Postup : 2005/0127(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0073/2007

Předložené texty :

A6-0073/2007

Rozpravy :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Hlasování :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0145

ZPRÁVA     ***I
PDF 357kWORD 425k
23. března 2007
PE 378.855v02-00 A6-0073/2007

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Nicola Zingaretti

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0168)(1),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek  95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0233/2005),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0073/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 5

(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví stanoví opatření, řízení a náhrady občanskoprávní a správní povahy. Ustanovení této směrnice by měla být doplněna o dostatečně odstrašující trestní ustanovení platná na celém území Společenství. K účinnému boji proti padělání a pirátství na vnitřním trhu je nutná harmonizace některých trestních ustanovení. Zákonodárce Společenství má pravomoc schválit taková trestní ustanovení, která jsou nutná k úplnému zajištění účinnosti norem, které přijal v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví stanoví opatření, řízení a náhrady občanskoprávní a správní povahy. Ustanovení této směrnice by měla být doplněna o dostatečně odstrašující trestní ustanovení platná na celém území Společenství. K účinnému boji proti padělání a pirátství na vnitřním trhu je nutná harmonizace některých trestních ustanovení. Zákonodárce Společenství má pravomoc schválit taková trestní ustanovení, která jsou nutná k úplnému zajištění účinnosti norem, které přijal v oblasti ochrany duševního vlastnictví, jak stanoví tato směrnice, v každém případě však s vyloučením záležitostí týkajících se patentů.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná z důvodu souladu s dalšími pozměňovacími návrhy a jejím cílem je vymezit oblast působnosti této směrnice od samého začátku.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) Ve svém usnesení ze dne 7. září 2006 o padělání léčebných produktů zaujal Evropský parlament stanovisko, že Evropská unie by se měla nutně vybavit prostředky pro účinný boj proti nezákonným praktikám v oblasti pirátství a padělání léků.

Odůvodnění

Podle celní statistiky z roku 2005 o zabavených padělcích na hranicích Evropské unie vzrostlo množství zabavených padělaných léků v roce 2005 v porovnání s rokem 2004 o 100 %.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 8

(8) Musí být vytvořena ustanovení určená ke zjednodušení vyšetřování trestných činů. Členské státy musí stanovit, že dotčení držitelé práva duševního vlastnictví nebo jejich zástupci a také odborníci mohou přispět svou pomocí při vyšetřování řízených společnými vyšetřovacími týmy.

(8) Musí být vytvořena ustanovení určená ke zjednodušení vyšetřování trestných činů. Členské státy musí stanovit, že dotčení držitelé práva duševního vlastnictví nebo jejich zástupci a také odborníci mohou přispět svou pomocí při vyšetřování řízených společnými vyšetřovacími týmy. Zapojení dotčených držitelů práv duševního vlastnictví by mělo představovat podpůrnou úlohu, kterou se nebude zasahovat do neutrality státních vyšetřování.

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že zapojení postižených stran do vyšetřování, která provádí policie nebo státní zastupitelství, nesmí ohrožovat neutralitu státních vyšetřovacích orgánů. Zachování objektivity a neutrality je součástí zákonnosti.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 9a (nový)

 

(9a) Při definování trestných činů a sankcí, během vyšetřování a soudních řízení by měla být plně respektována práva uvedená v Listině základních práv Evropské unie.

 

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 10

(10) Tato směrnice nezpochybňuje systém odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb, stanovený články 12 až 15 směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu

(10) Tato směrnice nezpochybňuje systém odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb, stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu1.

____________________________

1 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Tato směrnice nezpochybňuje zvláštní systémy odpovědnosti, jako jsou systémy stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti1.

_____________________________

1 Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 12a (nový)

 

(12a) Je zapotřebí zajistit přiměřenou ochranu práv duševního vlastnictví v rámci audiovizuálního odvětví, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem1.
_________________________

1 Úř. věst. L 320, 28.11.1998, s. 54.

Odůvodnění

Směrnice 98/84/ES je v současné chvíli jedniným předpisem na evropské úrovni, který zaručuje ochranu audiovizuálních práv před pirátstvím a paděláním. Tato ochrana je zajištěna zejména prostřednictvím podmíněného přístupu, to znamená technického řešení umožňujícího sledovat a zabezpečovat využívání audiovizuálních obsahů přenášených v kodifikované verzi. Začlenění protiprávních jednání souvisejících s podmíněným přístupem do tohoto návrhu, prostřednictvím odkazu na směrnici 98/84/ES, by zločinná společení, která porušují audiovizuální práva a využívají beztrestnosti vzniklé nejednotností předpisů v jednotlivých členských státech, dostatečně odradilo.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 1 pododstavec 1

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření nezbytná k prosazování práv duševního vlastnictví.

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření nezbytná k prosazování práv duševního vlastnictví, jež jsou definována dále, v kontextu padělání a pirátství.

Odůvodnění

Nejlepší způsob, jak dosáhnout cílů tohoto návrhu, spočívá v tom, že směrnice bude výslovně zaměřena na padělání a pirátství. Tato formulace by mohla klasifikovat jako trestný čin porušení práv duševního vlastnictví, jež je zpravidla občanské povahy a k němuž se uchylují legálně zřízené komerční společnosti. Cílem pozměňovacího návrhu je upřesnit pole působnosti směrnice a připomenout definice obsažené v následujícím pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 1 odst. 2

Tato opatření se použijí na práva duševního vlastnictví přiznaná právním řádem Společenství nebo vnitrostátním právními řády členských států.

 

Tato opatření se použijí na práva duševního vlastnictví, nezahrnující patenty, přiznaná právním řádem Společenství.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vymezit oblast působnosti směrnice od samého začátku.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 1 odst. 2a (nový)

 

Obchodní práva v rámci patentu jsou z ustanovení této směrnice vyloučena.

Odůvodnění

Věcná oblast působnosti této směrnice musí být formulována přesněji, aby se dostálo cíle lepší, transparentnější a srozumitelnější legislativy.

Vzhledem k tomu, že většina výzkumných projektů je velmi složitá, jsou vynálezci při své práci neustále vystavováni riziku porušení patentových práv. Pokládání porušení patentů za protiprávní jednání by mohlo vynálezce a akademiky odradit od vývoje vynálezů.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 1 odst. 2b (nový)

 

Tato směrnice se nevztahuje na porušení práva duševního vlastnictví zejména ve spojitosti:

 

- s patenty, užitnými vzory a dodatkovými ochrannými osvědčeními; 

 

 

- se souběžným dovozem původního zboží, které bylo uvedeno na trh se svolením držitele práva ve třetí zemi.

Odůvodnění

Oblast působnosti této směrnice musí být omezena.

Pozměňovací návrh 12

Článek 2, nadpis

 

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 13

Článek 2

Pro účely této směrnice se „právnickou osobou“ rozumí jakýkoli právní subjekt, který má tento statut na základě použitelného vnitrostátního práva, s výjimkou států a všech ostatních veřejných subjektů činných v rámci výkonu veřejné moci a také veřejné mezinárodní organizace.

Pro účely této směrnice:

 

(a) „právy dušeního vlastnictví“ se rozumí jedno nebo více následujících práv:

 

- autorské právo,

 

- práva příbuzná právu autorskému,

 

- zvláštní právo pořizovatele databází,

 

- práva tvůrce topografií polovodičových výrobků,

 

- práva k ochranným známkám, pokud jejich rozšíření o ochranu trestního zákona není v rozporu s pravidly volného trhu a výzkumnými činnostmi,

 

- práva k (průmyslovým) vzorům,

 

- zeměpisná označení,

 

- obchodní jména, jsou-li chráněna jako výhradní vlastnická práva v dotčeném vnitrostátním právu,

 

- a v každém případě práva stanovená výhradně na úrovni Společenství, jež se týkají zboží uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, které tato práva porušuje1, a v každém případě s vyloučením patentů;

 

(b) „porušením spáchaným v obchodním měřítku“ se rozumí jakékoli porušení některého z práv duševního vlastnictví, k němuž došlo s úmyslem získat přímé či nepřímé ekonomické nebo obchodní výhody, a to s vyloučením případů porušení, kterého se dopustili soukromí uživatelé pro osobní využití a k neziskovým účelům;

 

(c) „úmyslným porušením některého z práv duševního vlastnictví“ se rozumí záměrné a vědomé porušení tohoto práva, k němuž došlo s úmyslem získat ekonomický prospěch v obchodním měřítku;

 

(d) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli právní subjekt, který má tento statut na základě použitelného vnitrostátního práva, s výjimkou států a všech ostatních veřejných subjektů činných v rámci výkonu veřejné moci a také veřejné mezinárodní organizace.

________________________________

1 Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 7.

Pozměňovací návrh 14

Článek 3

Členské státy musí zajistit, aby bylo za trestné jednání označeno jakékoli úmyslné porušení práva duševního vlastnictví v obchodním měřítku a také jakýkoli pokus o takové porušení, spolupachatelství při něm a návod k takovému porušení.

Členské státy musí zajistit, aby bylo za trestné jednání označeno jakékoli úmyslné porušení práva duševního vlastnictví v obchodním měřítku a také spolupachatelství při něm a návod k samotnému porušení.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 3 odst. 1a (nový)

Trestní sankce se neuplatňují v případech souběžného dovozu originálního zboží, s nímž se v zemi mimo Evropskou unii obchodovalo se souhlasem držitele práv.

Odůvodnění

Souběžný dovoz originálního zboží, s nímž se obchodovalo se souhlasem držitele práv v zemi mimo EU, nepředstavuje pirátství.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 3 odst. 1b (nový)

Členské státy musí zajistit, že poctivé využívání chráněného díla včetně takového používání formou reprodukce v kopiích nebo pomocí audio prostředků nebo jakýmikoli jinými prostředky pro takové účely, jako jsou kritiky, komentáře, zpravodajství, výuka (včetně většího počtu kopií pro použití ve třídě), stáže nebo výzkum, nebude představovat trestné jednání.

Odůvodnění

Svoboda tisku vyžaduje ochranu před trestními opatřeními. Odborníci, jako jsou novináři, vědci a učitelé, nejsou zločinci. Noviny, výzkumné ústavy a školy nejsou zločinná spolčení. Práva ale nezůstávají nechráněna: je možná občanskoprávní náhrada škody.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) zničení majetku poškozujícího právo duševního vlastnictví;

 

a) zničení majetku poškozujícího právo duševního vlastnictví, a to včetně materiálu nebo zařízení používaných pro takové porušení;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh sladí čl. 4 odst. 2 písm. a) návrhu směrnice s článkem 10 směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 4 odst. 2 písm. b)

b) celkové, dílčí, definitivní nebo dočasné uzavření podniku, který v zásadě sloužil ke spáchání protiprávního činu;

b) celkové, dílčí, definitivní nebo dočasné uzavření podniku, který sloužil ke spáchání protiprávního činu;

Odůvodnění

Veškeré podniky využívané ke spáchání protiprávního činu by měly být předmětem stejných trestů.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 4 odst. 2 písm. ga) (nové)

 

ga) příkaz ukládající viníkovi, aby uhradil náklady na uchovávání zadrženého majetku.

Odůvodnění

Jako doplňková sankce musí existovat možnost uložit padělateli, aby uhradil náklady na střežení majetku uchovaného pro potřeby vyšetřování, a to tím spíše, že tyto náklady mohou být značné, je-li uchované zboží, třebaže v malém množství, rozměrné a vyšetřování zdlouhavé.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby fyzické osoby odpovědné za protiprávní jednání uvedená v článku 3 byly trestány maximálním trestem odnětí svobody na 4 roky, pokud tato protiprávní jednání byla spáchána v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí o boji proti organizované trestné činnosti a také pokud tato protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví a bezpečnost osob.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby fyzické osoby odpovědné za protiprávní jednání uvedená v článku 3 byly trestány maximálním trestem odnětí svobody nejméně na 4 roky, pokud se jedná o závažná trestná jednání ve smyslu čl. 3 bodu 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu1 nebo pokud tato protiprávní jednání byla spáchána v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí o boji proti organizované trestné činnosti nebo pokud tato protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví a bezpečnost osob.

_______________

1 Úř. věst. L 309, 25.11 2005, s.15.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je odůvodněn vzhledem ke skutečnosti, že mnoho vnitrostátních právních systémů již přijalo velmi přísná opatření na ochranu práv duševního vlastnictví bez ohledu na to, zda příslušná protiprávní jednání byla spáchána v rámci zločinného spolčení. Podmínění přísnějších trestů účastí ve zločinném spolčení by bránilo náležitému uplatňování vnitrostátních ochranných opatření.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 5 odst. 2 písm. a)

a) v maximální výši alespoň 100 000 EUR v případech jiných, než jsou nejzávažnější případy;

a) v maximální výši alespoň 100 000 EUR v případech jiných, než jsou případy uvedené v odstavci 1;

Odůvodnění

Cílem navrhované změny je učinit znění jasnějším, aniž by se měnil původní smysl.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 5 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy musí učinit nezbytná opatření, aby zajistily, že při určování výše pokuty podle odstavců 1 a 2 tohoto článku budou vzata v úvahu opakovaná trestná jednání podle článku 3 spáchaná fyzickými a právnickými osobami v členském státě, který není jejich zemí původu ani pobytu.

Odůvodnění

Aby byly pokuty účinné a odrazující, musí brát vnitrostátní soudy při určování výše pokuty v úvahu trestná jednání týkající se duševního vlastnictví spáchaná v členských státech, které nejsou zemí původu pachatele.

Pozměňovací návrh 23

Článek 6

Členské státy přijmou nezbytná opatření, která jim umožní celkovou nebo částečnou konfiskaci majetku náležejícího fyzické nebo právnické osobě odsouzené v souladu s ustanoveními podle článku 3 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, pokud tato protiprávní jednání byla spáchána v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí ... o boji proti organizované trestné činnosti a také pokud tato protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví a bezpečnost osob.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, která jim umožní celkovou nebo částečnou konfiskaci majetku náležejícího fyzické nebo právnické osobě odsouzené v souladu s ustanoveními podle článku 3 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, pokud tato protiprávní jednání představují závažné trestné jednání ve smyslu čl. 3 bodu 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu1 nebo pokud byla spáchána v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí ... o boji proti organizované trestné činnosti a také pokud tato protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví a bezpečnost osob.

______________

1 Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s.15.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je odůvodněn vzhledem ke skutečnosti, že mnoho vnitrostátních právních systémů již přijalo velmi přísná opatření na ochranu práv duševního vlastnictví bez ohledu na to, zda příslušná protiprávní jednání byla spáchána v rámci zločinného spolčení. Podmínění přísnějších trestů účastí ve zločinném spolčení by bránilo náležitému uplatňování vnitrostátních ochranných opatření.

Pozměňovací návrh 24

Článek 6a (nový)

Článek 6a

 

Členské státy zajistí, že trestními, občanskými a procesními opatřeními bude zakázáno zneužití hrozeb trestními sankcemi a že takové zneužití bude trestáno.

 

Členské státy zakáží procesní zneužití, zejména v případech, kdy jsou trestní opatření využívána pro výkon požadavků občanského práva.

Odůvodnění

Možnost držitele práv odradit pachatele (tj. konkurenci) se značně zvyšuje, pokud jim může pohrozit trestními pokutami. Mezinárodní i evropské právo vyžaduje prevenci proti zneužívání práv duševního vlastnictví. Zneužití narušuje v rozporu s článkem 28 a násl. a článkem 81 a násl. Smlouvy o ES volnou hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 25

Článek 6b (nový)

Článek 6b

 

Členské státy zajistí, aby byla náležitě chráněna a zaručena práva žalovaného.

Pozměňovací návrh 26

Článek 7

Společné vyšetřovací týmy

Spolupráce se společnými vyšetřovacími týmy

Členské státy dohlížejí na to, aby dotčení držitelé práv duševního vlastnictví nebo jejich zástupci a také odborníci mohli přispět svou pomocí při vyšetřování protiprávních jednání uvedených v článku 3 řízených společnými vyšetřovacími týmy.

Členské státy dohlížejí na spolupráci dotčených držitelů práv duševního vlastnictví se společnými vyšetřovacími týmy v souladu s opatřeními, jež jsou upravena v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech1.

________________________________

1 Úř. věst. L 162, 20.6.2002, s. 1.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 7 odstavec 1a (nový)

 

Členské státy přijmou vhodná ochranná opatření, aby zajistily, že taková pomoc nebude ohrožovat práva obviněné osoby, například ovlivněním přesnosti, poctivosti nebo nestrannosti důkazů.

Odůvodnění

Zapojení držitelů práv duševního vlastnictví do společných vyšetřovacích týmů představuje riziko, pokud jde o nestranný charakter vyšetřování, předkládané důkazy a ochranu práv obhajoby. Členské státy musí zajistit, aby práva obhajoby byla adekvátně chráněna a aby byly při trestních stíháních dodržovány požadované důkazní normy.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 7 odst. 1b (nový)

 

Při vyšetřování a soudním řízení bude plně respektován článek 8 Listiny základních práv Evropské unie, který se týká ochrany osobních údajů, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů1.

 

_______________________

Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Odůvodnění

V článku 8 Listiny se uvádí, že„každý má právo na ochranu údajů, které se týkají jeho osoby“ a že„tyto údaje musí být zpracovány poctivě, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu.“ Cílem směrnice je chránit práva a svobody osob z hlediska zpracování osobních údajů tím, že stanoví pravidla určující, kdy je toto zpracování zákonné.

Pozměňovací návrh 29

Článek 7a (nový)

Článek 7a

 

Právo na informace od orgánů činných v trestním řízení

 

Členské státy stanoví, že pokud orgány činné v trestním řízení zabaví porušující předměty nebo získají jiné důkazy o porušení, zpřístupní takové důkazy pro účely nadcházejícího nebo zamýšleného občanskoprávního řízení proti údajnému pachateli, které zahájí držitel práv v jurisdikci v Evropské unii, a pokud je to proveditelné, že tyto orgány budou příslušného držitele práv nebo jeho zástupce o takovém zabavení nebo důkazech informovat. Členské státy mohou požadovat, že jakékoli takové poskytnutí důkazů držiteli práv bude podmíněno přiměřeným přístupem, zabezpečením nebo jinými požadavky, aby byla zajištěna poctivost důkazů a aby se předešlo poškození jakýchkoli trestních řízení, která mohou následovat.

Odůvodnění

Měla by se podporovat spolupráce na úrovni EU mezi veřejným a soukromým sektorem. Veřejné orgány, k nimž patří orgány činné v trestním řízení, by měly dostat možnost sdílet informace a důkazy se soukromým sektorem, aby bylo zajištěno, že právní kroky, a to jak občanskoprávní, tak i trestněprávní, budou moci být účinné a přiměřené na základě spolehlivých přesných důkazů proti padělatelům a pirátům. To naprosto respektuje zákon o ochraně údajů, zejména směrnici 95/46/ES o ochraně údajů.

(1)

Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Introduzione: le proposte del 12 luglio 2005

1. Il 12 luglio 2005 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di Direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2005/0127(COD)); contestualmente veniva trasmessa al solo Consiglio una proposta di Decisione quadro relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale (2005/0128(CNS)).

2. La proposta di direttiva in questione obbligava gli Stati membri a considerare reato ogni violazione intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, compresi il tentativo, il concorso e l'istigazione. Il testo prevedeva una serie di sanzioni che andavano dalla confisca dei beni contraffatti alla reclusione dell'autore del fatto. Erano previste inoltre varie sanzioni accessorie, come la chiusura degli stabilimenti o degli esercizi commerciali impiegati per la contraffazione oppure per la commercializzazione dei beni contraffatti, oppure ancora la pubblicazione della sentenza di condanna. Tuttavia, la proposta di direttiva si limitava a prevedere un obbligo di incriminazione e di sanzione di certi fatti da parte degli Stati membri, senza precisare il livello delle pene (1).

3. Dal canto suo, la proposta di decisione quadro mirava a rafforzare le misure di diritto penale attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di violazione della proprietà intellettuale e la cooperazione fra gli Stati membri nella repressione di tali reati. In particolare, a completamento della proposta di direttiva testé ricordata, essa fissava il livello minimo delle pene previste a carico degli autori dei fatti incriminati: un massimo di almeno 4 anni di reclusione, quando tali reati siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della futura decisione quadro sulla lotta contro la criminalità organizzata (2005/0003(CNS)) e nel caso in cui tali reati comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, nonché un'ammenda di un massimo di almeno 300.000 euro per gli stessi fatti.

II. La sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005 e la posizione della Commissione europea

1. Nelle more della procedura di adozione delle ricordate proposte, la Corte di giustizia, con sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione c. Consiglio, pur ribadendo che, in generale, la Comunità europea non ha competenza in materia penale, ha affermato che ciò «non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell’ambiente» (punto 49).

2. Per la Corte, inoltre, ai fini della corretta individuazione della base giuridica di un atto comunitario, occorre riferirsi allo scopo e al contenuto dell’atto stesso. In questo senso, la decisione quadro impugnata in quell'occasione (2), avendo per scopo e contenuto principali la protezione dell’ambiente, avrebbe dovuto essere fondata sull’art. 175 TCE (primo pilastro) e non sul Titolo VI TUE (terzo pilastro) (punto 51).

3. La Commissione europea ha quindi adottato una comunicazione (3) nella quale si spinge fino in fondo il ragionamento della Corte di giustizia e si ammettono senza limiti interventi normativi in materia penale nell’ambito del primo pilastro ed in relazione ad ogni area di competenza comunitaria potenzialmente interessata.

4. A giudizio della Commissione, la distribuzione delle competenze fra primo e terzo pilastro dovrebbe essere la seguente: le disposizioni di diritto penale necessarie ad assicurare l’effettività del diritto comunitario appartengono al primo pilastro, mentre le disposizioni “orizzontali” di diritto penale (cooperazione di polizia e giudiziaria; misure di armonizzazione nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) appartengono al terzo pilastro.

5. In tale quadro, la Commissione si è impegnata, fra l'altro, per il caso in cui una iniziativa legislativa sia ancora pendente presso il legislatore, ad apportarvi le modifiche necessarie.

III. La proposta del 26 aprile 2006

1. A seguito del dibattito suscitato dal tema, e soprattutto della riferita sentenza della Corte di giustizia, la Commissione ha ritenuto di dover modificare la proposta di direttiva e di ritirare la proposta di decisione quadro del 12 luglio 2005 ((4)).

2. Conseguentemente, il 26 aprile 2006 la Commissione ha trasmesso una nuova proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei ritti di proprietà intellettuale, che riprende, aggiorna e fonde le previsioni delle due precedenti iniziative.

3. In particolare, le disposizioni relative al livello delle sanzioni e agli ampi poteri di confisca che figuravano nella proposta di decisione quadro ormai sono integrate nella nuova proposta di direttiva (v. specialmente artt. 5-8). A quanto pare, è uno dei primi casi in cui la Commissione ha dato applicazione alla sua nuova dottrina in materia di diritto penale.

4. In estrema sintesi, l'art. 1 definisce l’oggetto e il campo d’applicazione della direttiva; l'art. 2 definisce la nozione di persona giuridica quale prevista dalla direttiva; l'art. 3 contiene l'obbligo di incriminazione di determinate condotte da parte degli Stati membri; gli artt. 4 e 5 precisano rispettivamente la natura e il livello delle sanzioni anche penali; l'art. 6 disciplina i poteri di confisca; l'art. 7 prevede squadre investigative comuni nella repressione delle contraffazioni; l'art. 8 contiene l'obbligo di procedibilità d'ufficio dei reati definiti dalla direttiva; infine, gli artt. 9 e 10 riguardano rispettivamente l'attuazione e l'entrata in vigore della direttiva.

5. Il raffronto fra la nuova proposta e le precedenti dimostra, in definitiva, che solo le disposizioni della decisione quadro relative alla competenza e al coordinamento dei procedimenti non sono state riprese nella nuova proposta. In effetti, la Commissione prevede in materia un approccio orizzontale nel quadro del suo Libro verde sui conflitti di giurisdizione e il principio del ne bis in idem nei procedimenti penali del 23 dicembre 2005 ((5)). In tale contesto, la Commissione non considera indispensabile prevedere un regime specifico per la tutela della proprietà intellettuale.

VI. Spunti problematici e posizione del Relatore

1. Il fondamento sul primo pilastro delle iniziative in materia penale è perfettamente coerente con l'interpretazione estensiva che la Commissione ha voluto dare alla sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005. Ne consegue che, se si sposa questa estensione, non vi è nulla da eccepire al riguardo. Restano tuttavia alcuni spunti problematici che la proposta della Commissione, così come modificata, non sembra aver saputo risolvere.

2. Si tratta in particolare del campo di applicazione della direttiva. Nella relazione di accompagnamento si legge che la normativa in questione è applicabile a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale prevista dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale degli Stati membri, come la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La dichiarazione 2005/295/CE della Commissione relativa all’articolo 2 della direttiva 2004/48/CE definisce un elenco di tali diritti al fine di apportare una maggiore certezza in merito al campo di applicazione della direttiva. In tale elenco figurano, in particolare, i "diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari".

4. Ora, che anche alla materia brevettuale si applichino sanzioni penali definite a livello comunitario non sembra particolarmente convincente di per sé, né coerente con l'approccio seguito in materia negli ultimi anni dal legislatore comunitario.

5. Di per sé, non si avverte l'urgenza stringente di intervenire mediante sanzioni penali perchè la tutela dei brevetti è già assistita in numerosi Stati membri da sanzioni a carattere penale (ammenda e reclusione): è il caso, per esempio, degli ordinamenti tedesco (6), austriaco (7), danese (8), spagnolo(9), francese (10), ungherese (11), italiano (12), olandese (13) e portoghese (14). Pertanto, benché vada segnalata l'assenza di una tutela penale in altri ordinamenti (come quello inglese, belga e greco), l'introduzione di una tale disciplina a livello comunitario porterebbe piuttosto ad una sovrapposizione ed un appesantimento del quadro normativo, salvo a voler immaginare che, per via di un'esplicita previsione della direttiva (da introdurre con un apposito emendamento), o per via della operatività implicita del cd. primato del diritto comunitario ((15)), la legislazione comunitaria in materia si sostituisca completamente a quella nazionale.

6. In secondo luogo, voler applicare sanzioni penali alla materia dei brevetti sembra in palese contraddizione con la posizione assunta dal Parlamento europeo che, nella sua plenaria del 6 luglio 2005, ha rigettato la proposta della Commissione concernente una direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (2002/0047 (COD)): se il Parlamento europeo, a larghissima maggioranza (16), ha ritenuto allora inopportuna una disciplina della materia, prevedere adesso sanzioni penali a tutela dei brevetti (per i quali appunto manca una regolamentazione) equivarrebbe ad un'anticipazione frammentaria e pericolosa di una disciplina che, per la sua complessità, deve essere quanto più organica e condivisa possibile.

7. Alla luce di quanto sopra, il Relatore presenta emendamenti agli artt. 1 e 2 della proposta di direttiva al fine di delimitarne il campo di applicazione e di offrire le opportune definizioni. Concretamente, si viene ad escludere dal raggio di azione della direttiva la materia dei brevetti, stabilendo che, nelle more di una più compiuta disciplina dei brevetti a livello comunitario (da adottarsi con apposita, futura direttiva), le previsioni contenute nella proposta di cui trattasi non si applicano ai brevetti. In tal modo non si pregiudicherebbe il contenuto (anche di natura penale) delle future disposizioni in materia brevettuale. Inoltre, si circoscrive il campo di applicazione della direttiva quei soli diritti della proprietà intellettuale che sono oggetto di disciplina comunitaria.

8. Infine, per ragioni di coerenza del testo, si propongono lievi modifiche del considerando 5 e della rubrica dell'art. 2, nonché formulazioni più chiare e razionali degli articoli 5, 6 e 7.

VI. Futuri sviluppi

1. Il Relatore si auspica che, nell'elaborare le future strategie della lotta alla pirateria e alla contraffazione e con l'avvio di una fase di maggiore armonizzazione della materia, il legislatore comunitario valuti l'opportunità di trovare forme e modi per sanzionare anche coloro che acquistano merci di provenienza illecita.

(1)

In effetti, la Corte di giustizia (cfr. sent. 21 settembre 1989, causa C-68/88, Commissione c. Repubblica ellenica) tradizionalmente autorizza solo la cd. tecnica dell’assimilazione: la norma comunitaria può prevedere che le disposizioni penali interne poste a protezione di certi interessi nazionali si applichino anche a tutela dei corrispondenti interessi comunitari, così combinandosi le due previsioni in una nuova norma incriminatrice. Ciò significa che il diritto comunitario può prevedere la rilevanza penale di certi comportamenti, ma deve lasciare spazio alla competenza degli Stati membri per ciò che riguarda concretamene l’individuazione e l’applicazione delle sanzioni.

(2)

Decisione quadro del Consiglio 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.

(3)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005, COM(2005)0583.

(4)

Cfr. art. 250, comma 2°, TCE: "fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario". Si ritiene che nel potere di modifica sia incluso anche il potere di ritirare una proposta: cfr. parere della commissione giuridica del 22 marzo 2006 sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti davanti al legislatore comunitario (2005/2214(INI)).

(5)

COM(2005)0696.

(6)

Cfr. § 142 del Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) del 16 dicembre 1980.

(7)

Cfr. artt. 147 e 149 del Patentgesetz 1970, come modificato dalla legge federale n. I 143.

(8)

Cfr. sezione 57 del Danish Patents Act, n. 479 del 20 dicembre 1967.

(9)

Cfr. art. 273 del Código penal, così come modificato dalla legge organica n. 10/1995 del 23 novembre 1995.

(10)

Cfr. art. L. 615-14 del Code de la propriété intellectuelle del 26 gennaio 1990 e successive modificazioni.

(11)

Cfr. art. 329/D del codice penale.

(12)

Cfr. gli artt. 473 e 474 del codice penale che puniscono rispettivamente i fatti di "contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali" e di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ", nonché l'art. 475 che prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.  

(13)

Cfr. art. 45 del Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) del 1910 e art. 79, num. 1, del Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) del 1995.

(14)

Cfr. artt. 261 e 262 del Código da Propiedade Industrial (decreto-legge n. 16/95 del 24 gennaio 1995 e successive modificazioni).

(15)

Come è noto, a questo primato corrisponde l’obbligo per il giudice nazionale di applicare integralmente il diritto comunitario, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria (cfr. per tutte Corte di giustizia, sent. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, in Racc., 1978, p. 629, punto 24).

(16)

648 voti contrari, 14 favorevoli e 18 astenuti.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (29. 11. 2006)

pro Výbor pro právní záležitosti

k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví

(KOM)2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Navrhovatel: David Hammerstein Mintz

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V návaznosti na nedávno vynesený rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-176/03 předložila Komise podle článku 95 Smlouvy návrh směrnice o trestních opatřeních a o právech duševního vlastnictví.

Aniž by byly dotčeny pravomoci Výboru pro právní záležitosti, je na místě upozornit na vážné obavy ohledně toho, že Evropská komise ve svém sdělení KOM(2005)583 tento rozsudek interpretuje příliš široce, a z tohoto důvodu i na obavy o právní základ návrhu směrnice.

Pokud jde o otázky, které spadají do pravomoci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, je nutné posoudit zejména:

a) působnost směrnice,

b) definici pojmu „obchodní měřítko“,

c) definici „úmyslného porušení práva duševního vlastnictví“,

d) kriminalizaci návodu k trestnému činu,

e) společné vyšetřovací týmy,

f) základní práva.

Působnost

Předmětem tohoto legislativního textu je boj proti padělání a pirátství, zejména v hudebním a oděvním průmyslu, při výrobě luxusního zboží a v souvisejících odvětvích. Existují však vážné obavy týkající se možných účinků této směrnice, pokud budou opatření pro boj proti padělání a pirátství zobecněna a uplatňována na všechny formy práv duševního vlastnictví. Je třeba zdůraznit, že porušování určitých práv duševního vlastnictví se ve své povaze a způsobu provedení liší, z čehož vyplývá, že by opatření na boj proti jejich porušování měla být odlišná. Rozlišuje se mezi porušením patentového práva v průběhu běžné obchodní činnosti, jako je např. legitimní vývoj produktů, a paděláním a pirátstvím s podvodným úmyslem. Pro porušení práv duševního vlastnictví existují občanskoprávní nápravná opatření a osoby, které jsou obviněny z porušení patentového práva, by neměly být srovnávány s pachateli trestných činů, jako je pirátství a padělání. Může se stát, že některá firma musí záměrně porušit patentové právo, aby prokázala jeho neplatnost, čímž přispívá k inovaci. Na takové porušení by se mělo i nadále vztahovat občanské právo, pokud ovšem nepředstavuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví nebo bezpečnost.

Obchodní měřítko

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) zavedla, ale nedefinovala obchodní měřítko. K interpretaci tohoto konceptu však napomáhá formulace dohody TRIPS, užívání tohoto pojmu v jejím celém textu a příslušný kontext. Porušení práva za účelem dosažení zisku je zde zmíněno pouze v souvislosti se značnou přímou škodou, kterou utrpí držitel práva duševního vlastnictví. Z působnosti této směrnice musí být vyjmuta nezisková výměna legálně nabytého obsahu mezi fyzickými osobami.

Protože v legislativním návrhu se zamýšlí penalizovat pouze porušení práva v obchodním měřítku, je důležité tento pojem jasně definovat, aby se zabránilo právní nejistotě. V této oblasti nelze spoléhat na postupy v členských státech, protože jsou navzájem odlišné.

Úmyslné porušení práva duševního vlastnictví

Trestní sankce mohou být uvaleny pouze v případě úmyslného porušení práva: vztahují se pouze na případy, kdy si je pachatel vědom toho, že porušuje práva duševního vlastnictví a kdy tak činí záměrně a se zlým úmyslem. Je třeba rozlišovat jednotlivé případy, protože porušení práva by nemělo být považováno za úmyslné pouze proto, že k němu došlo v rámci záměrné aktivity, jako je např. poslech hudby nebo sledování filmů.

Návod k trestnému činu

Je třeba rozlišovat mezi porušením patentového práva v rámci běžné obchodní činnosti (legitimní vývoj produktů) a paděláním a pirátstvím s podvodným úmyslem, jehož se často dopouštějí zločinecké organizace. Trestní sankce za návod k jakémukoli trestnému činu musí být vyhrazeny pro nejzávažnější trestné činy. V případě porušení práv duševního vlastnictví je trestání návodu k trestnému činu nepřiměřené. Je nezbytné plně respektovat Listinu základních práv, zvláště čl. 49. odst. 3, v němž se uvádí, že „výše trestu musí být přiměřená spáchanému trestnému činu“.

Společné vyšetřovací týmy

Podle článku 7 návrhu směrnice jsou odborníci a zástupci držitele práv duševního vlastnictví oprávněni přispět k vyšetřování. I když držitel práv duševního vlastnictví může nepochybně identifikovat své zboží a produkty, musí být v tomto ohledu postupováno obezřetně.

Na práci vyšetřovacího týmu se mohou podílet pouze řádně schválení a pověření zástupci, a to jednak proto, že povolení nebo zákaz pro používání produktu duševního vlastnictví uděluje držitel práva duševního vlastnictví, a jednak v zájmu jeho ochrany. Spoluúčast držitele práva duševního vlastnictví nebo jeho zástupce musí být omezená, aby se zabránilo „privatizaci“ trestního řízení. Rozsáhlejší nebo aktivnější zapojení držitelů práva duševního vlastnictví by představovalo riziko pro spravedlivý a nestranný průběh vyšetřování a trestního řízení.

Základní práva

Při definování trestných činů a sankcí, během vyšetřování a soudního řízení musí být plně respektována Listina základních práv. Je třeba zohlednit zvláště následující články Listiny: článek 8 o ochraně údajů, článek 47 o spravedlivém procesu a článek 49 o zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí(1)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 9

(9) Za účelem zjednodušení vyšetřování a trestních stíhání, která se týkají protiprávních jednání porušujících právo duševního vlastnictví, nesmějí vyšetřování a trestní stíhání záviset na prohlášení nebo obvinění pocházejícím od oběti protiprávního jednání.

vypouští se

Odůvodnění

Orgánům provádějícím trestní vyšetřování by nemělo být dovoleno, aby jednaly z vlastního podnětu dříve, než podá držitel práv stížnost, protože licenční ujednání nejsou zveřejňována. Držitel práv je zásadně oprávněn disponovat jimi takovým způsobem, kterým uzná za vhodný.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 9a (nový)

 

(9a) Při definování trestných činů a sankcí během vyšetřování a soudních řízení by měla být plně respektována práva uvedená v Listině základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 1 odst. 1

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření nezbytná k prosazování práv duševního vlastnictví.

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření nezbytná k boji proti úmyslnému porušování práv duševního vlastnictví v obchodním měřítku a k odrazení od tohoto porušování.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se navrací k formulacím používaným v dohodě TRIPS (článek 61), z níž tento návrh vychází.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 1 odst. 2

Tato opatření se použijí na práva duševního vlastnictví přiznaná právním řádem Společenství nebo vnitrostátním právními řády členských států.

Uvádí v soulad tato trestní opatření na úrovni EU tam, kde je to nezbytné k boji proti úmyslnému porušování práv duševního vlastnictví spáchanému pod ochranou zločinecké organizace nebo tam, kde s sebou nesou riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vrací k formulacím používaným v dohodě TRIPS (článek 61), z níž tento návrh vychází.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 1 odst. 2a (nový)

 

Aniž by byla dotčena již existující opatření v členských státech, platí opatření stanovená touto směrnicí pouze pro úmyslné porušení výrobní nebo obchodní značky, včetně pirátství.

Odůvodnění

Rozlišuje se mezi porušením patentového práva při běžné obchodní činnosti, jako je legitimní vývoj výrobků, a mezi paděláním a pirátstvím s podvodným úmyslem. Pro porušení patentového práva existují občanskoprávní nápravné prostředky a osoby, které jsou obviněny z porušení patentového práva, by neměly být srovnávány s pachateli trestných činů, jako je pirátství a padělání. V případech porušení patentového práva by to vedlo k narušování občanskoprávních systémů členských států.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 1 odst. 2b (nový)

 

Z působnosti této směrnice je vyjmuta nezisková výměna legálně nabytého obsahu mezi fyzickými osobami.

Odůvodnění

Záměrem návrhu je penalizovat pouze porušení práva v obchodním měřítku (článek 3).

Pozměňovací návrh 7

Článek 2, nadpis

 

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 2 odst. 1a (nový)

 

Pro účely této směrnice se „porušením práva v obchodním měřítku“ rozumí porušení práva duševního vlastnictví s cílem dosáhnout zisku, které způsobí držiteli práva značnou přímou ztrátu.

Odůvodnění

Záměrem návrhu je penalizovat pouze porušení práva v obchodním měřítku (článek 3), avšak tento pojem není definován. Musí být zavedena jasná definice, aby se zabránilo právní nejistotě. Ačkoli dohoda TRIPS „obchodní měřítko“ nedefinuje, příslušný kontext, užívání tohoto pojmu v celém jejím textu a rozbor postupu vyjednávání dohody TRIPS tuto definici objasňují.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 2 odst. 1b (nový)

 

Pro účely této směrnice se „úmyslným porušením práva duševního vlastnictví“ rozumí záměrné a vědomé porušení tohoto práva.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 2 pododstavec 1c (nový)

 

Pro účely této směrnice „padělání“ zahrnuje:

 

a) držení zboží opatřeného padělanou ochrannou známkou bez zákonného důvodu a jeho dovoz či vývoz za jakéhokoli celního režimu;

 

b) nabízení zboží opatřeného padělanou ochrannou známkou k prodeji či jeho prodej;

 

c) reprodukce, napodobení, použití, připojení, odstranění či upravení ochranné známky, kolektivní známky či kolektivní známky k osvědčení, čímž poruší práva získaná jejím zapsáním a zákazy, které z tohoto zapsání vyplývají;

 

d) vědomé dodání výrobku či poskytnutí služby s jinou zapsanou ochrannou známkou, než je známka požadovaného výrobku nebo služby.

Odůvodnění

Je žádoucí, aby byl definován pojem „padělání“, který je pro tento návrh směrnice ústřední. Sankce je možné uvalit pouze tehdy, existuje-li jasná definice pojmu „padělání“, která musí pokrýt všechny formy porušení práv duševního vlastnictví včetně držení padělaného zboží.

Pozměňovací návrh 11

Článek 3

Členské státy musí zajistit, aby bylo za trestné jednání označeno jakékoli úmyslné porušení práva duševního vlastnictví v obchodním měřítku a také jakýkoli pokus o takové porušení, spolupachatelství při něm a návod k takovému porušení.

Členské státy zajistí, aby bylo za trestné jednání označeno úmyslné porušení práva duševního vlastnictví v obchodním měřítku.

Odůvodnění

Trestní sankce za spolupachatelství a návod k jakémukoli trestnému činu musí být vyhrazeny pro nejzávažnější trestné činy. Trestání spolupachatelství a návodu k trestnému činu by mohlo být v případě porušení práv duševního vlastnictví nepřiměřené.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 3 odst. 1a (nový)

 

Členské státy dále zajistí, aby pokus o takové porušení, spolupachatelství a návod k takovému porušení byly označeny za trestné jednání, pokud pokus o narušení, spolupachatelství a návod:

 

a) jsou vedeny za účelem napomáhání organizovanému zločinu, nebo

 

b) představují vážnou hrozbu pro zdraví nebo bezpečnost osob.

Odůvodnění

Je důležité rozlišovat mezi porušením patentového práva v rámci běžné obchodní činnosti (legitimní vývoj výrobků), které může vést k porušení neplatných patentů, a mezi paděláním a pirátstvím s podvodným úmyslem, kterého se často dopouštějí zločinecké organizace.

Trestní sankce za spolupachatelství a návod k jakémukoli trestnému činu musí být vyhrazeny pro nejzávažnější trestné činy.

Trestání spolupachatelství a návodu k trestnému činu by mohlo být v případě porušení práv duševního vlastnictví nepřiměřené.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 3 odst. 1b (nový)

 

Trestní sankce se nepoužijí v případech souběžného dovážení původního zboží, které bylo uvedeno na trh se svolením držitele příslušného práva duševního vlastnictví ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 4 odst. 2 uvozovací část

2. Za protiprávní jednání uvedená v článku 3 stanoví členské státy následující sankce:

2. Za protiprávní jednání uvedená v článku 3 stanoví členské státy, pokud to vyžaduje veřejný zájem, následující sankce:

Odůvodnění

Jedná se o významné zásahy do základních práv, proto je žádoucí, aby byly ospravedlněny veřejným zájmem.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) zničení majetku poškozujícího právo duševního vlastnictví;

a) rychlé zničení veškerého majetku poškozujícího právo duševního vlastnictví, přičemž se bez kauce uchovají vzorky, které se použijí jako důkazní materiál;

Odůvodnění

Z bezpečnostních důvodů je navrženo rychlé zničení veškerého majetku poškozujícího práva duševního vlastnictví s výjimkou vzorků nezbytných pro potřeby vyšetřování. Tímto opatřením se rovněž předejde vysokým poplatkům za jeho střežení. Zásoby zboží lze názorně doložit jeho vyfotografováním v okamžiku objevení. Zničení zásob může být případně podřízeno souhlasu nebo absenci námitek ze strany obviněné osoby, pokud je v této fázi identifikována, aniž by se jednalo o doznání viny.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 4 odst. 2 písm. ga) (nové)

 

ga) příkaz ukládající viníkovi, aby uhradil náklady na uchovávání zadrženého majetku.

Odůvodnění

Jako doplňková sankce musí existovat možnost uložit padělateli, aby uhradil náklady na střežení majetku uchovaného pro potřeby vyšetřování, a to tím spíše, že tyto náklady mohou být značné, je-li uchované zboží, třebaže v malém množství, rozměrné a vyšetřování zdlouhavé.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 5 odst. 2 písm. a) a b)

a) v maximální výši alespoň 100 000 EUR v případech jiných, než jsou nejzávažnější případy;

V případě peněžních sankcí určí výši pokuty soud každého členského státu, přičemž zohlední způsobenou škodu, hodnotu majetku poškozujícího právo, nebo zisku, který z něj vyplývá, a ve všech případech přihlédne především k situaci osoby porušující právo na základě majetkového odhadu, příjmů, rodinných závazků, závislých osob a ostatních okolností osobní povahy.

b) v maximální výši alespoň 300 000 EUR v případech uvedených v odstavci 1.

 

Odůvodnění

Pevné částky pokut za porušení práv duševního vlastnictví, jak je stanoví tento článek, jsou příliš nepružné a patrně těžko slučitelné se zásadou subsidiarity. Tento pozměňovací návrh usiluje o sladění této zásady s harmonizačním cílem, který sleduje návrh směrnice.

Pozměňovací návrh 18

Článek 6

Členské státy přijmou nezbytná opatření, která jim umožní celkovou nebo částečnou konfiskaci majetku náležejícího fyzické nebo právnické osobě odsouzené v souladu s ustanoveními podle článku 3 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, pokud tato protiprávní jednání byla spáchána v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí ... o boji proti organizované trestné činnosti a také pokud tato protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví a bezpečnost osob.

Členské státy, aniž poruší základní práva, přijmou nezbytná opatření, která jim umožní celkovou nebo částečnou konfiskaci majetku náležejícího fyzické nebo právnické osobě odsouzené v souladu s ustanoveními podle článku 3 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, pokud tato protiprávní jednání představují závažnou trestnou činnost a také pokud tato protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví a bezpečnost osob.

Odůvodnění

Je znepokojivé, že se článek 6 omezuje na porušení práva výlučně v rámci „organizované trestné činnosti“. Tento článek bude užitečný pouze tehdy, bude-li se vztahovat na všechna protiprávní jednání, která způsobují držitelům práv vážnou obchodní újmu bez ohledu na to, zda k těmto protiprávním jednáním dojde v rámci organizovaného zločinu či nikoliv. V článku 6 návrhu rámcového rozhodnutí je tedy nutno vyjmout zmínku o „organizované trestné činnosti“ a nahradit ji spojením „závažná trestná činnost“.

Pozměňovací návrh 19

Článek 7

Členské státy dohlížejí na to, aby dotčení držitelé práv duševního vlastnictví nebo jejich zástupci a také odborníci mohli přispět svou pomocí při vyšetřování protiprávních jednání uvedených v článku 3 řízených společnými vyšetřovacími týmy.

 

Členské státy dohlížejí na to, aby dotčení držitelé práv duševního vlastnictví nebo jejich řádně zmocnění zástupci a odborníci poskytovali informace společným vyšetřovacím týmům, které vyšetřují protiprávní jednání uvedená v článku 3.

Odůvodnění

Formulace tohoto článku je příliš nejasná: je běžné, že soud povolí každé straně, aby měla své znalce. Přímé zapojení zástupců držitelů práv duševního vlastnictví do vyšetřování je však třeba omezit. V opačném případě by držitelé práva mohli ohrozit nestranný a spravedlivý průběh vyšetřování a tak trestní řízení. Znění navržené Komisí je nepřiměřené, protože by to mělo bylo ponecháno na soudním výkladu.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 7 odst. 1a (nový)

 

Při vyšetřování a soudním řízení bude plně respektován článek 8 Listiny základních práv Evropské unie, který se týká ochrany osobních údajů, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů1.

 

_______________________

Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Odůvodnění

V článku 8 Listiny se uvádí, že„každý má právo na ochranu údajů, které se týkají jeho osoby“ a že„tyto údaje musí být zpracovány poctivě, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu.“ Cílem směrnice je chránit práva a svobody osob z hlediska zpracování osobních údajů tím, že stanoví pravidla určující, kdy je toto zpracování zákonné.

Pozměňovací návrh 21

Článek 8

Členské státy zajistí, aby možnost zahájit vyšetřování nebo trestní stíhání, která se týkají protiprávních jednání uvedených v článku 3, nezávisela na prohlášení nebo na obvinění osobou, která je obětí protiprávního jednání, alespoň pokud k tomuto jednání došlo na území členského státu.

Členské státy zajistí, aby bylo možné zahájit vyšetřování nebo trestní stíhání, která se týkají protiprávních jednání uvedených v článku 3, i bez prohlášení nebo obvinění osobou, která je obětí protiprávního jednání, alespoň pokud k tomuto jednání došlo na území členského státu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává pružnost navrhovaného opatření a zároveň upřesňuje podmínky pro zahájení trestního stíhání. Je velmi důležité, aby zejména v případech ohrožení veřejného zdraví, kdy nelze držitele práva určit, mohlo být zahájeno trestní stíhání i bez prohlášení oběti protiprávního jednání.

POSTUP

Název

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví

Referenční údaje

KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který zaujal stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

ITRE
6.9.2005

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel(ka)
  Datum jmenování

David Hammerstein Mintz
5.10.2005

Předchozí navrhovatel(ka)

 

Projednání ve výboru

11.9.2006

10.10.2006

23.11.2006

28.11.2006

 

Datum přijetí

28.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

31

4

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pilar Ayuso, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

 

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (12. 12. 2006)

pro Výbor pro právní záležitosti

k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Navrhovatel: Rainer Wieland

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Po vynesení rozsudku Soudního dvora Evropských společenství ze dne 13. září 2005 (věc

C 176/03 Komise v. Rada) pozměnila Evropská komise svůj návrh směrnice, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví.

Otázky související s ochranou duševního vlastnictví mají zvláštní význam pro evropské společnosti, jež potřebují mít jistotu, že jejich investice budou přinášet zisky. Bez takové ochrany duševního vlastnictví může v Evropě dojít ke zpomalení investic a následně i inovací.

Na evropské úrovni je zapotřebí definovat určitý společný základ umožňující efektivnějším způsobem bojovat proti padělání a pirátství: tento návrh tudíž stanoví obecné definice a obecný rozsah sankcí. Cílem tohoto návrhu je také usnadnit trestní vyšetřování týkající se porušení práv duševního vlastnictví.

Navrhovatel vyjadřuje podporu navrhované směrnici, ale upozorňuje, že je nezbytné, aby byly důležité termíny ve směrnici přesně definovány, zejména pokud tvoří stěžejní součást definice protiprávního činu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí(1)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 8

(8) Musí být vytvořena ustanovení určená ke zjednodušení vyšetřování trestných činů. Členské státy musí stanovit, že dotčení držitelé práva duševního vlastnictví nebo jejich zástupci a také odborníci mohou přispět svou pomocí při vyšetřování řízených společnými vyšetřovacími týmy.

vypouští se

Odůvodnění

Vše, co se může jevit jako privatizace trestního stíhání ve prospěch implicitních zájmů jednotlivých zúčastněných stran, by mělo být zamítnuto z důvodu všeobecné právní politiky. V demokratických společnostech vázaných právními předpisy disponuje stát právním monopolem na uplatňování síly. Soukromé subjekty nejsou oprávněny využívat v boji proti porušování práva spoluobčany trestního stíhání.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 9a (nový)

 

(9a) Při definování trestných činů a sankcí, během vyšetřování a soudních řízení by měla být plně respektována práva uvedená v Listině základních práv Evropské unie.

 

Pozměňovací návrh 3

Čl. 1 odst. 2

Tato opatření se použijí na práva duševního vlastnictví přiznaná právním řádem Společenství nebo vnitrostátním právními řády členských států.

 

Tato směrnice se vztahuje přinejmenším na následující práva duševního vlastnictví:

 

a) autorské právo;

 

b) práva příbuzná právu autorskému;

 

c) zvláštní právo pořizovatele databází;

 

d) práva tvůrce topografií polovodičových výrobků;

 

e) práva k ochranným známkám;

 

f) práva k průmyslovým vzorům;

 

g) práva k užitným vzorům;

Odůvodnění

Věcná oblast působnosti této směrnice musí být formulována přesněji v zájmu lepších, transparentnějších a srozumitelnějších právních předpisů.

Komise nemůže obcházet zákonodárné orgány tím, že ve svých stanoviscích definuje způsob, jakým mají být směrnice s takovými dalekosáhlými důsledky vykládány.

Seznam vycházející z článku 2 směrnice 2004/48/ES navíc usnadní příslušnému výboru vyjmout na základě odděleného hlasování z oblasti působnosti směrnice konkrétní právní oblasti, považuje-li to za nutné.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 1 odst. 2a (nový)

 

Tato směrnice se nevztahuje na porušení práva duševního vlastnictví zejména ve spojitosti:

 

- s patenty, užitnými vzory a dodatkovými ochrannými osvědčeními; 

 

 

- se souběžným dovozem původního zboží, které bylo uvedeno na trh se svolením držitele práva ve třetí zemi.

Odůvodnění

Oblast působnosti této směrnice musí být omezena.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 2 odst. 1a (nový)

 

Výraz „v obchodním měřítku“ se vztahuje na jednání se záměrem dosáhnout přímého ekonomického nebo obchodního zisku nebo na činy provedené v tak velkém rozsahu, že mohou držiteli daného práva způsobit značnou přímou ztrátu.

Odůvodnění

Termín „v obchodním měřítku“ má stěžejní význam pro definici protiprávního jednání a je zapotřebí jej přesně určit. Musí zahrnovat nejen jednání s ekonomickým nebo obchodním záměrem, ale i závažné pirátské činy ve velkém měřítku, tj. v rozsahu přesahujícím individuální nebo osobní užití, z nichž nemusí pro pachatele plynout žádné ekonomické výhody, ale které mohou způsobit velmi výraznou škodu držiteli práv.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 3 odst. 1a (nový)

 

Členské státy zajistí, aby bylo za trestné jednání označeno jakékoli úmyslné porušení ochranné známky v obchodním měřítku, které spočívá v užívání značky, která je totožná s ochrannou známkou, v souvislosti se zbožím nebo službami totožnými se zbožím nebo službami, pro něž je ochranná známka registrovaná.

Odůvodnění

Je vhodné, aby bylo porušení autorských práv a ochranných známek definováno odděleně.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 4 odst. 2

2. U protiprávního jednání uvedeného v článku 3 stanoví členské státy, že v určitých případech platí také následující sankce:

2. U protiprávního jednání uvedeného v článku 3 stanoví členské státy v určitých případech také nezbytná opatření, kterými zajistí, že fyzická nebo právnická osoba odpovědná za protiprávní jednání bude podléhat účinným, přiměřeným a odstrašujícím sankcím, jako je například:

a) zničení majetku poškozujícího právo duševního vlastnictví;

a) zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory;

b) celkové, dílčí, definitivní nebo dočasné uzavření podniku, který v zásadě sloužil ke spáchání protiprávního činu;

b) dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodních činností;

c) trvalý nebo dočasný zákaz provozování obchodní činnosti;

c) nařízení soudního dohledu;

d) umístění pod soudní dohled;

d) zrušení rozhodnutím soudu;

e) soudní zrušení;

e) dočasné nebo definitivní uzavření podniku, který sloužil ke spáchání protiprávního činu;

f) zákaz přístupu k veřejné podpoře a dotacím;

f) zveřejnění soudních rozhodnutí a

g) zveřejnění soudních rozhodnutí.

g) zničení majetku poškozujícího právo duševního vlastnictví.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhu 1. Kromě toho příslušný seznam sankcí nemusí být co do obsahu a znění nově „vymyšlen“ pro každý právní text. Navržené sankce v písmenech a) až e) jsou tudíž převzaty z navrženého textu Rady pro rámcové rozhodnutí Rady 8496/1/06 o boji proti organizované trestné činnosti (2005/003(CNS)) a doplněny konkrétními návrhy z původního znění textu k této problematice.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) zničení majetku poškozujícího právo duševního vlastnictví;

 

a) zničení majetku poškozujícího právo duševního vlastnictví a v příslušných případech zabavení nebo zničení základních materiálů či součástí, které byly použity při tvorbě nebo výrobě tohoto majetku.

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 9

Článek 6

Členské státy přijmou nezbytná opatření, která jim umožní celkovou nebo částečnou konfiskaci majetku náležejícího fyzické nebo právnické osobě odsouzené v souladu s ustanoveními podle článku 3 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, pokud tato protiprávní jednání byla spáchána v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí ... o boji proti organizované trestné činnosti a také pokud tato protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví a bezpečnost osob.

V případech stanovených v článku 5 této směrnice přijmou členské státy nezbytná opatření, která jim umožní celkovou nebo částečnou konfiskaci majetku náležejícího fyzické nebo právnické osobě odsouzené v souladu s ustanoveními podle článku 3 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti.

 

Odůvodnění

Tyto rozšířené pravomoci k provedení konfiskace by se měly týkat stejných porušení a trestních jednání, na něž se vztahuje směrnice.

Pozměňovací návrh 10

Článek 6a (nový)

 

Článek 6a

Zneužití pravomocí

Členské státy zajistí, že pomocí trestních, občanských a procesních opatření bude možno zamezit zneužití hrozeb trestními sankcemi a že takové zneužití bude trestáno.

 

Členské státy zabrání procesnímu zneužití, zejména v případech, kdy jsou trestní opatření využívána pro výkon požadavků občanského práva.

Odůvodnění

Možnost držitele práva odradit potenciální narušitele (tj. konkurenci) se značně zvyšuje, pokud jim může pohrozit trestními sankcemi. Mezinárodní i evropské právo vyžadují prevenci proti zneužívání práv duševního vlastnictví. Toto zneužití narušuje v rozporu s článkem 28 a násl. a článkem 81 a násl. Smlouvy o ES volnou hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 11

Článek 6b (nový)

 

Článek 6b

Práva žalovaného

Členské státy zajistí, aby byla náležitě chráněna a zaručena práva žalovaného.

Pozměňovací návrh 12

Článek 7

Článek 7

Společné vyšetřovací týmy

Členské státy dohlížejí na to, aby dotčení držitelé práv duševního vlastnictví nebo jejich zástupci a také odborníci mohli přispět svou pomocí při vyšetřování protiprávních jednání uvedených v článku 3 řízených společnými vyšetřovacími týmy.

 

vypouští se

Odůvodnění

Vše, co se může jevit jako privatizace trestního stíhání ve prospěch implicitních zájmů jednotlivých zúčastněných stran, by mělo být zamítnuto z důvodu všeobecné právní politiky. V demokratických společnostech vázaných právními předpisy disponuje stát právním monopolem na uplatňování síly. Soukromé subjekty nejsou oprávněny využívat v boji proti porušování práva spoluobčany trestního stíhání.

Pozměňovací návrh 13

Článek 8a (nový)

 

Článek 8a

Ochrana osobních údajů

 

Při vyšetřování a soudním řízení musí být plně respektován článek 8 Listiny základních práv Evropské unie, který se týká ochrany osobních údajů, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů1.

_______________________

1 Úř. věst. L 281, 23. 11. 1995, s. 31.

 

Odůvodnění

V článku 8 Listiny se uvádí, že„každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají“ a že „tyto údaje musí být zpracovány poctivě, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu“. Cílem směrnice je chránit práva a svobody osob, pokud jde o zpracování osobních údajů, a to stanovením pravidel určujících, kdy je toto zpracování zákonné.

POSTUP

Název

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví

Referenční údaje

KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

LIBE

6.9.2005

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel(ka)
Datum jmenování

Rainer Wieland

13.10.2005

Předchozí navrhovatel(ka)

 

Projednání ve výboru

6.11.2006

11.12.2006

 

 

 

Datum přijetí

11.12.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

23

17

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Kartika Tamara Liotard

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

 

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


POSTUP

Název

Opatření trestního práva pro zajištění dodržování práv duševního vlastnictví

Referenční údaje

KOM(2006)0168 - KOM(2005)0276 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD)

Datum predložení EP

26.4.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.9.2005

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

6.9.2005

IMCO

6.9.2005

LIBE

6.9.2005

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

IMCO

21.11.2005

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Nicola Zingaretti

15.9.2005

 

 

Projednání ve výboru

28.11.2005

12.9.2006

20.11.2006

27.2.2007

 

20.3.2007

 

 

 

Datum přijetí

20.3.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

3

3

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Mogens N.J. Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Nicola Zingaretti

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Toine Manders, Umberto Guidoni

Datum předložení

23.3.2007

Poslední aktualizace: 13. dubna 2007Právní upozornění