Förfarande : 2006/0036(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0060/2007

Ingivna texter :

A6-0060/2007

Debatter :

PV 24/04/2007 - 14
CRE 24/04/2007 - 14

Omröstningar :

PV 25/04/2007 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0139

BETÄNKANDE     *
PDF 149kWORD 72k
7 mars 2007
PE 376.709v02-00 A6-0060/2007

om förslaget till rådets beslut om ingående av det multilaterala avtalet mellan Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, Republiken Kroatien, Europeiska gemenskapen, Republiken Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Konungariket Norge, Serbien och Montenegro, Rumänien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum

(KOM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(CNS))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Eva Lichtenberger

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av det multilaterala avtalet mellan Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, Republiken Kroatien, Europeiska gemenskapen, Republiken Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Konungariket Norge, Serbien och Montenegro, Rumänien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum

(KOM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0113)(1),

–   med beaktande av artikel 80.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.4 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0218/2006),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0060/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, Republiken Kroatien, Republiken Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Konungariket Norge, Serbien och Montenegro, Rumänien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo parlamentets ståndpunkt.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Inledning

I förslaget till föreliggande rådsbeslut behandlas ingåendet av ett multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA). Detta skulle omfatta alla EG:s medlemsstater, Island och Norge såsom medlemmar av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Rumänien, Serbien och Montenegro och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo.

Avtalet innehåller i huvudsak bestämmelser om gradvis utvidgning av Europeiska gemenskapens luftfartslagstiftning till att omfatta partnerländerna. Det grundar sig på antagandet att den internationella civila luftfarten har en integrerad karaktär. Av denna anledning är avtalets räckvidd omfattande; det syftar till att inrätta ett gemensamt europeiskt luftrum baserat på icke-diskriminering på grund av nationalitet, etableringsfrihet, gemensamma bestämmelser om luftfartssäkerhet, allmän säkerhet, flygledning, konkurrens, social harmonisering och lika konkurrensvillkor. I förslaget behandlas även genomförandet av avtalet via en gemensam kommitté och EG-domstolen, tvistlösning, tolkning av bestämmelserna och övergångsbestämmelser.

Förslaget läggs fram för parlamentet som ett led i samrådsförfarandet enligt artiklarna 80.2 samt 300.2 och 300.4 i fördraget.

Avtalet är asymmetriskt i det avseendet att det anges olika tidpunkter för när parterna skall anta den lagstiftning som föreslås och införliva den med den nationella lagstiftningen. Det är klart att EU:s medlemsstater redan tillämpar gemenskapslagstiftningen. Detsamma gäller för Island och Norge såsom parter i EES. Bulgariens och Rumäniens status som kandidatland är speciell, eftersom de kommer att tillämpa gemenskapens samtliga förordningar och direktiv då de blir fullvärdiga medlemsstater. De så kallade associerade parterna, dvs. Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Montenegro och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo står inför stora utmaningar i samband med inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum. Dessutom varierar den generella utvecklingen inom luftfartssektorn betydligt i partnerländerna.

Innehållet i det multilaterala avtalet

I den första delen behandlas ECAA:s allmänna sätt att fungera. I den andra delen (i bilagan) förtecknas den gemenskapslagstiftning som är tillämplig på de avtalsslutande parterna, och den tredje delen består av protokoll som ingåtts med var och en av de associerade parterna och genom vilka det införs övergångsbestämmelser som bör gälla för dessa.

Etableringsfriheten inbegriper enligt avtalet både företag och enskilda personer. I artikel 11 om luftfartssäkerhet garanteras förenligheten med internationella säkerhetsstandarder. Säkerheten inom luftfarten skall grundas på gemensamma, grundläggande standarder som fastställs i gemenskapslagstiftningen. Flygledningen kommer att grundas på en utvidgning av ramförordningen om det gemensamma europeiska luftrummet, medräknat driften av Sesarsystemet. Inom konkurrensområdet kommer statliga monopol gradvis att anpassas i syfte att avskaffa diskriminering vad avser tilldelning av kontrakt och marknadsföring av varor. Lagstiftningen om statligt stöd kommer stegvis att anpassas till gemenskapslagstiftningen. Avtal som snedvrider eller begränsar konkurrensen, missbruk av dominerande ställning eller statligt stöd som snedvrider konkurrensen är oförenliga med avtalet. De associerade parterna skall inrätta oberoende offentliga organ med de befogenheter som krävs för att garantera efterlevnaden av avtalets bestämmelser på dessa områden. Om statligt stöd godkänns enligt avtalsvillkoren bör stödet medge insyn. De associerade parterna skall utarbeta en omfattande översikt över systemen för statligt stöd.

I avtalet finns det även bestämmelser om hur det skall genomföras och tolkas. I de fall då bestämmelserna är identiska med EG-fördraget eller rättsakter som antagits enligt det fördraget skall EG-domstolen göra den slutliga tolkningen. En gemensam kommitté bestående av företrädare för de avtalsslutande parterna kommer att ansvara för förvaltning av avtalet, tvistlösning och översynen av bilaga 1 till avtalet, i vilken man förtecknar de gemenskapsrättsakter som skall genomföras.

Protokollen

Som bilaga till avtalet ingår ett utkast till protokoll mellan de avtalsslutande parterna (Europeiska gemenskapen, EU:s medlemsstater, Norge och Island) och de enskilda associerade parterna (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Montenegro och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo). Då protokollet undertecknas åtar sig varje associerad part att införa kraven enligt avtalet i olika etapper. I varje protokoll beskrivs det även vilka delar av avtalet som bör införas under de olika etapperna.

Man bör notera att delarna införs under olika etapper i varje protokoll, och därför kommer utvecklingen i riktning mot inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum inte att vara enhetlig. I slutet av den första övergångsperioden skall t.ex. Albanien ha separerat leverantörerna av luftfartstjänster från det nationella tillsynsorganet samt infört en flexibel användning av luftrummet. Bosnien och Hercegovina kommer inte att behöva göra detta förrän i slutet av den andra övergångsperioden. Dessa skillnader i de olika delarna av övergångsperioderna återspeglar utvecklingsläget inom de associerade parternas olika nyckelområden. Man bör även notera att protokollen är öppna i det avseendet att det inte anges några tidsfrister. Den andra övergångsperioden inleds då de villkor som hänför sig till den första uppfylls.

Provisorisk tillämpning och slutligt genomförande

Rådet har beslutat att avtalet bör tillämpas provisoriskt i väntan på att alla berörda parter har ratificerat det. För att den provisoriska tillämpningen skall få verkan skall alla de övriga avtalsparterna underrättas om rådets avsikt. I skrivande stund har rådet ännu inte gjort detta. Den slutliga tillämpningen av avtalet är beroende av när det ratificeras av alla de 37 berörda länderna, vilket kan ta en viss tid. För några länder, t.ex. Kroatien, är provisorisk tillämpning av avtalet inte möjlig enligt konstitutionen. I detta fall, och även med Serbien, har kommissionen ett informellt samförståndsavtal som går ut på att myndigheterna administrativt kommer att underlätta varje begäran om tillträde från EU-flygbolagens sida till dess att avtalet ratificerats. I artikel 28.2 i avtalet fastställs det vidare att det bilaterala avtalet bör tillämpas om befintliga bilaterala avtal är mer flexibla än provisoriska avtal när det gäller ägarskap, trafikrättigheter och antal flygningar. Icke desto mindre är det klart att det kommer att ta tid innan avtalet kan genomföras helt och fullt.

Eftersom det inte fastställs några tidsfrister för genomförandet måste kommissionen förlita sig på en ”morotsmetod” för att säkra framsteg. Detta innebär främst tillhandahållande av tekniskt, juridiskt och administrativt stöd för genomförandet av gemenskapslagstiftningen, i syfte att möjliggöra ömsesidigt marknadstillträde. I vissa fall skulle möjligheterna att bli kandidatland och de förhandlingar som är kopplade till detta kunna ge ytterligare en impuls till det fullständiga genomförandet av avtalet.

Slutsats

Föredraganden stöder principen om det gemensamma europeiska luftrummet samt det avtal och de protokoll som behövs för att inrätta det. Föredraganden erkänner att en schablonlösning inte är lämplig för de associerade länderna på grund av de tekniska och övriga svårigheter som förekommer inom deras luftfart, liksom de utmaningar som genomförandet av EU:s lagstiftning innebär. Hon vidhåller ändå att kommissionen bör vara vaksam och aktiv för att främja utvecklingen via övergångsetapperna till ett fullständigt och slutligt genomförande. I detta avseende beklagar hon att rådet har insisterat på ett tillvägagångssätt som involverar rådet och medlemsstaterna, vilket innebär att den gemensamma kommittén är mycket större än vad som annars hade varit nödvändigt, med alla de kostnader och all den byråkrati som det medför.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde

Referensnummer

KOM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

30.6.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

TRAN

6.7.2006

Föredragande
  Utnämning

Eva Lichtenberger

17.5.2006

 

Behandling i utskott

24.1.2007

27.2.2007

 

 

Antagande

27.2.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Johannes Blokland, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Aldo Patriciello

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Thijs Berman

Senaste uppdatering: 3 april 2007Rättsligt meddelande