Postup : 2006/0190(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0085/2007

Předložené texty :

A6-0085/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/04/2007 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0163

ZPRÁVA     *
PDF 166kWORD 101k
28. března 2007
PE 384.479v02-00 A6-0085/2007

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky

(KOM(2006)0587 – C6-0402/2006 – 2006/0190(CNS))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Ioannis Gklavakis

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky

(KOM(2006)0587 – C6-0402/2006 – 2006/0190(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0587)(1),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0402/2006),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0085/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

ČL. 1 ODST. 2

Čl. 11 odst. 6 první a druhá odrážka (nařízení (ES) č. 2371/2002)

– 4 % roční průměrné prostornosti odejmuté s veřejnou podporou v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006 pro členské státy, které byly součástí Společenství dne 1. ledna 2003, a 4 % roční průměrné prostornosti odejmuté s veřejnou podporou v období od 1. května 2004 do 31. prosince 2006 pro členské státy, které přistoupily ke Společenství dnem 1. května 2004, a

10 % roční průměrné prostornosti odejmuté s veřejnou podporou v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006 pro členské státy, které byly součástí Společenství dne 1. ledna 2003, a 10 % roční průměrné prostornosti odejmuté s veřejnou podporou v období od 1. května 2004 do 31. prosince 2006 pro členské státy, které přistoupily ke Společenství dnem 1. května 2004, a

– 4 % prostornosti odejmuté z loďstva s veřejnou podporou počínaje dnem 1. ledna 2007.

10 % prostornosti odejmuté z loďstva s veřejnou podporou počínaje dnem 1. ledna 2007.

Odůvodnění

Navrhované 4% přerozdělení prostornosti odejmuté s veřejnou podporou je ve srovnání s veškerým loďstvem provozujícím pobřežní rybolov příliš nízké a neumožní zlepšit bezpečnost, hygienu, pracovní podmínky a jakost produktů na palubě.

Pozměňovací návrh 2

ČL. 1 ODST. 2

Čl. 13 odst. 1 písm. c) pododstavce 1a a 1b (nové) (nařízení (ES) č. 2371/2002)

 

Toto snížení výkonu ale nesmí v žádném případě omezit bezpečnost plavidla, jeho obyvatelnost nebo účinnost systémů zpracování ryb.

 

Dále, vzhledem k tomu, že cílem tohoto snížení je zabránit jakémukoli navýšení rybolovné kapacity plavidla, se k ustanovením prvního pododstavce nepřihlíží, pokud se motor mění za účelem úspory energie a/nebo zlepšení výkonnosti plavidla v jiné oblasti, než je jeho rybolovná kapacita, nebo pokud byly pro využití plavidla zvoleny selektivnější metody rybolovu.

(1)

Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

Poté, co došlo k politické dohodě v Radě o novém Evropském rybářském fondu, bylo v červnu 2006 rozhodnuto změnit dvě ustanovení základního nařízení reformované rybářské politiky (2371/2002), pokud jde o řízení kapacity rybářského loďstva. Tyto změny měly umožnit úpravu loďstva s cílem zlepšit bezpečnost, pracovní podmínky a jakost produktů na palubě, jakož i energetický výkon.

Konkrétně je navržena změna dvou článků kapitoly III nařízení (ES) č. 2371/2002: článku 11 o úpravě rybolovné kapacity a článku 13 o režimu vstupu / výstupu a snížení celkové kapacity.

a) Nový článek 11 nabízí možnost využít 4 % odejmuté prostornosti nebo prostornosti odejmuté s veřejnou podporou za účelem provedení modernizace rybářských plavidel, jež by zaručila bezpečnost a hygienu a umožnila lepší pracovní podmínky rybářů na palubě.

b) Za účelem dalšího provádění stávající politiky týkající se snížení kapacity rybolovu doplňuje nový článek 13 ustanovení, na jehož základě nelze znovu zavést ustanovení týkající se snížení výkonu spojeného s výměnou motoru s veřejnou podporou.

Poznámky zpravodaje

Zpravodaj vítá návrh Komise na změnu základního nařízení společné rybářské politiky, pokud jde o body týkající se řízení kapacity rybářského loďstva. Tato změna umožní členským státům omezeným způsobem zvětšit prostornost plavidel, čímž se zlepší bezpečnost, pracovní podmínky, hygiena, jakost produktů na palubě a energetický výkon.

Pokud jde o změnu článku 11, zpravodaj se domnívá, že možnosti využít 4 % odejmuté prostornosti či prostornosti odejmuté s veřejnou podporou jsou jasné a pozitivní. Cílem této změny je provést modernizaci rybářských plavidel, která by zajistila bezpečnost a hygienu.

Zpravodaj uznává, že toto procento musí být přednostně přiděleno plavidlům provozujícím drobný pobřežní rybolov, tedy plavidlům o velikosti maximálně 12 metrů, s přihlédnutím rovněž ke skutečnosti, že uvedené odvětví velmi negativně poznamenaly změny v podmínkách pro rybolov a jeho životaschopnost je nejistá.

Zpravodaj se nicméně domnívá, že možnost 4% přerozdělení prostornosti odejmuté s veřejnou podporou danému odvětví příliš nepomůže, neboť toto odvětví představuje více než 80 % rybářského loďstva. Jedná se tedy o velmi nízké procento, jež je třeba rozdělit mezi velké množství plavidel.

Podle rejstříku rybářského loďstva Společenství bylo s veřejnou podporou v letech 2003, 2004 a 2005 odejmuto 132 000 GT. Pro upřesnění, 112 000 GT bylo odejmuto původními členskými státy (6,27 %) a od května 2004 bylo dalších 20 000 GT odejmuto novými členskými státy (18,48 %). 4 % z této části je extrémně málo, vzhledem k tomu, že je třeba toto procento rozdělit mezi rybářské loďstvo členských států. Zejména pro členské státy, které považují modernizaci rybářského pobřežního loďstva za prioritu, je tato možnost zanedbatelná. Je třeba poznamenat, že snížení prostornosti bylo docíleno zejména díky režimům definitivního ukončení rybářské činnosti.

Zpravodaj se domnívá, že jelikož konkrétní změna nezvýší rybolovnou kapacitu plavidel, mohlo by zvýšení podle navrhovaného procenta – celkově 10 % prostornosti odejmuté s veřejnou podporou – zlepšit pracovní podmínky a hygienu na palubě. Co je důležitější, toto zvýšení by zlepšilo konkurenceschopnost pobřežního rybolovu, který má významný sociální i hospodářský dopad na pobřežní obyvatelstvo.

Návrh zpravodaje navíc neobnáší správní ani finanční náklady, naopak je v souladu s duchem politické dohody. Jinými slovy, zavedení nových pravidel řízení loďstva je zajištěno stávajícími lidskými a rozpočtovými zdroji.

Pokud jde o změnu písmene c) prvního odstavce článku 13, jedná se o zavedení nového ustanovení, na jehož základě nelze zavést ustanovení týkající se snížení výkonu spojeného s výměnou motoru s veřejnou podporou. Nové ustanovení bylo zavedeno proto, aby nové nařízení odpovídalo cíli snížení kapacity rybářského loďstva, což předpokládá i Evropský rybářský fond.

Konkrétně se odkazuje na čl. 25 odst. 3 nařízení (ES) č. 1198/2006, který od 1. ledna 2003 umožňuje vyměnit motor na rybářském plavidle s finanční podporou v závislosti na typu lodi: pokud jde o plavidlo provozující drobný pobřežní rybolov, neboli pokud měří maximálně 12 metrů, bude nový motor stejně výkonný jako starý, zatímco u větších lodí se počítá se snížením výkonu nového motoru o 20 %.

Zpravodaje uspokojuje skutečnost, že zájemci mají možnost vyměnit motor na své lodi s veřejnou podporou. Domnívá se ovšem, že podmínění podpory na výměnu motorů u lodí o velikosti přesahující 12 metrů povinným snížením výkonu o 20 % by mohlo ovlivnit bezpečnost plavidla a posádky. Toto snížení výkonu by navíc prakticky znemožnilo některé rybářské metody, což by mělo sociální a hospodářské důsledky.

Zpravodaj tvrdí, že společná rybářská politika přijala opatření zaměřená na snížení kapacity přebytečného rybolovu. To dokládá i rejstřík rybářského loďstva Společenství. V letech 2003, 2004 a 2005 bylo odejmuto 427 000 kW s veřejnou podporou. Drtivá většina této odejmuté rybářské kapacity pochází z 15 původních členských států Evropské unie. Nové členské státy odejmuly s veřejnou podporou od 2. května 2004 54 000 kW.

Zpravodaj se s Komisí shoduje v tom, že kapacita rybářského loďstva zůstává ve srovnání s rybolovnými zdroji vysoká. Trvá nicméně na tom, aby snížení rybolovné kapacity neohrozilo bezpečnost plavidla a posádky. Podpory Společenství musí odpovídat měnícím se potřebám odvětví rybolovu a zajistit jak udržitelné využívání rybolovných zdrojů, tak dlouhodobé zachování rybářské činnosti.

Závěr

Zpravodaj vítá záměr Komise povolit možnosti – ač extrémně omezené – modernizace rybářských plavidel, jež by zaručily bezpečnost a hygienu a umožnily lepší pracovní podmínky na palubě. Nicméně se domnívá, že je třeba přehodnotit uvedené procento s cílem nabídnout skutečné možnosti modernizace rybářského loďstva provozujícího pobřežní rybolov. Pokud jde o změnu článku 13, staví se proti povinnému snížení výkonu motoru o 20 % u lodí přesahujících 12 metrů, protože tato povinnost ohrožuje bezpečnost plavidla a posádky a téměř znemožňuje některé rybářské metody, což bude mít v tomto odvětví hospodářské a sociální důsledky.


POSTUP

Název

Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů

Referenční údaje

KOM(2006)0587 – C6-0402/2006 – 2006/0190(CNS)

Datum konzultace s EP

9.11.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

29.11.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

29.11.2006

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ENVI

28.11.2006

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Ioannis Gklavakis

13.12.2006

 

 

Projednání ve výboru

25.1.2007

27.2.2007

 

 

Datum přijetí

22.3.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Vincenzo Aita, Ole Christensen, Jan Mulder, Thomas Wise

Datum předložení

28.3.2007

Poslední aktualizace: 12. dubna 2007Právní upozornění