt az időtartamot kell alkalmazni a határokon átnyúló és az ágazatokon átnyúló esetekre. Ezenkívül ha a részesedést szerezni kívánó személynek– akár szabályozott akár nem szabályozott jogi személy vagy természetes személy – egy harmadik országban van a székhelye, a megfelelő értékeléshez több időre van szükség.

Módosítás: 76

4. CIKK 2. PONT

19. cikk (7) bekezdés (2005/68/EK irányelv)

(7) Az illetékes hatóságok megszabhatják a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés végrehajtásának maximális időtartamát.

(7) Az illetékes hatóságok megszabhatják a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés végrehajtásának legalább 90 napos maximális időtartamát, és adott esetben ezen időtartamot meghosszabbíthatják.

Indokolás

A javasolt részesedésszerzés végrehajtása maximális időtartamának meghosszabbíthatónak kell lennie, mert nehéz lehet bizonyossággal értékelni a részesedésszerzés végrehajtására vonatkozó időszakot. A végrehajtási kérdések rendezése piacorientált és különböző változókkal érintett elemektől függhet. Az ilyen maximális végrehajtási időpontokra vonatkozó, minimálisan 90 napos időszak előírása megakadályozza a szándékosan akadályt állító, rövid határidők kitűzését.

Módosítás: 77

4. CIKK 2. PONT

19. cikk (7a) bekezdés (új) (2005/68/EK irányelv)

 

(7a) A részesedést szerezni kívánó személy, aki a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelés nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás és értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között, azt is választhatja, hogy az (1) bekezdésben említett értesítést azelőtt nyújtja be, hogy meghozta volna az abban a bekezdésben említett döntést, a részesedésszerzésre vagy a befolyásoló részesedés 10%-os küszöbérték fölé növelésére vonatkozó előzetes jóváhagyás megszerzése céljából. Az illetékes hatóságok a részesedésszerzés vagy növelés után megfelelő esetekben korlátozásokat szabhatnak a befolyásoló részesedés általános szintjére.

Módosítás: 78

4. CIKK 2. PONT

19. cikk (7b) bekezdés (új) (2005/68/EK irányelv)

 

(7b) A részesedést szerezni kívánó személy, aki a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelési szolgáltatás nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás és értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között, az (1) bekezdésben említett értesítést a befolyásoló részesedés javasolt megszerzésének vagy növelésének befejezése után is benyújthatja, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

i) a részesedést szerezni kívánó személy a részesedésszerzés vagy növelés befejezésétől számított öt munkanapon belül benyújtja az értesítést; és

ii) a befolyásoló részesedéshez kapcsolódó szavazati jogokat, amennyiben a részesedés meghaladja a 10%-os küszöbértéket, nem gyakorolják, amíg az illetékes hatóság meghatározza az alkalmazást.

Ha az illetékes hatóságok ezután úgy határoznak, hogy ellenzik a részesedésszerzést vagy növelést, előírhatják a részesedést szerezni kívánó személynek, hogy csökkentse a részesedését a vonatkozó küszöbérték alá, és az ilyen csökkentésig rendelkezzen a kapcsolódó szavazati jogok gyakorlásának felfüggesztéséről, a leadott szavazatok érvénytelenségéről, vagy érvénytelenítésének lehetőségéről.

Módosítás: 79

4. CIKK 2. PONT

19. cikk (7c) bekezdés (új) (2005/68/EK irányelv)

 

(7c) A tagállamok nem állapíthatnak meg a szavazati jogokban vagy a tőkében való közvetlen vagy közvetett részesedésszerzések illetékes hatóságoknak történő értesítésére és az azok általi jóváhagyásra az e cikkben megállapítottaknál szigorúbb követelményeket.

Módosítás: 80

4. CIKK 3. PONT

19a. cikk (1) bekezdés a) pont (2005/68/EK irányelv)

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve;

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve. A Közösségben szabályozott, részesedést szerezni kívánó személy értékelését ezen kritérium tekintetében megkönnyítik;

Módosítás: 81

4. CIKK 3. PONT

19a. cikk (1) bekezdés d) pont (2005/68/EK irányelv)

d) a viszontbiztosító képessége a javasolt részesedésszerzés után az ezen irányelvből, továbbá a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének (7) bekezdése szerinti bármely alkalmazandó ágazati szabályból adódó kötelezettségei folyamatos teljesítésére;

 

d) a viszontbiztosító képessége az ezen irányelven és adott esetben más irányelveken – különösen a 2002/87/EK irányelven – alapuló prudenciális követelmények folyamatos betartására, adott esetben különösen akkor, ha az a csoport, amelynek részévé válik, olyan struktúrával rendelkezik, amely lehetségessé teszi a hatékony felügyelet gyakorlását, az illetékes hatóságok közötti hatékony információcserét, valamint az illetékes hatóságok közötti felügyelet meghatározását.

Indokolás

A 2005/68/EK viszontbiztosítási irányelv tükrében fontos kifejezetten kimondani a valamennyi érintett felügyeleti szerv közötti megfelelő együttműködést és gyors információcserét. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy melyik felügyeleti szerv hozza a határozatot. Az utolsó mondat célja a felügyeleti szervek közötti együttműködés, valamint az átláthatóság növelése.

Módosítás: 82

4. CIKK 3. PONT

19a. cikk (2) bekezdés (2005/68/EK irányelv)

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha úgy találják, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes.

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alapján ennek megtétele ésszerűen indokolt, vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes. Az illetékes hatóság az értékelési időszak vége előtt legalább 10 nappal tájékoztatja a részesedést szerezni kívánó személyt arról, hogy a beérkezett információk teljesek-e, és ha nem teljesek, akkor milyen további ésszerű és arányos információkra van szükség az értékelés befejezéséhez. Ha a részesedést szerezni kívánó személy nem kap ilyen irányú kérést addig az időpontig, a szolgáltatott információkat teljesnek kell tekinteni.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a részesedést szerezni kívánó személy azon kötelezettségét, hogy be kell nyújtania a célvállalat felügyeleti szervének a szükséges információkat, továbbá a felügyeleti szerv azon kötelezettségét is, hogy az ebben a javaslatban megállapított kritériumok szerint értékelje a részesedést szerezni kívánó személyt. Ezenkívül az elutasító határozat kötelező indoklására és a fellebbezési jogra vonatkozó általános követelmény megakadályozza az önkényes döntéseket. A célvállalat felügyeleti szervének az elutasító határozat érthetősége érdekében megfelelő indokolást kell adnia.

Módosítás: 83

4. CIKK 3. PONT

19a. cikk (4) bekezdés (2) albekezdés (2005/68/EK irányelv)

A kért információk mélységét arányosan a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez igazítják.

A kért információk mélységét arányosan a részesedést szerezni kívánó személy természetéhez és a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez igazítják.

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében a tagállamok határozzák meg a jegyzéket. A belső piacon az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében valamennyi jegyzéknek összehasonlíthatónak kell lennie, és azokat arányosan hozzá kell igazítani nem csak a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez, hanem a részesedést szerezni kívánó személy természetéhez is.

Módosítás: 84

4. CIKK 3. PONT

19a. cikk (4) bekezdés (3) albekezdés (2005/68/EK irányelv)

A tagállamok nem kérnek a felügyeleti értékelés szempontjából nem lényeges információkat.

A tagállamok bekérik mindazokat a szükséges információkat, amelyek lehetővé teszik számukra a megfelelően tájékozott felügyeleti értékelés elvégzését.

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak meg kell kapniuk minden szükséges adatot, amelyek alapján megfelelően tájékozott döntést hozhatnak.

Módosítás: 85

4. CIKK 4. PONT

19a. cikk (4) bekezdés (3a) albekezdés (új) (2005/68/EK irányelv)

 

A Bizottság …-ig+ értékeli, hogy a tagállamok jegyzékei összehasonlíthatók-e, és adott esetben megteszi a szükséges lépéseket egy közösségi megközelítés biztosításához.

 

+ két évvel az ezen irányelv végrehajtására előírt határidőt követően.

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében a tagállamok határozzák meg a jegyzéket. A belső piacon az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében valamennyi jegyzéknek összehasonlíthatónak kell lennie. Ezért ezt a Bizottságnak kell ellenőriznie, amely adott esetben megteheti a szükséges lépéseket, ha jelentős/lényeges eltérések vannak a jegyzékek között.

Módosítás: 86

4. CIKK 4. PONT

20. cikk (1) bekezdés bevezető rész (2005/68/EK irányelv)

A 19. és a 19a. cikket kiegészítve, továbbá egyéb rendelkezés hiányában az érintett illetékes hatóságoknak a részesedésszerzéseknek a 19a. cikk (1) bekezdése szerinti értékelésekor egymás között konzultálniuk kell, ha a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak közé tartozik:

 

Azon viszontbiztosító vállalkozás felügyeletéért felelős illetékes hatóságok, amelyben részesedést kívánnak szerezni, valamint a részesedést szerezni kívánó személy felügyeletéért felelős illetékes hatóságok a részesedésszerzéseknek a 19a. cikk (1) bekezdése szerinti értékelésekor egymással teljes körű konzultációt folytatnak, ha a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak közé tartozik:

Indokolás

A 2005/68/EK viszontbiztosítási irányelv tükrében fontos kifejezetten kimondani a valamennyi érintett felügyeleti szerv közötti megfelelő együttműködést és gyors információcserét. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy melyik felügyeleti szerv hozza a határozatot.

Módosítás: 87

4. CIKK 4. PONT

20. cikk (2) bekezdés (2005/68/EK irányelv)

Az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek. Minden, az eljárás szempontjából alapvető vagy tárgyhoz tartozó információt megadnak egymásnak. E tekintetben az illetékes hatóságok az alapvető információkat kérés nélkül, a tárgyhoz tartozó információkat pedig kérésre közlik egymással.

 

Az illetékes hatóságok minden, a részesedésszerzés értékeléséhez szükséges, alapvető vagy tárgyhoz tartozó információt indokolatlan késedelem nélkül megadnak egymásnak. E tekintetben az illetékes hatóságok az alapvető információkat kérés nélkül, a tárgyhoz tartozó információkat pedig kérésre közlik egymással. A tervezett részesedésszerzésben érintett viszontbiztosítót engedélyező és felügyelő illetékes hatóság határozata utal a részesedést szerezni kívánó személy felügyeletéért felelős illetékes hatóság részéről kinyilvánított véleményre vagy fenntartásra.

Indokolás

A 2005/68/EK viszontbiztosítási irányelv tükrében fontos kifejezetten kimondani a valamennyi érintett felügyeleti szerv közötti megfelelő együttműködést és gyors információcserét. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy melyik felügyeleti szerv hozza a határozatot. Az utolsó mondat célja a felügyeleti szervek közötti együttműködés, valamint az átláthatóság növelése.

Módosítás: 88

4. CIKK 5. PONT

20a. cikk (2005/68/EK irányelv)

(1) A Bizottság felszólíthatja az illetékes hatóságokat, hogy haladék nélkül nyújtsák be neki azokat a dokumentumokat, amelyekre a 19., a 19a. a 20. cikk szerinti értékelést alapozták, valamint a részesedést szerezni kívánó személynek adott indokokat.

 

(2) A Bizottságnak benyújtott információk szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak és csak annak megállapítására használhatók fel, hogy a tagállamok teljesítették-e az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket.

Minden olyan személyt, aki a Bizottság alkalmazásban áll vagy állt, valamint a Bizottság nevében eljáró könyvvizsgálókat és szakértőket a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli.

(1) A Bizottságnak a tagállamok által benyújtott, a felügyeleti értékelésre vonatkozó információk szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak és csak annak megállapítására használhatók fel, hogy a tagállamok teljesítették-e az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket.
Minden olyan személyt, aki a Bizottság alkalmazásban áll vagy állt, valamint a Bizottság nevében eljáró könyvvizsgálókat és szakértőket a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli. Az értékelt iparágban ezek a személyek munkavállalóként vagy tanácsadóként nem vállalhatnak szerepet a megbízásukból való távozást követő 18 hónapos időszakban.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság tudomására jutó bizalmas információk semmilyen személynek vagy hatóságnak nem adhatók ki, kivéve olyan összefoglalásként vagy összegzett formában, amelyből a részesedést szerezni kívánó személyek vagy az érintett viszontbiztosítók nem azonosíthatók.

(2) A bizalmas információkat semmilyen személynek vagy hatóságnak nem adják ki, kivéve olyan összefoglalásként vagy összegzett formában, amelyből a részesedést szerezni kívánó személyek vagy az érintett viszontbiztosítók nem azonosíthatók.

Módosítás: 89

5. CIKK 1 A. PONT (új)

12. cikk (1) bekezdés (2a) albekezdés (új) (2005/68/EK irányelv)

 

 

(1a) A 12. cikk (1) bekezdése a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

„Az e cikkben említett befolyásoló részesedés, valamint a 19–19b. cikkben említett egyéb részesedési arányok teljesítésének meghatározása során a tagállamok nem veszik figyelembe az olyan szavazati jogokat vagy részvényeket, amelyeket:

a) a szavazati jogok vagy a hitelintézet tőkéjének 20%-os határáig a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének (4)–(6) bekezdésében említett körülmények között szerezték meg vagy birtokolják (ennek alkalmazásában figyelmen kívül hagyják a 2004/109/EK irányelv 9. cikkének (5) és (6) bekezdésében lévő, 5%-os küszöbértékre vonatkozó hivatkozásokat); vagy

b) ideiglenesen birtokolnak értékpapírok kibocsátásának jegyzési garanciavállalása vagy az értékpapírok felajánlásának eredményeként feltéve, hogy a szavazati jogokat nem gyakorolják, illetve nem használják fel másként arra, hogy a kibocsátó irányításába beavatkozzanak, valamint mindaddig, amíg ezeket a részesedésszerzés időpontjától számított egy éven belül elidegenítik.”

Módosítás: 90

5. CIKK 1 B. PONT (új)

12. cikk (1) bekezdés (2b) albekezdés (új) (2005/68/EK irányelv)

 

(1b) A 12. cikk (1) bekezdése a következő negyedik albekezdéssel egészül ki:

„Ezen túlmenően a befolyásoló részesedés, valamint az e cikkben és a 19–21. cikkben említett egyéb részesedési arányok meghatározása céljából az anyavállalat nem köteles összegezni a 2004/109/EK irányelv 9. és 10. cikke szerinti értékpapír-állományait a leányvállalatok által kezelt értékpapír-állományokkal azon körülmények esetén, amikor a leányvállalata:

i) a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerinti vagyonkezelő társaság, amely:

– értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapított feltételek között;

– a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelési szolgáltatás nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás, amely ügyfelenkénti mérlegelés alapján értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között; vagy

– olyan vállalkozás, amelynek a létesítő okirat szerinti székhelye harmadik országban van, amely engedélyezést követelne meg a 85/611/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelés tekintetében, ha a létesítő okirat szerinti székhelye, vagy kizárólag befektetési vállalkozás esetén a központi irodája a Közösségen belül van, és amely ügyfelenkénti mérlegelés alapján értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között; és

ii) az anyavállalattól függetlenül gyakorolja szavazati jogait.

Az anyavállalat számára azonban elő kell írni, hogy összesítse az értékpapír-állományát a leányvállalata által kezelt értékpapír-állománnyal, amennyiben az anyavállalat vagy az anyavállalat más ellenőrzött vállalata ilyen alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás vagy harmadik országbeli vállalkozás által kezelt értékpapír-állományba fektet be, és az utóbbi az ilyen értékpapír-állományokhoz fűződő szavazati jogokat nem gyakorolhatja szabadon, és az ilyen szavazati jogokat az anyavállalat vagy az anyavállalat más ellenőrzött vállalata által adott közvetlen vagy közvetett utasításoknak megfelelően gyakorolhatja.”

Módosítás: 91

5. CIKK 2 A. PONT

19. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés (2005/68/EK irányelv)

(2) Az illetékes hatóságok az (1) bekezdésében előírt értesítés átvételét követően haladéktalanul és minden esetben két munkanapon belül írásban elismerik annak átvételét a részesedést szerezni kívánó személy felé.

(2) Az illetékes hatóságok az értesítés átvételét, valamint a második albekezdésben említett dokumentumok esetleges későbbi átvételét követően haladéktalanul és minden esetben két munkanapon belül írásban elismerik annak átvételét a részesedést szerezni kívánó személy felé.

Indokolás

Az értékelési időszakot nem szabad a jelenlegi helyzethez képest lerövidíteni (három hónap). Ezen túlmenően ennek az időszaknak rögtön akkor meg kell kezdődnie, amikor az iratok adminisztratív szempontból teljesek.

Módosítás: 92

5. CIKK 2 A. PONT

19. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés (2006/48/EK irányelv)

Az illetékes hatóságoknak az írásos átvételi elismervény napjától számított legfeljebb harminc munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendelkezésére, hogy kifogással éljenek a részesedést szerezni kívánó személy javaslatával szemben.

Az illetékes hatóságoknak az írásos átvételi elismervény napjától számított legfeljebb negyvenhét munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendelkezésére, hogy kifogással éljenek a részesedést szerezni kívánó személy javaslatával szemben.

Indokolás

A felügyeleti hatóságoknak elégséges idővel kell rendelkezniük, hogy a határozathozatalhoz értékelni tudják valamennyi dokumentumot. Ez különösen lényeges akkor, amikor ugyanazt az időtartamot kell alkalmazni a határokon átnyúló és az ágazatokon átnyúló esetekre.

Módosítás: 93

5. CIKK 2 B. PONT

19. cikk (3) bekezdés (1) albekezdés (2006/48/EK irányelv)

(3) Az illetékes hatóságok szükség esetén az (2) bekezdés első albekezdésében említett átvételi elismervény napjától számított öt munkanapon belül további információkat kérhetnek annak érdekében, hogy végrehajthassák a 19a. cikk (1) bekezdésében említett értékelést.

(3) Az illetékes hatóságok szükség esetén az (2) bekezdés első albekezdésében említett átvételi elismervény napjától számított tíz munkanapon belül további, a 19a. cikk (1) bekezdésében szereplő kritériumokkal közvetlenül kapcsolatos információkat kérhetnek annak érdekében, hogy végrehajthassák az ebben a cikkben említett értékelést.

Módosítás: 94

5. CIKK 2 B. PONT

19. cikk (3) bekezdés (3) albekezdés (2006/48/EK irányelv)

A kért információkat tíz munkanapon belül az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot megszakítják. A megszakítás nem tarthat tovább tíz munkanapnál. Az illetékes hatóságok bármely további információkérése nem jár az értékelési időszak megszakításával.

A kért információkat az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot megszakítják. A megszakítás nem tarthat tovább tíz munkanapnál. Az illetékes hatóságok bármely további információkérése kizárólag a már benyújtott információk pontosítására vagy kiegészítésére irányulhat, és nem járhat az értékelési időszak megszakításával.

Módosítás: 95

5. CIKK 2 B. PONT

19. cikk (4) bekezdés (2006/48/EK irányelv)

(4) Ha az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor a javasolt részesedésszerzéssel vagy javasolt részesedésnöveléssel szembeni kifogás mellett döntenek, erről két munkanapon belül és a 19. cikk (2) bekezdése második albekezdésében említett határidőt nem meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó személyt, a döntés indoklásával.

(4) Ha az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor úgy határoznak, hogy elutasítják vagy engedélyezik a javasolt részesedésszerzést, erről két munkanapon belül és a 19. cikk (2) bekezdése második albekezdésében említett határidőt nem meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó személyt, a döntés indokainak megfelelő kinyilvánításával, amely a nyilvánosság számára hozzáférhető;

Módosítás: 96

5. CIKK 2. PONT B) PONT

19. cikk (6) bekezdés bevezető rész és a) pont (2006/48/EK irányelv)

Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot ötven napra meghosszabbíthatják a következő esetekben:

Az illetékes hatóságok az értékelési időszakot hetvenhét napra meghosszabbíthatják:

a) ha a részesedést szerezni kívánó személy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik és az érintett harmadik országban a szükséges információk átadásának jogi akadályai vannak;

a) ha a részesedést szerezni kívánó személy Közösségen kívüli székhellyel rendelkezik vagy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik;

Indokolás

A felügyeleti hatóságoknak elégséges idővel kell rendelkezniük, hogy a határozathozatalhoz értékelni tudják valamennyi dokumentumot. Ez különösen lényeges akkor, amikor ugyanazt az időtartamot kell alkalmazni a határokon átnyúló és az ágazatokon átnyúló esetekre. Ezenkívül ha a részesedést szerezni kívánó személynek– akár szabályozott akár nem szabályozott jogi személy vagy természetes személy – egy harmadik országban van a székhelye, a megfelelő értékeléshez több időre van szükség.

Módosítás: 97

5. CIKK 2 B. PONT

19. cikk (6) bekezdés ba) pont (új) (2006/48/EK irányelv)

 

ba) ha a részesedést szerezni kívánó személy természetes vagy jogi személy, és a 92/49/EGK irányelv, a 2002/83/EK irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 2005/68/EK irányelv, a 2006/48/EK irányelv és a 85/611/EGK irányelv szerinti felügyelet nem vonatkozik rá.

Indokolás

Ha a részesedést szerezni kívánó személy nem olyan természetes vagy jogi személy, amely az említett irányelvek felügyeleti ellenőrzése alá tartozik, a meghosszabbított értékelési időszakot kell alkalmazni.

Módosítás: 98

5. CIKK 2 B. PONT

19. cikk (7) bekezdés d) pont (2006/48/EK irányelv)

(7) Az illetékes hatóságok megszabhatják a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés végrehajtásának maximális időtartamát.

(7) Az illetékes hatóságok megszabhatják a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés végrehajtásának legalább 90 napos maximális időtartamát és adott esetben ezen időtartamot meghosszabbíthatják.

Indokolás

A javasolt részesedésszerzés végrehajtása maximális időtartamának meghosszabbíthatónak kell lennie, mert nehéz lehet bizonyossággal értékelni a részesedésszerzés végrehajtására vonatkozó időszakot. A végrehajtási kérdések rendezése piacorientált és különböző változókkal érintett elemektől függhet. Az ilyen maximális végrehajtási időpontokra vonatkozó, minimálisan 90 napos időszak előírása megakadályozza a szándékosan akadályt állító, rövid határidők kitűzését.

Módosítás: 99

5. CIKK 2 B A. PONT (új)

19. cikk (7a) bekezdés (új) (2006/48/EK irányelv)

 

ba) A szöveg a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A részesedést szerezni kívánó személy, aki a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelés nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás és értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között, azt is választhatja, hogy az (1) bekezdésben említett értesítést azelőtt nyújtja be, hogy meghozta volna az abban a bekezdésben említett döntést, a részesedésszerzésre vagy a befolyásoló részesedés 10%-os küszöbérték fölé növelésére vonatkozó előzetes jóváhagyás megszerzése céljából. Az illetékes hatóságok a részesedésszerzés vagy növelés után megfelelő esetekben korlátozásokat szabhatnak a befolyásoló részesedés általános szintjére.”

Módosítás: 100

5. CIKK 2 B B. PONT (új)

19. cikk (7b) bekezdés (új) (2006/48/EK irányelv)

 

bb) A szöveg a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:

„(7b) A részesedést szerezni kívánó személy, aki a 85/611/EGK irányelv 1a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alapkezelő társaság vagy a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontjában meghatározott portfoliókezelési szolgáltatás nyújtásához engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás és értékpapír-állományokat kezel a 85/611/EGK irányelvben megállapítottakkal azonos feltételek között, az (1) bekezdésben említett értesítést a befolyásoló részesedés javasolt megszerzésének vagy növelésének befejezése után is benyújthatja, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

i) a részesedést szerezni kívánó személy a részesedésszerzés vagy növelés befejezésétől számított öt munkanapon belül benyújtja az (1) bekezdésben előírt értesítést; és

ii) a befolyásoló részesedéshez kapcsolódó szavazati jogokat, amennyiben a részesedés meghaladja a 10%-os küszöbértéket, nem gyakorolják, amíg az illetékes hatóság meghatározza az alkalmazást.

Ha az illetékes hatóságok ezután úgy határoznak, hogy ellenzik a részesedésszerzést vagy növelést, előírhatják a részesedést szerezni kívánó személynek, hogy csökkentse a részesedését a vonatkozó küszöbérték alá, és az ilyen csökkentésig rendelkezzen a kapcsolódó szavazati jogok gyakorlásának felfüggesztéséről, a leadott szavazatok érvénytelenségéről, vagy érvénytelenítésének lehetőségéről.”

Módosítás: 101

5. CIKK 2 B C. PONT (új)

19. cikk (7c) bekezdés (új) (2006/48/EK irányelv)

 

bc) A szöveg a következő (7c) bekezdéssel egészül ki::

„(7c) A tagállamok nem állapíthatnak meg a szavazati jogokban vagy a tőkében való közvetlen vagy közvetett részesedésszerzések illetékes hatóságoknak történő értesítésére és az azok általi jóváhagyásra az e cikkben megállapítottaknál szigorúbb követelményeket.”

Módosítás: 102

5. CIKK 3. PONT

19a. cikk (1) bekezdés a) pont (2006/48/EK irányelv)

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve;

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve. A Közösségben szabályozott, részesedést szerezni kívánó személy értékelését ezen kritérium tekintetében megkönnyítik;

Módosítás: 103

5. CIKK 3. PONT

19a. cikk (1) bekezdés d) pont (2006/48/EK irányelv)

d) a hitelintézet képessége a javasolt részesedésszerzés után az ezen irányelvből, továbbá a 2002/87/EK irányelv 2. cikkének (7) bekezdése szerinti bármely alkalmazandó ágazati szabályból adódó kötelezettségei folyamatos teljesítésére, beleértve különösen ezen irányelv 12. cikkének (3) bekezdését és 22. cikkét;

d) a hitelintézet képessége az ezen irányelven és adott esetben más irányelveken – különösen a 2000/46/EK, a 2002/87/EK és a 2006/49/EK irányelven – alapuló prudenciális követelmények folyamatos betartására, adott esetben különösen akkor, ha az a csoport, amelynek részévé válik olyan struktúrával rendelkezik, amely lehetségessé teszi a hatékony felügyelet gyakorlását, az illetékes hatóságok közötti hatékony információcserét, valamint az illetékes hatóságok közötti felügyelet meghatározását.

Indokolás

Az e kritériumokban említett szabályoknak tartalmazniuk kell a felügyeleti irányelvek nemzeti végrehajtási szabályait. Az illetékes hatóságoknak ezen túlmenően rendelkezniük kell azzal a jogkörrel, hogy kifogással éljenek a kéréssel szemben, ha nincs elégséges garancia a részesedést szerezni kívánó személy felügyeleti szerve vonatkozásában.

Módosítás: 104

5. CIKK 3. PONT

19a. cikk (2) bekezdés (2006/48/EK irányelv)

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha úgy találják, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes.

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor élhetnek kifogással a javasolt részesedésszerzéssel szemben, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alapján ennek megtétele ésszerűen indokolt, vagy ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott információ nem teljes. Az illetékes hatóság az értékelési időszak vége előtt legalább 10 nappal tájékoztatja a részesedést szerezni kívánó személyt arról, hogy a beérkezett információk teljesek-e, és ha nem teljesek, akkor milyen további ésszerű és arányos információkra van szükség az értékelés befejezéséhez. Ha a részesedést szerezni kívánó személy nem kap ilyen irányú kérést addig az időpontig, a szolgáltatott információkat teljesnek kell tekinteni.

Módosítás: 105

5. CIKK 3. PONT

19a. cikk (4) bekezdés (1) albekezdés (2006/48/EK irányelv)

(4) A tagállamok közzéteszik az (1) bekezdés szerinti értékeléshez szükséges információk jegyzékét.

(4) A tagállamok közösen dolgozzák ki és teszik közzé az (1) bekezdés szerinti értékeléshez szükséges információk szabványos jegyzékét.

Indokolás

Az információk jegyzékeinek összehasonlíthatóknak kell lenniük az egyes tagállamok között, ami szükségessé teszi az európai szintű értékelést. E harmonizációs célkitűzés elérése érdekében a Bizottságnak ösztönöznie kell a tagállamokat arra, hogy e jegyzékeket a Lámfalussy-bizottságokban együttműködve dolgozzák ki.

Módosítás: 106

5. CIKK 3. PONT

19a. cikk (4) bekezdés (2) albekezdés (2006/48/EK irányelv)

A kért információk mélységét arányosan a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez igazítják.

 

A kért információk mélységét arányosan a részesedést szerezni kívánó személy természetéhez és a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez igazítják.

 

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében a tagállamok határozzák meg a jegyzéket. A belső piacon az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében valamennyi jegyzéknek összehasonlíthatónak kell lennie. Ezért ezt a Bizottságnak kell ellenőriznie, amely adott esetben megteheti a szükséges lépéseket, ha jelentős/lényeges eltérések vannak a jegyzékek között.

Módosítás: 107

5. CIKK 3. PONT

19a. cikk (4) bekezdés (3) albekezdés (2006/48/EK irányelv)

A tagállamok nem kérnek a felügyeleti értékelés szempontjából nem lényeges információkat.

A tagállamok bekérik mindazokat a szükséges információkat, amelyek lehetővé teszik számukra a megfelelően tájékozott felügyeleti értékelés elvégzését.

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak meg kell kapniuk minden szükséges adatot, amelyek alapján megfelelően tájékozott döntést hozhatnak.

Módosítás: 108

5. CIKK 3. PONT

19a. cikk (4) bekezdés (3a) albekezdés (új) (2006/48/EK irányelv)

 

A Bizottság …-ig+ értékeli, hogy a tagállamok jegyzékei összehasonlíthatók-e, és adott esetben megteszi a szükséges lépéseket egy közösségi megközelítés biztosításához.

 

+ két évvel az ezen irányelv végrehajtására előírt határidőt követően.

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében a tagállamok határozzák meg a jegyzéket. A belső piacon az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében valamennyi jegyzéknek összehasonlíthatónak kell lennie, és azokat arányosan hozzá kell igazítani nemcsak a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez, hanem a részesedést szerezni kívánó személy természetéhez is.

Módosítás: 109

5. CIKK 3. PONT

19b. cikk bevezető rész (2006/48/EK irányelv)

A 19. és a 19a. cikket kiegészítve, továbbá egyéb rendelkezés hiányában a részesedésszerzéseknek a 19a. cikk (1) bekezdése szerinti értékelése a 129. cikk (3) bekezdésétől függ, ha a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak közé tartozik:

 

Azon hitelintézet felügyeletéért felelős illetékes hatóságok, amelyben részesedést kívánnak szerezni, valamint a részesedést szerezni kívánó személy felügyeletéért felelős illetékes hatóságok a részesedésszerzéseknek a 19a. cikk (1) bekezdése szerinti értékelésekor egymással teljes körű konzultációt folytatnak, ha a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak közé tartozik:

Módosítás: 110

5. CIKK 3. PONT

19b. cikk (1a) és (1b) bekezdés (új) (2006/48/EK irányelv)

 

 

Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül egymás rendelkezésére bocsátanak minden –– a részesedésszerzés értékelése szempontjából alapvető vagy lényeges –– információt. E tekintetben az illetékes hatóságok a lényeges információkat megkeresésre, az alapvető információkat pedig saját kezdeményezésükre közlik egymással.

A tervezett részesedésszerzésben érintett hitelintézetet engedélyező és felügyelő illetékes hatóság határozata utal a részesedést szerezni kívánó személy illetékes hatósága részéről kinyilvánított véleményre vagy fenntartásra.

Módosítás: 111

5. CIKK 3. PONT

19c. cikk (2006/48/EK irányelv)

(1) A Bizottság felszólíthatja az illetékes hatóságokat, hogy haladék nélkül nyújtsák be neki azokat a dokumentumokat, amelyekre a 19., a 19a. a 19b. cikk szerinti értékelést alapozták, valamint a részesedést szerezni kívánó személynek adott indokokat.

 

(2) A Bizottságnak benyújtott információk szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak és csak annak megállapítására használhatók fel, hogy a tagállamok teljesítették-e az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket.

Minden olyan személyt, aki a Bizottság alkalmazásban áll vagy állt, valamint a Bizottság nevében eljáró könyvvizsgálókat és szakértőket a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli.

 

(1) A Bizottságnak a tagállamok által benyújtott, a felügyeleti értékelésre vonatkozó információk szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak és csak annak megállapítására használhatók fel, hogy a tagállamok teljesítették-e az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket.

Minden olyan személyt, aki a Bizottság alkalmazásban áll vagy állt, valamint a Bizottság nevében eljáró könyvvizsgálókat és szakértőket a szakmai titoktartás kötelezettsége terheli. Az értékelt iparágban ezek a személyek munkavállalóként vagy tanácsadóként nem vállalhatnak szerepet a megbízásukból való távozást követő 18 hónapos időszakban.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság tudomására jutó bizalmas információk semmilyen személynek vagy hatóságnak nem adhatók ki, kivéve olyan összefoglalásként vagy összegzett formában, amelyből a részesedést szerezni kívánó személyek vagy az érintett hitelintézetek nem azonosíthatók.

(2) A bizalmas információkat semmilyen személynek vagy hatóságnak nem adják ki, kivéve olyan összefoglalásként vagy összegzett formában, amelyből a részesedést szerezni kívánó személyek vagy az érintett hitelintézetek nem azonosíthatók.

Módosítás: 112

5. CIKK 4 A. PONT (új)

21. cikk (3) bekezdés (2006/48/EK irányelv)

 

(4a) A 21. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(3) A befolyásoló részesedés, valamint az e cikkben és a 19–20. cikkben említett egyéb részesedési arányok meghatározása céljából a 2004/109/EK irányelv 9. és 10. cikkében említett szavazati jogokat kell figyelembe venni.”

Indokolás

A módosítás naprakésszé teszi az irányelv 21. cikkének (3) bekezdését annak érdekében, hogy az – a 12. cikk (1) bekezdésével összhangban – az átláthatósági irányelvre hivatkozzon. Ezen túlmenően azt is biztosítja, hogy az átláthatósági irányelv 9. és 10. cikkében említett szavazati jogokat is figyelembe vegyék az irányelv 19–20. cikkében, valamint az irányelv 21. cikkében.

Módosítás: 113

5. CIKK 5. PONT

129. cikk (3) bekezdés (2006/48/EK irányelv)

A 129. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

törölve

(3) A 19a. cikk (1) bekezdésével összhangban lévő értékelés esetében a javasolt részesedésszerzésben érintett hitelintézetet engedélyező illetékes hatóság konzultációt folytat a részesedést szerezni kívánó személy illetékes hatóságával.

 

 

 

A javasolt részesedésszerzésben érintett hitelintézetet engedélyező illetékes hatóság határozata utal a részesedést szerezni kívánó személy illetékes hatósága részéről kinyilvánított véleményre vagy fenntartásra.”

 

Módosítás: 114

6. CIKK (1) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [...]-i(2) hatállyal megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint e rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatról.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [...]-i1 hatállyal megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint e rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatról.

E rendelet hatálybalépését követő hat hónap elteltével.

E rendelet hatálybalépését követő tizenkét hónap elteltével.

Indokolás

A végrehajtási időszak rendszerint 12 hónap. Ezt az elvet meg kell tartani, mivel ez egy ésszerű időtartam. A hat hónapos végrehajtási időszak túl szoros lenne.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

 


INDOKOLÁS

Előtörténet / háttér

Az ECOFIN-Tanács 2004. szeptemberi scheveningeni informális ülésén megvitatták a pénzügyi és bankszektorban zajló határokon átnyúló egyesülések és részesedésszerzések kérdését. Megállapították, hogy ezek a tevékenységek más ágazatokhoz képest jóval kevésbé jellemzőek ebben az ágazatban.

Ezért felkérték a Bizottságot, hogy készítsen felmérést a pénzügyi intézmények fúziója előtt a belső piacon álló potenciális akadályokról. A felmérést 2005 novemberében terjesztették elő, és eredményei azt mutatták, hogy a felügyeleti jóváhagyási eljárás jelentős akadályát képezi a határokon átnyúló egyesüléseknek és részesedésszerzéseknek. A fő problémát a (bank)felügyeleti szervek által a részesedést szerezni kívánó személy felügyeleti értékelésének elvégzésekor alkalmazott szabályok és eljárások tekintetében az egyértelműség és a jogbiztonság hiánya jelentette.

E helyzet kiküszöbölése érdekében jogszabályi módosításokat tartottak szükségesnek. Eredetileg csak a bankfelügyeleti szabályok módosítását tervezték. Később – a bankszektorra, valamint a biztosítási és értékpapírpiacra alkalmazandó megfelelő rendelkezések hasonlósága miatt – az ECOFIN minisztereinek támogatásával a Bizottság a pénzügyi piac valamennyi területén javasolta a felügyeleti értékelési szabályok módosítását: a bankoknál, a biztosítóknál és a befektetési társaságoknál. Ez a megközelítés biztosítja, hogy összehasonlítható szabályokat alkalmazzanak az egész pénzügyi szektorban, és egyben megteremti a szükséges egyértelműséget az ágazatokon átnyúló egyesülések és részesedésszerzések terén is.

A Bizottság javaslatát 2006 szeptemberében tették közzé, így az a következő irányelvek módosítására terjed ki: 1992/49/EGK (biztosítás), 2002/83/EK (életbiztosítás), 2004/39/EK (befektetési társaságok), 2005/68/EK (viszontbiztosítás) és 2006/48/EK (bankszektor).

A bizottsági javaslat fő pontja:

1.  A javaslat a maximális harmonizáció megközelítését követi az értesítési eljárás, az értékelési eljárás időrendje és az ilyen értékelésre alkalmazandó kritériumok tekintetében.

2.  A javaslat egyértelmű határidőket vezet be az értékelési eljárás minden egyes lépése tekintetében a közösségi jogszabályokban. A határidőket jelentősen lerövidítették. Jelenleg a felügyeleti szerveknek 3 hónap (vagy 65 munkanap) áll a rendelkezésükre az értékelés elvégzésére, és határozatlan időtartamra meghosszabbíthatják ezt az időszakot.

A bizottsági javaslat jelentősen, 30 munkanapra csökkenti az értékelési időszakot. Az értékelési időszak legfeljebb 40 napra meghosszabbítható, ha az illetékes hatóság további tájékoztatást kér; ebben az esetben a folyamat további 10 munkanapra megszakítható. A javaslat tisztázza azokat a feltételeket és helyzeteket, amelyek esetén az illetékes hatóság megszakíthatja a folyamatot: ez csak egyszer, és legfeljebb 10 napra lehetséges. Amennyiben harmadik országok érintettek az ügyben, az értékelés időtartama nem haladhatja meg az 50, illetve 60 munkanapot.

3.  A javaslat meghatározza azon kritériumok „zárt” jegyzékét, amelyek alapján az illetékes hatóságnak értékelnie kell a részesedést szerezni kívánó személyt.

A Bizottság 5 kritériumot javasol:

I.  a részesedést szerezni kívánó személy hírneve;

II.  a részesedést szerezni kívánó jogi személyt vezető személyek hírneve és tapasztalata;

III.  a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi megbízhatósága;

IV.  az ágazati szabályoknak és kötelezettségeknek, valamint a közösségi jogszabályoknak való megfelelés a részesedésszerzést/egyesülést követően;

V.  a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúja.

A tagállamok illetékes hatóságai csak ezeket a kritériumokat értékelik abban az esetben, amikor a befolyásoló részesedésszerzés:

i.  egy tagállamon belül történik;

ii.  határokon vagy ágazatokon átnyúló dimenzióval bír;

iii.  a részesedésszerző személy Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik, és központi irodája a Közösségen kívül van;

iv.  a részesedést szerezni kívánó személy nem szabályozott jogi személy;

v.  a részesedést szerezni kívánó személy természetes személy;

vi.  a részesedést szerezni kívánó személy egy befektetési alap vezetője vagy vagyonkezelő;

A kritériumok piaci fejleményeket tükröző, későbbi részletezésére és pontosítására komitológiai eljárás keretében kerül sor.

4. A bizottsági javaslat a tagállamokra bízza az értékelési eljáráshoz szükséges dokumentumok jegyzékének meghatározását. Előírja azonban azt, hogy csak a felügyeleti értékelés szempontjából jelentőséggel bíró dokumentumok kérhetők be. Ezenkívül a kért dokumentumoknak a javasolt részesedésszerzés vagy részesedésnövelés jellegéhez képest arányosnak kell lenniük.

5. A javaslat egyértelművé teszi azt a helyzetet, amikor kettő vagy több tagállam érintett az egyesülésben vagy részesedésszerzésben. Szoros együttműködést/konzultációt követel meg az érintett felügyeleti szervek között. Továbbra is a „célvállalat” felügyeleti szervéé a döntő szerep. Így a javaslat a jelenlegi helyzethez viszonyítva nem vonja magával a felelősségi körök átrendezését, hanem nagyobb hangsúlyt helyez az együttműködésre.

6. A Bizottság egyértelművé teszi, hogy az értékelési eljárásban hozott elutasító határozat esetén a bizonyítási teher a célvállalat felügyeleti hatóságára hárul.

7. A javaslat felruházza a Bizottságot azzal a joggal, hogy bekérje az illetékes hatóságoktól az értékelésük alapjául szolgáló dokumentumokat. Jelenleg a Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy prudenciális információkat kérjenek a felügyeleti hatóságoktól, valójában azonban nem kötelesek hozzáférést biztosítani az ilyen dokumentumokhoz.

Az előadó véleménye

Az egységes piacon az egyesülés és részesedésszerzés mozgatórugóját az üzleti döntéseknek kell képeznie, annak elérhető előnyöket kell kínálnia a fogyasztók számára, és teljes mértékben összhangban kell lennie az európai versenyjoggal. Ezért meg kell szüntetni a belső piacon fennálló indokolatlan akadályokat.

Emlékeztetni kell azonban arra, hogy nagyon ritkán fordult elő a felügyeleti hatáskörrel való visszaélés. Ezért az értékelési eljárás módosításának arra kell irányulnia, hogy megakadályozza a jövőben a visszaéléseket, de egyben arányosnak kell lennie, és az szükségtelenül nem korlátozhatja a felügyeleti hatásköröket.

1. Az előadó teljes mértékben támogatja a teljes harmonizáció elvét. Ez a megközelítés biztosítja a legjobb közös európai feltételeket és eljárásokat, a jogbiztonságot és az egyértelműséget, valamint a visszaélések megelőzését.

2. Az előadó üdvözli az értékelési folyamat ésszerűsítését, azaz azt, hogy EU-szinten egyértelmű határidőket állapítsanak az értékelési eljárás minden egyes lépésére vonatkozóan, hogy meghatározzák a folyamat megszakításának maximális időtartamát, és hogy a folyamatot csak egyszer, egy 10 munkanapos meghatározott időtartamra lehet megszakítani.

Az előadó azonban belátja, hogy a felügyeleti hatóságoknak elégséges időre van szükségük a helyes, indoklással ellátott és alapos értékeléshez. Továbbá aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a szükségtelenül rövid idő veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást az EU-ban.

Ezért meg kell találni a helyes egyensúlyt az eljárásnak az értékelési időszak csökkentésén keresztül történő ésszerűsítése és egy olyan ésszerű időtartam megállapítása között, amely alatt a felügyeleti hatóságok megfelelően értékelni tudják a részesedésszerző személyt.

A fentiek alapján az előadó az értékelési időszak meghosszabbítását javasolja, mégpedig 47 munkanapra (amennyiben nem szakítják meg az eljárást), illetve 57 munkanapra (ha megszakítják az eljárást); a fentieknek megfelelően – ha az ügyben harmadik országok érintettek – az értékelési időszakot 77 munkanapra (amennyiben nem szakítják meg az eljárást), illetve 87 munkanapra (ha megszakítják az eljárást) kell meghosszabbítani.

3. Az előadó támogatja az egész Európában alkalmazandó kritériumok zárt listájának bevezetését. Ez egyértelműbbé és átláthatóbbá teszi a folyamatot és nagyobb jogbiztonságot teremt a piaci szereplők számára. Ezenkívül megelőzi az olyan helyzetek kialakulását, amikor meghatározatlan számú új kritériumok indokolatlanul akadályozhatják az egyesülést és a részesedésszerzést.

Az előadó véleménye szerint a javasolt kritériumok nagyjából biztosítják a szükséges keretrendszert a megfelelő felügyeleti értékelés elvégzéséhez, és az irányelv alkalmazási köréhez mérten arányosak. Úgy véli azonban, hogy szükség van bizonyos mértékű pontosításra és finomításra, különös tekintettel a „részesedést szerezni kívánó személy hírnevére”, ezért kellően figyelembe kell venni azt, hogy a részesedést szerezni kívánó személy az EU-ban engedélyezett és szabályozott jogi személy-e vagy sem. Az első esetben az első kritérium értékelése nagymértékben leegyszerűsödik, mivel a részesedést szerezni kívánó személyt az EU-ban megfelelően engedélyezték, tevékenységét pedig megfelelően felügyelik.

Az előadó egyetért azzal, hogy a kritériumok technikai részleteinek pontosítását a későbbiekben el kell végezni, és hogy erre komitológiai eljárás keretében kerüljön sor.

Ezenkívül biztosítani kell, hogy a célvállalat továbbra is teljesítse a szóban forgó ágazatra alkalmazandó prudenciális követelményeket. A javasolt intézkedések semmiképpen sem ösztönözhetik a banki (vagy biztosítási) üzleti tevékenységet folytatni kívánó személyeket vagy intézményeket arra, hogy bankok (vagy biztosítótársaságok) felvásárlásával megkerüljék a szigorúbb engedélyezési követelményeket.

4. Az előadó támogatja azt a gyakorlati megközelítést, amely szerint a tagállamok felelősségi körében maradjon azon dokumentumok jegyzékének meghatározása, amelyet a részesedést szerezni kívánó személynek be kell nyújtani. Mindezek ellenére kifejezetten kívánatos a további koordináció a 3. szintű Lámfalussy-bizottságok (CEIOPS, CESR és CEBS) keretében, továbbá egy közös megközelítés kialakítása ezen a területen. Az irányelvek nemzeti jogba való átültetését követő második év elteltével elvégzendő bizottsági felülvizsgálat lehetővé tenné a nemzeti jegyzékek összehasonlíthatósága mértékének elemzését. Amennyiben az előrelépés nem elégséges, az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében EU-szintű fellépésre van szükség az EU-szintű követelmények meghatározásához.

Azt is hangsúlyozni kell, hogy az egyesülések és részesedésszerzések összetettsége változó. Ennek megfelelően a kért információknak arányosnak kell lenniük. Jóval egyszerűbb eset az ugyanabban az ágazatban bekövetkező egyesülés és részesedésszerzés, ahol a részesedést szerezni kívánó személyt az EU-ban engedélyezték és felügyelik, mint az ágazatokon átnyúló esetek. Az eset összetettsége növekszik, ha az ügyben egy harmadik ország vagy nem szabályozott jogalany érintett.

Hozzá kell tenni, hogy a befolyásoló részesedésszerzés következtében a célvállalat tényleges irányítását másra ruházhatják át. Azonban lehetőséget kell teremteni a felügyeleti szervek számára, hogy indokolt esetekben az értékelés céljából kevésbé részletes tájékoztatás kérjenek, hogy ne akadályozzák a piaci szereplők hatékony működését az értékpapírpiacon. Ez a beruházási alapok vezetőire vagy a vagyonkezelőkre érvényes, akik vagy csak nagyon rövid ideig tartják meg a megszerzett részesedéseket, vagy pedig nem gyakorolják a részesedésekhez kapcsolódó szavazati jogokat. A pénzügyi stabilitás azonban nem kockáztatható.

5. Az előadó támogatja a status quo fenntartását és a célvállalat székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának döntő szerepét. Mindazonáltal úgy véli, hogy különösen a több felügyeleti szervet érintő összetett esetekben döntő jelentősége van az összes felügyeleti szerv közötti szoros együttműködésnek és ezek eltérő véleményei és indokai átláthatóságának.

6. Az előadó úgy ítéli meg, hogy elutasító határozat esetén a célvállalat felügyeleti szervének indokai érthetősége érdekében megfelelő magyarázatot kell adnia. Ez az általános követelmény és a fellebbezési jog meg fogja akadályozni a múltból már ismert önkényes döntéseket. Hangsúlyozni kell, hogy a részesedést szerezni kívánó személy kötelessége benyújtani a felügyeleti szervnek az összes szükséges információt, a felügyeleti szerv kötelessége pedig az e javaslatban megállapított kritériumok szerint a részesedést szerezni kívánó személy értékelése.

7. Az előadó hasznosnak tartja, hogy hozzáférést biztosítsanak a Bizottság számára azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek alapján a célvállalat felügyeleti szerve meghozta elutasító határozatát. A Bizottságnak a tagállamokhoz kell a kérését intéznie, így fenntartja az együttműködés bevett módját. A tagállamok ezt követően kapcsolatba lépnek a felügyeleti szerveikkel. Különösen a titkos szolgálati információkon alapuló és a Szerződés 296. cikke alá tartozó dokumentumok zárhatók ki az információszolgáltatás köréből.


ELJÁRÁS

Cím

a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékelésének eljárási szabályai és értékelési kritériumai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2006)0507 – C6-0298/2006 – 2006/0166(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.9.2006

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

ECON
12.10.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

JURI
12.10.2006

IMCO
12.10.2006

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

JURI
11.12.2006

IMCO
27.11.2006

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Wolf Klinz
15.5.2006

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Vizsgálat a bizottságban

0.0.0000

0.0.0000

0.0.0000

 

 

Az elfogadás dátuma

0.0.0000

A zárószavazás eredménye

+:

– :

0:

24

1

13

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Corina Cretu, Philip Dimitrov Dimitrov; Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Mia De Vits, Ján Hudacký, Thomas Mann, Sahra Wagenknecht

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Ingeborg Gräßle; Adina-Ioana Vălean

Benyújtás dátuma

5.2.2007

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

Utolsó frissítés: 2007. február 26.Jogi nyilatkozat