Διαδικασία : 2005/0278(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0061/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0061/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 733kWORD 880k
14 Μαρτίου 2007
PE 380.703v03-00 A6-0061/2007

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

(COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγήτρια: Marie-Hélène Aubert

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της ΕπιτροπΗς Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής

(COM(2005)0671 – C6-0032/2006– 2005/0278(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0671)(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 37 και 95 της Συνθήκης σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0032/2006),

-    έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0061/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική αναφορά 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 37 και 95,

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 37 της Συνθήκης καλύπτει μόνον τις γεωργικές πτυχές της νομοθεσίας. Ωστόσο ο κανονισμός εξετάζει επίσης ειδικές μεθόδους μεταποίησης και παρασκευής βιολογικών προϊόντων σε υπηρεσίες τροφοδοσίας, δημόσια κυλικεία και εστιατόρια, πράγμα που εμπεριέχει πτυχές εσωτερικής αγοράς. Η προσθήκη του άρθρου 95 σχετικά με διατάξεις για την εσωτερική αγορά θα ενισχύσει επίσης τη θέση του Κοινοβουλίου στην περίπτωση διαπραγματεύσεων για τους κανόνες εφαρμογής που θα εγκριθούν με διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και παραγωγή που ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής επιτελούν διττό κοινωνικό ρόλο, αφενός τροφοδοτώντας μια ειδική αγορά που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση βιολογικών προϊόντων και, αφετέρου, προσφέροντας δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων, καθώς και στην αγροτική ανάπτυξη.

 

(1) Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και έχει ως στόχο τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους με φυσικά μέσα και την εξασφάλιση παραγωγής που ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής επιτελούν διάφορους θετικούς ρόλους: όχι μόνο παρέχουν μια ειδική αγορά που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση βιολογικών προϊόντων, παρέχοντας στο κοινό προϊόντα που δεν περιορίζονται στον τομέα της διατροφής αλλά προπάντων, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων, καθώς και στην κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου.

 

Αιτιολόγηση

Πρωταρχικός στόχος των παραγωγών βιολογικών προϊόντων είναι η εξασφάλιση της φυσικής γονιμότητας του εδάφους χρησιμοποιώντας τις καλύτερες από κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς πρακτικές που είναι σε θέση να προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν όπως ζητεί αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη. Η άνοδος της καταναλωτικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία χρόνια. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, με την έμφαση που έδωσαν στον προσανατολισμό στην αγορά και στην προσφορά προϊόντων ποιότητας που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, πιθανώς θα τονώσουν ακόμη περισσότερο την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Με τα δεδομένα αυτά, η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων.

(2) Η βιολογική γεωργία ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης τους οποίους έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ατζέντα του Γκέντεμποργκ, επειδή συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, παράγει υγιεινά και υψηλής ποιότητας προϊόντα και εφαρμόζει αειφόρους από περιβαλλοντική άποψη μεθόδους παραγωγής. Το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη. Η άνοδος της καταναλωτικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία χρόνια. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, με την έμφαση που έδωσαν στον προσανατολισμό στην αγορά και στην προσφορά προϊόντων ποιότητας που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, πιθανώς θα τονώσουν ακόμη περισσότερο την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Με τα δεδομένα αυτά, είναι απαραίτητο η βιολογική παραγωγή να διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και να συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων όπως και με την προστασία και τη διασφάλιση των καλλιεργήσιμων εδαφών.

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι έχει σημασία να αναφέρονται εν προκειμένω η στρατηγική του Γκέτεμποργκ και οι κύριοι στόχοι που αυτή ορίζει για τη γεωργία (βλ. συμπεράσματα Προεδρίας, Γκέτεμποργκ, 15-16 Ιουνίου 2001), δεδομένου ότι στα συμπεράσματα γίνεται ειδική μνεία της βιολογικής γεωργίας ως πτυχής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που συμβαδίζει απολύτως με τους στόχους του Γκέτεμποργκ.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

 

(2α) Κάθε νομοθεσία και πολιτική που υιοθετεί η Κοινότητα στον τομέα αυτό, θα έπρεπε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής όπως αυτές προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η βιολογική γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της πολιτικής της Κοινότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Η βιολογική γεωργία παραπέμπει στην πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης· επίσης, σε σχέση με την πολιτική αυτή καλό θα ήταν και οι άλλες πολιτικές και νομοθεσίες να λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο αυτό παραγωγής και να επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς βιολογικών προϊόντων, καθώς και στη διατήρηση και τη δικαίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα με ετικέτα που δηλώνει ότι είναι βιολογικά. Πρέπει επιπλέον να έχει ως στόχο τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στον συγκεκριμένο κλάδο να προοδεύσει ανάλογα με την εξέλιξη της παραγωγής και της αγοράς.

(3) Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς βιολογικών προϊόντων, καθώς και στη διατήρηση και τη δικαίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα με ετικέτα που δηλώνει ότι είναι βιολογικά. Πρέπει επιπλέον να έχει ως στόχο τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στον συγκεκριμένο κλάδο να προοδεύσει ανάλογα με την εξέλιξη της παραγωγής και της αγοράς και με περιβαλλοντικά αειφόρο τρόπο.

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων μπορεί να προοδεύσει χάρις σε νομοθετικά μέτρα συνεπή όχι μόνο με τις πολιτικές αγοράς, αλλά και με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Πρέπει να καθοριστεί γενικό κοινοτικό πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική παραγωγή, φυτική και ζωική, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη μετατροπή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς, και για την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα εξειδίκευσης των εν λόγω γενικών κανόνων και θέσπισης κοινοτικών κανόνων παραγωγής για την υδατοκαλλιέργεια.

(7) Πρέπει να καθοριστεί γενικό κοινοτικό πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική παραγωγή, φυτική και ζωική, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη μετατροπή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και για την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα εξειδίκευσης και σύνταξης παραρτημάτων των εν λόγω γενικών κανόνων και θέσπισης κοινοτικών κανόνων παραγωγής για την υδατοκαλλιέργεια, η δε Επιτροπή πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν ζήτησε ακόμη τη γνώμη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λεπτομέρειες και τα παραρτήματα του κανονισμού. Εάν τούτο δεν γίνει πριν από την έγκριση του παρόντος κανονισμού, το Κοινοβούλιο πρέπει να κληθεί να γνωμοδοτήσει για τα παραρτήματα μόλις η Επιτροπή εγκρίνει τα σχέδια κειμένων.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, ιδίως με την προαγωγή της χρήσης νέων τεχνικών και ουσιών, καταλληλότερων για τη βιολογική παραγωγή.

(8) Πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, βάσει καθιερωμένων βελτίστων πρακτικών, ιδίως με την προαγωγή της γονιμότητας του εδάφους, της αμειψισποράς, της διατήρησης των τοπικών σπόρων, των πρακτικών εξοικονόμησης ύδατος και ενέργειας και της χρήσης νέων τεχνικών και ουσιών, καταλληλότερων για τη βιολογική παραγωγή.

Αιτιολόγηση

Η βιολογική γεωργία χρειάζεται πιο ειδική στήριξη όσον αφορά τις καλές γεωργικές πρακτικές και διεργασίες παρά τις νέες τεχνικές και ουσίες.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα προϊόντα που παράγονται από ή με ΓΤΟ δεν συμβιβάζονται με την έννοια της βιολογικής παραγωγής και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα βιολογικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εσκεμμένα στη βιολογική γεωργία ούτε στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων.

(9) Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα προϊόντα που παράγονται από ή με ΓΤΟ δεν συμβιβάζονται με την έννοια της βιολογικής παραγωγής και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα βιολογικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία ούτε στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων. Η μόλυνση βιολογικών σπόρων προς σπορά, γεωργικών εισροών, ζωοτροφών και τροφίμων πρέπει να αποκλείεται με την κατάλληλη εθνική και κοινοτική νομοθεσία με βάση την αρχή της προφύλαξης.

Αιτιολόγηση

Οι αρχές, οι στόχοι και οι κανόνες της βιολογικής γεωργίας αποκλείουν τη χρήση και την παρουσία ΓΤΟ σε όλες τις βιολογικές διεργασίες και τα προϊόντα. Επιβάλλεται επομένως να θεσπισθεί νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο που θα εγγυάται ότι δεν θα σημειωθεί μόλυνση με ΓΤΟ.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

 

(9a) Η χρήση συνθετικών φυτοφαρμακευτικών προϊόντων είναι ασυμβίβαστη με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη τροπολογία που συνδυάζεται πλήρως με τις αιτιολογικές σκέψεις 10-13 σχετικά με την αποκλειστική χρήση ανανεωσίμων πόρων, την πολυετή αμειψισπορά και τη συμβατότητα των προσθέτων λιπασμάτων με τη βιολογική γεωργία.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Για να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος, ειδικότερα δε των φυσικών πόρων, όπως το έδαφος και τα ύδατα, στη βιολογική κτηνοτροφία πρέπει, κατ’ αρχήν, να λαμβάνεται μέριμνα για τη στενή σύνδεσή της με τη γη, για κατάλληλα πολυετή συστήματα αμειψισποράς και για τη διατροφή των ζώων με προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, παραγόμενα είτε στην ίδια την εκμετάλλευση είτε σε γειτονικές βιολογικές εκμεταλλεύσεις.

(14) Για να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και η αμετάκλητη καταστροφή της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων, όπως το έδαφος και τα ύδατα, στη βιολογική κτηνοτροφία πρέπει, κατ’ αρχήν, να λαμβάνεται μέριμνα για τη στενή σύνδεσή της με τη γη, για κατάλληλα πολυετή συστήματα αμειψισποράς και για τη διατροφή των ζώων με προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, παραγόμενα είτε στην ίδια την εκμετάλλευση είτε σε γειτονικές βιολογικές εκμεταλλεύσεις.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προληφθεί η αμετάκλητη καταστροφή της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων.

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 15

Δεδομένου ότι η βιολογική κτηνοτροφία είναι δραστηριότητα που συνδέεται με τη γη, τα ζώα πρέπει να έχουν, κατά τα δυνατόν, πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους ή βοσκότοπους.

Δεδομένου ότι η βιολογική κτηνοτροφία είναι δραστηριότητα που συνδέεται με τη γη, τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους ή βοσκότοπους οσάκις το επιτρέπουν οι κλιματικές συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους.

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους ή βοσκότοπους ανάλογα με τα είδη είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Δεν πρέπει να είναι προαιρετική αλλά να εξαρτάται μάλλον από τις συνθήκες που προτείνονται στην τροπολογία.

Τροπολογία 12

Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων, ενώ η διαχείριση της υγείας των ζώων πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη των ασθενειών. Εν προκειμένω, πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες στέγασης, στις κτηνοτροφικές πρακτικές και στον δείκτη πυκνότητας των ζώων. Επιπλέον, κατά την επιλογή φυλών, πρέπει να ευνοούνται τα γένη που χαρακτηρίζονται από αργό ρυθμό ανάπτυξης και να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες. Οι εκτελεστικές διατάξεις για την κτηνοτροφική παραγωγή και την υδατοκαλλιέργεια πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση, τουλάχιστον, των διατάξεων της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία και των συστάσεων που απορρέουν από αυτή.

(16) Η βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων, ενώ η διαχείριση της υγείας των ζώων πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη των ασθενειών. Εν προκειμένω, πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες στέγασης, στις κτηνοτροφικές πρακτικές και στον δείκτη πυκνότητας των ζώων. Επιπλέον, κατά την επιλογή φυλών, πρέπει να ευνοούνται τα γένη που χαρακτηρίζονται από μακροβιότητα, αντοχή σε ασθένειες και από αργό ρυθμό ανάπτυξης και οι αυτόχθονες φυλές της περιφέρειας και να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες. Οι εκτελεστικές διατάξεις για την κτηνοτροφική παραγωγή και την υδατοκαλλιέργεια πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση, τουλάχιστον, των διατάξεων της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία και των συστάσεων που απορρέουν από αυτή.

Αιτιολόγηση

Η αντοχή σε ασθένειες και η μακροβιότητα είναι επίσης σημαντικά χαρακτηριστικά για εύρωστα ζωικά γένη.

Τροπολογία 13

Αιτιολογική σκέψη 17

(17) To σύστημα βιολογικής ζωικής παραγωγής πρέπει να στοχεύει στη συμπλήρωση των παραγωγικών κύκλων των διαφόρων ζωικών ειδών με ζώα βιολογικής εκτροφής. Πρέπει συνεπώς να ενθαρρύνει την αύξηση του αποθέματος γονιδίων ζώων βιολογικής εκτροφής, να ενισχύει την αυτοδυναμία και, με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίζει την ανάπτυξη του κλάδου.

(17) To σύστημα βιολογικής ζωικής παραγωγής πρέπει να στοχεύει στη συμπλήρωση των παραγωγικών κύκλων των διαφόρων ζωικών ειδών με ζώα βιολογικής εκτροφής. Πρέπει συνεπώς να ενθαρρύνει την αύξηση του αποθέματος γονιδίων ζώων βιολογικής εκτροφής, να ενισχύει την αυτοδυναμία και, με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίζει και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του κλάδου.

Αιτιολόγηση

Η βιολογική ζωική παραγωγή πρέπει και να εξασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται.

Τροπολογία 14

Αιτιολογική σκέψη 22α (νέα)

 

(22α) Λόγω της ποικιλομορφίας των πρακτικών καλλιέργειας και κτηνοτροφίας στην βιολογική γεωργία, είναι απαραίτητο να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν επιπρόσθετους κανόνες και πιο αυστηρούς στη βιολογική γεωργία στο έδαφός τους.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν επιπρόσθετους κανόνες και πιο περιοριστικούς στη βιολογική γεωργία λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας των πρακτικών στην Ευρώπη που έχει σχέση όχι μόνον με το έδαφος και το κλίμα αλλά και με πολιτιστικούς παράγοντες. Αυτή η επιλογή "θετικής" επικουρικότητας υπάρχει ήδη δυνάμει του ισχύοντος κανονισμού για την ευρωπαϊκή βιολογική παραγωγή και αποδείχθηκε απαραίτητη: κάθε κράτος μέλος στηριζόμενο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών του υπέρ της βιολογικής παραγωγής.

Τροπολογία 15

Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Για να υπάρξει σαφήνεια στο σύνολο της κοινοτικής αγοράς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτική μια απλή τυποποιημένη ένδειξη για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, τουλάχιστον όταν αυτά δεν φέρουν το κοινοτικό λογότυπο βιολογικής παραγωγής. Η δυνατότητα χρήσης της εν λόγω ένδειξης πρέπει επίσης να παρέχεται στην περίπτωση των βιολογικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, χωρίς όμως να επιβάλλεται καμία σχετική υποχρέωση.

(25) Για να υπάρξει σαφήνεια στο σύνολο της κοινοτικής αγοράς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτική μια απλή τυποποιημένη ένδειξη για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, ακόμη κι όταν αυτά φέρουν το κοινοτικό λογότυπο βιολογικής παραγωγής. Η τυποποιημένη ένδειξη πρέπει επίσης να παρέχεται στην περίπτωση των βιολογικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και πρέπει να δηλώνει σαφώς την προέλευση των προϊόντων και τις πιθανές διαφορές στην εφαρμογή των κανόνων περί βιολογικής παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η τυποποιημένη ένδειξη πρέπει να είναι υποχρεωτική, ειδικά για βιολογικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 16

Αιτιολογική σκέψη 27α (νέα)

 

(27α) Τα κράτη μέλη πρέπει να εισαγάγουν το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο, βάσει της αρχής της προφύλαξης και της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", με στόχο να προλαμβάνεται η μόλυνση βιολογικών προϊόντων με ΓΤΟ. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης για να προλαμβάνουν την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη μόλυνση από ΓΤΟ.

Τροπολογία 17

Αιτιολογική σκέψη 32

(32) Στην εκτίμηση της ισοδυναμίας για τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διεθνή πρότυπα του κώδικα τροφίμων Codex Alimentarius.

(32) Στην εκτίμηση της ισοδυναμίας για τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα παραγωγής που είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στην Κοινότητα στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας τροφίμων Codex Alimentarius δίδει γενικές κατευθύνσεις για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και δεν προβλέπει ούτε στο ελάχιστο τις αυστηρές διατάξεις παραγωγής που ισχύουν για τη βιολογική παραγωγή εντός της Ε.Ε.

Τροπολογία 18

Αιτιολογική σκέψη 32α (νέα)

 

(32α) Οι κανόνες εισαγωγής για βιολογικά προϊόντα πρέπει να θεωρούνται υπόδειγμα για την υπό όρους πρόσβαση στην αγορά, παρέχοντας στους παραγωγούς τρίτης χώρας πρόσβαση σε αγορά υψηλής αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τα πρότυπα της αγοράς εκείνης.

Τροπολογία 19

Αιτιολογική σκέψη 36

(36) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. Αν ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, δεδομένου ότι συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστεί με τις υφιστάμενες νομοθετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στη διαχείριση της εν λόγω πολιτικής. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να ασκούνται με τη διαχειριστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/EΚ,

(36) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. Αν ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, δεδομένου ότι συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστεί με τις υφιστάμενες νομοθετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στη διαχείριση της εν λόγω πολιτικής. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να ασκούνται με τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο  της απόφασης 1999/468/EΚ,

Αιτιολόγηση

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ της 17ης Ιουλίου 2006. Η διαδικασία κανονιστικής επιτροπής με έλεγχο παρέχει στην Επιτροπή επαρκές πεδίο για καλή διοικητική πρακτική και ταυτόχρονα συνεπάγεται τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 20

Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους, αρχές και κανόνες για:

1. Ο παρών κανονισμός παρέχει τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής και ορίζει στόχους, αρχές και κανόνες για:

Τροπολογία 21

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τους ελέγχους των βιολογικών προϊόντων·

(α) όλα τα στάδια της παραγωγής, τις μεθόδους παραγωγής, την επεξεργασία, τη διανομή, τη διάθεση στην αγορά, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, την επιθεώρηση και πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων·

Αιτιολόγηση

Η βιολογική παραγωγή χαρακτηρίζεται ως οικονομική δραστηριότητα προσανατολισμένη προς τη διεργασία, η οποία περιλαμβάνει ειδικές μεθόδους παραγωγής, επεξεργασία, προετοιμασία, διανομή κ.λπ. που χρειάζεται να ορίζονται στο κεφάλαιο "Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί".

Τροπολογία 22

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα της γεωργίας ή της υδατοκαλλιέργειας, εφόσον αυτά προορίζονται να διατεθούν στην αγορά ως βιολογικά:

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα της γεωργίας ή της υδατοκαλλιέργειας, εφόσον αυτά φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής:

Τροπολογία 23

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (ε α) (νέο)

εα) άλλα προϊόντα όπως το αλάτι, το μαλλί, οι κονσέρβες ιχθύων, τα καλλυντικά, τα συμπληρώματα διατροφής και τα αιθέρια έλαια·

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα αυτά συνδέονται επίσης με το φυτικό περιβάλλον, τουλάχιστον στο στάδιο της επεξεργασίας τους, και η εκμετάλλευσή τους συνεπάγεται τη χρήση γεωργικών και περιβαλλοντικών πόρων. Η δυνατότητα ταξινόμησής τους ως βιολογικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει προστιθέμενη αξία για την εκμετάλλευσή τους κατά τρόπο αειφόρο.

Τροπολογία 24

Άρθρο 1, παράγραφος 3, εισαγωγή

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σε κάθε επιχείρηση που ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε οιοδήποτε επιχειρηματία συμμετέχει σε δραστηριότητες σε οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, παρασκευής και διανομής των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, μεταξύ των οποίων:

Αιτιολόγηση

Η αγορά μαζικής εστίασης καθίσταται όλο και πιο σημαντική εντός του τομέα των βιολογικών προϊόντων. Πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές εξαρτώνται από υπηρεσίες μαζικής εστίασης, κυλικεία και εστιατόρια για τα καθημερινά γεύματα. Έχει σημασία να μπορούν επιλέγουν αφού έχουν ενημερωθεί πλήρως μεταξύ συμβατικών τροφίμων και βιολογικών τροφίμων. Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εάν θέλουν πραγματικά να προσφέρουν στους πελάτες τους πλήρη σειρά βιολογικών προϊόντων, πρέπει να υπακούουν σε κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα. Τούτο πρέπει να εγγυάται διαφάνεια για τους καταναλωτές καθώς και ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για τους επιχειρηματίες στα διάφορα κράτη μέλη·

Τροπολογία 25

Άρθρο 1 παράγραφος 3, στοιχείο (β)

(β) μεταποίηση τροφίμων και ζωοτροφών·

(β) προετοιμασία, μεταποίηση και παρασκευή τροφίμων και ζωοτροφών·

Τροπολογία 26

Άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο (γ)

γ) συσκευασία, επισήμανση και διαφήμιση,

γ) προετοιμασία, συσκευασία, αποθήκευση, επισήμανση και διαφήμιση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας,

Αιτιολόγηση

Δεν είναι η διαφήμιση που αμφισβητείται.

Τροπολογία 27

Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, στα κυλικεία εργοστασίων, στην τροφοδοσία οργανισμών, στα εστιατόρια και άλλες ανάλογες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης.

(στ α) επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, κυλικεία, εστιατόρια και άλλες ανάλογες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει επιχειρήσεις τροφοδοσίας και υπηρεσίες τροφίμων καθώς αυτές περιλαμβάνουν περαιτέρω επεξεργασία και παρασκευή βιολογικών τροφίμων και αποτελούν μορφή εμπορίας που πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο ορισμών, επισήμανσης και ελέγχου.

Τροπολογία 28

Άρθρο 2, στοιχείο (α)

(α) «βιολογική παραγωγή»: η χρήση βιολογικών μεθόδων παραγωγής στη γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και οι δραστηριότητες περαιτέρω επεξεργασίας, συσκευασίας και επισήμανσης προϊόντων σύμφωνα με τους στόχους, τις γενικές αρχές και τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

(α) «βιολογική παραγωγή»: η χρήση βιολογικών μεθόδων παραγωγής στη γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και οι δραστηριότητες περαιτέρω επεξεργασίας, προετοιμασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και επισήμανσης προϊόντων σύμφωνα με τους στόχους, τις γενικές αρχές και τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία 29

Άρθρο 2, στοιχείο (β)

β) "βιολογικό προϊόν": το γεωργικό προϊόν που προκύπτει από τη βιολογική παραγωγή·

β) "βιολογικό προϊόν": το προϊόν που προκύπτει από τη βιολογική παραγωγή·

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός περιλαμβάνει και την υδατοκαλλιέργεια. Επομένως ο όρος "γεωργικό προϊόν" είναι πολύ στενός.

Τροπολογία 30

Άρθρο 2, στοιχείο (β α) (νέο)

 

β α) "φορέας εκμετάλλευσης": ο ιδιοκτήτης επιχείρησης που αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού και υπόκειται στον έλεγχο των αρχών ή των οργανισμών ελέγχου της βιολογικής παραγωγής·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91, έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να συσχετίσει όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο εφαρμογής της πρότασης αυτής.

Τροπολογία 31

Άρθρο 2, στοιχείο (στ)

στ) "μετατροπή": η μετάβαση από μη βιολογική σε βιολογική γεωργία·

στ) "μετατροπή": περίοδος μετάβασης από συμβατική σε βιολογική γεωργία·

Αιτιολόγηση

Η μετάβαση πρέπει να ορίζεται με χρονικά όρια.

Τροπολογία 32

Άρθρο 2, στοιχείο (ι)

(ι) "αρμόδια αρχή": η κεντρική αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής ή άλλη αρχή, στην οποία έχει μεταβιβαστεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα και, όπου ενδείκνυται, η αντίστοιχη αρχή τρίτης χώρας·

(ι) "αρμόδια αρχή": η αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την επιβολή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των λεπτομερών κανόνων που ενέκρινε η Επιτροπή για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού ή οιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή εν όλω ή εν μέρει· περιλαμβάνει επίσης, όπου ενδείκνυται, την αντίστοιχη αρχή τρίτης χώρας·

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή πρέπει να ορίζεται καλύτερα για να περιλαμβάνει τις διάφορες πιθανές μορφές αρχών που εμπλέκονται.

Τροπολογία 33

Άρθρο 2, στοιχείο (ια)

(ια) «φορέας ελέγχου»: ανεξάρτητος τρίτος, στον οποίο η αρμόδια αρχή έχει αναθέσει ορισμένα ελεγκτικά καθήκοντα·

(ια) «φορέας ελέγχου»: ο ανεξάρτητος φορέας που εξασφαλίζει την επιθεώρηση, την πιστοποίηση και την ιχνηλασιμότητα στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τους λεπτομερείς κανόνες που εγκρίνει η Επιτροπή για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, ο οποίος έχει αναγνωρισθεί και ελεγχθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή· περιλαμβάνει επίσης ενδεχομένως τον αντίστοιχο φορέα τρίτης χώρας, για την αναγνώριση του οποίου ισχύουν ειδικοί κανόνες·

Τροπολογία 34

Άρθρο 2, στοιχείο (ιγ)

(ιγ) «σήμα συμμόρφωσης»: βεβαίωση, σε μορφή σήματος, της συμμόρφωσης προς ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων ή άλλων εγγράφων τυποποίησης

(ιγ) «σήμα συμμόρφωσης»: βεβαίωση, σε μορφή σήματος, της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που απορρέουν από ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων ή άλλων εγγράφων τυποποίησης·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση προσπαθεί να βελτιώσει τη γλωσσική διατύπωση με την εισαγωγή ενός ορισμού σύμφωνα με τον ορολογία που χρησιμοποιείται στα ευρωπαϊκά πρότυπα όπως στη σειρά EN ISO 9000 σχετικά με την ποιότητα και τη σειρά EN ISO 14000, σχετικά με τη διαχείριση του περιβάλλοντος όπου η συμμόρφωση προσδιορίζεται ως συμμόρφωση με απαιτήσεις.

Τροπολογία 35

Άρθρο 2, στοιχείο (ιη)

ιη) "προϊόντα που παράγονται με ΓΤΟ": τα πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, οι αρτυματικές ύλες, οι βιταμίνες, τα ένζυμα, τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (βάσει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ), τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους, τα οποία παράγονται με διατροφή οργανισμών με υλικά που συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε ΓΤΟ·

ιη) "προϊόντα που παράγονται με ΓΤΟ": προϊόντα που προέρχονται από χρήση ΓΤΟ ως του τελευταίου ζωντανού οργανισμού στη διεργασία παραγωγής αλλά τα οποία δεν περιέχουν ΓΤΟ ούτε συνίστανται ούτε παράγονται από ΓΤΟ·

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να είναι συνεπής προς τους ορισμούς ΓΤΟ που χρησιμοποιούνται σε άλλη σχετική νομοθεσία για να μη δημιουργείται σύγχυση στην ορολογία.

Τροπολογία 36

Άρθρο 2, στοιχείο (κβ α) (νέο)

 

(κβ α) "χλωρή λίπανση": καλλιέργεια που μπορεί να περιλαμβάνει αυτοφυή φυτά και ζιζάνια, η οποία ενσωματώνεται στο έδαφος με σκοπό τη βελτίωσή του·

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους ειδικούς όρους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό.

Τροπολογία 37

Άρθρο 2, στοιχείο κβ)β (νέο)

 

(κβ β) "κτηνιατρική αγωγή" όλα τα προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για την περ΄θαλψη άρρωστου ζώου ή ομάδας άρρωστων ζώων σύμφωνα με συνταγή και για περιορισμένο διάστημα.

Αιτιολόγηση

Η πείρα μας έδειξε ότι είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται επακριβώς ο όρος "αγωγή" που χρησιμοποιείται στο άρθρο 9.

Τροπολογία 38

Άρθρο 2, στοιχείο (κβ γ) (νέο)

(κβ γ) "συνθετικός": χαρακτηρίζει προϊόντα που παρασκευάζονται με χημικές και βιομηχανικές διεργασίες, περιλαμβανομένων όλων των προϊόντων που δεν απαντούν στη φύση και απομιμήσεων προϊόντων από φυσικές πηγές αλλά εκτός εκείνων που δεν λαμβάνονται από φυσικές πρώτες ύλες ή που τροποποιούνται με απλές χημικές διεργασίες·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των συνθετικών προϊόντων πρέπει να αποσαφηνισθεί. Δεν πρέπει πάντως να περιλαμβάνει φυσικές πρώτες ύλες που ανέκαθεν υποβάλλονται σε επεξεργασίες π.χ. με χρήση ανόργανων οξέων ή βάσεων για την αλλαγή του βαθμού οξύτητας, κ.λπ.

Τροπολογία 39

Άρθρο 3, παράγραφος 1

Το βιολογικό σύστημα παραγωγής αποβλέπει στους ακόλουθους στόχους:

Η βιολογική μέθοδος παραγωγής αποβλέπει στους ακόλουθους στόχους:

Τροπολογία 40

Άρθρο 3, στοιχείο (α) εισαγωγικό τμήμα

(α) Συγκρότηση, σε πρακτικό και οικονομικά βιώσιμο διαχειριστικό σύστημα για τη γεωργία, της παραγωγής μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με μεθόδους οι οποίες:

(α) Συγκρότηση, βάσει βιώσιμου από περιβαλλοντική και κοινωνικο-οικονομική άποψη συστήματος, της παραγωγής μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με μεθόδους οι οποίες:

Αιτιολόγηση

Η έννοια της οικονομικής βιωσιμότητας είναι ασαφής και συζητήσιμη, διότι μπορεί να εννοηθεί με πολλούς και όχι πάντοτε συναφείς τρόπους.

Τροπολογία 41

Άρθρο 3, στοιχείο (α) (i)

(i) ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον·

(i) ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα·

Τροπολογία 42

Άρθρο 3, σημείο α, στοιχείο (iα) (νέο)

 

iα) εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ισορροπία μεταξύ εδάφους, ύδατος, φυτών και ζώων·

Αιτιολόγηση

Η βιωσιμότητα της γεωργικής δραστηριότητας και των οικοσυστημάτων που συνδέονται με αυτή μπορεί να επιτευχθεί με μεθόδους βιολογικής γεωργίας.

Τροπολογία 43

Άρθρο 3, στοιχείο (α) (ii)

(ii) διατηρούν και ενισχύουν ένα υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις περιοχές που τις περιβάλλουν·

(ii) διατηρούν και ενισχύουν ένα υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας γενετικής ποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κατά συνέπεια στις ευρύτερες περιοχές που τις περιβάλλουν αποδίδοντας προς τούτο ιδιαίτερη προσοχή στην διατήρηση προσαρμοσμένων τοπικών ποικιλιών και αυτοχθόνων φυλών·

Τροπολογία 44

Άρθρο 3, στοιχείο (α) (iii)

iii) διατηρούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τους φυσικούς πόρους, όπως ύδατα, έδαφος, οργανικές ύλες και ατμοσφαιρικό αέρα·

iii) αξιοποιούν με τον ορθολογικότερο δυνατό τρόπο τους φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος, ατμόσφαιρα) και τις γεωργικές εισροές (ενέργεια, φυτοπροστατευτικά μέσα, θρεπτικά συστατικά)·

Τροπολογία 45

Άρθρο 3, στοιχείο (α) (iv)

(iv) ανταποκρίνονται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και, ειδικότερα, ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων.

(iv) ανταποκρίνονται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα υγείας και μεταχείρισης των ζώων και, ειδικότερα, ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων.

Τροπολογία 46

Άρθρο 3, στοιχείο (α) (iv α) (νέο)

iv α) συμβάλλουν στην διατήρηση των παραδοσιακών διαδικασιών επεξεργασίας τροφίμων ποιότητος και την βελτίωση των μικρών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων οικογενειακού χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των αρχών της βιολογικής παραγωγής πρέπει να περιλαμβάνονται οι κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές που θα συμβάλλουν στην διατήρηση της διαφοροποίησης της βιολογικής ποιοτικής παραγωγής.

Τροπολογία 47

Άρθρο 3, στοιχείο (β)

(β) Καθιέρωση της παραγωγής τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με φυσικές ή συγκρίσιμες με τις φυσικές διεργασίες και από ουσίες που συναντώνται στη φύση.

(β) Καθιέρωση της παραγωγής τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με φυσικές ή συγκρίσιμες με αυτές διεργασίες της φυσικής και από ουσίες που συναντώνται στη φύση.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποτρέπεται το ενδεχόμενο χρήσης χημικών ουσιών.

Τροπολογία 48

Άρθρο 4, στοιχείο α)

α) προτιμάται η χρήση ζωντανών οργανισμών και μηχανικών μεθόδων παραγωγής αντί των συνθετικών υλικών·

α) χρησιμοποιούνται μόνο ζωντανοί οργανισμοί και μηχανικές μέθοδοι παραγωγής δεδομένου ότι τα συνθετικά υλικά και οι μέθοδοι παραγωγής που τα χρησιμοποιούν επιτρέπονται μόνον σύμφωνα με το άρθρο 16·

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση των σημείων α) και β) είναι ασαφής και μειώνει την εμβέλεια των αρχών αυτών. Ενδείκνυται να διατυπωθούν κατά τρόπο πιο κατηγορηματικό χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης συνθετικών υλών και μη μηχανικών μεθόδων σε περιπτώσεις σοβαρές ή εκτάκτου ανάγκης όπου απαιτείται ταχεία αντίδραση και κατά παρέκκλιση των αρχών που διέπουν τη βιολογική παραγωγή.

Για λόγους συνέπειας με την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού πλαισίου 1829/2003, καλκό θα ήταν να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ορισμού "από ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced from GMO") και του "με τη βοήθεια ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced with GMO").

Για λόγους πληρότητας, τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα έπρεπε να εξαιρούνται από τον παρόντα κανονισμό. Υφίσταται σήμερα ευρεία επιλογή βιολογικών κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και ως εκ τούτου τα προϊό0ντα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας.

Τροπολογία 49

Άρθρο 4, στοιχείο (αα) (νέο)

 

(αα) προτιμώνται οι βιολογικές και μηχανικές μέθοδοι παραγωγής από την χρήση εξωτερικών εισροών όπως συνθετικά υλικά·

Τροπολογία 50

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) προτιμάται η χρήση φυσικών ουσιών αντί των συνθετικών χημικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμες στο εμπόριο φυσικές ουσίες·

 

β) όταν χρειάζονται εξωτερικές εισροές, χρησιμοποιούνται φυσικές ουσίες, ανόργανα άλατα και βιολογικά παραχθείσες πρώτες ύλες· συνθετικές ουσίες ή ουσίες που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμες στο εμπόριο φυσικές ουσίες και πρέπει να λάβουν ειδική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 11·

Τροπολογία 51

Άρθρο 4, στοιχείο (γ)

γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ, εξαιρουμένων των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων··

γ) δεν χρησιμοποιούνται ΓΤΟ και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ ·

Αιτιολόγηση

Για λόγους πληρότητας, τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα έπρεπε να εξαιρούνται από τον παρόντα κανονισμό. Υφίσταται σήμερα ευρεία επιλογή βιολογικών κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και ως εκ τούτου τα προϊόντα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας.

Τροπολογία 52

Άρθρο 4, στοιχείο (γ α) (νέο)

 

(γ α) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ιονίζουσες ακτινοβολίες.

Τροπολογία 53

Άρθρο 4, στοιχείο (δ)

δ) οι κανόνες της βιολογικής παραγωγής προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες, ειδικές κτηνοτροφικές τεχνικές και στα τοπικά στάδια ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η κοινή έννοια της βιολογικής παραγωγής.

δ) οι κανόνες της βιολογικής παραγωγής προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες, ειδικές κτηνοτροφικές τεχνικές και στα τοπικά στάδια ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι στόχοι και οι αρχές της βιολογικής παραγωγής.

Τροπολογία 54

Άρθρο 4, στοιχείο (δ α) (νέο)

 

(δ α) η παραγωγή βιολογικών προϊόντων θα διασφαλίσει την ποιότητα παραγωγής, την ακεραιότητα και την ανιχνευσιμότητα σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων.

Τροπολογία 55

Άρθρο 4, στοιχείο (δ β) (νέο)

 

δ β) η βιολογική παραγωγή πρέπει να είναι δραστηριότητα βιώσιμη από κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη.

Τροπολογία 56

Άρθρο 4, στοιχείο (δ γ) (νέο)

 

δγ) δεν υπάρχει παραγωγή υδροπονικών καλλιεργειών ή άλλου είδους καλλιεργειών χωρίς έδαφος ούτε ζωική παραγωγή χωρίς έδαφος·

 

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση αυτή πρέπει επίσης να περιληφθεί στο συγκεκριμένο άρθρο.

Τροπολογία 57

Άρθρο 5, στοιχείο (α)

(α) η γεωργία διατηρεί και βελτιώνει την ευφορία του εδάφους, προλαμβάνει και καταπολεμά τη διάβρωσή του και ελαχιστοποιεί τη ρύπανση·

 

(α) η γεωργία διατηρεί και βελτιώνει τη ζωή και την ευφορία του εδάφους, προλαμβάνει και καταπολεμά τη διάβρωσή του και ελαχιστοποιεί τη ρύπανση·

Αιτιολόγηση

Σημασία έχει να προστατεύεται όχι μόνο η ευφορία των εδαφών, προς το συμφέρον της βιωσιμότητας της γεωργίας, αλλά και οι βιολογικές κοινότητες του εδάφους.

Τροπολογία 58

Άρθρο 5, στοιχείο (α α) (νέο)

 

(α α) η γεωργία διατηρεί και δημιουργεί θέσεις εργασίας συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου·

Τροπολογία 59

Άρθρο 5, στοιχείο (γ)

γ) ελαχιστοποιείται η χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και εξωτερικών ως προς την εκμετάλλευση εισροών·

γ) ελαχιστοποιείται η χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και εξωτερικών ως προς την εκμετάλλευση εισροών· προωθείται η χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

Τροπολογία 60

Άρθρο 5, στοιχείο (στ)

(στ) τα φυτά τρέφονται πρωτίστως μέσω του εδαφικού οικοσυστήματος·

 

(στ) τα φυτά τρέφονται πρωτίστως μέσω του εδαφικού οικοσυστήματος· για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται καλές πρακτικές διαχείρισης του εδάφους·

Τροπολογία 61

Άρθρο 5, στοιχείο (ζ)

ζ) η διατήρηση της υγείας των ζώων και των φυτών βασίζεται σε προληπτικές τεχνικές, στις οποίες συγκαταλέγεται η επιλογή κατάλληλων φυλών και ποικιλιών·

ζ) η διατήρηση της υγείας των φυτών βασίζεται σε προληπτικές τεχνικές, στις οποίες συγκαταλέγεται η επιλογή κατάλληλων φυλών και ποικιλιών, η αμειψισπορά, η μεικτή παραγωγή, η προώθηση των φυσικών εχθρών των επιβλαβών οργανισμών και η ανάπτυξη φυσικής αντοχής στους επιβλαβείς οργανισμούς και στις ασθένειες·

 

Τροπολογία 62

Άρθρο 5, στοιχείο (ζ α) (νέο)

 

(ζ α) η διατήρηση της υγείας των ζώων βασίζεται στην ενθάρρυνση της φυσικής ανοσοποιητικής άμυνας και ιδιοσυγκρασίας του ζώου καθώς και στη επιλογή των κατάλληλων φυλών και κτηνοτροφικών πρακτικών·

Τροπολογία 63

Άρθρο 5, στοιχείο (η)

(η) η τροφή των ζώων προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εκμετάλλευση στην οποία αυτά εκτρέφονται ή παράγεται σε συνεργασία με άλλες βιολογικές εκμεταλλεύσεις της ίδιας περιφέρειας·

 

(η) η τροφή των ζώων προέρχεται κατά προτίμηση από την εκμετάλλευση στην οποία αυτά εκτρέφονται ή παράγεται σε συνεργασία με άλλες βιολογικές εκμεταλλεύσεις και θα περιορίζεται η πυκνότητα των ζώων ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή της κτηνοτροφικής διαχείρισης προς την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση της τροπολογίας αυτής σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα της μεσογειακής γεωργίας, όπου η κτηνοτροφία είναι συγκεντρωμένη στις ορεινές περιοχές και η γεωργία μάλλον στα πεδινά, ενώ υπάρχουν λίγες μόνον μεικτές γεωργο-κτηνοτροφικές μονάδες. Για τον λόγο αυτό, ο περιορισμός να είναι η κοπριά που θα χρησιμοποιείται από οικολογική κτηνοτροφική μονάδα δεν θα ήταν δυνατόν να εφαρμοσθεί και θα σήμαινε ουσιαστικά την εξαφάνιση της οικολογικής γεωργίας σε μεγάλες ημιάγονες περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, λόγω της μικρής παρουσίας οικολογικών κτηνοτροφικών μονάδων σε αυτές. Είναι απαραίτητο να επιτραπεί η χρησιμοποίηση λιπασματοποιημένης κοπριάς από μη οικολογικές κτηνοτροφικές μονάδες εκτατικής παραγωγής, υπό τις αυτές σημερινές συνθήκες.

Τροπολογία 64

Άρθρο 5, στοιχείο (ια)

ια) οι φυλές επιλέγονται με προτίμηση σε γένη που χαρακτηρίζονται από αργό ρυθμό ανάπτυξης και με γνώμονα την ικανότητα προσαρμογής των ζώων στις τοπικές συνθήκες, τη ζωτικότητά τους και την αντοχή τους σε ασθένειες και προβλήματα υγείας·

ια) οι φυλές επιλέγονται με προτίμηση σε γένη που χαρακτηρίζονται από αργό ρυθμό ανάπτυξης, μακροβιότητα και αυτόχθονες φυλές της περιφέρειας και με γνώμονα την ικανότητα προσαρμογής των ζώων στις τοπικές συνθήκες, τη ζωτικότητά τους και την αντοχή τους σε ασθένειες και προβλήματα υγείας·

Τροπολογία 65

Άρθρο 5, στοιχείο (ιβ)

ιβ) οι βιολογικές ζωοτροφές αποτελούνται κυρίως από συστατικά που είναι προϊόντα βιολογικής γεωργίας και από φυσικές ουσίες μη γεωργικής προέλευσης·

ιβ) οι βιολογικές ζωοτροφές αποτελούνται από συστατικά που είναι προϊόντα βιολογικής γεωργίας και από φυσικές ουσίες μη γεωργικής προέλευσης και καλύπτουν τις ειδικές θρεπτικές ανάγκες των εκτρεφομένων ζώων κατά τα αντίστοιχα στάδια της ανάπτυξής τους· πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 11.

Τροπολογία 66

Άρθρο 5, στοιχείο (ιδ)

ιδ) η υδατοκαλλιέργεια ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον·

ιδ) η υδατοκαλλιέργεια διατηρεί τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του φυσικού υδάτινου οικοσυστήματος και ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στα υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα·

Αιτιολόγηση

Οι αρχές για την βιολογική παραγωγή πρέπει να περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα ενοποιητικά μέτρα για να συνυπολογισθούν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές καθώς και οι πτυχές δημόσιας υγείας της βιολογικής γεωργίας, αλλά πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις περιφερειακές και πολιτιστικές διαφορές στην παραγωγή φυτών και στην κτηνοτροφία.

Τροπολογία 67

Άρθρο 6, τίτλος

Αρχές της μεταποίησης

Αρχές της μεταποίησης και της παρασκευής

Τροπολογία 68

Άρθρο 6, εισαγωγή

Για την παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών, επιπλέον των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 4, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:

Για την παραγωγή και παρασκευή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών, επιπλέον των στόχων και των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 4, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές, περιλαμβανομένων του ορισμού και των πιθανών αλλαγών των παραρτημάτων:

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο πρέπει να περιλαμβάνει την παρασκευή βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών και να δείχνει σαφώς την κατ' εξαίρεση χρήση συστατικών και πρόσθετων που δεν διατίθενται στο εμπόριο σε μερικές περιπτώσεις. Πρέπει επίσης να κατευθύνει όλους τους ορισμούς και τις πιθανές αλλαγές των παραρτημάτων αναλόγως.

Τροπολογία 69

Άρθρο 6, στοιχείο (α)

α) τα βιολογικά τρόφιμα και ζωοτροφές παράγονται κυρίως από συστατικά γεωργικής προέλευσης, τα οποία πρέπει να είναι βιολογικά, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο βιολογικά συστατικά·

α) τα βιολογικά τρόφιμα και ζωοτροφές παράγονται από συστατικά γεωργικής προέλευσης, τα οποία πρέπει να είναι βιολογικά, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο βιολογικά συστατικά·

Τροπολογία 70

Άρθρο 6, στοιχείο (β)

β) πρόσθετα και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας χρησιμοποιούνται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και μόνο σε περίπτωση απόλυτης τεχνολογικής ανάγκης·

β) πρόσθετα και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας χρησιμοποιούνται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και μόνο σε περίπτωση απόλυτης τεχνολογικής ή διατροφικής ανάγκης και εφόσον έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15·

Τροπολογία 71

Άρθρο 6, στοιχείο (γ α) (νέο)

 

(γ α) τα τρόφιμα πρέπει να μεταποιούνται προσεκτικά κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των βιολογικών τροφίμων.

Τροπολογία: Jan Mulder

Τροπολογία 72

Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο 1

Η διαχείριση ολόκληρου του εμπορικού τμήματος της εκμετάλλευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν για τη βιολογική παραγωγή ή τη μετατροπή προς βιολογική παραγωγή.

Η διαχείριση ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν για τη βιολογική παραγωγή.

Αιτιολόγηση

Βάσει της αρχής του αδιαίρετου της βιολογικής παραγωγής ο απώτατος στόχος της μετατροπής από συμβατική σε βιολογική παραγωγή πρέπει να είναι η πλήρης βιολογική παραγωγή.

Τροπολογία 73

Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Ωστόσο, μια εκμετάλλευση μπορεί να διαιρεθεί σε σαφώς χωριστές μονάδες, που δεν αποτελούν όλες αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής, υπό ειδικούς όρους που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2.

Ωστόσο, μια εκμετάλλευση μπορεί να διαιρεθεί σε σαφώς χωριστές μονάδες, που δεν αποτελούν όλες αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής, υπό ειδικούς όρους που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 74

Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο 3

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, δεν χρησιμοποιείται το σύνολο μιας εκμετάλλευσης για βιολογική παραγωγή, ο γεωργός διαχωρίζει τη γη, τα ζώα και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή από τα υπόλοιπα και τηρεί κατάλληλα βιβλία που αποδεικνύουν τον διαχωρισμό.

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, δεν χρησιμοποιείται το σύνολο μιας εκμετάλλευσης για βιολογική παραγωγή, ο γεωργός διαχωρίζει τη γη, τα ζώα και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή από τα υπόλοιπα και τηρεί κατάλληλα βιβλία που αποδεικνύουν τον διαχωρισμό. Αυτός ο διαχωρισμός εφαρμόζεται επίσης σε είδη υδατοκαλλιέργειας κατ΄ αναλογία.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις διαχωρισμού πρέπει να επεκταθούν στην υδατοκαλλιέργεια.

Τροπολογία 75

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με ΓΤΟ.

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί ή οιοσδήποτε άλλος προμηθευτής βιολογικών προϊόντων χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, πρέπει να ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί από ή με ΓΤΟ και δεν περιέχουν ΓΤΟ ή δεν αποτελούνται από ΓΤΟ.

Τροπολογία 76

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο (2 α) (νέα)

 

Στην περίπτωση τυχαίας ή τεχνικώς αναπόφευκτης μόλυνσης με ΓΤΟ, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν αποδείξεις σχετικά με το ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί αυτή η μόλυνση.

Τροπολογία 77

Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) η ευφορία και η βιολογική δραστικότητα του εδάφους διατηρούνται και βελτιώνονται με πολυετή αμειψισπορά, συμπεριλαμβανομένης της χλωρής λίπανσης, και με τη διασπορά κοπριάς και οργανικών υλών από βιολογικές εκμεταλλεύσεις·

(β) η ευφορία και η βιολογική δραστικότητα του εδάφους διατηρούνται και βελτιώνονται με πολυετή αμειψισπορά, συμπεριλαμβανομένης της χλωρής λίπανσης, και με τη διασπορά αποβλήτων από τη διατροφή των ζώων και οργανικών υλών, κατά προτίμηση υπό μορφή λιπάσματος, από βιολογικές εκμεταλλεύσεις·

Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα δεν περιέχουν μόνο κοπριά· για το λόγο αυτό, είναι προτιμότερη η χρήση του όρου απόβλητα.

Εξάλλου, εκτός από τα απόβλητα, μπορούν να χρησιμοποιούνται και άλλες οργανικές ύλες.

Τροπολογία 78

Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (η)

η) η χρήση τυχόν εγκεκριμένων συνθετικών ουσιών υπόκειται σε όρους και περιορισμούς, όσον αφορά τις καλλιέργειες στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται, τον τρόπο εφαρμογής, τη δοσολογία, τα χρονικά όρια χρήσης και την επαφή με τις καλλιέργειες·

η) η χρήση τυχόν εγκεκριμένων συνθετικών ουσιών υπόκειται σε αυστηρούς όρους και περιορισμούς, όσον αφορά τις καλλιέργειες στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται, τον τρόπο εφαρμογής, τη δοσολογία, τα χρονικά όρια χρήσης και την επαφή με τις καλλιέργειες·

Τροπολογία 79

Άρθρο 9, στοιχείο (β) (iii)

iii) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε χώρους ελεύθερης βοσκής, κατά προτίμηση βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους·

iii) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, κατά προτίμηση βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους, εκτός εάν επιβάλλονται από την κοινοτική νομοθεσία περιορισμοί και υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων· η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αυτοί οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις δεν οδηγούν σε ταλαιπωρίες για τα ζώα ή σε απώλεια αγορών για τα βιολογικά προϊόντα·

Αιτιολόγηση

Προσφάτως επεβλήθησαν διατάξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό πτηνών της βιολογικής πτηνοτροφίας με σκοπό την προστασία τους από τον ιό εξαιρετικά παθογόνο ιό της γρίπης των πτηνών H5N1 . Τούτο οδήγησε μεταγενεστέρως σε συζήτηση σχετικά με την προστασία των ζώων (τα ράμφη των βιολογικών κοτόπουλων δεν κόβονται πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα προστασίας των ζώων). Οι καταναλωτές ανησυχούσαν για το γεγονός ότι τα προϊόντα βιολογικής πτηνοτροφίας ήσαν "λιγότερο βιολογικά" απ' ό, τι συνήθως. Επομένως πρέπει οι αρχές να υποχρεούνται να αναζητούν και να βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις για τους τομείς της βιολογικής κτηνοτροφίας διατηρώντας ταυτόχρονα τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα προστασίας των ζώων.

Τροπολογία 80

Άρθρο 9, στοιχείο (β) (iv)

iv) ο αριθμός των ζώων περιορίζεται με σκοπό την ελαχιστοποίηση της υπερβόσκησης, της κατασκαφής του εδάφους, της διάβρωσής του και της ρύπανσης που προκαλείται από τα ζώα ή τη διασπορά της κοπριάς τους·

iv) ο αριθμός των ζώων περιορίζεται με σκοπό την ελαχιστοποίηση της υπερβόσκησης, της κατασκαφής του εδάφους, της διάβρωσής του και της ρύπανσης που προκαλείται από τα ζώα ή τη διασπορά των αποβλήτων τους·

Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα δεν περιέχουν μόνο την κοπριά.

Τροπολογία 81

Άρθρο 9, στοιχείο (β), σημείο (κβ)

κβ) τα ζώα βιολογικής εκτροφής διατηρούνται χωριστά ή μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα·

κβ) τα ζώα βιολογικής εκτροφής διατηρούνται χωριστά από τα υπόλοιπα·

Αιτιολόγηση

Η διαγραφείσα φράση είναι αντιφατική δεδομένου ότι στην πράξη τα ζώα βιολογικής εκτροφής μπορούν να παραμένουν αξεχώριστα καθ' όλη τη διάρκεια του βίου τους.

Τροπολογία 82

Άρθρο 9, στοιχείο (β) (x)

x) οι κυψέλες και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στη μελισσοκομία πρέπει να είναι κατασκευασμένα από φυσικά υλικά·

 

x) οι κυψέλες και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στη μελισσοκομία πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά τα οποία είναι αποδεδειγμένο ότι δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο γύρω περιβάλλον·

Αιτιολόγηση

Οι κυψέλες μπορεί να έχουν τμήματα από ανοξείδωτο χάλυβα, για παράδειγμα, πράγμα που δεν προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον.

Τροπολογία 83

Άρθρο 9, σημείο (γ) (i)

i) η αναπαραγωγή δεν υποβοηθείται με ορμονική αγωγή, εξαιρουμένων των διαταραχών της αναπαραγωγής που χρειάζονται θεραπευτική αγωγή·

i) η αναπαραγωγή πρέπει, καταρχήν, να βασίζεται σε φυσικές μεθόδους. Ωστόσο, επιτρέπεται η τεχνητή σπερματέγχυση. Δεν χρησιμοποιούνται οι υπόλοιπες μέθοδοι τεχνητής ή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (π.χ. η εμβρυομεταφορά)·

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 είναι πολύ σαφέστερη.

Τροπολογία 84

Άρθρο 9, στοιχείο (γ) (ii)

ii) δεν χρησιμοποιούνται τεχνικές κλωνοποίησης και εμβρυομεταφοράς·

 

ii) δεν χρησιμοποιούνται τεχνικές αναπαραγωγής που μετέρχονται γενετική μηχανική, κλωνοποίηση και εμβρυομεταφορά·

Τροπολογία 85

Άρθρο 9, στοιχείο (δ) (i)

i) τα ζώα τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές, των οποίων ένα ποσοστό μπορεί να προέρχεται από γεωργικές μονάδες που βρίσκονται σε φάση μετατροπής προς βιολογική γεωργία, και οι οποίες καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους·

i) τα ζώα τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές ούτως ώστε να καλύπτονται διατροφικές ανάγκες των ζώων στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους· εξαιρέσεις προβλέπονται όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ, για τον καθορισμό του ποσοστού ζωοτροφών που μπορεί να χρησιμοποιείται από γεωργικές μονάδες που βρίσκονται σε φάση μετατροπής προς βιολογική γεωργία·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9 χρειάζεται σαφές πλαίσιο κανόνων και εξαιρέσεων για τα παραρτήματα.

Τροπολογία 86

Άρθρο 9, στοιχείο (δ) (ii)

ii) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε βοσκότοπους ή ακατέργαστη χορτονομή·

ii) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε βοσκότοπους ή ακατέργαστη χορτονομή, εκτός εάν τούτο αντενδείκνυται για κτηνιατρικούς λόγους, στοιχείο το οποίο εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές ή στον κτηνίατρο που φροντίζει τα ζώα να κρίνουν.

Τροπολογία 87

Άρθρο 9, στοιχείο ε) ii)

ii) τα κρούσματα ασθενειών αντιμετωπίζονται αμέσως, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων· όπου είναι απαραίτητο, μπορούν να χρησιμοποιούνται αλλοπαθητικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών, εάν αντενδείκνυται η χρήση φυτοθεραπευτικών, ομοιοπαθητικών και λοιπών προϊόντων.

ii) τα κρούσματα ασθενειών αντιμετωπίζονται αμέσως, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων· όπου είναι απαραίτητο μπορούν να χρησιμοποιούνται συνθετικά χημικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών και υπό αυστηρούς όρους (με καθορισμού του μέγιστου αριθμού αγωγών ανά ζώο και της περιόδου απόσυρσης), εάν αντενδείκνυται η χρήση φυτοθεραπευτικών, ομοιοπαθητικών και λοιπών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Ο όρος "αλλοπαθητικά προϊόντα" είναι υπερβολικά αόριστος.

Έχει μεγάλη σημασία να καθορισθεί και περιορισθεί ο αριθμός των αγωγών ανά ζώο με συνθετικά χημικά αλλοπαθητικά φάρμακα: τούτο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις και τις αρχές της βιολογικής κτηνοτροφίας, αποτελεί ήδη συνήθη πρακτική βάσει του ισχύοντος συστήματος και επιτρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές εγγύηση ιδιαίτερα όσον αφορά τα πιθανά υπολλείμματα.

Τροπολογία 88

Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες παραγωγής για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη μετατροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2 και σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στον τίτλο II.

1. Η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων με τους σχετικούς φορείς υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με κανόνες παραγωγής για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη μετατροπή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εκπονηθούν ειδικοί κανόνες για την υδατοκαλλιέργεια· προς τούτο χρειάζονται ειδικές διαβουλεύσεις των σχετικών ενδιαφερομένων παραγόντων και μια νέα νομοθετική τροποποιητική διαδικασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όπως είχε γίνει στο παρελθόν σχετικά με τους κανόνες για τη ζωική παραγωγή.

Τροπολογία 89

Άρθρο 11, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2 και σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στον τίτλο II, ειδικά κριτήρια έγκρισης για τα ακόλουθα προϊόντα και ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία, ως εξής:

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2 κατόπιν διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους, και σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στον τίτλο II, ειδικά κριτήρια έγκρισης για τα ακόλουθα προϊόντα και ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία, ως εξής:

Τροπολογία 90

Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

ε) καθαριστικά υλικά,

ε) υλικά καθαρισμού, εξυγίανσης και απολύμανσης·

Τροπολογία 91

Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο (στ)

στ) άλλες ουσίες

στ) άλλες ουσίες όπως βιταμίνες, μικροοργανισμοί και φυτοενισχυτικά προϊόντα.

Τροπολογία 92

Άρθρο 11, παράγραφος 2α (νέα)

 

2α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει διαφανείς διαδιασίες σε σχέση με τις αιτήσεις, την τεκμηρίωση, ανασκόπηση, αποτίμηση και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Καθοδηγεί τα υποψήφια κράτη μέλη και χρησιμοποιεί την πραγματογνωμοσύνη του τομέα της βιολογικής γεωργίας και των βιολογικών τροφίμων. Οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη διεργασία αποτίμησης ορισμένων προϊόντων και ουσιών για εγγραφή τους σε θετικούς καταλόγους. Οι αιτήσεις για τροποποίηση ή απόσυρση καθώς και οι αποφάσεις επ' αυτών δημοσιεύονται.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμό συμμετοχής των ενδιαφερομένων και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις αλλαγές στην έγκριση ειδικών προϊόντων και ουσιών που επιτρέπονται στη βιολογική παραγωγή.

Τροπολογία 93

Άρθρο 11, παράγραφος 2β (νέα)

2β. Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

 

i) η χρήση τους πρέπει να είναι ουσιαστική για τον έλεγχο ενός επιβλαβούς οργανισμού ή μιας συγκεκριμένης ασθένειας για την οποία δεν υπάρχουν ακόμη άλλες εναλλακτικές βιολογικές, φυσιολογικές ή αναπαραγωγικές δυνατότητες ή πρακτικές καλλιέργειας ή αποτελεσματικής διαχείρισης·

 

ii) προϊόντα που δεν είναι φυτικής, ζωικής, μικροβιακής ή ορυκτής προέλευσης και δεν είναι ταυτόσημα με τη φυσική τους μορφή μπορούν να εγκρίνονται μόνον εάν οι συνθήκες χρήσης τους αποκλείουν κάθε άμεση επαφή με το εδώδιμο μέρος μιας καλλιέργειας·

 

iii) η χρήση τους είναι προσωρινή και η Επιτροπή προσδιορίζει ημερομηνία κατά την οποία η χρήση τους καταργείται σταδιακά ή ανανεώνεται·

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές της ΕΕ συχνά επιλέγουν βιολογικά προϊόντα επειδή πιστεύουν ότι τα προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί χωρίς πιθανές επιβλαβείς ουσίες. Ο τομέας πρέπει να ενθαρρυνθεί να συνεχίσει την αναζήτηση κατάλληλων εναλλακτικών πρακτικών με τον καθορισμό ημερομηνιών λήξης της εγκεκριμένης χρήσης αυτών των ουσιών. Τούτο ισχύει ήδη για τα συμβατικά συστατικά στις ζωοτροφές· έχουν ορισθεί ημερομηνίες λήξης και ο τομέας εργάζεται τώρα για να βρει βιολογικές εναλλακτικές ουσίες για τα συμβατικά συστατικά που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη βιολογική κτηνοτροφία.

Τροπολογία 94

Άρθρο 11, παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. Κρέας και οστεάλευρα δεν χορηγούνται σε ζώα από τα οποία παράγονται τρόφιμα.

Αιτιολόγηση

Το κρέας και τα οστεάλευρα καθώς και παρόμοια προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή στη βιολογική γεωργία.

Τροπολογία 95

Άρθρο 12, σημείο (γ)

(γ) το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα από πρώην μη βιολογικά ζώα γαλακτοπαραγωγής μπορούν να πωλούνται ως βιολογικά μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2·

(γ) το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα από πρώην μη βιολογικά ζώα γαλακτοπαραγωγής και άλλα προϊόντα όπως το κρέας, τα αυγά και το μέλι, μπορούν να πωλούνται ως βιολογικά μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2·

Τροπολογία 96

Άρθρο 13, παράγραφος 3

3. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εξάνιο και άλλοι οργανικοί διαλύτες.

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξανίου ή χημικών διαλυτών.

Αιτιολόγηση

Προσφορότερη ορολογία. Οι διαλύτες είναι χημικές ουσίες, όχι οργανικές.

Τροπολογία 97

Άρθρο 13, παράγραφος 4, εδάφιο 2

Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί ζωοτροφών χρησιμοποιούν, στην παραγωγή ζωοτροφών για τη βιολογική κτηνοτροφία, συστατικά και πρόσθετα τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους, ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με ΓΤΟ.

Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί ζωοτροφών χρησιμοποιούν, στην παραγωγή ζωοτροφών για τη βιολογική κτηνοτροφία, συστατικά και πρόσθετα τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους, ο πωλητής επιβεβαιώνει γραπτώς ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί εν όλω ή εν μέρει από ΓΤΟ ή με τη βοήθεια ΓΤΟ.

Αιτιολόγηση

Ο πρωτότυπος και διαφορετικός χαρακτήρας της βιολογικής παραγωγής σε σχέση με τη συμβατική δεν είναι δυνατόν να εναρμονισθούν με την υφιστάμενη υποχρέωση για τα συμβατικά να αναγράφεται η έστω και ελάχιστη παρουσία ΓΤΟ, με κάποια όμως ανοχή λόγω εσκεμμένης μόλυνσης. Στα βιολογικά προϊόντα δεν πρέπει να υπάρχει παρουσία ΓΤΟ και ως εκ τούτου ουδέν όριο είναι αποδεκτό. Η γραπτή επιβεβαίωση παρέχει την απόδειξη ότι το προϊόν συμμορφούται με τους κανόνες που έχουν τεθεί (άρθρο 7, παρ. 2).

Αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ είναι απαγορευμένη στη βιολογική γεωργία, είναι απαραίτητο να επιβαρύνεται ο χρήστης με μια υποχρέωση να ζητεί έγγραφη βεβαίωση για μη χρήση ΓΤΟ ο δε πωλητής πρέπει να είναι υποχρεωμένος να δίνει το έγγραφο αυτό.

Τροπολογία 98

Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

α) τουλάχιστον το 95%, κατά βάρος, των γεωργικής προέλευσης συστατικών του προϊόντος είναι βιολογικά·

α) τουλάχιστον το 95%, κατά βάρος, των γεωργικής προέλευσης συστατικών του προϊόντος είναι βιολογικά, δεν λαμβάνεται όμως υπόψη το νερό και το αλάτι που προστίθενται·

Τροπολογία 99

Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) συστατικά μη γεωργικής προέλευσης και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εάν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 15·

β) πρόσθετα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, αρτυματικές ύλες, νερό, αλάτι, παρασκευάσματα από μικροοργανισμούς και ένζυμα, ανόργανα συστατικά, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, αμινοξέα και άλλες μικροθρεπτικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή υπό τον όρο ότι έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 15·

Τροπολογία 100

Άρθρο 14, παράγραφος 1, σημείο (γ)

γ) μη βιολογικά συστατικά γεωργικής προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εάν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 15·.

γ) μη βιολογικά συστατικά γεωργικής προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εάν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 ή έχουν εγκριθεί προσωρινά από κράτος μέλος·

Or. fr

Τροπολογία 101

Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γα) ένα βιολογικό συστατικό δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα παρόν με το ίδιο συστατικό μη βιολογικής προέλευσης ή που προέρχεται από εκμετάλλευση σε στάδιο μετατροπής·

Τροπολογία 102

Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο (γ β) (νέο)

(γβ) τα τρόφιμα που παρασκευάζονται από καλλιέργειες σε στάδιο μετατροπής μπορούν να περιέχουν μόνον ένα συστατικό γεωργικής προέλευσης.

Τροπολογία 103

Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Η λήψη, μεταποίηση και αποθήκευση των βιολογικών τροφίμων εκτελούνται με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια ιδιοτήτων των συστατικών. Δεν χρησιμοποιούνται ουσίες και τεχνικές που αποκαθιστούν τις εν λόγω ιδιότητες ή διορθώνουν τις συνέπειες αμέλειας κατά τη μεταποίηση των συγκεκριμένων προϊόντων.

2. Η λήψη, ο τρόπος συσκευασίας, η μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση και εμπορία των βιολογικών τροφίμων εκτελούνται με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια ιδιοτήτων των συστατικών και των προϊόντων. Δεν χρησιμοποιούνται ουσίες και τεχνικές που αποκαθιστούν τις εν λόγω ιδιότητες ή διορθώνουν τις συνέπειες αμέλειας κατά τη μεταποίηση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου ο κατάλογος των διεργασιών να είναι ακριβέστερος, θα πρέπει να προστεθούν η συσκευασία, η μεταφορά και η εμπορία. Εκτός αυτού, η μέριμνα που λαμβάνεται στο σημείο αυτό λογικά θα πρέπει να επεκταθεί και στα προϊόντα και να μην περιορίζεται στα συστατικά.

Τροπολογία 104

Άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Στις περιπτώσεις που οι μεταποιητές χρησιμοποιούν συστατικά και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με ΓΤΟ.

Στις περιπτώσεις που οι μεταποιητές χρησιμοποιούν συστατικά και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ο πωλητής επιβεβαιώνει γραπτώς ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί από ΓΤΟ ή με τη βοήθεια ΓΤΟ.

Αιτιολόγηση

Αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ είναι απαγορευμένη στη βιολογική γεωργία, είναι απαραίτητο να επιβαρύνεται ο χρήστης με μια υποχρέωση να ζητεί έγγραφη βεβαίωση για μη χρήση ΓΤΟ ο δε πωλητής πρέπει να είναι υποχρεωμένος να δίνει το έγγραφο αυτό. Η γραπτή επιβεβαίωση παρέχει την απόδειξη ότι το προϊόν συμμορφούται με τους κανόνες που έχουν τεθεί (βλ. ανωτέρω).

Τροπολογία 105

Άρθρο 14, παράγραφος 3α (νέα)

3 α. Η λήψη, μεταποίηση και αποθήκευση των βιολογικών τροφίμων εκτελούνται εξασφαλίζοντας τον διαχωρισμό τους στον χώρο και τον χρόνο από άλλες μη βιολογικές παραγωγικές διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται να εξασφαλισθεί ο έλεγχος και ο ενδεδειγμένος διαχωρισμός των παραγωγικών διαδικασιών στις μεικτές βιομηχανίες.

Τροπολογία 106

Άρθρο 14, παράγραφος 3 β (νέα)

 

3β. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερους κανόνες για την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί θα συμμορφούνται με το κοινοτικό δίκαιο και δεν θα εμποδίζουν ή θα περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων που συμμορφούται με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας. Τούτο είναι σημαντικό για τις δυνατότητες ανταγωνισμού σε πολλά προϊόντα και θα παράσχει στους καταναλωτές ευρύτερη επιλογή βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 107

Άρθρο 15, παράγραφος 3 α (νέα)

 

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερους κανονες ως προς τη χρήση ορισμένων προϊόντων και ουσιών στο στάδιο της μεταποίησης υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί θα συμμορφούνται με το κοινοτικό δίκαιο και δεν θα εμποδίζουν ή θα περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων που συμμορφούται με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας. Τούτο είναι σημαντικό για τις δυνατότητες ανταγωνισμού σε πολλά προϊόντα και θα παράσχει στους καταναλωτές ευρύτερη επιλογή βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 108

Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο (β α) (νέο)

 

(βα) εφόσον περιορισμοί και υποχρεώσεις που συνδέονται με την υγεία του ανθρώπου και των ζώων επιβάλλονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας·

Αιτιολόγηση

Διάφορα μέτρα και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό είναι περιττά και καλύπτουν περιπτώσεις (όπως μεταστροφή) για τις οποίες είναι σαφές ότι χρειάζεται προσωρινά κάποια ελαστικότητα.

Καλό θα ήταν επίσης να ιεραρχηθούν διαφορετικά και να μειωθούν οι όροι που επιτρέπουν μια ελαστικότερη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη βιολογική γεωργία

Μόνο ειδικά μέτρα πρέπει να εμπίπτουν στη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τέλος, είναι επιτακτικό κάθε μέτρο παρέκκλισης στους κανόνες σχετικά με τη βιολογική γεωργία να αποτελεί αντικείμενο μιας γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένων των οργανισμών πιστοποίησης, οι δε οργανισμοί ελέγχου να αξιολογούν και να ελέγχουν επιτόπου το σχέδιο δράσης που προτείνει ο παραγωγός προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια ιδιάζουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Τροπολογία 109

Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο (η)

η) σε περίπτωση επιβολής, βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, περιορισμών και υποχρεώσεων σχετικών με την προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διάφορα μέτρα και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό είναι περιττά και καλύπτουν περιπτώσεις (όπως μεταστροφή) για τις οποίες είναι σαφές ότι χρειάζεται προσωρινά κάποια ελαστικότητα.

Καλό θα ήταν επίσης να ιεραρχηθούν διαφορετικά και να μειωθούν οι όροι που επιτρέπουν μια ελαστικότερη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη βιολογική γεωργία

Μόνο ειδικά μέτρα πρέπει να εμπίπτουν στη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τέλος, είναι επιτακτικό κάθε μέτρο παρέκκλισης στους κανόνες σχετικά με τη βιολογική γεωργία να αποτελεί αντικείμενο μιας γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένων των οργανισμών πιστοποίησης, οι δε οργανισμοί ελέγχου να αξιολογούν και να ελέγχουν επιτόπου το σχέδιο δράσης που προτείνει ο παραγωγός προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια ιδιάζουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Τροπολογία 110

Άρθρο 16, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

Εξαιρέσεις προβλέπονται, κατά περίπτωση, για περιορισμένο χρόνο και βασίζονται σε σχέδιο ανάπτυξης για την σχετική περιοχή ή τη γεωργική εκμετάλλευση που προορίζεται να λύσει το υπό συζήτηση πρόβλημα.

 

Οι πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι προσιτές στο ευρύ κοινό και αναθεωρούνται τουλάχιστον ανά τριετία.

Αιτιολόγηση

Οι λιγότερο περιοριστικοί κανόνες και η χορήγηση εξαιρέσεων από την Επιτροπή πρέπει να διατηρηθεί σε ελάχιστο επίπεδο μέσω σαφούς καθορισμού κριτηρίων και διαδικασιών που μπορούν να οδηγήσουν σε έγκριση ή απόρριψη μιας αίτησης.

Τροπολογία 111

Άρθρο 17, παράγραφος 1

1. Ο όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους μπορούν να χρησιμοποιούνται, μόνα ή σε συνδυασμό, σε όλη την έκταση και σε οποιαδήποτε γλώσσα της Κοινότητας για την επισήμανση και τη διαφήμιση προϊόντων που παράγονται και ελέγχονται, ή εισάγονται, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

1. Ο όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους μπορούν να χρησιμοποιούνται, μόνα ή σε συνδυασμό, σε όλη την έκταση και σε οποιαδήποτε γλώσσα της Κοινότητας για την επισήμανση και τη διαφήμιση προϊόντων που παράγονται και ελέγχονται, ή εισάγονται, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

Στην περίπτωση των μεταποιημένων προϊόντων, αυτοί οι όροι μπορούν να χρησιμοποιούνται όταν:

 

(α) στην ονομασία και επισήμανση του προϊόντος τουλάχιστον το 95% κατά βάρος των συστατικών που είναι γεωργικής προέλευσης παράγονται με βιολογικές μεθόδους και όλα τα βασικά συστατικά παράγονται με βιολογικές μεθόδους·

 

(β) στον κατάλογο των συστατικών οι πληροφορίες σχετικά με τα βιολογικά συστατικά παρέχονται με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας το ίδιο χρώμα και μέγεθος και στυλ χαρακτήρων με εκείνα των πληροφοριών σχετικά με τα άλλα συστατικά. Αυτά τα προϊόντα δεν φέρουν λογότυπο που υποδηλώνει οργανική παραγωγή.

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα προϊόντα για να επισημαίνονται με λογότυπο που υποδηλώνει βιολογική παραγωγή, έχει ουσιαστική σημασία το 95% κατά βάρος των συστατικών που είναι γεωργικής προέλευσης να παράγονται με βιολογικές μεθόδους· στη σούπα για παράδειγμα μεγάλο μέρος του συνολικού βάρους θα μπορούσε να αποτελείται από νερό. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό βιολογικών προϊόντων στο συνολικό προϊόν θα ήταν μικρότερο από 95% μολονότι εάν αγνοούσαμε το νερό, όλα τα συστατικά ή σχεδόν όλα είναι βιολογικής προέλευσης. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν μεταποιημένα προϊόντα των οποίων ο παραγωγός δεν μπόρεσε να επιλέξει βιολογικά προϊόντα για όλα τα συστατικά. Ωστόσο για τους αγρότες που χρησιμοποιούν βιολογικές μεθόδους το γεγονός ότι μπορούν να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους σε πελάτες που μεταποιούν μεταξύ άλλων βιολογικά προϊόντα, μπορεί να αποτελεί σημαντική νέα αγορά. Είναι προς το συμφέρον τόσο του αγρότη όσο και του πελάτη το να είναι δυνατόν να υποδηλώνεται η βιολογική προέλευση μερικών συστατικών, επειδή τούτο δικαιολογεί υψηλότερη τιμή για το τελικό προϊόν. Για να μην προκαλείται σύγχυση στους καταναλωτές, πρέπει πάντως σε τέτοιες περιπτώσεις να εφαρμόζονται ορισμένες απαιτήσεις ως προς την επισήμανση.

Τροπολογία 112

Άρθρο 17, παράγραφος 2

2. Ο όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε κανένα σημείο και σε καμία γλώσσα της Κοινότητας για την επισήμανση και τη διαφήμιση προϊόντων που δεν παράγονται και δεν ελέγχονται, ή δεν εισάγονται, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν είναι σαφές ότι οι όροι αυτοί δεν μπορούν να συσχετιστούν με τη γεωργική παραγωγή.

2. Ο όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό ή υποδηλούμενα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε κανένα σημείο και σε καμία γλώσσα της Κοινότητας για την επισήμανση και τη διαφήμιση προϊόντων που δεν παράγονται ή δεν εισάγονται, δεν ελέγχονται και δεν πιστοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν είναι σαφές ότι οι όροι αυτοί δεν μπορούν να συσχετιστούν με τη βιολογική γεωργική παραγωγή.

Τροπολογία 113

Άρθρο 17, παράγραφος 3

3. Ο όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για προϊόντα στην ετικέτα των οποίων αναγράφεται ότι περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ.

3. Ο όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, δεν χρησιμοποιούνται για προϊόντα στην ετικέτα των οποίων αναγράφεται ότι περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ ή με τη βοήθεια ΓΤΟ ή όπου υπάρχει ένδειξη ότι ΓΤΟ έχουν μολύνει το προϊόν, το συστατικό ή τη χρησιμοποιηθείσα ζωοτροφή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει, όπως ζητούν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων αλλά και οι καταναλωτές, να αποφεύγεται κάθε αποπροσανατολιστικό ή παραπλανητικό μήνυμα σχετικά με την τυχαία ή εσκεμμένη παρουσία ΓΤΟ στα βιολογικά προϊόντα όπου εξάλλου δεν είναι αποδεκτή ούτε καν η τυχαία παρουσία. Για λόγους συνέπειας με την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού πλαισίου 1829/2003, καλκό θα ήταν να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ορισμού "από ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced from GMO") και του "με τη βοήθεια ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced with GMO").

Τροπολογία 114

Άρθρο 17, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, και να αποτρέψουν δόλια χρήση των όρων που εμφαίνοται στο παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Εξακολουθεί να γίνεται δόλια χρήση του όρου "βιολογικός" πράγμα που πρέπει να προλαμβάνεται και να αποκλείεται με σαφή νομοθεσία.

Τροπολογία 115

Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) ο αναφερόμενος στο άρθρο 22 παράγραφος 7 κωδικός αριθμός του φορέα που είναι αρμόδιος για τη διενέργεια των ελέγχων στους οποίους υπόκειται η επιχείρηση·

(α) ο αναφερόμενος στο άρθρο 22 παράγραφος 7 κωδικός αριθμός του φορέα ή της αρχής που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων, την χορήγηση των πιστοποιητικών και τις επιθεωρήσεις στους οποίους υπόκειται η επιχείρηση·

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται να περιληφθούν επίσης οι αρχές που διεξάγουν τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις.

Τροπολογία 116

Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) εφόσον δεν χρησιμοποιείται το αναφερόμενο στο άρθρο 19 λογότυπο, τουλάχιστον μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, με κεφαλαία γράμματα

(β) το αναφερόμενο στο άρθρο 19 λογότυπο, και τουλάχιστον μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, με κεφαλαία γράμματα

Αιτιολόγηση

Το λογότυπο πρέπει να είναι υποχρεωτικό ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αναγνωρίζουν με άνεση τα οικολογικά προϊόντα.

Τροπολογία 117

Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο (βα) (νέο)

 

(βα) ένδειξη του τόπου καταγωής του προϊόντος ή των γεωργικών πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται το προϊόν, συγκεκριμένα εάν το προϊόν είναι κοινοτικής καταγωγής ή καταγωγής από τρίτη χώρα ή συνδυασμός αυτών. Ο τόπος καταγωγής συμπληρώνεται με το όνομα μιας χώρας, εφόσον το προϊόν ή οι πρώτες ύλες από τις οποίες παράγεται προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα.

Αιτιολόγηση

Η καταγωγή του προϊόντος συνδέεται συχνά με την ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, παράγοντες που αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στα υψηλή ποιότητας προϊόντα, όπως τα βιολογικά

Τροπολογία 118

Άρθρο 19, τίτλος

Κοινοτικό λογότυπο βιολογικής παραγωγής

Κοινοτικό και εθνικά λογότυπα βιολογικής παραγωγής

Τροπολογία 119

Άρθρο 19, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή καθορίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, κοινοτικό λογότυπο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των προϊόντων που παράγονται και ελέγχονται, ή εισάγονται, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

1. Η Επιτροπή καθορίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, κοινοτικό λογότυπο, το οποίο χρησιμοποιείται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των προϊόντων που παράγονται και ελέγχονται, ή εισάγονται, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και το οποίο θα αποτελεί το κύριο σύμβολο αναγνώρισης των βιολογικών προϊόντων σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι η χρησιμοποίηση του λογότυπου πρέπει να είναι υποχρεωτική ώστε να προωθηθεί ενιαίος τρόπος αναγνώρισης των βιολογικών προϊόντων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά και να εξασφαλισθεί η εντόπισή τους από τους καταναλωτές. Η τροποποίηση αυτή θα αποτελούσε στην πράξη την υλοποίηση της "ενιαίας έννοιας" του βιολογικού συστήματος παραγωγής που προωθείται με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία.

Τροπολογία 120

Άρθρο 19, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Το κοινοτικό λογότυπο δεν χρησιμοποιείται στην περίπτωση μεταποιημένων τροφίμων που δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 14, παράγραφος 1 ή σε προϊόντα στο πλαίσιο μετατροπής της παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Το κοινοτικό λογότυπο δεν χρησιμοποιείται για προϊόντα που περιέχουν περισσότερο από 5% κατά βάρος συμβατικών συστατικών.

Τροπολογία 121

Άρθρο 21

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση των βιολογικών ζωοτροφών και των προϊόντων των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε φάση μετατροπής.

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση των βιολογικών ζωοτροφών.

Αιτιολόγηση

Οι ετικέτες και οι απαιτήσεις επισήμανσης πρέπει να δηλώνουν σαφώς τις ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση των προϊόντων των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε φάση μετατροπής.

Τροπολογία 122

Άρθρο 21, παράγραφος 1 α (νέα)

 

Τα προϊόντα καλλιέργειας μπορούν να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή σε βιολογική παραγωγή στην επισήμανση ή τη διαφήμιση υπό τον όρο ότι αυτά τα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 12.

 

Αυτές οι ενδείξεις:

 

α) δηλώνουν "παρήχθη κατά τη φάση της μετατροπής σε βιολογική γεωργία"

 

β) εμφανίζονται σε χρώμα, μέγεθος και τύπο γραμμάτων που θα επιτρέπουν στον καταναλωτή να αναγνωρίζει σαφώς το ειδικό προϊόν μετατροπής.

Αιτιολόγηση

Οι ετικέτες και οι απαιτήσεις επισήμανσης πρέπει να δηλώνουν σαφώς τις ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση των προϊόντων των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε φάση μετατροπής.

Τροπολογία 123

Άρθρο 22, παράγραφος 4, εδάφιο 1

Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τους ελέγχους σε έναν ή περισσότερους φορείς ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 882/2004.

 

Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τους ελέγχους σε μία ή περισσότερες αρχές ή φορείς ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3 και το άρθρο 5, παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 882/2004,

 

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή δεν περιλαμβάνει καθήκοντα σχετικά με τους ελέγχους σε αρχές ελέγχου άλλες από την αρμόδια αρχή, όπως συμβαίνει σε χώρες όπως η Ισπανία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4, παράγραφος 3 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 882/2004 και το άρθρο 9,του ισχύοντος κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2092/2004.

Τροπολογία 124

Άρθρο 22, παράγραφος 4, εδάφιο 2

Οι φορείς ελέγχου πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 45011 ή του οδηγού ISO Guide 65 «Γενικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίνoυν σε πιστoπoίηση πρoϊόντων», στην έκδοση που έχει κοινοποιηθεί πιο πρόσφατα με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C.

Οι φορείς ελέγχου είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 45011 ή του οδηγού ISO Guide 65 «Γενικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίνoυν σε πιστoπoίηση πρoϊόντων», στην έκδοση που έχει κοινοποιηθεί πιο πρόσφατα με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η επάρκεια και η αντικειμενικότητα του φορέα ελέγχου πρέπει να είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 45011. Δεν είναι αρκετό να πληρούνται οι απαιτήσεις.

Τροπολογία 125

Άρθρο 22, παράγραφος 7

7. Τα κράτη μέλη αποδίδουν κωδικό αριθμό σε κάθε φορέα που είναι αρμόδιος για τη διενέργεια ελέγχων βάσει του παρόντος κανονισμού.

 

7. Τα κράτη μέλη αποδίδουν κωδικό αριθμό σε κάθε φορέα ή αρχή που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων βάσει του παρόντος κανονισμού.

 

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται να περιληφθούν επίσης οι αρχές που διεξάγουν τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις.

Τροπολογία 126

Άρθρο 22, παράγραφος 8α (νέα)

 

8α. Σε όλες τις περιπτώσεις τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το σύστημα ελέγχων που καταρτίσθηκε επιτρέπει τον εντοπισμό των προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγής, παρασκευής και διανομής, ούτως ώστε να παρέχονται στους καταναλωτές οι εγγυήσεις ότι τα βιολογικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να είναι κατοχυρωμένη σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

Τροπολογία 127

Άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

α) γνωστοποιεί τη δραστηριότητα αυτή σε αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο την ασκεί·

α) γνωστοποιεί το πλήρες πεδίο της δραστηριότητας αυτής σε αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο την ασκεί·

Τροπολογία 128

Άρθρο 23, παράγραφος 4

4. Η αρμόδια αρχή τηρεί ενημερωμένο κατάλογο με τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων που υπάγονται στο σύστημα ελέγχου.

 

Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς ελέγχου τηρούν ενημερωμένο κατάλογο με τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων που υπάγονται στο σύστημα ελέγχου. Ο κατάλογος αυτός τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών.

Αιτιολόγηση

Οι αρχές και οι φορείς ελέγχου πρέπει να τηρούν κατάλογο των επιχειρήσεων, στον οποίο το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση.

Τροπολογία 129

Άρθρο 24, παράγραφος 3 α (νέα)

 

3α. Διοργανώνονται τακτικές ακροάσεις με τους ενδιαφερόμενους για να αναγνωρισθεί και να καταδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και πιστοποίησης.

Αιτιολόγηση

Δέον να εντοπισθούν τα μέσα για τη διαρκή εμπλοκή των παραγωγών βιολογικών προϊόντων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις νέες μεθοδολογίες όσον αφορά τις διαδικασίες πιστοποίησης. Πράγματι, η αποδεδειγμένη ικανότητά τους στην αυτοπιστοποίηση βασιζόμενοι σε καινοτόμες τεχνικές πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο από τους οργανισμούς ελέγχου της Επιτροπής, όσο και από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Τροπολογία 130

Άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

α) παρατυπία όσον αφορά τη συμμορφώσει με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι ενδείξεις και το λογότυπο που προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19 να μην χρησιμοποιηθούν στο σύνολο της παρτίδας ή του κύκλου παραγωγής που εθίγη από την παρατυπία αυτή·

α) παρατυπία όσον αφορά τη συμμορφώσει με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια ή ορισθείσα αρχή και οι εγκεκριμένοι φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης μεριμνούν ώστε οι ενδείξεις και το λογότυπο που προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19 να μην χρησιμοποιηθούν στο σύνολο της παρτίδας ή του κύκλου παραγωγής που εθίγη από την παρατυπία αυτή ή να αφαιρεθούν από εκεί·

Τροπολογία 131

Άρθρο 26

Κατόπιν αιτήσεως, η οποία δικαιολογείται δεόντως από την ανάγκη εγγύησης της παραγωγής προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς ελέγχου ανταλλάσσουν κατάλληλες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των οικείων ελέγχων με άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς ελέγχου. Δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές με δική τους πρωτοβουλία.

Κατόπιν αιτήσεως, η οποία δικαιολογείται δεόντως από την ανάγκη εγγύησης της παραγωγής προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι φορείς ελέγχου ανταλλάσσουν κατάλληλες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των οικείων ελέγχων με άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς ελέγχου. Δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές με δική τους πρωτοβουλία.

Αιτιολόγηση

Ισχύει η αιτιολόγηση των τροπολογιών στο άρθρο 24 προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή των παραγωγών χάρις στη συγκεκριμένη τεχνογνωσία τους.

Τροπολογία 132

Άρθρο 27, παράγραφος 1

1. Προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να διατίθενται στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, εφόσον είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των τίτλων II, III και IV του παρόντος κανονισμού.

1. Προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να διατίθενται στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, εφόσον :

α) είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

 

β) οι υπεύθυνες για την παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία επιχειρήσεις υποβάλλονται σε ελέγχους ισοδύναμους με εκείνους της Κοινότητας, που διενεργούνται από αρχή ή φορέα επίσημα αναγνωρισμένο από την Κοινότητα·

 

γ) οι υπεύθυνες για την παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία επιχειρήσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να παρέχουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

 

δ) το προϊόν καλύπτεται από πιστοποιητικό που εκδίδει η αρμόδια αρχή ελέγχου που βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 133

Άρθρο 27, παράγραφος 2

2. Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, υπό τους όρους της παραγράφου 1, υποβάλλουν τις δραστηριότητές τους σε αρμόδια αρχή ή φορέα ελέγχου που αναφέρεται στον τίτλο V, εφόσον η εν λόγω αρχή ή φορέας διενεργεί ελέγχους στην τρίτη χώρα παραγωγής, ή σε εγκεκριμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου.

2. Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών όλων των φάσεων της παραγωγής, της μεταποίησης ή της διανομής προϊόντων που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, υπό τους όρους της παραγράφου 1, υποβάλλουν τις δραστηριότητές τους σε οιαδήποτε αρμόδια αρχή ή φορέα ελέγχου αναφέρεται στον τίτλο V, εφόσον η εν λόγω αρχή ή φορέας διενεργεί ελέγχους στην τρίτη χώρα παραγωγής, ή σε εγκεκριμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου.

 

Αυτά τα προϊόντα προστατεύονται από πιστοποιητικό που εκδίδουν οι αρχές ή οι φορείς ελέγχου το οποίο βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι οικονομικοί παράγοντες έχουν υποβάλει τις δραστηριότητές τους σε εγκεκριμένο σύστημα ελέγχου από το κοινοτικό καθεστώς. Για τα προϊόντα αυτά πρέπει να απαιτείται πιστοποιητικό το οποίο να βεβαιώνει ότι πληρούν όλους τους όρους του κοινοτικού κανονισμού.

Τροπολογία 134

Άρθρο 27, παράγραφος 2 α (νέα)

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να παρέχει στους εισαγωγείς ή στις εθνικές αρχές αποδεικτικά στοιχεία εκδιδόμενα από την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου όπως αναφέρεται στον τίτλο V τα οποία επιτρέπουν τον εντοπισμό της επιχείρισης που διενήργησε την τελευταία πράξη και την εξακρίβωση της συμμόρφωσής της προς τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 135

Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με πρότυπα παραγωγής που είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στη βιολογική παραγωγή στην Κοινότητα, ή σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius·

α) το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με πρότυπα παραγωγής που είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στη βιολογική παραγωγή στην Κοινότητα, αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius·CAC/GL 32·

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα με βιολογική σήμανση που διατίθενται στο εμπόριο στην ΕΕ πρέπει να πληρούν κανόνες ανάλογους με αυτούς που ισχύουν στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Codex Alimentarius έχουν διεθνή αναγνώριση για την επεξεργασία νομικών κανόνων επί θεμάτων παραγωγής βιολογικών προϊόντων. . Όμως οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές δεν είναι δεσμευτικές, ούτε λεπτομερείς και δεν εξασφαλίζουν από μόνες τους την αντιστοιχία προς τους κοινοτικούς κανόνες. Επί πλέον, πρέπει να συμπληρωθούν όσον αφορά την επεξεργασία μεταποιημένων ζωικών προϊόντων.

Τροπολογία 136

Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) ο παραγωγός υπόκειται σε ελεγκτικές ρυθμίσεις που είναι ισοδύναμες με εκείνες του κοινοτικού συστήματος ελέγχου ή σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius·

β) η επιχείρηση υπόκειται σε ελεγκτικές ρυθμίσεις που είναι ισοδύναμες με εκείνες του κοινοτικού συστήματος ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius CAC/GL 32

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα με βιολογική σήμανση που διατίθενται στο εμπόριο στην ΕΕ πρέπει να πληρούν κανόνες ανάλογους με αυτούς που ισχύουν στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Codex Alimentarius έχουν διεθνή αναγνώριση για την επεξεργασία νομικών κανόνων επί θεμάτων παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Όμως οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές δεν έχουν δεσμευτικό νομικό χαρακτήρα, δεν είναι λεπτομερείς και δεν εξασφαλίζουν από μόνες τους την αντιστοιχία προς τους κοινοτικούς κανόνες. Κατά συνέπεια, δεν είναι κατάλληλες ως κριτήριο για την αναγνώριση των ελέγχων των εισαγωγών.

Τροπολογία 137

Άρθρο 27, παράγραφος 3, σημείο (γ)

γ) η επιχείρηση τρίτης χώρας που επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα της στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, υπό τους όρους της παρούσας παραγράφου, έχει υποβάλει τις δραστηριότητές της σε αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 4 σύστημα ελέγχου ή σε αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου·

γ) οι επιχειρήσεις τρίτης χώρας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής προϊόντων που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα της στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, υπό τους όρους της παρούσας παραγράφου, έχουν υποβάλει τις δραστηριότητές τους σε αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 4 σύστημα ελέγχου ή σε έναν ή περισσότερους αναγνωρισμένους σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορείς ελέγχου·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι οικονομικοί παράγοντες έχουν υποβάλει τις δραστηριότητές τους σε εγκεκριμένο σύστημα ελέγχου από το κοινοτικό καθεστώς. Οι οικονομικοί παράγοντες από τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται προς κανόνες ανάλογους με αυτούς της ΕΕ.

Τροπολογία 138

Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

δ) το προϊόν καλύπτεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους φορείς ελέγχου αναγνωρισμένης σύμφωνα με την παράγραφο 4 τρίτης χώρας ή από αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου, και το οποίο βεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τους όρους της παρούσας παραγράφου.

δ) το προϊόν καλύπτεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους φορείς ελέγχου αναγνωρισμένης σύμφωνα με την παράγραφο 4 τρίτης χώρας ή από αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου, και το οποίο βεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τους όρους της παρούσας παραγράφου. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, καταρτίζει τους όρους που διέπουν το πιστοποιητικό και καθορίζει τους κανόνες εφαρμογής προ της ενάρξεως της ισχύος του νέου συστήματος εισαγωγών.

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα εισαχθέντα εμπορεύματα δεν θα μπορεί να είναι όμοιο με το οριζόμενο από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1788/2001, ως "πιστοποιητικό ελέγχου", δεδομένου ότι στο μέλλον δεν θα υφίστανται άδειες εισαγωγής. Θα είναι απαραίτητο να επέλθουν τροποποιήσεις στο σήμερα ισχύον πιστοποιητικό και να διατυπωθούν οι κανόνες εφαρμογής προ της ενάρξεως της ισχύος του νέου συστήματος εισαγωγών (η αναμενόμενη ημερομηνία είναι η 1η Ιανουαρίου 2007).

Τροπολογία 139

Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο (δ α) (νέο)

 

δ α) οι φορείς ελέγχου των τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή αναγνωρισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5, να πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 45011 σχετικά με τις «Γενικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίνoυν σε πιστoπoίηση πρoϊόντων» ,(ISO/IEC Guía 65), και να είναι διαπιστευμένοι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 σύμφωνα με το πρότυπο αυτό από οιονδήποτε φορέα διαπίστευσης που έχει υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Αναγνώρισης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι τρίτες χώρες υπόκεινται σε καθεστώς ελέγχου ανάλογο προς το κοινοτικό, οι φορείς ελέγχου των τρίτων χωρών πρέπει να πληρούν το πρότυπο EN 45011 ή να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με αυτό. Πρέπει να καθορισθεί εύλογη προθεσμία για την χορήγηση της διαπίστευσης.

Τροπολογία 140

Άρθρο 27, παράγραφος 4, εδάφιο 1

Η Επιτροπή αναγνωρίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, τις τρίτες χώρες των οποίων τα πρότυπα παραγωγής και οι ελεγκτικές ρυθμίσεις είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στην Κοινότητα ή σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius και καταρτίζει κατάλογο των χωρών αυτών.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, τις τρίτες χώρες των οποίων τα πρότυπα παραγωγής και οι ελεγκτικές ρυθμίσεις είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στην Κοινότητα και λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius CAC/GL 32 και καταρτίζει κατάλογο των χωρών αυτών.

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα με βιολογική σήμανση που διατίθενται στο εμπόριο στην ΕΕ πρέπει να πληρούν κανόνες ανάλογους με αυτούς που ισχύουν στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Codex Alimentarius έχουν διεθνή αναγνώριση για την επεξεργασία νομικών κανόνων επί θεμάτων παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Όμως οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές δεν έχουν δεσμευτικό νομικό χαρακτήρα, δεν είναι λεπτομερείς και δεν εξασφαλίζουν από μόνες τους την αντιστοιχία προς τους κοινοτικούς κανόνες. Κατά συνέπεια, δεν είναι κατάλληλες ως κριτήριο για την αναγνώριση των ελέγχων των εισαγωγών.

Τροπολογία 141

Άρθρο 27, παράγραφος 4, εδάφιο 2α και 2β (νέα)

 

Οι αναγνωρισμένοι φορείς ελέγχου ή αρχές ελέγχου παρέχουν τις εκθέσεις αξιολόγησης που εκδίδει ο φορέας διαπίστευσης ή, κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή σχετικά με την τακτική επιτόπου αποτίμηση, εποπτεία και πολυετή εκ νέου αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους. Αυτές οι εκθέσεις αξιολόγησης δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.

 

Βάσει αυτών των εκθέσεων αξιολόγησης η Επιτροπή επικουρούμενη από τα κράτη μέλη εξασφαλίζει τη δέουσα επίβλεψη των αναγνωρισμένων αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου επανεξετάζοντας τακτικά την αναγνώρισή τους. Η φύση της επίβλεψης καθορίζεται βάσει αξιολόγησης του κινδύνου να παρατηρηθούν παρατυπίες ή παραβιάσεις των διατάξεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Έχει κρίσιμη σημασία να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές της ΕΕ μπορούν να είναι βέβαιοι ότι σημαντικά βιολογικά προϊόντα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Η δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης θα παράσχει πλήρη διαφάνεια πράγμα που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.

Τροπολογία 142

Άρθρο 27, παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμμετέχουν στη διεργασία αναγνώρισης των φορέων επιθεώρησης και πιστοποίησης. Οι επιχειρήσεις εισαγωγών τους στέλνουν τα πιστοποιητικά όλων των δραστηριοτήτων εισαγωγής. Καταρτίζουν ευρωπαϊκή δημόσια τράπεζα δεδομένων για τις εισαγωγές.

 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και αρχές της Κοινότητας μπορούν να διενεργούν σποραδικούς επί τόπου ελέγχους των φορέων επιθεώρησης και πιστοποίησης επί τόπου.

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές πρέπει να καθιερώσουν καλύτερη συνεργασία για να μοιράζονται τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 143

Άρθρο 28, παράγραφος 1 α (νέα)

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν επιπρόσθετους ειδικούς κανόνες για βιολογική παραγωγή εντός της επικράτειάς τους, υπό τον όρο ότι αυτοί οι κανόνες συμφωνούν με την κοινοτική νομοθεσία και δεν περιορίζουν την εμπορία προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται με το άρθρο 20.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν επιπρόσθετους ειδικούς κανόνες για τη βιολογική γεωργία εφόσον δεν περιορίζουν την εμπορία βιολογικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 144

Άρθρο 31, τίτλος

Διαχειριστική επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή

Κανονιστική επιτροπή με έλεγχο για τη βιολογική παραγωγή

Τροπολογία 145

Άρθρο 31, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»).

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την κανονιστική επιτροπή με έλεγχο για τη βιολογική παραγωγή (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»).

Τροπολογία 146

Άρθρο 31, παράγραφος 1α (νέα)

 

1α. Η επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική διαβούλευση και συνεργασία με τους εκπροσώπους των παραγωγών βιολογικών προϊόντων και των καταναλωτών με προοπτική να επιτευχθούν οι στόχοι της βιολογικής παραγωγής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 εμπλέκοντάς τους στην ενημέρωση και την εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που παρατίθενται στον Τίτλο ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πρόταση αυτή κανονισμού παρουσιάζει ελάχιστους κανόνες εναρμόνισης, είναι αναγκαίο τα διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας να εμπίπτουν σε κανονιστική επιτροπή στο πλαίσιο της οποίας θα παρεμβαίνουν τα κράτη μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αντί της διαχειριστικής επιτροπής.

Αντίθετα με το άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, το άρθρο 5 δεν αναφέρεται σε κάποια προθεσμία και θα έπρεπε επομένως να διαγραφεί η παράγραφος 3.

Η συμμετοχή των παραγωγών βιολογικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί την πραγματική πρωτοτυπία και καινοτομία στην εφαρμογή των προδιαγραφών του παρόντος κανονισμού. Οι καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες μέθοδοι που έχουν δοκιμασθεί, δεν μπορεί παρά να εμπλουτίσουν την όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων που η Επιτροπή θα εξασφαλίσει με ευθύνη της.

Προκειμένου να καταστεί ο κανονισμός αυτός όσο το δυνατόν διαφανέστερος, τα παραρτήματα του κανονισμού 2092/91 θα έπρεπε να διατηρηθούν και η διαδικασία επιτροπολογίας να μειωθεί στο ελάχιστο.

Τροπολογία 147

Άρθρο 31, παράγραφος 2

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ της 17ης Ιουλίου 2006. Η διαδικασία κανονιστικής επιτροπής με έλεγχο παρέχει στην Επιτροπή επαρκές πεδίο για καλή διοικητική πρακτική και ταυτόχρονα συνεπάγεται τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει λόγος να εισαχθεί διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής.

Τροπολογία 148

Άρθρο 31, παράγραφος 2α (νέα)

 

2a. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή στον κανονισμό μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας και λαμβάνει δεόντως υπόψη τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πρόταση αυτή κανονισμού παρουσιάζει ελάχιστους κανόνες εναρμόνισης, είναι αναγκαίο τα διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας να εμπίπτουν σε κανονιστική επιτροπή στο πλαίσιο της οποίας θα παρεμβαίνουν τα κράτη μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αντί της διαχειριστικής επιτροπής.

Αντίθετα με το άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, το άρθρο 5 δεν αναφέρεται σε κάποια προθεσμία και θα έπρεπε επομένως να διαγραφεί η παράγραφος 3.

Η συμμετοχή των παραγωγών βιολογικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί την πραγματική πρωτοτυπία και καινοτομία στην εφαρμογή των προδιαγραφών του παρόντος κανονισμού. Οι καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες μέθοδοι που έχουν δοκιμασθεί, δεν μπορεί παρά να εμπλουτίσουν την όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων που η Επιτροπή θα εξασφαλίσει με ευθύνη της.

Προκειμένου να καταστεί ο κανονισμός αυτός όσο το δυνατόν διαφανέστερος, τα παραρτήματα του κανονισμού 2092/91 θα έπρεπε να διατηρηθούν και η διαδικασία επιτροπολογίας να μειωθεί στο ελάχιστο.

Τροπολογία 149

Άρθρο 31, παράγραφος 4

4. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

4. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της, σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πρόταση αυτή κανονισμού παρουσιάζει ελάχιστους κανόνες εναρμόνισης, είναι αναγκαίο τα διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας να εμπίπτουν σε κανονιστική επιτροπή στο πλαίσιο της οποίας θα παρεμβαίνουν τα κράτη μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αντί της διαχειριστικής επιτροπής.

Αντίθετα με το άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, το άρθρο 5 δεν αναφέρεται σε κάποια προθεσμία και θα έπρεπε επομένως να διαγραφεί η παράγραφος 3.

Η συμμετοχή των παραγωγών βιολογικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί την πραγματική πρωτοτυπία και καινοτομία στην εφαρμογή των προδιαγραφών του παρόντος κανονισμού. Οι καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες μέθοδοι που έχουν δοκιμασθεί, δεν μπορεί παρά να εμπλουτίσουν την όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων που η Επιτροπή θα εξασφαλίσει με ευθύνη της.

Προκειμένου να καταστεί ο κανονισμός αυτός όσο το δυνατόν διαφανέστερος, τα παραρτήματα του κανονισμού 2092/91 θα έπρεπε να διατηρηθούν και η διαδικασία επιτροπολογίας να μειωθεί στο ελάχιστο.

Τροπολογία 150

Άρθρο 32, στοιχείο (α)

α) λεπτομέρειες για τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ, ιδίως δε, τις ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί και οι λοιποί παραγωγοί βιολογικών προϊόντων·

α) λεπτομέρειες για τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ, ιδίως δε, τις ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί και οι λοιποί παραγωγοί βιολογικών προϊόντων περιλαμβανομένων των θετικών καταλόγων, των εισροών εσοδείας, των πρόσθετων, των βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και άλλων συστατικών·

Αιτιολόγηση

Οι θετικοί κατάλογοι πρέπει να μνημονεύονται ρητώς στους κανόνες αυτούς.

Τροπολογία 151

Παράρτημα ΙΙ

- EE-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στον καταναλωτή, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι ένα προϊόν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μπορεί να προέρχεται από τρίτες χώρες. Η διόρθωση πρέπει να ισχύσει και για τις άλλες γλώσσες.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μια παράδοξη κατάσταση

Μολονότι η βιολογική παραγωγή γνώρισε μια θεαματική ανάπτυξη από την έγκριση του κανονισμού του 1991 και μετά, ωστόσο σήμερα αντιπροσωπεύει μόλις 1,4% του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των 25 κρατών μελών και 3,6% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής επιφάνειας. Πάντως η ζήτηση των καταναλωτών συνεχίζει να αυξάνεται και ικανοποιείται όλο και περισσότερο με προϊόντα εισαγωγής πράγμα που δημιουργεί νέα προβλήματα όσον αφορά τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την επισήμανση.

Εξάλλου, η στήριξη που προσφέρουν τα κράτη μέλη στην βιολογική γεωργία δυνάμει της επικουρικότητας ποικίλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό από ένα κράτος μέλος σε άλλο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για τους βιολογικούς παραγωγούς που λαμβάνουν λιγότερη βοήθεια.

Στην πραγματικότητα όλος ο κόσμος δηλώνει ότι θέλει να αναπτύξει τη βιολογική γεωργία πράγμα που συμβαδίζει πλήρως με τους στόχους περί αειφόρου ανάπτυξης που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για τον σκοπό αυτό εμφανίζονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που συχνά έρχονται σε σύγκρουση. Η μία βασίζεται ουσιαστικά στην έγκριση σαφών, απλών προτύπων και στις αρχές της αγοράς και τη διευκόλυνση των ελεύθερων συναλλαγών ενώ η άλλη βασίζεται σε ένα όραμα βιολογικής γεωργίας που τονίζει τη σημασία της από εδαφική και κοινωνικοπολιτιστική άποψη και με διάθεση δημιουργίας μιας αίσθησης ταυτότητας, προσέγγιση που εκδηλώθηκε, ας μη το ξεχνάμε, χάρη στην αποφασιστική δράση των πρωτοπόρων που σταδιακά αναδείχθηκαν σε αυτόνομα δίκτυα.

Πώς επομένως μπορούμε να αναπτύξουμε σημαντικά την βιολογική γεωργία και τη συμβολή της στην παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων χωρίς να καταστρέψουμε τις ιδιαιτερότητες και χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη που γεννά σήμερα;

Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα που τίθεται στις μέρες μας.

Γιατί χρειάζεται νέος κανονισμός;

Τον Ιούνιο 2004 η Επιτροπή ενέκρινε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης υπέρ της βιολογικής γεωργίας που περιλαμβάνει 21 δράσεις με προορισμό να διευκολύνουν την ανάπτυξή της και επί του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε ζητώντας πιο βολονταριστικές δεσμεύσεις και με περισσότερη χρηματοδότηση. Πολλές από τις δράσεις αυτού του σχεδίου συνεπάγονται σύμφωνα με την Επιτροπή τροποποιήσεις του κανονισμού 2092/91 με σκοπό "να διατυπωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι βασικές αρχές και οι στόχοι της βιολογικής γεωργίας, να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του συστήματος ελέγχου και να εκλείψουν οι δυσλειτουργίες της εσωτερικής αγοράς που οφείλονται στα ιδιωτικά λογότυπα και πρότυπα, να συμπληρωθούν και να βελτιωθούν τα πρότυπα και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των διατάξεων που διέπουν τις εισαγωγές".

Αλλά για να πούμε την αλήθεια ούτε οι επαγγελματίες του τομέα ούτε οι καταναλωτές ζήτησαν αναθεώρηση τέτοιας εμβέλειας και ανησυχούν, δικαιολογημένα, μήπως η Επιτροπή επιθυμεί να ξαναπάρει την κατάσταση στα χέρια της υπονομεύοντας τη μέθοδο των διαβουλεύσεων που μέχρι τώρα επικρατούσε στην εκπόνηση κανόνων στον τομέα αυτό.

Αξιέπαινοι στόχοι αλλά αμφισβητήσιμη μεθοδολογία

Μολονότι κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία του «συγυρίσματος» του κανονισμού που με το πέρασμα του χρόνου έγινε δύσχρηστος και περίπλοκος, και της τακτοποίησης των παρεκκλίσεων, η βούληση της Επιτροπής και του Συμβουλίου να διενεργήσουν με τυμπανοκρουσίες μια αναθεώρηση τελικά πιο σημαντική από εκείνη που ανακοινώθηκε, σύμφωνα με νέα μεθοδολογία, ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες και σοβαρές ανησυχίες.

Πρώτα απ’ όλα ο νέος κανονισμός αποτελείται από δύο έγγραφα, το ένα καθορίζει τις αρχές και τους γενικούς στόχους, επί του οποίου το Κοινοβούλιο καλείται να αποφανθεί, το άλλο περιέχει το σύνολο των κανόνων εφαρμογής και επί του οποίου εργάζεται επί του παρόντος η Επιτροπή, όμως οι βουλευτές δεν έλαβαν ακόμη γνώση του περιεχομένου του. Είναι επομένως πολύ δύσκολο να αποφανθεί το Κοινοβούλιο μόνον επί ενός εγγράφου αρκετά γενικού όπως έχουν τα πράγματα, χωρίς να γνωρίζει πώς θα εφαρμοσθεί στην πράξη. Επομένως το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εκδώσει γνώμη χωρίς να γνωρίζει πρώτα όλο το κείμενο. Για τον λόγο αυτό η ανά χείρας έκθεση πρέπει να θεωρηθεί προς το παρόν έγγραφο εργασίας που θα εγκρίνει η Επιτροπή Γεωργίας μόνον όταν γίνουν γνωστοί οι κανόνες εφαρμογής.

Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για εξέταση και συνεννόηση σε βάθος, που δεν επαρκεί σήμερα λόγω των πολύ σύντομων προθεσμιών που είχαν τεθεί αρχικά, ιδίως δε τη στιγμή που ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009 (2007 για τους κανόνες εισαγωγής).

Τέλος, το σχέδιο νέου κανονισμού τροποποιεί τους κανόνες λήψης αποφάσεων και δίνει πολλές, πάρα πολλές αναμφίβολα, εξουσίες στις υπηρεσίες της Επιτροπής, μέσω της δημιουργίας διαχειριστικής επιτροπής με ασαφή αρμοδιότητα, σε βάρος όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών (εκπρόσωποι του τομέα της βιολογικής γεωργίας, των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου.

Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο υποβλήθηκε αυτή η πρόταση της Επιτροπής στο τέλος του 2005 δημιούργησε προβλήματα ενώ η βούληση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να αναπτύξουν τη βιολογική γεωργία είχε θεωρηθεί θετικό στοιχείο.

Βασικά στοιχεία προς διευκρίνιση και βελτίωση

Όσον αφορά το περιεχόμενο του κειμένου, πολλές πτυχές, παρά τα θετικά βήματα παραδείγματος χάρη σχετικά με τη διατροφή των εκτρεφομένων ζώων, ξεσήκωσαν αμέσως ερωτήματα και χρειάζονται διευκρινίσεις και σαφείς επιλογές:

- οι ορισμοί των αρχών και στόχων της βιολογικής γεωργίας είναι πολύ γενικοί και θα επιδέχονταν διάφορες ερμηνείες εάν έμεναν αμετάβλητοι. Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών αντιθέτως απαιτεί σαφείς, ακριβείς και απαιτητικούς ορισμούς.

- Το πεδίο εφαρμογής αποκλείει τη μαζική σίτιση και τα προϊόντα πλην τροφίμων ενώ αυτοί οι δύο τομείς εμφανίζουν αυξανόμενη ζήτηση βιολογικών προϊόντων στην οποία πρέπει να δοθεί οργανωμένη απάντηση. Από την άλλη όμως ο νέος κανονισμός θα περιλάβει την υδατοκαλλιέργεια και τον τομέα του βιολογικού οίνου πράγμα εξαιρετικά ευπρόσδεκτο.

- Το σημείο που προκάλεσε τις περισσότερες συζητήσεις είναι αναμφίβολα ο νέος ορισμός της αποδεκτής "ελαστικότητας" σε σχέση με τον κανονισμό, η οποία όπως προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής, θα τίνει να επιτρέπει εξαιρέσεις προς μια λιγότερο αυστηρή κατεύθυνση και να παρεμποδίζει την αξιοποίηση πιο δεσμευτικών προδιαγραφών που επί χρόνια χρησιμοποιούνται ως βάση για δημόσιους ή ιδιωτικούς εθνικούς ή περιφερειακούς λογότυπους. Μολονότι η επισήμανση και η διαφήμιση για τα προϊόντα αυτά πρέπει πράγματι να στηρίζεται σε συγκεκριμένα και εξακριβώσιμα στοιχεία είναι ωστόσο αδιανόητο να τεθούν εν κινδύνω κλάδοι που λειτουργούν καλά με προϊόντα σαφώς καθορισμένα προς όφελος ενός κανονισμού ελαστικού και ελάχιστα γνωστού που θα απειλούσε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

- Οι διατάξεις σχετικά με τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και κτηνιατρικών αγωγών ιδίως, που μέχρι σήμερα απαγορεύονται στη βιολογική γεωργία, φαίνονται πιο ελαστικές στο σχέδιο του νέου κανονισμού. Όμως αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται πολύ για τον τρόπο βιολογικής παραγωγής.

- Ο κανονισμός υπενθυμίζει, ευτυχώς, ότι η χρήση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών απαγορεύεται αυστηρά στη βιολογική παραγωγή. Απομένει να προσδιορισθούν τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να είμαστε σίγουροι γι αυτό σε όλα τα στάδια της παραγωγής, και να ρυθμίσουμε εξάλλου τα ζητήματα "συνύπαρξης" και ευθύνης σε περίπτωση μόλυνσης, που θα συζητηθούν σε άλλο κείμενο.

- Τέλος ο κανονισμός πρέπει να αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία και τη σοβαρότητα των οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης και ιδιαίτερα στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες μέσω ενός σαφούς και αξιόπιστου συστήματος διαπίστευσης που θα βασίζεται στους πλέον απαιτητικούς κανόνες που υπάρψουν στον τομέα.

- δεν είναι δεκτό πάντως η ένδειξη ΕΕ-Βιολογικό να μπορεί να εφαρμόζεται χωρίς άλλη διευκρίνιση σε προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Πρέπει να μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει την προέλευση των βιολογικών προϊόντων που αγοράζει ακόμη κι αν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Να δοθεί νέα ώθηση στη βιολογική γεωργία

Η αναθεώρηση του ευρωπαίκού κανονισμού της βιολογικής γεωργίας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για να δοθεί πραγματική ώθηση σε αυτόν τον τρόπο παραγωγής του οποίου τα οφέλη είναι επί του παρόντος αναγνωρισμένα και αποτελεί αντικείμενο αυξανόμενης ζήτησης στις κοινωνίες μας. Υπό την προϋπόθεση πάντως ότι η απαιτούμενη εναρμόνιση και διαφώτιση δεν θα γίνουν σε βάρος της απαίτησης και της εμπιστοσύνης που είναι τα θεμέλια της βιολογικής γεωργίας!

Ωστόσο, μολονότι αυτός ο αναθεωρημένος κανονισμός είναι απαραίτητος, δεν θα αρκεί να λυθούν τα εξ ίσου (ή ακόμη περισσότερο) σημαντικά ζητήματα της στήριξης προς ενθάρρυνση της βιολογικής γεωργίας εντός του πλαισίου της Κοινής Γεωρεγικής Πολιτικής (που επί του παρόντος είναι πολύ χαμηλή), της διάρθρωσης των κλάδων εμπορίας και διανομής, της διαμόρφωσης των τιμών οι οποίες εξασφαλίζουν λογικές αμοιβές για τον παραγωγό και ταυτόχρονα είναι προσιτές στους καταναλωτές.

Πράγματι, η βιολογική γεωργία δεν είναι μόνον μια "γωνιά" της αγοράς προς ανάπτυξη αλλά κυρίως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της γεωργίας σε όλες τις διαστάσεις της (οικονομία και απασχόληση σε συνδυασμό με το περιβάλλον, το έδαφος, την υγεία ...) που θάπρεπε να υποκινήσει μια αναμόρφωση της Κοινής Γεωρεγικής Πολιτικής στο σύνολό της υπό την έννοια της πραγματικά αειφόρου ανάπτυξης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κύριο Neil Parish

Πρόεδρο

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:             Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))(1)

Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 29 Νοεμβρίου 2006, ο τέως πρόεδρος της επιτροπής σας, κ. Joseph Daul, ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την ισχύ και την καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Η επιστολή του κ. Daul θέτει το ζήτημα κατά πόσο το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ θα μπορούσε να προστεθεί στο άρθρο 37 ως η κατάλληλη νομική βάση για την προταθείσα πράξη, το οποίο η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε δεόντως κατά τις συνεδριάσεις της στις 29/30 Ιανουαρίου 2007 και στις 26/27 Φεβρουαρίου 2007.

Σχετικές διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ

Άρθρο 95

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94 και εκτός αν ορίζει άλλως η παρούσα συνθήκη, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 14. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει τα μέτρα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθωτών.

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών, λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη όσες νέες εξελίξεις βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν επίσης την επίτευξη αυτού του στόχου.

4. Όταν, αφού το Συμβούλιο ή η Επιτροπή θεσπίσουν ένα μέτρο εναρμόνισης, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που προβλέπονται στο άρθρο 30 ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους.

5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, μετά την εκ μέρους του Συμβουλίου ή της Επιτροπής θέσπιση μέτρου εναρμόνισης, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων επιστημονικών στοιχείων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για λόγους οι οποίοι συντρέχουν μόνον στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν ανακύψει μετά την θέσπιση του μέτρου εναρμόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις μελετώμενες διατάξεις και τους λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους.

6. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, αφού εξακριβώσει εάν αποτελούν ή όχι μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, και εάν συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός αυτής της περιόδου, οι εθνικές διατάξεις, περί των οποίων οι παράγραφοι 4 και 5, λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί.

Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ότι η περίοδος η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα εξάμηνο.

7. Οσάκις, σύμφωνα με την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος να διατηρήσει ή να εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από το μέτρο εναρμόνισης, η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα μήπως πρέπει να προτείνει αναπροσαρμογή του εν λόγω μέτρου.

8. Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε τομέα στον οποίο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα εναρμόνισης, το θέτει υπόψη της Επιτροπής η οποία αμέσως εξετάζει αν πρέπει να προτείνει κατάλληλα μέτρα στο Συμβούλιο.

9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 226 και 227, η Επιτροπή ή κάθε κράτος μέλος δύναται να προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο για το θέμα αυτό, εάν κρίνει ότι ένα άλλο κράτος μέλος ασκεί καταχρηστικώς τις εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

10. Τα προαναφερόμενα μέτρα εναρμόνισης περιλαμβάνουν, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για έναν ή περισσότερους από τους μη οικονομικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 30, προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε κοινοτική διαδικασία ελέγχου.

Άρθρο 37

1. Για τη χάραξη των κατευθυντηρίων γραμμών κοινής γεωργικής πολιτικής, η Επιτροπή συγκαλεί συνδιάσκεψη των κρατών μελών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συνθήκης, για να προβεί σε σύγκριση της γεωργικής πολιτικής τους, ιδιαίτερα δια της απογραφής των παραγωγικών δυνατοτήτων και αναγκών τους.

2. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες της συνδιασκέψεως που προβλέπει η παράγραφος 1, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και εντός δύο ετών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συνθήκης, υποβάλλει προτάσεις για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της αντικαταστάσεως των εθνικών οργανώσεων αγοράς από τις μορφές κοινής οργανώσεως του άρθρου 34 παράγραφος 1, καθώς και για την εκτέλεση των μέτρων που ειδικά προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.

Κατά τη σύνταξη των προτάσεων αυτών λαμβάνεται υπόψη η αλληλεξάρτηση των γεωργικών θεμάτων που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο.

Προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο πέραν των συστάσεων που δύναται να διατυπώσει, εκδίδει κανονισμούς ή οδηγίες, ή λαμβάνει αποφάσεις, με ειδική πλειοψηφία.

3. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην

προηγουμένη παράγραφο, δύναται να αντικαταστήσει τις εθνικές οργανώσεις αγοράς με την κοινή οργάνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 34:

α) αν η κοινή οργάνωση προσφέρει στα κράτη μέλη, που αντιτίθενται στο μέτρο αυτό και που

διαθέτουν δική τους εθνική οργάνωση για τη συγκεκριμένη παραγωγή, ισοδύναμες εγγυήσεις για την απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο των ενδιαφερομένων παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό των δυνατών προσαρμογών και των αναγκαίων εξειδικεύσεων· και

β) αν η οργάνωση αυτή εξασφαλίζει στις συναλλαγές στο εσωτερικό της Κοινότητας όρους ανάλογους με εκείνους που υπάρχουν σε μία εθνική αγορά.

4. Αν δημιουργηθεί κοινή οργάνωση για ορισμένες πρώτες ύλες, πριν να υπάρξει ακόμη κοινή οργάνωση για τα αντίστοιχα μεταποιημένα προϊόντα, οι εν λόγω πρώτες ύλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα μεταποιημένα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, είναι δυνατό να εισάγονται από το εξωτερικό της Κοινότητας.

Περιεχόμενο του σχεδίου κανονισμού

Η πρόταση κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων έχει στόχο να καθορίσει σαφέστερα τους στόχους, τις αρχές και τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη βιολογική παραγωγή προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμβολή στη διαφάνεια και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των καταναλωτών και να θεσπιστεί μια εναρμονισμένη αντίληψη όσον αφορά την έννοια της οργανικής παραγωγής.

Πράγματι, η αιτιολογική σκέψη 2 της πρότασης καθιστά σαφές ότι "η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων".

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση διατυπώνει τους ακόλουθους στόχους για την οργανική παραγωγή:

· προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και αποφυγή της παραπλανητικής επισήμανσης·

· ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών διαφορών στο κλίμα, τις συνθήκες καλλιέργειας και το στάδιο ανάπτυξης των βιολογικών καλλιεργειών·

· υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, της βιολογικής ποικιλομορφίας και των φυσικών πόρων·

· τήρηση υψηλών προδιαγραφών όσον αφορά την υγεία των ζώων που ανταποκρίνονται πλήρως στις ειδικές ανάγκες των ειδών·

Το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αφορά:

· την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τους ελέγχους των βιολογικών προϊόντων·

· τη χρήση, στην επισήμανση και στη διαφήμιση, ενδείξεων που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα της γεωργίας ή της υδατοκαλλιέργειας, εφόσον αυτά προορίζονται να διατεθούν στην αγορά ως βιολογικά:

· μη μεταποιημένα φυτικά και ζωικά προϊόντα και ζώα·

· μεταποιημένα φυτικά και ζωικά προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (εφεξής "μεταποιημένα τρόφιμα")·

· ζωντανά ή μη μεταποιημένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·

· μεταποιημένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

· ζωοτροφές.

Ωστόσο, ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα θήρας και αλιείας αγρίων ζώων.

Όσον αφορά την επισήμανση των οργανικών προϊόντων, η πρόταση κανονισμού ορίζει σαφέστερα τους ισχύοντες κανόνες χρήσης ή αναφοράς στη "βιολογική παραγωγή" και τα παράγωγα, σμικρυντικά και τις μεταφράσεις τους προκειμένου να συνεχιστεί η προστασία του όρου "βιολογικός".

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων επισημαίνει, ωστόσο, ότι μια σειρά τροπολογιών που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας μετατοπίζει το κέντρο βάρους του προταθέντος μέτρου, εστιάζοντας σε μεγαλύτερο βαθμό την προσοχή του στην εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ειδικότερα, οι τροπολογίες υπαγάγουν στο πεδίο εφαρμογής του προταθέντος νομοθετήματος την εστίαση, τις καντίνες, τα εστιατόρια, κλπ., τα οποία, μαζί με τις ισχύουσες διατάξεις για την επισήμανση, τα λογότυπα και τη διαφήμιση, έχουν την αγορά στο επίκεντρο της προσοχής τους.

Αξιολόγηση

Όλες οι κοινοτικές πράξεις πρέπει να στηρίζονται σε μια νομική βάση που θεσπίζουν οι Συνθήκες (η άλλη νομική πράξη την οποία σκοπεύουν να εφαρμόσουν). Η νομική βάση ορίζει την αρμοδιότητα της Κοινότητας ratione materiae και εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκείται η αρμοδιότητα αυτή, δηλαδή το νομοθετικό μέσο/τα νομοθετικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί/χρησιμοποιηθούν και τη διαδικασία λήψης απόφασης.

Από την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει σαφώς ότι η επιλογή της νομικής βάσης δεν υπάγεται στη διακριτική ευχέρεια του κοινοτικού νομοθέτη αλλά πρέπει να καθορίζεται από αντικειμενικούς παράγοντες που είναι επιδεκτικοί δικαστικού ελέγχου(2), όπως ο σκοπός και το περιεχόμενο του σχετικού μέτρου(3).

Επιπλέον, αποφασιστικό παράγοντα πρέπει να διαδραματίζει ο κύριος σκοπός ενός μέτρου(4).

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, ένα γενικό άρθρο της Συνθήκης συνιστά επαρκή νομική βάση ακόμη και αν το υπό εξέταση μέτρο επιδιώκει επίσης, δευτερευόντως, την επίτευξη ενός σκοπού τον οποίο επιδιώκει ένα ειδικό άρθρο της Συνθήκης(5).

Ωστόσο, όταν ένα μέτρο επιδιώκει διαφόρους συγχρόνως στόχους, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους χωρίς ο ένας εξ αυτών να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τους άλλους, το μέτρο πρέπει να βασίζεται στις διάφορες σχετικές διατάξεις της Συνθήκης(6), εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο για λόγους αμοιβαίας ασυμβατότητας των διαδικασιών λήψης απόφασης που θεσπίζουν οι διατάξεις(7).

Υπό το φως των ανωτέρω πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ μπορεί να προστεθεί στο άρθρο 37 ως σχετική νομική βάση της υπό εξέταση πράξης.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των διατάξεων του προταθέντος νομοθετήματος, οι τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας έχουν μετατοπίσει το κέντρο βάρους περισσότερο προς την κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, χωρίς, ωστόσο, οι στόχοι της εσωτερικής αγοράς να είναι δευτερεύοντες και έμμεσοι σε σχέση με τους γεωργικούς στόχους.

Συμπεράσματα

Κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, ομόφωνα(8), να σας συστήσει ότι η πρόταση κανονισμού πρέπει να βασιστεί τόσο στο άρθρο 37 όσο και στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Giuseppe Gargani

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

(2)

Υπόθεση 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλ. 1439, παράγραφος 5.

(3)

Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] Συλλ. I-287, παράγραφος 10 και Υπόθεση C-42/97, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου [1999] Συλλ. Ι-869, παράγραφος 36.

(4)

Υπόθεση C-377/98, Ολλανδία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-7079, παράγραφος 27.

(5)

Υπόθεση C-377/98 Ολλανδία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-7079, παράγραφοι 27-28· Υπόθεση C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] Συλλ. I-11453, παράγραφοι 93-94.

(6)

Υπόθεση C-165/87 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1988] Συλλ. 5545, παράγραφος 11.

(7)

Βλ. π.χ., υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] ΣΥΛΛ. I-2867, παράγραφοι 17-21 (Διοξείδιο του τιτανίου) Υπόθεση), Υπόθεση C-388/01 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [2004] ΣΥΛΛ. I-4829, παράγραφος 58 και Υπόθεση C-491/01 British American Tobacco [2002] ΣΥΛΛ. I-11453, παράγραφοι 103-111.

(8)

Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Rainer Wieland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, (Αντιπρόεδροι), Wolfgang Bulfon, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της ΕπιτροπΗς Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

(COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Roberto Musacchio

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση ΕΚ περιλαμβάνει δύο σχέδια κανονισμού το πρώτο εκ των οποίων εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής ενός νέου πλαισίου δραστηριότητας για τη βιολογική γεωργίας με την ενημέρωση των στόχων και των αρχών εις τρόπον ώστε να αυξηθεί το βάρος του τομέα αυτού στην εσωτερική αγορά. Το δεύτερο προτείνει μια προσωρινή προσαρμογή και παρέκκλιση που θα τερματισθεί την 1η Ιανουαρίου 2009, δεδομένου ότι τα προγραμματισμένα από το πρώτο καθήκοντα εφαρμογής αφήνουν ελάχιστα περιθώρια, προκειμένου να μην σημειωθούν στρεβλώσεις στην αγορά και να εξασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες εμπορίου με τους παραγωγούς και παράγοντες των τρίτων χωρών, παρέχοντας στους καταναλωτές της ΕΕ βιολογικά προϊόντα.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτη και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη εναρμονισμένων προδιαγραφών στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας δεδομένου ότι η ζήτηση στο συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκε κατά τα τελευταία έτη κυρίως ως προς την παροχή βιολογικών προϊόντων σε θεσμοθετημένα σημεία διανομής με λίαν αυστηρούς όρους διακίνησης που καθορίζονται τόσο από τις δημόσιες όσο και από τις ιδιωτικές αρχές. Για το λόγο αυτό, η πρόταση πρέπει να ολοκληρωθεί με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στους τομείς αυτούς.

Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων ωστόσο, δεν προσανατολίζονται απλώς στην παροχή ανταγωνιστικών και προϊόντων που χαίρουν εκτίμησης τόσο στον τομέα των τροφίμων όσο και εκτός αυτού, όπως στα κλωστοϋφαντουργικά και τα καλλυντικά, αλλά ο κύριος στόχος τους είναι η εξασφάλιση της προστασίας του καλλιεργήσιμου εδάφους για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς κίνδυνο διάβρωσης, πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών. Χάρις επομένως στις ικανότητές τους, την τεχνογνωσία τους σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τους τρόπους βελτίωσης της γονιμότητας του εδάφους και της ευζωίας των ζώων, είναι σε θέση να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου στην ΕΕ.

Η ζήτηση των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά απαιτεί επομένως την ικανοποίηση εντελώς διαφορετικών προδιαγραφών ποιότητας σε σχέση με τα άλλα συμβατικά γεωργικά προϊόντα. Η πλήρης απουσία παρασιτοκτόνων και ΓΤΟ αποτελεί βασική απαίτηση και δεν είναι ανεκτή η τυχαία μόλυνση. Η επισήμανση των βιολογικών προϊόντων πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους αυτούς. Δεν θα έπρεπε να προβλέπεται κάποιο όριο παρουσίας ΓΤΟ δεδομένου ότι πρέπει πάση θυσία να αποφεύγονται λόγω πιθανής συνύπαρξης με άλλους γεωργικούς τομείς όπου οι ΓΤΟ μπορούν να είναι εν μέρει ανεκτοί ή να χρησιμοποιούνται. Τέλος, ο ποιοτικός έλεγχος και η αξιολόγηση νέων ή καινοτόμων μεθόδων προκειμένου να εξασφαλίζεται η βιολογική πιστοποίηση θα έπρεπε να εφαρμόζονται ως επί το πλείστον στις καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές που προβλέπουν τη συμμετοχή και την τακτική διαβούλευση με τους παραγωγούς, καθώς και στις προδιαγραφές ISO 65/EN 45011, παρά στον κανονισμό 882/2004 όπου προβλέπονται συμβατικοί έλεγχοι, ακόμη και στην περίπτωση που η Επιτροπή προτείνει στο εγγύς μέλλον ενημερωμένες παρεκκλίσεις που θα χρησιμοποιούνται ειδικά για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 1

(1)       Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και παραγωγή που ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής επιτελούν διττό κοινωνικό ρόλο, αφενός τροφοδοτώντας μια ειδική αγορά που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση βιολογικών προϊόντων και, αφετέρου, προσφέροντας δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων, καθώς και στην αγροτική ανάπτυξη.

 

(1)       Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και έχει ως στόχο τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους με φυσικά μέσα και την εξασφάλιση παραγωγής που ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής επιτελούν διάφορους θετικούς ρόλους: όχι μόνο παρέχουν μια ειδική αγορά που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση βιολογικών προϊόντων, παρέχοντας στο κοινό προϊόντα που δεν περιορίζονται στον τομέα της διατροφής αλλά προπάντων, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων, καθώς και στην κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου.

 

Αιτιολόγηση

Πρωταρχικός στόχος των παραγωγών βιολογικών προϊόντων είναι η εξασφάλιση της φυσικής γονιμότητας του εδάφους χρησιμοποιώντας τις καλύτερες από κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς πρακτικές που είναι σε θέση να προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν όπως ζητεί αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 2

(2)       Το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη. Η άνοδος της καταναλωτικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία χρόνια. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, με την έμφαση που έδωσαν στον προσανατολισμό στην αγορά και στην προσφορά προϊόντων ποιότητας που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, πιθανώς θα τονώσουν ακόμη περισσότερο την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Με τα δεδομένα αυτά, η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων.

 

(2)       Το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη. Η άνοδος της καταναλωτικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία χρόνια. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, με την έμφαση που έδωσαν στον προσανατολισμό στην αγορά και στην προσφορά προϊόντων ποιότητας που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, πιθανώς θα τονώσουν ακόμη περισσότερο την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Με τα δεδομένα αυτά, η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων όπως και με την προστασία και τη διασφάλιση των καλλιεργήσιμων εδαφών.

 

Αιτιολόγηση

Η προστασία των εδαφών και η επακόλουθη ανάπτυξη των επιφανειών που προορίζονται για τη βιολογική γεωργία συνδέονται στενά με τις βελτιώσεις των πολιτικών στον τομέα της αγοράς γεωργικών προϊόντων.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

 

(2α) Κάθε νομοθεσία και πολιτική που υιοθετεί η ΕΕ στον τομέα αυτό, θα έπρεπε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής όπως αυτές προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η βιολογική γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Η βιολογική γεωργία παραπέμπει στην πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης· επίσης, σε σχέση με την πολιτική αυτή καλό θα ήταν και οι άλλες πολιτικές και νομοθεσίες να λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο αυτό παραγωγής και να επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 3

(3)       Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς βιολογικών προϊόντων, καθώς και στη διατήρηση και τη δικαίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα με ετικέτα που δηλώνει ότι είναι βιολογικά. Πρέπει επιπλέον να έχει ως στόχο τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στον συγκεκριμένο κλάδο να προοδεύσει ανάλογα με την εξέλιξη της παραγωγής και της αγοράς.

 

(3)       Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς βιολογικών προϊόντων, καθώς και στη διατήρηση και τη δικαίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα με ετικέτα που δηλώνει ότι είναι βιολογικά. Πρέπει επιπλέον να έχει ως στόχο τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στον συγκεκριμένο κλάδο να προοδεύσει ανάλογα με την εξέλιξη της παραγωγής και της αγοράς όπως επίσης και με τη βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη.

 

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων μπορεί να προοδεύσει χάρις σε νομοθετικά μέτρα συνεπή όχι μόνο με τις πολιτικές αγοράς, αλλά και με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Πρέπει να καθοριστεί γενικό κοινοτικό πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική παραγωγή, φυτική και ζωική, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη μετατροπή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς, και για την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα εξειδίκευσης των εν λόγω γενικών κανόνων και θέσπισης κοινοτικών κανόνων παραγωγής για την υδατοκαλλιέργεια.

(7) Πρέπει να καθοριστεί γενικό κοινοτικό πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική παραγωγή, φυτική και ζωική, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη μετατροπή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς, και για την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα εξειδίκευσης των εν λόγω γενικών κανόνων .

Αιτιολόγηση

Λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με την υδατοκαλλιέργεια και των σοβαρών επιπτώσεών της στο περιβάλλον, οι κανόνες παραγωγής για την υδατοκαλλιέργεια δεν θα έπρεπε να εγκρίνονται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας (όπως προτείνεται στο άρθρο 10) αλλά να υπόκεινται σε πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 8

(8)       Πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, ιδίως με την προαγωγή της χρήσης νέων τεχνικών και ουσιών, καταλληλότερων για τη βιολογική παραγωγή.

 

(8)       Πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, βάσει καθιερωμένων βελτίστων πρακτικών, ιδίως με την προαγωγή της χρήσης νέων τεχνικών και ουσιών, καταλληλότερων για τη βιολογική παραγωγή.

 

Αιτιολόγηση

Οι αναρίθμητες εμπειρίες που απεκόμισαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων με την πάροδο του χρόνου πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να εδραιωθούν οι καλύτερες πρακτικές και να εξασφαλισθούν μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης για τους νέους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 9

(9)         Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα προϊόντα που παράγονται από ή με ΓΤΟ δεν συμβιβάζονται με την έννοια της βιολογικής παραγωγής και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα βιολογικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εσκεμμένα στη βιολογική γεωργία ούτε στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων.

 

(9)       Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα προϊόντα που παράγονται από ή με ΓΤΟ δεν συμβιβάζονται με την έννοια της βιολογικής παραγωγής και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα βιολογικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία ούτε στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων: η τυχαία μόλυνση λόγω συνύπαρξης με επιφάνειες παραγωγής ΓΤΟ θα έπρεπε να αποφεύγεται..

 

Αιτιολόγηση

Η χρήση των ΓΤΟ τόσο στους σπόρους όσο και στα προϊόντα πρέπει να απαγορεύεται στο πλαίσιο της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Η οποιαδήποτε τυχαία μόλυνση λόγω συνύπαρξης με συμβατικές καλλιέργειες όπου οι ΓΤΟ επιτρέπονται έστω και εν μέρει, πρέπει να αποφεύγεται προκειμένου να προστατευθούν τα βιολογικά προϊόντα και να διατηρηθεί μια ορθή αντίληψη του υψηλού επιπέδου ποιότητας από τον καταναλωτή.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

 

(9a) Η χρήση παρασιτοκτόνων είναι ασυμβίβαστη με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη τροπολογία που συνδυάζεται πλήρως με τις αιτιολογικές σκέψεις 10-13 σχετικά με την αποκλειστική χρήση ανανεωσίμων πόρων, την πολυετή αμειψισπορά και τη συμβατότητα των προσθέτων λιπασμάτων με τη βιολογική γεωργία.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων, ενώ η διαχείριση της υγείας των ζώων πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη των ασθενειών. Εν προκειμένω, πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες στέγασης, στις κτηνοτροφικές πρακτικές και στον δείκτη πυκνότητας των ζώων. Επιπλέον, κατά την επιλογή φυλών, πρέπει να ευνοούνται τα γένη που χαρακτηρίζονται από αργό ρυθμό ανάπτυξης και να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες. Οι εκτελεστικές διατάξεις για την κτηνοτροφική παραγωγή και την υδατοκαλλιέργεια πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση, τουλάχιστον, των διατάξεων της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία και των συστάσεων που απορρέουν από αυτή.

(16) Η βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων, ενώ η διαχείριση της υγείας των ζώων πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη των ασθενειών. Εν προκειμένω, πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες στέγασης, στις κτηνοτροφικές πρακτικές και στον δείκτη πυκνότητας των ζώων. Επιπλέον, κατά την επιλογή φυλών, πρέπει να ευνοούνται τα γένη που χαρακτηρίζονται από αργό ρυθμό ανάπτυξης και να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες. Οι εκτελεστικές διατάξεις για την κτηνοτροφική παραγωγή πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση, τουλάχιστον, των διατάξεων της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία και των συστάσεων που απορρέουν από αυτή.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 7.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Μέχρι να θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες παραγωγής για την υδατοκαλλιέργεια, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν την εφαρμογή εθνικών προτύπων ή, ελλείψει αυτών, αποδεκτών ή αναγνωρισμένων από τα κράτη μέλη ιδιωτικών προτύπων. Για να αποτραπεί, όμως, η διατάραξη της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα οικεία πρότυπα παραγωγής στον συγκεκριμένο τομέα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 7.

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 19

(19)     Τα βιολογικά μεταποιημένα προϊόντα πρέπει να παράγονται με μεθόδους μεταποίησης που εγγυώνται τη διατήρηση της βιολογικής ακεραιότητας και των ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικών των προϊόντων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής.

 

(19)     Τα βιολογικά μεταποιημένα προϊόντα πρέπει να παράγονται με μεθόδους μεταποίησης που εγγυώνται τη διατήρηση της βιολογικής ακεραιότητας και των ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικών των προϊόντων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής. Η αυξημένη εμπορική διαθεσιμότητα συστατικών από τη βιολογική γεωργία κατά τα παρελθόντα έτη θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού.

 

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της ακεραιότητας των βιολογικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής εξασφαλίζεται θετικά από την αυξημένη διαθεσιμότητα στην αγορά συστατικών βιολογικής προέλευσης.

Τροπολογία 12

Αιτιολογική σκέψη 25

(25)     Για να υπάρξει σαφήνεια στο σύνολο της κοινοτικής αγοράς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτική μια απλή τυποποιημένη ένδειξη για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, τουλάχιστον όταν αυτά δεν φέρουν το κοινοτικό λογότυπο βιολογικής παραγωγής. Η δυνατότητα χρήσης της εν λόγω ένδειξης πρέπει επίσης να παρέχεται στην περίπτωση των βιολογικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, χωρίς όμως να επιβάλλεται καμία σχετική υποχρέωση.

 

(25)     Για να υπάρξει σαφήνεια στο σύνολο της κοινοτικής αγοράς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτική μια απλή τυποποιημένη ένδειξη για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, τουλάχιστον όταν αυτά δεν φέρουν το κοινοτικό λογότυπο βιολογικής παραγωγής. Η δυνατότητα χρήσης της εν λόγω ένδειξης πρέπει επίσης να παρέχεται στην περίπτωση των βιολογικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες.

 

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα αναφοράς στια ίδια κοινοτικά πρότυπα για τα βιολογικά τους προϊόντα, αποτελεί μια ευκαιρία και εγγύηση που προσφέρεται τόσο στους καταναλωτές της ΕΕ, όσο και στους παραγωγούς και διανομείς βιολογικών προϊόντων του τρίτου κόσμου.

Τροπολογία 13

Αιτιολογική σκέψη 28

(28)     Για να εξασφαλιστεί ότι τα βιολογικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται δυνάμει του κοινοτικού νομικού πλαισίου για τη βιολογική παραγωγή, όλες οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθεσίας πρέπει να ελέγχονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

(28)     Για να εξασφαλιστεί ότι τα βιολογικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται δυνάμει του κοινοτικού νομικού πλαισίου για τη βιολογική παραγωγή, όλες οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθεσίας πρέπει να ελέγχονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής βάσει των προδιαγραφών ISO 65/EN 45011 όπως αναπτύσσονται ειδικά για τη βιολογική γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο των Κριτηρίων Διαπίστευσης IFOAM (Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας).

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 882/2004 δεν είναι σε θέση να προστατεύσει την ιδιομορφία της αλυσίδας παραγωγής βιολογικών προϊόντων και να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων στη διαδικασία ελέγχου όπου αντίθετα οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων καθιέρωσαν πρώτοι πρότυπα πιστοποίησης σε όλα τα στάδια της βιολογικής γεωργίας. Η εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται για τη συμβατική γεωργία, στην περίπτωση που δεν τροποποιηθούν όπως προτείνεται στο άρθρο 63 παρ. 2 του κανονισμού 882/2004 εις τρόπον ώστε να προσαρμοσθούν καλύτερα στις ιδιομορφίες των βιολογικών παραγωγών, θα οδηγήσουν τα βιολογικά προϊόντα σε μια μη αναγκαία διαδικασία αναγνώρισης παρόμοια με τα συμβατικά προϊόντα.

Τροπολογία 14

Αιτιολογική σκέψη 36

(36)     Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. Αν ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, δεδομένου ότι συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστεί με τις υφιστάμενες νομοθετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στη διαχείριση της εν λόγω πολιτικής. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να ασκούνται με τη διαχειριστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/EΚ.

(36)     Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. Αν ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή αποτελεί σημαντικό και βασικό παράγοντα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και μιας βιώσιμης πολιτικής περιβάλλοντος, ενδείκνυται να προβλεφθεί τακτική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο των στόχων του κανονισμού αυτού ευθυγραμμιζόμενη με τις υφιστάμενες νομοθετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στη διαχείριση της εν λόγω πολιτικής. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να ασκούνται με τη κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 45 της απόφασης 1999/468/EΚ.

Αιτιολόγηση

Ο πρωτότυπος χαρακτήρας που διακρίνει τη βιολογική παραγωγή συνίσταται στο υψηλό επίπεδο συμμετοχής και στη διαρκή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή τους στην τροποποίηση σε βάθος των ισχυουσών τεχνικών και διαδικασιών αποτελεί τον πλούτο της όλης αλυσίδας παραγωγής.

Τροπολογία 15

Άρθρο 1, παράγραφος 1, σημείο (α)

α)        την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τους ελέγχους των βιολογικών προϊόντων·

 

α)        την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τους ελέγχους των βιολογικών προϊόντων, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τροφοδοσίας, των κυλικείων εργοστασίων της τροφοδοσίας οργανισμών, των εστιατορίων ή άλλων παρομοίων δραστηριοτήτων τροφοδοσίας.

 

Αιτιολόγηση

Αυξανόμενος αριθμός χρηστών απευθύνεται στη βιολογική διατροφή τόσο στα κυλικεία επιχειρήσεων όσο και σε μεμονωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας. Η ζήτηση βιολογικών προϊόντων αυξάνεται κυρίως στις σχολικές υπηρεσίες που διέπονται από σαφείς κανονισμούς διαγωνισμών από τις δημόσιες και τις ιδιωτικές αρχές αντιπροσωπεύοντας στο συγκεκριμένο τομέα μη αμελητέο κύκλο εργασιών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 16

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα της γεωργίας ή της υδατοκαλλιέργειας, εφόσον αυτά προορίζονται να διατεθούν στην αγορά ως βιολογικά:

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα της γεωργίας, εφόσον αυτά προορίζονται να διατεθούν στην αγορά ως βιολογικά:

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 7.

Τροπολογία 17

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) ζωντανά ή μη μεταποιημένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 7.

Τροπολογία 18

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

(δ)μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 7.

Τροπολογία 19

Άρθρο 1, παράγραφος 1, σημείο (ε α) (νέα)

 

(εα) κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καλλυντικά και άλλα προϊόντα εκτός τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Οι τομείς εκτός τροφίμων και ιδιαίτερα τα απορρυπαντικά υφασμάτων και τα καλλυντικά πρέπει επίσης να περιληφθούν στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 20

Άρθρο 1, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2

Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, στα κυλικεία εργοστασίων, στην τροφοδοσία οργανισμών, στα εστιατόρια και άλλες ανάλογες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης.

 

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο (α): ο αποκλεισμός των τομέων αυτών από το πεδίο εφαρμογής θα αποβεί σε βάρος των παραγωγών και διανομέων που εμπλέκονται στη διασφάλιση της παροχής βιολογικών προϊόντων σε όλες τις υπηρεσίες εστίασης όπου τούτο ζητείται.

Τροπολογία 21

Άρθρο 2, στοιχείο (β)

(β) «βιολογικό προϊόν»: το γεωργικό προϊόν που προκύπτει από τη βιολογική παραγωγή·

(β) «βιολογικό προϊόν»: το γεωργικό προϊόν που προκύπτει από τη βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο της οποίας δεν χρησιμοποιούνται παρασιτοκτόνα ή ΓΤΟ, ή λιπάσματα ή συστατικά που περιέχουν ΓΤΟ εν όλω ή εν μέρει

Αιτιολόγηση

Ενισχύονται οι στόχοι της βιολογικής γεωργίας και καθίσταται κατανοητή από τον καταναλωτή η διαφορά μεταξύ συμβατικών προϊόντων και προϊόντων ποιότητας που προσφέρουν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 22

Άρθρο 2, στοιχείο (ε)

(ε) «υδατοκαλλιέργεια»: η εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τεχνικές που αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγής πέραν της φυσικής ικανότητας του περιβάλλοντος, εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί παραμένουν στην κυριότητα φυσικού ή νομικού προσώπου σε όλη τη διάρκεια της εκτροφής ή καλλιέργειας έως και τη συγκομιδή·

διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 7.

Τροπολογία 23

Άρθρο 2, στοιχείο (ιγ)

(ιγ) «σήμα συμμόρφωσης»: βεβαίωση, σε μορφή σήματος, της συμμόρφωσης προς ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων ή άλλων εγγράφων τυποποίησης

(ιγ) «σήμα συμμόρφωσης»: βεβαίωση, σε μορφή σήματος, της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που απορρέουν από ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων ή άλλων εγγράφων τυποποίησης

Αιτιολόγηση

Η πρόταση προσπαθεί να βελτιώσει τη γλωσσική διατύπωση με την εισαγωγή ενός ορισμού σύμφωνα με τον ορολογία που χρησιμοποιείται στα ευρωπαϊκά πρότυπα όπως στη σειρά EN ISO 9000 σχετικά με την ποιότητα και τη σειρά EN ISO 14000, σχετικά με τη διαχείριση του περιβάλλοντος όπου η συμμόρφωση προσδιορίζεται ως συμμόρφωση με απαιτήσεις.

Τροπολογία 24

Άρθρο 2, στοιχείο (ιη)

(ιη) «προϊόντα που παράγονται με ΓΤΟ»: τα πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, οι αρωματικές ύλες, οι βιταμίνες, τα ένζυμα, τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (βάσει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ), τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους, τα οποία παράγονται με διατροφή οργανισμών με υλικά που συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε ΓΤΟ·

ιη) «προϊόντα που παράγονται με τη βοήθεια ΓΤΟ»: τα πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, οι αρωματικές ύλες, οι βιταμίνες, τα ένζυμα, τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (βάσει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ), τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους, τα οποία παράγονται με διατροφή οργανισμών με υλικά που συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε ΓΤΟ·

Αιτιολόγηση

Καλό θα ήταν να χρησιμοποιείται«παράγονται με τη βοήθεια ΓΤΟ» (στα αγγλικά "produced with GMO" αντί "by") προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού πλαισίου 1829/2003.

Τροπολογία 25

Άρθρο 3, σημείο (β)

β)        Καθιέρωση της παραγωγής τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με φυσικές ή συγκρίσιμες με τις φυσικές διεργασίες και από ουσίες που συναντώνται στη φύση.

 

β)        Καθιέρωση της παραγωγής τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων, περιλαμβανομένων των προϊόντων εκτός τροφίμων που θα μπορούσαν να καλύψουν την καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με φυσικές και από ουσίες που συναντώνται στη φύση.

 

Αιτιολόγηση

Κύριος στόχος των παραγωγών βιολογικών προϊόντων είναι η προστασία και διατήρηση των ανανεώσιμων πόρων χάρις στη χρήση των καταλλήλων τεχνικών, περιλαμβανομένων των βιωσίμων κοινωνικών πολιτικών που θα μπορούσαν να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα στον καταναλωτή ανάλογα με τη ζήτηση. Δεν είναι μόνον η ζήτηση της αγοράς που προσδιορίζει τις παραμέτρους παραγωγής και τις αναπτυξιακές επιλογές της βιολογικής γεωργίας, αλλά η ίδια η βούλησή των παραγωγών να αφιερώσουν όλο και μεγαλύτερες επιφάνειες στη βιώσιμη γεωργία εξασφαλίζοντας μια ισορροπημένη ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων.

Τροπολογία 26

Άρθρο 4

α) προτιμάται η χρήση ζωντανών οργανισμών και μηχανικών μεθόδων παραγωγής αντί των συνθετικών υλικών·

α) χρησιμοποιούνται μόνο ζωντανοί οργανισμοί και μηχανικές μέθοδοι παραγωγής δεδομένου ότι τα συνθετικά υλικά και οι μέθοδοι παραγωγής που τα χρησιμοποιούν είναι παραδεκτά μόνο σύμφωνα με το άρθρο 16·

β) προτιμάται η χρήση φυσικών ουσιών αντί των συνθετικών χημικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμες στο εμπόριο φυσικές ουσίες·

β) χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές ουσίες δεδομένου ότι οι χημικές μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμες στο εμπόριο φυσικές ουσίες προσωρινά και σύμφωνα με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο·16.

(γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ, εξαιρουμένων των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων·

(γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ ·

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση των σημείων α) και β) είναι ασαφής και μειώνει την εμβέλεια των αρχών αυτών. Ενδείκνυται να διατυπωθούν κατά τρόπο πιο κατηγορηματικό χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης συνθετικών υλών και μη μηχανικών μεθόδων σε περιπτώσεις σοβαρές ή εκτάκτου ανάγκης όπου απαιτείται ταχεία αντίδραση και κατά παρέκκλιση των αρχών που διέπουν τη βιολογική παραγωγή.

Για λόγους συνέπειας με την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού πλαισίου 1829/2003, καλκό θα ήταν να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ορισμού "από ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced from GMO") και του "με τη βοήθεια ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced with GMO").

Για λόγους πληρότητας, τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα έπρεπε να εξαιρούνται από τον παρόντα κανονισμό. Υφίσταται σήμερα ευρεία επιλογή βιολογικών κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και ως εκ τούτου τα προϊό0ντα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας.

Τροπολογία 27

Άρθρο 4, στοιχείο (δ α) (νέο)

 

(δa) η παραγωγή βιολογικών προϊόντων θα δημιουργήσει απασχόληση και θα τη διατηρήσει, θα επιτρέψει στους παραγωγούς και τους καταναλωτές να δημιουργήσουν μια κοινωνική ενότητα για βιώσιμες πρακτικές, ποιότητα τροφίμων στον τομέα της παραγωγής και της κατανάλωσης, περιλαμβανομένου ενός συνδυασμού μέτρων για τη διατήρηση της φύσης, τη βιώσιμη παραγωγή και την εμπορία σε μικρές αποστάσεις·

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ρόλο ενσωμάτωσης της παραγωγής βιολογικών προϊόντων προσεγγίζοντας τη διατήρηση και την ποιότητα παραγωγής σε ένα άρτια προσδιορισμένο παραγωγικό σύστημα.

Τροπολογία 28

Άρθρο 4, στοιχείο (δ β) (νέο)

 

(δβ) η παραγωγή βιολογικών προϊόντων θα διασφαλίσει την ποιότητα παραγωγής, την ακεραιότητα και την ανιχνευσιμότητα σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων·

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ρόλο ενσωμάτωσης της παραγωγής βιολογικών προϊόντων προσεγγίζοντας τη διατήρηση και την ποιότητα παραγωγής σε ένα άρτια προσδιορισμένο παραγωγικό σύστημα.

Τροπολογία 29

Άρθρο 5, στοιχείο (γ)

(γ) ελαχιστοποιείται η χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και εξωτερικών ως προς την εκμετάλλευση εισροών·

(γ) ελαχιστοποιείται η χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και εξωτερικών ως προς την εκμετάλλευση εισροών οι δε παραγωγοί βιολογικών προϊόντων θα έπρεπε να προωθήσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών·

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των στόχων της παραγωγής βιολογικών προϊόντων: οι αρνητικές συνέπειες θα έπρεπε να αποφεύγονται παρέχοντας στους παραγωγούς την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν κυρίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 30

Άρθρο 5, σημείο (ιδ)

ιδ)       η υδατοκαλλιέργεια ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον·

 

ιδ)       με την υδατοκαλλιέργεια αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον·

 

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τους στόχους των βιολογικών παραγωγών, οι αρνητικές συνέπειες θα έπρεπε να αποφεύγονται.

Τροπολογία 31

Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφοι 2 και 3

 

 

Ωστόσο, μια εκμετάλλευση μπορεί να διαιρεθεί σε σαφώς χωριστές μονάδες, που δεν αποτελούν όλες αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής, υπό ειδικούς όρους που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2.

 

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, δεν χρησιμοποιείται το σύνολο μιας εκμετάλλευσης για βιολογική παραγωγή, ο γεωργός διαχωρίζει τη γη, τα ζώα και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή από τα υπόλοιπα και τηρεί κατάλληλα βιβλία που αποδεικνύουν τον διαχωρισμό.

 

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός μιας γεωργικής εκμετάλλευσης σε ένα τμήμα η διαχείριση του οποίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σε ένα τμήμα με συμβατική διαχείριση δεν είναι παραδεκτός δεδομένου ότι είναι λίαν δυσχερής η αποφυγή των απατών.

Τροπολογία 32

Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Ωστόσο, μια εκμετάλλευση μπορεί να διαιρεθεί σε σαφώς χωριστές μονάδες, που δεν αποτελούν όλες αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής, υπό ειδικούς όρους που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2.

Ωστόσο, μια εκμετάλλευση μπορεί να διαιρεθεί σε σαφώς χωριστές μονάδες, που δεν αποτελούν όλες αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής, υπό ειδικούς όρους που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 33

Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Οι γεωργοί οφείλουν να μην χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα παραγόμενα από ΓΤΟ, στις περιπτώσεις που θα έπρεπε να γνωρίζουν την παρουσία τους μέσω των στοιχείων που αναγράφονται στην ετικέτα των σχετικών προϊόντων ή άλλου συνοδευτικού εγγράφου.

2. Οι γεωργοί οφείλουν να μην χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ.

 

Οι ενδείξεις στην επισήμανση που συνοδεύουν τα προϊόντα ή τα συστατικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται ή το οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ένδειξη παρουσίας ΓΤΟ, δεν ενδείκνυνται ως στοιχεία εγγυώμενα την ποιότητα των βιολογικών προϊόντων και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγονται.

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με ΓΤΟ.

Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί ή οι οποιοιδήποτε άλλοι πάροχοι βιολογικών προϊόντων χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, πρέπει να ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει γραπτώς ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί εν όλω ή εν μέρει με ΓΤΟ και δεν περιέχουν ΓΤΟ.

 

Στην περίπτωση τυχαίας ή τεχνικώς αναπόφευκτης μόλυνσης με ΓΤΟ, οι παράγοντες πρέπει να αποδεικνύουν ότι έλαβαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της μόλυνσης αυτής.

Αιτιολόγηση

Ο πρωτότυπος και διαφορετικός χαρακτήρας της βιολογικής παραγωγής σε σχέση με τη συμβατική δεν είναι δυνατόν να εναρμονισθούν με την υφιστάμενη υποχρέωση για τα συμβατικά να αναγράφεται η έστω και ελάχιστη παρουσία ΓΤΟ, με κάποια όμως ανοχή λόγω εσκεμμένης μόλυνσης. Στα βιολογικά προϊόντα δεν πρέπει να υπάρχει παρουσία ΓΤΟ και ως εκ τούτου ουδέν όριο είναι αποδεκτό.

Η γραπτή επιβεβαίωση παρέχει την απόδειξη ότι το προϊόν συμμορφούται με τους κανόνες που έχουν τεθεί.

Τροπολογία 34

Άρθρο 9, στοιχείο (β), σημείο (κβ)

κβ) τα ζώα βιολογικής εκτροφής διατηρούνται χωριστά ή μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα·

κβ) τα ζώα βιολογικής εκτροφής διατηρούνται χωριστά από τα υπόλοιπα·

Αιτιολόγηση

Η διαγραφείσα φράση είναι αντιφατική δεδομένου ότι στην πράξη τα ζώα βιολογικής εκτροφής πρέπει να παραμένουν αξεχώριστα καθ' όλη τη διάρκεια του βίου τους.

Τροπολογία 35

Άρθρο 13, παράγραφος 4, εδάφιο 2

Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί ζωοτροφών χρησιμοποιούν, στην παραγωγή ζωοτροφών για τη βιολογική κτηνοτροφία, συστατικά και πρόσθετα τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους, ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με ΓΤΟ.

Στις περιπτώσεις που οι κατασκευαστές ζωοτροφών χρησιμοποιούν, στην παραγωγή ζωοτροφών για τη βιολογική κτηνοτροφία, συστατικά και πρόσθετα τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους, ο πωλητής πρέπει να επιβεβαιώσει γραπτώς, κατόπιν αιτήματος των κατασκευαστών ζωοτροφών ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί εν όλω ή εν μέρει από ΓΤΟ ή με τη βοήθεια ΓΤΟ.

Αιτιολόγηση

Αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ είναι απαγορευμένη στη βιολογική γεωργία, είναι απαραίτητο να επιβαρύνεται ο χρήστης με μια υποχρέωση να ζητεί έγγραφη βεβαίωση για μη χρήση ΓΤΟ ο δε πωλητής πρέπει να είναι υποχρεωμένος να δίνει το έγγραφο αυτό. Η γραπτή επιβεβαίωση παρέχει την απόδειξη ότι το προϊόν συμμορφούται με τους κανόνες που έχουν τεθεί (άρθρο 7, παρ. 2).

Αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ είναι απαγορευμένη στη βιολογική γεωργία, είναι απαραίτητο να επιβαρύνεται ο χρήστης με μια υποχρέωση να ζητεί έγγραφη βεβαίωση για μη χρήση ΓΤΟ ο δε πωλητής πρέπει να είναι υποχρεωμένος να δίνει το έγγραφο αυτό.

Τροπολογία 36

Άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Στις περιπτώσεις που οι μεταποιητές χρησιμοποιούν συστατικά και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με ΓΤΟ.

Στις περιπτώσεις που οι μεταποιητές χρησιμοποιούν συστατικά και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ο πωλητής πρέπει να επιβεβαιώσει γραπτώς, κατόπιν αιτήματος των μεταποιητών ζωοτροφών ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί εν όλω ή εν μέρει από ΓΤΟ ή με τη βοήθεια ΓΤΟ.

Αιτιολόγηση

Αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ αν και η χρήση προϊόντων ΓΤΟ είναι απαγορευμένη στη βιολογική γεωργία, είναι απαραίτητο να επιβαρύνεται ο χρήστης με μια υποχρέωση να ζητεί έγγραφη βεβαίωση για μη χρήση ΓΤΟ ο δε πωλητής πρέπει να είναι υποχρεωμένος να δίνει το έγγραφο αυτό.

Η γραπτή επιβεβαίωση παρέχει την απόδειξη ότι το προϊόν συμμορφούται με τους κανόνες που έχουν τεθεί.

Τροπολογία 37

Άρθρο 14, παράγραφος 3 α (νέα)

 

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερους κανονες για την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί θα συμμορφούνται με το κοινοτικό δίκαιο και δεν θα εμποδίζουν ή θα περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων που συμμορφούται με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας. Τούτο είναι σημαντικό για τις δυνατότητες ανταγωνισμού σε πολλά προϊόντα και θα παράσχει στους καταναλωτές ευρύτερη επιλογή βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 38

Άρθρο 15, παράγραφος 3 α (νέα)

 

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερους κανονες ως προς τη χρήση ορισμένων προϊόντων και ουσιών στο στάδιο της μεταποίησης υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί θα συμμορφούνται με το κοινοτικό δίκαιο και δεν θα εμποδίζουν ή θα περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων που συμμορφούται με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας. Τούτο είναι σημαντικό για τις δυνατότητες ανταγωνισμού σε πολλά προϊόντα και θα παράσχει στους καταναλωτές ευρύτερη επιλογή βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 39

Άρθρο 16, τίτλος

Λιγότερο περιοριστικοί κανόνες παραγωγής

Προσωρινές παρεκκλίσεις στους κανόνες παραγωγής

1. Η Επιτροπή δύναται να προβλέπει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2 και σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στον τίτλο II, την έγκριση εξαιρέσεων από τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στα κεφάλαια 1 έως 3, υπό τους όρους της παραγράφου 2.

 

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εξαιρέσεις περιορίζονται στο ελάχιστο και είναι δυνατόν να προβλέπονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Σε πλαίσιο σεβασμού των στόχων και των αρχών που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙ οι εξαιρέσεις περιορίζονται στο ελάχιστο και είναι δυνατόν να επιτρέπονται μόνο προσωρινά και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα των γεωργικών μονάδων που ξεκινούν τη βιολογική παραγωγή, ιδίως στην περίπτωση των εκμεταλλεύσεων που λειτουργούν σε περιοχές όπου η βιολογική παραγωγή βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης·

α) εφόσον είναι αναγκαία προσωρινά μέτρα σε καταστάσης έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μπορέσει η βιολογική παραγωγή να συνεχιστεί ή να αρχίσει εκ νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ιδίως όσον αφορά τη σοβαρή απειλή για την καλλιέργεια ή τη βιώσιμη της γεωργικής εκμετάλλευσης·

 

(βα) εφόσον περιορισμοί και υποχρεώσεις που συνδέονται με την υγεία του ανθρώπου και των ζώων επιβάλλονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας·

γ) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ζωοτροφές, σπόρους προς σπορά και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, σε ζωντανά ζώα και άλλες γεωργικές εισροές, όταν οι εν λόγω εισροές δεν είναι διαθέσιμες στο εμπόριο σε μορφή βιολογικού προϊόντος·

γ) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ζωοτροφές, σπόρους προς σπορά και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, σε ζωντανά ζώα και άλλες γεωργικές εισροές, όταν οι εν λόγω εισροές δεν είναι διαθέσιμες στο εμπόριο σε μορφή βιολογικού προϊόντος·

δ) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε συστατικά γεωργικής προέλευσης, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο σε μορφή βιολογικού προϊόντος·

δ) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε συστατικά γεωργικής προέλευσης, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο σε μορφή βιολογικού προϊόντος·

ε) εφόσον είναι αναγκαίες για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που συνδέονται με τη διαχείριση του βιολογικού ζωικού κεφαλαίου·

ε) εφόσον είναι αναγκαίες για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που συνδέονται με τη διαχείριση του βιολογικού ζωικού κεφαλαίου·

στ) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να συνεχιστεί η παραγωγή παραδοσιακών ειδών διατροφής, που ήσαν ευρέως γνωστά τουλάχιστον πριν από μία γενεά·

στ) εφόσον είναι αναγκαίες, προκειμένου να συνεχιστεί η παραγωγή παραδοσιακών ειδών διατροφής, που ήσαν ευρέως γνωστά τουλάχιστον πριν από μία γενεά·

ζ) σε καταστροφικές περιστάσεις, όπου απαιτούνται προσωρινά μέτρα για να συνεχιστεί ή να ξαναρχίσει η βιολογική παραγωγή·

ζ) σε καταστροφικές περιστάσεις, όπου απαιτούνται προσωρινά μέτρα για να συνεχιστεί ή να ξαναρχίσει η βιολογική παραγωγή·

η) σε περίπτωση επιβολής, βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, περιορισμών και υποχρεώσεων σχετικών με την προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων

διαγράφεται

 

2 α. Κάθε προσωρινή εξαίρεση που ασκείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 αποτελεί αντικείμενο ενημέρωσης χωρίς καθυστέρηση των αρμοδίων αρχών ή του(των) οργανισμού(ών) ελέγχου και πιστοποίησης του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο παραγωγός.

 

Η ενημέρωση αυτή παρουσιάζει σαφώς και επακριβώς τη διαπιστωθείσα κατάσταση, τα μέτρα που ελήφθησαν, τη διάρκειά τους και τα υλικά συστατικά προϊόντα και σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν για να αντιμετωπιστεί η διαπιστωθείσα κατάσταση.

 

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή ο(οι) οργανισμός(οί) ελέγχου γνωμοδοτούν το συντομότερο δυνατόν και ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τον παραγωγό. Οι οργανισμοί πιστοποίησης λαμβάνουν τη γνωμοδότηση αυτή χωρίς καθυστέρηση.

 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης κάποιου μέτρου που έλαβε ο παραγωγός, οι αρμόδιες αρχές ή οι οργανισμοί ελέγχου προτείνουν εναλλακτικές λύσεις που κατά τη γνώμη τους ανταποκρίνονται καλύτερα στην κατάσταση που παρουσιάστηκε.

 

Πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον τίτλο V.

Αιτιολόγηση

Διάφορα μέτρα και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό είναι περιττά και καλύπτουν περιπτώσεις (όπως μεταστροφή) για τις οποίες είναι σαφές ότι χρειάζεται προσωρινά κάποια ελαστικότητα.

Καλό θα ήταν επίσης να ιεραρχηθούν διαφορετικά και να μειωθούν οι όροι που επιτρέπουν μια ελαστικότερη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη βιολογική γεωργία

Μόνο ειδικά μέτρα πρέπει να εμπίπτουν στη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τέλος, είναι επιτακτικό κάθε μέτρο παρέκκλισης στους κανόνες σχετικά με τη βιολογική γεωργία να αποτελεί αντικείμενο μιας γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένων των οργανισμών πιστοποίησης, οι δε οργανισμοί ελέγχου να αξιολογούν και να ελέγχουν επιτόπου το σχέδιο δράσης που προτείνει ο παραγωγός προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια ιδιάζουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Τροπολογία 40

Άρθρο 17, παράγραφος 3

3.        Ο όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για προϊόντα στην ετικέτα των οποίων αναγράφεται ότι περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ.

 

3.        Ο όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για προϊόντα στην ετικέτα των οποίων αναγράφεται ότι περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ ή με τη βοήθεια ΓΤΟ ή όπου υπάρχει ένδειξη ότι ΓΤΟ έχουν μολύνει το προϊόν, το συστατικό ή τη χρησιμοποιηθείσα ζωοτροφή..

 

Αιτιολόγηση

Πρέπει, όπως ζητούν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων αλλά και οι καταναλωτές, να αποφεύγεται κάθε αποπροσανατολιστικό ή παραπλανητικό μήνυμα σχετικά με την τυχαία ή εσκεμμένη παρουσία ΓΤΟ στα βιολογικά προϊόντα όπου εξάλλου δεν είναι αποδεκτή ούτε καν η τυχαία παρουσία.

Για λόγους συνέπειας με την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού πλαισίου 1829/2003, καλκό θα ήταν να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ορισμού "από ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced from GMO") και του "με τη βοήθεια ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced with GMO").

Τροπολογία 41

Άρθρο 17, παράγραφος 3 α (νέα)

 

3α. Δεν εφαρμόζεται στον κανονισμό αυτό το όριο ΓΤΟ στην επισήμανση, όπως προσδιορίζεται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001 σχετικά με την εσκεμμένη ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.

ΕΕ L 106, 17.4.2001, σελ. 1. Οδηγία που τελευταία τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 1830/2003 (ΕΕ L 268, 18.10.2003, σελ. 24.

Αιτιολόγηση

Ενισχύει την αιτιολόγηση στο άρθρο 17 παρ. 3 διασφαλίζοντας τη διαφορετική ποιότητα των βιολογικών προϊόντων και την υποχρέωση πλήρους απουσίας ΓΤΟ.

Τροπολογία 42

Άρθρο 18, παράγραφος 4

4.        Για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, η χρήση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ενδείξεων είναι προαιρετική.

 

4.        Για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, η χρήση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ενδείξεων θα έπρεπε να ενθαρρύνεται εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός του ευρωπαίου καταναλωτή κατά την επιλογή του και όσον αφορά την κατανόηση.

 

Αιτιολόγηση

Κατ’ αναλογία με την αιτιολογική σκέψη 28, στόχος είναι να προσφερθεί στους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων του Τρίτου Κόσμου η ευκαιρία να τηρούν τις προδιαγραφές που ισχύουν στην ΕΕ χρησιμοποιώντας την πιστοποίηση των ισοδυνάμων παραγωγικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στις χώρες τους.

Τροπολογία 43Για λόγους συνέπειας με την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού πλαισίου 1829/2003, καλκό θα ήταν να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ορισμού "από ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced from GMO") και του "με τη βοήθεια ΓΤΟ" (στα αγγλικά "produced with GMO").

Τροπολογία 43

Άρθρο 21

Ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση

Ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση όσον αφορά τις εκμεταλλεύσεις που αρχίζουν μια δραστηριότητα βιολογικής παραγωγής

 

Απαγορεύεται αυστηρά να γίνεται αναφορά στην έννοια «βιολογική γεωργία», και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο η έννοια «σε φάση μεταστροφής προς τη βιολογική γεωργία».

 

Η έννοια «σε φάση μεταστροφής προς τη βιολογική γεωργία» μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μετά το δεύτερο έτος της μεταστροφής κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων αρχών ή των οργανισμών ελέγχου.

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση των βιολογικών ζωοτροφών και των προϊόντων των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε φάση μετατροπής.

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, ειδικές διατάξεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο για την επισήμανση των βιολογικών ζωοτροφών και των προϊόντων των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε φάση μετατροπής.

Αιτιολόγηση

Οι βασικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση της γεωργικής παραγωγής σε φάση μεταστροφής προς τη βιολογική γεωργία δεν μπορούν να εμπίπτουν στη διαδικασία της επιτροπολογίας, εκτός ιδιαιτέρων διατάξεων. Πρέπει επομένως οι διατάξεις αυτές να καθορίζονται στον κανονισμό αυτό. Το άρθρο 5, παράγραφος 5, στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 αναφέρεται στην τήρηση μιας χρονικής περιόδου τουλάχιστον 12 μηνών πριν από τη συγκομιδή.

Τροπολογία 44

Άρθρο 22, παράγραφος 1

1.        Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα ελέγχου προς εφαρμογή στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 882/2004.

1.        Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα ελέγχου προς εφαρμογή στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 σε όλα τα στάδια της βιολογικής αλυσίδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO.^%/EN.45011 όπως αναπτύχθηκαν ειδικά για τη βιολογική γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο των Κριτηρίων Διαπίστευσης IFOAM.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ελέγχου βάσει του κανονισμού 882/2004 δεν είναι το καταλληλότερο για τη διασφάλιση των διαφορετικών ποιοτικών προδιαγραφών που αρμόζουν στα βιολογικά προϊόντα. Η συχνότητα των ελέγχων και τα καθήκοντα που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές είναι μεν χρήσιμα στοιχεία, αλλά είναι βασικό να ξεκινήσουμε από μια αποτελεσματική εφαρμογή των προδιαγραφών ISO Guide 65/45011.

Τροπολογία 45

Άρθρο 22, παράγραφος 5

5.        Οι εγκεκριμένοι φορείς ελέγχου παρέχουν στην αρμόδια αρχή πρόσβαση στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και κάθε πληροφορία και αρωγή που η αρμόδια αρχή κρίνει απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

5.        Οι εγκεκριμένοι φορείς ελέγχου και οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων που πρέπει να εμπλέκονται πλήρως στη διαδικασία αυτή συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή παρέχοντας πρόσβαση στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και κάθε πληροφορία και αρωγή που η αρμόδια αρχή κρίνει απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζεται και τούτο εν ονόματι της διαφάνειας, η σημασία της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου και ταυτόχρονα των καλύτερων πρακτικών που έχουν ήδη εφαρμοσθεί κατά τα τελευταία έτη από τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 46

Άρθρο 24, παράγραφος 3, εδάφιο 3

Τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ή του σήματος συμμόρφωσης είναι εύλογα.

Τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ή του σήματος συμμόρφωσης καλύπτουν το κόστος των ελέγχων και της χορήγησης του πιστοποιητικού ή σήματος συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση του τι καλύπτεται θα αποτρέψει το υπερβολικό ύψος των τελών.

Τροπολογία 47

Άρθρο 24, παράγραφος 3 α (νέα)

 

3α. Διοργανώνονται τακτικές ακροάσεις με τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να αναγνωρισθεί και να καταδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και πιστοποίησης.

Αιτιολόγηση

Δέον να εντοπισθούν τα μέσα για τη διαρκή εμπλοκή των παραγωγών βιολογικών προϊόντων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις νέες μεθοδολογίες όσον αφορά τις διαδικασίες πιστοποίησης. Πράγματι, η αποδεδειγμένη ικανότητά τους στην αυτοπιστοποίηση βασιζόμενοι σε καινοτόμες τεχνικές πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο από τους οργανισμούς ελέγχου της Επιτροπής, όσο και από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Τροπολογία 48

Άρθρο 26

Κατόπιν αιτήσεως, η οποία δικαιολογείται δεόντως από την ανάγκη εγγύησης της παραγωγής προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς ελέγχου ανταλλάσσουν κατάλληλες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των οικείων ελέγχων με άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς ελέγχου. Δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές με δική τους πρωτοβουλία.

 

Κατόπιν αιτήσεως, η οποία δικαιολογείται δεόντως από την ανάγκη εγγύησης της παραγωγής προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι φορείς ελέγχου ανταλλάσσουν κατάλληλες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των οικείων ελέγχων με άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς ελέγχου. Δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές με δική τους πρωτοβουλία.

 

Αιτιολόγηση

Ισχύει η αιτιολόγηση των τροπολογιών στο άρθρο 24 προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή των παραγωγών χάρις στη συγκεκριμένη τεχνογνωσία τους.

Τροπολογία 49

Άρθρο 28, παράγραφος 1 α (νέα)

 

Τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά τους κανόνες που παρατίθενται στα άρθρα 9 και 10 να διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερους κανόνες για τα ζώα και τις ζωικές παραγωγές υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί συμμορφούνται με το κοινοτικό δίκαιο και δεν παρεμποδίζουν ή περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση άλλων ζώων ή ζωικών προϊόντων τα οποία συμμορφούνται με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Οι παρούσες διαφορές στις καθιερωμένες πρακτικές όσον αφορά την παραγωγή βιολογικών ζωικών προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών απαιτεί να καταστεί δυνατόν για ένα κράτος μέλος να εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες για τα ζωικά προϊόντα που παράγονται στο έδαφός του.

Επιπλέον, φαίνεται απλώς λογικό η αρχή των ελαχίστων οδηγιών στις οποίες αναφέρεται η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για την ευζωία των ζώων (2006/2046(INI)) να ισχύει επίσης και για την ευζωία των ζώων στο πλαίσιο της βιολογικής παραγωγής.

Τροπολογία 50

Άρθρο 31

Διαχειριστική επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή

Ρυθμιστική επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή

1. Η Επιτροπή επικουρεiται από τη διαχειριστική επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»).

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη κανονιστική επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»).

 

1α. Η επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική διαβούλευση και συνεργασία με τους εκπροσώπους των παραγωγών βιολογικών προϊόντων και των καταναλωτών με προοπτική να επιτευχθούν οι στόχοι της βιολογικής γεωργίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 εμπλέκοντάς τους στην ενημέρωση και την εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που παρατίθενται στον Τίτλο ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

 

1β. Όπου γίνεται αναφορά στην παράγραφο αυτή, εφαρμοζονται τα παραρτήμα I έως VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2092/91.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ

 

2a. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή στον κανονισμό μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας και λαμβάνει δεόντως υπόψη τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου.

3. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται τρίμηνη.

 

4. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

4. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της, σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πρόταση αυτή κανονισμού παρουσιάζει ελάχιστους κανόνες εναρμόνισης, είναι αναγκαίο τα διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας να εμπίπτουν σε κανονιστική επιτροπή στο πλαίσιο της οποίας θα παρεμβαίνουν τα κράτη μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αντί της διαχειριστικής επιτροπής.

Αντίθετα με το άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, το άρθρο 5 δεν αναφέρεται σε κάποια προθεσμία και θα έπρεπε επομένως να διαγραφεί η παράγραφος 3.

Η συμμετοχή των παραγωγών βιολογικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί την πραγματική πρωτοτυπία και καινοτομία στην εφαρμογή των προδιαγραφών του παρόντος κανονισμού. Οι καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες μέθοδοι που έχουν δοκιμασθεί, δεν μπορεί παρά να εμπλουτίσουν την όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων που η Επιτροπή θα εξασφαλίσει με ευθύνη της.

Προκειμένου να καταστεί ο κανονισμός αυτός όσο το δυνατόν διαφανέστερος, τα παραρτήματα του κανονισμού 2092/91 θα έπρεπε να διατηρηθούν και η διαδικασία επιτροπολογίας να μειωθεί στο ελάχιστο.

Τροπολογία 51

Άρθρο 31 α (νέο)

 

Άρθρο 31α

 

Κατά παρέκκλιση από την απόφαση 1999/468/ΕΚ, μια απόφαση της Επιτροπής που εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 31(2) αίρεται στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις εντός τριών μηνών.

Αιτιολόγηση

Η βιολογική γεωργία έχει αναπτυχθεί από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών – καταναλωτών, εμπόρων, παραγωγών και λιανοπωλητών. Λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση αυτή, η διαφάνεια και οι δημοκρατικές δομές στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει να ενισχυθούν. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, στη διαδικασία θα έπρεπε να εμπλέκεται η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προκειμένου η διαφάνεια να είναι ουσιαστική, το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει δικαίωμα βέτο.

Τροπολογία 52

Άρθρο 33

1. Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 2092/91 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

1. Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 2092/91 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός από τα Παραρτήματα I έως VIII.

2. Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 2092/91 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

2. Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 2092/91 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν οι παραπομπές αυτές γίνονται στα παραρτήματα I έως VIII.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί ο κανονισμός αυτός όσο το δυνατόν διαφανέστερος, τα παραρτήματα του κανονισμού 2092/91 θα έπρεπε να διατηρηθούν και η διαδικασία επιτροπολογίας να μειωθεί στο ελάχιστο. Συνεπεία τούτου τα παραρτήματα θα έπρεπε να διορθωθούν εις τρόπον ώστε οι αναφορές στα άρθρα να ταιριάζουν με τον προτεινόμενο κανονισμό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

΄Εγγραφα αναφοράς

COM(2005)0671– C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AGRI

Γνωμοδοτική επιτροπή
  Ημερ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
2.2.2006

Ενισχυμένη συνεργασίας - ημερ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης γνωμοδότησης
  Ημερ. ορισμού

Roberto Musacchio
9.2.2006

Συντάκτης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.6.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2006

Αποτέλεσμα τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Δημήτριος Παπαδημούλης, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Andres Tarand

Αναπληρωτές (άρθρο 178 § 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sepp Kusstatscher

Παρατηρήσεις (διαθέσιμες σε μια μόνο γλώσσα)

...

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Βιολογική παραγωγή και σήμανση των βιολογικών προϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

27.1.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

2.2.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

2.2.2006

ENVI

2.2.2006

IMCO

2.2.2006

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

INTA

25.1.2006

IMCO

21.2.2006

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Marie-Hélène Aubert

26.1.2006

 

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

       Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

JURI

27.2.2007

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.2.2006

24.4.2006

21.6.2006

19.12.2006

 

27.2.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Ιωάννης Γκλαβάκης, Διαμάντω Μανωλάκου, Κατερίνα Μπατζελή, Четин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Hélène Aubert, Bernadette Bourzai, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Albert Jan Maat

Ημερομηνία κατάθεσης

7.3.2007                                          A6-0061/2007

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου