Procedūra : 2006/2167(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0119/2007

Pateikti tekstai :

A6-0119/2007

Debatai :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Balsavimas :

PV 24/04/2007 - 7.24

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0126

PRANEŠIMAS     
PDF 217kWORD 208k
2007 m. balandžio 2 d.
PE 384.446v02-00 A6-0119/2007

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Edit Herczog

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų galutines metines ataskaitas(1),

–    atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(2),

–    atsižvelgdamas į 2007 m. vasario27 d. Tarybos rekomendaciją (5711/2007 – C6-0080/2007),

–    atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 276 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ypač į jo 185 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (4), ypač į jo 23 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–    atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A6–0119/2007),

1.  suteikia patvirtinimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2005 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai, ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų galutines metines ataskaitas(5),

–    atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(6),

–    atsižvelgdamas į 2007 m. vasario27 d. Tarybos rekomendaciją (5711/2007 – C6-0080/2007),

–    atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 276 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(7), ypač į jo 185 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(8), ypač į jo 23 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–    atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A6–0119/2007),

1. pažymi, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti šie duomenys:

2005 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos duomenys (tūkst. EUR)

Pateikiami tik 2005 m. skaičiai, kadangi Agentūra naujai įkurta.

 

 

 

 

 

 

 

2005

REVENUE

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission subsidy (for the operating budget of the agency)

 

3 402 280,45

 

Fee income

 

 

 

 

 

 

 

Other revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL REVENUE (a)

3 402 280,45

EXPENDITURE

 

 

 

 

 

 

 

Title I:Staff

 

 

 

 

 

 

 

Payments

 

 

 

 

 

-500 909,02

 

Appropriations carried over

 

 

 

-361 771,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title II: Administrative Expenses

 

 

 

 

 

Payments

 

 

 

 

 

-597 024,15

 

Appropriations carried over

 

 

 

-534 581,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title III: Operating Expenditure

 

 

 

 

 

Payments

 

 

 

 

 

-69 773,55

 

Appropriations carried over

 

 

 

-540 654,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EXPENDITURE (b)

-2 604 714,44

 

 

OUTTURN FOR THE FINANCIAL YEAR (a-b)

797 566,01

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancellation of unused payment appropriations carried over from previous year

 

Adjustment for carry-over from the previous year of appropriations available at 31.12 arising from assigned revenue

 

Exchange differences for the year (gain +/loss -)

 

 

 

-10 168,55

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance of the budget implementation for the financial year

787 397,46

Part of the subsidy to reimburse to E.C.

 

 

 

 

-787 397,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact on Assets

 

 

 

 

 

 

 

Impact of assets & depreciation

 

 

 

 

 

222 011,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact on the Accruals of the year

 

 

 

 

 

Carry Overs

 

 

 

 

 

 

1 437 007,72

Accruals

 

 

 

 

 

 

 

-363 538,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other adjustments

 

 

 

 

 

 

 

Pending liabilities

 

 

 

 

 

 

-448 377,86

Prepayments & Deferred expenses

 

 

 

 

 

20 636,80

Goods in transit

 

 

 

 

 

 

63 108,90

Payment of services by the commission

 

 

 

 

-8 490,00

Exceptional revenue

 

 

 

 

 

 

31 250,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outturn of the economic adjustments for the financial year (e)

 

 

953 608,90

N.B. Galutinės sumos gali skirtis dėl suapvalintų dydžių.

Šaltinis: Agentūros duomenys. Šioje lentelėje pateikiami apibendrinti Agentūros metinių ataskaitų duomenys.

2.  pritaria Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams bei paskelbti jį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų galutines metines ataskaitas(9),

–    atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų galutinių matinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(10),

–    atsižvelgdamas į 2007 m. vasario27 d. Tarybos rekomendaciją (5711/2007 – C6-0080/2007),

–    atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 276 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(11), ypač į jo 185 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(12), ypač į jo 23 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–    atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A6–0199/2007),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jie gavo tinkamą pagrindą tvirtinti, jog 2005 m gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos operacijos iš esmės yra teisėtos ir tvarkingos,

Bendros pastabos dėl daugumos ES agentūrų, kurioms reikia atskiro biudžeto įvykdymo patvirtinimo

1.  mano, kad vis didėjantis Bendrijos agentūrų skaičius ir kai kurių agentūrų veikla neatitinka bendrosios tvarkos, kad kai kurių agentūrų funkcijos ne visada atspindi tikruosius Sąjungos poreikius ir jų piliečių lūkesčius, ir pažymi, kad, apskritai, ne visada agentūros turi gerą įvaizdį ar apie jas atsiliepiama gerai spaudoje;

2.  dėl šios priežasties ragina Komisiją apibrėžti bendrąją tvarką dėl naujų Bendrijos agentūrų kūrimo; prieš steigiant bet kokią naują agentūrą pateikti išlaidų ir galimos naudos tyrimą užtikrinant, kad nebūtų agentūrų veiklos dubliavimosi ar funkcijų dubliavimosi su kitomis Europos organizacijomis;

3.  ragina Audito Rūmus pateikti nuomonę apie išlaidų ir galimos naudos analizę prieš Parlamentui priimant savo sprendimą;

4.  ragina Komisiją kas penkeri metai pateikti tyrimą apie kiekvienos veikiančios agentūros teikiamą naudą; jei agentūros teikiamos naudos įvertinimas būtų neigiamas, prašo visų susijusių institucijų imtis būtinų veiksmų ir performuluoti neigiamai įvertintos agentūros įgaliojimus ar ją uždaryti;

5.  atsižvelgdamas į tai, jog daugėja reguliavimo agentūrų, apgailestauja, kad derybos dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl šių agentūrų sistemos projekto dar nesibaigė, ir ragina atsakingas OLAF, Audito Rūmų ir Komisijos tarnybas imtis visų priemonių, kad būtų kuo greičiau sudarytas šis susitarimas;

6.  konstatuoja, kad, atsižvelgiant į Komisijos atsakomybę biudžeto srityje, būtina glaudžiau susieti agentūras su Komisija; ragina Komisiją ir Tarybą imtis visų būtinų priemonių, kad iki 2007 m gruodžio 31 d. vykdomųjų agentūrų priežiūros organuose Komisijai būtų suteiktos blokuojančios mažumos teisės, o steigiant naujas agentūras šios teisės būtų numatomos iš anksto

7.  ragina Audito Rūmus į savo metinę ataskaitą įtraukti papildomą skyrių, skirtą visoms agentūroms, kurių biudžeto įvykdymą reikia patvirtinti kartu su Komisijos finansine atskaitomybe, siekiant geriau suprasti, kaip agentūros naudoja ES lėšas;

8.  primena principą, pagal kurį Parlamentas tvirtina visų ES agentūrų, nesvarbu, subsidijuojamų, ar ne, metinio biudžeto įvykdymą, net ir tais atvejais, kai agentūros steigimo dokumente nurodyta kita jos biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija;

9.  ragina Audito Rūmus atlikti visų agentūrų patikimo finansų valdymo auditą ir pranešti apie tai atsakingam Parlamento komitetui, taip pat Biudžeto kontrolės komitetui;

10.  pažymi, kad agentūrų skaičius nuolat didėja ir kad pagal Komisijos politinę atsakomybę dėl agentūrų veiklos, kuri apima daug daugiau nei paprastą logistinę paramą, Komisijos generaliniams direktoratams, kurie atsako už agentūrų steigimą ir stebėseną, dar labiau reikia nustatyti bendrą požiūrį į agentūras; struktūros, panašios į agentūrų sukurtą struktūrą, skirtą veiklos koordinavimui su atitinkamais generaliniais direktoratais, sukūrimas būtų pragmatiškas žingsnis siekiant nustatyti bendrą su Komisija požiūrį į visus klausimus, susijusius su agentūromis;

11.  ragina Komisiją pagerinti administracinę ir techninę paramą agentūroms atsižvelgiant į didėjantį Bendrijos administracinių taisyklių ir techninių problemų sudėtingumą;

12.  pažymi, kad jokioje Bendrijos agentūroje nėra priežiūros organo, ir ragina Komisijos tarnybas imtis būtinų priemonių, kad kuo greičiau būtų sukurtas toks mechanizmas;

13.  džiaugiasi, kad gerokai patobulėjo agentūrų darbo koordinavimas ir jos gali spręsti vis kylančias problemas ir padidinti bendradarbiavimo su Komisija ir Parlamentu veiksmingumą;

14.  mano, kad kelių agentūrų bendros paramos tarnybos, kurios paskirtis – suderinti finansinio valdymo informacines sistemas su Komisijos informacinėmis sistemomis, sukūrimas – tai priemonė, kurią reikėtų tęsti ir plėtoti

15.  ragina agentūras tobulinti bendradarbiavimą su atitinkamų sričių veikėjais, taip pat tobulinti bendrų su jais tikslų nustatymą; skatina Komisiją priimti, jos manymu, būtinas priemones, kurios padėtų agentūroms pagerinti jų įvaizdį ir sustiprinti jų veiklos matomumą

16.  ragina Komisiją parengti pasiūlymą dėl agentūrų metinės finansinės atskaitomybės formos suderinimo ir nustatyti veiklos rodiklius, kurie leistų palyginti agentūrų veiklos efektyvumą;

17.  ragina agentūras kiekvienų metų pradžioje pateikti veiklos rodiklius, pagal kuriuos galėtų būti vertinama šių agentūrų veikla;

18.  ragina agentūras vis labiau siekti konkrečių, įvertinamų, pasiekiamų, tinkamų, laiku pasiekiamų (angl. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed, SMART) tikslų, nes tai padėtų realiau planuoti ir pasiekti tikslus;

19.  pritaria Audito Rūmams, kad Komisijai taip pat tenka atsakomybė už agentūrų (finansinį) valdymą; taigi ragina Komisiją kontroliuoti įvairias agentūras, jei reikia, teikti joms nurodymus ir padėti jas valdyti, visų pirma turint mintyje tinkamą konkurso procedūrų taikymą, įdarbinimo procedūrų skaidrumą, patikimą finansų valdymą (per mažas išlaidas ir pernelyg didelių sumų numatymą biudžete) ir, svarbiausia, tinkamą taisyklių, susijusių su vidaus kontrolės sistema, taikymą

20.  mano, kad agentūrų darbo programose turėtų atsispindėti pamatuojamas jų indėlis atsižvelgiant į vykdomą veiklą ir kad turėtų būti skiriamas reikiamas dėmesys Komisijos vidaus kontroles standartams;

Specialios pastabos

21.  pažymi, kad biudžeto vykdymas 2005 finansiniais metais pasižymėjo tuo, kad įsipareigojimų lygis buvo žemas (84 proc.), o perkėlimų buvo daug (35 proc. visų išlaidų ir beveik 90 proc. veiklos išlaidų); pažymi, kad tokia padėtis susidarė iš dalies dėl problemų, kurių neišvengiamai kilo Centro kūrimosi laikotarpiu;

22.  pažymi, kad steigimo laikotarpiu kilęs visuotinis nerimas dėl galimos gripo pandemijos suteikė Centrui papildomų paskatų; palankiai vertina Centro sugebėjimus per labai trumpą laiką įtvirtinti savo poziciją užkrečiamųjų ligų priežiūros srityje;

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2005 m. už centro biudžeto valdymą buvo atsakinga Komisija (Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas, angl. DG SANCO);

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad nebuvo pradėtas naudoti veikla pagrįstas biudžeto valdymas nepaisant to, kad Agentūros finansiniame reglamente numatyta pradėti jį naudoti pagal bendrajam biudžetui taikomą modelį siekiant geriau kontroliuoti rezultatus;

25.  reikalauja, kad prašymai Komisijai išmokėti subsidijas būtų pagrįsti pinigų poreikiu prognozėmis(13) ir apgailestauja dėl to, kad Centras neturėjo sistemos prognozėms rengti;

26.  pažymi, kad Centro finansiniame reglamente pabrėžiama, jog leidimus duodantis pareigūnas, prieš prisiimdamas teisinius įsipareigojimus trečiųjų šalių atžvilgiu, turėtų prisiimti biudžeto įsipareigojimus, ir apgailestauja, kad 2005 m. prieš prisiimant teisinius įsipareigojimus nebuvo numatyta biudžeto įsipareigojimų Centro išlaidoms padengti; apgailestauja, kad tuo pačiu laikotarpiu apskaitos pareigūnas atliko visus Centro mokėjimus, nors leidimus duodantis pareigūnas neįgaliojo atlikti jokių mokėjimo pavedimų(14);

27.  pažymi, kad priešingai, nei reikalaujama reglamentų nuostatose, 2005 m. atliekant Centro apskaitą nebuvo naudojamasi dvejybinio įrašo metodu ir taip atsirado klaidų pavojus; reikalauja, kas šis metodas turėtų būti pradėtas taikyti kuo greičiau;

28.  pažymi, kad buvo rasta Centro darbuotojų atrankos procedūrų pagrindimo dokumentais trūkumų (nebuvo įforminami sprendimai dėl atrankos komisijų paskyrimo ir jų sudėties, komisijos nepateikė galutinės ataskaitos apie savo darbą); reikalauja, kad Centras griežtai laikytusi savo atrankos procedūrų.

1.3.2007

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC))

Nuomonės referentė: Jutta Haug

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, kad pirmieji Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro veiklos mėnesiai buvo sėkmingi ir per juos taip pat buvo veiksmingai naudojami turimi asignavimai;

2. pažymi, kad steigimo laikotarpiu kilęs visuotinis nerimas dėl galimos gripo pandemijos suteikė Centrui papildomų paskatų; palankiai vertina Centro sugebėjimus per labai trumpą laiką įtvirtinti savo poziciją užkrečiamųjų ligų priežiūros srityje;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 2005 m. už centro biudžeto valdymą buvo atsakinga Komisija (Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas, angl. DG SANCO);

4. remdamasis turima informacija, mano, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui gali būti suteiktas patvirtinimas, jog Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas

Procedūros numeris

2006/2167(DEC)

Atsakingas komitetas

CONT

Nuomonę pateikė
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI
29.11.2006

Glaudesnis bendradarbiavimas –

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

Nuomonės referentė
  Paskyrimo data

Jutta Haug
14.9.2006

Pakeistas nuomonės referentas

 

Svarstymas komitete

22.1.2007

 

 

 

 

Priėmimo data

27.2.2007

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Hélène Goudin, Jutta Haug, Henrik Lax

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Elisa Ferreira, Catherine Stihler

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

 

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas

Nuorodos

C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)

Teisinis pagrindas

EB sutarties 276 straipsnis

Pagrindas Darbo tvarkos taisyklėse

71 straipsnis ir V priedas

OL, kuriame skelbiamos agentūros galutinės metinės ataskaitos

OL C 266, 2006 10 31

OL, kuriame skelbiama Audito Rūmų metinė ataskaita

OL C 312, 2006 12 19

Tarybos rekomendacija
  Perdavimo data

5711/2007 - C6-0080/2007
27.2.2007

Atsakingas komitetas
  Kreipimosi data

CONT
29.11.2006

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Kreipimosi data

ENVI
29.11.2006

 

 

 

 

Pranešėjas (-ai)
  Paskyrimo data

Edit Herczog
20.4.2006

Svarstymas komitete

28.2.2007

26.3.2007

 

 

 

Priėmimo data

26.3.2007

Balsavimo rezultatai

 

Pasiūlymas dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įvykdymo patvirtinimą

už: 20

prieš: 1

susilaikė: 1

Pasiūlymas dėl sprendimo uždaryti sąskaitas

už: 20

prieš: 1

susilaikė: 1

Pasiūlymas dėl rezoliucijos su pastabomis

už: 19

prieš: 1

susilaikė: 1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Francesco Musotto, Ovidiu Ioan Silaghi, Bart Staes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Bill Newton Dunn, Petre Popeangă, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, Ralf Walter

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data

2.4.2007

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

 

 

(1)

OL C 266, 2006 10 31, p. 31.

(2)

OL C 312, 2006 12 19, p. 54.

(3)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

(4)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(5)

OL C 266, 2006 10 31, p. 31.

(6)

OL C 312, 2006 12 19, p. 54.

(7)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

(8)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(9)

OL C 266, 2006 10 31, p. 31.

(10)

OL C 312, 2006 12 19, p. 54.

(11)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

(12)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(13)

Centro finansinio reglamento 50 straipsnis.

(14)

Centro finansinio reglamento 66 straipsnis.

Atnaujinta: 2007 m. balandžio 13 d.Teisinis pranešimas