Procedură : 2006/2075(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0110/2007

Texte depuse :

A6-0110/2007

Dezbateri :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Voturi :

PV 24/04/2007 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0109

RAPORT     
PDF 126kWORD 74k
30 martie 2007
PE 382.615v02-00 A6-0110/2007

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2005

(C6-0469/2006 2006/2075(DEC))

Secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Daniel Caspary

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2005, Secţiunea VI – Comitetul Economic şi Social European

(C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2005(1),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2005 - Volumul I (C6-0469/2006),

–   având în vedere raportul anual al Curţii de Conturi privind execuţia bugetului aferent exerciţiului financiar 2005 şi rapoartele sale speciale, însoţite fiecare de răspunsurile instituţiilor verificate(2) ,

–   având în vedere declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(3),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din ## (0000/2007 - C6-2007),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) şi articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(4), în special articolele 50, 86, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A6-0110/2007),

1.  acordă Secretarului General al Comitetului Economic şi Social European descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Comitetului Economic şi Social European aferent exerciţiului financiar 2005;

2.  îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie, Curţii de Conturi, Comitetului Economic şi Social European, Comitetului Regiunilor, Ombudsmanului European şi Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2005, Secţiunea VI – Comitetul Economic şi Social European

(C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2005(5),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2005 - Volumul I (C6-0469/2006),

–   având în vedere raportul anual al Curţii de Conturi privind execuţia bugetului aferent exerciţiului financiar 2005 şi rapoartele sale speciale, însoţite fiecare de răspunsurile instituţiilor verificate(6) ,

–   având în vedere declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(7),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din ## (0000/2007 - C6-0000/2007),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) şi articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(8), în special articolele 50, 86, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere articolul 71 şi anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A6-0110/2007),

1.  observă că, în 2005, Comitetul Economic şi Social European a avut la dispoziţie credite de angajament în valoare de 106 880 105,67 EUR, cu o rată de utilizare de 94,99 %;

2.  observă că, în urma introducerii contabilităţii de angajamente începând de la 1 ianuarie 2005, situaţiile financiare ale Comitetului Economic şi Social European prezintă un rezultat pozitiv pentru exerciţiu (3 811 889,47 EUR) şi valori identice pentru activ şi pasiv (168 387 721,19 EUR);

3.  ia act de observaţia Curţii de Conturi Europene de la punctul 10.16 din raportul său anual din 2005, conform căreia, în pofida creării în 2005 a unei unităţi responsabile de coordonarea activităţilor financiare şi contractuale pentru toate serviciile comune ale CESE şi Comitetului Regiunilor (CR), au apărut în continuare unele lacune în ceea ce priveşte gestiunea operaţională a anumitor proceduri de achiziţii publice şi procedurile de coordonare între noua unitate şi unităţile operaţionale, care nu au fost încă clar definite;

4.  reaminteşte că, în 2005, CESE a început să poarte discuţii cu Comisia în vederea preluării spaţiului de birouri din clădirea van Maerlant; ia act, de asemenea, de răspunsul CESE la chestionarul privind nevoile de spaţiu ale CESE/CR, conform căruia, în urma extinderii în clădirea van Maerlant, cele două instituţii nu estimează să aibă nevoie de un spaţiu suplimentar în următorii ani;

5.  salută faptul că, începând din 2004, toate sesiunile plenare ale CESE au avut loc în localurile Parlamentului European;

6.  constată, în urma raportului de activitate al CESE, că Unitatea Grefă a invitat actorii financiari implicaţi şi grupul chestorilor să ia în considerare stabilirea unei proceduri mai clare de rambursare a cheltuielilor de deplasare şi de plată a indemnizaţiilor de deplasare şi de şedere, în special în situaţiile care nu sunt prevăzute în mod explicit în normele relevante;

7.  constată că, în urma acţiunii penale belgiene deschise împotriva unui fost membru al CESE în legătură cu cheltuieli de deplasare [la care se face referire la punctul 4 din rezoluţia Parlamentului din 27 aprilie 2006 privind descărcarea de gestiune (raportul Lundgren)(9)] CESE a introdus o acţiune civilă în despăgubire, iar instanţa belgiană urmează să hotărască spre mijlocul anului 2007;

8.  observă cu interes faptul că Secretarul General şi auditorul intern se reunesc periodic, la acelaşi moment în fiecare săptămână, pentru ca auditorul intern să poată fi la curent cu activităţile şi evenimentele din instituţie, iar Secretarul General să ţină seama în cea mai mare măsură de observaţiile auditorului intern;

9.  ia act de faptul că CESE şi CR reflectează în acest moment asupra posibilităţii de a continua să gestioneze împreună anumite activităţi, prin intermediul serviciilor lor comune, şi asupra formei eventuale a acestei colaborări;

10. observă că o cooperare administrativă între CR şi CESE ar trebui să fie benefică ambelor comitete şi avantajoasă din punct de vedere financiar pentru contribuabilii europeni; insistă asupra faptului că orice noi structuri de cooperare administrativă între cele două comitete ar trebui să creeze avantaje financiare; solicită ambelor comitete să găsească o modalitate de continuare a cooperării administrative deja existente;

11. reaminteşte faptul că CR şi CESE, prin intermediul serviciilor lor comune, gestionează împreună anumite activităţi (traducerea, editarea, clădirile, securitatea, biblioteca, achiziţiile publice, catering-ul, aprozii, serviciul medical, maşinile şi şoferii, tehnologiile informaţiei etc.) şi că acordul lor de cooperare a fost de curând reînnoit pe o perioadă de şase luni (cu posibilitatea de a fi prelungit cu încă şase luni), în aşteptarea unei decizii privind eventuala continuare a acestei cooperări în viitor;

12. invită CR şi CESE, având în vedere diferenţele notabile între concluziile rapoartelor serviciilor comune şi cele ale celor doi experţi externi ai CR, să efectueze o analiză comună, pe baza unor criterii adecvate - dacă este nevoie, cu ajutorul Curţii de Conturi -, privind costurile, beneficiile şi economiile generate de cooperare şi să prezinte rezultatele acestei analize comisiei competente a Parlamentului până la 31 octombrie 2007.

PROCEDURĂ

Titlu

Descărcarea de gestiune pentru 2005 - Comitetul Economic şi Social European

Numărul procedurii

C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC)

Comisia competentă în fond
  Data anunţării în plen a autorizării

CONT
14.12.2006

Sesizare pentru aviz - data anunţului în plen

14.12.2006

 

 

 

 

Raportor(i)
  Data numirii

Daniel Caspary
20.4.2006

 

Raportor(i) substituit (substituiţi)

Nils Lundgren

 

Examinare în comisie

29.1.2007

27.2.2007

 

 

 

Data adoptării

27.3.2007

Rezultatul votului final

+

-

0

21

1

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Francesco Musotto, Ovidiu Ioan Silaghi, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Daniel Caspary, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Petre Popeangă, Gabriele Stauner

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

 

Data depunerii

30.3.2007

Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)

 

(1)

JO L 60, 8.5.2005, p. 1.

(2)

JO C 263, 31.10.2006, p. 1.

(3)

JO C 263, 31.10.2006, p.10.

(4)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

(5)

JO L 60, 8.5.2005, p. 1.

(6)

JO C 263, 31.10.2006, p. 1.

(7)

JO C 263, 31.10.2006, p.10.

(8)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

(9)

Texte adoptate, P6_TA(2006)162.

Ultima actualizare: 17 aprilie 2007Notă juridică