Procedură : 2006/2008(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0053/2007

Texte depuse :

A6-0053/2007

Dezbateri :

PV 12/03/2007 - 20
CRE 12/03/2007 - 20
PV 14/11/2007 - 16
CRE 14/11/2007 - 16

Voturi :

PV 13/03/2007 - 8.7
CRE 13/03/2007 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0064

RAPORT     
PDF 219kWORD 197k
5 martie 2007
PE 380.834v02-00 A6-0053/2007

privind Recomandarea Comisiei din 18 octombrie 2005 privind gestiunea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în serviciile de muzică online legale (2005/737/CE)

(2006/2008(INI))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Katalin Lévai

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru cultură şi educaţie
 PROCEDURĂ

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Recomandarea Comisiei din 18 octombrie 2005 privind gestiunea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în serviciile de muzică online legale (2005/737/CE)

(2006/2008(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Recomandarea Comisiei din 18 octombrie 2005 privind gestiunea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în serviciile de muzică on-line legale (2005/737/CE)(1) (denumită în continuare „recomandarea”),

–   având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 95 şi 151,

–   având în vedere articolele II-77 şi II-82 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul III-181 din Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa,

–   având în vedere acordurile internaţionale în vigoare care se aplică drepturilor muzicale, în special Convenţia de la Roma din 26 octombrie 1961 pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, Convenţia de la Berna pentru protecţia lucrărilor literare şi artistice, Tratatul OMPI privind drepturile de autor din 20 decembrie 1996, Tratatul OMPI privind interpretările şi fonogramele din 20 decembrie 1996 şi Acordul OMC referitor la aspectele comerciale privind drepturile de proprietate intelectuală (TRIPS) din 15 aprilie 1994,

–   având în vedere legislaţia CE („acquis communautaire”) în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe aplicabilă drepturilor muzicale, în special Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere, dreptul de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale(2), Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit şi retransmisiei prin cablu(3), Directiva 2006/0116/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe(4) şi Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională(5),

–   având în vedere Cartea verde a Comisiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe în societatea informaţională (COM(1995)0382),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 15 mai 2003 privind protecţia artiştilor interpreţi şi executanţi în domeniul audiovizual(6),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 15 ianuarie 2004 privind un cadru comunitar pentru societăţile de gestiune colectivă în domeniul drepturilor de autor şi a drepturilor conexe(7),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 aprilie 2004 privind gestiunea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe pe piaţa internă (COM(2004)0261),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a Programului comunitar de la Lisabona: mai multă cercetare şi inovaţie – investind în creştere şi ocuparea forţei de muncă: o abordare comună(8),

–   având în vedere rezoluţia sa din 6 iulie 2006 privind libertatea de expresie pe internet(9),

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizul Comisiei pentru cultură şi educaţie (A6–0053/2007),

A. întrucât, înainte de adoptarea recomandării, Comisia nu a iniţiat o procedură largă şi amănunţită de consultare cu părţile interesate şi cu Parlamentul; întrucât toate categoriile de titulari ai drepturilor trebuie să fie consultate în legătură cu toate activităţile viitoare de reglementare în acest domeniu pentru a garanta o reprezentare corectă şi echilibrată a intereselor;

B.  întrucât omisiunea Comisiei de a implica Parlamentul în mod oficial este inacceptabilă, în special având în vedere rezoluţia Parlamentului din 15 ianuarie 2004, menţionată anterior, având în vedere faptul că recomandarea depăşeşte în mod clar stadiul de interpretare sau completare a normelor existente;

C. întrucât alegerea unei abordări neobligatorii („soft law”), fără consultarea prealabilă şi fără implicarea oficială a Parlamentului şi a Consiliului, este inacceptabilă, prin aceasta ocolindu-se procesul democratic, în special având în vedere că iniţiativa luată a influenţat deja deciziile luate pe piaţă în dezavantajul potenţial al concurenţei şi al diversităţii culturale;

D. întrucât scopul recomandării este reglementarea vânzării online de înregistrări muzicale, dar ar putea – datorită formulării sale imprecise – să se aplice şi altor servicii online (de exemplu, serviciile de radiodifuziune), care includ înregistrări muzicale; întrucât lipsa de claritate în ceea ce priveşte aplicabilitatea diferitelor sisteme de acordare a licenţelor conduce la incertitudine juridică şi dezavantajează în special serviciile online de radiodifuziune;

E.  întrucât există un risc ca titularii de drepturi, ce respectă recomandarea cu privire la drepturile lor interactive online să priveze organismele locale de gestiune colectivă a drepturilor (CRM) de alte drepturi (de exemplu, drepturile privind radiodifuziunea) şi, astfel, să împiedice utilizatorii acestor drepturi să obţină drepturile de utilizare pentru un vast repertoriu diversificat de la unul şi acelaşi CRM;

F.  întrucât este inacceptabilă intenţia Comisiei de a adopta o recomandare privind sistemul actual de compensaţie echitabilă pentru copierea privată, astfel cum este prevăzută la articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/29/CE, prin care se ocoleşte, încă o dată, procesul democratic aplicabil reglementării drepturilor de autor şi drepturilor conexe;

G. întrucât este important să se evite posibilele ameninţări şi să se caute un echilibru rezonabil între drepturile şi intereselor diverşilor actori interesaţi;

H.  întrucât muzica nu este un produs, iar organismele de gestiune colectivă a drepturilor sunt, în cea mai mare parte, organizaţii fără scop lucrativ şi întrucât introducerea unui sistem bazat pe concurenţă controlată este în interesul tuturor titularilor de drepturi şi al promovării diversităţii culturale şi creativităţii;

I.   întrucât CRM naţionale ar trebui să joace în continuare un rol important în acordarea de asistenţă pentru promovarea titularilor noi şi minoritari de drepturi, a diversităţii culturale, a creativităţii şi a repertoriilor locale, ceea ce presupune ca CRM naţionale să deţină dreptul de a încasa prelevări culturale;

J.   întrucât reţeaua existentă de CRM naţionale joacă un rol important în acordarea de asistenţă financiară pentru promovarea unui repertoriu european nou şi minoritar şi întrucât acesta nu ar trebui să se piardă;

K. întrucât o concurenţă mai puternică, dar controlată, în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în sectorul muzicii online poate fi avantajoasă pentru toate părţile şi poate întări diversitatea culturală, cu condiţia să fie loială şi transparentă şi să se aplice doar calităţii şi costului furnizării serviciului respectiv, fără a afecta valoarea drepturilor;

L.  întrucât se manifestă preocupare faţă de posibilele efecte negative ale unor dispoziţii din recomandare asupra repertoriilor locale şi asupra diversităţii culturale, având în vedere posibilul risc de favorizare a concentrării drepturilor în CRM mai importante şi întrucât impactul oricărei iniţiative de introducere a concurenţei între organismele de gestiune drepturilor în ceea ce priveşte atragerea celor mai profitabili titulari de drepturi trebuie analizat şi evaluat în raport cu efectele adverse ale unei astfel de abordări asupra titularilor de drepturi mai mici, asupra CRM mici şi mijlocii şi asupra diversităţii culturale;

M. întrucât capacitatea titularilor de drepturi şi a utilizatorilor de a alege un CRM, indiferent de statul membru în care se află trebuie:

-    să fie însoţită de măsuri corespunzătoare în vederea protejării şi promovării diversităţii expresiei culturale, mai ales oferind utilizatorilor, prin intermediul unei singure societăţi încasatoare, ample repertorii diversificate, printre care repertorii locale şi de „nişă” şi, în special, repertoriul mondial pentru servicii de radiodifuziune;

-   să garanteze că toţi titularii de drepturi, indiferent de naţionalitate sau reşedinţă sau de modelul comercial, primesc o cotă parte echitabilă din drepturile de autor, cât mai direct şi corect posibil, precum şi drepturile democratice depline de a participa în chestiuni de administrare în cadrul CRM respectiv,

-   să nu permită celor mai profitabili titulari de drepturi să îşi întărească poziţia dominantă în defavoarea titularilor de drepturi cu încasări mai mici, sau în defavoarea titularilor de drepturi care îşi publică operele pe baza unor licenţe cu conţinut liber şi gratuit,

-     să nu compromită tratamentul echitabil al titularilor de drepturi,

şi întrucât apariţia noilor tehnologii a dus la dezvoltarea societăţii prin asigurarea unor noi modalităţi de consum şi distribuţie online a operelor muzicale şi a altor conţinuturi şi întrucât, în consecinţă, este necesară crearea unei situaţii care să reflecte şi să se ia în considerare interesele tuturor părţilor implicate, inclusiv ale utilizatorilor finali;

N. întrucât sistemul actual de acorduri de reciprocitate şi de încasare reciprocă a drepturilor de autor ar trebui păstrat, în aşa fel încât concurenţa să poată fi introdusă pe baza eficienţei şi calităţii serviciilor pe care CRM le pot oferi şi a ponderii procentuale a costurilor administrative, iar utilizatorii angajaţi în vânzarea online a înregistrărilor muzicale să obţină licenţe pe baza tarifului aplicabil în ţara în care se produce actul de exploatare a drepturilor de autor; întrucât statele membre ar trebui, în deplină conformitate cu normele privind radiodifuziunea transfrontalieră prevăzute în Directiva 93/83/CEE privind difuzarea de programe prin satelit şi retransmiterea prin cablu, să asigure certitudine juridică pentru furnizorii de servicii online, altele decât vânzarea online de muzică, şi să permită utilizatorilor de astfel de servicii solicite aprobările legale necesare şi să plătească drepturi de autor echitabile tuturor categoriilor de titulari de drepturi, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii;

O. întrucât sistemul de acorduri de reprezentare reciprocă ar trebui menţinut, pentru că permite tuturor utilizatorilor comerciali şi individuali, fără discriminare, să aibă acces egal la repertoriul mondial, asigură o protecţie mai bună pentru titularii de drepturi, garantează o adevărată diversitate culturală şi stimulează concurenţa loială pe piaţa internă;

P.  întrucât CRM ar trebui să aibă libertatea de a oferi utilizatorilor comerciali de oriunde din Uniunea Europeană licenţe paneuropene şi pentru mai multe repertorii pentru utilizare transfrontalieră şi online şi pentru utilizare în telefonia mobilă şi alte reţele digitale, în cazul în care aceştia sunt în măsură să gestioneze în mod adecvat exploatarea drepturilor pentru care s-au acordat licenţe, şi întrucât licenţele multiteritoriale ar trebui acordate în condiţii echitabile negociate, fără discriminare între utilizatori, asigurând interoperabilitatea între diferite platforme tehnologice, în aşa fel încât activităţile CRM de acordare a licenţelor să nu aibă ca rezultat denaturări ale concurenţei între diferiţi utilizatori de drepturi şi diferite mijloace tehnologice de transmisie care nu sunt interoperabile;

Q. întrucât existenţa ghişeelor unice, de la care utilizatorii comerciali pot obţine o licenţă pentru repertoriul mondial pentru teritoriile dorite, combinată cu un înalt grad de protecţie pentru titularii de drepturi, prin evitarea practicii „forum shopping” (utilizatori care caută CRM care acordă cele mai ieftine licenţe), ar trebui să se afle în centrul cooperării strânse dintre CRM; întrucât pentru menţinerea unui ghişeu unic, sistemul actual de încasare reciprocă a drepturilor de autor ar trebui păstrat, concomitent cu un înalt grad de protecţie a titularilor de drepturi, pentru a se evita presiunile asupra veniturilor, asigurându-se simultan că este imposibil să se acorde mandate exclusive nedorite, care ar putea împiedica concurenţa loială;

R.  întrucât, în special în ceea ce priveşte posibilele abuzuri ale monopolurilor, sunt necesare o mai bună administrare a unor CRM printr-o mai mare solidaritate, transparenţă şi nediscriminare, o reprezentare echitabilă şi echilibrată a fiecărei categorii de titulari de drepturi şi norme de responsabilizare, combinate cu mecanisme de control corespunzătoare în statele membre; întrucât CRM ar trebui să îşi furnizeze serviciile pe baza a trei principii cheie: eficienţă, echitate şi transparenţă;

S.  întrucât, atunci când drepturile sunt gestionate colectiv, în statele membre ar trebui introduse mecanisme echitabile şi eficiente de soluţionare a litigiilor pentru a se asigura că titularii de drepturi şi utilizatorii au acces la un mijloc de soluţionare a litigiilor, fără a aduce atingere dreptului de recurs, şi întrucât, prin urmare, în statele membre ar trebui introduse mecanisme echitabile, imparţiale şi eficiente de soluţionare a litigiilor, pe baza unor criterii clare şi relevante pentru toate părţile interesate;

T.  întrucât Comisia ar trebui să facă o evaluare amănunţită de impact pe baza unor date corecte şi complete privind dezvoltarea şi punerea în aplicare a acordurilor şi a aranjamentelor în vederea ameliorării posibilelor rezultate şi a evaluării riscurilor acordării de licenţe multiteritoriale şi multirepertoriale pentru serviciile online, ţinându-se seama de dimensiunea culturală, economică şi socială;

U. întrucât este nevoie de instrumente comune şi parametri comparabili şi de coordonare a domeniilor de activitate ale CRM, pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre CRM şi pentru a lua în considerare dezvoltarea societăţii informaţionale;

V. întrucât eforturile făcute pentru stimularea concurenţei pe piaţa internă şi pentru promovarea distribuţiei internaţionale a operelor muzicale europene, indiferent de CRM care gestionează dreptul de autor, sunt salutare, având în vedere că fiecare repertoriu, indiferent dacă este sau nu cunoscut, ar trebui tratat în mod egal;

W. întrucât, deşi recomandarea se referă doar la vânzarea online de înregistrări muzicale, formularea sa cu sens larg acoperă şi alte servicii online (precum serviciile de radiodifuziune), care includ şi muzica din astfel de înregistrări, dar care ar suferi de pe urma incertitudinii juridice pe care recomandarea o creează în ceea ce priveşte regimul de acordare a licenţelor care s-ar aplica acestor servicii şi întrucât soluţiile tehnologice aplicabile pieţei interne ar trebui să asigure o deschidere şi o interoperabilitate care să asigure protejarea consumatorilor şi a titularilor de drepturi deopotrivă;

X. întrucât o concurenţă mai mare în gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în industria muzicală poate, în cazul în care este loială şi transparentă şi în condiţii echitabile, să protejeze poziţia autorilor în Europa (inclusiv repertoriul autorilor locali şi al minorităţilor) şi să promoveze diversitatea culturală în Europa;

Y. întrucât Comisia ar trebui să evalueze iniţiative corespunzătoare pentru a garanta un acces continuu şi larg al publicului la repertorii, inclusiv la cele mai mici şi la cele locale, în conformitate cu Convenţia UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale, având în vedere particularitatea erei digitale, dar şi luând în considerare impactul direct şi indirect asupra poziţiei generale a autorilor şi a diversităţii culturale,

1.  invită Comisia să menţioneze clar faptul că recomandarea din 2005 se aplică exclusiv vânzărilor online de înregistrări muzicale şi să prezinte cât mai repede posibil - după consultarea îndeaproape a părţilor interesate - o propunere de directivă-cadru flexibilă, care să fie adoptată de Parlament şi Consiliu prin procedura de codecizie, în vederea reglementării gestiunii colective a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în domeniul serviciilor muzicale online transfrontaliere, luând în considerare specificitatea erei digitale şi protejând diversitatea culturală europeană, actorii implicaţi mici şi repertoriile locale, pe baza principiului egalităţii de tratament;

2.  subliniază că baza pentru consultarea de către Comisie a părţilor interesate ar trebui să fie una cât mai amplă şi ar trebui să ia în discuţia sa toate celelalte opţiuni, nu numai cele prevăzute în recomandare şi în documentul de lucru al serviciilor Comisiei, intitulat „Studiu asupra iniţiativei comunitare privind gestiunea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor” din 7 iulie 2005;

3.  înţelege şi susţine dispoziţiile privind posibilitatea existentă ca titularii de drepturi să aleagă un organism de gestiune colectivă a drepturilor, să stabilească drepturile online încredinţate şi domeniul de aplicare teritorială, precum şi dreptul de a retrage drepturile de la un CRM sau de a le transfera altui CRM, şi subliniază importanţa de a lua în considerare eficienţa şi cooperarea dintre CRM pentru a apăra interesele titularilor de drepturi mai mici sau locali şi, astfel, de a proteja diversitatea culturală;

4.  consideră, de asemenea, că interesele autorilor şi, prin urmare, a diversităţii culturale în Europa vor fi mai bine servite prin introducerea unui sistem concurenţial echitabil şi transparent prin care se evită presiunile asupra veniturilor autorilor;

5.  invită statele membre şi CRM să asigure reprezentarea echitabilă în CRM a tuturor categoriilor de titulari de drepturi şi, astfel, participarea lor echilibrată la procesul decizional intern;

6.  subliniază că directiva propusă nu ar trebui să submineze în niciun fel competitivitatea întreprinderilor creative, eficienţa serviciilor oferite de CRM sau competitivitatea altor întreprinderi utilizatoare – în special titularii de drepturi şi utilizatorii mici - şi ar trebui:

-    să garanteze titularilor de drepturi un înalt grad de protecţie şi un tratament egal,

-    să asigure, ca parte a cadrului legal european sau a „acquis-ului comunitar privind drepturile de proprietate intelectuală, că dispoziţiile legale au un impact real, semnificativ şi corespunzător asupra protecţiei eficiente a tuturor categoriilor de titulari de drepturi, care ar trebui să fie supus unei evaluări periodice şi, dacă este cazul, unei revizuiri,

- să se bazeze pe solidaritate şi pe un echilibru corespunzător şi echitabil între titularii de drepturi din cadrul CRM,

-    să accentueze utilizarea unei metode alternative de soluţionare a litigiilor, pentru a da tuturor părţilor implicate posibilitatea de a evita proceduri juridice tergiversate şi costisitoare asigurându-se, în acelaşi timp, un tratament echitabil atât pentru proprietari, cât şi pentru utilizatori,

-   să asigure o administrare democratică, transparentă şi responsabilă în CRM, inter alia prin stabilirea unor standarde minime pentru structurile organizaţionale, transparenţă, reprezentare, norme de distribuţie a drepturilor de autor, contabilitate şi căi de atac,

-    să asigure o transparenţă deplină în CRM, în special în ceea ce priveşte baza de calcul a tarifelor, costurile administrative şi structura ofertei şi, acolo dacă este cazul, să prevadă norme de reglementare şi supraveghere a CRM,

      -   să promoveze creativitatea şi diversitatea culturală,

-    să permită numai concurenţa loială şi controlată, fără restricţii teritoriale, dar cu criterii necesare şi corespunzătoare de calitate pentru gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi păstrarea valorii drepturilor,

-    să evite presiunile asupra nivelurilor drepturilor de autor garantând că utilizatorii au obţinut licenţe pe baza tarifului aplicabil în ţara în care se exploatează opera care face obiectul drepturilor de autor (aşa-numita „ţară de destinaţie”), şi să contribuie la obţinerea unui nivel corespunzător al drepturilor de autor pentru titularii de drepturi,

-    să menţină rolul cultural şi social al CRM, asigurându-se, în acelaşi timp, că acestea administrează fondurile titularilor de drepturi şi furnizează servicii utilizatorilor şi titularilor de drepturi astfel încât să aibă garanţia că aceştia sunt protejaţi cât mai mult posibil,

-    în scopul eficienţei, să promoveze schimburile de informaţii şi să prevadă pentru utilizatori şi producători obligaţia de a furniza CRM cu acces liber informaţii complete şi corecte, care le-ar putea fi necesare pentru a le permite să identifice titularii de drepturi şi să le administreze în mod corespunzător drepturile,

-    să ofere utilizatorilor un înalt grad de certitudine juridică şi să păstreze disponibilitatea repertoriului global prin licenţe disponibile de la oricare CRM de pe teritoriul UE şi prin platforme tehnologice interoperabile,

-    să ia în considerare interesele utilizatorilor şi ale pieţei şi, în special, să se asigure că utilizatorii mici şi mijlocii dispun de o protecţie juridică adecvată şi, în cazul unor litigii, că există mecanisme eficiente şi abordabile de soluţionare a litigiilor care nu determină cheltuieli juridice nejustificate pentru utilizatori,

-    să încurajeze capacitatea titularilor de drepturi de a dezvolta o nouă generaţie de modele de acordare a licenţelor colective pentru muzică în UE pentru utilizatorii online, care să fie mai bine adaptate mediului online, pe baza acordurilor de reciprocitate şi de încasare reciprocă a drepturilor de autor asigurându-se, în acelaşi timp, că titularii de drepturi nu abuzează de poziţia lor pentru a evita acordarea de licenţe colective pentru repertoriul mondial prin intermediul unui ghişeu unic,

–   să valorizeze utilizarea pe piaţă a unor măsuri şi platforme tehnologice interoperabile deschise, capabile să protejeze titularii de drepturi, să permită consumatorilor utilizarea normală a conţinutului legitim pe care l-au obţinut în mod legal şi să dezvolte noi modele comerciale în societatea informaţională,

-    să satisfacă în mod corespunzător nevoile viitoare ale unei pieţe online raţionalizate, fără să constituie o ameninţare la adresa concurenţei loiale şi a diversităţii culturale sau la adresa valorii muzicii,

- să ia în considerare diversele forme de servicii de muzică online legale şi să prevadă norme specifice pentru încurajarea dezvoltării acestora,

-    să garanteze eficienţa şi coerenţa sistemelor de acordare a licenţelor (de exemplu, permiţând societăţilor de radiodifuziune să obţină drepturi în conformitate cu legislaţia privind drepturile de autor din statul membru din care provine programul respectiv) şi să simplifice prelungirea acordurilor colective existente, pentru a include distribuţia interactivă online a conţinutului existent (de exemplu podcasting),

-    să evite supracentralizarea puterilor de pe piaţă şi a repertoriilor, asigurându-se că titularii importanţi de drepturi nu pot acorda mandate exclusive unui singur sau unui număr foarte mic de CRM, garantându-se astfel că repertoriul global rămâne disponibil pentru toate CRM pentru acordarea de licenţe utilizatorilor,

-    să permită utilizatorilor obţinerea de licenţe paneuropene din partea oricărui CRM care acoperă repertoriul global,

-    să menţină sistemul de încasare reciprocă a drepturilor de autor de către CRM în numele membrilor lor,

-    să introducă concurenţa pe baza eficienţei şi calităţii serviciilor pe care CRM le pot oferi şi nu pe baza nivelului de remuneraţie oferit titularilor de drepturi,

7.   consideră, de asemenea, că pentru a asigura funcţionarea deplină şi completă a sistemului de reciprocitate în avantajul tuturor titularilor de drepturi, este esenţial să se interzică orice formă de mandat exclusiv între principalii titulari de drepturi şi CRM pentru încasarea directă a drepturilor de autor din toate statele membre, deoarece acest lucru ar duce la dispariţia rapidă a CRM naţionale şi ar submina poziţia repertoriilor minoritare şi a diversităţii culturale în Europa;

8.   susţine ideea că un CRM ar trebui să aibă libertatea de a acorda utilizatorilor comerciali de oriunde din Uniunea Europeană licenţe paneuropene şi multirepertoriale pentru utilizări online (inclusiv utilizări pentru telefonia mobilă), în condiţii echitabile, negociate individual şi fără discriminare între utilizatori; invită Comisia să facă o evaluare a impactului unei licenţe globale pentru serviciile online şi a efectelor sale asupra situaţiei economice şi sociale a autorilor;

9.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Comisiei, Consiliului, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 276, 21.10.2005, p. 54.

(2)

JO L 376, 27.12.2006, p. 28.

(3)

JO L 248, 6.10.1993, p. 15.

(4)

JO L 372, 27.12.2006, p. 12.

(5)

JO L 167, 22.6.2001, p. 10.

(6)

JO C 67 E, 17.3.2004, p. 293.

(7)

JO C 92 E, 16.4.2004, p. 425.

(8)

Texte adoptate, P6_TA(2006)0301.

(9)

Texte adoptate, P6_TA(2006)0324.


EXPUNERE DE MOTIVE

Before entering into a discussion of the merits, your rapporteur would like to point out that she fully endorses the suggestions made in the Culture Committee's opinion, some of which she has incorporated into her draft report.

Introduction

About 5-7% of the EU's GDP is earned by goods and services protected by copyright and neighbouring rights. This underlines the huge importance of proper management of those rights, in common with their enforcement, particularly in this digital age.

On 18.10.2005 the European Commission adopted a Recommendation on the cross-border management of copyrights for legitimate online music services on the basis of Art. 211 EC. Commissioner McCreevy described the Recommendation as "a 'soft-law instrument' designed to give the market a chance to move in the right direction"(1).

The Recommendation has far-reaching consequences for the copyrights market and major players in the market are already acting on the basis of it. It clearly goes further than merely interpreting and supplementing existing rules and its impact has all the characteristics of a full regulatory initiative.

The Recommendation's primary aim is to adapt the collective management of copyrights for online music services to the development of new technologies that have led to the emergence of a new generation of cross-border commercial users of copyrights (i.e. online music providers).

It must be stressed, however, that the same principles that apply to the management of copyrights for online music services, can, and in due course very likely will, apply to the offline environment as well, such as broadcasting. The precedents set in relation to the online environment are thus a touchstone for the future evolution of the broader market for authors' rights. Again, this highlights the importance of any initiative in this area.

To provide a balanced picture, it must be noted that there is a concern on the part of minor CRMs and rightholders that, in practice, the Recommendation has been taken as a clear signal for the major publishers to withdraw the so-called "international" repertoire they control from the network of national collective rights management societies (CRMs) and place it in the hands of one or a very few large CRMs with an exclusive mandate to represent those rights across the EU.

Contrary to the avowed objective of the Recommendation of promoting fair competition, such action is potentially anti-competitive, as it is likely to lead to a de facto oligopoly, with market power concentrated in the hands of a few major rightsholders and a similar number of big CRMs. It also constitutes a severe threat to the health and vibrancy of cultural diversity in Europe because the removal of international repertoire from the network of national CRMs is likely to cause many national CRMs to cease to operate, to the detriment of local and minority repertoires.

The Commission's adoption of the Recommendation has deprived the European Parliament and the Member States of the chance to make considered input to a process of change which will have major consequences for future competition in this field and for cultural diversity in Europe. This issue is too important for the European Parliament not to be formally involved.

Parliament must be able to play its role in the democratic process. The Commission must, therefore, be invited to present as soon as possible a proposal for a suitable binding legal instrument in this field, to be adopted by Parliament and Council in codecision.

Functioning of the market

Collecting societies are associations of authors and other rightsholders, such as publishers. They are set up to collect and distribute royalties for rightsholders on a collective basis. In practice, CRMs enjoy a (natural) monopoly position at national level. Rightsholders are represented in that territory directly by the CRM and in third countries via reciprocal arrangements concluded bilaterally between their chosen CRM and all the other CRMs in Europe and around the world.

For decades the European and international music copyrights market has functioned on the basis of this network of such bilateral agreements. This “System of Reciprocal Agreements” provides a one-stop-shop for users of copyrights (i.e. from one CRM, users can get a licence for the worldwide repertoire for exploitation in the national territory where the CRM is located), ensures proper monitoring of the global market so that rightsholders are appropriately remunerated and provides an effective rights-enforcement mechanism for all the national and international rightsholders involved.

This system ensures that not only the big rightsholders, but also small and local authors, are well represented on the market and receive their fair share of the royalties collected.

Market change and the introduction of competition

As part of the further development of the European music market, the introduction of controlled competition is needed to reflect the changes in the European single market, developments in technology, the emergence of new business models and the consequent changes in consumer preferences and behaviour.

The Recommendation intends that rightsholders should have greater freedom to choose the CRM that best serves their needs. In other words, competition between CRMs should be based on individual CRMs competing to attract rightsholders. Superficially, this appears to benefit rightsholders.

In practice, however, individual authors may already place their rights with the CRM of their choice. Indeed, there are a number of instances of more successful authors exercising this right and opting, e.g., to work with a CRM outside their home country. This is generally not that feasible in practice for small rightsholders.

Furthermore, the rapporteur has noted that minor CRM’s and rightholders are concerned that the Recommendation has been interpreted by the major publishers as an opportunity to withdraw the rights they control from all the national CRMs and place them with a small number of larger CRMs. The latter will then be able to by-pass the network of reciprocal agreements and grant licenses in and for the whole European market, thereby diminishing the turnover of the national CRMs commensurately.

The loss to the national CRMs of the turnover associated with royalties collected in respect of international repertoire would make it increasingly difficult for national CRMs to function effectively because the cost of their operations would fall on a smaller number of local rightsholders. Once a national CRM is forced to cease operations, it is unlikely that a small rightsholder will obtain an equivalent level of service support from an alternative CRM in another country where, for example, another language is in use.

This approach to rights management clearly favours large and successful commercial rightsholders at the expense of authors of local and/or minority repertoire. In practice, this sort of competition would actually undermine the position of the majority of rightsholders, which would not appear to be the Commission’s intention.

And yet, since the Internet operates beyond national borders, online music providers must be in a position to acquire pan-European licences that cover two or more national territories on the European continent. And they must have the choice of where to go for those licences on the basis of where they receive the most competitive services. This scenario is one where CRMs compete for users.

However, the danger with such a system is that the national CRMs would compete for new business by exerting pressure on the level of royalties paid to rightsholders. It is possible, even likely, that this would result in authors’ revenues spiralling downwards. Again, this is not in the interest of rightsholders and would undoubtedly have an adverse impact on cultural diversity in Europe, as smaller rightsholders would see their earnings depressed to such an extent that they would no longer be able to survive.

Cultural diversity v. competition

A “big bang”-style introduction of competition in the field of collective management of author’s rights should not be pursued because of the risk of irreversible damage to cultural diversity in Europe. Rather, competition should be introduced in a way which ensures a level playing field at the outset so that all CRMs have the opportunity to compete on an equal footing.

The solution is to find an alternative compromise solution to what is a peculiarly European problem. Fair and controlled competition must be introduced in such a way that downward pressure on authors' income is avoided whilst enabling music users to obtain pan-European licences which are in line with the new business models that represent the future.

For this purpose, the best guarantee is the introduction of a system in which authors’ revenues are determined by the rates of the country in which the consumer buys (downloads) a particular piece of music. The application of the tariff of the “country of destination” leads to competition based on efficiency of the services offered by the CRMs (notably, by reducing the administrative costs) rather than competition based on squeezing the royalties paid to rightsholders.

In addition, some consider it essential to prevent major rightsholders from reaching exclusive agreements with one or a small number of CRMs, thereby removing the international repertoire from the overall system.

In its report of 20.7.2006, the Committee on Culture and Education expressed its concerns about the potential adverse effects of the Recommendation on cultural diversity in Europe on the ground that it would affect the functioning of the reciprocal system and that this will lead to a concentration of rights in the bigger CRMs. This will undermine the functioning of the smaller CRMs and therefore endanger small and local authors' position throughout Europe. It is therefore of key importance that the network of bilateral agreements should remain in place without leaving room for the withdrawal of repertoire from this network. The conclusion of exclusive mandates between rightsholders and CRMs should therefore not be allowed.

Follow-up

In order for the European copyrights market to develop properly, it is crucial that adequate follow-up is undertaken by the authorities. In this context, the Commission should conduct, as soon as possible, an assessment of the impact of multi-territory and multi-repertoire licensing on online music services and its effects on cultural diversity and rightsholders’ economic and social situation.

In addition, the Commission should carry out a critical analysis of the horizontal concentration in certain sectors of rights management and the effects such concentration will have on rights users and rightsholders. Where necessary, appropriate measures must be taken in order to ensure that the European market for online music services remains in a position to develop in a healthy way without adverse effects on cultural diversity in Europe.

Legal framework

In the preparation of this Draft Report for a European Parliament Resolution, full account has been taken of the existing European legal framework and related policy-making initiatives, the acquis communautaire in the area of copyright and related rights which applies to music rights, and relevant international agreements. For a complete list, see the preamble to the motion for a resolution.

Account has also been taken of the study “The Collective Management of Rights in Europe – The Quest for Efficiency”, undertaken for the Committee for Legal Affairs and presented to the committee on 11.09.2006.

(1)

SPEECH/05/588.


AVIZ al Comisiei pentru cultură şi educaţie (20.7.2006)

for the Committee on Legal Affairs

on the Commission Recommendation of 18 October 2005 on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services

(2005/737/EC)

Draftsman: Manolis Mavrommatis

SUGGESTIONS

The Committee on Culture and Education calls on the Committee on Legal Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

1.  Acknowledges the Commission's Recommendation and invites it to present as soon as possible, after close consultation with the interested parties and after thorough market research, a suitable legal proposal to regulate efficiently the collective management of copyright and related rights in the music industry, taking into account the specificity of the digital era and the need to strike a balance between the guaranteeing of European cultural diversity, the safeguarding of local repertoires, the promotion of creativity and the protection of the interests of both right-holders and commercial users;

2.  Regrets that the Commission did not undertake a broad and thorough consultation process with interested parties and with the European Parliament before the adoption of this Recommendation, and stresses the need for a proper consultation of all categories of right-holders in any future regulatory activities in this process, in order to ensure a fair and balanced representation of their interests;

3.  Recognises that greater competition in the collective management of copyright and related rights in the music industry can, if fair and transparent and in the right circumstances, safeguard the position of authors in Europe (including local authors and minority repertoire) and underpin cultural diversity in Europe;

4.  Invites the Commission to assess suitable initiatives to ensure continued broad public access to repertoires, including smaller or local ones, in respect of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, given the particularity of the digital era but also taking into account the direct and indirect impacts this will have on the overall position of authors and cultural diversity;

5.  Asserts that music is not a commodity and that collective rights managers (CRMs) are mainly non-profit-making organisations, and that therefore introducing a system based on unrestricted competition may not be in the interests of authors and of promoting cultural diversity and creativity in Europe;

6.  Understands and supports the provisions concerning the existing possibility for right-holders to choose a collective rights manager (CRM), to determine the entrusted online rights and their territorial scope and the right to withdraw the rights from the CRM or to transfer them to another CRM, and stresses the importance of taking into consideration the efficiency of the cooperation between CRMs in order also to preserve the interests of smaller and local right-holders and thus to safeguard cultural diversity;

7.  Expresses its concern about the potentially negative effects of some provisions of the Recommendation on local repertoires and on cultural diversity, as it might involve the risk of favouring a concentration of rights in the bigger CRMs; considers that the impact of any initiative for the introduction of competition between rights managers in attracting the most profitable right-holders should be evaluated;

8.  Believes that the system of reciprocal representation agreements should be maintained, as it enables all commercial and individual users without discrimination to have equal access to the world repertoire, ensures better protection for the right-holders, guarantees real cultural diversity and stimulates fair competition in the internal market;

9.  Believes that the possibility for the right-holders to choose a CRM regardless of the Member State in which it is located, while stimulating competition in the internal market, must:

- be accompanied by appropriate measures to safeguard and promote the diversity of cultural expressions, notably by offering users large diversified repertoires, particularly local repertoires,

- ensure that all right-holders, irrespective of their nationality or residence, receive a fair share of royalties as directly as possible,

- not allow the most profitable right-holders to strengthen their dominance to the detriment of the lower-earning right-holders,

and that therefore there should be a careful assessment of the consequences;

10. Considers also that the interests of authors and therefore of cultural diversity in Europe will be best served by the introduction of a fair and transparent competitive system that avoids downward pressure on authors' revenues;

11. Welcomes any effort made to stimulate competition in the internal market as well as the goal of promoting the international distribution of European musical works, regardless of which CRM manages the copyright, bearing in mind that every repertoire, regardless of whether or not it is widely known, should be treated equally;

12. Is convinced that the existing system of national CRMs will continue to play an important role in providing social support to minority authors and in promoting cultural diversity, albeit under conditions of greater competition;

13. Points out that the existing network of national CRMs plays an important role in providing financial support for the promotion of new and minority European repertoire and that this should not be lost;

14. Considers, furthermore, that in order to ensure the full and complete functioning of the system of reciprocity to the benefit of all right-holders, it is crucial to prohibit any form of exclusive mandate between major right-holders and CRMs for the direct collection of royalties in all Member States, as this would lead to the rapid extinction of national CRMs and undermine the position of minority repertoire and cultural diversity in Europe;

15. Welcomes the call for better governance of CRMs, through improved transparency, non-discrimination and accountability rules;

16. Calls on the Member States and CRMs to ensure a fair representation of all categories of the right-holders in CRMs and thus their balanced participation in the internal decision-making process;

17. Considers that the existing system of reciprocal collection of royalties should be preserved, so that competition is introduced on the basis of the services that CRMs can offer and the commissions they charge and users are licensed on the basis of the tariff applied by the CRM in the country where the music will be used; calls, further, on the Member States to ensure that commercial users apply for the necessary legal consents and duly pay equitable royalties to all categories of right-holders;

18 Considers that whenever rights are managed collectively, equitable and effective dispute-settlement mechanisms should be introduced in the Member States to ensure that right-holders and users have access to a means of settling disputes, without prejudice to everyone's right to judicial review;

19. Supports the idea that a CRM should be free to provide commercial users based anywhere in the European Union with pan-European and multi-repertoire licences for online uses (including mobile telephony uses), on fair and individually negotiated conditions and without discrimination between users; calls on the Commission to conduct an assessment of the impact of a global licence for online services and its effects on the economic and social situation of authors;

20. Believes that the existence of one-stop shops where commercial users may obtain a licence concerning the world repertoire for the territory they need, in combination with a high degree of protection for right-holders by avoiding forum-shopping (users seeking out the CRM that provides the cheapest licences), should be at the centre of the close cooperation between CRMs.PROCEDURE

Title

Opinion on the Commission Recommendation of 18 October 2005 on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services

Procedure number

2006/2008(INI)

Committee responsible

JURI

Opinion by
  Date announced in plenary

CULT
19.1.2006

Enhanced cooperation – date announced in plenary

 

Draftsman
  Date appointed

Manolis Mavrommatis
13.2.2006

Previous drafts(wo)man

 

Discussed in committee

27.4.200

29.05.2006

21.6.2006

 

 

Date adopted

13.7.2006

Result of final vote

+:

–:

0:

26

0

1

Members present for the final vote

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Substitutes present for the final vote

Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

 

Comments (available in one language only)

Two PPE-DE substitutes were present but only one was taken into account for the final vote


PROCEDURĂ

Titlu

Recomandarea Comisiei din 18 octombrie 2005 privind gestiunea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în serviciile de muzică online legale (2005/737/CE)

Numărul procedurii

2006/2008(INI)

Comisia competentă în fond
  Data anunţării în plen a autorizării

JURI
19.1.2006

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare
  Data anunţului în plen

CONT
19.1.2006

 

 

 

 

Avize care nu au fost emise
  Data deciziei

 

 

 

 

 

Cooperare consolidată
  Data anunţului în plen

 

 

 

 

 

Raportor(i)
  Data numirii

Katalin Lévai
12.12.2005

 

Raportor(i) anterior(i)

 

 

Examinare în comisie

21.3.2006

19.4.2006

11.9.2006

20.11.2006

27.2.2007

Data adoptării

27.2.2007

Rezultatul votului final

+

-

0

21

0

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Wolfgang Bulfon, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Mladen Petrov Chervenyakov, Adeline Hazan, Barbara Kudrycka, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Jacques Toubon

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Toine Manders

Data depunerii

5.3.2007

Observaţii
(date disponibile într-o singură limbă)

 

Ultima actualizare: 7 martie 2007Notă juridică